PLUS na zkoušku

Zákon č. 215/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Částka 65/2009
Platnost od 20.07.2009
Účinnost od 20.07.2009
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
20.07.2009

215

20.07.2009

ZÁKON

20.07.2009

ze dne 17. června 2009,

20.07.2009

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

20.07.2009

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


20.07.2009

ČÁST DRUHÁ

20.07.2009

Změna zákona o evropské společnosti

20.07.2009

Čl. III

20.07.2009

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

20.07.2009

1. § 33 se včetně poznámek pod čarou č. 14 a 15 zrušuje.

20.07.2009

2. § 34 se zrušuje.

20.07.2009

3. § 41 se zrušuje.

20.07.2009

Čl. IV

20.07.2009

Přechodné ustanovení

20.07.2009

Právní vztahy, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

20.07.2009

ČÁST TŘETÍ

20.07.2009

Změna zákona o bankách

20.07.2009

Čl. V

20.07.2009

V § 18 odstavec 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., včetně poznámky pod čarou č. 4b zní:

20.07.2009

(3) Ustanovení obchodního zákoníku o konfliktu zájmů upravující poskytování úvěrů, půjček a zajištění akciovou společností členům orgánů a dalším osobám se pro banky nepoužije4b).

20.07.2009

4b) § 196a obchodního zákoníku.“.

20.07.2009

ČÁST PÁTÁ

20.07.2009

Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

20.07.2009

Čl. VII

20.07.2009

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, se mění takto:

20.07.2009

1. V § 92 odst. 1 a § 284 odst. 1 se číslovka „117“ nahrazuje číslovkou „116“.

20.07.2009

2. § 117 zní:

20.07.2009

㤠117

20.07.2009

Znalecká zpráva nebo znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi se nevyžadují, jestliže s tím souhlasili všichni akcionáři všech zúčastněných společností.“.


20.07.2009

ČÁST SEDMÁ

20.07.2009

ÚČINNOST

20.07.2009

Čl. IX

20.07.2009

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


20.07.2009

Vlček v. r.

20.07.2009

Klaus v. r.

20.07.2009

Fischer v. r.

Přesunout nahoru