PLUS na zkoušku

Zákon č. 206/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 61/2009
Platnost od 01.07.2009
Účinnost od 01.08.2009
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.2009

206

01.07.2009

ZÁKON

01.07.2009

ze dne 17. června 2009,

01.07.2009

kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2009

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.08.2009

ČÁST PRVNÍ

01.08.2009

Změna zákona o sociálních službách

01.08.2009

Čl. I

01.08.2009

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb. a zákona č. 108/2009 Sb., se mění takto:

01.08.2009

1. V § 3 písm. h) se za slova „obsahem je“ vkládají slova „popis způsobu zpracování plánu,“ a za slova „zdrojů a potřeb“ se vkládají slova „osob, kterým jsou sociální služby určeny“.

01.08.2009

2. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

01.08.2009

6) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.“.

01.08.2009

3. V § 7 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo jiná fyzická osoba uvedená v § 83 nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu7a); nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního předpisu7b) poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu“.

01.08.2009

Poznámky pod čarou č. 7a a 7b znějí:

01.08.2009

7a) § 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 340/2006 Sb.

01.08.2009

7b) § 23 zákona č. 48/1997 Sb.
§ 36 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.“.

01.08.2009

4. V § 8 písm. a) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

01.08.2009

5. V § 10 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.08.2009

(2) Osoba do 18 let věku se považuje za neschopnou zvládat úkony uvedené v § 9 odst. 1 písm. a), q) a r), jestliže z důvodu zdravotního postižení potřebuje při těchto úkonech mimořádnou pomoc, a to i v případech, kdy se u těchto úkonů nepřihlíží k pomoci a dohledu z důvodu věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. Mimořádnou pomocí se rozumí pomoc, která rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje pomoc poskytovanou osobě téhož věku.“.

01.08.2009

6. V § 11 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. d) se částka „11000 Kč“ nahrazuje částkou „12000 Kč“.

01.08.2009

7. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.08.2009

(5) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek tak, že příspěvek nenáleží, příspěvek se odejme od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl příspěvek vyplacen.“.

01.08.2009

8. V § 14a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7c zní:

01.08.2009

(1) Příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, nejde-li o poskytování sociálních služeb podle § 52; to neplatí v případě, kdy je s oprávněnou osobou do ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu přijata podle zvláštního právního předpisu7c) jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c) jako osoba poskytující pomoc. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k přijetí do zdravotnického zařízení uvedeného ve větě první došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla oprávněná osoba do zdravotnického zařízení přijata, není-li podle § 21a odst. 1 ohlášeno propuštění z tohoto zařízení. Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém pobyt oprávněné osoby ve zdravotnickém zařízení netrval po celý kalendářní měsíc.

01.08.2009

7c) § 25 zákona č. 48/1997 Sb.“.

01.08.2009

10. V § 16 odstavce 1 a 2 znějí:

01.08.2009

(1) Zemřel-li žadatel o příspěvek před pravomocným rozhodnutím o příspěvku, vstupuje do dalšího řízení a nabývá nárok na částky splatné do dne jeho smrti osoba blízká, jiná fyzická osoba uvedená v § 83, zařízení sociálních služeb poskytující pobytové sociální služby podle § 48, 49 nebo 50, zdravotnické zařízení poskytující sociální služby podle § 52 nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, pokud některá z těchto fyzických nebo právnických osob byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě v průběhu řízení ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d), jako osoba, která poskytuje žadateli o příspěvek pomoc. Účastníky řízení se stávají všechny fyzické nebo právnické osoby uvedené ve větě první, které se od zahájení řízení podílely na pomoci žadateli o příspěvek do dne jeho smrti. Tyto osoby nabývají nárok na částky příspěvku splatné do dne smrti žadatele o příspěvek za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovaly pomoc. Pokud se v kalendářním měsíci podílelo na pomoci žadateli o příspěvek více těchto osob, nabývají nárok na částku příspěvku rovným dílem, pokud nepředloží příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dohodu o jiném rozdělení částky příspěvku. Nárok na výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém žadatel o příspěvek zemřel, pokud mu od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti byla poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu.

01.08.2009

(2) Jestliže byl příspěvek přiznán před smrtí oprávněné osoby, vyplatí se splatné částky příspěvku, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněné osoby, fyzické nebo právnické osobě uvedené v odstavci 1 větě první, pokud v kalendářním měsíci, za který nebyl příspěvek vyplacen, poskytovala oprávněné osobě pomoc a byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c). Pokud se v kalendářním měsíci, za který nebyl příspěvek vyplacen, podílelo na pomoci oprávněné osobě více fyzických nebo právnických osob, nabývají tyto osoby nárok na příspěvek rovným dílem, pokud nepředloží příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dohodu o jiném rozdělení částky příspěvku. Nárok na výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém oprávněná osoba zemřela, pokud jí od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti byla poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu.“.

01.08.2009

11. V § 16 se odstavec 3 zrušuje.

01.08.2009

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

01.08.2009

15. V § 20 odst. 1 písm. b) se za slovo „příspěvek“ vkládají slova „nebo nemůže příspěvek využívat“.

01.08.2009

16. V § 21 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.08.2009

d) písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v průběhu řízení o příspěvku změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti o příspěvek, a změny rozhodné pro průběh řízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy taková změna nastala; tato povinnost musí být splněna i v době přerušení řízení.“.

01.08.2009

17. V § 21 odst. 2 písmeno c) zní:

01.08.2009

c) písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny týkající se zajištění pomoci, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala; tuto povinnost plní příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném ministerstvem, jehož součástí je písemný souhlas osoby blízké anebo jiné fyzické osoby nebo právnické osoby s poskytováním pomoci oprávněné osobě,“.

01.08.2009

18. V § 21 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou uvedenou v § 83 nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, anebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu“.

01.08.2009

19. V § 21 odst. 3 se slova „odstavci 1 a odstavci 2 písm. a), b) a d)“ nahrazují slovy „odstavci 1 a 2“.

01.08.2009

20. V § 21 odst. 4 větě první se slova „odstavci 2 písm. c)“ nahrazují slovy „odstavci 2 písm. a) až c)“.

01.08.2009

21. V § 21a se slova „zdravotnického zařízení, do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, vzetí do vazby nebo nástup k výkonu trestu odnětí svobody nebo k výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence“ nahrazují slovy „v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu a propuštění z tohoto zařízení“.

01.08.2009

22. V § 21a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.08.2009

(2) Osoba blízká, jiná fyzická osoba uvedená v § 83, poskytovatel sociálních služeb, který poskytuje pobytové sociální služby podle § 48 až 51, zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální služby podle § 52, a speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, pokud poskytovaly oprávněné osobě pomoc, jsou povinny ohlásit úmrtí oprávněné osoby příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ve lhůtě do 8 dnů ode dne úmrtí oprávněné osoby.“.

01.08.2009

23. V § 23 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku podává příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném ministerstvem.“.

01.08.2009

24. V § 24 písm. a) se slova „péči, pokud je tato skutečnost známa při podání žádosti“ nahrazují slovy „pomoc, způsob pomoci a písemný souhlas osoby blízké anebo jiné fyzické osoby nebo právnické osoby s jejím poskytováním“.

01.08.2009

25. V § 25 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „O provedeném sociálním šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam, který na požádání předkládá posuzované osobě.“.

01.08.2009

26. V § 25 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „s uvedením úkonů, které osoba není schopna zvládat. Toto posouzení je součástí rozhodnutí o přiznání či zamítnutí příspěvku, které obdrží žadatel“.

01.08.2009

27. V § 26 se na konci doplňuje věta „Obecní úřad obce s rozšířenou působností přeruší řízení o příspěvku také na dobu, po kterou je osobě poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, pokud nebylo do dne přijetí osoby do tohoto zařízení provedeno sociální šetření.“.

01.08.2009

28. V § 29 odstavec 1 zní:

01.08.2009

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností kontroluje, zda

01.08.2009

a) příspěvek byl využit k zajištění pomoci,

01.08.2009

b) pomoc je poskytována osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou uvedenou v § 83, nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, anebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu7a),

01.08.2009

c) pomoc je poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášen podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c),

01.08.2009

d) způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je zaměřena na úkony, které podle výsledku posouzení stupně závislosti úřadem práce není osoba schopna zvládat,

01.08.2009

e) v případě, kdy je pomoc poskytována osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou uvedenou v § 83, je tato osoba zdravotně způsobilá; za zdravotně způsobilou osobu k poskytování pomoci se nepovažuje osoba, která má sama nárok na příspěvek, ledaže lékařským posudkem ošetřujícího lékaře doloží, že je schopna tuto pomoc poskytovat,

01.08.2009

f) byla s poskytovatelem sociálních služeb uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb,

01.08.2009

29. V § 29 odst. 2 větě první se za slova „s rozšířenou působností“ vkládají slova „a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu pro účely odvolacího řízení“.

01.08.2009

30. V § 29 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu obce s rozšířenou působností a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu jsou povinni prokázat se zvláštním oprávněním vydaným obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo krajským úřadem, které obsahuje označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, fotografii zaměstnance, jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení.“.

01.08.2009

31. V § 29 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

01.08.2009

(3) Na postup při kontrole podle odstavce 1 se nevztahuje zákon o státní kontrole34).

01.08.2009

(4) O výsledku kontroly podle odstavce 1 provede obecní úřad obce s rozšířenou působností záznam do spisu, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny. Záznam o výsledku kontroly podepisují osoby, které kontrolu provedly. Se záznamem musí být kontrolovaný seznámen.

01.08.2009

(5) Zjistí-li obecní úřad obce s rozšířenou působností při kontrole podle odstavce 1 závažné nedostatky v poskytovaných sociálních službách nebo zjistí-li, že sociální služby jsou poskytovány bez oprávnění k jejich poskytování podle § 78 odst. 1, je povinen neprodleně písemně informovat krajský úřad příslušný podle § 78 odst. 2.“.

01.08.2009

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.

01.08.2009

32. V § 29 odst. 7 se za slova „zaměstnance obce“ vkládají slova „a kraje“.

01.08.2009

33. § 36 včetně poznámek pod čarou č. 19 a 20 zní:

01.08.2009

㤠36

01.08.2009

Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o osoby, kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až f), upravují zvláštní právní předpisy19). Ošetřovatelská a rehabilitační péče je těmto osobám poskytována především prostřednictvím zaměstnanců zařízení uvedených v předchozí větě, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu20).

01.08.2009

19) Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

01.08.2009

20) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.08.2009

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

01.08.2009

34. V § 41 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

01.08.2009

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

01.08.2009

35. V § 41 odst. 2 písm. d) se slovo „prosazování“ nahrazuje slovem „uplatňování“.

01.08.2009

36. V § 48 odst. 4 větě první se za slova „ústavní výchova“ vkládají slova „nebo předběžné opatření“ a věta druhá se nahrazuje větou „Pro výkon ústavní výchovy nebo předběžného opatření v domovech pro osoby se zdravotním postižením platí s ohledem na specifické potřeby osob se zdravotním postižením přiměřeně ustanovení zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních24) o

01.08.2009

a) právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy,

01.08.2009

b) právu ředitele takového zařízení povolit dítěti pobyt mimo zařízení, zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení, být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost nebo předměty ohrožující výchovu, zdraví nebo bezpečnost dítěte, povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu bez dozoru a zastoupit dítě v běžných záležitostech,

01.08.2009

c) povinnosti ředitele takového zařízení seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení, podat soudu podnět na prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte, podávat informace o dítěti zákonným zástupcům a orgánu sociálně-právní ochrany dětí na jejich žádost, projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, informovat o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, propustit dítě mladší 15 let pouze v doprovodu osob odpovědných za výchovu,

01.08.2009

d) nároku na kapesné a jeho výši.“.

01.08.2009

Poznámka pod čarou č. 24 zní:

01.08.2009

24) § 20, § 23 odst. 1 písm. a), e) až h) a l), § 24 odst. 1 písm. a), d), g) až j) a l) a § 31 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.08.2009

37. V § 54 odst. 1 se slova „terénní, popřípadě ambulantní služba“ nahrazují slovy „terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby,“.

01.08.2009

38. V § 54 odst. 1 se slova „nepříznivé sociální situace“ nahrazují slovy „nepříznivého zdravotního stavu“.

01.08.2009

39. V § 71 odst. 3 se slova „manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby“ nahrazují slovy „osobou blízkou osobě“, za slovo „poskytována,“ se vkládají slova „popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou,“ a slova „tato osoba“ se nahrazují slovy „osoba, které je sociální služba poskytována,“.

01.08.2009

40. V § 73 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

01.08.2009

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

01.08.2009

41. V § 73 odst. 3 větě druhé se slova „b) až f)“ nahrazují slovy „b) až e)“.

01.08.2009

42. V § 73 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.08.2009

(5) Osoba, které jsou poskytovány sociální služby podle odstavce 1 a které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala z jejího příjmu částka uvedená v odstavci 3, je povinna doložit poskytovateli těchto sociálních služeb výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady podle odstavce 3 a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady podle odstavce 3.“.

01.08.2009

43. V § 74 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 28b zní:

01.08.2009

(2) Je-li dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření, stanoví úhradu za stravu a za péči rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu dítěte. Rodiče se na hrazení úhrady podílejí rovným dílem, není-li dále stanoveno jinak. Úhrada se na žádost osoby, která je podle odstavce 1 povinna hradit úhradu, popřípadě z podnětu zařízení sociálních služeb uvedeného v odstavci 1, nestanoví, jestliže doloží, že tato osoba nebo osoba s ní společně posuzovaná je příjemcem dávek podle zákona o pomoci v hmotné nouzi28a). Úhrada se na žádost osoby, která je podle odstavce 1 povinna hradit úhradu, popřípadě z podnětu zařízení sociálních služeb uvedeného v odstavci 1, rovněž nestanoví nebo se sníží, jestliže tato osoba doloží, že po zaplacení úhrady by její příjem nebo její příjem a příjem osob s ní společně posuzovaných poklesl pod součet částky životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu27) a částky normativních nákladů na bydlení podle zvláštního právního předpisu28b).

01.08.2009

28b) § 26 odst. 1 a § 28 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.08.2009

44. V § 75 odst. 1 se za písmeno i) vkládá písmeno j), které zní:

01.08.2009

j) služeb v chráněném bydlení (§ 51),“.

01.08.2009

45. V § 79 odst. 5 písm. d) bod 1 zní:

01.08.2009

1. název a místo zařízení anebo místo nebo místa poskytování sociálních služeb, popřípadě požadavek na nezveřejňování místa zařízení, jde-li o sociální služby poskytované v azylovém domě anebo pobytové sociální služby poskytované v intervenčním centru nebo v zařízení pro krizovou pomoc,“.

01.08.2009

46. V § 79 odst. 5 písm. d) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ , popřípadě jejich věková hranice nebo druh zdravotního postižení“.

01.08.2009

47. V § 79 odst. 5 písm. d) bod 8 zní:

01.08.2009

8. plán finančního zajištění sociálních služeb,“.

01.08.2009

48. V § 79 odst. 5 se v písmenu d) doplňuje bod 10, který zní:

01.08.2009

10. den započetí poskytování sociálních služeb,“.

01.08.2009

49. V § 79 odst. 5 písm. g) se za slovo „služeb“ vkládají slova „uvedeného v § 34 odst. 1 písm. c) až f)“.

01.08.2009

50. V § 79 odstavec 6 zní:

01.08.2009

(6) Registrující orgán může rozhodnout, že doklady, které žadatel přikládá k registraci podle odstavce 5 a § 80, je možno podat také v elektronické podobě ve formátu, který vyhlásí registrující orgán, pokud není předepsán zvláštním právním předpisem.“.

01.08.2009

51. V § 81 odst. 2 písm. b) se slova „nebo místo“ nahrazují slovy „anebo místo nebo místa“.

01.08.2009

52. V § 81 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

01.08.2009

f) den započetí poskytování sociálních služeb.“.

01.08.2009

53. V § 82 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , s výjimkou údaje uvedeného v § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8, jehož změny se neoznamují“.

01.08.2009

54. V § 82 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

01.08.2009

56. V § 82 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

01.08.2009

(4) Lhůta uvedená v odstavci 3 písm. d) platí i v případě, kdy poskytovatel sociálních služeb požádá o změnu registrace spočívající v ukončení jen některé ze sociálních služeb uvedených v rozhodnutí o registraci.

01.08.2009

(5) Rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, jestliže poskytovatel sociálních služeb nezapočne poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci.“.

01.08.2009

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

01.08.2009

57. Za § 82 se vkládá nový § 82a, který zní:

01.08.2009

㤠82a

01.08.2009

(1) Registrující orgán kontroluje plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal rozhodnutí o registraci. Postup při této kontrole se řídí zákonem o státní kontrole34).

01.08.2009

(2) Registrující orgán je oprávněn ukládat poskytovatelům sociálních služeb opatření k odstranění nedostatků zjištěných při této kontrole. Poskytovatel sociálních služeb je povinen splnit tato uložená opatření ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem.

01.08.2009

(3) Pro účely kontroly registračních podmínek platí obdobně ustanovení § 79 odst. 3 věty čtvrté a páté.“.

01.08.2009

58. V § 85 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Místní příslušnost krajského úřadu se řídí podle § 78 odst. 2, není-li dále stanoveno jinak.“.

01.08.2009

59. V § 85 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

01.08.2009

(5) Registr v elektronické podobě dále obsahuje údaje, podle kterých se sleduje kapacita, způsob zabezpečení a nákladovost jednotlivých sociálních služeb. Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, je povinen tyto údaje sdělovat krajskému úřadu uvedenému v odstavci 1 na tiskopisu předepsaném ministerstvem, a to ve lhůtě do 30. června za předchozí kalendářní rok. Příslušný krajský úřad kontroluje správnost a úplnost těchto údajů.

01.08.2009

(6) Registr v elektronické podobě dále obsahuje údaje o výši poskytnuté dotace na příslušný kalendářní rok podle § 101 a 104 na jednotlivé sociální služby. Tyto údaje do registru zapisuje ministerstvo, a to do 30. dubna příslušného rozpočtového roku.“.

01.01.2014

60. V § 85 odstavec 6 zní:

01.01.2014

(6) Registr v elektronické podobě dále obsahuje údaje o výši poskytnuté dotace na příslušný kalendářní rok podle § 101a odst. 2 a § 104 na jednotlivé sociální služby. Tyto údaje do registru zapisuje v případě § 101a odst. 2 krajský úřad příslušný podle místa poskytování sociální služby a v případě § 104 ministerstvo, a to do 30. dubna příslušného rozpočtového roku.“.

01.08.2009

61. V § 87 odstavec 2 zní:

01.08.2009

(2) Registr je veřejným seznamem v části, která obsahuje údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až d) a v § 85 odst. 5 a 6 a informaci o výsledku provedené inspekce, bez uvedení údaje o datu a místě narození poskytovatele sociálních služeb, který je fyzickou osobou, a bez uvedení místa zařízení, jde-li o poskytování sociálních služeb v azylovém domě anebo poskytování pobytových sociálních služeb v intervenčním centru nebo zařízení pro krizovou pomoc, pokud byl tento požadavek uplatněn v žádosti o registraci; tyto údaje zveřejňuje ministerstvo v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

01.08.2009

62. V § 88 se na konci textu písmene j) doplňují slova „nebo předběžné opatření“.

01.08.2009

63. V § 88 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

01.08.2009

k) neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uvedenému v § 92 písm. a) ukončení poskytování pobytové služby sociální péče osobě, která se může bez další pomoci a podpory ocitnout v situaci ohrožující její život a zdraví, pokud tato osoba s takovým oznámením souhlasí.“.

01.08.2009

64. V § 89 se odstavec 3 zrušuje.

01.08.2009

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

01.08.2009

65. V § 89 odst. 3 větě druhé se slova „na základě ordinace lékaře lze použít léky“ nahrazují slovy „lze na základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti podat léčivé přípravky“.

01.08.2009

66. V § 89 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , anebo fyzickou osobu, kterou osoba, které jsou poskytovány sociální služby, s jejím předchozím souhlasem určí“.

01.08.2009

67. V § 89 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a druh tohoto opatření“.

01.08.2009

68. V § 89 odst. 6 písmeno e) zní:

01.08.2009

e) podání léčivého přípravku jako opatření omezujícího pohyb osoby,“.

01.08.2009

69. V § 89 odst. 6 se na konci textu písmene g) doplňují slova „před použitím opatření omezujícího pohyb osob, popis průběhu situace při použití tohoto opatření a její zhodnocení a popis bezprostředně následující situace“.

01.08.2009

70. V § 89 odst. 6 písm. h) se slova „v odstavci 6“ nahrazují slovy „v odstavci 5“.

01.08.2009

71. V § 89 odst. 6 se za písmeno i) vkládá písmeno j), které zní:

01.08.2009

j) popis způsobu informování osoby podle odstavce 2,“.

01.08.2009

72. V § 89 odst. 6 závěrečné části textu se za slovo „evidence“ vkládají slova „osobě, u níž bylo použito opatření omezující pohyb osob, fyzické osobě, kterou osoba s jejím předchozím souhlasem určí,“ a za slovo „lékaři“ se vkládají slova „ , členům inspekčního týmu při provádění inspekce poskytování sociálních služeb“.

01.08.2009

73. V § 89 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.08.2009

(7) Poskytovatel sociálních služeb, který v průběhu kalendářního pololetí použil opatření omezující pohyb osob, je povinen písemně sdělit registrujícímu orgánu ve lhůtě do 15 dnů po skončení kalendářního pololetí počet osob, u kterých byla tato opatření použita, a četnost jejich použití podle druhů těchto opatření.“.

01.08.2009

74. V § 91 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; tato smlouva se neuzavírá v případě poskytnutí sociální služby dítěti na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření“.

01.08.2009

75. V § 91 odst. 1 větě druhé se za číslo „64“ vkládá číslo „ , 67“.

01.08.2009

76. V § 91 odst. 1 větě třetí se za číslo „56,“ vkládají čísla „60, 60a,“.

01.08.2009

77. V § 91 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb“.

01.08.2009

78. V § 91 odst. 3 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.08.2009

79. V § 91 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“ a písmeno d), které zní:

01.08.2009

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.“.

01.08.2009

80. V § 91 odst. 6 se za slovo „která“ vkládají slova „podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře“.

01.08.2009

82. V § 94 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.08.2009

e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích.“.

01.08.2009

83. V § 95 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle § 94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle § 85 odst. 5“.

01.08.2009

84. V § 95 písm. e) se za slova „za účasti“ vkládají slova „zástupců obcí,“.

01.08.2009

85. V § 97 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; místní příslušnost krajského úřadu se řídí podle § 78 odst. 2“.

01.08.2009

86. V § 97 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

01.08.2009

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

01.08.2009

87. V § 98 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , jde-li o inspekci pobytových sociálních služeb, a nejméně 2 členové v ostatních případech“.

01.08.2009

88. V § 98 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

01.08.2009

(7) Poskytovatel sociálních služeb je povinen umožnit členům inspekčního týmu dotazovat se osob, kterým poskytuje sociální služby, na záležitosti související s poskytováním sociálních služeb, které jsou předmětem inspekce. Podmínkou přitom je, že osoba byla členem inspekčního týmu za účasti poskytovatele sociálních služeb poučena o možnosti odmítnout rozhovor a dala k rozhovoru souhlas; tento souhlas se zaznamenává do záznamu o rozhovoru, který vyhotovuje člen inspekčního týmu.

01.08.2009

(8) Krajský úřad a ministerstvo jsou oprávněny ukládat poskytovateli sociálních služeb opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci. Poskytovatel sociálních služeb je povinen splnit uložená opatření ve lhůtě stanovené krajským úřadem nebo ministerstvem a podat písemnou zprávu o jejich plnění, pokud si ji krajský úřad nebo ministerstvo vyžádá. Po podání písemné zprávy o přijatých opatřeních a jejich plnění lze provést následnou inspekci, na kterou se ustanovení odstavce 2 nevztahuje.“.

01.08.2009

89. V § 100 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „anebo při poskytování sociálních služeb působí jako dobrovolníci“.

01.07.2009

90. V § 101 odst. 8 se slova „30. června 2009“ nahrazují slovy „31. prosince 2011“.

01.01.2014

91. V § 101a odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

01.01.2014

c) seznam poskytovatelů sociálních služeb s uvedením sociálních služeb, na které je dotace požadována v souladu s § 95 písm. g),“.

01.01.2014

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

01.01.2014

92. V § 101a se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Dotace je účelově členěna na dotaci na služby sociální péče a na dotaci na služby sociální prevence a poradenství.“.

01.08.2009

93. V § 106 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.08.2009

(3) Osoba blízká nebo jiná fyzická osoba uvedená v § 83, která poskytovala oprávněné osobě pomoc, se dopustí přestupku tím, že neohlásí úmrtí oprávněné osoby ve lhůtě stanovené v § 21a odst. 2.“.

01.08.2009

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.08.2009

94. V § 106 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a za přestupek podle odstavce 3 pokutu do 20000 Kč“.

01.08.2009

95. V § 107 odst. 2 písm. e) se slova „§ 89 odst. 1 až 4“ nahrazují slovy „§ 89 odst. 1 až 3“.

01.08.2009

96. V § 107 odst. 2 písm. f) se slova „§ 89 odst. 6, nebo“ nahrazují slovy „§ 89 odst. 5,“.

01.08.2009

97. V § 107 odst. 2 písm. g) se slova „§ 89 odst. 7.“ nahrazují slovy „§ 89 odst. 6,“.

01.08.2009

98. V § 107 se na konci odstavce 2 doplňují písmena h) až p), která znějí:

01.08.2009

h) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytovala pomoc, ve lhůtě stanovené v § 21a odst. 2,

01.08.2009

i) nesplní lhůtu k podání žádosti o zrušení registrace podle § 82 odst. 3 písm. d) nebo odst. 4,

01.08.2009

j) nesplní oznamovací povinnost podle § 88 písm. k),

01.08.2009

k) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 5,

01.08.2009

l) nesdělí ve stanovené lhůtě údaje podle § 89 odst. 7,

01.08.2009

m) nesplní ve lhůtě stanovené krajským úřadem nebo ministerstvem opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 8,

01.08.2009

n) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole registračních podmínek podle § 82a odst. 2,

01.08.2009

o) stanoví za poskytnutí sociální služby vyšší úhradu, než je maximální výše úhrady stanovená prováděcím právním předpisem, nebo

01.08.2009

99. V § 107 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.08.2009

(4) Zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální služby podle § 52, a speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu se dopustí správního deliktu tím, že neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytovalo pomoc, ve lhůtě stanovené v § 21a odst. 2.“.

01.08.2009

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

01.08.2009

100. V § 107 odst. 5 písm. b) se slova „a g)“ nahrazují slovy „ , g) a h) a odstavce 4,“.

01.01.2012

101. V § 107 odst. 5 písm. c) se za slovo „podle“ vkládají slova „odstavce 2 písm. i) až o) a“.

01.08.2009

102. V § 108 odst. 4 se za slovo „působnosti“ vkládají slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností,“.

01.08.2009

103. V § 108 se odstavec 6 zrušuje.

01.08.2009

104. V § 110 odst. 4 písm. b) se slova „nebo magisterském“ nahrazují slovy „ , magisterském nebo doktorském“ a za slova „sociální péči“ se vkládají slova „ , sociální patologii, právo“.

01.08.2009

105. V § 110 odst. 4 písm. d) se slova „31. prosince 1996,“ nahrazují slovy „31. prosince 1998.“.

01.08.2009

106. V § 110 odst. 4 se písmeno e) zrušuje.

01.08.2009

107. V § 111 odstavec 1 zní:

01.08.2009

(1) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.“.

01.08.2009

108. Poznámka pod čarou č. 43 zní:

01.08.2009

43) § 230 zákoníku práce.“.

01.08.2009

109. V části osmé se hlava III včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 44 zrušuje.

01.08.2009

110. V § 115 odst. 1 písmeno e) zní:

01.08.2009

e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.“.

01.08.2009

111. V § 116 odst. 1 písm. b) se slova „a provádění osobní asistence“ zrušují.

01.08.2009

112. V § 116 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a provádění osobní asistence“.

01.08.2009

113. V § 116 odst. 5 písm. a) až c) části věty za středníkem se slova „s maturitní zkouškou“ zrušují.

01.08.2009

114. V § 116 se doplňuje odstavec 9, který zní:

01.08.2009

(9) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníku v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Účast na dalším vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu43). Další vzdělávání se uskutečňuje formami uvedenými v § 111 odst. 3.“.

01.08.2009

115. § 116a zní:

01.08.2009

㤠116a

01.08.2009

(1) Odbornou způsobilostí manželského a rodinného poradce je vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké škole humanitního zaměření současně s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví.

01.08.2009

(2) Odbornou způsobilostí dalšího odborného pracovníka uvedeného v § 115 odst. 1 písm. e) je vysokoškolské vzdělání.“.

01.08.2009

116. Za část devátou se vkládá nová část desátá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 47a až 47e zní:

01.08.2009

„ČÁST DESÁTÁ

01.08.2009

AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ A AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

01.08.2009

§ 117a

01.08.2009

(1) Ministerstvo rozhoduje o akreditaci vzdělávacích zařízení a o akreditaci vzdělávacích programů (dále jen „akreditace“) pro účely zajištění vzdělávacích kurzů podle § 110 odst. 4 písm. c) a d) a kvalifikačních kurzů podle § 116 odst. 5, dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, vzdělávání vedoucích pracovníků zaměstnanců uvedených v § 115 odst. 1 a pro účely odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku.

01.08.2009

(2) Písemná žádost o akreditaci se podává ministerstvu na tiskopisu předepsaném ministerstvem.

01.08.2009

(3) Žádost o akreditaci vzdělávacího zařízení, kromě náležitostí podání47a), obsahuje

01.08.2009

a) oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního právního předpisu47b),

01.08.2009

b) přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci.

01.08.2009

(4) Žádost o akreditaci vzdělávacího programu, kromě náležitostí podání47a), obsahuje

01.08.2009

a) údaje uvedené v odstavci 3,

01.08.2009

b) název, druh, formu, obsah a časový rozsah vzdělávacího programu, který žadatel hodlá uskutečňovat,

01.08.2009

c) doklady o materiálním a technickém zabezpečení vzdělávacího programu,

01.08.2009

d) seznam fyzických osob, které se budou podílet na vzdělávání, a doklady o jejich odborné způsobilosti nebo osvědčení o uznání odborné kvalifikace,

01.08.2009

e) formu osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s uvedením identifikačních údajů vzdělávacího zařízení, údajů uvedených v písmenu b), identifikačních údajů o osobě, která vzdělávací program absolvovala, a datum vydání osvědčení.

01.08.2009

(5) K žádosti podle odstavců 3 a 4 musí být připojen doklad o zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti47c).

01.08.2009

§ 117b

01.08.2009

(1) Ministerstvo zřizuje jako svůj poradní orgán akreditační komisi k posouzení žádosti o udělení akreditace a k posouzení návrhu na odejmutí akreditace.

01.08.2009

(2) Členy akreditační komise jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí.

01.08.2009

(3) Složení akreditační komise, způsob jednání, vnitřní organizaci a důvody pro odvolání jejího člena stanoví statut a jednací řád, které vydává ministerstvo.

01.08.2009

(4) Účast člena v akreditační komisi je jiným úkonem v obecném zájmu47d), při němž náleží členům této komise náhrada jízdních výdajů, náhrada výdajů za ubytování a náhrada zvýšených stravovacích výdajů ve výši a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem47e); poskytovatelem těchto náhrad je ministerstvo. Členům akreditační komise může být ministerstvem poskytnuta odměna.

01.08.2009

§ 117c

01.08.2009

(1) Na základě posouzení skutečností uvedených v žádosti o akreditaci zpracuje akreditační komise stanovisko k žádosti o akreditaci, které ve lhůtě 60 dnů od posledního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla tato žádost podána, předloží ministerstvu.

01.08.2009

(2) Ministerstvo rozhodne o akreditaci ve lhůtě 30 dnů po obdržení stanoviska komise.

01.08.2009

(3) Ministerstvo při rozhodování přihlíží ke stanovisku akreditační komise.

01.08.2009

(4) Akreditace se uděluje na dobu 4 let.

01.08.2009

(5) Akreditace je nepřevoditelná a nepřechází na právního nástupce.

01.08.2009

§ 117d

01.08.2009

(1) Ministerstvo kontroluje činnost akreditovaných vzdělávacích zařízení při uskutečňování akreditovaných programů.

01.08.2009

(2) Ministerstvo rozhodne o odejmutí akreditace, jestliže

01.08.2009

a) zjistí nedodržování vzdělávacího programu,

01.08.2009

b) akreditované vzdělávací zařízení nesplňuje podmínky, za nichž mu byla akreditace udělena.

01.08.2009

(3) Podle § 117c odst. 1 až 3 se postupuje i v případě rozhodování o odejmutí akreditace.

01.08.2009

(4) Akreditace zaniká dnem doručení písemného oznámení akreditovaného vzdělávacího zařízení o ukončení činnosti ministerstvu, popřípadě dnem, který je uveden v písemném oznámení.

01.08.2009

§ 117e

01.08.2009

(1) Akreditované vzdělávací zařízení vede evidenci vydaných osvědčení.

01.08.2009

(2) Ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam akreditovaných vzdělávacích zařízení s jejich vzdělávacími programy, dobu, na kterou byla akreditace udělena, a seznam vzdělávacích zařízení, kterým byla akreditace odejmuta.

01.08.2009

47a) § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

01.08.2009

47b) Například zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.08.2009

47c) Položka 22 písm. l) a m) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.

01.08.2009

47d) § 200 a § 203 odst. 1 zákoníku práce.

01.08.2009

47e) § 157 až 160, 162 a 163 zákoníku práce.“.

01.08.2009

Dosavadní část desátá se označuje jako část jedenáctá.

01.08.2009

117. V § 119 odst. 2 se slova „§ 29 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 7“.

01.08.2009

Čl. II

01.08.2009

Přechodná ustanovení

01.08.2009

1. Řízení zahájená a pravomocně neskončená přede dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.08.2009

2. Osobám, kterým podle ohlášení učiněného podle § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, neposkytuje k tomuto dni pomoc osoba blízká anebo jiná fyzická nebo právnická osoba uvedená v § 7 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, náleží příspěvek na péči naposledy za měsíc předcházející dni účinnosti tohoto zákona. O odejmutí příspěvku na péči ode dne účinnosti tohoto zákona vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutí.

01.08.2009

5. Poskytovatel sociálních služeb splní ohlašovací povinnost uvedenou v § 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, poprvé za rok 2009, a to do 31. května 2010.

01.08.2009

6. Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka u zaměstnance, který ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával činnost sociálního pracovníka, je absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, v rozsahu nejméně 200 hodin, za podmínky, že získal přede dnem účinnosti tohoto zákona nejméně 10 let praxe při výkonu činnosti sociálního pracovníka a absolvoval před tímto dnem rekvalifikační kurz zaměřený na činnost sociálního pracovníka akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; tento zaměstnanec je povinen absolvovat akreditované vzdělávací kurzy ve stanoveném rozsahu do 31. prosince 2013.

01.08.2009

7. Absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách podle § 116 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, se nevyžaduje u zaměstnance narozeného přede dnem 1. ledna 1957, pokud přede dnem účinnosti tohoto zákona získal nejméně 2 roky praxe při výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách.

01.08.2009

8. Odborná způsobilost manželského a rodinného poradce podle § 116a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, se považuje za splněnou u zaměstnance narozeného před 1. lednem 1957, pokud ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával činnost, na niž se vztahoval kvalifikační předpoklad uvedený v § 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném přede dnem účinnosti tohoto zákona.

01.08.2009

ČÁST DRUHÁ

01.08.2009

Změna zákona o správních poplatcích

01.08.2009

Čl. III

01.08.2009

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

01.08.2009

1. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení a žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách“.

01.08.2009

2. V příloze v části I v položce 22 se doplňují písmena l) a m), která včetně poznámky pod čarou č. 26b znějí:

01.08.2009
„l) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení podle zákona o sociálních službách26b) Kč 1000
m) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o sociálních službách26b) Kč 1000
01.08.2009

26b) § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.“.

01.08.2009

ČÁST TŘETÍ

01.08.2009

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

01.08.2009

Čl. IV

01.08.2009

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

01.08.2009

1. V § 3 odst. 1 se písmena g) a h) zrušují.

01.08.2009

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena g) a h).

01.08.2009

2. V § 3 odst. 3 se slova „písm. h) až j)“ nahrazují slovy „písm. g) a h)“.

01.08.2009

ČÁST ČTVRTÁ

01.08.2009

Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

01.07.2009

Čl. V

01.07.2009

V čl. LXXXI bodě 1 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, písmeno d) zní:

01.07.2009

d) čl. XXVIII bodu 36, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2009, a čl. XXVIII bodů 39 a 50, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012,“.


01.08.2009

ČÁST PÁTÁ

01.08.2009

ÚČINNOST

01.08.2009

Čl. VI

01.08.2009

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

01.08.2009

a) čl. I bodu 90 a čl. V, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení,

01.01.2012

b) čl. I bodů 60, 91 a 92, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.


01.08.2009

Vlček v. r.

01.08.2009

Klaus v. r.

01.08.2009

Fischer v. r.

Přesunout nahoru