PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 193/2009 Sb.Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

Částka 57/2009
Platnost od 26.06.2009
Účinnost od 01.07.2009
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.2009

193

01.07.2009

VYHLÁŠKA

01.07.2009

ze dne 17. června 2009

01.07.2009

o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

01.07.2009

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 4 a § 30 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů:


01.07.2009

§ 1

01.07.2009

Předmět úpravy

01.07.2009

Tato vyhláška upravuje:

01.07.2009

a) technické náležitosti provádění autorizované konverze dokumentů (dále jen „konverze“),

01.07.2009

b) technické náležitosti dokumentu, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“),

01.07.2009

c) technické náležitosti dokumentu, jehož převedením výstup při konverzi vznikl (dále jen „vstup“),

01.07.2009

d) vzor osvědčení o vykonání zkoušky zaměstnance provádějícího konverzi na žádost.

01.07.2009

§ 2

01.07.2009

Technické náležitosti provádění konverze

01.07.2009

(1) Konverze se provádí prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.07.2009

(2) Konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě se provádí za použití technického zařízení umožňujícího převod dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě (dále jen „snímací zařízení“), jehož technické náležitosti jsou stanoveny v bodu 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

01.07.2009

(3) Konverze do dokumentu v listinné podobě se provádí za použití tiskárny, jejíž technické náležitosti jsou stanoveny v bodu 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

01.07.2009

(4) Vstup se převádí zpravidla černobíle. Ztratila-li by se informace vyjádřená barvou, vstup se převede barevně.

01.07.2009

(5) Subjekt provádějící konverzi na žádost přijímá vstupy obsažené v datové zprávě a vydává výstupy obsažené v datové zprávě též

01.07.2009

a) prostřednictvím datového úložiště elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo

01.07.2009

b) na technickém nosiči dat s laserovým záznamem (CD, DVD).

01.07.2009

§ 3

01.07.2009

Technické náležitosti vstupu a výstupu

01.07.2009

(1) Vstup obsažený v datové zprávě nesmí obsahovat škodlivý kód, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému subjektu provádějícího konverzi nebo na informacích zpracovávaných subjektem provádějícím konverzi.

01.07.2009

(2) Vstup v listinné podobě nesmí být ve stavu způsobilém poškodit snímací zařízení nebo ve stavu způsobilém přivodit provedením konverze své poškození.

01.07.2009

(3) Formáty vstupu a výstupu obsaženého v datové zprávě jsou stanoveny v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

01.07.2009

(4) Subjekt provádějící konverzi na žádost přijímá vstupy v listinné podobě nebo předává výstupy v listinné podobě ve formátu A4, ledaže technické a organizační podmínky umožňují subjektu provádějícímu konverzi na žádost přijímat vstupy a vydávat výstupy jiného formátu.

01.07.2009

§ 4

01.07.2009

Vzor osvědčení o vykonání zkoušky zaměstnance provádějícího konverzi na žádost

01.07.2009

Vzor osvědčení o vykonání zkoušky zaměstnance provádějícího konverzi na žádost je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.


01.07.2009

§ 5

01.07.2009

Účinnost

01.07.2009

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.


01.07.2009

Ministr:

01.07.2009

Ing. Pecina, MBA v. r.


01.07.2009

01.07.2009

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 193/2009 Sb.

01.07.2009

Technické náležitosti snímacího zařízení, technické náležitosti tiskárny a formáty vstupu a výstupu obsaženého v datové zprávě

01.07.2009

1. Technické náležitosti snímacího zařízení

01.07.2009

a) rozlišení snímání nejméně 300 × 300 dpi

01.07.2009

b) barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění

01.07.2009

c) velikost formátu snímací plochy nejméně A4

01.07.2009

2. Technické náležitosti tiskárny

01.07.2009

a) rozlišení tisku nejméně 300 dpi

01.07.2009

b) tisk barevného výstupu; to neplatí, jde-li výlučně o černobílé převádění

01.07.2009

c) velikost formátu výstupu nejméně A4

01.07.2009

3. Formáty vstupu obsaženého v datové zprávě

01.07.2009

PDF (Portable Document Formát) verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A (Portable Dokument Formát/Archive)

01.07.2009

4. Formáty výstupu obsaženého v datové zprávě

01.07.2009

PDF (Portable Document Formát) verze 1.7 a vyšší

01.07.2009

01.07.2009

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 193/2009 Sb.

01.07.2009

Vzor osvědčení o vykonání zkoušky zaměstnance provádějícího konverzi na žádost

01.07.2009

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 193/2009 Sb.

Přesunout nahoru