PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 158/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů

Částka 46/2009
Platnost od 04.06.2009
Účinnost od 04.07.2009
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
04.07.2009

158

04.07.2009

ZÁKON

04.07.2009

ze dne 7. května 2009,

04.07.2009

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů

04.07.2009

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


04.07.2009

ČÁST PRVNÍ

04.07.2009

Změna energetického zákona

04.07.2009

Čl. I

04.07.2009

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

04.07.2009

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 a č. 1a zní:

04.07.2009

㤠1

04.07.2009

Předmět úpravy

04.07.2009

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) a upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

04.07.2009

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje Směrnice 96/92/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a kterou se zrušuje Směrnice 98/30/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o prosazování kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/67/ES o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury.

04.07.2009

1a) Nařízení (ES) č. 1775/2005 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.
Nařízení (ES) č. 1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie.“.

04.07.2009

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a a 1b se označují jako poznámky pod čarou č. 1b a 1c, a to včetně odkazu na tyto poznámky pod čarou.

04.07.2009

2. V § 2 odstavec 1 zní:

04.07.2009

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

04.07.2009

a) energetickou službou činnosti, které vedou ke zvýšení energetické účinnosti a k úsporám primární energie,

04.07.2009

b) vymezeným územím území, na němž držitel licence na distribuci elektřiny, distribuci plynu nebo rozvod tepelné energie vykonává licencovanou činnost,

04.07.2009

c) zvýšením energetické účinnosti nárůst energetické účinnosti u konečného uživatele v důsledku technologických či ekonomických změn,

04.07.2009

d) úsporami energie množství ušetřené energie určené měřením nebo odhadem spotřeby před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti a po něm, při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie ovlivňují,

04.07.2009

e) poskytovatelem energetických služeb fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje energetické služby nebo nabízí jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti zařízení uživatele, či v rámci jeho budovy a nese při tom jistou míru finančního rizika.“.

04.07.2009

3. V § 2 odst. 2 písmena a) a b) včetně poznámky pod čarou č. 1b znějí:

04.07.2009

a) v elektroenergetice

04.07.2009

1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,

04.07.2009

2. druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminozních hornin nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti,

04.07.2009

3. elektrickou přípojkou zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici a mimo ní odbočením od vedení přenosové nebo distribuční soustavy, a je určeno k připojení odběrného elektrického zařízení,

04.07.2009

4. elektrickou stanicí soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu,

04.07.2009

5. elektrizační soustavou vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek, přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, a to na území České republiky,

04.07.2009

6. kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení,

04.07.2009

7. měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených hodnot,

04.07.2009

8. odběrným místem místo, kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, včetně měřicích transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny,

04.07.2009

9. odchylkou součet rozdílů skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů elektřiny v daném časovém úseku,

04.07.2009

10. podpůrnými službami činnosti fyzických či právnických osob, jejichž zařízení jsou připojena k elektrizační soustavě, které jsou určeny k zajištění systémových služeb, a po jejichž aktivaci zpravidla dochází k dodávce regulační energie,

04.07.2009

11. přímým vedením vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, která není připojena k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, a odběrné místo, které není elektricky propojeno s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo elektrické vedení zabezpečující přímé zásobování vlastních provozoven výrobce elektřiny, jeho ovládaných společností nebo zákazníků, a není vlastněno provozovatelem přenosové soustavy ani provozovatelem distribuční soustavy,

04.07.2009

12. přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,

04.07.2009

13. regulační energií elektřina zajišťovaná aktivací podpůrných služeb nebo na vyrovnávacím trhu s regulační energií nebo elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy v zahraničí,

04.07.2009

14. subjektem zúčtování fyzická nebo právnická osoba, pro kterou operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování odchylek provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek,

04.07.2009

15. systémovými službami činnosti provozovatele přenosové soustavy pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy s ohledem na provoz v rámci propojených elektrizačních soustav,

04.07.2009

16. typovým diagramem diagram charakterizující roční průběh spotřeby elektřiny u zákazníka, který se používá pro vyhodnocování odchylek,

04.07.2009

17. vertikálně integrovaným podnikatelem podnikatel, který je držitelem alespoň jedné z licencí na přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny a alespoň jedné z licencí na výrobu elektřiny nebo obchod s elektřinou, nebo skupina podnikatelů, pokud jejich vzájemné vztahy odpovídají bezprostředně závaznému předpisu Evropských společenství1b) a jsou držiteli alespoň jedné z licencí na přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny a alespoň jedné z licencí na výrobu elektřiny nebo obchod s elektřinou,

04.07.2009

18. vyrovnávacím trhem s regulační energií trh s regulační energií vypořádaný a organizovaný operátorem trhu v součinnosti s provozovatelem přenosové soustavy,

04.07.2009

19. zákazníkem fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu odběrným elektrickým zařízením, které je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě, která nakoupenou elektřinu pouze spotřebovává nebo přeúčtovává,

04.07.2009

20. výrobnou elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení; výrobna elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,

04.07.2009

b) v plynárenství

04.07.2009

1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a souvisejících technologických objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi a na kterém zajišťuje distribuci plynu držitel licence na distribuci plynu; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,

04.07.2009

2. hlavním uzávěrem plynu uzavírací armatura odběrného plynového zařízení, která odděluje odběrné plynové zařízení od plynovodní přípojky,

04.07.2009

3. měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených hodnot,

04.07.2009

4. odběrným místem místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením,

04.07.2009

5. odběrným plynovým zařízením veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení,

04.07.2009

6. odchylkou rozdíl skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů plynu za daný celý obchodní den,

04.07.2009

7. plynárenskou soustavou vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění plynu, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, které slouží k provozování těchto zařízení,

04.07.2009

8. plynárenským zařízením veškerá plynová zařízení s výjimkou odběrných plynových zařízení,

04.07.2009

9. plynem zemní plyn, svítiplyn, koksárenský plyn čistý, degazační a generátorový plyn, bioplyn, propan, butan a jejich směsi, pokud nejsou používány pro pohon motorových vozidel,

04.07.2009

10. plynovodem zařízení k potrubní dopravě plynu přepravní nebo distribuční soustavou a přímé a těžební plynovody,

04.07.2009

11. plynovodní přípojkou zařízení začínající odbočením z plynovodu přepravní nebo distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu; toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového zařízení,

04.07.2009

12. plynovým zařízením zařízení pro výrobu a úpravu plynu, podzemní zásobníky plynu, zásobníky zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací, odpařovací, kompresní a regulační stanice, nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké a přímé plynovody, plynovodní přípojky, těžební plynovody, odběrná plynová zařízení, související technologická zařízení,

04.07.2009

13. podzemním zásobníkem plynu plynové zařízení, včetně souvisejících technologických objektů a systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, sloužící k uskladňování plynu; podzemní zásobník plynu je zřizován a provozován ve veřejném zájmu,

04.07.2009

14. právem přístupu třetích stran právo účastníka trhu s plynem na uzavření smlouvy s provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo provozovatelem podzemního zásobníku plynu o zajištění příslušné licencované činnosti podle tohoto zákona,

04.07.2009

15. přepravní soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých plynovodů a kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí, na kterém zajišťuje přepravu plynu držitel licence na přepravu plynu; přepravní soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,

04.07.2009

16. přímým plynovodem plynovod, který není součástí přepravní soustavy nebo distribuční soustavy a který je dodatečně zřízený pro dodávku plynu zákazníkovi, a slouží pouze pro vlastní potřebu zákazníka,

04.07.2009

17. rozhodujícím zdrojem plynu stát, na jehož území se vytěžilo více jak 50 % celkové roční spotřeby plynu v České republice,

04.07.2009

18. společným odběrným plynovým zařízením odběrné plynové zařízení v nemovitosti vlastníka, jehož prostřednictvím je plyn dodáván zákazníkům v této nemovitosti,

04.07.2009

19. subjektem zúčtování účastník trhu s plynem, pro kterého operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování odchylek provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek,

04.07.2009

20. technickým pravidlem pravidlo vyjadřující stav technického poznání a techniky v odvětví plynárenství,

04.07.2009

21. těžebním plynovodem plynovod připojující výrobnu plynu k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě nebo jinému těžebnímu plynovodu,

04.07.2009

22. tlakovou úrovní maximální provozní tlak pro plynová zařízení uvedený v technických normách nebo technických pravidlech,

04.07.2009

23. typovým diagramem dodávek diagram charakterizující roční průběh spotřeby plynu u zákazníků, jejichž odběrná místa nejsou vybavena průběhovým měřením, používaný pro vyhodnocování spotřeby,

04.07.2009

24. vertikálně integrovaným plynárenským podnikatelem podnikatel, který je držitelem alespoň jedné z licencí na přepravu plynu, uskladňování nebo distribuci plynu a zároveň alespoň jedné z licencí na výrobu plynu nebo obchod s plynem, nebo skupina podnikatelů, jejichž vzájemné vztahy odpovídají bezprostředně závaznému předpisu Evropských společenství1b) a kteří vykonávají alespoň jednu z činností přepravy plynu, distribuce plynu nebo uskladnění plynu a alespoň jednu z činností výroba plynu nebo obchod s plynem,

04.07.2009

25. volnou kapacitou rozdíl mezi technickou kapacitou přepravní soustavy nebo distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu nebo těžebního plynovodu a souhrnem všech smluvně zajišťovaných kapacit v daném časovém období při dodržení smluvních tlaků a kapacit nezbytných pro příslušného držitele licence k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu příslušného plynárenského zařízení,

04.07.2009

26. zákazníkem fyzická či právnická osoba odebírající plyn odběrným plynovým zařízením, které je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě nebo k těžebnímu plynovodu, která odebraný plyn pouze spotřebovává nebo přeúčtovává.

04.07.2009

1b) Čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků.“.

04.07.2009

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1b a 1c se označují jako poznámky pod čarou č. 1c a 1d, a to včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.

04.07.2009

4. V § 2 odst. 2 písm. c) body 10 až 12 znějí:

04.07.2009

10. rozvodným tepelným zařízením zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a domovními předávacími stanicemi; odběrné tepelné zařízení není součástí rozvodného tepelného zařízení,

04.07.2009

11. objektem ucelené stavební dílo technicky propojené jedním společným odběrným tepelným zařízením,

04.07.2009

12. užitečným teplem teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla sloužící pro dodávky do soustavy centralizovaného zásobování teplem nebo k dalšímu využití pro technologické účely s výjimkou odběru pro vlastní spotřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii.“.

04.07.2009

5. V § 2 odst. 2 písm. c) se body 13 až 17 zrušují.

04.07.2009

6. V § 3 odst. 1 se slova „operátora trhu s elektřinou“ nahrazují slovy „operátora trhu“.

04.07.2009

7. V § 3 odstavec 3 zní:

04.07.2009

(3) Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence podle tohoto zákona se nevyžaduje na obchod, výrobu, distribuci a uskladňování svítiplynu, koksárenského plynu čistého, degazačního a generátorového plynu, bioplynu, propanu, butanu a jejich směsí, pokud se nejedná o distribuci potrubními systémy, k nimž je připojeno více než 50 odběrných míst, a na výrobu tepelné energie určené pro dodávku konečným spotřebitelům jedním odběrným tepelným zařízením ze zdroje tepelné energie umístěného v témže objektu nebo mimo objekt v případě, že slouží ke stejnému účelu. Dále se licence podle tohoto zákona neuděluje na činnost, kdy zákazník či odběratel poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického, plynového nebo tepelného zařízení, přičemž náklady na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým nebo určeným způsobem a nejedná se o podnikání. V případě elektrických zařízení je rozúčtování možné pouze u zařízení do napětí 52 kV včetně.“.

04.07.2009

8. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „s elektřinou“ zrušují.

04.07.2009

9. V § 4 odst. 3 písm. c) se slova „s elektřinou“ zrušují.

04.07.2009

10. V § 5 odst. 1 písm. a) se číslo „21“ nahrazuje číslem „18“.

04.07.2009

11. V § 5 odst. 3 větě první se slova „a že touto činností nedojde k ohrožení života a zdraví osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí“ zrušují a věta poslední se nahrazuje větou „Finanční předpoklady není povinen prokazovat žadatel o licenci na výrobu elektřiny, pokud bude instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny nižší než 200 kW, nebo žadatel o licenci na výrobu tepelné energie, pokud bude instalovaný tepelný výkon zdroje tepelné energie nižší než 1 MW.“.

04.07.2009

12. V § 5 odst. 4 se z písmene c) slova „pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.“ přesunují na samostatný řádek jako společné ustanovení pro písmena a) až c).

04.07.2009

13. V § 5 odst. 4 písm. c) se slovo „podnikáním“ nahrazuje slovy „předmětem podnikání v energetice“.

04.07.2009

14. V § 5 odst. 5 větě druhé se za slovo „výkonu“ vkládá slovo „výrobny“, slova „20 kWe“ se nahrazují slovy „20 kW“ a věta poslední se zrušuje.

04.07.2009

15. V § 5 odst. 6 se slova „současné i budoucí“ zrušují.

04.07.2009

16. V § 5 se odstavce 7 až 9 zrušují. Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 7.

04.07.2009

17. V § 7 odst. 4 písmeno b) zní:

04.07.2009

b) v případě fyzické osoby, osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, a odpovědného zástupce, výpis z cizozemské evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný orgánem státu, jehož je občanem, jakož i státu, kde se naposledy osoba v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců; nevydává-li stát takové doklady, pak prohlášení o bezúhonnosti učiněné před příslušným orgánem takového státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší než 6 měsíců,“.

04.07.2009

18. V § 7 odst. 4 písm. a) se slova „originál nebo ověřená“ zrušují a v § 7 odst. 4 písm. b) se slova „originál nebo ověřená kopie výpisu“ nahrazují slovem „výpis“.

04.07.2009

19. V § 7 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 1d znějí:

04.07.2009

(5) Energetický regulační úřad si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu1d) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předává v elektronické podobě, a to prostřednictvím veřejných datových sítí.

04.07.2009

(6) Energetický regulační úřad si za účelem prokázání finančních předpokladů, že žadatel nemá evidovány nedoplatky na daních, poplatcích, cle nebo nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vyžádá od finančního orgánu, orgánu správy sociálního zabezpečení a orgánu celní správy vydání dokladů nebo takovou skutečnost ověří v informačním systému veřejné správy, pokud žadatel tyto doklady k žádosti o udělení licence nebo žádosti o změnu rozhodnutí o udělení licence nepřipojil.

04.07.2009

(7) Žádost o vydání dokladů se předává v elektronické podobě a to prostřednictvím veřejných datových sítí. Finanční orgán, orgán správy sociálního zabezpečení a orgán celní správy vydají vyžádané doklady do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

04.07.2009

(8) Byla-li licence zrušena podle § 10 odst. 2 písm. b) nebo c) tohoto zákona, lze licenci pro podnikání v témže odvětví takové osobě udělit nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení licence.

04.07.2009

1d) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

04.07.2009

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 9 a 10.

04.07.2009

20. V § 7 se odstavec 9 zrušuje.

04.07.2009

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

04.07.2009

21. V § 8 odst. 1 větě první se slovo „posouzení“ a věta druhá a třetí zrušují.

04.07.2009

22. V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „je-li zapsána v obchodním rejstříku;“ nahrazují slovy „zapisuje-li se do obchodního rejstříku;“.

04.07.2009

23. V § 8 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 7, které znějí:

04.07.2009

(4) Vyžádá-li si Energetický regulační úřad u orgánu státní správy nebo od Rejstříku trestů potvrzení nebo jiný doklad podle § 7 odst. 5, ode dne odeslání žádosti do dne doručení potvrzení nebo jiného dokladu, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží.

04.07.2009

(5) Energetický regulační úřad rozhodne při splnění podmínek podle tohoto zákona o udělení licence zahraniční osobě i před zápisem do obchodního rejstříku.

04.07.2009

(6) Na žádost zakladatele, popřípadě orgánu nebo osoby nebo osob, oprávněných podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního rejstříku, rozhodne Energetický regulační úřad o udělení licence před zápisem do tohoto rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena.

04.07.2009

(7) Nepodá-li osoba uvedená v odstavci 5 nebo 6 návrh na zápis do obchodního rejstříku ve lhůtě 90 dnů od doručení rozhodnutí o udělení licence nebo není-li takovému návrhu vyhověno, platnost rozhodnutí o udělení licence zaniká.“.

04.07.2009

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 8.

04.07.2009

24. V § 9 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

04.07.2009

(5) V případě rozšíření počtu provozoven, změny technických parametrů stávajících provozoven nebo změny rozsahu vymezeného území je držitel licence oprávněn zahájit výkon licencované činnosti v těchto provozovnách nebo na vymezeném území dnem právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence.

04.07.2009

(6) Požádá-li držitel licence na obchod s elektřinou nebo plynem nejdříve 6 měsíců a nejpozději 90 dní před uplynutím doby, na kterou byla licence udělena, o její prodloužení, Energetický regulační úřad rozhodne o prodloužení doby, na kterou byla licence udělena, nejvýše však o dobu stanovenou podle § 4 odst. 2. Licence na obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem nezaniká do právní moci rozhodnutí o žádosti o její prodloužení.

04.07.2009

(7) Žádost fyzické osoby o prodloužení doby, na kterou byla licence udělena, obsahuje náležitosti podle § 7 odst. 2. Žádost právnické osoby o prodloužení doby, na kterou byla licence udělena, obsahuje náležitosti podle § 7 odst. 3. Doklady podle § 7 odst. 4 se nevyžadují, ledaže si jejich doložení v případě důvodných pochybností o splnění podmínek pro udělení licence Energetický regulační úřad vyžádá. Ustanovení § 7 odst. 5 a 6 se použije obdobně.“.

04.07.2009

25. V § 10 odst. 4 se slova „podání žádosti“ nahrazují slovy „právní moci rozhodnutí o zrušení licence“.

04.07.2009

26. V § 10 odst. 8 se slova „ , pokud se zúčastněné fyzické či právnické osoby nedohodnou jinak“ zrušují.

04.07.2009

27. V § 11 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

04.07.2009

b) předkládat Energetickému regulačnímu úřadu údaje pro rozhodnutí o cenách a údaje pro přípravu a provádění programů zvýšení energetické účinnosti a podporu a sledování energetických služeb a jiných opatření ke zvýšení energetické účinnosti,

04.07.2009

c) zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, v plynárenství i technickými pravidly, která jsou registrována u Hospodářské komory České republiky,“.

04.07.2009

28. V § 11 odst. 1 písm. h) se slova „vyhláškou stanovenou“ zrušují.

04.07.2009

29. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až l), která znějí:

04.07.2009

i) vykonávat licencovanou činnost tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí,

04.07.2009

j) při výkonu licencované činnosti uvádět pravdivé a úplné informace o podmínkách dodávek energie,

04.07.2009

k) zdržet se všech činností, které brání poptávce po energetických službách a dalších opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti anebo jejich poskytování nebo které brání rozvoji trhů s energetickými službami a dalšími opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti,

04.07.2009

l) zajistit, aby byly splněny povinnosti držitele licence podle tohoto zákona i v případech, kdy držitel licence zajišťuje výkon činnosti spojené s právy a povinnostmi držitele licence prostřednictvím třetí osoby na základě smluvních vztahů, uzavřených podle obecně závazných právních předpisů.“.

04.07.2009

30. V § 11 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1d zní:

04.07.2009

(2) Držitel licence podle § 4 odst. 1 postupuje při výkonu licencované činnosti při řešení krizových situací1d) podle havarijního plánu a spolupracuje při tom s orgány krizového řízení; havarijní plán je součástí plánu krizové připravenosti1e).

04.07.2009

1d) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

04.07.2009

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1d se označuje jako poznámka pod čarou č. 1e, a to včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

04.07.2009

31. § 12a včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠12a

04.07.2009

Dodavatel poslední instance

04.07.2009

(1) Dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci elektřiny nebo plynu, jehož zařízení je připojeno k přenosové nebo k přepravní soustavě, je držitel licence na obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem, který je nebo byl součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, jako je držitel licence na distribuci elektřiny nebo na distribuci plynu ve vymezeném území, kde se nachází odběrné místo.

04.07.2009

(2) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn zákazníkovi, jehož dodavatel elektřiny nebo plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu nebo plyn nebo ukončil dodávku elektřiny nebo plynu. Tato povinnost vzniká dnem, kdy operátor trhu oznámí dodavateli poslední instance registrační číslo odběrného místa dotčeného zákazníka, v němž nikdo neodpovídá za odchylku, trvá nejdéle 6 měsíců a nevztahuje se na zákazníka, jehož spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 60 tis. m3.

04.07.2009

(3) Zahájení dodávky, výši ceny a ostatní podmínky dodávky je dodavatel poslední instance povinen neprodleně oznámit dotčenému zákazníkovi a provozovateli distribuční soustavy.

04.07.2009

(4) V případech dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance předá provozovatel distribuční soustavy dodavateli poslední instance identifikační údaje o dotčeném zákazníkovi.

04.07.2009

(5) Dodavatel poslední instance není povinen dodávat elektřinu nebo plyn při zjištění neoprávněného odběru v daném odběrném místě.

04.07.2009

(6) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn po dobu nejdéle 6 měsíců domácnosti, která má nové odběrné místo, do něhož elektřina nebo plyn nebyly ještě dodávány, a to v případě, byl-li o dodávku touto domácností požádán.

04.07.2009

(7) Okamžikem zahájení dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance jsou ukončeny dodávky elektřiny nebo plynu původním dodavatelem zákazníkovi.“.

04.07.2009

32. § 13 se zrušuje.

04.07.2009

33. V § 14 odst. 1 se slova „podle § 13“ zrušují.

04.07.2009

34. V § 14 se odstavec 12 zrušuje.

04.07.2009

35. § 16 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 zní:

04.07.2009

㤠16

04.07.2009

Působnost ministerstva

04.07.2009

Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2)

04.07.2009

a) vydává státní souhlas s výstavbou vybraných plynových zařízení a vyjadřuje se k výstavbě nových zdrojů a přímých vedení v elektroenergetice podle podmínek uvedených ve zvláštní části,

04.07.2009

b) zpracovává státní energetickou koncepci,

04.07.2009

c) zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, nebo závazků vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích,

04.07.2009

d) informuje Komisi Evropských společenství (dále jen „Komise“) o

04.07.2009

1. opatřeních přijatých ke splnění dodávky poslední instance, ochrany zákazníků a ochrany životního prostředí a o jejich vlivu na hospodářskou soutěž,

04.07.2009

2. přijatých ochranných opatřeních v případě náhlé krize na trhu s energií, v případě ohrožení bezpečnosti osob a zařízení a ohrožení celistvosti energetických soustav; informuje rovněž všechny členské státy Evropské unie,

04.07.2009

3. dovozech elektrické energie z hlediska fyzikálních toků, ke kterým došlo během předchozích 3 měsíců ze třetích zemí, a to jednou za 3 měsíce,

04.07.2009

4. důvodech zamítnutí žádostí o udělení státní autorizace,

04.07.2009

5. skutečnostech, týkajících se kombinované výroby elektřiny a tepla,

04.07.2009

6. roční statistice výkonu v kombinované výrobě a k tomu užitých palivech a o primárních energetických úsporách dosažených uplatněním kombinované výroby; k tomu jsou povinni účastníci trhu s elektřinou, operátor trhu a Energetický regulační úřad poskytnout ministerstvu potřebné údaje,

04.07.2009

7. schopnosti elektrizační soustavy zajišťovat dodávky pokrývající současnou a předpokládanou poptávku po elektřině,

04.07.2009

8. provozním zabezpečení přenosové soustavy a distribučních soustav,

04.07.2009

9. předpokládané rovnováze nabídky a poptávky během období příštích 5 let,

04.07.2009

10. vyhlídkách na zabezpečení dodávek elektřiny v období 5 až 15 let ode dne informování Komise,

04.07.2009

11. investičních záměrech provozovatele přenosové soustavy a záměrech jiných osob, které jsou mu známy a které se týkají poskytování přeshraniční propojovací kapacity během následujících 5 nebo více kalendářních let,

04.07.2009

e) zajišťuje v případě potřeby nabídkové řízení na nové výrobní kapacity,

04.07.2009

f) má právo z důvodů zabezpečení dodávky rozhodnout, aby byla dána přednost připojení výroben elektřiny a plynu, které využívají domácí primární energetické palivové zdroje, do míry nepřesahující v kalendářním roce 15 % celkové primární energie nezbytné na výrobu elektřiny a výrobu plynu,

04.07.2009

g) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje,

04.07.2009

h) předává národní zprávu o stavu elektroenergetiky a plynárenství Komisi.

04.07.2009

2) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

04.07.2009

36. V § 17 odst. 3 větě první se za slovo „energie“ vkládají slova „ , podpora kombinované výroby elektřiny a tepla“ a za slovo „energií“ se vkládají slova „a ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci.“.

04.07.2009

37. V § 17 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Energetický regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného orgánu podle nařízení o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie2a) a nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b).“.

04.07.2009

Poznámky pod čarou č. 2a a 2b znějí:

04.07.2009

2a) Nařízení o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie.

04.07.2009

2b) Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.“.

04.07.2009

38. V § 17 se odstavce 4 a 5 zrušují.

04.07.2009

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 4 až 9.

04.07.2009

39. V § 17 odst. 4 písmeno b) se zrušuje.

04.07.2009

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).

04.07.2009

40. V § 17 odst. 4 písmeno e) se zrušuje.

04.07.2009

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

04.07.2009

41. V § 17 se odstavec 5 zrušuje.

04.07.2009

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8.

04.07.2009

42. V § 17 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 4a zní:

04.07.2009

(5) Energetický regulační úřad dále

04.07.2009

a) rozhoduje spory, kdy nedojde k uzavření smlouvy podle tohoto zákona mezi jednotlivými držiteli licence, nebo mezi držitelem licence a jeho zákazníkem, anebo spory o poskytnutí náhrady za nedodržení stanovených standardů kvality dodávek a služeb a spory o omezení nebo přerušení dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie z důvodu neoprávněného odběru,

04.07.2009

b) rozhoduje spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi držiteli licencí nebo mezi držitelem licence a jeho zákazníkem podle tohoto zákona v případech, ve kterých by jinak byla k rozhodnutí sporu dána příslušnost soudu, pokud s pravomocí Energetického regulačního úřadu rozhodovat vzniklý spor souhlasí všichni účastníci řízení,

04.07.2009

c) rozhoduje spory o přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě, podzemním zásobníkům plynu a těžebním plynovodům, včetně sporů o přístupu k přeshraniční kapacitě pro přenos elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci elektřiny nebo plynu,

04.07.2009

d) rozhoduje spory o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo o právu na úhradu zelených bonusů podle zvláštního zákona4a) nebo o úhradu příspěvků k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, k ceně elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů,

04.07.2009

e) vykonává kontrolu dodržování povinností držitelů licencí a ukládá pokuty podle zvláštního zákona4),

04.07.2009

f) schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu, Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství,

04.07.2009

g) zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v energetických odvětvích a roční a měsíční zprávu o provozu elektrizační soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup,

04.07.2009

h) zveřejňuje přehledy o cenách tepelné energie včetně jejich srovnání, a to v členění podle lokalit a technických parametrů výroby a rozvodu tepelné energie,

04.07.2009

i) spolupracuje s regulačními orgány členských států a s Komisí při výkonu jejich pravomocí,

04.07.2009

j) spolupracuje s občanskými sdruženími a jinými právnickými osobami založenými za účelem ochrany práv spotřebitelů energií.

04.07.2009

4) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

04.07.2009

4a) Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).“.

04.07.2009

43. V § 17 odst. 6 písm. b) se část věty za středníkem zrušuje.

04.07.2009

44. V § 17 odstavec 7 zní:

04.07.2009

(7) Energetický regulační úřad vydává Energetický regulační věstník, ve kterém uveřejňuje zejména cenová rozhodnutí.“.

04.07.2009

45. V § 17 se doplňují odstavce 9 až 12, které znějí:

04.07.2009

(9) Energetický regulační úřad reguluje ceny za přenos elektřiny a distribuci elektřiny, za systémové služby, ceny za přepravu plynu, distribuci plynu, ceny za činnosti operátora trhu a ceny elektřiny a plynu dodavatele poslední instance a stanoví příspěvky k ceně elektřiny z druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla. Energetický regulační úřad je oprávněn na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o odlišném postupu tvorby ceny za mezinárodní přepravu plynu, založeném na tržním způsobu. Energetický regulační úřad dále může usměrňovat ceny tepelné energie.

04.07.2009

(10) Energetický regulační úřad může kromě činností uvedených v odstavci 9 rozhodnout o regulaci cen dalších činností vykonávaných provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo činností operátora trhu, souvisejících s přenosem elektřiny, přepravou plynu, distribucí elektřiny nebo plynu nebo činnostmi operátora trhu, jestliže je to nezbytné k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační či plynárenské soustavy nebo zajištění nediskriminačního přístupu účastníků trhu do elektrizační či plynárenské soustavy.

04.07.2009

(11) Zaměstnanci státu zařazení do Energetického regulačního úřadu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a údajích obchodní či ekonomické povahy získaných v souvislosti s výkonem své činnosti. Tato povinnost trvá 2 roky po skončení pracovního poměru.

04.07.2009

(12) Energetický regulační úřad předává ministerstvu informace a údaje nezbytné pro zpracování programů zvýšení energetické účinnosti a pro podporu energetických služeb a Státní energetické inspekci informace a údaje sloužící pro ověřování úspor energie plynoucích z využití energetických služeb.“.

04.07.2009

46. V § 17a odst. 1 se za slovo „ministerstvu“ vkládají slova „a Energetickému regulačnímu úřadu“.

04.07.2009

47. V § 17a odst. 1 se dosavadní poznámka pod čarou č. 5 označuje jako poznámka pod čarou č. 4c, a to včetně odkazu na tuto poznámku.

04.07.2009

48. Za § 17a se vkládá nový § 17b, který včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠17b

04.07.2009

Předseda Energetického regulačního úřadu

04.07.2009

(1) V čele Energetického regulačního úřadu je předseda. Předseda

04.07.2009

a) řídí Energetický regulační úřad,

04.07.2009

b) jedná jménem Energetického regulačního úřadu navenek,

04.07.2009

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Energetického regulačního úřadu v prvním stupni.

04.07.2009

(2) Předsedu jmenuje vláda na funkční období 5 let. Nikdo nemůže být jmenován více než dvakrát za sebou.

04.07.2009

(3) Předseda jmenuje místopředsedu, který je zaměstnancem úřadu. Místopředseda řídí úřad v případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy nebo v době, kdy není funkce předsedy obsazena. Místopředseda musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon funkce předsedy podle odstavce 4.

04.07.2009

(4) Předsedou může být jmenován jen občan České republiky, který

04.07.2009

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

04.07.2009

b) má ukončené vysokoškolské vzdělání technického, ekonomického nebo právnického směru,

04.07.2009

c) má nejméně 7 let praxe v oboru energetiky, z toho alespoň 3 roky v řídicí nebo vedoucí funkci,

04.07.2009

d) je bezúhonný; za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro

04.07.2009

1. úmyslný trestný čin, nebo

04.07.2009

2. nedbalostní trestný čin, jestliže jeho skutková podstata souvisí s výkonem veřejné funkce,

04.07.2009

pokud jeho odsouzení pro trestný čin nebylo zahlazeno anebo se na něj z jiného důvodu hledí, jako by nebyl odsouzen,

04.07.2009

e) nevykonává funkci nebo činnost neslučitelnou s výkonem funkce předsedy.

04.07.2009

(5) Funkce předsedy je neslučitelná s funkcí poslance, senátora, soudce, státního zástupce, člena vlády nebo jinou funkcí ve veřejné správě nebo s členstvím v politické straně nebo politickém hnutí. Předseda dále nesmí být držitelem licence nebo vykonávat jinou podnikatelskou činnost v energetice, nesmí se podílet na podnikání držitele licence nebo jiné osoby působící v oblasti energetiky, být členem jakýchkoli orgánů takové osoby ani poskytovat přímo či zprostředkovaně poradenskou nebo obdobnou činnost držiteli licence nebo jiné osobě působící v oblasti energetiky. Předseda nesmí zastávat jinou placenou funkci, být v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním vztahu ani vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké, pokud tato činnost nenarušuje důstojnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost Energetického regulačního úřadu.

04.07.2009

(6) Funkce předsedy zaniká

04.07.2009

a) uplynutím funkčního období,

04.07.2009

b) vzdáním se funkce,

04.07.2009

c) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,

04.07.2009

d) dnem, kdy se předseda ujal funkce nebo zahájil výkon činnosti, která je podle odstavce 5 neslučitelná s funkcí předsedy,

04.07.2009

e) dnem nabytí právní moci rozsudku soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům nebo rozsudku soudu, kterým byl odsouzen pro některý z trestných činů uvedených v odstavci 4 písm. d), nebo

04.07.2009

f) odvoláním z funkce.

04.07.2009

(7) Předsedu vláda odvolá pouze v případě, nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců nebo narušil-li závažným způsobem nezávislost nebo nestrannost Energetického regulačního úřadu.

04.07.2009

(8) Předseda po dobu 1 roku od zániku funkce nesmí být držitelem licence nebo vykonávat jinou podnikatelskou činnost v energetice, nesmí se podílet na podnikání držitele licence nebo jiné osoby působící v oblasti energetiky, být členem jakýchkoli orgánů takové osoby, poskytovat přímo či zprostředkovaně poradenskou nebo obdobnou činnost držiteli licence nebo jiné osobě působící v oblasti energetiky ani být v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním vztahu k držiteli licence nebo jiné osobě působící v oblasti energetiky. V případě porušení zákazu podle předchozí věty je ten, kdo zákaz porušil, povinen uhradit Energetickému regulačnímu úřadu dvojnásobek poskytnutého odchodného nebo pokud mu odchodné nebylo poskytnuto, pak šestinásobek měsíčního platu, který mu náležel v době zániku funkce.

04.07.2009

(9) Předseda má nárok na plat, náhradu výdajů a naturální plnění jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Předseda má po zániku funkce nárok na odchodné ve výši šestinásobku měsíčního platu, který mu náležel v době zániku funkce. Odchodné je splatné ke dni zániku funkce. Nárok na odchodné nevzniká, pokud byl předseda odvolán z důvodu závažného narušení nestrannosti nebo nezávislosti Energetického regulačního úřadu nebo pokud byl po uplynutí funkčního období znovu jmenován předsedou.“.

04.07.2009

49. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠19a

04.07.2009

Regulace cen

04.07.2009

(1) Při regulaci cen přenosu elektřiny, přepravy plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu postupuje Energetický regulační úřad tak, aby stanovené ceny pokrývaly nezbytně nutné náklady na zajištění efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti. To neplatí v případě cen za mezinárodní přepravu plynu, pokud Energetický regulační úřad rozhodne o odlišném postupu tvorby těchto cen založeném na tržním způsobu. V případě elektroenergetiky Energetický regulační úřad zohlední i předvídatelnou budoucí poptávku a požadavky na provozní zabezpečení přenosové soustavy a distribučních soustav.

04.07.2009

(2) Energetický regulační úřad postupuje obdobně podle odstavce 1 věty první při věcném usměrňování ceny tepelné energie.

04.07.2009

(3) Ceny dodavatele poslední instance reguluje Energetický regulační úřad formou věcně usměrňovaných cen. V případě, že o to dodavatel poslední instance požádá, Energetický regulační úřad rozhodne o cenách dodavatele poslední instance jako o cenách maximálních.

04.07.2009

(4) Při regulaci ostatních cen postupuje Energetický regulační úřad tak, aby stanovené ceny byly alespoň nákladové. Při stanovení příspěvku k ceně elektřiny postupuje Energetický regulační úřad tak, aby příspěvek umožnil uplatnění elektřiny na trhu s ohledem na efektivní využívání primárních energetických zdrojů, ochranu životního prostředí a zájem na rozvoji výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a výroby elektřiny z druhotných energetických zdrojů. Energetický regulační úřad meziročně upravuje příspěvky k ceně elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v závislosti na změnách cen elektřiny na trhu, cen tepelné energie, cen primárních energetických zdrojů, efektivitě výroby a době využití výrobny elektřiny.

04.07.2009

(5) Na žádost dodavatele tepelné energie nebo držitele licence na distribuci elektřiny nebo distribuci plynu, jehož distribuční soustava není přímo připojena k přenosové soustavě nebo k přepravní soustavě, může Energetický regulační úřad rozhodnout o odlišném stanovení podmínek pro sjednání ceny tepelné energie nebo stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy. Energetický regulační úřad žádosti zcela nebo zčásti vyhoví, prokáže-li žadatel, že stanovený způsob regulace ceny mu dlouhodobě neumožňuje alespoň pokrytí oprávněných nákladů podle odstavce 1. Po právní moci rozhodnutí, kterým žádosti zcela nebo zčásti vyhoví, Energetický regulační úřad upraví stanovený způsob regulace nebo jeho jednotlivé podmínky nebo upraví cenu distribuce elektřiny nebo plynu.“.

04.07.2009

50. § 20 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9a a 9b zní:

04.07.2009

㤠20

04.07.2009

Regulační výkazy

04.07.2009

(1) Držitel licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování plynu nebo distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož distribuční soustavě je připojeno více než 90000 odběrných míst zákazníků, je povinen uvést v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech, výsledku hospodaření, aktivech a pasivech odděleně za každou z těchto licencovaných činností.

04.07.2009

(2) Držitel licence na přepravu plynu, uskladňování plynu a distribuci plynu, k jehož distribuční soustavě je připojeno více než 90000 odběrných míst zákazníků, je povinen v příloze v účetní závěrce uvést veškeré smluvní vztahy, s výjimkou smluvních vztahů uzavíraných podle tohoto zákona, s vymezením jejich předmětu, uskutečněné s osobou, se kterou držitel licence tvoří holding nebo je součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení, a jejichž hodnota převyšuje hodnotu nadlimitní veřejné zakázky9a).

04.07.2009

(3) Držitel licence na distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož soustavě je připojeno méně než 90000 odběrných míst zákazníků, a držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie účtuje o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření odděleně zvlášť za každou z licencovaných činností v souladu se zvláštním právním předpisem9b).

04.07.2009

(4) Pokud auditor při ověřování účetní závěrky9b) držitele licence uvedeného v odstavci 1 zjistí křížové subvence mezi jednotlivými licencovanými činnostmi vykonávanými týmž držitelem licence nebo mezi licencovanou činností a jinými podnikatelskými činnostmi vykonávanými týmž držitelem licence, které vedou k diskriminaci, uvede tuto skutečnost ve zprávě auditora.

04.07.2009

(5) Vlastník nebo pronajímatel energetického zařízení, který s držitelem licence, který používá k výkonu licencované činnosti toto energetické zařízení, tvoří holding nebo je členem téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení, je povinen uvést v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech z vlastnictví nebo pronájmu tohoto energetického zařízení. Takový vlastník nebo pronajímatel energetického zařízení je povinen poskytovat Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické inspekci na vyžádání úplné a pravdivé informace a podklady potřebné pro výkon jejich zákonem stanovených oprávnění, umožnit jim nahlížet do účetních a jiných dokladů, pořídit z nich kopie nebo opisy a poskytnout k nim vysvětlení.

04.07.2009

(6) Držitel licence uvedený v odstavci 1 je povinen sestavovat regulační výkazy a předkládat je Energetickému regulačnímu úřadu. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie, jehož celkový roční objem tržeb z těchto licencovaných činností přesahuje 2500000 Kč, je povinen sestavovat regulační výkazy a předkládat je Energetickému regulačnímu úřadu.

04.07.2009

(7) Držitel licence uvedený v odstavci 1 je povinen každoročně předkládat do 30. června Energetickému regulačnímu úřadu ověřenou účetní závěrku a zprávu auditora za předcházející účetní období. Držitel licence na distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož soustavě je připojeno méně než 90000 odběrných míst konečných zákazníků, výrobu nebo rozvod tepelné energie je povinen předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ověřenou účetní závěrku a zprávu auditora za předcházející účetní období pouze na vyžádání.

04.07.2009

9a) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

04.07.2009

9b) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

04.07.2009

51. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠20a

04.07.2009

Operátor trhu

04.07.2009

(1) Operátor trhu je akciová společnost založená státem, jejíž akcie znějí na jméno.

04.07.2009

(2) Stát vlastní akcie operátora trhu, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje alespoň 67 % základního kapitálu operátora trhu.

04.07.2009

(3) Operátor trhu musí mít ke své činnosti licenci podle § 4 odst. 3 písm. c). Operátor trhu ani právnické osoby, v nichž má operátor trhu majetkový podíl, nesmí být držitelem jiné licence uvedené v § 4. Akcie operátora trhu nesmí být vlastněny držitelem licence uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2. Statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčí rady, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem operátora trhu nemůže být fyzická osoba, která je současně statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou nebo zaměstnancem držitele licence uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2. Ceny za činnosti operátora trhu podle odstavce 4 jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem.

04.07.2009

(4) Operátor trhu je povinen

04.07.2009

a) organizovat krátkodobý trh s plynem a krátkodobý trh s elektřinou a ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy vyrovnávací trh s regulační energií,

04.07.2009

b) vyhodnocovat odchylky za celé území České republiky a toto vyhodnocení předávat jednotlivým subjektům zúčtování a provozovateli přenosové nebo přepravní soustavy,

04.07.2009

c) na základě vyhodnocení odchylek zajišťovat zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování, které jsou povinny je uhradit,

04.07.2009

d) informovat provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy a provozovatele podzemních zásobníků plynu nebo provozovatele distribuční soustavy o neplnění platebních povinností účastníků trhu a subjektů zúčtování vůči operátorovi trhu,

04.07.2009

e) zpracovávat a zveřejňovat měsíční a roční zprávu o trhu s elektřinou a měsíční a roční zprávu o trhu s plynem v České republice,

04.07.2009

f) zpracovávat a předávat ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, provozovateli přenosové soustavy a provozovateli přepravní soustavy alespoň jednou ročně zprávu o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu,

04.07.2009

g) zajistit ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství a jiných skutečností, které nejsou veřejně dostupné a o nichž se dozvěděl při výkonu svých činností,

04.07.2009

h) zpracovávat podklady pro návrh Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem a předávat je ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu,

04.07.2009

i) zajišťovat a poskytovat účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a další nezbytné informace související s vyúčtováním dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a s právem zákazníka na změnu dodavatele,

04.07.2009

j) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat obchodní podmínky operátora trhu pro elektroenergetiku a pro plynárenství způsobem umožňujícím dálkový přístup,

04.07.2009

k) zajišťovat v součinnosti s provozovateli distribučních soustav zpracovávání typových diagramů dodávek, a to na základě údajů od provozovatelů distribučních soustav,

04.07.2009

l) na základě údajů předaných provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy zajišťovat zúčtování a vypořádání regulační energie nebo vyrovnávacího plynu včetně zúčtování při stavech nouze,

04.07.2009

m) účtovat odděleně za činnosti vykonávané v elektroenergetice a v plynárenství,

04.07.2009

n) uzavřít smlouvu o zúčtování odchylek a umožnit obchodovat s elektřinou nebo plynem na jím organizovaných trzích každému, kdo o to požádá a splňuje obchodní podmínky operátora trhu pro elektroenergetiku nebo obchodní podmínky operátora trhu pro plynárenství,

04.07.2009

o) v případech podle § 12a oznamovat dodavateli poslední instance odběrná místa zákazníků včetně jejich registračních čísel,

04.07.2009

p) sledovat množství skladovaného plynu v jednotlivých podzemních zásobnících plynu a jejich kapacitu,

04.07.2009

q) zpracovávat na základě ročních a pětiletých předpokládaných bilancí a na základě denních, měsíčních a ročních skutečných bilancí o přepravě, distribuci, výrobě, dodávkách, obchodu s plynem a uskladnění plynu od provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů podzemních zásobníků plynu, výrobců plynu, obchodníků s plynem, dodavatelů plynu a vlastních analýz celkové bilance plynárenské soustavy a jejich vyhodnocení a předávat je ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu; současně souhrnné bilance plynárenské soustavy zveřejňovat,

04.07.2009

r) zpracovávat statistiku dovozu plynu ze zahraničí a jeho vývozu do zahraničí, a to včetně zdrojů plynu, a statistiku zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu,

04.07.2009

s) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu alespoň jednou měsíčně zprávu s vyhodnocením dodávek a spotřeb plynárenské soustavy včetně vyhodnocení dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky,

04.07.2009

t) zpracovávat jednou až dvakrát ročně výsledné údaje hodinových dodávek a spotřeb plynu od plynárenských podnikatelů pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy,

04.07.2009

u) zpracovávat měsíční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek plynu a předávat je ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu.

04.07.2009

(5) Operátor trhu má právo

04.07.2009

a) na údaje nezbytné pro plnění svých povinností od subjektů zúčtování a registrovaných účastníků trhu s elektřinou nebo trhu s plynem,

04.07.2009

b) na naměřené a vyhodnocené údaje od provozovatele přenosové soustavy a provozovatele přepravní soustavy a provozovatelů distribučních soustav a podzemních zásobníků plynu a další údaje nezbytné pro plnění svých povinností,

04.07.2009

c) zrušit registraci subjektu na zúčtování, který neplní platební povinnosti vůči operátorovi trhu,

04.07.2009

d) vyžadovat od plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem údaje pro zpracování bilancí,

04.07.2009

e) vyžadovat od plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem jednou až dvakrát ročně údaje ke zpracování kontrolního hodinového odečtu dodávek a spotřeb plynárenské soustavy,

04.07.2009

f) vyžadovat od zákazníků s roční spotřebou plynu vyšší než 400 tis. m3 a od obchodníků s plynem informace o změnách dodavatele plynu,

04.07.2009

g) vyžadovat od plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem údaje o kapacitách a výkonech jednotlivých částí plynárenské soustavy České republiky.

04.07.2009

(6) Operátor trhu má právo po schválení ministerstvem vykonávat další činnosti, jejichž ceny nepodléhají regulaci.“.

04.07.2009

52. § 21 se zrušuje.

04.07.2009

53. V § 22 odstavec 1 zní:

04.07.2009

(1) Účastníky trhu s elektřinou jsou

04.07.2009

a) výrobci elektřiny,

04.07.2009

b) provozovatel přenosové soustavy,

04.07.2009

c) provozovatelé distribučních soustav,

04.07.2009

d) operátor trhu,

04.07.2009

e) obchodníci s elektřinou,

04.07.2009

f) zákazníci.“.

04.07.2009

54. V § 22 se odstavec 3 zrušuje.

04.07.2009

55. § 23 včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠23

04.07.2009

Výrobce elektřiny

04.07.2009

(1) Výrobce elektřiny má právo

04.07.2009

a) připojit své zařízení k elektrizační soustavě, pokud splňuje podmínky připojení k přenosové soustavě nebo k distribučním soustavám a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy,

04.07.2009

b) dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny ostatním účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států prostřednictvím přenosové soustavy nebo distribuční soustavy,

04.07.2009

c) dodávat elektřinu vyrobenou ve vlastní výrobně elektřiny pro vlastní potřebu a pro potřebu ovládaných společností, pokud mu to podmínky provozování přenosové soustavy a distribučních soustav umožňují,

04.07.2009

d) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy,

04.07.2009

e) omezit, přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny svým zákazníkům při neoprávněném odběru elektřiny.

04.07.2009

(2) Výrobce elektřiny je povinen

04.07.2009

a) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě,

04.07.2009

b) umožnit a uhradit instalaci měřicího zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena,

04.07.2009

c) zpřístupnit měřicí zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena,

04.07.2009

d) instalovat u nově budovaných výroben o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 30 MW a více a provozovat zařízení pro poskytování podpůrných služeb,

04.07.2009

e) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena,

04.07.2009

f) předávat operátorovi trhu technické údaje vyplývající ze smluv o dodávce elektřiny prostřednictvím subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za jeho odchylku, nebo přímo, pokud je subjektem zúčtování, a další nezbytné informace pro plnění povinností operátora trhu,

04.07.2009

g) poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, potřebné údaje pro provoz a rozvoj přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, a operátorovi trhu údaje potřebné pro plnění jeho povinností,

04.07.2009

h) předávat provozovateli soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, informace nezbytné pro dispečerské řízení,

04.07.2009

i) dodržovat parametry kvality dodávané elektřiny stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy,

04.07.2009

j) podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením výrobny elektřiny,

04.07.2009

k) uhradit provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy podle Pravidel trhu s elektřinou systémové služby odpovídající objemu elektřiny vyrobené ve vlastní výrobně a spotřebované zákazníkem bez použití energetického zařízení jiného držitele licence,

04.07.2009

l) informovat účastníky trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup

04.07.2009

1. o podílu zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v uplynulém roce,

04.07.2009

2. o množství emisí CO2 a o množství radioaktivního odpadu vyprodukovaného při výrobě elektřiny v uplynulém roce,

04.07.2009

m) za účelem zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, při předcházení stavu nouze a při stavech nouze a za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy, na pokyn provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, nabízet provozně a obchodně nevyužité výrobní kapacity,

04.07.2009

n) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na výrobu elektřiny u operátora trhu; zaregistrováním se výrobce elektřiny stává registrovaným účastníkem trhu s elektřinou (dále jen „registrovaný účastník trhu“),

04.07.2009

o) dodržovat ustanovení § 30 odst. 2 v případech, kdy dodává elektřinu zákazníkům,

04.07.2009

p) poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a rozvoje elektrizační soustavy,

04.07.2009

q) upozornit zákazníky nejpozději 2 měsíce předem na záměr změnit smluvní podmínky,

04.07.2009

r) vypracovat havarijní plán do 6 měsíců od udělení licence a dále jej každoročně upřesňovat; při jeho tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovatelem přenosové soustavy nebo s provozovatelem distribuční soustavy, k níž je výrobna elektřiny připojena; tato povinnost se nevztahuje na výrobce elektřiny, jehož výrobna elektřiny má instalovaný výkon nižší než 10 MW.“.

04.07.2009

56. V § 24 odst. 1 písmeno a) zní:

04.07.2009

a) zajišťuje spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj přenosové soustavy a za tím účelem spolupracuje s provozovateli propojených přenosových soustav,“.

04.07.2009

57. V § 24 odst. 3 písmeno b) zní:

04.07.2009

b) obstarávat za nejnižší náklady podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v přenosové soustavě a pro vlastní potřebu; pro řízení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou a pro řízení toků elektřiny podle odstavce 1 písm. c) obstarávat regulační energii,“.

04.07.2009

58. V § 24 odst. 3 písm. c) se slovo „odběratelům“ nahrazuje slovy „účastníkům trhu s elektřinou“.

04.07.2009

59. V § 24 odst. 3 písm. c) bod 2 zní:

04.07.2009

2. při předcházení stavu nouze nebo při stavech nouze,“.

04.07.2009

60. V § 24 odst. 3 písm. c) bodě 4 se slovo „odběratel“ nahrazuje slovem „zákazník“.

04.07.2009

61. V § 24 odst. 3 písm. c) bodě 9 se slova „ostatních odběratelů“ nahrazují slovy „účastníků trhu s elektřinou“ a slovo „odběratel“ se nahrazuje slovem „zákazník“.

04.07.2009

62. V § 24 odst. 3 písm. d) se za slovo „výroben“ vkládají slova „ , přeshraniční výměnu elektřiny“.

04.07.2009

63. V § 24 odst. 3 písm. d) bod 2 zní:

04.07.2009

2. při předcházení stavu nouze nebo při stavech nouze,“.

04.07.2009

64. V § 24 odst. 3 písm. e) se slova „s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím a stavebním povolením“ nahrazují slovy „se zvláštním právním předpisem4d)“.

04.07.2009

Poznámka pod čarou č. 4d zní:

04.07.2009

4d) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).“.

04.07.2009

65. V § 24 odst. 3 písm. g) se za slova „po předchozím upozornění“ vkládají slova „a stanovení rozsahu“.

04.07.2009

66. V § 24 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

04.07.2009

i) uplatnit na trhu s elektřinou povinně vykoupenou elektřinu z obnovitelných zdrojů4a).“.

04.07.2009

67. V § 24 odst. 4 se za slova „k dohodě s ním“ vkládají slova „a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e),“ a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova „umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části“.

04.07.2009

Poznámka pod čarou č. 4e zní:

04.07.2009

4e) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).“.

04.07.2009

68. V § 24 odst. 7 se slova „stanovená prováděcím právním předpisem“ zrušují.

04.07.2009

69. V § 24 odst. 10 písm. a) se za slova „splňuje podmínky“ vkládá slovo „připojení“ a slova „stanovené prováděcím právním předpisem“ se zrušují.

04.07.2009

70. V § 24 odst. 10 písm. c) se text za slovem „soustavou“ zrušuje.

04.07.2009

71. V § 24 odst. 10 písmeno d) zní:

04.07.2009

d) zajistit zřízení technického dispečinku pro výkon činností podle odstavce 1 písm. c) a d) a zajistit jeho řádnou činnost,“.

04.07.2009

72. V § 24 odst. 10 písm. e) se středník nahrazuje čárkou a slova „podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis“ se zrušují.

04.07.2009

73. V § 24 odst. 10 písmeno f) zní:

04.07.2009

f) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat Pravidla provozování přenosové soustavy a vykonávat licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly,“.

04.07.2009

74. V § 24 odst. 10 se na konci písmene g) doplňují slova „při provozu a rozvoji sítí,“.

04.07.2009

75. V § 24 odst. 10 písmeno h) zní:

04.07.2009

h) informovat ministerstvo a Energetický regulační úřad o omezení dovozu nebo vývozu elektřiny,“.

04.07.2009

76. V § 24 odst. 10 písm. i) se slova „v souladu s dispečerským řádem“ zrušují.

04.07.2009

77. V § 24 odst. 10 se na konci písmene p) čárka nahrazuje středníkem a doplňuje se text „při jejich tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovateli distribučních soustav, jejichž zařízení je připojeno k přenosové soustavě,“.

04.07.2009

78. V § 24 odst. 10 písm. r) se slova „stanovené prováděcím právním předpisem“ zrušují.

04.07.2009

79. V § 24 odst. 10 se písmeno s) zrušuje.

04.07.2009

Dosavadní písmena t) až y) se označují jako písmena s) až w).

04.07.2009

80. V § 24 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:

04.07.2009

x) hradit výrobci, jehož výrobna je přímo připojena k přenosové soustavě, příspěvky k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů.“.

04.07.2009

81. V § 24a se odstavec 6 zrušuje.

04.07.2009

82. V § 25 odst. 1 písm. a) se za slovo „provozování,“ vkládá slovo „obnovu,“.

04.07.2009

83. V § 25 odstavec 3 zní:

04.07.2009

(3) Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než 90000 odběrných míst zákazníků, nesmí být souběžným držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem.“.

04.07.2009

84. V § 25 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

04.07.2009

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h).

04.07.2009

85. V § 25 odst. 4 písm. c) se slovo „odběratelům“ nahrazuje slovy „účastníkům trhu s elektřinou“.

04.07.2009

86. V § 25 odst. 4 písm. c) bod 2 zní:

04.07.2009

2. při stavech nouze nebo při předcházení stavu nouze,“.

04.07.2009

87. V § 25 odst. 4 písm. c) se bod 4 zrušuje.

04.07.2009

Dosavadní body 5 až 9 se označují jako body 4 až 8.

04.07.2009

88. V § 25 odst. 4 písm. c) bodě 8 se slovo „odběratelů“ nahrazuje slovy „účastníků trhu s elektřinou“ a slovo „odběratel“ se nahrazuje slovem „zákazník“.

04.07.2009

89. V § 25 odst. 4 písm. d) bod 2 zní:

04.07.2009

2. při stavech nouze nebo při předcházení stavu nouze,“.

04.07.2009

90. V § 25 odst. 4 písm. e) se slova „s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím a stavebním povolením“ nahrazují slovy „se zvláštním právním předpisem4d)“.

04.07.2009

91. V § 25 odst. 4 písm. f) se za slova „se zřizováním“ vkládá slovo „ , obnovou“.

04.07.2009

92. V § 25 odst. 4 písm. g) se za slova „po předchozím upozornění“ vkládají slova „a stanovení rozsahu“.

04.07.2009

93. V § 25 odst. 5 se slova „Příslušný provozovatel“ nahrazují slovem „Provozovatel“, slova „písm. f)“ se nahrazují slovy „písm. e)“, za slova „k dohodě s ním“ se vkládají slova „a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e),“ a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části“.

04.07.2009

94. V § 25 odst. 6 se slova „písm. d) bodu 6 a písm. e) bodu 6“ nahrazují slovy „písm. c) bodu 5 a písm. d) bodu 6“.

04.07.2009

95. V § 25 odst. 7 se slova „písm. d) a e)“ nahrazují slovy „písm. c) a d)“ a na konci se tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „v případech uvedených v odstavci 4 písm. c) bodu 4 a písm. d) bodu 5 je povinen obnovit dodávku po úhradě náhrady škody.“.

04.07.2009

96. V § 25 odstavec 8 zní:

04.07.2009

(8) V případech uvedených v odstavci 4 písm. c) a d) není právo na náhradu škody a ušlého zisku. To neplatí, nesplní-li provozovatel distribuční soustavy oznamovací povinnost uloženou podle odstavce 6 nebo není-li podle odstavce 4 písm. c) bodu 6 nebo písm. d) bodu 7 dodržena kvalita dodávek elektřiny.“.

04.07.2009

97. V § 25 odst. 9 se slova „písm. f) až h)“ nahrazují slovy „písm. e) až g)“.

04.07.2009

98. V § 25 odst. 10 se slova „písm. f) a g)“ nahrazují slovy „písm. e) a f)“.

04.07.2009

99. V § 25 odst. 11 písm. a) se slova „stanovené prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovem „připojení“.

04.07.2009

100. V § 25 odst. 11 písmeno b) zní:

04.07.2009

b) na základě žádosti obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny přerušit v případě neoprávněného odběru dodávku elektřiny zákazníkům,“.

04.07.2009

101. V § 25 odst. 11 písm. c) se slova „všem účastníkům trhu s elektřinou“, slovo „jejich“ a slova „v souladu s prováděcím právním předpisem“ zrušují.

04.07.2009

102. V § 25 odst. 11 písm. d) se text za slovem „soustavou“ zrušuje.

04.07.2009

103. V § 25 odst. 11 písmeno e) zní:

04.07.2009

e) zajistit zřízení technického dispečinku pro výkon činností podle odstavce 1 písm. c) v případě, že provozuje zařízení s napětím 110 kV a odpovídat za jeho činnost,“.

04.07.2009

104. V § 25 odst. 11 písm. f) se slova „s elektřinou“ zrušují, středník se nahrazuje čárkou a slova „podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis“ se zrušují.

04.07.2009

105. V § 25 odst. 11 písmeno g) zní:

04.07.2009

g) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup Pravidla provozování distribuční soustavy a vykonávat licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly,“.

04.07.2009

106. V § 25 odst. 11 se písmeno i) zrušuje.

04.07.2009

Dosavadní písmena j) až m) se označují jako písmena i) až l).

04.07.2009

107. V § 25 odst. 11 se písmeno n) zrušuje.

04.07.2009

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno m).

04.07.2009

108. V § 25 odst. 11 se písmeno p) zrušuje.

04.07.2009

Dosavadní písmena r) a s) se označují jako písmena n) a o).

04.07.2009

109. V § 25 odst. 11 se na konci písmene o) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „při jejich tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovateli soustav, s jejichž zařízením je jeho zařízení propojeno,“.

04.07.2009

110. V § 25 odst. 11 písm. u) se slova „stanovené prováděcím právním předpisem“ zrušují.

04.07.2009

111. V § 25 odst. 11 písmeno v) zní:

04.07.2009

v) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k jiné distribuční soustavě, umožnit instalaci měřicího zařízení k měření elektřiny mezi distribučními soustavami, zajistit přístup k tomuto zařízení a podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení k této distribuční soustavě,“.

04.07.2009

112. V § 25 odst. 11 se písmeno t) zrušuje.

04.07.2009

Dosavadní písmena u) a v ) se označují jako písmena p) a r).

04.07.2009

113. V § 25 odst. 11 se písmena x) a y) zrušují.

04.07.2009

114. V § 25 odst. 11 se na konci písmene r) doplňují písmena s) až u), která znějí:

04.07.2009

s) uhradit provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy platbu za regulovaný přístup do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy,

04.07.2009

t) poskytnout na vyžádání dodavateli poslední instance údaje o zákazníkovi a jeho odběrném místě v rozsahu nezbytném pro zajištění dodávky poslední instance,

04.07.2009

u) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k přenosové soustavě, umožnit instalaci měřicího zařízení k měření elektřiny mezi přenosovou a distribuční soustavou, zajistit přístup k tomuto zařízení a podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy spojených s připojením svého zařízení k přenosové soustavě.“.

04.07.2009

115. V § 25 odst. 12 písm. b) se středník nahrazuje čárkou a slova „podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis,“ se zrušují.

04.07.2009

116. V § 25 odst. 12 písmeno e) zní:

04.07.2009

e) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo pokyny technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy, ke které je jeho soustava připojena, při stavech nouze vyhlášeném tímto provozovatelem nebo při předcházení stavům nouze oznámeném tímto provozovatelem,“.

04.07.2009

117. V § 25 se na konci odstavce 12 doplňují nová písmena f) až h), která znějí:

04.07.2009

f) zajistit přenos elektřiny a v případě provozovatele distribuční soustavy nepřipojené přímo k přenosové soustavě distribuci elektřiny v rozsahu uzavřených smluv na distribuci elektřiny s účastníky trhu s elektřinou,

04.07.2009

g) provést technická opatření k ochraně ptactva na nově instalovaných stožárech venkovního vedení vysokého napětí,

04.07.2009

h) zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za konkurenceschopné ceny energetických služeb.“.

04.07.2009

118. V § 25 odstavec 13 zní:

04.07.2009

(13) Provozovatel distribuční soustavy přímo připojené na přenosovou soustavu je povinen hradit výrobcům elektřiny připojeným k jeho distribuční soustavě nebo k distribuční soustavě připojené k jím provozované distribuční soustavě příspěvky k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů.“.

04.07.2009

119. V § 25a odstavec 9 zní:

04.07.2009

(9) Oddělení podle tohoto zákona není povinen provést vertikálně integrovaný podnikatel, který poskytuje služby pro méně než 90000 připojených odběrných míst zákazníků.“.

04.07.2009

120. V § 25a se odstavce 10 a 11 zrušují.

04.07.2009

121. § 26 včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠26

04.07.2009

Technické dispečinky

04.07.2009

(1) Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy provádí dispečerské řízení přenosu v přenosové soustavě a dispečerské řízení zdrojů v přenosové soustavě a zdrojů poskytujících podpůrné služby k zajištění systémových služeb v distribuční soustavě v součinnosti s provozovatelem distribuční soustavy a zajišťuje dodržování pravidel propojení s elektrizačními soustavami ostatních států.

04.07.2009

(2) Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy provádí dispečerské řízení výroby a distribuce elektřiny v distribuční soustavě v souladu s § 25 odst. 1 písm. c).

04.07.2009

(3) Technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav a technický dispečink provozovatele přenosové soustavy jsou povinny spolupracovat a poskytovat si nezbytné údaje pro dispečerské řízení.

04.07.2009

(4) Při dispečerském řízení předávaných výkonů

04.07.2009

a) mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami v reálném čase je technický dispečink provozovatele distribuční soustavy povinen uposlechnout pokynů technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy,

04.07.2009

b) mezi distribučními soustavami v reálném čase je technický dispečink provozovatele distribuční soustavy, která není přímo připojena k přenosové soustavě, povinen uposlechnout pokynů technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy přímo připojené k přenosové soustavě,

04.07.2009

c) mezi distribučními soustavami v reálném čase, pokud nejsou ve vztahu podle písmene b), jsou technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav povinny vzájemně spolupracovat.

04.07.2009

(5) Účastník trhu s elektřinou, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, je povinen předávat technickému dispečinku nezbytné údaje potřebné k dispečerskému řízení.“.

04.07.2009

122. § 27 se zrušuje.

04.07.2009

123. § 28 včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠28

04.07.2009

Zákazník

04.07.2009

(1) Zákazník má právo

04.07.2009

a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy a má k připojení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti,

04.07.2009

b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od držitelů licence na obchod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných států nebo na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu,

04.07.2009

c) na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa za cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací, pokud má pro dodávku elektřiny uzavřenu smlouvu o přenosu nebo o distribuci elektřiny,

04.07.2009

d) na informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace o dopadu na životní prostředí,

04.07.2009

e) na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny.

04.07.2009

(2) Zákazník je povinen

04.07.2009

a) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno, a Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy,

04.07.2009

b) umožnit instalaci měřicího zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy,

04.07.2009

c) umožnit přístup k měřicím zařízením provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy,

04.07.2009

d) udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám,

04.07.2009

e) předávat operátorovi trhu technické údaje ze smluv o dodávce elektřiny, pokud je subjektem zúčtování,

04.07.2009

f) provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivňování kvality elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou,

04.07.2009

g) podílet se podle výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu,

04.07.2009

h) při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá odběrná elektrická zařízení tak, aby vyhovovala těmto změnám,

04.07.2009

i) zaregistrovat se u operátora trhu před uskutečněním dodávky elektřiny od jiného výrobce elektřiny nebo obchodníka s elektřinou,

04.07.2009

j) uhradit dodavateli poslední instance dodávku elektřiny podle § 12a, a to od okamžiku zahájení této dodávky,

04.07.2009

k) při stavebních úpravách distribuční soustavy anebo její části, včetně přípojek, umožnit změnu místa připojení, včetně změny umístění měřicího zařízení na veřejně přístupná místa; dojde-li v důsledku stavebních úprav ke změně umístění měřicího zařízení, považuje se elektrické zařízení za ním za odběrné elektrické zařízení v majetku vlastníka nemovitosti; veškeré náklady na provedené změny hradí provozovatel distribuční soustavy.

04.07.2009

(3) Na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená elektřina, nesmí být prováděny žádné zásahy bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy.

04.07.2009

(4) Zákazník může provozovat vlastní náhradní zdroj, pokud je propojen s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, pouze po dohodě s provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy.

04.07.2009

(5) Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům dodávána elektřina na základě smlouvy, je povinen

04.07.2009

a) tuto dodávku zákazníkům umožnit,

04.07.2009

b) udržovat společnou domovní elektrickou instalaci sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám,

04.07.2009

c) poskytovat technické údaje o společné domovní elektrické instalaci držiteli licence na distribuci elektřiny,

04.07.2009

d) umožnit držiteli licence na distribuci elektřiny přístup k této společné domovní instalaci.“.

04.07.2009

124. § 29 se zrušuje.

04.07.2009

125. § 30 včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠30

04.07.2009

Obchodník s elektřinou

04.07.2009

(1) Obchodník s elektřinou má právo

04.07.2009

a) na poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny,

04.07.2009

b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu a od držitelů licence na obchod nebo z jiných států a prodávat ji ostatním účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států,

04.07.2009

c) na poskytnutí informací od operátora trhu nezbytných k vyúčtování dodávek elektřiny zákazníkům, jejichž odběrné místo je registrováno u operátora trhu,

04.07.2009

d) ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny zákazníkům při neoprávněném odběru elektřiny.

04.07.2009

(2) Obchodník s elektřinou je povinen

04.07.2009

a) řídit se Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribučních soustav,

04.07.2009

b) předávat operátorovi trhu technické údaje ze smluv o dodávce elektřiny a další nezbytné informace pro plnění povinností operátora trhu v případě, že je subjektem zúčtování,

04.07.2009

c) nabízet zákazníkům spravedlivý a nediskriminující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu,

04.07.2009

d) upozornit zákazníky nejpozději 2 měsíce předem na záměr změnit smluvní podmínky,

04.07.2009

e) účtovat odděleně o dodávce elektřiny poslední instance,

04.07.2009

f) dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb,

04.07.2009

g) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na obchod s elektřinou u operátora trhu; zaregistrováním se obchodník s elektřinou stává registrovaným účastníkem trhu,

04.07.2009

h) vykonávat činnost dodavatele poslední instance podle § 12a,

04.07.2009

i) zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za konkurenceschopné ceny energetických služeb,

04.07.2009

j) informovat neprodleně operátora trhu a zákazníka o tom, že pozbyl oprávnění nebo možnost uskutečňovat dodávku elektřiny,

04.07.2009

k) poskytnout provozovateli distribuční soustavy identifikační údaje o zákazníkovi, jemuž dodává elektřinu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny,

04.07.2009

l) poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu,

04.07.2009

m) strpět opatření prováděná provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy při předcházení stavu nouze nebo při stavu nouze.“.

04.07.2009

126. § 31 se zrušuje.

04.07.2009

127. § 32 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zní:

04.07.2009

㤠32

04.07.2009

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a výroba elektřiny z druhotných energetických zdrojů

04.07.2009

(1) Výrobce elektřiny provozující zařízení pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo zařízení na výrobu elektřiny z druhotných energetických zdrojů má, pokud o to požádá a technické podmínky to umožňují, právo k přednostnímu zajištění dopravy elektřiny přenosovou soustavou a distribučními soustavami, s výjimkou přidělení kapacity mezinárodních přenosových nebo distribučních propojovacích vedení. Dále má právo na přednostní připojení svého výrobního zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě, pokud o to požádá a pokud splňuje podmínky připojení.

04.07.2009

(2) Za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje elektřina,

04.07.2009

a) která je vyrobena ve společném procesu spojeném s dodávkou užitečného tepla,

04.07.2009

b) která je vyrobena v zařízení, na které ministerstvo vydalo osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla,

04.07.2009

c) při jejíž výrobě se dosahuje poměrné úspory vstupního paliva, potřebného na výrobu této elektřiny, vyhodnocované měsíčně ve výši nejméně 10 %; tento požadavek se vztahuje pouze na zdroj s instalovaným elektrickým výkonem vyšším než 1 MW a

04.07.2009

d) která splňuje požadavky měsíčně vyhodnocované minimální účinnosti užití energie6).

04.07.2009

(3) Výrobce elektřiny má nárok na příspěvek k ceně elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Výrobce elektřiny, který uvede do provozu nové zařízení pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, má nárok na příspěvek k ceně elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla po dobu alespoň 6 let ode dne uvedení tohoto zařízení do provozu. Za uvedení zařízení do provozu se považuje též provedení modernizace nebo rekonstrukce technologické části stávajícího zařízení zvyšující jeho technickou, provozní, bezpečnostní a ekologickou úroveň na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými zařízeními pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

04.07.2009

(4) Osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných energetických zdrojů (dále jen „osvědčení“) vydává ministerstvo na základě žádosti. V případě, že údaje uvedené v žádosti nesouhlasí se skutečností, ministerstvo osvědčení nevydá, nebo bylo-li již vydáno, jeho platnost zruší.

04.07.2009

(5) Výrobce elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo z druhotných energetických zdrojů je povinen

04.07.2009

a) žádost o příspěvek k ceně elektřiny podanou provozovateli podle § 24 odst. 10 písm. w) nebo § 25 odst. 13 doložit splněním kritérií podle odstavce 2 a osvědčením,

04.07.2009

b) vyhodnocovat množství elektřiny podle skutečně naměřených hodnot.

04.07.2009

(6) Množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných energetických zdrojů eviduje ministerstvo.

04.07.2009

6) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.“.

04.07.2009

128. § 33 se včetně nadpisu zrušuje.

04.07.2009

129. § 34 až 42 včetně poznámek pod čarou č. 7 až 9 se zrušují.

04.07.2009

130. § 43 včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠43

04.07.2009

Povinnosti vlastníka přímého vedení

04.07.2009

Vlastník přímého vedení je povinen

04.07.2009

a) provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivnění kvality elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou,

04.07.2009

b) umožnit při stavech nouze nebo při předcházení stavu nouze využití přímého vedení pro potřeby provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy a řídit se pokyny technického dispečinku.“.

04.07.2009

131. § 44 se zrušuje.

04.07.2009

132. V § 45 odst. 1 se za slova „se smlouvou“ vkládají slova „o připojení“.

04.07.2009

133. V § 45 odstavec 2 zní:

04.07.2009

(2) Elektrickou přípojku nízkého napětí zřizuje na své náklady

04.07.2009

a) v zastavěném území podle zvláštního právního předpisu4d) provozovatel distribuční soustavy,

04.07.2009

b) mimo zastavěné území podle zvláštního právního předpisu4d), je-li její délka do 50 m včetně, provozovatel distribuční soustavy,

04.07.2009

c) mimo zastavěné území podle zvláštního právního předpisu4d), je-li její délka nad 50 m, žadatel o připojení.“.

04.07.2009

134. V § 45 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

04.07.2009

(3) Ostatní elektrické přípojky zřizuje na své náklady žadatel o připojení.“.

04.07.2009

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 4 až 12.

04.07.2009

135. V § 45 odst. 8 se slovo „příslušné“ zrušuje a slova „na odběratelově objektu“ se nahrazují slovy „na objektu zákazníka“.

04.07.2009

136. V § 45 odst. 9 se slova „na odběratelově nemovitosti“ nahrazují slovy „na nemovitosti zákazníka“.

04.07.2009

137. V § 45 odst. 10 se slova „na odběratelově nemovitosti“ nahrazují slovy „na nemovitosti zákazníka“.

04.07.2009

138. V § 45 odst. 11 se slova „na odběratelově stanici“ nahrazují slovy „na stanici zákazníka“.

04.07.2009

139. V § 45 odst. 12 se slovo „odběratelů“ nahrazuje slovem „zákazníků“.

04.07.2009

140. V § 46 se na konci textu odstavce 1 doplňuje text „o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu“.

04.07.2009

141. V § 46 odstavec 5 zní:

04.07.2009

(5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.“.

04.07.2009

142. V § 46 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech“ a na konci textu písmene c) se doplňují slova „od vnějšího pláště stanice ve všech směrech“.

04.07.2009

143. V § 46 odst. 7 se slova „kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice“ nahrazují slovy „od vnějšího líce obvodového pláště výrobny elektřiny“.

04.07.2009

144. V § 46 odstavec 11 zní:

04.07.2009

(11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, vlastník příslušné části elektrizační soustavy

04.07.2009

a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,

04.07.2009

b) udělí písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s činností v ochranném pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.“.

04.07.2009

145. V § 46 odstavec 12 zní:

04.07.2009

(12) V ochranném pásmu i mimo ně musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.“.

04.07.2009

146. V § 46 se doplňují odstavce 14 a 15, které znějí:

04.07.2009

(14) Vzdálenost mezi nejbližším vodičem nadzemního vedení o napětí vyšším než 52 kV a koncem listu rotoru větrné elektrárny v nejbližší vzdálenosti od vedení musí být v případě, že

04.07.2009

a) na vedení není realizováno opatření proti kmitání vodičů nejméně trojnásobkem průměru rotoru,

04.07.2009

b) na vedení je realizováno opatření proti kmitání vodičů nejméně rovnající se průměru rotoru nebo výšce větrné elektrárny.

04.07.2009

(15) Vzdálenost mezi oplocením elektrické stanice o napětí vyšším než 52 kV a koncem listu rotoru větrné elektrárny v nejbližší vzdálenosti od vedení za bezvětří musí být minimálně rovna výšce větrné elektrárny.“.

04.07.2009

147. V § 47 odst. 2 se za větu první doplňují věty „Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy je povinen seznámit toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem provedení přeložky a náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady.“.

04.07.2009

148. V § 48 odstavec 1 zní:

04.07.2009

(1) Zařízení přenosové soustavy, distribučních soustav a elektrických přípojek může za předpokladu, že neohrozí život, zdraví či majetek osob, křížit pozemní komunikace, dráhy, vodní toky, telekomunikační vedení, veškeré potrubní systémy a ostatní zařízení, při dodržení podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo být s nimi v souběhu, a to způsobem přiměřeným ochraně životního prostředí tak, aby byly co nejméně dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků. Souběhem se rozumí stav, kdy jedno zařízení zasahuje svým ochranným pásmem do ochranného, případně bezpečnostního pásma druhého zařízení.“.

04.07.2009

149. V § 49 odst. 1 větě třetí se slovo „konečných“ a věta čtvrtá zrušuje.

04.07.2009

150. V § 49 odst. 2 se za slovo „Výrobci“ vkládají slova „elektřiny, provozovatele jiných distribučních soustav“, slovo „koneční“ se zrušuje a za slovo „souladu“ se vkládají slova „se smlouvou o připojení a“ a text za slovy „distribuční soustavy“ se zrušuje.

04.07.2009

151. V § 49 odst. 3 se za slovo „Výrobci“ vkládají slova „elektřiny, provozovatele jiných distribučních soustav“, za slovo „obchodníci“ se vkládají slova „s elektřinou“ a slovo „koneční“ se zrušuje.

04.07.2009

152. V § 49 odst. 4 se za slovo „Výrobci“ vkládají slova „elektřiny, provozovatele jiných distribučních soustav“ a slovo „koneční“ se zrušuje.

04.07.2009

153. V § 49 odst. 5 se slova „provozovatel distribuční soustavy“ nahrazují slovy „provozovatel příslušné distribuční soustavy“ a slova „má právo“ se nahrazují slovem „zajistí“ a slovo „zajistit“ se zrušuje.

04.07.2009

154. V § 49 odst. 6 se za slovo „Výrobci“ vkládají slova „elektřiny, provozovatele jiných distribučních soustav“ a slovo „koneční“ se zrušuje.

04.07.2009

155. V § 49 odstavce 7 a 8 znějí:

04.07.2009

(7) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na svůj náklad zajišťuje instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování a pravidelné ověřování správnosti měření a pro účely provedení odečtu, pokud je měřicí zařízení bez napětí, má právo uvést měřicí zařízení pod napětí na nezbytně nutnou dobu.

04.07.2009

(8) Vznikla-li pochybnost o správnosti údajů měření nebo byla-li zjištěna závada na měřicím zařízení, je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy povinen na základě písemné žádosti dotčeného účastníka trhu s elektřinou do 15 dnů od jejího doručení vyměnit měřicí zařízení a do 60 dnů zajistit ověření správnosti měření.“.

04.07.2009

156. V § 49 se odstavce 10 až 12 zrušují.

04.07.2009

157. § 50 a 51 včetně nadpisu znějí:

04.07.2009

㤠50

04.07.2009

Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou

04.07.2009

(1) Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje dodavatel elektřiny dodávat elektřinu vymezenou množstvím a časovým průběhem jinému účastníkovi trhu s elektřinou a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni cenu. Součástí smlouvy o dodávce elektřiny musí být ujednání o odpovědnosti za odchylku. Smlouva o dodávce elektřiny se zákazníkem musí dále obsahovat

04.07.2009

a) výčet odběrných míst,

04.07.2009

b) způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny,

04.07.2009

c) délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou,

04.07.2009

d) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,

04.07.2009

e) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,

04.07.2009

f) dobu trvání smlouvy,

04.07.2009

g) opatření přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze.

04.07.2009

(2) Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se zavazuje výrobce nebo obchodník s elektřinou dodávat zákazníkovi elektřinu vymezenou množstvím a časovým průběhem a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet dopravu elektřiny a související služby a zákazník se zavazuje zaplatit výrobci nebo obchodníkovi s elektřinou za dodanou elektřinu cenu a za dopravu elektřiny a související služby cenu regulovanou. Uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dochází k přenesení odpovědnosti za odchylku na výrobce elektřiny nebo obchodníka s elektřinou. Smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny musí dále obsahovat obdobné podstatné náležitosti jako smlouva o dodávce elektřiny se zákazníkem.

04.07.2009

(3) Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy připojit k přenosové nebo distribuční soustavě zařízení žadatele pro výrobu, distribuci nebo odběr elektřiny a zajistit dohodnutý rezervovaný příkon nebo výkon a žadatel se zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva o připojení musí obsahovat technické podmínky připojení zařízení, typ měření a jeho umístění a termíny a místo připojení zařízení.

04.07.2009

(4) Smlouvou o přenosu elektřiny se zavazuje provozovatel přenosové soustavy rezervovat přenosovou kapacitu a dopravit pro účastníka trhu s elektřinou sjednané množství elektřiny a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací za přenos a související služby. Smlouva o přenosu elektřiny musí obsahovat ujednání o závaznosti Pravidel provozování přenosové soustavy, termín zahájení přenosu elektřiny, způsob měření elektřiny a výčet předávacích míst. Smlouva o přenosu elektřiny se zákazníkem musí dále obsahovat

04.07.2009

a) velikost rezervovaného příkonu,

04.07.2009

b) výčet odběrných míst,

04.07.2009

c) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany provozovatele přenosové soustavy nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,

04.07.2009

d) způsob úhrady plateb za přenos elektřiny,

04.07.2009

e) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,

04.07.2009

f) dobu trvání smlouvy.

04.07.2009

(5) Smlouvou o přeshraničním přenosu elektřiny se provozovatel přenosové soustavy zavazuje za podmínek stanovených pro přeshraniční přenosy elektřiny a pravidel spolupráce provozovatelů přenosových soustav přenést pro druhou smluvní stranu do zahraničí nebo ze zahraničí sjednané množství elektřiny a druhá smluvní strana se zavazuje dodržovat podmínky stanovené pro přeshraniční přenosy elektřiny; druhou smluvní stranou může být subjekt zúčtování nebo operátor trhu, nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje ani nedodává elektřinu na území České republiky a uzavře s operátorem trhu smlouvu, jejímž předmětem je zúčtování odchylek.

04.07.2009

(6) Smlouvou o distribuci elektřiny se zavazuje provozovatel distribuční soustavy zajistit pro účastníka trhu s elektřinou na vlastní jméno a na vlastní účet přenos elektřiny nebo v případě provozovatele distribuční soustavy nepřipojené přímo na přenosovou soustavu distribuci elektřiny, rezervovat požadovanou distribuční kapacitu a dopravit pro účastníka trhu s elektřinou sjednané množství elektřiny a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit regulovanou cenu za distribuci a související služby. Smlouva o distribuci elektřiny musí obsahovat ujednání o závaznosti Pravidel provozování distribuční soustavy, termín zahájení distribuce elektřiny, způsob měření distribuované elektřiny a jejího průběhu a výčet předávacích míst. Smlouva o distribuci elektřiny se zákazníkem musí dále obsahovat

04.07.2009

a) výčet odběrných míst,

04.07.2009

b) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany provozovatele přenosové soustavy nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,

04.07.2009

c) způsob úhrady plateb za distribuci elektřiny,

04.07.2009

d) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,

04.07.2009

e) dobu trvání smlouvy.

04.07.2009

(7) Smlouvou o zúčtování regulační energie se zavazuje operátor trhu finančně vypořádat dodávku regulační energie uskutečněnou v rozsahu určeném provozovatelem přenosové soustavy poskytovateli regulační energie. Nedílnou součástí smlouvy jsou obchodní podmínky operátora trhu.

04.07.2009

(8) Smlouvou o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou se zavazuje operátor trhu umožnit účastníkovi trhu s elektřinou účast na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a vypořádávat uskutečněné obchody a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu.

04.07.2009

(9) Smlouvou o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií se zavazuje operátor trhu umožnit účastníkovi trhu s elektřinou bezplatný přístup na vyrovnávací trh s regulační energií a finančně vypořádávat uskutečněné obchody.

04.07.2009

(10) Smlouvou o poskytování podpůrných služeb se zavazuje poskytovatel podpůrných služeb dodat sjednané množství podpůrných služeb ve stanovené kvalitě a provozovatel přenosové soustavy se zavazuje zaplatit cenu.

04.07.2009

(11) Smlouvou o zúčtování odchylek se operátor trhu zavazuje vyhodnocovat, zúčtovávat a vypořádávat odchylky subjektu zúčtování a subjekt zúčtování se zavazuje zaplatit regulovanou cenu. Uzavřením smlouvy o zúčtování odchylek se fyzická nebo právnická osoba stává subjektem zúčtování. Smlouva o zúčtování odchylek musí obsahovat ujednání o závaznosti obchodních podmínek operátora trhu a dobu trvání smlouvy.

04.07.2009

(12) Pokud smlouva uzavřená podle odstavců 1, 2, 4 a 6 neobsahuje některou ze stanovených náležitostí, považuje se za platnou, pokud se zákazník nedovolá její neplatnosti.

04.07.2009

§ 51

04.07.2009

Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy

04.07.2009

(1) Neoprávněným odběrem elektřiny z elektrizační soustavy je

04.07.2009

a) odběr bez uzavřené smlouvy, jejímž předmětem by byla dodávka elektřiny,

04.07.2009

b) odběr při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních povinností, vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny, které nejsou splněny ani po upozornění,

04.07.2009

c) odběr bez měřicího zařízení, pokud odběr bez měřicího zařízení nebyl smluvně sjednán,

04.07.2009

d) připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina,

04.07.2009

e) odběr měřený měřicím zařízením,

04.07.2009

1. které nezaznamenalo odběr nebo zaznamenalo odběr nesprávně ke škodě výrobce elektřiny, obchodníka s elektřinou, provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné spotřebě změnily,

04.07.2009

2. které nebylo připojeno provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy,

04.07.2009

3. které vykazuje chyby spotřeby ve prospěch zákazníka a na kterém bylo buď porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení,

04.07.2009

f) odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém vedení či na zařízení distribuční soustavy nebo na zařízení přenosové soustavy,

04.07.2009

g) odběr elektřiny, kdy zákazník opakovaně bez vážného důvodu neumožnil přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného elektrického zařízení, přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15 dnů předem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván.

04.07.2009

(2) Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy se zakazuje.“.

04.07.2009

158. V § 52 odst. 1 uvozovací větě se za slovo „elektřiny“ vkládají slova „do elektrizační soustavy“.

04.07.2009

159. V § 52 odst. 1 písm. d) bod 1 zní:

04.07.2009

1. které nezaznamenalo dodávku nebo zaznamenalo dodávku nesprávně v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné dodávce změnily,“.

04.07.2009

160. V § 52 odst. 2 větě první se slovo „skutečně“ a věta druhá zrušují.

04.07.2009

161. V § 52 se doplňuje odstavec 3, který zní:

04.07.2009

(3) Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy se zakazuje.“.

04.07.2009

162. § 53 a 54 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 10a znějí:

04.07.2009

㤠53

04.07.2009

Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny

04.07.2009

(1) Neoprávněným přenosem a neoprávněnou distribucí elektřiny je:

04.07.2009

a) doprava elektřiny uskutečňovaná v rozporu s podmínkami obsaženými v Pravidlech provozování přenosové soustavy nebo Pravidlech provozování distribuční soustavy,

04.07.2009

b) doprava elektřiny uskutečňovaná v rozporu s dispečerským řádem,

04.07.2009

c) doprava elektřiny vznikající v souvislosti s neoprávněnou dodávkou nebo neoprávněným odběrem elektřiny,

04.07.2009

d) doprava elektřiny bez uzavřené smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny, nebo v rozporu s touto smlouvou,

04.07.2009

e) doprava elektřiny bez umožnění přístupu k měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného elektrického zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení,

04.07.2009

f) doprava elektřiny v případě neuhrazení podílu na oprávněných nákladech na připojení.

04.07.2009

(2) Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny se zakazují.

04.07.2009

§ 54

04.07.2009

Stav nouze

04.07.2009

(1) Stavem nouze je stav, který vznikl v elektrizační soustavě v důsledku

04.07.2009

a) živelních událostí,

04.07.2009

b) opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu10),

04.07.2009

c) havárií nebo kumulace poruch na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny,

04.07.2009

d) smogové situace podle zvláštních předpisů,

04.07.2009

e) teroristického činu,

04.07.2009

f) nevyrovnané bilance elektrizační soustavy nebo její části,

04.07.2009

g) přenosu poruchy ze zahraniční elektrizační soustavy, nebo

04.07.2009

h) je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob

04.07.2009

a způsobuje významný a náhlý nedostatek elektřiny nebo ohrožení celistvosti elektrizační soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu na celém území státu, vymezeném území nebo jeho části.

04.07.2009

(2) Předcházení stavu nouze je soubor opatření a činností prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku stavu nouze.

04.07.2009

(3) Pro celé území státu provozovatel přenosové soustavy

04.07.2009

a) vyhlašuje přesný čas vzniku či ukončení stavu nouze v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím prostředků dispečerského řízení a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,

04.07.2009

b) oznamuje předcházení stavu nouze nejpozději do 1 hodiny po zahájení činností podle odstavce 2 a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,

04.07.2009

c) řídí činnosti při předcházení stavu nouze a při stavu nouze.

04.07.2009

(4) Pro vymezené území nebo jeho část provozovatel distribuční soustavy

04.07.2009

a) vyhlašuje přesný čas vzniku či ukončení stavu nouze v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím prostředků dispečerského řízení a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,

04.07.2009

b) oznamuje předcházení stavu nouze, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 hodiny po zahájení činností podle odstavce 2 a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,

04.07.2009

c) řídí činnosti při předcházení stavu nouze a při stavu nouze.

04.07.2009

(5) Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze jsou všichni účastníci trhu s elektřinou povinni podřídit se omezení spotřeby elektřiny nebo změně dodávky elektřiny.

04.07.2009

(6) Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno.

04.07.2009

(7) Při stavu nouze a předcházení stavu nouze s výjimkou stavu nouze podle odstavce 1 písm. d) mohou být provozovatelem soustavy využity pro výrobu elektřiny i výrobny elektřiny, které nesplňují limity podle zákona upravujícího oblast ochrany ovzduší10a).

04.07.2009

10a) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

04.07.2009

163. § 55 se zrušuje.

04.07.2009

164. § 56 až 58 včetně nadpisů znějí:

04.07.2009

㤠56

04.07.2009

Účastníci trhu s plynem

04.07.2009

(1) Účastníky trhu s plynem jsou

04.07.2009

a) výrobci plynu,

04.07.2009

b) provozovatel přepravní soustavy,

04.07.2009

c) provozovatelé distribučních soustav,

04.07.2009

d) provozovatelé podzemních zásobníků plynu,

04.07.2009

e) obchodníci s plynem,

04.07.2009

f) zákazníci,

04.07.2009

g) operátor trhu.

04.07.2009

(2) Účastník trhu s plynem s právem regulovaného přístupu k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě

04.07.2009

a) odpovídá za odchylku a je subjektem zúčtování odchylek, nebo

04.07.2009

b) může přenášet na základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování odchylek.

04.07.2009

(3) Ve stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přepravní soustavy se zúčtování odchylek provádí ve zvláštním režimu zúčtování, a to pouze v časovém období, pro které byl stav nouze vyhlášen. Zvláštní režim zúčtování se uplatní pro celou plynárenskou soustavu a pro všechny subjekty zúčtování.

04.07.2009

§ 57

04.07.2009

Výrobce plynu

04.07.2009

(1) Výrobce plynu má právo

04.07.2009

a) na zřízení a provozování těžebních plynovodů, na připojení a přístup výrobny plynu nebo těžebního plynovodu k přepravní nebo distribuční soustavě nebo těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu nebo k podzemnímu zásobníku plynu,

04.07.2009

b) prodávat plyn vyrobený v jím provozované výrobně plynu ostatním účastníkům trhu s plynem a do jiných států,

04.07.2009

c) omezit nebo přerušit provoz výrobny plynu a těžebních plynovodů v nezbytném rozsahu v těchto případech:

04.07.2009

1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,

04.07.2009

2. při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,

04.07.2009

3. při vzniku a odstraňování poruch na těžebních plynovodech nebo na zařízeních sloužících pro výrobu nebo těžbu plynu,

04.07.2009

4. při provádění plánovaných stavebních úprav a oprav těžebních plynovodů nebo zařízení, sloužících pro výrobu nebo těžbu plynu,

04.07.2009

d) na informace od ostatních účastníků trhu s plynem, nezbytné pro plnění svých povinností,

04.07.2009

e) omezit, přerušit nebo ukončit dodávku plynu svým zákazníkům při neoprávněném odběru plynu,

04.07.2009

f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním těžebních plynovodů nebo výrobny plynu a to i v případě stavebních úprav a oprav,

04.07.2009

g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz těžebních plynovodů nebo výrobny plynu v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel,

04.07.2009

h) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech těžební plynovody nebo výrobny plynu.

04.07.2009

(2) Výrobce plynu je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. h), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh výrobce plynu o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.

04.07.2009

(3) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv výrobce plynu podle odstavce 1 písm. f) a g) majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má právo na jednorázovou náhradu5) včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u výrobce plynu, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl, jinak toto právo zanikne.

04.07.2009

(4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. f) a g) je výrobce plynu povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

04.07.2009

(5) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) bodu 4 je výrobce plynu povinen písemně oznámit svým zákazníkům započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky plynu, nejméně však 30 dnů předem.

04.07.2009

(6) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) je výrobce plynu povinen obnovit dodávku plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení.

04.07.2009

(7) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. To neplatí, nesplní-li výrobce plynu oznamovací povinnost podle odstavce 5 nebo poruchu prokazatelně zavinil výrobce plynu.

04.07.2009

(8) Výrobce plynu je dále povinen

04.07.2009

a) uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli podzemního zásobníku plynu nebo jinému výrobci plynu stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě nebo těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu nebo k podzemnímu zásobníku plynu,

04.07.2009

b) zajistit bezpečný a spolehlivý provoz výrobny plynu a těžebního plynovodu a neznevýhodňující podmínky pro přístup do těžebního plynovodu,

04.07.2009

c) poskytovat provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy, na kterou jsou jeho těžební plynovody napojeny, informace nutné k zajištění vzájemné provozuschopnosti,

04.07.2009

d) zajistit měření plynu dopravovaného jím provozovaným těžebním plynovodem, včetně jeho vyhodnocování a takto vyhodnocené údaje předávat operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, pro které zajišťuje dopravu plynu těžebním plynovodem,

04.07.2009

e) vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci výroby plynu, vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu,

04.07.2009

f) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na výrobu plynu havarijní plány výroben plynu, zaslat je ministerstvu a každoročně je upřesňovat,

04.07.2009

g) zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení výroby plynu,

04.07.2009

h) vyhlašovat stav nouze v rámci výrobny plynu a těžebních plynovodů,

04.07.2009

i) vést samostatné účty za výrobu plynu,

04.07.2009

j) připojit k těžebnímu plynovodu každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení,

04.07.2009

k) předávat operátorovi trhu údaje o výši a průběhu dodávky plynu vyplývající ze smluv o dodávce plynu a další nezbytné informace pro plnění povinnosti operátora trhu,

04.07.2009

l) dodržovat ustanovení § 61 odst. 2 v případech, kdy dodává plyn zákazníkům.

04.07.2009

§ 58

04.07.2009

Provozovatel přepravní soustavy

04.07.2009

(1) Provozovatel přepravní soustavy má právo

04.07.2009

a) na přístup do podzemních zásobníků plynu za podmínek stanovených tímto zákonem pro zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím do plynárenské soustavy a množstvím plynu vystupujícím z plynárenské soustavy,

04.07.2009

b) na informace od ostatních účastníků trhu s plynem, nezbytné pro plnění svých povinností,

04.07.2009

c) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu plynárenské soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů,

04.07.2009

d) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení,

04.07.2009

e) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním přepravní soustavy,

04.07.2009

f) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz přepravní soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel,

04.07.2009

g) vstupovat v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených prostor a zařízení sloužících k výkonu činnosti a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací, v rozsahu i způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti,

04.07.2009

h) při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynárenská zařízení zákazníků, pro něž přepravuje plyn,

04.07.2009

i) omezit nebo přerušit přepravu plynu v těchto případech:

04.07.2009

1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,

04.07.2009

2. při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,

04.07.2009

3. při provádění plánovaných stavebních úprav a plánovaných oprav na zařízení přepravní soustavy,

04.07.2009

4. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přepravní soustavy,

04.07.2009

5. při odběru plynu zařízeními, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob,

04.07.2009

6. při neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné přepravě plynu,

04.07.2009

j) nakupovat a prodávat plyn pro krytí ztrát v přepravní soustavě nebo pro vlastní spotřebu nebo pro účely zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím a vystupujícím z plynárenské soustavy; toto není považováno za obchod s plynem.

04.07.2009

(2) Provozovatel přepravní soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. d), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele přepravní soustavy o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.

04.07.2009

(3) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele přepravní soustavy podle odstavce 1 písm. d) až i) majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti má právo na jednorázovou náhradu5),10) včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele přepravní soustavy, který způsobil majetkovou újmu, nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl, jinak toto právo zanikne.

04.07.2009

(4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) až i) je provozovatel přepravní soustavy povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího stavu nebo, není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

04.07.2009

(5) V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) bodu 3 je provozovatel přepravní soustavy povinen oznámit zákazníkům, pro něž přepravuje plyn, započetí a skončení omezení nebo přerušení přepravy plynu, nejméně však 30 dnů předem.

04.07.2009

(6) V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) je provozovatel přepravní soustavy povinen obnovit přepravu plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení.

04.07.2009

(7) V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. To neplatí, nesplní-li provozovatel přepravní soustavy oznamovací povinnost uloženou podle odstavce 5 nebo poruchu prokazatelně zavinil provozovatel přepravní soustavy.

04.07.2009

(8) Provozovatel přepravní soustavy je dále povinen

04.07.2009

a) zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj přepravní soustavy,

04.07.2009

b) zajistit přepravu plynu na základě písemně uzavřených smluv,

04.07.2009

c) připojit k přepravní soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení,

04.07.2009

d) poskytnout přepravu plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení s výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity; odmítnutí přístupu k přepravní soustavě musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

04.07.2009

e) zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro přístup třetích stran k přepravní soustavě za podmínek stanovených tímto zákonem,

04.07.2009

f) zajišťovat měření plynu v přepravní soustavě včetně vyhodnocování a předávat operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, kterým zajišťuje přepravu plynu, naměřené a vyhodnocené údaje,

04.07.2009

g) poskytovat provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné provozuschopnosti soustav,

04.07.2009

h) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality plynu a souvisejících služeb,

04.07.2009

i) zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí o cenách za přepravu plynu,

04.07.2009

j) vést samostatné účty za přepravu plynu, a to pro účely regulace,

04.07.2009

k) vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci přepravní soustavy, vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu,

04.07.2009

l) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na přepravu plynu havarijní plán přepravní soustavy, zaslat jej ministerstvu a každoročně jej upřesňovat,

04.07.2009

m) oznamovat v dostatečném předstihu účastníkům trhu, jejichž plynárenská zařízení jsou přímo připojena k přepravní soustavě, rozsah a termíny odstávek zařízení pro přepravu plynu a upozorňovat na předpokládané snížení přepravní kapacity,

04.07.2009

n) zřídit a provozovat technický dispečink, který zajišťuje dispečerské řízení přepravní soustavy,

04.07.2009

o) zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu,

04.07.2009

p) vytvořit technické podmínky pro zajištění dovozu plynu z různých zdrojů,

04.07.2009

q) řídit plynárenskou soustavu České republiky za stavu nouze,

04.07.2009

r) zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství, které získává při výkonu své činnosti,

04.07.2009

s) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj přepravní soustavy včetně propojení s plynárenskými soustavami sousedních států, a to na období nejméně 5 let,

04.07.2009

t) zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele přepravní soustavy a zajistit jeho zveřejnění,

04.07.2009

u) vypracovat v součinnosti s provozovateli distribučních soustav a podzemních zásobníků plynu havarijní plán plynárenské soustavy, každoročně jej aktualizovat a předkládat ministerstvu,

04.07.2009

v) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení přepravní soustavy.“.

04.07.2009

165. V § 59 odstavce 1 a 2 znějí:

04.07.2009

(1) Provozovatel distribuční soustavy má právo

04.07.2009

a) na připojení k přepravní soustavě nebo k jiné distribuční soustavě, pokud jsou splněny podmínky připojení,

04.07.2009

b) na informace od ostatních účastníků trhu s plynem nezbytné pro plnění svých povinností,

04.07.2009

c) na přístup do přepravní soustavy, jiné distribuční soustavy a podzemních zásobníků plynu za podmínek stanovených tímto zákonem a pro zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícího do distribuční soustavy a množstvím plynu vystupujícího z distribuční soustavy,

04.07.2009

d) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů,

04.07.2009

e) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení,

04.07.2009

f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,

04.07.2009

g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel,

04.07.2009

h) vstupovat v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených prostor a zařízení sloužících k výkonu činnosti a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací, v rozsahu i způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti,

04.07.2009

i) při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynová zařízení zákazníků, pro něž provádí distribuci plynu,

04.07.2009

j) omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu distribuci plynu v těchto případech:

04.07.2009

1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,

04.07.2009

2. při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,

04.07.2009

3. při provádění plánovaných stavebních úprav, přeložek a plánovaných oprav na zařízení distribuční soustavy,

04.07.2009

4. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční soustavy,

04.07.2009

5. při odběru plynu zařízeními, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob,

04.07.2009

6. při neoprávněném odběru nebo neoprávněné distribuci plynu nebo při neoprávněné přepravě plynu,

04.07.2009

k) nakupovat plyn pro krytí ztrát v distribuční soustavě nebo pro vlastní spotřebu; toto není považováno za obchod s plynem,

04.07.2009

l) uzavřít hlavní uzávěr plynu při odvracení nebezpečí bezprostředního ohrožení života.

04.07.2009

(2) Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele distribuční soustavy o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.“.

04.07.2009

166. V § 59 odst. 3 se slova „písm. c) až h)“ nahrazují slovy „písm. d) až i)“.

04.07.2009

167. V § 59 odst. 4 se slova „písm. c) až h)“ nahrazují slovy „písm. d) až i)“ a slovo „bezprostředně“ se zrušuje.

04.07.2009

168. V § 59 odstavce 5 a 6 znějí:

04.07.2009

(5) V případech uvedených v odstavci 1 písm. j) bod 3 je provozovatel distribuční soustavy povinen oznámit účastníkům trhu, pro něž provádí distribuci plynu, započetí a skončení omezení nebo přerušení distribuce plynu, nejméně však 15 dnů předem, pokud se s dotčenými účastníky trhu nedohodne na lhůtě kratší. Plánované stavební úpravy, přeložky a opravy v období od 1. září do 31. května následujícího kalendářního roku lze provádět výhradně po písemném oznámení dotčeným zákazníkům.

04.07.2009

(6) V případech uvedených v odstavci 1 písm. j) bodě 6 je provozovatel distribuční soustavy povinen obnovit distribuci plynu nejpozději po úhradě náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem nebo neoprávněnou distribucí bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení.“.

04.07.2009

169. V § 59 odst. 7 se slova „písm. i)“ nahrazují slovy „písm. j)“ a za slovy „odstavce 5“ se doplňují slova „nebo v případech, kdy poruchu podle písmene b) bodu 4 prokazatelně zaviní provozovatel distribuční soustavy“.

04.07.2009

170. V § 59 odstavec 8 zní:

04.07.2009

(8) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen

04.07.2009

a) zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí,

04.07.2009

b) zajistit distribuci plynu na základě uzavřených smluv a ve stanovené kvalitě,

04.07.2009

c) uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli jiné distribuční soustavy stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení k přepravní nebo distribuční soustavě,

04.07.2009

d) připojit k distribuční soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení,

04.07.2009

e) poskytnout distribuci plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky přístupu k distribuční soustavě, s výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity; odmítnutí distribuce plynu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

04.07.2009

f) zajistit neznevýhodňující podmínky pro přístup třetích stran k distribuční soustavě za podmínek stanovených tímto zákonem,

04.07.2009

g) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb,

04.07.2009

h) poskytovat provozovateli přepravní soustavy a provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné provozuschopnosti soustav,

04.07.2009

i) zajišťovat měření plynu v distribuční soustavě, včetně vyhodnocování a předávat operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, který zajišťuje distribuci plynu, naměřené a vyhodnocené údaje,

04.07.2009

j) zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí o cenách za distribuci plynu,

04.07.2009

k) vést samostatné účty za distribuci plynu pro účely regulace,

04.07.2009

l) zajistit přepravu plynu a distribuci plynu pro provozovatele distribuční soustavy nepřipojené přímo k přepravní soustavě v rozsahu spotřeby plynu účastníků trhu s plynem, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě,

04.07.2009

m) vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci distribuční soustavy, vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu,

04.07.2009

n) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na distribuci plynu havarijní plány distribuční soustavy, zaslat ministerstvu a každoročně je upřesňovat,

04.07.2009

o) oznamovat rozsah a termíny odstávek zařízení distribuční soustavy a upozorňovat na snížení distribuční kapacity,

04.07.2009

p) zřídit a provozovat technický dispečink, který zajišťuje dispečerské řízení distribuční soustavy,

04.07.2009

q) zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu, pokud nebudou pro sledování kvality plynu dostačovat místa zřízená a provozovaná provozovatelem přepravní soustavy,

04.07.2009

r) poskytnout na vyžádání dodavateli poslední instance údaje o zákazníkovi a jeho odběrném místě v rozsahu nezbytném pro zajištění dodávky poslední instance,

04.07.2009

s) vyhlašovat stav nouze v rámci své distribuční soustavy,

04.07.2009

t) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj distribuční soustavy, a to na období nejméně 5 let,

04.07.2009

u) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k jiné distribuční soustavě,

04.07.2009

v) zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství, které získává při výkonu své činnosti,

04.07.2009

w) zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele distribuční soustavy a zajistit jeho zveřejnění,

04.07.2009

x) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční soustavy,

04.07.2009

y) zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za konkurenceschopné ceny energetických služeb.“.

04.07.2009

171. V § 59a odstavec 9 zní:

04.07.2009

(9) Oddělení činností podle tohoto zákona není vyžadováno u vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, který poskytuje služby pro méně než 90000 připojených zákazníků.“.

04.07.2009

172. V § 59a se odstavec 11 zrušuje.

04.07.2009

173. V § 60 odst. 1 písmena b) až d) znějí:

04.07.2009

b) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení,

04.07.2009

c) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním podzemního zásobníku plynu,

04.07.2009

d) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz podzemního zásobníku plynu v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel,“.

04.07.2009

174. V § 60 odst. 1 písmeno g) zní:

04.07.2009

g) připojit své zařízení k přepravní soustavě nebo k distribuční soustavě za stanovených podmínek připojení,“.

04.07.2009

175. V § 60 odst. 1 písmeno h) se zrušuje.

04.07.2009

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

04.07.2009

176. V § 60 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

04.07.2009

i) na informace nezbytné pro plnění svých povinností od ostatních účastníků trhu s plynem.“.

04.07.2009

177. V § 60 odstavec 2 zní:

04.07.2009

(2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. b), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele podzemního zásobníku plynu o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.“.

04.07.2009

178. V § 60 se na konci odstavce 7 doplňují slova „nebo poruchu prokazatelně zavinil provozovatel podzemního zásobníku plynu.“.

04.07.2009

179. V § 60 odstavec 8 zní:

04.07.2009

(8) Provozovatel podzemního zásobníku plynu je dále povinen

04.07.2009

a) zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj podzemního zásobníku plynu,

04.07.2009

b) zajistit uskladňování plynu na základě uzavřených smluv,

04.07.2009

c) uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení svého zařízení k této soustavě,

04.07.2009

d) poskytovat provozovateli přepravní nebo provozovateli distribuční soustavy, na kterou jsou jeho zařízení pro uskladňování plynu napojena, informace nutné k zajištění vzájemné provozuschopnosti,

04.07.2009

e) zajistit měření množství předávaného a přebíraného plynu a předávat data nezbytná pro zúčtovaní odchylek operátorovi trhu a účastníkovi trhu s plynem, pro kterého zajišťuje uskladnění plynu,

04.07.2009

f) vést samostatné účty za uskladňování plynu,

04.07.2009

g) vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci kapacit a výkonů podzemního zásobníku plynu, vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu,

04.07.2009

h) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na uskladňování plynu havarijní plán podzemního zásobníku plynu podle tohoto zákona, zaslat jej ministerstvu a každoročně upřesňovat,

04.07.2009

i) zveřejňovat rozsah a termíny odstávek zařízení pro uskladňování plynu a upozorňovat na předpokládané snížení uskladňovací kapacity,

04.07.2009

j) zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení podzemního zásobníku plynu,

04.07.2009

k) umožnit přístup k podzemnímu zásobníku plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky přístupu, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku volné kapacity; případné odmítnutí přístupu k podzemnímu zásobníku plynu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

04.07.2009

l) prodat plyn účastníka trhu s plynem, nebyl-li takto uskladněný plyn z důvodů na straně tohoto účastníka trhu s plynem vytěžen z podzemního zásobníku plynu do skončení účinnosti smlouvy,

04.07.2009

m) vyhlašovat stav nouze v rámci podzemního zásobníku plynu,

04.07.2009

n) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj podzemního zásobníku plynu, a to na období nejméně 5 let,

04.07.2009

o) zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství, které získává při výkonu své činnosti,

04.07.2009

p) zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu a po schválení zajistit jeho zveřejnění,

04.07.2009

q) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení podzemního zásobníku plynu,

04.07.2009

r) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb.“.

04.07.2009

180. § 61 včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠61

04.07.2009

Obchodník s plynem

04.07.2009

(1) Obchodník s plynem má právo

04.07.2009

a) nakupovat plyn a prodávat jej ostatním účastníkům trhu s plynem,

04.07.2009

b) nakupovat plyn z jiných států a prodávat plyn do jiných států,

04.07.2009

c) na přístup do těžebního plynovodu, přepravní soustavy, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu za podmínek stanovených tímto zákonem,

04.07.2009

d) ukončit nebo přerušit dodávku plynu zákazníkovi při neoprávněném odběru plynu,

04.07.2009

e) na poskytnutí informací od operátora trhu, provozovatele přepravní soustavy a provozovatelů distribučních soustav nezbytných k vyúčtování dodávek plynu zákazníkům, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě,

04.07.2009

f) na poskytnutí nezbytných informací pro plnění svých povinností od ostatních účastníků trhu s plynem.

04.07.2009

(2) Obchodník s plynem je povinen

04.07.2009

a) vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou obchodní bilanci, a to včetně údajů o vývozech plynu z České republiky a dovozech plynu do České republiky s uvedením zdrojů plynu, vyhodnocovat je a předávat společně s měsíčními údaji o počtech svých zákazníků s roční spotřebou nižší než 400 tis. m3, kteří změnili dodavatele plynu operátorovi trhu,

04.07.2009

b) řídit se v případě vyhlášení stavu nouze pokyny dispečinků příslušných provozovatelů,

04.07.2009

c) dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu, který je mu do plynárenské soustavy dodáván, a množstvím plynu, který z plynárenské soustavy odebírá,

04.07.2009

d) zajistit zákazníkům, kterým dodává plyn, jeho bezpečnou a spolehlivou dodávku při dodržení bezpečnostního standardu,

04.07.2009

e) poskytovat provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli podzemního zásobníku plynu informace nezbytné pro zajištění provozu a rozvoje plynárenské soustavy,

04.07.2009

f) vykonávat činnost dodavatele poslední instance podle § 12a,

04.07.2009

g) účtovat odděleně za dodávku plynu poslední instance,

04.07.2009

h) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb,

04.07.2009

i) předávat operátorovi trhu nezbytné informace pro plnění povinností operátora trhu podle § 20a,

04.07.2009

j) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na obchod s plynem u operátora trhu; zaregistrováním se obchodník s plynem stává registrovaným účastníkem trhu,

04.07.2009

k) zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za konkurenceschopné ceny energetických služeb,

04.07.2009

l) upozornit zákazníky nejpozději 2 měsíce předem na záměr změnit smluvní podmínky.“.

04.07.2009

181. § 62 včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠62

04.07.2009

Zákazník

04.07.2009

(1) Zákazník má právo na

04.07.2009

a) připojení svého odběrného plynového zařízení k přepravní nebo distribuční soustavě při dodržení podmínek připojení, pokud má k připojení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti,

04.07.2009

b) volbu a bezplatnou změnu dodavatele plynu,

04.07.2009

c) dopravu dohodnutého množství plynu, pokud jej má smluvně zajištěn a pokud má na tuto činnost uzavřenu smlouvu s provozovatelem přepravní soustavy nebo distribuční soustavy a pokud to technické podmínky přepravní nebo distribuční soustavy umožňují,

04.07.2009

d) zřízení přímého plynovodu za podmínek stanovených tímto zákonem,

04.07.2009

e) přístup do přepravní soustavy, distribuční soustavy, k podzemnímu zásobníku plynu za podmínek stanovených tímto zákonem.

04.07.2009

(2) Zákazník je povinen

04.07.2009

a) uhradit výrobci plynu nebo provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení,

04.07.2009

b) umožnit instalaci měřicího zařízení provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je připojen,

04.07.2009

c) zajistit přístup k měřicím zařízením provozovateli příslušné soustavy, ke které je připojen,

04.07.2009

d) řídit se pokyny technických dispečinků provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy,

04.07.2009

e) předávat operátorovi trhu měsíční údaje o dodávce plynu, kterou si zajišťuje v zahraničí nebo u výrobce plynu,

04.07.2009

f) udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit,

04.07.2009

g) při stavebních úpravách distribuční soustavy nebo její části včetně přípojek umožnit změnu místa připojení, včetně změny umístění hlavního uzávěru plynu a měřicího zařízení na veřejně přístupná místa; náklady na provedené změny hradí provozovatel distribuční soustavy,

04.07.2009

h) v případě, že si zajišťuje dodávku plynu sám a nejedná se o domácnost, poskytovat provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli podzemního zásobníku plynu informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy,

04.07.2009

i) uhradit dodavateli poslední instance dodávku plynu podle § 12a, a to od okamžiku zahájení této dodávky.

04.07.2009

(3) Zákazník, který si obstarává plyn sám, je povinen

04.07.2009

a) dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu, které si do plynárenské soustavy dodává, a množstvím plynu, které z plynárenské soustavy odebírá,

04.07.2009

b) předávat operátorovi trhu nezbytné informace pro plnění povinnosti operátora trhu podle § 20a.

04.07.2009

(4) Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn na základě smlouvy, je povinen

04.07.2009

a) tuto dodávku zákazníkům umožnit,

04.07.2009

b) udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit,

04.07.2009

c) umožnit provozovateli distribuční soustavy přístup k tomuto odběrnému zařízení a zajistit údržbu tohoto zařízení.

04.07.2009

(5) Společné odběrné plynové zařízení pro dodávku plynu v jedné nemovitosti je součástí této nemovitosti.“.

04.07.2009

182. § 63 se zrušuje.

04.07.2009

183. § 64 a 65 včetně nadpisů znějí:

04.07.2009

㤠64

04.07.2009

Technické plynárenské dispečinky

04.07.2009

(1) Bezpečný a spolehlivý provoz plynárenské soustavy zajišťují dispečinky plynárenských podnikatelů.

04.07.2009

(2) Dispečinky plynárenských podnikatelů jsou povinny vzájemně spolupracovat a poskytovat nezbytné údaje pro dispečerské řízení.

04.07.2009

(3) Při stavech nouze na celém území státu a činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku jsou pokyny dispečinku provozovatele přepravní soustavy nadřazeny pokynům dispečinků provozovatelů distribučních soustav a provozovatelů podzemních zásobníků a dispečinků výrobců plynu. Pokyny dispečinku provozovatele místně příslušné distribuční soustavy, ke které je připojeno více než 90000 zákazníků, jsou nadřazeny pokynům dispečinku provozovatelů distribučních soustav, pokynům dispečinku provozovatelů podzemních zásobníků plynu a pokynům dispečinku výrobců plynu na tuto soustavu připojených.

04.07.2009

§ 65

04.07.2009

Přímý plynovod

04.07.2009

(1) Zákazníkovi je možné dodávat plyn přímo z přepravní soustavy nebo výrobny plynu nebo z plynárenského zařízení mimo plynárenskou soustavu České republiky, a to přímým plynovodem.

04.07.2009

(2) Zákazník je oprávněn zřizovat přímé plynovody pouze tehdy, pokud mu byl odmítnut přístup k distribuční soustavě nebo přepravní soustavě.

04.07.2009

(3) Provozovatel přímého plynovodu je povinen

04.07.2009

a) umožnit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy instalovat měřicí zařízení a uhradit náklady na tuto instalaci,

04.07.2009

b) řídit se pokyny příslušných technických plynárenských dispečinků,

04.07.2009

c) zajistit provoz, údržbu a opravy přímého plynovodu tak, aby se nestal příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.“.

04.07.2009

184. V § 66 odst. 2 se za slovem „zřízena“ čárka nahrazuje tečkou a slova „nedojde-li k jiné dohodě“ se zrušují.

04.07.2009

185. V § 67 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Na přeložku vybraného plynového zařízení nebo při jeho stavební úpravě, při které nedochází ke změně technických parametrů, se autorizace nevyžaduje.“.

04.07.2009

186. V § 67 se odstavec 7 zrušuje, ostatní odstavce se přečíslují. V § 67 se dosavadní odstavec 14 zrušuje a v dosavadním odstavci 11 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

04.07.2009

187. Za § 67 se vkládá nový § 67a, který včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠67a

04.07.2009

Výjimky z povinností přístupu pro nová plynová zařízení

04.07.2009

(1) V případě výstavby části přepravní soustavy, která má sloužit výhradně k propojení přepravní soustavy se zahraniční přepravní soustavou nebo propojení zahraničních přepravních soustav mezi sebou (dále jen „propojovací plynovod“), výstavby podzemního zásobníku plynu nebo v případě podstatného zvýšení přepravní nebo skladovací kapacity již provozovaného propojovacího plynovodu nebo podzemního zásobníku plynu může Energetický regulační úřad rozhodnout o dočasném omezení povinnosti umožnění připojení k takovému zařízení, umožnění přístupu k soustavě za regulované ceny nebo omezení povinnosti přístupu do podzemního zásobníku plynu za podmínek stanovených tímto zákonem (dále jen „dočasné omezení“).

04.07.2009

(2) Žadatel o dočasné omezení musí prokázat, že

04.07.2009

a) výstavba propojovacího plynovodu nebo podzemního zásobníku plynu nebo podstatné zvýšení jejich kapacit povede ke zlepšení hospodářské soutěže v oblasti plynárenství a k podstatnému zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu,

04.07.2009

b) existuje důvodná obava, že by bez dočasného omezení nemohlo být v přiměřeném časovém období dosaženo návratnosti investice,

04.07.2009

c) vlastníkem propojovacího plynovodu nebo podzemního zásobníku plynu bude fyzická nebo právnická osoba, která není zároveň provozovatelem některé z propojovaných soustav nebo provozovatelem soustavy, do které má být podzemní zásobník plynu připojen,

04.07.2009

d) užívání propojovacího plynovodu nebo podzemního zásobníku plynu bude za úhradu,

04.07.2009

e) dočasným omezením nedojde k ohrožení nebo omezení hospodářské soutěže v oblasti plynárenství nebo řádnému fungování a rozvoji vnitřního trhu s plynem Evropských společenství, a rovněž nedojde k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozování soustavy nebo soustav, ke kterým má být propojovací plynovod nebo podzemní zásobník plynu připojen.

04.07.2009

(3) Energetický regulační úřad rozhodne o dočasném omezení na základě posouzení splnění předpokladů podle odstavce 2, posouzení potřeby výstavby propojovacího plynovodu nebo podzemního zásobníku plynu pro rozvoj plynárenské soustavy, a v případě propojovacích plynovodů rovněž na základě výsledků projednání žádosti o dočasné omezení s věcně příslušnými orgány členských států, k jejichž přepravní soustavě má být propojovací plynovod připojen nebo jejichž přepravní soustavy má propojovací plynovod propojit. Před vydáním rozhodnutí projedná Energetický regulační úřad návrh rozhodnutí s Ministerstvem průmyslu a obchodu; podmínkou pro vydání rozhodnutí, kterým Energetický regulační úřad žádosti o dočasné omezení vyhoví, je souhlasné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu.

04.07.2009

(4) Na dočasné omezení není právní nárok.

04.07.2009

(5) Energetický regulační úřad v rozhodnutí o dočasném omezení stanoví délku dočasného omezení a v případě propojovacího plynovodu rovněž podmínky přístupu k propojovacímu plynovodu. Pokud Energetický regulační úřad rozhodne o dočasném omezení, je povinen neprodleně předat Komisi stejnopis rozhodnutí včetně shrnutí případu. Rozhodne-li Komise ve stanovené lhůtě, že má být rozhodnutí o dočasném omezení zrušeno nebo změněno, Energetický regulační úřad provede nové řízení a vydá nové rozhodnutí ve věci; přitom je vázán právním názorem Komise.“.

04.07.2009

188. § 68 a 69 včetně nadpisů znějí:

04.07.2009

㤠68

04.07.2009

Ochranná pásma

04.07.2009

(1) Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu.

04.07.2009

(2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

04.07.2009

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

04.07.2009

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

04.07.2009

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.

04.07.2009

(3) V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení.

04.07.2009

(4) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická či právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, těžební plynovod či plynovodní přípojku

04.07.2009

a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,

04.07.2009

b) udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, neuvedených v písmenu a), zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.

04.07.2009

(5) V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.

04.07.2009

(6) Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu nebo přípojky lze pouze na základě souhlasu provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přípojky.

04.07.2009

§ 69

04.07.2009

Bezpečnostní pásma

04.07.2009

(1) Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, nebo dnem nabytí právní moci územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynového zařízení do provozu.

04.07.2009

(2) Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.

04.07.2009

(3) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo zdraví osob, lze v bezpečnostním pásmu

04.07.2009

a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení,

04.07.2009

b) umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po předchozím písemném souhlasu fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

04.07.2009

(4) Rozsah bezpečnostních pásem je uveden v příloze tohoto zákona.“.

04.07.2009

189. V § 70 odst. 2 se za větu první doplňují věty „Vlastník plynárenského zařízení je povinen seznámit toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem provedení přeložky a náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady.“.

04.07.2009

190. § 71 až 73 znějí:

04.07.2009

㤠71

04.07.2009

Měření

04.07.2009

(1) Odběr plynu je měřen měřicím zařízením.

04.07.2009

(2) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni vybavit všechny zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno na jimi provozovanou soustavu, měřicím zařízením.

04.07.2009

(3) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni vybavit všechny zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno na jimi provozovanou soustavu a jejichž odběr plynu na příslušném odběrném místě byl v předcházejícím kalendářním roce vyšší než 15 mil. m3, průběhovým měřením s dálkovým přenosem dat.

04.07.2009

(4) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni vybavit všechny zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno na jimi provozovanou soustavu, a jejichž odběr plynu na příslušném odběrném místě byl v předcházejícím kalendářním roce vyšší než 400 tis. m3, průběhovým měřením.

04.07.2009

(5) Způsob měření a typ měřicího zařízení určuje provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy.

04.07.2009

(6) Výrobci plynu, zákazníci, provozovatelé podzemních zásobníků plynu a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni na svůj náklad upravit odběrné nebo předávací místo pro instalaci měřicího zařízení po předchozím projednání s provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, ke které jsou připojeni.

04.07.2009

(7) Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, ke které je měřicí zařízení připojeno, se zakazuje.

04.07.2009

(8) Výrobci plynu, zákazníci a provozovatelé podzemních zásobníků plynu jsou povinni umožnit provozovateli přepravní soustavy a provozovateli distribuční soustavy kdykoliv přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení.

04.07.2009

(9) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy má právo jednotlivé části měřicího zařízení zajistit proti neoprávněné manipulaci. Zjistí-li zákazník porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění, je povinen neprodleně to oznámit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy.

04.07.2009

(10) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na náklad výrobce plynu, zákazníka nebo provozovatele podzemního zásobníku plynu zajišťuje instalaci vlastního měřicího zařízení, na svůj náklad jej udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření.

04.07.2009

(11) Má-li výrobce plynu, zákazník či provozovatel podzemního zásobníku plynu pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí závadu na měřicím zařízení, má právo nechat jej přezkoušet. Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je povinen na základě písemné žádosti výrobce plynu, zákazníka či provozovatele podzemního zásobníku plynu do 15 dnů od jejího doručení vyměnit měřicí zařízení nebo zajistit ověření správnosti měření.

04.07.2009

(12) Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a ověřením správnosti měření provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady výrobce plynu, zákazník či provozovatel podzemního zásobníku plynu.

04.07.2009

(13) Na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením nesmí být prováděny žádné zásahy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy.

04.07.2009

(14) U zákazníků, jejichž roční odběr plynu na jednom odběrném místě nepřesáhne 400 tis. m3, je časový průběh měření, pokud nemají instalováno průběhové měření, nahrazen typovým diagramem dodávek.

04.07.2009

§ 72

04.07.2009

Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem

04.07.2009

(1) Smlouvou o dodávce plynu se zavazuje výrobce plynu nebo obchodník s plynem dodávat účastníkovi trhu s plynem plyn vymezený množstvím a časovým průběhem a účastník trhu s plynem se zavazuje zaplatit za něj cenu. Součástí smlouvy o dodávce plynu musí být ujednání o odpovědnosti za odchylku. Smlouva o dodávce plynu se zákazníkem musí dále obsahovat

04.07.2009

a) výčet odběrných míst,

04.07.2009

b) způsob úhrady plateb za dodávku plynu,

04.07.2009

c) délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, se zákazníkem, jehož roční odběr plynu v jednom odběrném místě nepřesahuje 400 tis. m3,

04.07.2009

d) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,

04.07.2009

e) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek,

04.07.2009

f) dobu trvání smlouvy.

04.07.2009

(2) Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu se zavazuje výrobce plynu nebo obchodník s plynem dodávat zákazníkovi plyn a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet alespoň jednu ze služeb přepravy plynu, distribuce plynu nebo uskladnění plynu a zákazník se zavazuje zaplatit za dodávku plynu cenu a za přepravu plynu nebo distribuci plynu cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací. Uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky plynu dochází k přenesení odpovědnosti za odchylku na výrobce plynu nebo obchodníka s plynem. Smlouva o sdružených službách dodávek plynu musí dále obsahovat obdobné podstatné náležitosti jako smlouva o dodávce plynu se zákazníkem.

04.07.2009

(3) Smlouvou o připojení se zavazuje výrobce plynu, provozovatel přepravní soustavy nebo distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu připojit k jím provozovanému těžebnímu plynovodu, přepravní nebo distribuční soustavě nebo podzemnímu zásobníku plynu zařízení žadatele pro výrobu, distribuci plynu, podzemní uskladnění plynu nebo odběr plynu a zajistit požadovanou kapacitu a žadatel se zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva o připojení musí dále obsahovat technické podmínky připojení zařízení, typ měření a jeho umístění a termín a místo připojení zařízení.

04.07.2009

(4) Smlouvou o dopravě plynu těžebním plynovodem se zavazuje výrobce plynu dopravit pro jiného výrobce plynu, obchodníka s plynem nebo zákazníka sjednané množství plynu a výrobce plynu, obchodník s plynem nebo zákazník se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu. Smlouva o dopravě plynu těžebním plynovodem musí dále obsahovat dobu trvání smlouvy, velikost kapacity, výčet předávacích míst, způsobu měření dopravovaného plynu a způsobu úhrady plateb za dopravu plynu.

04.07.2009

(5) Smlouvou o přepravě plynu se zavazuje provozovatel přepravní soustavy dopravit pro účastníka trhu s plynem nebo zahraniční fyzickou nebo právnickou osobu sjednané množství plynu a tento účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba se zavazuje zaplatit za přepravu plynu regulovanou cenu za přepravu a související služby nebo cenu stanovenou na základě schváleného tržního způsobu stanovení ceny za mezinárodní přepravu plynu. Smlouva o přepravě plynu zákazníkům na území České republiky musí dále obsahovat ujednání o závaznosti Řádu provozovatele přepravní soustavy, dobu trvání smlouvy, určení vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy, velikost přepravní kapacity, termín zahájení přepravy plynu a způsob měření plynu. Smlouva o přepravě plynu se zákazníkem musí dále obsahovat

04.07.2009

a) výčet odběrných míst,

04.07.2009

b) způsob úhrady plateb za přepravu plynu,

04.07.2009

c) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany provozovatele přepravní soustavy nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,

04.07.2009

d) způsob vyrozumění zákazníka o změně smluvních podmínek.

04.07.2009

(6) Smlouvou o distribuci plynu se zavazuje provozovatel distribuční soustavy zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet přepravu plynu nebo v případě provozovatele distribuční soustavy nepřipojené přímo na přepravní soustavu distribuci plynu z distribuční soustavy připojené k přepravní soustavě, rezervovat distribuční kapacitu a dopravit pro účastníka trhu s plynem sjednané množství plynu a účastník trhu s plynem se zavazuje zaplatit cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací za distribuci plynu, přepravu plynu a související služby. Smlouva o distribuci plynu musí obsahovat ujednání o závaznosti Řádu provozovatele distribuční soustavy, dobu trvání smlouvy, termín zahájení distribuce plynu, velikost rezervované kapacity, výčet předávacích míst, způsob měření distribuce plynu a jejího průběhu. Smlouva o distribuci plynu se zákazníkem musí dále obsahovat

04.07.2009

a) výčet odběrných míst,

04.07.2009

b) způsob úhrady plateb za distribuci plynu,

04.07.2009

c) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany provozovatele distribuční soustavy nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,

04.07.2009

d) způsob vyrozumění zákazníka o změně smluvních podmínek.

04.07.2009

(7) Smlouvou o uskladňování plynu se zavazuje provozovatel podzemního zásobníku plynu uskladnit pro účastníka trhu s plynem nebo zahraniční fyzickou či právnickou osobu dohodnuté množství plynu a účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická či právnická osoba se zavazuje zaplatit za uskladnění dohodnutou cenu. Smlouva o uskladňování plynu musí obsahovat ujednání o závaznosti Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu, době trvání smlouvy, velikosti skladovací kapacity, provozní objem, denní vtláčecí výkon a těžební výkon. Smlouva o uskladňování plynu se zákazníkem musí dále obsahovat

04.07.2009

a) způsob úhrady plateb za uskladnění plynu,

04.07.2009

b) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany provozovatele podzemního zásobníku plynu nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,

04.07.2009

c) způsob vyrozumění zákazníka o změně smluvních podmínek.

04.07.2009

(8) Smlouvou o zúčtování odchylek se operátor trhu zavazuje vyhodnocovat, zúčtovávat a vypořádávat odchylky subjektu zúčtování a subjekt zúčtování se zavazuje platit cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací. Uzavřením smlouvy o zúčtování odchylek se fyzická nebo právnická osoba stává subjektem zúčtování. Smlouva o zúčtování odchylek musí obsahovat ujednání o závaznosti obchodních podmínek operátora trhu a dobu trvání smlouvy.

04.07.2009

(9) Pokud smlouva uzavřená podle odstavců 1, 2 a 4 až 7 neobsahuje některou ze stanovených náležitostí, považuje se za platnou, pokud se zákazník nedovolá její neplatnosti.

04.07.2009

§ 73

04.07.2009

Stav nouze

04.07.2009

(1) Stavem nouze je stav, který vznikl v plynárenské soustavě v důsledku

04.07.2009

a) živelních událostí,

04.07.2009

b) opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu10),

04.07.2009

c) havárií na zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu,

04.07.2009

d) nevyrovnané bilance plynárenské soustavy nebo její části,

04.07.2009

e) teroristického činu,

04.07.2009

f) je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob,

04.07.2009

a způsobuje významný a náhlý nedostatek plynu nebo ohrožení celistvosti plynárenské soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu na celém území státu, vymezeném území nebo jeho části.

04.07.2009

(2) Předcházení stavu nouze je soubor činností prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku stavu nouze.

04.07.2009

(3) Pro celé území státu provozovatel přepravní soustavy

04.07.2009

a) vyhlašuje přesný čas vzniku či ukončení stavu nouze v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím prostředků dispečerského řízení a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,

04.07.2009

b) oznamuje předcházení stavu nouze, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 hodiny po zahájení činností podle odstavce 2 a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,

04.07.2009

c) řídí činnosti při předcházení stavu nouze a při stavu nouze.

04.07.2009

(4) Pro vymezené území nebo jeho část provozovatel distribuční soustavy

04.07.2009

a) vyhlašuje přesný čas vzniku či ukončení stavu nouze v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím prostředků dispečerského řízení a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,

04.07.2009

b) oznamuje předcházení stavu nouze, nejpozději do 1 hodiny po zahájení činností podle odstavce 2 a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,

04.07.2009

c) řídí činnosti při předcházení stavu nouze a při stavu nouze.

04.07.2009

(5) Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze jsou všichni účastníci trhu s plynem povinni podřídit se omezení spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu.

04.07.2009

(6) Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno.

04.07.2009

(7) Dojde-li v důsledku stavu nouze k nevyrovnané bilanci, zejména při rozsáhlých haváriích zařízení pro jeho výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění, jsou plynárenští podnikatelé, jejichž technické podmínky to umožňují, povinni podílet se na odstranění havárií a obnovení dodávek, a to bez ohledu na smlouvy uzavřené mezi účastníky trhu s plynem.

04.07.2009

(8) Plynárenští podnikatelé jsou povinni bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze zahájit likvidaci následků v souladu s havarijními plány.

04.07.2009

(9) Odstranění havárií a obnovení dodávek plynu v případě stavu nouze vyhlášeném pro celé území státu koordinuje provozovatel přepravní soustavy a v případě vyhlášení stavu nouze pro část území státu provozovatel distribuční soustavy.“.

04.07.2009

191. Za § 73 se vkládá nový § 73a, který včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠73a

04.07.2009

Bezpečnostní standard

04.07.2009

(1) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu dodávající plyn zákazníkům, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla nižší než 400 tis. m3, je povinen pro tyto zákazníky zajistit bezpečnostní standard požadované dodávky plynu.

04.07.2009

(2) Bezpečnostním standardem dodávky plynu se rozumí zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky plynu pro následující situace:

04.07.2009

a) pro částečné přerušení dodávky plynu po dobu trvající 8 týdnů a v rozsahu 20 % z celkového denního objemu všech dovozních kontraktů určených pro zajištění dodávek zákazníkům obchodníka na území České republiky nebo pro zajištění spotřeby zákazníka, který si obstarává plyn sám, v zimním období,

04.07.2009

b) pro spotřebu plynu v 5 po sobě následujících kalendářních dnech, v nichž průměrná denní teplota zůstane nižší než -14 °C,

04.07.2009

c) pro pokrytí poptávky po plynu vyvolané vývojem venkovních teplot v průběhu nejchladnějšího období od 1. října do 31. března, které se vyskytlo v posledních 20 letech předcházejících danému roku.

04.07.2009

(3) Bezpečnostní standard dodávky plynu se zajišťuje zejména:

04.07.2009

a) využitím podzemních zásobníků plynu,

04.07.2009

b) diverzifikací zdrojů dodávek plynu,

04.07.2009

c) prostřednictvím dlouhodobých smluv na dodávky plynu,

04.07.2009

d) prostřednictvím smluv, podle kterých lze přerušit dodávku plynu,

04.07.2009

e) využíváním alternativních paliv.

04.07.2009

(4) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu, na kterého se vztahuje povinnost zajistit bezpečnostní standard dodávky plynu podle odstavce 1, předkládá údaje o rozsahu bezpečnostního standardu a o způsobu jeho zajištění vždy k prvému dni každého měsíce operátorovi trhu.“.

04.07.2009

192. § 74 včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠74

04.07.2009

Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné uskladnění plynu

04.07.2009

(1) Neoprávněným odběrem plynu je

04.07.2009

a) odběr bez uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu,

04.07.2009

b) odběr při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních povinností, vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem plynu, které nejsou splněny ani po předchozím upozornění,

04.07.2009

c) odběr bez měřicího zařízení, pokud odběr bez měřicího zařízení nebyl smluvně sjednán,

04.07.2009

d) připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřený plyn,

04.07.2009

e) odběr měřený měřicím zařízením,

04.07.2009

1. které nezaznamenalo odběr nebo zaznamenalo odběr nesprávně ke škodě plynárenského podnikatele nebo obchodníka s plynem, v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné spotřebě změnily,

04.07.2009

2. které nebylo připojeno plynárenským podnikatelem nebo jehož připojení jím nebylo schváleno,

04.07.2009

3. na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci a měřicí zařízení vykazuje chybu spotřeby ve prospěch zákazníka nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení,

04.07.2009

f) odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém plynovodu či na zařízení distribuční soustavy, zařízení přepravní soustavy, zařízení pro výrobu nebo těžbu plynu či zařízení pro uskladňování plynu,

04.07.2009

g) odběr plynu, kdy zákazník opakovaně bez vážného důvodu neumožnil přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného plynového zařízení, přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15 dnů předem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván.

04.07.2009

(2) Neoprávněnou přepravou plynu je

04.07.2009

a) přeprava bez uzavřené smlouvy na přepravu plynu nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou na přepravu plynu,

04.07.2009

b) přeprava při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností,

04.07.2009

c) přeprava plynu uskutečňovaná v rozporu s podmínkami obsaženými v Řádu provozovatele přepravní soustavy.

04.07.2009

(3) Neoprávněnou distribucí plynu je

04.07.2009

a) distribuce bez uzavřené smlouvy na distribuci plynu nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou na distribuci plynu,

04.07.2009

b) distribuce při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností,

04.07.2009

c) distribuce plynu uskutečňovaná v rozporu s podmínkami obsaženými v Řádu provozovatele distribuční soustavy,

04.07.2009

d) distribuce plynu bez umožnění přístupu k měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného plynového zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení.

04.07.2009

(4) Neoprávněným uskladněním plynu je

04.07.2009

a) uskladnění bez uzavřené smlouvy na uskladnění plynu nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou na uskladnění plynu,

04.07.2009

b) uskladnění při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností.

04.07.2009

(5) Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné uskladnění plynu se zakazují.“.

04.07.2009

193. § 75 se zrušuje.

04.07.2009

194. V § 76 odst. 1 se slovo „zajistit“ nahrazuje slovy „ , pokud mu odběratel poskytne nezbytné technické údaje, uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie, na základě které zajistí“, slova „pokud je to technicky možné“ se zrušují, slovo „odběrateli“ se zrušuje a slovo „který“ se nahrazuje slovem „kdo“.

04.07.2009

195. V § 76 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

04.07.2009

a) o to požádá a dodávka tepelné energie je v souladu s územní energetickou koncepcí11),

04.07.2009

11) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.“.

04.07.2009

196. V § 76 odst. 1 písmeno b) zní:

04.07.2009

b) má rozvodné tepelné zařízení nebo tepelnou přípojku a odběrné tepelné zařízení, které zajišťují hospodárnost, bezpečnost a spolehlivou dodávku nebo spotřebu v souladu s technickými a bezpečnostními předpisy,“.

04.07.2009

197. V § 76 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

04.07.2009

198. V § 76 odst. 3 se věta první zrušuje.

04.07.2009

199. V § 76 odst. 3 písm. b) se čárka za slovem „teplota“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a hmotnostní nebo objemový průtok“ se zrušují.

04.07.2009

200. V § 76 odst. 3 písm. d) se za slovo „cenu“ vkládají slova „tepelné energie“ a slova „nebo způsob jejího stanovení“ se zrušují.

04.07.2009

201. V § 76 odst. 3 písmeno e) zní:

04.07.2009

e) při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa včetně získávání a ověřování vstupních údajů pro toto rozdělování.“.

04.07.2009

202. V § 76 odst. 3 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

04.07.2009

f) v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií nebo teplou vodou objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, způsob rozdělení nákladů mezi ně.“.

04.07.2009

203. V § 76 odst. 4 písm. c) se slovo „rekonstrukcí“ nahrazuje slovy „stavebních úprav“ a za slovo „prací“ se vkládají slova „a při připojování nového odběrného místa“.

04.07.2009

204. V § 76 odst. 5 písmeno a) zní:

04.07.2009

a) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech rozvodná tepelná zařízení, stavět podpěrné body a přetínat tyto nemovitosti potrubními trasami,“.

04.07.2009

205. V 76 odst. 5 písm. c) se za slovo „upozornění“ vkládají slova „a stanovení rozsahu“.

04.07.2009

206. V § 76 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „nebo škodu prokazatelně zavinil dodavatel tepelné energie“.

04.07.2009

207. V § 76 odstavec 7 zní:

04.07.2009

(7) Provozovatel rozvodného tepelného zařízení je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 5 písm. a), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele rozvodného tepelného zařízení o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.“.

04.07.2009

208. V § 77 odst. 3 větě první se za slova „teplonosné látky“ vkládají slova „nebo jejich parametrů a“ a za větu první se vkládá věta „Dále je odběratel povinen na svůj náklad upravit odběrné tepelné zařízení pro instalaci měřicího zařízení v souladu s technickými podmínkami výrobce měřicího zařízení po předchozím projednání s dodavatelem tepelné energie.“.

04.07.2009

209. V § 77 odst. 4 se za slova „pouze po“ vkládá slovo „písemné“ a za slovo „licence“ se doplňují slova „na rozvod tepelné energie“.

04.07.2009

210. V § 78 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „U domovní předávací stanice lze instalovat měření12) tepelné energie na vstupu nebo na výstupu z domovní předávací stanice.“.

04.07.2009

211. V § 78 odst. 4 se slova „Držitel licence“ nahrazují slovem „Dodavatel“.

04.07.2009

212. V § 78 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

04.07.2009

213. V § 78 odstavec 6 zní:

04.07.2009

(6) Při dodávce teplé vody společně přepravované pro více odběrných míst zajistí držitel licence do 1. září 2011 v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství teplé vody pro účely poměrného rozdělení nákladů na tepelnou energii na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa podle § 76 odst. 3 písm. e). Dojde-li k dohodě o způsobu rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná místa mezi všemi odběrateli připojenými na předávací stanici a dodavatelem, povinnost tohoto měření nevzniká.“.

04.07.2009

214. V § 78 se odstavec 7 zrušuje.

04.07.2009

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

04.07.2009

215. V § 78 odstavec 7 zní:

04.07.2009

(7) Při společné přípravě teplé vody pro více odběratelů nelze měření instalované odběrateli použít pro stanovení množství dodávané tepelné energie.“.

04.07.2009

216. V § 78 se doplňuje odstavec 8, který zní:

04.07.2009

(8) Společné odběrné tepelné zařízení pro dodávku tepelné energie v jednom objektu je součástí tohoto objektu. Předávací stanice může být i ve vlastnictví dodavatele tepla, pokud tak bylo s vlastníkem objektu dohodnuto.“.

04.07.2009

217. V § 80 odst. 1 písm. a) bodě 1 se za slovo „zdrojů“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 4a a slova „podle § 31 odst. 1“ se zrušují.

04.07.2009

218. § 81 až 85 se zrušují.

04.07.2009

219. V § 86 odst. 2 se za větu první doplňují věty „Vlastník rozvodného tepelného zařízení je povinen seznámit toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem provedení přeložky a náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady.“.

04.07.2009

220. V § 87 odstavce 1 až 4 znějí:

04.07.2009

(1) Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie do provozu.

04.07.2009

(2) Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.

04.07.2009

(3) U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou umístěny v samostatných budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic a vodorovnou rovinou, vedenou pod těmito stanicemi ve svislé vzdálenosti 2,5 m.

04.07.2009

(4) V ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, stanoví provozovatel tohoto zařízení podmínky. Ostatní stavební činnosti, umisťování staveb, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele tohoto zařízení. Podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se připojují k návrhu regulačního plánu nebo návrhu na vydání územního rozhodnutí nebo oznámení záměru v území o vydání územního souhlasu; orgán, který je příslušný k vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, podmínky nepřezkoumává.“.

04.07.2009

221. § 88 včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠88

04.07.2009

Stav nouze

04.07.2009

(1) Stavem nouze je stav, který vznikl v soustavě centralizovaného zásobování teplem v důsledku

04.07.2009

a) živelních událostí,

04.07.2009

b) opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu10),

04.07.2009

c) havárií na zařízeních pro výrobu a rozvod tepelné energie,

04.07.2009

d) smogové situace podle zvláštních předpisů10a),

04.07.2009

e) teroristického činu,

04.07.2009

f) nevyrovnané bilance v soustavě centralizovaného zásobování teplem,

04.07.2009

g) je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob.

04.07.2009

(2) Předcházení stavu nouze je soubor činností prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku stavu nouze.

04.07.2009

(3) Při předcházení stavu nouze a při stavu nouze jsou všichni držitelé licence, odběratelé i koneční spotřebitelé povinni se podřídit omezení spotřeby tepelné energie bez ohledu na uzavřené smlouvy. Držitelé licencí mohou v nezbytném rozsahu využívat zařízení odběratelů a konečných spotřebitelů.

04.07.2009

(4) Stav nouze a jeho ukončení pro celé území státu vyhlašuje ministerstvo, pro jeho část krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy prostřednictvím sdělovacích prostředků nebo jiným vhodným způsobem. Orgán, který stav nouze vyhlásil, je povinen neprodleně informovat Ministerstvo vnitra a příslušné hasičské záchranné sbory krajů o předpokládaném trvání omezení dodávek tepelné energie.

04.07.2009

(5) U tepelných sítí zásobovaných z více než 50 % z jednoho zdroje je držitel licence na rozvod tepelné energie povinen přezkoumat účinky výpadku tohoto zdroje a podle výsledku zřídit vstupy do tepelné sítě pro připojení náhradních zdrojů.

04.07.2009

(6) Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno.“.

04.07.2009

222. Nadpis § 89 zní: „Neoprávněný odběr tepelné energie“.

04.07.2009

223. V § 89 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „tepla“ nahrazuje slovy „tepelné energie“.

04.07.2009

224. V § 89 odst. 1 písm. a) se slova „uzavřenou smlouvou“ nahrazují slovy „tímto zákonem a zákonem upravujícím oblast hospodaření energií11)“.

04.07.2009

225. V § 89 odst. 1 písm. b) se slovo „záloh“ nahrazuje slovem „plateb“ a slova „odebrané teplo“ se nahrazují slovy „odebranou tepelnou energii“.

04.07.2009

226. V § 89 odst. 1 písm. c) se slovo „nezaznamenává“ nahrazuje slovem „nezaznamenalo“, slovo „zaznamenává“ se nahrazuje slovem „zaznamenalo“ a na konci písmene c) se doplňuje text „nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečném odběru změnily“.

04.07.2009

227. V § 89 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

04.07.2009

f) odběr bez umožnění přístupu k měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného tepelného zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odpojení měřicího zařízení, přestože byl odběratel k umožnění přístupu alespoň 15 dnů předem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván.“.

04.07.2009

228. V § 89 odstavec 2 zní:

04.07.2009

(2) Neoprávněný odběr tepelné energie se zakazuje.“.

04.07.2009

229. Hlava třetí zní:

04.07.2009

„HLAVA TŘETÍ

04.07.2009

SPRÁVNÍ DELIKTY

04.07.2009

§ 90

04.07.2009

Přestupky

04.07.2009

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

04.07.2009

a) podniká v energetických odvětvích na území České republiky bez licence,

04.07.2009

b) neposkytne svá energetická zařízení jinému držiteli licence v rozporu s § 10 odst. 7,

04.07.2009

c) nepředá příslušnému technickému dispečinku nezbytné údaje potřebné k dispečerskému řízení v rozporu s § 26 odst. 5,

04.07.2009

d) se neřídí pokyny technických dispečinků provozovatelů přenosové nebo distribuční soustavy a jejich Pravidly provozování či nesplní další úkony specifikované v § 28 odst. 2,

04.07.2009

e) provede zásahy na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená elektřina bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy v rozporu s § 28 odst. 3,

04.07.2009

f) provozuje vlastní náhradní zdroj propojený s přenosovou nebo distribuční soustavou bez dohody s příslušným provozovatelem v rozporu s § 28 odst. 4,

04.07.2009

g) nesplní požadavky stanovené v § 28 odst. 5, § 46 odst. 4, § 62 odst. 4, § 77 odst. 6 nebo v § 87 odst. 6,

04.07.2009

h) nezajistí bezpečný provoz elektrické, plynovodní či tepelné přípojky v rozporu s § 45 odst. 5, § 66 odst. 3 nebo s § 79 odst. 4,

04.07.2009

i) provede v ochranných pásmech činnosti specifikované v § 46 odst. 8, § 46 odst. 9, § 46 odst. 10, § 68 odst. 4 nebo v § 87 odst. 4,

04.07.2009

j) poruší povinnost stanovenou v § 46 odst. 12,

04.07.2009

k) neupraví na svůj náklad předávací nebo odběrné místo pro měřicí zařízení v rozporu s § 49 odst. 2 nebo s § 71 odst. 6,

04.07.2009

l) neoznámí provozovateli přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy zjištěné závady na měřicích zařízeních v rozporu s § 49 odst. 4 nebo s § 71 odst. 9,

04.07.2009

m) zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy v rozporu s § 49 odst. 4, § 71 odst. 7 nebo s § 78 odst. 3,

04.07.2009

n) neumožní provozovateli přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení v rozporu s § 49 odst. 6 nebo s § 71 odst. 8,

04.07.2009

o) se nepodřídí omezení spotřeby elektřiny, plynu či tepla nebo změně dodávek v rozporu s § 54 odst. 5, § 73 odst. 5 nebo s § 88 odst. 3,

04.07.2009

p) poruší některou z povinností uvedených v § 62 odst. 2,

04.07.2009

q) neumožní provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy udržovat volný pruh pozemků v lesních průsecích v rozporu s § 68 odst. 5,

04.07.2009

r) vysadí trvalé porosty bez souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, anebo provozovatele přípojky v rozporu s § 68 odst. 6,

04.07.2009

s) zasáhne do odběrného plynového zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst. 13,

04.07.2009

t) neupraví na svůj náklad své odběrné tepelné zařízení při změně teplonosné látky nebo je neupraví pro instalaci měřicího zařízení či je upraví bez předchozího projednání s dodavatelem tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 3,

04.07.2009

u) provozuje vlastní náhradní či jiný zdroj tepelné energie propojený s rozvodným zařízením, jakož i dodává do tohoto zařízení tepelnou energii bez písemné dohody s držitelem licence na rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 4,

04.07.2009

v) jako vlastník nemovitostí, v nichž je umístěno rozvodné tepelné zařízení nebo jeho část nezbytná pro dodávku třetím osobám, umístění a provozování tohoto zařízení nestrpí v rozporu s § 77 odst. 6,

04.07.2009

w) provede úpravy na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená dodávka tepelné energie, bez souhlasu držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 7,

04.07.2009

x) nezajistí opravy a údržbu tepelné přípojky v rozporu s § 79 odst. 3, nebo

04.07.2009

y) provede činnosti v ochranném pásmu zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu nebo ostatní stavební činnosti bez předchozího písemného souhlasu provozovatele tohoto zařízení v rozporu s § 87 odst. 4.

04.07.2009

(2) Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 100000 Kč.

04.07.2009

§ 91

04.07.2009

Správní delikty držitele licence

04.07.2009

(1) Držitel licence se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností držitele licence podle § 9, podle § 11 odst. 1 nebo podle § 20.

04.07.2009

(2) Držitel licence na výrobu elektřiny se dopustí správního deliktu tím, že

04.07.2009

a) poruší některou z povinností uvedených v § 23 odst. 2,

04.07.2009

b) poruší povinnost vyplývající z § 32 odst. 5 písm. b),

04.07.2009

c) zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy v rozporu s § 49 odst. 4, nebo

04.07.2009

d) neoprávněně dodává elektřinu do elektrizační soustavy v rozporu s § 52 odst. 3.

04.07.2009

(3) Držitel licence na přenos elektřiny se dopustí správního deliktu tím, že

04.07.2009

a) neobnoví dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení, v rozporu s § 24 odst. 6,

04.07.2009

b) poruší některou z povinností uvedených v § 24 odst. 10,

04.07.2009

c) poruší některou z povinností uvedených v § 26,

04.07.2009

d) nezajistí na svůj náklad instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování a pravidelné ověřování správnosti měření v rozporu s § 49 odst. 7,

04.07.2009

e) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření v rozporu s § 49 odst. 8,

04.07.2009

f) překročí některé z oprávnění uvedených v § 24 odst. 3, nebo

04.07.2009

g) nesplní některou z povinností provozovatele přenosové soustavy v rozporu s nařízením o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie.

04.07.2009

(4) Držitel licence na distribuci elektřiny se dopustí správního deliktu tím, že

04.07.2009

a) nezajistí distribuci elektřiny nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v rozporu s § 12 odst. 3,

04.07.2009

b) nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje v rozporu s § 12a odst. 5,

04.07.2009

c) neobnoví dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení, v rozporu s § 25 odst. 7,

04.07.2009

d) poruší některou z povinností uvedených v § 25 odst. 11 a 12,

04.07.2009

e) nehradí výrobcům elektřiny příspěvky k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, anebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů v rozporu s § 25 odst. 13,

04.07.2009

f) nedodrží některé z kritérií uvedených v § 25a odst. 2,

04.07.2009

g) nevydá program nebo nezajistí kontrolu jeho dodržování v rozporu s § 25a odst. 3 a 4,

04.07.2009

h) jako nájemce nepřevezme pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví nebo nesdělí nájemci informace o hodnotě pronajatého majetku v rozporu s § 25a odst. 8,

04.07.2009

i) poruší některou z povinností uvedených v § 26,

04.07.2009

j) nezajistí na svůj náklad instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování a pravidelné ověřování správnosti měření v rozporu s § 49 odst. 7,

04.07.2009

k) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření v rozporu s § 49 odst. 8, nebo

04.07.2009

l) překročí některé z oprávnění uvedených v § 25 odst. 4.

04.07.2009

(5) Držitel licence na obchod s elektřinou se dopustí správního deliktu tím, že

04.07.2009

a) jako dodavatel poslední instance nedodává elektřinu za podmínek v rozporu s § 12a,

04.07.2009

b) překročí některou z povinností uvedených v § 30 odst. 2, nebo

04.07.2009

c) ukončí nebo přeruší dodávku elektřiny v případech, kdy se nejedná o neoprávněný odběr elektřiny.

04.07.2009

(6) Držitel licence na výrobu plynu se dopustí správního deliktu tím, že

04.07.2009

a) poruší některou z povinností uvedených v § 57,

04.07.2009

b) poruší některou z povinností uvedených v § 64 odst. 2,

04.07.2009

c) neplní některou z povinností uvedených v § 73 odst. 7 a 8,

04.07.2009

d) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu v rozporu s § 73a odst. 1, nebo

04.07.2009

e) překročí některé z oprávnění uvedených v § 57 odst. 1.

04.07.2009

(7) Držitel licence na přepravu plynu se dopustí správního deliktu tím, že

04.07.2009

a) nesplní některou z povinností uvedených v § 58,

04.07.2009

b) nedodrží některé z kritérií uvedených v § 58a odst. 2,

04.07.2009

c) nevydá program nebo nezajistí kontrolu jeho dodržování v rozporu s § 58a odst. 3,

04.07.2009

d) jako nájemce nepřevezme pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví nebo nesdělí nájemci informace o hodnotě pronajatého majetku v rozporu s § 58a odst. 7,

04.07.2009

e) poruší některou z povinností uvedených v § 64,

04.07.2009

f) nesplní některou z povinností uvedených v § 71,

04.07.2009

g) nesplní některou z povinností uvedených v § 73,

04.07.2009

h) překročí některé z oprávnění uvedených v § 58 odst. 1, nebo

04.07.2009

i) nesplní některou z povinností provozovatele přepravní soustavy podle nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.

04.07.2009

(8) Držitel licence na distribuci plynu se dopustí správního deliktu tím, že

04.07.2009

a) nezajistí distribuci plynu nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v rozporu s § 12 odst. 3,

04.07.2009

b) nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje v souladu s § 12a odst. 5,

04.07.2009

c) neobnoví distribuci plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení a v dané lhůtě, v rozporu s § 59 odst. 6,

04.07.2009

d) poruší některou z povinností uvedených v § 59 odst. 8,

04.07.2009

e) nedodrží některé z kritérií uvedených v § 59a,

04.07.2009

f) nevydá program nebo nezajistí kontrolu jeho dodržování v rozporu s § 59a odst. 3 a 4,

04.07.2009

g) jako nájemce nepřevezme pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví nebo nesdělí nájemci informace o hodnotě pronajatého majetku v rozporu s § 59a odst. 8,

04.07.2009

h) poruší některou z povinností uvedených v § 64,

04.07.2009

i) poruší některou z povinností uvedených v § 71,

04.07.2009

j) poruší některou z povinností uvedených v § 73, nebo

04.07.2009

k) překročí některé z oprávnění uvedených v § 59 odst. 1.

04.07.2009

(9) Držitel licence na uskladňování plynu se dopustí správního deliktu tím, že

04.07.2009

a) poruší některou z povinností uvedených v § 60,

04.07.2009

b) poruší některou z povinností uvedených v § 64,

04.07.2009

c) poruší některou z povinností uvedených v § 73, nebo

04.07.2009

d) překročí některé z oprávnění uvedených v § 60 odst. 1.

04.07.2009

(10) Držitel licence na obchod s plynem se dopustí správního deliktu tím, že

04.07.2009

a) jako dodavatel poslední instance nedodává plyn za podmínek uvedených v § 12a,

04.07.2009

b) poruší některou z povinností uvedených v § 61 odst. 2,

04.07.2009

c) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu v rozporu s § 73a odst. 1, nebo

04.07.2009

d) ukončí nebo přeruší dodávku plynu v případech, kdy se nejedná o neoprávněný odběr plynu.

04.07.2009

(11) Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie se dopustí správního deliktu tím, že

04.07.2009

a) neposkytne dodávky nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v rozporu s § 12 odst. 2,

04.07.2009

b) poruší některou z povinností uvedených v § 76,

04.07.2009

c) poruší některou z povinností uvedených v § 78, nebo

04.07.2009

d) překročí některé z oprávnění uvedených v § 76,

04.07.2009

e) poruší povinnost uvedenou v § 80 odst. 1.

04.07.2009

(12) Dodavatel tepelné energie se dopustí správního deliktu tím, že

04.07.2009

a) poruší některou z povinností uvedených v § 76 odst. 2, nebo

04.07.2009

b) překročí některé z oprávnění uvedených v § 76 odst. 4.

04.07.2009

(13) Za správní delikt uvedený v odstavcích 1 až 10 se ukládá pokuta až do výše 50000000 Kč. Za správní delikt uvedený v odstavci 11 nebo odstavci 12 se ukládá pokuta až do výše 15000000 Kč.

04.07.2009

§ 91a

04.07.2009

Správní delikty právnických osob nebo podnikajících fyzických osob

04.07.2009

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

04.07.2009

a) podniká v energetických odvětvích na území České republiky bez licence,

04.07.2009

b) neposkytne svá energetická zařízení jinému držiteli licence v rozporu s § 10 odst. 7,

04.07.2009

c) poruší některou z povinností uvedených v § 20 odst. 5,

04.07.2009

d) poruší povinnost uvedenou v § 26 odst. 5,

04.07.2009

e) poruší některou z povinností uvedených v § 28 odst. 2,

04.07.2009

f) poruší některou z povinností uvedených v § 28 odst. 4 a 5, § 46 odst. 4, § 62 odst. 4, § 68 odst. 7, § 77 odst. 6 nebo v § 87 odst. 6,

04.07.2009

g) ovlivní kvalitu elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou nebo nesplní některou z povinností uvedených v § 43,

04.07.2009

h) poruší některou z povinností uvedených v § 45 odst. 5, § 66 odst. 3 nebo v § 79 odst. 3,

04.07.2009

i) poruší některou z povinností uvedených v § 46 odst. 14,

04.07.2009

j) se nepodřídí omezení spotřeby elektřiny, plynu či tepla nebo změně dodávek v rozporu s § 54 odst. 5, § 73 odst. 5 nebo s § 88 odst. 3,

04.07.2009

k) poruší některou z povinností uvedených v § 62 odst. 2,

04.07.2009

l) poruší některou z povinností uvedených v § 77 odst. 3 nebo 4,

04.07.2009

m) provede zásahy na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy v rozporu s § 28 odst. 3,

04.07.2009

n) poruší některé ze zákazů uvedených v § 46, § 68 a v § 87,

04.07.2009

o) zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo vlastníka v rozporu s § 49 odst. 4, § 71 odst. 7 nebo s § 78 odst. 3,

04.07.2009

p) zasáhne do odběrného plynového zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst. 13,

04.07.2009

q) provede úpravy na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená dodávka tepelné energie, bez souhlasu držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 7, nebo

04.07.2009

r) překročí některé z oprávnění uvedených v § 28 odst. 1,

04.07.2009

s) jako provozovatel přímého plynovodu poruší některou z povinností uvedených v § 65 odst. 3.

04.07.2009

(2) Za správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se ukládá pokuta až do výše 15000000 Kč.“.

04.07.2009

230. § 92 včetně poznámky pod čarou č. 12b zní:

04.07.2009

㤠92

04.07.2009

(1) Státní energetická inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze.

04.07.2009

(2) Státní energetická inspekce je podřízena ministerstvu a člení se na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního města Prahy12a). Ústřední inspektorát i územní inspektoráty jsou správními úřady.

04.07.2009

(3) Státní energetická inspekce je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu mají územní inspektoráty postavení vnitřních organizačních jednotek Státní energetické inspekce.

04.07.2009

(4) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel; jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem12b). V čele územního inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává ústřední ředitel.

04.07.2009

12b) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).“.

04.07.2009

231. V § 93 odst. 1 písmeno d) zní:

04.07.2009

d) nařízení o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie2a) a nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b),“.

04.07.2009

232. V § 93 odst. 1 písmeno e) zní:

04.07.2009

e) zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).“.

04.07.2009

233. § 94 zní:

04.07.2009

㤠94

04.07.2009

(1) Státní energetická inspekce je oprávněna

04.07.2009

a) vyžadovat písemný návrh opatření a termínů k odstranění zjištěných nedostatků a ve stanovené lhůtě podání písemné zprávy o jejich odstranění,

04.07.2009

b) rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená energetickým auditem a o lhůtách,

04.07.2009

c) kontrolovat, zda příjemci dotací v rámci Národního programu hospodárného využívání energie a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů uvádějí v žádostech a vyhodnoceních úplné a pravdivé údaje,

04.07.2009

d) kontrolovat shodu energetického spotřebiče,

04.07.2009

e) rozhodovat, aby výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce stáhl z trhu nevyhovující energetické spotřebiče,

04.07.2009

f) vyžádat si od dotčených stran veškeré informace potřebné k posouzení shody energetických spotřebičů,

04.07.2009

g) odebírat na náklad kontrolovaných subjektů vzorky výrobků energetických spotřebičů a provádět u nich kontroly shody,

04.07.2009

h) ověřovat úspory energie plynoucí z energetických služeb a dalších opatření ke zvýšení energetické účinnosti včetně stávajících vnitrostátních opatření ke zvýšení energetické účinnosti,

04.07.2009

i) předávat účastníkům trhu informace o mechanismech na zvýšení energetické účinnosti a o jejich finančních a správních rámcích,

04.07.2009

j) vyžadovat informace potřebné k výkonu její činnosti.

04.07.2009

(2) Státní energetická inspekce, jako dotčený správní orgán, uplatňuje stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu a závazná stanoviska v územním řízení a stavebním řízení4d).

04.07.2009

(3) Státní energetická inspekce shromažďuje a vyhodnocuje připomínky spotřebitelů a jiných dotčených stran týkající se shody výrobků energetických spotřebičů.

04.07.2009

(4) Pokud Státní energetická inspekce zahajuje kontrolu na návrh ministerstva nebo Energetického regulačního úřadu, je povinna je seznámit s výsledky šetření.

04.07.2009

(5) Rozhodnutí vydává územní inspektorát. O odvolání proti rozhodnutí územního inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát.“.

04.07.2009

234. V § 95 odst. 2 se slova „a fyzická osoba podnikající“ zrušují.

04.07.2009

235. V § 95 odstavec 3 zní:

04.07.2009

(3) Pokuty ukládá v prvním stupni územní inspektorát Státní energetické inspekce. O odvolání proti uložení pokuty územním inspektorátem Státní energetické inspekce rozhoduje ústřední inspektorát Státní energetické inspekce.“.

04.07.2009

236. V § 95 se doplňuje odstavec 6, který zní:

04.07.2009

(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.“.

04.07.2009

237. § 96 zní:

04.07.2009

„Společná ustanovení

04.07.2009

§ 96

04.07.2009

(1) Energetický regulační úřad je příslušný k rozhodování sporů o právech či povinnostech vyplývajících z právního vztahu podle § 17 odst. 5 písm. b) tehdy, pokud současně s podáním návrhu na rozhodnutí ve sporu nebo ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o podání návrhu rozhodovat ve sporu vyjádří odpůrce s pravomocí Energetického regulačního úřadu souhlas. Řízení je zahájeno dnem, v němž je souhlas odpůrce s pravomocí Energetického regulačního úřadu doručen tomuto úřadu. V opačném případě Energetický regulační úřad návrh usnesením odloží.

04.07.2009

(2) Pravomocné rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nahrazuje projev vůle účastníků sporu.

04.07.2009

(3) Smlouvy upravené tímto zákonem se v ostatním řídí právní úpravou závazků a úpravou smluvních typů jim nejbližších podle občanského nebo obchodního zákoníku, pokud z tohoto zákona nebo povahy věci nevyplývá něco jiného.

04.07.2009

(4) Dodavatel paliva, energie a surovin, které jsou nezbytné pro plnění povinnosti nad rámec licence, je povinen v rozsahu požadovaném dodavatelem nad rámec licence pokračovat v plnění smluv uzavřených s držitelem licence i vůči dodavateli nad rámec licence po dobu vykonatelnosti rozhodnutí o uložení povinnosti nad rámec licence, pokud dodavatel nad rámec licence plní závazky vzniklé z těchto smluv od právní moci rozhodnutí o uložení povinnosti nad rámec licence.“.

04.07.2009

238. Za § 97 se vkládá nový § 97a, který včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠97a

04.07.2009

Schvalovací řízení a řízení o stanovení řádu

04.07.2009

(1) Řízení o schválení Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu, obchodních podmínek operátora trhu nebo jiných obdobných podmínek či postupů, jejichž schválení Energetickým regulačním úřadem ukládá právní předpis, nebo jejich změn (dále jen „řád“) se zahajuje na žádost držitele licence. Řízení o stanovení řádu se zahajuje z moci úřední.

04.07.2009

(2) Účastníkem řízení je držitel licence, jehož řád je předmětem řízení.

04.07.2009

(3) Dostane-li se schválený řád vlivem změny právní úpravy do rozporu s právním předpisem, je držitel licence povinen předložit do 3 měsíců od nabytí účinnosti takového právního předpisu Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení návrh nového řádu nebo změnu schváleného řádu, kterým se rozpor s právním předpisem odstraní.

04.07.2009

(4) Nepředloží-li držitel licence Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení návrh řádu ve lhůtě stanovené tímto zákonem nebo ve lhůtě podle odstavce 3, Energetický regulační úřad vyzve držitele licence k jeho předložení a stanoví přiměřenou lhůtu. Po marném uplynutí lhůty stanovené ve výzvě Energetický regulační úřad zahájí řízení o stanovení řádu. Zahájení řízení z moci úřední brání zahájení řízení v téže věci na žádost držitele licence.

04.07.2009

(5) Pokud zvláštní právní předpis ukládá projednání návrhu řádu s dotčenými osobami, musí držitel licence projednání a jeho výsledky doložit současně s návrhem řádu na jeho schválení. Pokud držitel licence nedoloží projednání návrhu řádu a jeho výsledky ani po zahájení řízení ve lhůtě stanovené Energetickým regulačním úřadem, postupuje Energetický regulační úřad podle odstavce 6.

04.07.2009

(6) Energetický regulační úřad po zahájení řízení zveřejní návrh řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně na 10 pracovních dnů, není-li právním předpisem stanovena jiná lhůta. Oznámení o zveřejnění vyvěsí Energetický regulační úřad na úřední desce spolu s uvedením, o jaký návrh se jedná, kde je možné se s ním seznámit a do kdy je možné uplatnit připomínky. To neplatí v případě, kdy držitel licence projednal návrh řádu s dotčenými osobami podle odstavce 5 věty první.

04.07.2009

(7) Každý, jehož oprávněné zájmy mohou být schválením nebo stanovením řádu přímo dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu uplatnit připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá. Výsledky vypořádání připomínek zveřejní Energetický regulační úřad před vydáním rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup. Energetický regulační úřad může návrh řádu upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek. Pokud by takovou úpravou došlo k podstatné změně návrhu řádu, může Energetický regulační úřad rozhodnout o opakovaném zveřejnění návrhu řádu podle odstavce 6.

04.07.2009

(8) Na postup Energetického regulačního úřadu podle odstavce 6 a uplatňování připomínek a jejich vypořádání podle odstavce 7 se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Po dobu zveřejnění návrhu řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup neběží lhůta pro vydání rozhodnutí. V řízení o schválení návrhu řádu se § 45 odst. 4 správního řádu nepoužije.

04.07.2009

(9) Energetický regulační úřad návrh řádu, popřípadě návrh řádu upravený podle odstavce 7 schválí, není-li v rozporu s právním předpisem a pokud schválením návrhu řádu nedojde k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu, jinak návrh řádu zamítne. V případě, kdy návrh řádu nebyl zcela nebo zčásti schválen, může Energetický regulační úřad stanovit řád nebo jeho část v řízení zahájeném z moci úřední.

04.07.2009

(10) V řízení o stanovení řádu postupuje Energetický regulační úřad tak, aby stanovením řádu nedošlo k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu. Stanovený řád je držitel licence povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit.“.

04.07.2009

239. V § 98 se odstavce 6 až 8 zrušují.

04.07.2009

240. V § 98 se doplňuje nový odstavec 14, který včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

04.07.2009

(14) Provozovatel, respektive výrobce, zajistí promítnutí existujícího věcného břemene podle § 24 odst. 4, § 25 odst. 5, § 57 odst. 2, § 58 odst. 2, § 59 odst. 2, § 60 odst. 2 a § 76 odst. 7 u energetických sítí a zařízení daných do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona do katastru nemovitostí do konce roku 2017. Podrobnosti stanoví zvláštní právní předpis19).

04.07.2009

19) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.“.

04.07.2009

241. Za § 98 se vkládá nový § 98a, který včetně nadpisu zní:

04.07.2009

㤠98a

04.07.2009

Zmocňovací ustanovení

04.07.2009

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou

04.07.2009

a) druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace, způsoby vyhodnocování a termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností a určení množství odebrané elektřiny nebo plynu v případě závady měřicího zařízení a způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny a při neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo distribuci plynu,

04.07.2009

b) způsoby dispečerského řízení, pravidla spolupráce technických dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných provozovateli přenosové soustavy, přepravní soustavy, provozovateli podzemního zásobníku plynu nebo provozovateli distribuční soustavy pro dispečerské řízení, přípravu provozu přenosové nebo přepravní soustavy nebo distribuční soustavy a pro provoz a rozvoj elektrizační nebo plynárenské soustavy, vyhodnocování provozu elektrizační a plynárenské soustavy a způsob využívání zařízení pro poskytování podpůrných služeb,

04.07.2009

c) způsoby tvorby bilancí plynárenské soustavy, postupy pro sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě a termíny a rozsah údajů předávaných účastníky trhu s plynem operátorovi trhu pro tvorbu bilancí a sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě,

04.07.2009

d) způsoby určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných energetických zdrojů, způsoby výpočtu účinnosti pro zařízení s daným ročním poměrem vyrobené elektřiny a užitečného tepla, referenční hodnoty energie v palivu, způsoby výpočtu množství paliva potřebného k výrobě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, termíny a rozsah předávaných údajů z měření pro určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných energetických zdrojů a náležitosti žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných energetických zdrojů včetně vzorů žádostí,

04.07.2009

e) náležitosti žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínky pro posuzování těchto žádostí,

04.07.2009

f) opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby elektřiny, plynu a tepla včetně regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu, bezpečnostní standard požadované dodávky plynu a obsahové náležitosti havarijních plánů,

04.07.2009

g) způsob a postup registrace technických pravidel v plynárenství u Hospodářské komory České republiky,

04.07.2009

h) způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebíraného množství tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst v případech, kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů.

04.07.2009

(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou

04.07.2009

a) způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence,

04.07.2009

b) obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu,

04.07.2009

c) požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice a plynárenství, výši náhrad za její nedodržení, postupy a lhůty pro uplatnění nároku na náhradu a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb,

04.07.2009

d) postup stanovení výše finančního příspěvku držitelů licence do fondu, postup čerpání finančních prostředků z fondu, způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinností nad rámec licence a doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy a vymezeny,

04.07.2009

e) náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace a pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání,

04.07.2009

f) způsob regulace v energetických odvětvích, postupy pro regulaci cen a termíny a rozsah údajů předávaných držiteli licencí pro rozhodnutí o cenách, přípravu a provádění programů zvýšení energetické účinnosti, podporu a sledování energetických služeb a jiných opatření ke zvýšení energetické účinnosti,

04.07.2009

g) podmínky připojení výroben elektřiny, výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k elektrizační nebo plynárenské soustavě a způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo dodávky (plynu),

04.07.2009

h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví

04.07.2009

1. podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě,

04.07.2009

2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu,

04.07.2009

3. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,

04.07.2009

4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,

04.07.2009

5. postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,

04.07.2009

6. postupy pro uplatnění povinně vykoupené elektřiny z obnovitelných zdrojů na trhu s elektřinou,

04.07.2009

7. organizaci krátkodobého trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání,

04.07.2009

8. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,

04.07.2009

9. termíny a postup při výběru dodavatele elektřiny,

04.07.2009

10. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,

04.07.2009

11. postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,

04.07.2009

i) Pravidla trhu s plynem, která stanoví

04.07.2009

1. pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribučním soustavám a k podzemnímu zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a podzemnímu zásobníku plynu a způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,

04.07.2009

2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv,

04.07.2009

3. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,

04.07.2009

4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,

04.07.2009

5. postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací,

04.07.2009

6. postup provozovatele podzemního zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu z podzemního zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu,

04.07.2009

7. druhy krátkodobých trhů, jejich organizaci a způsoby jejich vypořádání,

04.07.2009

8. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu,

04.07.2009

9. termíny a postup při změně dodavatele plynu,

04.07.2009

10. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě,

04.07.2009

11. postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance,

04.07.2009

j) rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb.

04.07.2009

(3) Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou pravidla pro rozúčtování nákladů v objektu na služby vytápění, chlazení, klimatizaci a poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele.“.

04.07.2009

242. Příloha zní:

04.07.2009

„Příloha k zákonu č. 458/2000 Sb.

04.07.2009

Bezpečnostní pásma plynových zařízení

04.07.2009
druh zařízení: velikost pásma:
Podzemní zásobníky (od oplocení) mimo samostatně umístěných sond250 m
Tlakové zásobníky zkapalněných plynů do vnitřního obsahu nad 5 m3 do 20 m320 m
nad 20 m3 do 100 m340 m
nad 100 m3 do 250 m360 m
nad 250 m3 do 500 m3100 m
nad 500 m3 do 1000 m3150 m
nad 1000 m3 do 3000 m3200 m
nad 3000 m3300 m
Plynojemy do 100 m330 m
nad 100 m350 m
Plnírny plynů (od technologie)100 m
Zkapalňovací stanice stlačených plynů100 m
Odpařovací stanice zkapalněných plynů100 m
Kompresorové stanice (od technologie)200 m
Regulační stanice vysokotlaké do tlaku 40 barů včetně10 m
Regulační stanice s tlakem nad 40 barů20 m
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně 
do DN 100 včetně10 m
nad DN 100 do DN 300 včetně20 m
nad DN 300 do DN 500 včetně30 m
nad DN 500 do DN 700 včetně45 m
nad DN 70065 m
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů 
do DN 100 včetně80 m
nad DN 100 do DN 500 včetně120 m
nad DN 500160 m
Sondy podzemního zásobníku plynu od jejich ústí 
s tlakem do 100 barů80 m
s tlakem nad 100 barů150 m.".
04.07.2009

Čl. II

04.07.2009

Přechodná ustanovení

04.07.2009

1. Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají nedotčena.

04.07.2009

2. Práva a povinnosti operátora trhu v oblasti plynárenství vykonávají do posledního dne šestého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovatel přepravní soustavy a Bilanční centrum.

04.07.2009

3. Regulace cen za mezinárodní přepravu plynu se nevztahuje na smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

04.07.2009

4. Provozovatel distribuční soustavy je povinen provést technická opatření k ochraně ptactva u stávajících stožárů venkovního vedení vysokého napětí do 15 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

04.07.2009

5. Do nabytí účinnosti služebního zákona jmenuje a odvolává ústředního ředitele Státní energetické inspekce ministr průmyslu a obchodu.

04.07.2009

6. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

04.07.2009

7. Osvědčení o původu elektřiny vydaná podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti.

04.07.2009

8. Vydaná rozhodnutí o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny, přímého vedení nebo výrobny tepelné energie zůstávají v platnosti.

04.07.2009

9. Předseda jmenovaný podle dosavadních právních předpisů je předsedou Energetického regulačního úřadu podle tohoto zákona s funkčním obdobím 2 roky.

04.07.2009

Čl. III

04.07.2009

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

04.07.2009

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

04.07.2009

ČÁST DRUHÁ

04.07.2009

Změna zákona č. 670/2004 Sb.

04.07.2009

Čl. IV

04.07.2009

V čl. II zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, se body 17 až 19 zrušují.

04.07.2009

ČÁST TŘETÍ

04.07.2009

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

04.07.2009

Čl. V

04.07.2009

V § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 181/2007 Sb., se v bodě 8 za slova „členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“ vkládají slova „předseda Energetického regulačního úřadu,“.

04.07.2009

ČÁST ČTVRTÁ

04.07.2009

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

04.07.2009

Čl. VI

04.07.2009

V § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se v bodě 9 za slova „členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“ vkládají slova „předseda Energetického regulačního úřadu,“.

04.07.2009

ČÁST PÁTÁ

04.07.2009

Změna zákona o důchodovém pojištění

04.07.2009

Čl. VII

04.07.2009

V § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 181/2007 Sb., se za slova „členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“ vkládají slova „předseda Energetického regulačního úřadu,“.

04.07.2009

ČÁST ŠESTÁ

04.07.2009

Změna zákona o nemocenském pojištění

04.07.2009

Čl. VIII

04.07.2009

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

04.07.2009

1. V § 5 písm. a) v bodě 10 se za slova „členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“ vkládají slova „předseda Energetického regulačního úřadu,“.

04.07.2009

2. V § 92 odst. 2 písm. k) se za slova „Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání“ vkládají slova „ , předsedy Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad“.

04.07.2009

ČÁST SEDMÁ

04.07.2009

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

04.07.2009

Čl. IX

04.07.2009

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

04.07.2009

1. V § 36 se na konci písmene zb) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zc), které zní:

04.07.2009

„zc) předsedy Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad.“.

04.07.2009

2. V § 38 odst. 1 se slova „y) až zb)“ nahrazují slovy „y) až zc)“.

04.07.2009

ČÁST OSMÁ

04.07.2009

Změna zákona o zaměstnanosti

04.07.2009

Čl. X

04.07.2009

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 479/2008 Sb., se mění takto:

04.07.2009

1. V § 25 odst. 1 písm. n) se slova „nebo členem Rady Českého telekomunikačního úřadu“ nahrazují slovy „ , předsedou Energetického regulačního úřadu“.

04.07.2009

2. V § 78 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Příspěvek se poskytuje za podmínky, že k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, s výjimkou případů, kdy

04.07.2009

a) bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně, anebo

04.07.2009

b) součet všech splatných nedoplatků zaměstnavatele k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí nepřesáhl 10000 Kč a zaměstnavatel tyto nedoplatky uhradil do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nebo je uhradil do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o těchto nedoplatcích od úřadu práce dozvěděl v případě, že si údaje o nedoplatcích podle § 147b zjistil úřad práce sám; uhrazení nedoplatku je zaměstnavatel povinen úřadu práce doložit.“.

04.07.2009

3. V § 78 se za odstavec 11 doplňuje odstavec 12, který zní:

04.07.2009

(12) Ministerstvo může na základě písemné a odůvodněné žádosti zaměstnavatele ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout splnění podmínky uvedené v odstavci 3 písm. b), pokud jde o výši součtu všech splatných nedoplatků zaměstnavatele. Proti rozhodnutí o prominutí splnění podmínky výše splatných nedoplatků není přípustný rozklad a rozhodnutí je vyloučeno ze soudního přezkumu.“.

04.07.2009

Čl. XI

04.07.2009

Řízení o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

04.07.2009

ČÁST DESÁTÁ

04.07.2009

Změna zákona o střetu zájmů

04.07.2009

Čl. XIII

04.07.2009

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., se mění takto:

04.07.2009

1. V § 2 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

04.07.2009

g) předseda Energetického regulačního úřadu,“.

04.07.2009

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena h) až n).“.

04.07.2009

2. V § 4 odst. 1 se slova „v § 2 odst. 1 písm. c) až h)“ nahrazují slovy „v § 2 odst. 1 písm. c) až i)“.

04.07.2009

3. V § 5 odst. 2 se slova „v § 2 odst. 1 písm. o) a p)“ nahrazují slovy „v § 2 odst. 1 písm. l) a m)“.

04.07.2009

4. V § 6 se slova „v § 2 odst. 1 písm. c) až l)“ nahrazují slovy „v § 2 odst. 1 písm. c) až m)“.

04.07.2009

5. V § 13 odst. 5 se slova „v § 2 odst. 1 písm. j) až l)“ nahrazují slovy „v § 2 odst. 1 písm. k) až m)“.

04.07.2009

6. V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „c) až i)“ nahrazují slovy „c) až j)“.

04.07.2009

7. V § 14 odst. 1 písm. e) se slova „písm. k) a m)“ nahrazují slovy „písm. l) a n)“.

04.07.2009

8. V § 14 odst. 1 písm. f) se slova „písm. l)“ nahrazují slovy „písm. m)“.

04.07.2009

9. V § 14 odst. 1 písm. g) se slova „písm. l) a m)“ nahrazují slovy „písm. m) a n)“.

04.07.2009

10. V § 14 odst. 1 písm. h) se slova „písm. l) a m)“ nahrazují slovy „písm. m) a n)“.

04.07.2009

ČÁST JEDENÁCTÁ

04.07.2009

Změna zákona o správě daní a poplatků

04.07.2009

Čl. XIV

04.07.2009

V § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 236/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 122/2008 Sb., se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

04.07.2009

n) Energetickému regulačnímu úřadu údaje o tom, zda má žadatel evidovány nedoplatky na daních nebo poplatcích.“.

04.07.2009

ČÁST DVANÁCTÁ

04.07.2009

Změna atomového zákona

04.07.2009

Čl. XV

04.07.2009

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění zákona č. 13/2002 Sb., se mění takto:

04.07.2009

1. V § 26 odst. 1 větě první se slova „státní organizaci“ nahrazují slovy „organizační složku státu“.

04.07.2009

2. V § 35 písm. a) se částka „6 mld. Kč“ nahrazuje částkou „8 mld. Kč“.

04.07.2009

3. V § 35 písm. b) se částka „1,5 mld. Kč“ nahrazuje částkou „2 mld. Kč“.

04.07.2009

4. V § 36 odst. 3 se částka „1,5 mld. Kč“ nahrazuje částkou „2 mld. Kč“ a částka „200 mil. Kč“ se nahrazuje částkou „300 mil. Kč“.

04.07.2009

5. V § 37 odst. 1 písm. a) se částka „6 mld. Kč“ nahrazuje částkou „8 mld. Kč“ a částka „1,5 mld. Kč“ se nahrazuje částkou „2 mld. Kč“.

04.07.2009

6. V § 37 odst. 1 písm. b) se částka „1,5 mld. Kč“ nahrazuje částkou „2 mld. Kč“ a částka „200 mil. Kč“ se nahrazuje částkou „300 mil. Kč“.


04.07.2009

ČÁST TŘINÁCTÁ

04.07.2009

ÚČINNOST

04.07.2009

Čl. XVI

04.07.2009

Tento zákon nabývá účinnosti 30 dnů po jeho vyhlášení.


04.07.2009

Vlček v. r.

04.07.2009

Klaus v. r.

04.07.2009

Fischer v. r.

Přesunout nahoru