PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 414/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Částka 135/2008
Platnost od 01.12.2008
Účinnost od 01.01.2009
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.12.2008

414

01.12.2008

ZÁKON

01.12.2008

ze dne 31. října 2008,

01.12.2008

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2009

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2009

ČÁST PRVNÍ

01.01.2009

Změna zákona o státní sociální podpoře

01.01.2009

Čl. I

01.01.2009

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 382/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. § 2a včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

01.01.2009

㤠2a

01.01.2009

(1) Orgány státní sociální podpory, které vykonávají státní správu podle tohoto zákona, jsou

01.01.2009

a) úřady práce a Úřad práce hlavního města Prahy (dále jen „úřad práce“),

01.01.2009

b) krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad“).

01.01.2009

(2) Státní správu podle tohoto zákona vykonává též Ministerstvo práce a sociálních věcí.

01.01.2009

(3) Výkon působnosti krajských úřadů podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.

01.01.2009

(4) Státní sociální podporu podle tohoto zákona provádějí

01.01.2009

a) úřady práce ve správních obvodech stanovených zvláštním právním předpisem1a),

01.01.2009

b) krajské úřady ve správních obvodech úřadů práce spadajících do správního obvodu krajského úřadu.

01.01.2009

1a) § 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

01.01.2009

2. V § 3 odst. 3 se slova „Magistrát hlavního města Prahy nebo krajský“ nahrazují slovem „Krajský“.

01.01.2009

3. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „a zaopatřovací příspěvek“ zrušují.

01.01.2009

4. V § 7 odst. 7, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 24 odst. 3, § 30 odst. 2, § 30a odst. 5, § 57 odst. 1, § 58, § 59 odst. 2 a 6, § 61 odst. 1, 3 a 4, § 62 odst. 1 a 6, § 63 odst. 2, § 63a odst. 2, § 64 odst. 7 a 8, § 66, § 67 odst. 1, 2 a 4, § 68 odst. 5, § 69 odst. 1 a 3 a § 70 odst. 1 až 3 se slova „státní sociální podpory“ nahrazují slovem „práce“.

01.01.2009

5. V § 30 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 47d zní:

01.01.2009

e) jde-li o péči o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, a to

01.01.2009

1. v základní výměře ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, do 7 let věku tohoto dítěte,

01.01.2009

2. v základní výměře ode dne zániku nároku na rodičovský příspěvek poskytnutý ve zvýšené výměře, nejdříve však ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, do 7 let věku tohoto dítěte,

01.01.2009

3. v nižší výměře, jestliže tomuto dítěti nenáleží příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách47d), nejdříve však ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, a to od 7 do 10 let věku tohoto dítěte, jde-li o nárok na rodičovský příspěvek od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, a od 7 do 15 let věku tohoto dítěte, jde-li o nárok na rodičovský příspěvek po 31. prosinci 2009;

01.01.2009

dnem zjištění se pro účely nároku na rodičovský příspěvek rozumí nejdříve den podání žádosti o posouzení, zda jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.

01.01.2009

47d) § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2009

Dosavadní poznámka pod čarou č. 47d se označuje jako poznámka pod čarou č. 47e, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.01.2009

6. V § 30 odstavec 4 zní:

01.01.2009

(4) Nárok na rodičovský příspěvek náleží

01.01.2009

a) v základní výměře, jestliže je v rodině dítě uvedené v odstavci 1 písm. e) bodech 1 a 2, které není nejmladším dítětem, pokud by jinak náležel rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině ve snížené výměře podle odstavce 1 písm. d) nebo by rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině nenáležel,

01.01.2009

b) v nižší výměře, jestliže je v rodině dítě uvedené v odstavci 1 písm. e) bodu 3 a rodičovský příspěvek na jiné dítě v rodině nenáleží.

01.01.2009

Podmínka osobní celodenní a řádné péče musí být splněna u dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. e).“.

01.01.2009

7. V § 30a odst. 5 se za slova „nárok na rodičovský příspěvek“ vkládají slova „nebo splňují-li podle § 30b odst. 1 podmínku péče o dítě pro nárok na rodičovský příspěvek v jednom kalendářním měsíci oba rodiče tak, že každý ji splňuje po část měsíce,“.

01.01.2009

8. V § 30b odst. 1 písm. d) se slova „nebo 7“ nahrazují slovy „ , 7, 10 nebo 15“.

01.01.2009

9. V § 30b odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo 3, anebo jde o vznik nároku na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e) bodu 3“.

01.01.2009

10. V § 30b odst. 2 písm. d) se slova „4 hodiny“ nahrazují slovy „6 hodin“ a slova „základní školu speciální v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně“ se nahrazují slovy „přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední vzdělání“.

01.01.2009

11. V § 32 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.01.2009

d) 3000 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek v nižší výměře.“.

01.01.2009

12. V § 59 odst. 3 se slova „úřad státní sociální podpory“ nahrazují slovy „úřad práce“.

01.01.2009

13. V § 63 odst. 8 se slova „ , krajské úřady a úřady provádějící státní sociální podporu“ nahrazují slovy „a orgány státní sociální podpory“.

01.01.2009

14. V § 64 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Zaměstnanci České republiky a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při provádění státní sociální podpory nebo v přímé souvislosti s ním, pokud se dále nestanoví jinak.“.

01.01.2009

15. V § 64 odst. 1 větě třetí se slova „zaměstnanci uvedených orgánů“ nahrazují slovy „uvedení zaměstnanci“.

01.01.2009

16. V § 64 odst. 2 se slova „uvedené v odstavci 1“ nahrazují slovy „státní sociální podpory“.

01.01.2009

17. V § 64 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „uvedené v odstavci 1“ nahrazují slovy „státní sociální podpory“.

01.01.2009

18. V § 64 odst. 3 písm. g) se slova „uvedených v odstavci 1“ nahrazují slovy „státní sociální podpory“.

01.01.2009

19. V § 64 odstavec 5 zní:

01.01.2009

(5) Úřady práce jsou povinny poskytovat informace a údaje uvedené v odstavci 4 písm. a) též příslušnému krajskému úřadu.“.

01.01.2009

20. V § 64a odst. 1 se slova „ , krajské úřady a úřady provádějící státní sociální podporu“ nahrazují slovy „a orgány státní sociální podpory“ a slova „Krajské úřady a úřady provádějící státní sociální podporu“ se nahrazují slovy „Orgány státní sociální podpory“.

01.01.2009

21. V § 65 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Pokuty uložené úřady práce jsou příjmem státního rozpočtu, pokuty uložené krajskými úřady jsou příjmem rozpočtu toho kraje, který pokutu uložil.“.

01.01.2009

22. V § 65c odstavec 6 zní:

01.01.2009

(6) Pokuty vybírá orgán státní sociální podpory, který je uložil. Pokuty uložené úřady práce jsou příjmem státního rozpočtu, pokuty uložené krajskými úřady jsou příjmem rozpočtu toho kraje, který pokutu uložil. Pokuty vymáhá příslušný celní úřad.“.

01.01.2009

23. V § 65c se odstavec 7 zrušuje.

01.01.2009

24. V § 67 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Žádost lze podat nejdříve 60 dnů přede dnem, od kterého oprávněná osoba o dávku státní sociální podpory žádá.“.

01.01.2009

25. V § 68 odst. 1 písm. e) se na konci bodu 2 doplňují slova „a dítěte, které zakládá nebo by mohlo zakládat nárok na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e) bodu 3,“.

01.01.2009

26. V § 68 odst. 1 písm. e) bodu 4 se slova „základní škole speciální“ nahrazují slovy „v přípravné třídě základní školy nebo ve škole poskytující základní nebo střední vzdělání“.

01.01.2009

27. V § 68 odst. 4 se za slovo „orgán“ vkládají slova „státní sociální podpory“.

01.01.2009

28. Za § 70 se vkládá nový § 70a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2009

㤠70a

01.01.2009

Vyhotovování písemností

01.01.2009

Při vyhotovení oznámení a dalších písemností s použitím automatizované výpočetní techniky mohou být tato oznámení a další písemnosti vydány s předtištěným razítkem úřadu a s předtištěným jménem, příjmením a funkcí oprávněné osoby. Předchozí věta neplatí, jde-li o vyhotovení a vydání rozhodnutí.“.

01.01.2009

29. V § 71 odstavec 1 zní:

01.01.2009

(1) Rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona ve správním řízení úřady práce přezkoumává krajský úřad.“.

01.01.2009

30. § 72 včetně nadpisu zní:

01.01.2009

㤠72

01.01.2009

Náklady řízení

01.01.2009

Orgány státní sociální podpory, Ministerstvo práce a sociálních věcí, účastníci řízení a osoby společně posuzované nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých v řízení o dávkách.“.

01.01.2009

31. § 73b zní:

01.01.2009

㤠73b

01.01.2009

Krajské úřady na úseku statní sociální podpory poskytují úřadům práce odbornou a metodickou pomoc a vykonávají kontrolu jejich činností ve státní sociální podpoře; pro kontrolu nad činností úřadů práce ve státní sociální podpoře se přiměřeně použije ustanovení zákona o krajích (krajské zřízení) o kontrole přenesené působnosti obcí a zákona o hlavním městě Praze o kontrole přenesené působnosti úřadů městských částí a další působnosti při výkonu přenesené působnosti úřadů městských částí.“.

01.12.2008

Čl. II

01.12.2008

Přechodná ustanovení

01.01.2009

1. Na Úřad práce hlavního města Prahy přecházejí dnem 1. ledna 2009 práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců městských částí hlavního města Prahy zařazených k výkonu práce do úřadů městských částí hlavního města Prahy, kteří k 31. prosinci 2008 plnili úkoly při provádění státní sociální podpory.

01.12.2008

2. Příslušná městská část hlavního města Prahy dohodne se zaměstnanci uvedenými v bodě 1 přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na stát – Úřad práce hlavního města Prahy. Takto provedená delimitace je závazná.

01.01.2009

3. Správní řízení v oblasti státní sociální podpory zahájená do 31. prosince 2008 úřady městských částí hlavního města Prahy a pravomocně neskončená dokončí Úřad práce hlavního města Prahy. Lhůty k vydání rozhodnutí se v těchto případech prodlužují o 30 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2009

4. Žádosti o dávky státní sociální podpory za dobu před 1. lednem 2009 uplatněné po 31. prosinci 2008 posuzuje Úřad práce hlavního města Prahy.

01.01.2009

5. Výkon rozhodnutí nařízený úřadem městské části hlavního města Prahy v oblasti dávek státní sociální podpory, které je vykonatelné, zahájený do 31. prosince 2008 a výkon pravomocného rozhodnutí v této oblasti, které nebylo možné zahájit do 31. prosince 2008, dokončí nebo provede Úřad práce hlavního města Prahy; výnosy z provedených výkonů rozhodnutí jsou příjmem státního rozpočtu.

01.01.2009

6. Úřady městských částí hlavního města Prahy provedou u všech dokumentů v oblasti státní sociální podpory, u kterých se dnem 31. prosince 2008 naplní skartační lhůty, skartační řízení.

01.01.2009

7. Písemnosti, na jejichž základě se poskytuje státní sociální podpora, a písemnosti týkající se správních řízení uvedených v bodu 4 předají úřady městských částí hlavního města Prahy Úřadu práce hlavního města Prahy ke dni 1. ledna 2009.

01.01.2009

8. Pohledávky, které vznikly z rozhodovací činnosti městských částí hlavního města Prahy podle zákona o státní sociální podpoře, ve znění platném do 31. prosince 2008, jsou počínaje dnem 1. ledna 2009 pohledávkami České republiky, se kterými je příslušný hospodařit Úřad práce hlavního města Prahy.

01.01.2009

9. Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z územních finančních orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními úřady přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, před nímž bylo řízení zahájeno.

01.01.2009

10. Příslušné městské části jsou povinny strpět umístění převáděných zaměstnanců v dosavadních prostorách, včetně obslužných prostor, za nájemné nepřevyšující výši nájemného v místě obvyklou a za úhradu prokázaných provozních nákladů do 31. prosince 2010, pokud nebude dohodnuto jinak.

01.01.2009

11. Nárok na rodičovský příspěvek v nižší výměře podle čl. I bodů 5 a 6 se přizná na základě žádosti nejdříve ode dne účinnosti tohoto zákona.

01.01.2009

12. Nárok na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e) zákona o státní sociální podpoře ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se poskytuje bez žádosti, jestliže rodičovský příspěvek náleží ke dni 31. prosince 2009 a náleží i po tomto datu.

01.01.2009

ČÁST DRUHÁ

01.01.2009

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

01.01.2009

Čl. III

01.01.2009

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb. a zákona č. 305/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 19 odst. 4 se slova „státní sociální podpory“ nahrazují slovy „práce nebo Úřad práce hlavního města Prahy“.

01.01.2009

2. V § 51 odst. 5 písm. a) bodu 5 se slova „státní sociální podpory“ nahrazují slovy „práce a Úřadu práce hlavního města Prahy“.

01.01.2009

Čl. IV

01.01.2009

Přechodné ustanovení

01.01.2009

Pohledávky, které vznikly do 31. prosince 2008 na základě návrhů podaných úřady městských částí hlavního města Prahy podle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou počínaje dnem 1. ledna 2009 pohledávkami státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad práce hlavního města Prahy.


01.01.2009

ČÁST TŘETÍ

01.01.2009

ÚČINNOST

01.01.2009

Čl. V

01.01.2009

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009, s výjimkou čl. II bodu 2, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


01.01.2009

Vlček v. r.

01.01.2009

Klaus v. r.

01.01.2009

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru