PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 382/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 124/2008
Platnost od 20.10.2008
Účinnost od 01.01.2009
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2009

382

01.01.2009

ZÁKON

01.01.2009

ze dne 18. září 2008,

01.01.2009

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2009

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2009

ČÁST PRVNÍ

01.01.2009

Změna zákona o zaměstnanosti

01.01.2009

Čl. I

01.01.2009

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

01.01.2009

7) § 15a a 180f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2009

2. V § 5 písm. b) bodě 2 se za slovo „příslušníkem“ vkládají slova „anebo rodinným příslušníkem občana České republiky“.

01.01.2009

3. V § 5 písm. b) bodě 3 se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „ani“ a za slovo „příslušníkem“ se vkládají slova „ani rodinným příslušníkem občana České republiky“.

01.01.2009

4. V § 5 písm. c) bodě 6 se za slovo „náboženských“ vkládají slova „ , nebo důvodech hodných zvláštního zřetele“.

01.01.2009

5. V § 5 písm. c) bodě 6 se slova „které uchazeč o zaměstnání doloží a prokáže,“ zrušují.

01.01.2009

6. V § 5 písm. d) se slova „středních a vyšších odborných školách, doba prezenčního studia na vysokých školách, doba denního studia na jiných školách, na kterých se podle zvláštních právních předpisů provádí soustavná příprava na budoucí povolání,9)“ nahrazují slovy „střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole9),“.

01.01.2009

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

01.01.2009

9) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2009

7. V § 5 písm. e) bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

01.01.2009

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (dále jen „zelená karta“) vydaným podle zvláštního právního předpisu9a) nebo bez zelené karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce,

01.01.2009

9a) § 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 382/2008 Sb.“.

01.01.2009

8. V § 5 se doplňuje písmeno f), které zní:

01.01.2009

f) povoláním standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost.“.

01.01.2009

9. V § 6 odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2009

c) zabezpečuje tvorbu a v souladu s vývojem trhu práce aktualizaci Národní soustavy povolání, která obsahuje

01.01.2009

1. název a číselné označení povolání vyjádřené kódem,

01.01.2009

2. stručný popis povolání,

01.01.2009

3. pracovní činnosti v povolání,

01.01.2009

4. předpoklady pro výkon povolání, zejména kvalifikační, odborné a zdravotní,

01.01.2009

5. další údaje související s povoláním,

01.01.2009

a zveřejňuje ji v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; na její tvorbě a aktualizaci spolupracuje se správními úřady a územními samosprávnými celky a bere v úvahu návrhy osob působících na trhu práce,“.

01.01.2009

10. V § 6 odst. 1 písm. j) se za slovo „cizinců“ vkládají slova „ , volných pracovních míst, volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty,“.

01.01.2009

11. V § 6 odst. 1 písm. k) se slova „a kontroluje jejich činnost“ zrušují.

01.01.2009

12. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

01.01.2009

m) zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup písemné materiály vztahující se k poskytování prostředků státního rozpočtu na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, s výjimkou materiálů obsahujících osobní údaje fyzických osob, které nejsou přímými příjemci těchto prostředků.“.

01.01.2009

13. V § 6 odst. 2 se za slovo „být“ vkládají slova „ministerstvem a úřady práce využívány k plnění povinností, které pro ně vyplývají z tohoto zákona, a dále mohou být“.

01.01.2009

14. V § 8 odst. 1 písm. j) bodě 4 se slova „veřejně prospěšných prací nebo“ a slova „veřejně prospěšné práce nebo“ zrušují a na konci textu bodu 4 se doplňují slova „nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti (§ 120)“.

01.01.2009

15. V § 8 odst. 1 písm. j) se doplňuje bod 7, který zní:

01.01.2009

7. o tom, zda uchazeči o zaměstnání byl úřadem práce vypracován individuální akční plán,“.

01.01.2009

16. V § 8 odst. 1 písm. k) se za slovo „unie“ vkládají slova „ , jeho rodinnému příslušníkovi (§ 3 odst. 2) a rodinnému příslušníkovi občana České republiky uvedenému v § 3 odst. 3“.

01.01.2009

17. V § 8 odst. 1 se za písmeno n) vkládají nová písmena o) a p), která znějí:

01.01.2009

o) poskytuje Státnímu úřadu inspekce práce identifikační údaje zaměstnanců vyslaných k výkonu práce na území České republiky a identifikační údaje právnických a fyzických osob, k nimž byli vysláni, potřebné k provádění kontroly dodržování pracovních podmínek těchto zaměstnanců stanovených jinými právními předpisy upravujícími pracovní podmínky,

01.01.2009

p) zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup písemné materiály vztahující se k poskytování prostředků státního rozpočtu na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, s výjimkou materiálů obsahujících osobní údaje fyzických osob, které nejsou přímými příjemci těchto prostředků,“.

01.01.2009

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno r).

01.01.2009

18. V § 17 odst. 1 se za slovo „zaměstnání“ vkládají slova „ , poskytování příspěvků na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“.

01.01.2009

19. V § 21 odst. 2 písm. a) se doplňuje bod 3, který zní:

01.01.2009

3. je lékařský posudek podmínkou pro zařazení uchazeče o zaměstnání do příslušného rekvalifikačního kurzu,“.

01.01.2009

20. V § 21 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2009

(3) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 je dále povinna se za účelem posouzení způsobilosti k výkonu povolání, na které má být rekvalifikována, podrobit psychologickému vyšetření, pokud takové vyšetření vyžaduje zvláštní právní předpis.“.

01.01.2009

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2009

21. V § 21 odst. 4 se za číslo „2“ vkládají slova „a psychologickým vyšetřením podle odstavce 3“.

01.01.2009

22. V § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „fyzická osoba,“ vkládají slova „která má na území České republiky bydliště a“.

01.01.2009

23. V § 25 odst. 1 písm. c) se slova „nebo společníkem veřejné obchodní společnosti“ zrušují.

01.01.2009

24. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „nebo poslancem Evropského parlamentu“.

01.01.2009

25. V § 25 odst. 1 se písmeno n) zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní písmena o) až s) se označují jako písmena n) až r).

01.01.2009

26. V § 25 odst. 2 se písmena b) a c) včetně poznámek pod čarou č. 31 a 32 zrušují.

01.01.2009

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena b) až d).

01.01.2009

27. V § 25 odst. 3 písm. a) se slova „je činnost vykonávána v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní pracovní doby22) a“ zrušují.

01.01.2009

28. V § 25 odst. 3 písmeno b) zní:

01.01.2009

b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.“.

01.01.2009

29. V § 25 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „ , její rozsah a výši odměny ohlásit a doložit“ nahrazují slovy „oznámit do 8 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru nebo ode dne uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny“.

01.01.2009

30. V § 27 odstavce 2 a 3 znějí:

01.01.2009

(2) Skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání osvědčuje uchazeč o zaměstnání úřadu práce; změny těchto skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen osobně nebo písemně oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě je povinen osobně nebo písemně oznámit důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu.

01.01.2009

(3) Nelze-li skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a jejich změny osvědčit jinak, může úřad práce připustit jejich osvědčení čestným prohlášením.“.

01.01.2009

31. V § 27 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2009

(4) Uchazeči o zaměstnání, který změní v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání bydliště a splní oznamovací povinnost podle odstavce 2, převede úřad práce ke dni změny bydliště evidenci uchazeče o zaměstnání na úřad práce příslušný podle jeho nového bydliště.“.

01.01.2009

32. V § 29 písm. b) se slovo „podání“ nahrazuje slovem „doručení“.

01.01.2009

33. V § 29 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud není dán některý z důvodů pro vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30“.

01.01.2009

34. V § 29 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2009

35. V § 29 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí:

01.01.2009

e) následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí uchazeče o zaměstnání do vazby,

01.01.2009

f) zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud úřad práce dodatečně zjistil, že uchazeč o zaměstnání nebyl způsobilý být účastníkem právních vztahů podle § 3 odst. 1 písm. b), nebo

01.01.2009

g) pozbytí způsobilosti uchazeče o zaměstnání být účastníkem právních vztahů podle § 3 odst. 1 písm. b).“.

01.01.2009

36. V § 30 odst. 1 písm. a) se slova „odstavci 2 písm. a), d) a e)“ nahrazují slovy „§ 25 odst. 2 písm. a) až c), a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2“.

01.01.2009

37. V § 30 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.01.2009

b) uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 25 odst. 3 nebo neoznámí další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2,“.

01.01.2009

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

01.01.2009

38. V § 30 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

01.01.2009

39. V § 30 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „vážných důvodů“ nahrazují slovy „vážného důvodu“.

01.01.2009

40. V § 30 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , anebo uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, odmítne nabídku úřadu práce na rekvalifikaci“.

01.01.2009

41. V § 30 odst. 2 písmeno c) zní:

01.01.2009

c) neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené (§ 33 odst. 2),“.

01.01.2009

42. V § 30 odst. 2 písm. d) se slovo „ , nebo“ nahrazuje slovy „nebo psychologickému vyšetření (§ 21 odst. 3), anebo“.

01.01.2009

43. V § 30 odstavec 4 zní:

01.01.2009

(4) Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání z některého z důvodů uvedených

01.01.2009

a) v odstavci 1 písm. a), b) a d), může být na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání,

01.01.2009

b) v odstavci 1 písm. e) a v odstavci 2, může být na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.“.

01.01.2009

44. V § 31 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

01.01.2009

45. V § 31 písm. e) se za slovo „zmaří“ vkládají slova „zprostředkování zaměstnání nebo“.

01.01.2009

46. V § 33 odst. 1 písm. b) se číslo „25“ nahrazuje číslem „20“.

01.01.2009

47. V § 33 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

01.01.2009

48. V § 33 odst. 1 písm. f) se slova „déle než 6“ nahrazují slovy „nepřetržitě déle než 5“.

01.01.2009

49. V § 33 odstavec 2 zní:

01.01.2009

(2) Ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce slouží individuální akční plán. Individuální akční plán je dokument, který vypracovává úřad práce za součinnosti uchazeče o zaměstnání. Obsahem individuálního akčního plánu je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Při určování obsahu individuálního akčního plánu se vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče o zaměstnání. Individuální akční plán vypracuje úřad práce vždy, pokud je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Uchazeč o zaměstnání je povinen poskytnout součinnost úřadu práce při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci a vyhodnocování, a to v termínech stanovených úřadem práce, a plnit podmínky v něm stanovené.“.

01.01.2009

50. V § 35 odst. 1 se za slova „získat zaměstnance“ vkládají slova „nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce“.

01.01.2009

51. V § 37 větě první se za slovo „obsahuje“ vkládají slova „identifikační údaje zaměstnavatele,“.

01.01.2009

52. V § 37 se na konci textu věty první doplňují slova „a informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením“.

01.01.2009

53. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně poznámek pod čarou č. 32e a 32f zní:

01.01.2009

㤠37a

01.01.2009

(1) Ministerstvo vede centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty. Centrální evidence obsahuje údaje uvedené v § 37.

01.01.2009

(2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zelené karty se rozumí pracovní místo,

01.01.2009

a) které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení úřadu práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků32e) a pracovních míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu32f), nebo

01.01.2009

b) které Ministerstvo průmyslu a obchodu označilo v centrální evidenci volných pracovních míst jako místo vhodné pro klíčový personál.

01.01.2009

Se zveřejněním pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty musí zaměstnavatel udělit souhlas.

01.01.2009

(3) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty podání žádosti o vydání zelené karty a případné zpětvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v této evidenci podání žádosti o vydání zelené karty, případné zpětvzetí žádosti, pokud byla podána na území České republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o vyhovění nebo nevyhovění žádosti, a den vydání zelené karty.

01.01.2009

(4) Neprodleně po vydání zelené karty Ministerstvo vnitra elektronicky sdělí ministerstvu identifikační údaje cizince, kterému byla vydána zelená karta, a pracovní místo, pro které byla zelená karta vydána; rovněž tak sdělí ministerstvu informace o prodloužení její platnosti, o jejím zrušení, případně zániku.

01.01.2009

(5) Ministerstvo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty nezveřejní volné pracovní místo nebo volné pracovní místo vedené v této evidenci vyřadí, pokud by jeho obsazení cizincem ohrozilo situaci na trhu práce; u míst vhodných pro klíčový personál tak lze učinit jen na základě předchozího souhlasu ministra práce a sociálních věcí.

01.01.2009

32e) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2009

32f) Zákon č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2009

54. V § 38 větě druhé se slova „(§ 127)“ nahrazují slovy „(§ 126 odst. 2)“.

01.01.2009

55. V § 38 se věta třetí nahrazuje větou „Úřad práce rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů (§ 126 odst. 2) nebo za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.“.

01.01.2009

56. V § 39 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 32g zní:

01.01.2009

a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu32g) v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,

01.01.2009

32g) § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.“.

01.01.2009

57. V § 39 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.01.2009

b) který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání (§ 20) zprostředkované úřadem práce,“.

01.01.2009

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

01.01.2009

58. V § 41 odstavec 2 zní:

01.01.2009

(2) Není-li splněna podmínka stanovená v § 39 odst. 1 písm. a) předchozím zaměstnáním, lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Do předchozího zaměstnání se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním. Překrývají-li se doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností a náhradní doba zaměstnání, započítává se do předchozího zaměstnání přednostně doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností.“.

01.01.2009

59. V § 41 odst. 3 se písmena c), d) a h) zrušují.

01.01.2009

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena c) až e).

01.01.2009

60. V § 41 odst. 3 písmeno e) včetně poznámek pod čarou č. 35a a 35b zní:

01.01.2009

e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra35a), nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby35b), pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,

01.01.2009

35a) Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2009

35b) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2009

61. V § 41 odst. 3 se doplňuje písmeno f), které zní:

01.01.2009

f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).“.

01.01.2009

62. V § 41 se odstavec 4 zrušuje. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2009

63. V § 42 odst. 2 se slova „při podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti, a to například potvrzením o zaměstnání, dohodou o pracovní činnosti“ nahrazují slovy „ , a to například evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání, potvrzením o výši průměrného výdělku“.

01.01.2009

64. V § 43 odst. 1 písm. a) se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

01.01.2009

65. V § 43 odst. 1 písm. b) se slovo „od“ nahrazuje slovem „nad“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „8“.

01.01.2009

66. V § 43 odst. 1 písm. c) se číslo „12“ nahrazuje číslem „11“.

01.01.2009

67. V § 44 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 5“.

01.01.2009

68. § 47 se zrušuje.

01.01.2009

69. V § 48 větě první se slova „nastoupil do zaměstnání nebo vykonával výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti21) po dobu“ nahrazují slovy „získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu32g) v délce“.

01.01.2009

70. V § 48 větě druhé se slova „byla doba zaměstnání nebo výdělečné činnosti zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti“ nahrazují slovy „získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce“.

01.01.2009

71. V § 49 odst. 1 větě první se slova „nastoupil do zaměstnání nebo vykonával výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,21) a to po dobu“ nahrazují slovy „získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce“.

01.01.2009

72. Poznámka pod čarou č. 36 zní:

01.01.2009

36) § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.“.

01.01.2009

73. V § 49 odst. 2 se slova „zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti vykonávané v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobé zaměstnání“ nahrazují slovy „důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním“.

01.01.2009

74. V § 50 odst. 3 se slova „3 měsíce podpůrčí doby 50 %“ nahrazují slovy „2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 %“.

01.01.2009

75. V § 50 odst. 4 se slova „zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti“ nahrazují slovy „které jsou dobou důchodového pojištění,“.

01.01.2009

76. V § 51 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

01.01.2009

(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže“.

01.01.2009

77. V § 51 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

01.01.2009

78. § 52 zní:

01.01.2009

㤠52

01.01.2009

Uchazeči o zaměstnání, jehož poslední výdělečná činnost před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebyla dobou důchodového pojištění, který však splnil podmínku celkové doby předchozího zaměstnání stanovenou v § 39 odst. 1 písm. a), se podpora v nezaměstnanosti stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, kterého dosáhl v posledním zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, které jsou dobou důchodového pojištění. Stejně se postupuje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání před zahájením rekvalifikace vykonával výdělečnou činnost, která není dobou důchodového pojištění.“.

01.01.2009

79. V § 56 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 5“.

01.01.2009

80. V § 56 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 5“.

01.01.2009

81. V § 59 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

01.01.2009

(1) Agentury práce jsou povinny vést evidenci

01.01.2009

a) počtu volných míst, na které je požadováno zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a),

01.01.2009

b) jimi umísťovaných fyzických osob,

01.01.2009

c) jejich zaměstnanců, jimž zprostředkovávají zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b).“.

01.01.2009

Dosavadní text § 59 se označuje jako odstavec 2.

01.01.2009

82. V § 59 odst. 2 písm. c) se slova „vykonávali práci“ nahrazují slovy „byli dočasně přiděleni k výkonu práce“.

01.01.2009

83. V § 60 odstavec 2 zní:

01.01.2009

(2) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost a bydliště na území České republiky.“.

01.01.2009

84. V § 60 odst. 4 se slova „ukončené středoškolské vzdělání“ nahrazují slovy „střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři“.

01.01.2009

85. V § 60 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větami „Fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby. Fyzická osoba podle věty druhé nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování jako fyzická osoba.“.

01.01.2009

86. V § 60 odst. 7 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

01.01.2009

87. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:

01.01.2009

㤠60a

01.01.2009

Další podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě je souhlas Ministerstva vnitra; o tento souhlas žádá ministerstvo. Ministerstvo vnitra je povinno do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení této žádosti doručit ministerstvu své stanovisko k udělení povolení ke zprostředkování; neučiní-li tak do konce této lhůty, má se za to, že s udělením povolení ke zprostředkování souhlasí.“.

01.01.2009

88. V § 61 se odstavec 6 zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

01.01.2009

89. V § 61 odst. 6 se slova „až 6“ nahrazují slovy „až 5“.

01.01.2009

90. V § 61 odst. 7 se slova „Podání žádosti o“ nahrazují slovem „Vydání“.

01.01.2009

91. V § 63 odst. 2 písm. b) se slovo „anebo“ zrušuje.

01.01.2009

92. V § 63 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

01.01.2009

c) poruší povinnost, kterou agenturám práce ukládá § 308 nebo 309 zákoníku práce,

01.01.2009

d) opakovaně nesplní oznamovací povinnost uloženou v § 59, nebo“.

01.01.2009

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno e).

01.01.2009

93. V § 63 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2009

(3) Ministerstvo rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě odejme rovněž v případě, že Ministerstvo vnitra odvolá souhlas s vydáním povolení ke zprostředkování zaměstnání (§ 60a).“.

01.01.2009

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2009

94. V § 63 odst. 4 se za slova „písm. b)“ vkládají slova „a c)“.

01.01.2009

95. Na konci § 66 se doplňuje věta „Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta.“.

01.01.2009

96. V § 72 odst. 5 se slovo „přípravy“ nahrazuje slovy „účasti na přípravě“.

01.01.2009

97. V § 75 odst. 1 se slova „může poskytnout“ nahrazují slovem „poskytuje“.

01.01.2009

98. V § 75 odst. 3 se slovo „sociálním“ nahrazuje slovem „sociální“.

01.01.2009

99. V § 75 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo povoleno posečkání daně“.

01.01.2009

100. V § 75 odst. 7, § 76 odst. 5, § 109 odst. 3 a v § 119 odst. 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.01.2009

c) další podmínky, jejichž nedodržení není porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu46).“.

01.01.2009

101. Poznámky pod čarou č. 44 a 45 znějí:

01.01.2009

44) § 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

01.01.2009

45) § 44a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb.“.

01.01.2009

102. V § 75 odst. 8 se za slova „odstavce 7“ vkládají slova „písm. a) nebo b)“.

01.01.2009

103. V § 75 se na konci odstavce 10 doplňují věty „Dohoda o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa obsahuje údaje uvedené v odstavci 6 písm. a) a e) až j) a v odstavci 7. Příspěvek se poskytne pouze, je-li splněna podmínka uvedená v odstavci 3.“.

01.01.2009

104. V § 76 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo povoleno posečkání daně“.

01.01.2009

105. V § 76 odst. 4 písm. b) se za slovo „chráněné“ vkládá slovo „pracovní“.

01.01.2009

106. V § 76 odst. 4 písm. d) se za slovo „chráněná“ vkládá slovo „pracovní“.

01.01.2009

107. V § 76 odst. 6 se za slova „odstavce 5“ vkládají slova „písm. a) nebo b)“.

01.01.2009

108. V § 76 odst. 7 se za větu první vkládají věty „Dohoda o poskytnutí příspěvku obsahuje údaje uvedené v odstavci 4 písm. a) a e) až j) a v odstavci 5. Příspěvek se poskytne pouze, je-li splněna podmínka uvedená v odstavci 3.“.

01.01.2009

109. V § 76 odst. 7 větě čtvrté se slovo „Výše“ nahrazuje slovy „Roční výše“.

01.01.2009

110. V § 77 odst. 1 se slova „chráněné pracovní dílny“ nahrazují slovy „pracovních míst v chráněné pracovní dílně“.

01.01.2009

111. V § 78 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „na zaměstnance“ vkládají slova „v pracovním poměru“.

01.01.2009

112. V § 78 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

01.01.2009

a) 2700 Kč za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením, s výjimkou osoby s těžším zdravotním postižením, která může vykonávat soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek,

01.01.2009

b) 8000 Kč za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením, která může vykonávat soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek, a za každou jinou osobu se zdravotním postižením [§ 67 odst. 2 písm. b) a c)].“.

01.01.2009

113. V § 78 odst. 3 se za slova „na základě“ vkládá slovo „písemné“ a slova „spolu s jejími součástmi uvedenými v odstavci 4“ se zrušují.

01.01.2009

114. V § 78 odst. 3 se na konci doplňuje věta „Příspěvek se poskytuje za podmínky, že k poslednímu dni příslušného čtvrtletí zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně.“.

01.01.2009

115. V § 78 odst. 4 písm. b) se za slova „s uvedením“ vkládají slova „rodného čísla, délky sjednané pracovní doby, kódu zdravotní pojišťovny,“.

01.01.2009

116. V § 78 odst. 4 písmeno c) zní:

01.01.2009

c) doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek požadován, je osobou se zdravotním postižením (§ 67 odst. 5). Při opakovaném poskytování příspěvku je toto doložení součástí žádosti pouze v případě změny této skutečnosti.“.

01.01.2009

117. V § 78 odstavec 5 zní:

01.01.2009

(5) Příspěvek nelze poskytovat na zaměstnance se zdravotním postižením

01.01.2009

a) za čtvrtletí, ve kterém je na tohoto zaměstnance úřadem práce poskytován jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nebo příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program (§ 117),

01.01.2009

b) jehož délka sjednané pracovní doby ve více pracovních poměrech u zaměstnavatelů, kteří žádají o poskytnutí příspěvku, v souhrnu přesáhne 40 hodin týdně,

01.01.2009

c) který se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV (úplná závislost)3a).“.

01.01.2009

118. V § 78 odst. 6 písm. a) se slova „a není účinná dohoda o poskytování některého z příspěvků uvedených v odstavci 5“ zrušují.

01.01.2009

119. V § 78 odst. 6 písm. b) se na konci textu doplňují slova „nebo pokud zaměstnavatel v přiměřené lhůtě stanovené úřadem práce nedoloží součásti žádosti uvedené v odstavci 4,“.

01.01.2009

120. V § 78 odst. 6 písm. c) se za slova „zdravotním postižením“ vkládají slova „ , nebo na které nelze podle odstavce 5 příspěvek poskytnout“.

01.01.2009

121. V § 78 odst. 7 se číslo „30“ nahrazuje číslem „14“.

01.01.2009

122. V § 78 odst. 8 se za slovo „povinen“ vkládají slova „prostřednictvím úřadu práce“.

01.01.2009

123. V § 78 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „ ; nesplnění této povinnosti je porušením rozpočtové kázně46)“.

01.01.2009

124. V § 80 se písmena a) a b) zrušují.

01.01.2009

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena a) až d).

01.01.2009

125. V § 81 odst. 2 písm. b) se slova „odebíráním výrobků chráněných“ nahrazují slovy „odebíráním výrobků nebo služeb chráněných“.

01.01.2009

126. Nadpis hlavy I části čtvrté zní: „INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ“.

01.01.2009

127. § 85 zní:

01.01.2009

㤠85

01.01.2009

Pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle tohoto zákona se za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník (§ 3 odst. 2) a rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3.“.

01.01.2009

128. § 86 se zrušuje.

01.01.2009

129. V § 87 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník (§ 3 odst. 2), rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3 nebo cizinec uvedený v § 98 písm. a) až e) a j) až p), u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, jsou zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou tyto osoby svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány k výkonu práce, povinni o této skutečnosti písemně informovat příslušný úřad práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce.“.

01.01.2009

130. V § 87 odst. 1 větě druhé se slova „tyto osoby povolení k zaměstnání nepotřebují“ nahrazují slovy „cizinec povolení k zaměstnání nebo zelenou kartu nepotřebuje“.

01.01.2009

131. V § 88 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „k zaměstnání“ vkládají slova „nebo zelená karta“.

01.01.2009

132. V § 88 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a v případě, že zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, i důvod ukončení zaměstnání“.

01.01.2009

133. V § 88 odstavec 2 zní:

01.01.2009

(2) Informační povinnost podle odstavce 1 písm. a) musí zaměstnavatel splnit v případě cizince, kterému byla vydána zelená karta, nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo vyhověno jeho žádosti o vydání zelené karty, a v případě cizince, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání podle § 92, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl cizinec nastoupit na pracovní místo. Informační povinnost podle odstavce 1 písm. b) musí zaměstnavatel splnit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání.“.

01.01.2009

134. V § 89 se slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak,“ zrušují a za slova „České republiky“ se vkládají slova „nebo je-li držitelem zelené karty, pokud tento zákon nestanoví jinak“.

01.01.2009

135. V § 91 odst. 2 se písmeno c) zrušuje. 

01.01.2009

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

01.01.2009

136. V § 92 odst. 2 se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „2 let“.

01.01.2009

137. § 93 se zrušuje.

01.01.2009

138. V § 94 odstavec 1 zní:

01.01.2009

(1) Platnost povolení k zaměstnání může úřad práce s přihlédnutím k situaci na trhu práce cizinci na jeho žádost prodloužit, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 2 let. O prodloužení platnosti povolení k zaměstnání je cizinec oprávněn požádat příslušný úřad práce nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti vydaného povolení k zaměstnání.“.

01.01.2009

139. V § 94 odst. 2 a 3 se za slovo „prodloužení“ vkládá slovo „platnosti“.

01.01.2009

140. § 96 zní:

01.01.2009

㤠96

01.01.2009

Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, že cizinec bude sezónním zaměstnancem zaměstnávaným činnostmi závislými na střídání ročních období, avšak nejdéle na dobu 6 měsíců v kalendářním roce, pokud mezi jednotlivými zaměstnáními na území České republiky uplyne doba nejméně 6 měsíců.“.

01.01.2009

141. V § 97 se na konci textu písmena f) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou.

01.01.2009

142. V § 98 úvodní části ustanovení se za slova „k zaměstnání“ vkládají slova „nebo zelená karta“.

01.01.2009

143. V § 98 písm. d) se slova „sportovce a“ nahrazují slovy „sportovce nebo“.

01.01.2009

144. V § 98 písm. g) se slovo „hromadné“ zrušuje.

01.01.2009

145. V § 98 písmeno j) zní:

01.01.2009

j) který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 5),“.

01.01.2009

146. V § 98 se na konci písmene m) slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2009

147. V § 98 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

01.01.2009

o) který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách9), nebo

01.01.2009

p) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem, jenž má statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území nebo dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie a který během tohoto pobytu byl na území České republiky zaměstnán na základě povolení k zaměstnání minimálně po dobu 12 měsíců.“.

01.01.2009

148. V § 100 odst. 1 písmeno d) zní:

01.01.2009

d) neudělením, nevydáním, zrušením nebo zánikem oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání z jiného důvodu.“.

01.01.2009

149. V § 100 odst. 2 se slova „nebo jestliže bylo vydáno na základě nepravdivých údajů“ nahrazují slovy „s výjimkou výkonu jiné práce v důsledku převedení podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, nebo jestliže bylo povolení k zaměstnání vydáno na základě nepravdivých údajů“.

01.01.2009

150. V § 100 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2009

(3) Příslušný orgán Policie České republiky informuje o skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. d) příslušný úřad práce.“.

01.01.2009

151. V § 102 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Úřad práce vede evidenci občanů Evropské unie, jejich rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občana České republiky uvedených v § 3 odst. 3, kteří nastoupili do zaměstnání, evidenci cizinců, kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání, evidenci cizinců, kteří jsou držiteli zelené karty, a evidenci cizinců, u nichž se nevyžaduje povolení k zaměstnání podle § 98 písm. a) až e) a j) až p).“.

01.01.2009

152. V § 102 odst. 2 se za slovo „unie“ vkládají slova „ , jejich rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občana České republiky uvedených v § 3 odst. 3,“ a slovo „všech“ se nahrazuje slovem „evidenci“.

01.01.2009

153. V § 107 odst. 1 se slova „z těmito“ nahrazují slovy „s těmito“.

01.01.2009

154. V § 108 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 52d až 52g zní:

01.01.2009

(2) Rekvalifikaci může provádět pouze

01.01.2009

a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona,

01.01.2009

b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu52d),

01.01.2009

c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení52e) nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu52f), nebo

01.01.2009

d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu52g),

01.01.2009

(dále jen „rekvalifikační zařízení“).

01.01.2009

52d) Například zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2009

52e) Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2009

52f) Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2009

52g) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb., vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.“.

01.01.2009

155. V § 108 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

01.01.2009

(3) Vzdělávacím programem akreditovaným podle odstavce 2 písm. a) se rozumí program, kterému byla na základě potřeb trhu práce rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace. Akreditace se uděluje na základě písemné žádosti, jejíž součástí je vymezení obsahu a rozsahu vzdělávání, forem a metod výuky a způsobů ověřování výsledků vzdělávání v rekvalifikaci. Vzdělávací program musí být v souladu s cíli a obsahem vzdělávání podle zvláštních právních předpisů52f). O udělení akreditace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povinno rozhodnout nejpozději do 90 dnů ode dne doručení žádosti o akreditaci. K posouzení žádosti o akreditaci si Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může zřídit akreditační komisi jako svůj poradní orgán a může si vyžádat stanovisko ministerstva k situaci na trhu práce. Akreditace se uděluje na dobu 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o jejím udělení.

01.01.2009

(4) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o odejmutí akreditace, jestliže rekvalifikační zařízení uvedené v odstavci 2 písm. a)

01.01.2009

a) nedodržuje akreditovaný vzdělávací program,

01.01.2009

b) není schopno zabezpečit odpovídající úroveň vzdělávání, nebo

01.01.2009

c) požádá o odejmutí akreditace.

01.01.2009

(5) Rekvalifikační zařízení uvedené v odstavci 2 písm. a) je oprávněno vydávat osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.“.

01.01.2009

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.

01.01.2009

156. V § 108 se doplňuje odstavec 8, který zní:

01.01.2009

(8) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s ministerstvem stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti žádosti o akreditaci a organizace vzdělávání podle rekvalifikačního programu, způsob ukončení vzdělávání a náležitosti osvědčení o rekvalifikaci.“.

01.01.2009

157. V § 109 odst. 4 se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „písm. a) nebo b)“.

01.01.2009

158. V § 110 odst. 1 větě čtvrté se za slova „zajišťuje, úřadem práce“ vkládají slova „plně nebo částečně“.

01.01.2009

159. V § 111 odst. 3 se za slova „ve které“ vkládá slovo „je“.

01.01.2009

160. V § 112 odst. 2 se za slova „zabezpečení a“ vkládají slova „příspěvku na“ a slovo „všeobecné“ se nahrazuje slovem „veřejné“.

01.01.2009

161. V § 113 odst. 5 se slova „písm. a), b), c) a f)“ nahrazují slovy „písm. a) a d)“.

01.01.2009

162. V § 113 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.01.2009

(6) Vrácení příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti nelze požadovat, pokud osoba samostatně výdělečně činná přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí.“.

01.01.2009

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

01.01.2009

163. § 114 a 115 se včetně poznámky pod čarou č. 56 zrušují.

01.01.2009

164. V § 116 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Měsíční příspěvek na jednu fyzickou osobu, která se zapracovává, může činit maximálně polovinu minimální mzdy.“.

01.01.2009

165. V § 118 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo povoleno posečkání daně“.

01.01.2009

166. V § 118 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2009

(4) Místně příslušným pro uzavření dohody a poskytování příspěvku na zřízení (§ 113 odst. 1 věta druhá) nebo vyhrazení (§ 113 odst. 5) společensky účelného pracovního místa je úřad práce, v jehož evidenci je veden uchazeč o zaměstnání, který bude na společensky účelné pracovní místo umístěn.“.

01.01.2009

167. V § 119 odst. 5 se za slova „odstavce 4“ vkládají slova „písm. a) nebo b)“.

01.01.2009

168. V § 121 odst. 2 se za slova „fyzickou osobu“ vkládají slova „ , která má tuto činnost v předmětu své činnosti“.

01.01.2009

169. V § 121 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

01.01.2009

170. V § 121 odst. 4 písm. a) se slovo „ji“ nahrazuje slovem „ho“.

01.01.2009

171. V § 122 odst. 1 se za slovo „povolení“ vkládají slova „výkonu činnosti dítěte (dále jen „povolení“)“.

01.01.2009

172. V § 122 odst. 3 písm. e) se slova „její popis, charakteristika“ nahrazují slovy „místo výkonu činnosti a charakteristiku“.

01.01.2009

173. V § 122 odst. 3 písm. g) se slova „ , a časové vymezení doby jejího výkonu“ zrušují.

01.01.2009

174. V § 122 odst. 4 se za slovo „škody,“ vkládají slova „včetně náhrady škody na zdraví,“.

01.01.2009

175. V § 122 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „V povolení úřad práce stanoví rozsah a podmínky pro výkon činnosti upravující rozvrh činnosti a odpočinku v závislosti na rozsahu a druhu činnosti, způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti a minimální požadavky na zajištění vhodných pracovních podmínek k výkonu činnosti.“.

01.01.2009

176. V § 123 odstavec 1 zní:

01.01.2009

(1) Dítě může činnost vykonávat jen na základě jednotlivého povolení vydaného pro určité dítě a určitou činnost, a to nejdéle

01.01.2009

a) 2 hodiny denně u dítěte, které ještě neplní povinnou školní docházku, přičemž celková délka výkonu činnosti za týden nesmí přesáhnout 10 hodin,

01.01.2009

b) 2 hodiny ve vyučovací den a 12 hodin týdně pro činnost vykonávanou během období školního vyučování mimo hodiny školní výuky, přičemž denní doba výkonu činnosti nesmí přesáhnout 7 hodin,

01.01.2009

c) 7 hodin denně pro činnost vykonávanou v období školních prázdnin, přičemž celková délka výkonu činnosti za týden nesmí přesáhnout 35 hodin týdně.

01.01.2009

Za dobu výkonu činnosti se považuje i doba potřebná pro přípravu na výkon činnosti v místě výkonu činnosti.“.

01.01.2009

177. V § 123 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2009

(2) Doba odpočinku musí být stanovena v rozsahu nejméně dvakrát 15 minut a jednou 45 minut, pokud má dítě vykonávat činnost v rozsahu 4 a půl hodiny denně a více. Tato doba odpočinku se do doby výkonu činnosti nezapočítává.“.

01.01.2009

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.

01.01.2009

178. V § 123 odstavec 6 zní:

01.01.2009

(6) Úřad práce může na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte před uplynutím platnosti povolení prodloužit jeho platnost na dobu nezbytně nutnou k dokončení činnosti dítěte, nejdéle na dobu 2 měsíců. Při rozhodování o prodloužení povolení vychází úřad práce z údajů uvedených v žádosti o vydání povolení doplněných zákonným zástupcem o nové skutečnosti rozhodné pro vydání povolení.“.

01.01.2009

179. V § 123 odst. 8 se slova „zákonnému zástupci dítěte, provozovateli činnosti a úřadu práce, který je příslušný k výkonu kontrolní činnosti“ nahrazují slovy „také příslušnému oblastnímu inspektorátu práce“.

01.01.2009

180. V § 123 se na konci odstavce 10 doplňují věty „Evidence obsahuje údaje uvedené v žádosti o povolení. Údaje z evidence jsou určeny výhradně pro účely vydání povolení.“.

01.01.2009

181. V § 124 odst. 3 se slova „Inspektorát bezpečnosti práce a příslušný“ nahrazují slovy „oblastní inspektorát práce a“.

01.01.2009

182. V § 124 odst. 5 se slova „zákonnému zástupci“ a slova „a doručit ho též provozovateli činnosti“ zrušují.

01.01.2009

183. V § 125 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

01.01.2009

184. V § 126 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 62 zní:

01.01.2009

(2) Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele62).

01.01.2009

62) Zákon č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2009

185. V § 126 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2009

(3) Úřady práce jsou dále oprávněny kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.“.

01.01.2009

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.01.2009

186. V § 126 odst. 4 větě první se slova „ , je-li podle tohoto zákona vyžadováno [§ 5 písm. e) bod 2]“ nahrazují slovy „nebo zelenou kartou, jsou-li podle tohoto zákona vyžadovány“.

01.01.2009

187. V § 126 odst. 4 se za větu první vkládá věta „Pro účely kontroly podle věty první poskytuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup celním úřadům informaci o povoleních k zaměstnání vydaných úřady práce, a to v rozsahu uvedeném v § 92 odst. 3.“.

01.01.2009

188. V § 126 odst. 4 větě třetí se slova „pro přijetí opatření k nápravě nebo“ zrušují.

01.01.2009

189. V § 126 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

01.01.2009

(5) Oprávnění kontrolovat, zda rekvalifikační zařízení uvedené v § 108 odst. 2 písm. a) realizuje akreditovaný vzdělávací program v souladu s udělenou akreditací, má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Postup při provádění této kontroly se řídí zvláštním právním předpisem63).“.

01.01.2009

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

01.01.2009

190. § 127 zní:

01.01.2009

㤠127

01.01.2009

Ministerstvo kontroluje

01.01.2009

a) plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení (§ 111),

01.01.2009

b) plnění cílených programů celostátního charakteru (§ 120).“.

01.01.2009

191. V § 132 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nebo zelenou kartu, pokud ji zákon vyžaduje“.

01.01.2009

192. V § 132 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2009

(3) Za nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 2 může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5000 Kč, a to i opakovaně, nejvýše však do částky 50000 Kč.“.

01.01.2009

193. § 136 včetně poznámky pod čarou č. 66 se zrušuje.

01.01.2009

194. Nadpis nad § 139 zní: „Správní delikty“.

01.01.2009

195. V § 139 odst. 1 písm. b) se slova „nebo jiným způsobem poruší při zprostředkování zaměstnání tento zákon“ zrušují.

01.01.2009

196. V § 139 odst. 1 písmena c) a d) znějí: 

01.01.2009

c) vykonává nelegální práci, nebo

01.01.2009

d) umožní výkon nelegální práce.“.

01.01.2009

197. V § 139 odst. 2 a v § 140 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

01.01.2009

a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením,

01.01.2009

b) nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu stanovenou v § 81,“.

01.01.2009

198. V § 139 odst. 2 a v § 140 odst. 2 písmeno d) zní:

01.01.2009

d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci v tomto zákoně stanovenou.“.

01.01.2009

199. V § 139 se odstavce 3 a 4 zrušují. 

01.01.2009

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2009

200. V § 139 odst. 3 písm. b) se slova „a c)“ zrušují.

01.01.2009

201. V § 139 odst. 3 písmeno c) zní:

01.01.2009

c) podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do 10000 Kč,“.

01.01.2009

202. V § 139 odst. 3 písmeno e) zní:

01.01.2009

e) podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 5000000 Kč.“.

01.01.2009

203. V § 140 odst. 1 a 2 úvodní části ustanovení se za slova „Právnická osoba“ vkládají slova „nebo podnikající fyzická osoba“.

01.01.2009

204. V § 140 odst. 1 písm. b) se za slovo „zákon“ vkládají slova „nebo dobré mravy“.

01.01.2009

205. V § 140 odst. 1 písm. c) se slova „fyzické osobě nebo cizinci“ zrušují.

01.01.2009

206. V § 140 odst. 4 se slova „lze právnické osobě uložit pokutu“ nahrazují slovy „se uloží pokuta“.

01.01.2009

207. V § 140 odst. 4 písm. b) se slova „a c)“ zrušují.

01.01.2009

208. V § 140 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2009

e) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).“.

01.01.2009

209. V § 141 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

01.01.2009

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.“.

01.01.2009

Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako odstavce 2 až 8.

01.01.2009

210. V § 141 odst. 3 se slova „uplynul-li jeden rok ode dne, kdy se kontrolní orgán o něm dověděl“ nahrazují slovy „jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl“.

01.01.2009

211. V § 141 odst. 4 se slova „Přestupky a správní“ nahrazují slovem „Správní“.

01.01.2009

212. § 142 včetně poznámky pod čarou č. 67 zní:

01.01.2009

㤠142

01.01.2009

Na správní řízení vedená podle části druhé tohoto zákona se nevztahuje § 79 odst. 5 správního řádu67).

01.01.2009

67) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.“.

01.01.2009

213. V § 145 se slova „k získávání cizinců nebo povolení“ zrušují a slovo „rozhoduje,69)“ se nahrazuje slovem „rozhoduje67),“.

01.01.2009

214. V § 146 odst. 1 větě první se slova „podle § 112, 115, 116 a 117, které jsou poskytovány“ zrušují.

01.01.2009

215. V § 146 odst. 1 větě první se slova „nákladů, a“ nahrazují slovy „nákladů a“.

01.01.2009

216. V § 146 odst. 1 větě druhé se slova „poskytované podle § 75 odst. 1, § 76 odst. 1, § 109, 110, 113 a hmotná podpora poskytovaná podle § 111“ nahrazují slovy „ , které nejsou poskytovány zpětně,“.

01.01.2009

217. V § 146 odst. 2 se slovo „poskytovali“ nahrazuje slovem „poskytovateli“.

01.01.2009

218. V § 147 větě první se slova „ , 81 a 85“ nahrazují slovy „a 81“.

01.01.2009

219. V § 147 se věta druhá nahrazuje větou „Ustanovení § 35 se nevztahuje na vedoucí pracovní místa obsazovaná jmenováním71).“.

01.01.2009

Poznámka pod čarou č. 71 zní:

01.01.2009

71) § 33 odst. 3 zákoníku práce.“.

01.01.2009

220. Za § 147 se vkládají nové § 147a a 147b, které včetně poznámky pod čarou č. 71a znějí:

01.01.2009

㤠147a

01.01.2009

(1) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v úřadech práce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění pracovních povinností nebo v souvislosti s ním. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu. Povinnosti mlčenlivosti je může zbavit ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají, nebo ve veřejném zájmu ředitel příslušného úřadu práce. Tímto ustanovením není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních právních předpisů71a).

01.01.2009

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje rovněž na zaměstnance státu zařazené k výkonu práce v celních úřadech, kteří vykonávají kontrolu podle tohoto zákona, s tím, že povinnosti mlčenlivosti je může ve veřejném zájmu zbavit vedoucí příslušného celního úřadu.

01.01.2009

§ 147b

01.01.2009

Státní orgány, obce a kraje a jejich orgány, další právnické a fyzické osoby sdělují na výzvu příslušného úřadu práce bezodkladně a bezplatně údaje rozhodné pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, její výši nebo výplatu, pro poskytování příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pro povolení k zaměstnání cizince, pro výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte a pro kontrolní činnost; mohou tak učinit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.01.2009

71a) Například § 8 trestního zákona.“.

01.01.2009

Čl. II

01.01.2009

Přechodná ustanovení

01.01.2009

1. Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinností tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou řízení o vydání povolení k zaměstnání, které se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2009

2. Práva a povinnosti vzniklé z dohod o poskytnutí překlenovacího příspěvku a příspěvku na dopravu zaměstnanců uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2009

3. Bylo-li poskytování podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci zastaveno z důvodu, že uchazeči o zaměstnání jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, obnoví se její poskytování od splátky podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci náležející za první měsíc po nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2009

4. Zápočet doby vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání do podpůrčí doby podle § 47 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se u uchazečů o zaměstnání, kteří byli z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazeni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2009

5. Při posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepřihlíží k ukončení zaměstnání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2009

6. Ministerstvo práce a sociálních věcí může rozhodnutím odejmout povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané právnické nebo fyzické osobě podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona v případě, že Ministerstvo vnitra v době platnosti tohoto povolení vyjádří nesouhlas s vydaným povolením ke zprostředkování zaměstnání.

01.01.2009

7. Doklad o absolvování rekvalifikace vydaný akreditovaným zařízením nebo vzdělávacím nebo zdravotnickým zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za osvědčení o rekvalifikaci vydané podle § 108 odst. 2 a 5 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2009

8. Zařízení, které získalo akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu platnosti této akreditace považuje za zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2009

Čl. III

01.01.2009

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

01.01.2009

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

01.01.2009

ČÁST DRUHÁ

01.01.2009

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

01.01.2009

Čl. IV

01.01.2009

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 30 odst. 2 se za slova „§ 42 odst. 3“ vkládají slova „anebo § 42g“.

01.01.2009

2. V § 30 odst. 4 větě první a čtvrté se za slova „§ 42 odst. 3“ vkládají slova „anebo § 42g“.

01.01.2009

3. V § 42a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2009

(2) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s cizincem, kterému bylo vydáno povolení k pobytu podle § 42g, je oprávněn podat cizinec uvedený v odstavci 1 písm. a) až d) nebo cizinec, který je zletilým nezaopatřeným dítětem, které se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nedokáže samo postarat.“.

01.01.2009

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

01.01.2009

4. V § 42a odst. 6 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.01.2009

b) cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, pobývá na území po dobu nejméně 6 měsíců a je držitelem povolení vydaného podle § 42g odst. 3 písm. a), nebo po dobu nejméně 1 roku a je držitelem povolení vydaného podle § 42g odst. 3 písm. b),“.

01.01.2009

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

01.01.2009

5. V § 42e odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 9i zní:

01.01.2009

b) osobou, pro kterou bylo organizováno anebo umožněno nedovolené překročení státní hranice9i), nebo osobou, které bylo napomáháno k neoprávněnému pobytu na území9i), jejíž svědectví je významné pro odhalení pachatele nebo organizované skupiny zabývající se organizováním anebo umožněním nedovoleného překročení státní hranice nebo napomáháním k neoprávněnému pobytu na území.

01.01.2009

9i) § 171a a 171d trestního zákona.“.

01.01.2009

6. Za § 42f se vkládají nové § 42g a 42h, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 9l znějí:

01.01.2009

㤠42g

01.01.2009

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech

01.01.2009

(1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech (dále jen „zelená karta“) je oprávněn podat cizinec uvedený v právním předpisu vydaném podle § 182 odst. 1 písm. e), je-li účelem jeho pobytu na území zaměstnání na jedné z pracovních pozic uvedených v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty9l), splňuje-li požadované vzdělání a popřípadě odbornou způsobilost k výkonu povolání.

01.01.2009

(2) Žádost o vydání zelené karty se podává na zastupitelském úřadu. Na území je oprávněn žádost o vydání zelené karty podat ministerstvu cizinec, který pobývá na území

01.01.2009

a) na zelenou kartu a podává žádost ve lhůtě podle § 46e odst. 3,

01.01.2009

b) na zelenou kartu nejméně 1 rok, nebo

01.01.2009

c) nepřetržitě po dobu nejméně 2 let; do této doby se započítává doba pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu,

01.01.2009

prokáže-li, že získal zaměstnání na pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty.

01.01.2009

(3) Zelená karta je vydávána

01.01.2009

a) pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál9l) - typ „A“,

01.01.2009

b) pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen - typ „B“,

01.01.2009

c) pro ostatní pracovníky - typ „C“.

01.01.2009

(4) Ministerstvo rozhodne o vydání zelené karty na pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty, splňuje-li cizinec požadované vzdělání a popřípadě mu je uznána odborná způsobilost k výkonu povolání, na základě stanoviska zastupitelského úřadu, případně stanovisek dalších úřadů, zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví.

01.01.2009

(5) Zastupitelský úřad je oprávněn provést pohovor se žadatelem o vydání zelené karty.

01.01.2009

(6) Zastupitelský úřad své stanovisko a záznam z pohovoru, byl-li se žadatelem proveden, zasílá ministerstvu společně se žádostí cizince o vydání zelené karty; ostatní úřady stanoviska zasílají neprodleně, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jsou o stanovisko požádány.

01.01.2009

(7) Ministerstvo, nepřihlédne-li k nedoporučujícímu stanovisku zastupitelského úřadu nebo jiného úřadu k vydání zelené karty, tuto skutečnost ještě před rozhodnutím ve věci s příslušným úřadem projedná. Stanoviska zastupitelského úřadu a dalších úřadů se žadateli ani jeho právnímu zástupci nezpřístupňují.

01.01.2009

(8) Ministerstvo v zelené kartě v rubrice typ povolení vyznačí záznam „ZELENÁ KARTA - A, B nebo C“.

01.01.2009

(9) Zelená karta opravňuje cizince k pobytu na území a k výkonu zaměstnání po dobu v ní uvedenou.

01.01.2009

(10) Na vydání zelené karty není právní nárok. Ministerstvo zelenou kartu nevydá z důvodů uvedených v § 56 a dále, pokud cizinec není uveden v právním předpisu vydaném podle § 182 odst. 1 písm. e), nebo podal žádost o její vydání na pracovní pozici, která není uvedena v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty, anebo je v této evidenci záznam, že zelená karta na danou pozici již byla vydána, nebo cizinec neprokázal splnění podmínky vzdělání a popřípadě odborné způsobilosti požadované pro konkrétní pracovní pozici.

01.01.2009

(11) Ministerstvo po posouzení žádosti o vydání zelené karty na pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty písemně informuje zaměstnavatele o tom, že žádosti cizince bylo vyhověno; v informaci uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a státní příslušnost cizince, datum vyhovění žádosti a označí pracovní pozici, pro kterou bude zelená karta vydána. Ministerstvo dále písemně informuje zaměstnavatele o čísle zelené karty vydané cizinci a o datu jejího převzetí.

01.01.2009

(12) Cizinec je povinen před nástupem do zaměstnání osobně převzít na ministerstvu zelenou kartu, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území.

01.01.2009

§ 42h

01.01.2009

Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty

01.01.2009

(1) K žádosti je cizinec povinen předložit

01.01.2009

a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a) a e),

01.01.2009

b) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 5 písm. b),

01.01.2009

c) doklady k prokázání vzdělání a odborné kvalifikace pro pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty, na kterou cizinec žádá zařadit.

01.01.2009

(2) K žádosti nebo za pobytu na území nejdéle do 2 měsíců ode dne vstupu je cizinec dále na požádání povinen předložit náležitost podle § 31 odst. 5 písm. a).

01.01.2009

(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zelené karty je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180i odst. 2.

01.01.2009

9l) § 37a zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 382/2008 Sb.“.

01.01.2009

Dosavadní poznámky pod čarou č. 9l až 9n se označují jako poznámky pod čarou č. 9m až 9o, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2009

7. V § 44 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2009

(6) Zelená karta se vydává s platností na dobu výkonu zaměstnání, nejdéle však

01.01.2009

a) na 3 roky, jde-li o typ „A“,

01.01.2009

b) na 2 roky, jde-li o typ „B“,

01.01.2009

c) na 2 roky, jde-li o typ „C“.“.

01.01.2009

8. V § 44a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2009

e) na dobu výkonu zaměstnání, nejdéle však o 3 roky, jde-li o zelenou kartu podle § 44 odst. 6 písm. a) nebo b).“.

01.01.2009

9. V § 44a se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:

01.01.2009

(9) Žádost o prodloužení platnosti zelené karty se podává ministerstvu. K žádosti je cizinec povinen předložit cestovní doklad, pracovní smlouvu na dobu, na kterou žádá o prodloužení platnosti zelené karty, a v případě změny podoby i fotografie. Na požádání je povinen předložit doklad o zajištění ubytování na území a lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí; o předložení lékařské zprávy lze požádat pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí.

01.01.2009

(10) Platnost zelené karty typu „C“ se neprodlužuje.“.

01.01.2009

10. V § 45 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2009

(3) Cizinec, kterému byla vydána zelená karta, je oprávněn po 1 roce pobytu na území požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.“.

01.01.2009

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

01.01.2009

11. V § 45 odst. 6 úvodní části ustanovení, v § 45 odst. 6 písm. b) a v § 45 odst. 7 se slova „3 nebo 4“ nahrazují slovy „4 nebo 5“.

01.01.2009

12. V § 46 se doplňuje odstavec 9, který zní:

01.01.2009

(9) Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, vydaného cizinci s povolením k zaměstnání podle zvláštního právního předpisu8e), jehož pracovní poměr skončil z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, a cizinec ke dni skončení pracovního poměru na území pobýval za účelem zaměstnání

01.01.2009

a) po dobu alespoň 1 roku, pokud tato doba bezprostředně předcházela skončení pracovního poměru, nebo

01.01.2009

b) po dobu kratší než 1 rok, pokud ke dni skončení pracovního poměru na území pobýval nepřetržitě po dobu 3 let; do doby nepřetržitého pobytu se pro tyto případy započítává doba pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu,

01.01.2009

policie zruší, nebylo-li cizinci ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po dni skončení pracovního poměru vydáno nové povolení k zaměstnání.“.

01.01.2009

13. V § 46a odst. 2 se na konci písmene j) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene k) se doplňuje slovo „nebo“ a vkládá se nové písmeno l), které zní:

01.01.2009

l) držitel zelené karty požádal o zrušení její platnosti nebo mu byla platnost zelené karty zrušena,“.

01.01.2009

14. V § 46b odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , s výjimkou případů uvedených v § 46 odst. 9“.

01.01.2009

15. Za § 46d se vkládá nový § 46e, který včetně nadpisu zní:

01.01.2009

㤠46e

01.01.2009

Zrušení a zánik platnosti zelené karty

01.01.2009

(1) Ministerstvo zruší platnost zelené karty, jestliže

01.01.2009

a) byl cizinec pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu nebo trestného činu z nedbalosti a byl mu za to uložen nepodmíněný trest odnětí svobody na dobu delší 6 měsíců,

01.01.2009

b) je to nezbytné k zajištění ochrany veřejného pořádku nebo bezpečnosti státu,

01.01.2009

c) cizinec neplní účel, pro který mu byla zelená karta vydána, s výjimkou případů uvedených v odstavci 3,

01.01.2009

d) cizinec v žádosti o vydání zelené karty uvedl nepravdivé údaje nebo k žádosti či na požádání předložil padělané nebo pozměněné doklady,

01.01.2009

e) cizinec nesplnil povinnost stanovenou v § 93a odst. 1 nebo 2,

01.01.2009

f) cizinec nepředložil v požadované lhůtě doklady vyžadované podle § 42h odst. 2,

01.01.2009

g) cizinec by mohl při pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, pokud k takovému onemocnění došlo před vstupem cizince na území,

01.01.2009

h) policie při pobytové kontrole [§ 167 odst. 1 písm. d)] zjistí skutečnost podle § 9 odst. 1 písm. a) nebo b) a

01.01.2009

1. cizinec ve lhůtě stanovené policií nepředloží potvrzení o tom, že požádal o vydání nového cestovního dokladu, nebo

01.01.2009

2. ačkoliv je důvod pro vydání cestovního průkazu totožnosti, cizinec o vydání tohoto cestovního dokladu nepožádal,

01.01.2009

i) cestovní doklad cizince byl orgánem státu, který jej vydal, prohlášen za neplatný nebo odcizený a cizinec nepředložil potvrzení podle písmene h) bodu 1 nebo 2,

01.01.2009

j) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území9a) z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie anebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území, nebo

01.01.2009

k) cizinec o zrušení platnosti zelené karty požádá.

01.01.2009

(2) Ministerstvo dále zruší platnost zelené karty, jestliže

01.01.2009

a) cizinec nesplnil povinnost podle § 88 odst. 3, nebo

01.01.2009

b) cizinec při pobytové kontrole neprokáže schopnost uhradit náklady zdravotní péče a neprokáže ji ani ve lhůtě stanovené policií,

01.01.2009

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti zelené karty. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.

01.01.2009

(3) Platnost zelené karty vydané cizinci, jehož pracovní poměr skončil výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, ministerstvo zruší, pokud cizinci nebyla ve lhůtě 60 dnů ode dne skončení pracovního poměru vydána nová zelená karta.

01.01.2009

(4) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost zelené karty, stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

01.01.2009

(5) Platnost zelené karty zaniká vydáním nové zelené karty podle § 42g.“.

01.01.2009

16. Za § 93 se vkládá nový § 93a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2009

㤠93a

01.01.2009

Hlášení k pobytu držitele zelené karty

01.01.2009

(1) Cizinec, kterému byla vydána zelená karta, je povinen splnit povinnost stanovenou v § 93 odst. 1 osobně.

01.01.2009

(2) Při ohlášení místa pobytu po vstupu na území je cizinec povinen předložit doklad o zajištěném ubytování (§ 71 odst. 2); nepředložil-li jej, je tak povinen učinit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vstupu na území.

01.01.2009

(3) Policie pořídí kopii dokladu o zajištěném ubytování, ověří její shodu s originálem a odešle ji neprodleně ministerstvu. Nesplní-li cizinec povinnost podle odstavce 1 nebo 2, policie o tom neprodleně vyrozumí ministerstvo.“.

01.01.2009

17. V § 106 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo na pracovní místo obsaditelné držitelem zelené karty,“.

01.01.2009

18. V § 106 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo zelená karta; v případě, že zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, i důvod ukončení zaměstnání“.

01.01.2009

19. V § 106 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2009

(6) Je-li cizinci vydána zelená karta, jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, případně další úřady, povinny neprodleně hlásit ministerstvu skutečnosti, které jsou jim známy a mohou být důvodem pro zrušení platnosti zelené karty.“.

01.01.2009

20. V § 158 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2009

(7) Ministerstvo je oprávněno v rámci své působnosti stanovené tímto zákonem vkládat do informačního systému policie podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c) informace získané v rámci plnění úkolů ministerstva a informace z informačních systémů podle odstavců 1 až 3 využívat pro svou činnost.“.

01.01.2009

21. Za § 161 se vkládá nový § 161a, který zní:

01.01.2009

㤠161a

01.01.2009

Policie neprodleně postoupí ministerstvu informace získané při plnění úkolů podle tohoto zákona, týkají-li se cizince, kterému oprávnění k pobytu na území vydalo ministerstvo, a mohou být důvodem pro zahájení řízení o zrušení platnosti tohoto oprávnění.“.

01.01.2009

22. V § 165 se za písmeno m) vkládají nová písmena n) až p), která znějí:

01.01.2009

n) rozhoduje o vydání zelené karty, o prodloužení nebo zrušení její platnosti,

01.01.2009

o) je oprávněno do informačního systému podle § 158 odst. 1 vkládat údaje a v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů podle tohoto zákona využívat údaje vedené v informačních systémech podle § 158,

01.01.2009

p) je oprávněno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty doplňovat údaje o vyřízení žádosti o vydání zelené karty,“.

01.01.2009

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno r).

01.01.2009

23. V § 168 se za číslo „41,“ vkládají slova „42g,“.

01.01.2009

24. V § 169 se doplňuje odstavec 11, který zní:

01.01.2009

(11) Zastupitelský úřad je oprávněn provést kontrolu žádosti a náležitostí předložených k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu; nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže zastupitelský úřad cizinci nedostatky odstranit na místě nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Do doby odstranění nedostatků žádosti nebo uplynutí lhůty podle věty první neběží lhůta pro vyřízení žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Na pokyn policie nebo ministerstva je zastupitelský úřad oprávněn vyslechnout žadatele o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, je-li to za podmínek uvedených v odstavci 3 nezbytné pro zjištění skutečného stavu věci.“.

01.01.2009

25. V § 170 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

01.01.2009

(7) Žádost o vydání zelené karty ministerstvo vyřídí ve lhůtě do 30 dnů ode dne

01.01.2009

a) doručení žádosti, je-li podána na zastupitelském úřadu, nebo

01.01.2009

b) podání žádosti, je-li žádost podána na území.“.

01.01.2009

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8 až 11.

01.01.2009

26. V § 171 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2009

e) rozhodnutí o nevydání zelené karty.“.

01.01.2009

27. V § 182 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

01.01.2009

e) seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty,

01.01.2009

f) po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí, v zájmu ochrany bezpečnosti státu, udržení veřejného pořádku nebo ochrany veřejného zdraví anebo v zájmu plnění mezinárodní smlouvy, seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.“.

01.01.2009

ČÁST TŘETÍ

01.01.2009

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

01.01.2009

Čl. V

01.01.2009

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2009

(5) Za osobu, která pobírá příspěvek na živobytí, se považuje příjemce příspěvku na živobytí a osoba společně posuzovaná s příjemcem příspěvku na živobytí.“.

01.01.2009

2. V § 12 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

01.01.2009

3. V § 12 odst. 2 písm. c) se slova „práce21), je-li tato práce vykonávána alespoň v rozsahu 20 hodin týdně“ nahrazují slovy „služby nebo veřejné služby (§ 18a), je-li tato služba vykonávána alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně“.

01.01.2009

4. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 21a zní:

01.01.2009

(3) Příjemce dávky pomoci v hmotné nouzi a s ním společně posuzované osoby mají povinnost předložit na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi individuální akční plán, byl-li jim podle zvláštního právního předpisu21a) úřadem práce vypracován, a to ve lhůtě stanovené orgánem pomoci v hmotné nouzi.

01.01.2009

21a) § 33 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2009

5. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2009

㤠18a

01.01.2009

Veřejná služba

01.01.2009

(1) Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí obsahující alespoň místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby obci. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna.

01.01.2009

(2) Obec může uzavřít smlouvu o výkonu veřejné služby. V případě uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby je obec povinna poskytnout ochranné pracovní prostředky a uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena. Ministerstvo práce a sociálních věcí může poskytnout obci dotaci ke krytí pojistného sjednaného podle tohoto ustanovení.

01.01.2009

(3) Dotace podle odstavce 2 je v průběhu kalendářního roku obci poskytována zálohově a po skončení kalendářního roku ji obec zúčtuje podle skutečně vynaložených výdajů. Obec sdělí Ministerstvu práce a sociálních věcí na základě jeho výzvy údaje potřebné pro výpočet výše dotace a zálohy na ni.

01.01.2009

(4) Obec je oprávněna požádat příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi o poskytnutí informací o tom, zda osoba vykonávající veřejnou službu již někdy veřejnou službu vykonávala a jak byla hodnocena. Potřebné informace poskytne obci příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi bezodkladně.“.

01.01.2009

6. § 19 a 20 se zrušují.

01.01.2010

7. V § 24 odst. 1 písm. b) se za slova „nezaopatřených dětí“ vkládají slova „a osob, které jsou plně invalidní, ale nemají nárok na plný invalidní důchod“.

01.01.2009

8. V § 24 odst. 1 písm. b) se číslo „30“ nahrazuje číslem „29“.

01.01.2009

9. V § 24 odst. 1 písmena c) a d) znějí:

01.01.2009

c) u osoby, pokud není uvedena v písmenu a) nebo b), která nesplnila povinnost uvedenou v § 12 odst. 3, částku existenčního minima; zvýšení částky živobytí podle § 25 až 30 této osobě nenáleží,

01.01.2009

d) u osoby, která není uvedena v písmenech a) až c), e) až g), částku existenčního minima, popřípadě zvýšenou o částky uvedené v § 25 až 30,“.

01.01.2009

10. V § 24 se na konci odstavce 1 doplňují písmena f) a g), která znějí:

01.01.2009

f) u osoby, která vykonávala veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci, částku existenčního minima zvýšenou o polovinu rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním minimem, popřípadě zvýšenou o částky uvedené v § 25 až 30,

01.01.2009

g) u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, částku existenčního minima; zvýšení částky živobytí podle § 25 až 30 této osobě nenáleží. Toto ustanovení se nevztahuje na osobu, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací (§ 11 odst. 3), osobu pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osobu, která má příjem z výdělečné činnosti, a osobu, která vykonává veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci.“.

01.01.2010

11. V § 24 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

01.01.2010

h) u osoby, která je uznána plně invalidní, ale nemá nárok na plný invalidní důchod, částku existenčního minima; zvýšení částky živobytí podle § 25 až 30 této osobě nenáleží.“.

01.01.2010

12. V § 24 odst. 1 písm. d) se slova „e) až g)“ nahrazují slovy „e) až h)“.

01.01.2009

13. V § 24 odstavec 2 zní:

01.01.2009

(2) V případě, že osoba v hmotné nouzi v předcházejících 12 kalendářních měsících pobírala příspěvek na živobytí a ode dne odejmutí naposledy přiznaného příspěvku na živobytí neuplynuly více než 3 kalendářní měsíce, započítávají se do lhůty 6 měsíců uvedené v odstavci 1 písm. g) i předchozí doby čerpání příspěvku na živobytí.“.

01.01.2009

14. V § 25 odst. 2 se slova „písm. a) a c)“ zrušují.

01.01.2009

15. V § 40 odstavec 2 zní:

01.01.2009

(2) Orgán pomoci v hmotné nouzi ustanoví zvláštního příjemce vždy v případech, kdyby se výplatou dávky příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozeny zájmy osob, v jejichž prospěch je příjemce dávky povinen dávku používat, nebo nemůže-li příjemce výplatu přijímat anebo kdyby hrozila ztráta bydlení příjemce a s ním společně posuzovaných osob. Orgán pomoci v hmotné nouzi může namísto příjemce uvedeného v odstavci 1 ustanovit zvláštního příjemce i z dalších vážných důvodů. Souhlas příjemce s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v případě, že příjemce nemůže výplatu přijímat; to neplatí, pokud příjemce vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce.“.

01.01.2009

16. V § 43 odst. 4 větě první se za slova „stanovené hodnotě“ vkládají slova „nebo poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě nebo prostřednictvím elektronického platebního prostředku“ a věta druhá se zrušuje.

01.01.2010

17. V § 43 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

01.01.2010

(5) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je určena. Způsob výplaty příspěvku na živobytí a mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3 vždy určí plátce dávky tak, že nejméně 35 % přiznané dávky bude poskytnuto ve formě poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo prostřednictvím elektronického platebního prostředku. Způsob výplaty mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určí plátce dávky jako způsob výplaty přímou úhradou výdaje nebo nákladu, který je důvodem přiznání mimořádné okamžité pomoci, nebo prostřednictvím poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě nebo prostřednictvím elektronického platebního prostředku; hotovostní způsob výplaty může u mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určit plátce dávky pouze v případě, nelze-li využít těchto způsobů výplaty nebo pokud plátce dávky dospěje v odůvodněném případě k závěru, že je důvodné poskytnutí dávky hotovostním způsobem.“.

01.01.2010

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

01.01.2009

18. V § 55 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.01.2009

d) orgánům státní sociální podpory poskytovat pro účely ustanovení zvláštního příjemce informace o osobách, které pobírají (§ 3 odst. 5) příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení alespoň 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců formou poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby, prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě, nebo přímou úhradou výdaje nebo nákladu, který je důvodem přiznání mimořádné okamžité pomoci, nebo je jim ustanoven pro pobírání těchto dávek zvláštní příjemce. Doby uvedené v předchozí větě se sčítají.“.

01.01.2009

19. V § 60 se tečka za písmenem f) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

01.01.2009

g) poskytuje dotaci obcím ke krytí pojistného sjednaného pro výkon veřejné služby.“.

01.01.2009

20. V § 61 odst. 1 písmeno e) zní:

01.01.2009

e) zpracovává a na žádost písemně poskytuje informace o tom, zda a jak osoba vykonávala veřejnou službu,“.

01.01.2009

21. V § 62 se čárka na konci písmene b) nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

01.01.2009

22. Za § 62 se vkládají nové § 62a a 62b, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2009

㤠62a

01.01.2009

Obecní úřad

01.01.2009

Obecní úřad v přenesené působnosti

01.01.2009

a) vede evidenci osob vykonávajících veřejnou službu na území obce,

01.01.2009

b) uděluje závazné pokyny při výkonu veřejné služby a zabezpečuje kontrolu výkonu veřejné služby,

01.01.2009

c) informuje příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi o tom, že byl zahájen výkon veřejné služby, že byla veřejná služba ukončena a zda a jak byla veřejná služba vykonávána,

01.01.2009

d) podává na základě písemné žádosti úřadu práce informace o tom, zda a jak byla veřejná služba osobou vykonávána.

01.01.2009

§ 62b

01.01.2009

Obec

01.01.2009

Obec v samostatné působnosti

01.01.2009

a) uzavírá smlouvu o výkonu veřejné služby,

01.01.2009

b) uzavírá pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena.“.

01.01.2009

23. V § 80 se slova „§ 19 odst. 2, § 20 odst. 2,“ zrušují.

01.01.2009

Čl. VI

01.01.2009

Přechodné ustanovení

01.01.2009

Doba 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích podle § 24 odst. 1 písm. g) a § 55 odst. 4 písm. d) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2009, se počítá od 1. ledna 2009.

01.01.2009

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2009

Změna zákona o správních poplatcích

01.01.2009

Čl. VII

01.01.2009

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V položce 9 části I přílohy Sazebník se písmeno b) zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).

01.01.2009

2. V poznámce pod položkou 9 části I přílohy Sazebník se slova „až e)“ nahrazují slovy „až d)“ a slova „zaměstnancem ze zahraničí a“ se zrušují.

01.01.2009

3. V položce 162 části XII přílohy Sazebník se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

01.01.2009
„b)o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech (zelená karta)Kč 1000
c)o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s cizincem, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech (zelená karta)Kč 1000“.
01.01.2009

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno d).

01.01.2009

ČÁST PÁTÁ

01.01.2009

Změna zákona o důchodovém pojištění

01.01.2009

Čl. VIII

01.01.2009

V § 5 odst. 1 písm. n) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se za slovo „důchod“ vkládají slova „ , doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku“.

01.01.2009

Čl. IX

01.01.2009

Přechodné ustanovení

01.01.2009

Účast osob vedených v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání na důchodovém pojištění před dosažením věku 55 let se hodnotí podle právních předpisů účinných ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud těmto osobám vznikl nárok na důchod přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2009

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2009

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.01.2009

Čl. X

01.01.2009

V § 14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 50e zní:

01.01.2009

d) úřadům práce

01.01.2009

1. údaje o vyměřovacím základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jednotlivých osob samostatně výdělečně činných a občanů, kteří jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z důvodu výkonu zaměstnání v cizině50),

01.01.2009

2. údaje o délce doby důchodového pojištění podle zvláštního zákona50e), která je v evidenci příslušného orgánu sociálního zabezpečení, a to za období posledních 3 roků před zařazením občana do evidence uchazečů o zaměstnání. Úřady práce podávají žádost prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí; žádost i sdělované údaje se předávají prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí v elektronické podobě,

01.01.2009

50e) § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.“.

01.01.2009

ČÁST SEDMÁ

01.01.2009

Změna zákona o inspekci práce

01.01.2009

Čl. XI

01.01.2009

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 294/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

01.01.2009

g) poskytuje ministerstvu a úřadům práce informaci o uložení pokuty agentuře práce za porušení povinností, které pro agentury práce vyplývají z § 308 a 309 zákoníku práce, a o uložení pokuty zaměstnavateli za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, jejichž dodržování úřad a inspektoráty kontrolují, a to do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.“.

01.01.2009

2. V § 4 odst. 5 se slova „a ministerstva“ nahrazují slovy „ , ministerstva a úřadů práce“.

01.01.2009

3. V § 4 odst. 5 se na konci závěrečné části ustanovení doplňuje věta „Ministerstvu a úřadům práce se údaje z informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.“.

01.01.2009

4. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2009

㤠20a

01.01.2009

Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání

01.01.2009

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku agenturního zaměstnávání tím, že poruší povinnost stanovenou v § 308 nebo 309 zákoníku práce.

01.01.2009

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 1000000 Kč.“.

01.01.2009

5. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2009

㤠33a

01.01.2009

Správní delikty právnických osob na úseku agenturního zaměstnávání

01.01.2009

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku agenturního zaměstnávání tím, že poruší povinnost stanovenou v § 308 nebo 309 zákoníku práce.

01.01.2009

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 1000000 Kč.“.

01.01.2009

ČÁST OSMÁ

01.01.2009

Změna zákoníku práce

01.01.2009

Čl. XII

01.01.2009

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 48 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech - zelená karta podle § 42g zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů20a)“.

01.01.2009

2. Poznámka pod čarou č. 20a zní:

01.01.2009

20a) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 382/2008 Sb.“.

01.01.2009

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2009

Změna zákona o státní sociální podpoře

01.01.2009

Čl. XIII

01.01.2009

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 30 odst. 1 písm. a) bodě 2 se za slovo „konce“ vkládá slovo „druhého“.

01.01.2009

2. V § 59 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 48e až 48g zní:

01.01.2009

(3) V případě, že příjemci dávky státní sociální podpory, nejde-li o jednorázové dávky, je podle sdělení orgánu pomoci v hmotné nouzi48e) vyplácen prostřednictvím zvláštního příjemce nebo formou poukázek podle zvláštního právního předpisu48f) také příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení48g) alespoň po dobu 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, je úřad státní sociální podpory povinen rozhodnout o ustanovení zvláštního příjemce pro přijímání dávek státní sociální podpory, jsou-li splněny podmínky, za nichž se ustavuje zvláštní příjemce podle odstavce 2. Pokud nebudou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 pro ustanovení zvláštního příjemce podle věty první, úřad státní sociální podpory o tom vydá usnesení, které pouze poznamená do spisu. Pro stanovení podmínky 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích se doby poskytování uvedených dávek hmotné nouze prostřednictvím zvláštního příjemce nebo formou poukázek sčítají.

01.01.2009

48e) § 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2009

48f) § 43 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2009

48g) § 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2009

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 a 6.

01.01.2009

Dosavadní poznámka pod čarou č. 48e se označuje jako poznámka pod čarou č. 48h, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.01.2009

Čl. XIV

01.01.2009

Přechodné ustanovení

01.01.2009

Doba 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích podle § 59 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2009, se počítá od 1. ledna 2009.


01.01.2009

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2009

ÚČINNOST

01.01.2009

Čl. XV

31.12.2008

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009, s výjimkou čl. V bodů 7, 11, 12 a 17, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010.


01.01.2009

Vlček v. r.

01.01.2009

Klaus v. r.

01.01.2009

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru