PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 38/2008 Sb.Zákon o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 11/2008
Platnost od 12.02.2008
Účinnost od 01.04.2008
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.04.2008

38

01.04.2008

ZÁKON

01.04.2008

ze dne 17. ledna 2008

01.04.2008

o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2008

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.04.2008

ČÁST PRVNÍ

01.04.2008

O VÝVOZU A DOVOZU ZBOŽÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO PRO VÝKON TRESTU SMRTI, MUČENÍ NEBO JINÉ KRUTÉ, NELIDSKÉ ČI PONIŽUJÍCÍ ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ, A O POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI S TÍMTO ZBOŽÍM SOUVISEJÍCÍ

01.04.2008

§ 1

01.04.2008

Předmět úpravy

01.04.2008

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) (dále jen "nařízení Rady")

01.04.2008

a) práva a povinnosti osob při vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a které je vymezeno nařízením Rady (dále jen "zboží"), a při poskytování technické pomoci vymezené v nařízení Rady (dále jen "technická pomoc"),

01.04.2008

b) výkon státní správy související s povolováním a kontrolou vývozu a dovozu zboží a poskytováním technické pomoci.

01.04.2008

§ 2

01.04.2008

Působnost

01.04.2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo")

01.04.2008

a) rozhoduje o vydání povolení k vývozu nebo dovozu zboží nebo o vydání povolení k poskytnutí technické pomoci,

01.04.2008

b) spolupracuje s příslušnými orgány Evropských společenství a členských států Evropské unie.

01.04.2008

§ 3

01.04.2008

Žádost o povolení

01.04.2008

Žádost o vydání povolení k vývozu nebo dovozu zboží a žádost o vydání povolení k poskytnutí technické pomoci se podává na formuláři, který je uveden v příloze k tomuto zákonu; ministerstvo formulář zpřístupní také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.04.2008

§ 4

01.04.2008

Rozhodnutí o žádosti

01.04.2008

(1) Na základě žádosti podle § 3 rozhodne ministerstvo v souladu s nařízením Rady.

01.04.2008

(2) V případě vývozu zboží uvedeného v příloze III nařízení Rady ministerstvo rozhodne také v souladu se závazným stanoviskem Ministerstva zahraničních věcí.

01.04.2008

§ 5

01.04.2008

(1) Ministerstvo povolení k vývozu zboží nebo k poskytnutí technické pomoci do třetí země zruší, jestliže

01.04.2008

a) bylo vydáno na základě nesprávných nebo neúplných údajů,

01.04.2008

b) nebyly dodrženy podmínky uvedené v povolení, nebo

01.04.2008

c) stát konečného určení zboží nebo technické pomoci přestal poskytovat dostatečnou záruku, že zboží nebude použito k výkonu trestu smrti, mučení nebo jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, včetně soudem nařízených tělesných trestů, vykonávaných donucovacím orgánem, nebo jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou.

01.04.2008

(2) Ministerstvo může povolení k vývozu zboží nebo k poskytnutí technické pomoci do třetí země změnit nebo zrušit, jestliže dojde ke změně okolností, za kterých bylo uděleno.

01.04.2008

(3) Ministerstvo platnost povolení k vývozu zboží nebo k poskytnutí technické pomoci pozastaví na dobu nezbytně nutnou k prošetření, zda nejsou dány podmínky pro jeho změnu nebo zrušení.

01.04.2008

(4) Povolení zanikne

01.04.2008

a) uskutečněním vývozu nebo dovozu celkového množství zboží uvedeného v povolení,

01.04.2008

b) poskytnutím technické pomoci v rozsahu uvedeném v povolení,

01.04.2008

c) uplynutím doby jeho platnosti.

01.04.2008

(5) Podání rozkladu proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 nemá odkladný účinek.

01.04.2008

§ 6

01.04.2008

Povinnosti vývozce a dovozce

01.04.2008

(1) Vývozce nebo dovozce zboží uvede do celního prohlášení číslo jednací povolení.

01.04.2008

(2) Držitel povolení k vývozu nebo dovozu zboží je povinen bezodkladně oznámit ministerstvu uskutečnění vývozu nebo dovozu zboží, potvrzené celním úřadem na povolení, nebo skutečnost, že povolení nebylo po dobu jeho platnosti využito.

01.04.2008

(3) Pokud tak ministerstvo v povolení stanoví, je vývozce zboží povinen do třiceti dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém byl vývoz uskutečněn, předložit doklad o ověření dodávky vystavený příslušným orgánem státu konečného určení potvrzující přijetí zboží v tomto státu.

01.04.2008

§ 7

01.04.2008

Povinnosti držitele povolení k poskytnutí technické pomoci

01.04.2008

Držitel povolení k poskytnutí technické pomoci je povinen bezodkladně informovat ministerstvo o formě a rozsahu poskytnuté technické pomoci nebo o tom, že povolení nebylo po dobu jeho platnosti využito.

01.04.2008

§ 8

01.04.2008

Celní úřad

01.04.2008

Uskutečnění vývozu nebo dovozu zboží potvrdí celní úřad na povolení.

01.04.2008

§ 9

01.04.2008

Dohled

01.04.2008

(1) Dohled nad dodržováním povinností stanovených v nařízení Rady a v tomto zákoně provádí celní úřad.

01.04.2008

(2) Na základě žádosti ministerstva prověřuje celní úřad skutečnosti uvedené v žádosti o vydání povolení.

01.04.2008

(3) Generální ředitelství cel vede k zabezpečení výkonu dohledu evidenci uskutečněného vývozu a dovozu zboží a evidenci správních deliktů s tím souvisejících, a to v členění podle vydaného povolení. O údajích v této evidenci informuje ministerstvo. Celní úřady vedou tyto evidence podle své územní působnosti.

01.04.2008

Správní delikty

01.04.2008

§ 10

01.04.2008

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

01.04.2008

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.04.2008

a) v rozporu s čl. 3 až 5 nařízení Rady vyveze nebo doveze zboží,

01.04.2008

b) v rozporu s čl. 3 nebo 4 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, nebo

01.04.2008

c) v žádosti o povolení podle § 3 uvede nesprávné údaje, nebo předloží padělané, pozměněné nebo neplatné doklady.

01.04.2008

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vývozce dopustí správního deliktu tím, že

01.04.2008

a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady vyveze zboží, aniž by pro takový vývoz byly splněny podmínky stanovené v povolení k vývozu zboží,

01.04.2008

b) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný vývoz zboží, nebo že povolení nevyužila, nebo

01.04.2008

c) v rozporu s § 6 odst. 3 nepředloží doklad o ověření dodávky.

01.04.2008

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce dopustí správního deliktu tím, že

01.04.2008

a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady doveze zboží, aniž by pro takový dovoz byly splněny podmínky stanovené v povolení k dovozu zboží, nebo

01.04.2008

b) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný dovoz zboží, nebo že povolení nevyužila.

01.04.2008

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k poskytnutí technické pomoci dopustí správního deliktu tím, že

01.04.2008

a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, aniž by byly splněny podmínky stanovené v povolení k poskytnutí technické pomoci,

01.04.2008

b) v rozporu s § 7 neinformuje ministerstvo o formě a rozsahu poskytnuté technické pomoci nebo o tom, že povolení k poskytnutí technické pomoci nevyužila.

01.04.2008

(5) Za správní delikt se uloží propadnutí věci nebo pokuta do

01.04.2008

a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a),

01.04.2008

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 4 písm. a),

01.04.2008

c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c),

01.04.2008

d) 800 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 4 písm. b),

01.04.2008

e) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. b).

01.04.2008

(6) Propadnutí věci lze uložit i vedle pokuty.

01.04.2008

§ 11

01.04.2008

Přestupky

01.04.2008

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

01.04.2008

a) v rozporu s čl. 3 až 5 nařízení Rady vyveze nebo doveze zboží,

01.04.2008

b) v rozporu s čl. 3 nebo 4 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, nebo

01.04.2008

c) v žádosti o povolení uvede nesprávné údaje nebo předloží padělané, pozměněné nebo neplatné doklady.

01.04.2008

(2) Fyzická osoba se jako vývozce dopustí přestupku tím, že

01.04.2008

a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady vyveze zboží, aniž by pro takový vývoz byly splněny podmínky stanovené v povolení k vývozu zboží,

01.04.2008

b) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný vývoz zboží, nebo že povolení nevyužila, nebo

01.04.2008

c) v rozporu s § 6 odst. 3 nepředloží doklad o ověření dodávky.

01.04.2008

(3) Fyzická osoba se jako dovozce dopustí přestupku tím, že

01.04.2008

a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady doveze zboží, aniž by pro takový dovoz byly splněny podmínky stanovené v povolení k dovozu zboží, nebo

01.04.2008

b) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný dovoz zboží, nebo že povolení nevyužila.

01.04.2008

(4) Fyzická osoba se jako držitel povolení k poskytnutí technické pomoci dopustí přestupku tím, že

01.04.2008

a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, aniž by byly splněny podmínky stanovené v povolení k poskytnutí technické pomoci,

01.04.2008

b) v rozporu s § 7 neinformuje ministerstvo o formě a rozsahu poskytnuté technické pomoci nebo o tom, že povolení k poskytnutí technické pomoci nevyužila.

01.04.2008

(5) Za přestupek lze uložit propadnutí věci nebo pokutu do

01.04.2008

a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a),

01.04.2008

b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 4 písm. a),

01.04.2008

c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),

01.04.2008

d) 800 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 4 písm. b),

01.04.2008

e) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. b).

01.04.2008

(6) Propadnutí věci lze uložit i vedle pokuty.

01.04.2008

§ 12

01.04.2008

Společná ustanovení ke správním deliktům

01.04.2008

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

01.04.2008

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a okolnostem, za kterých byl spáchán.

01.04.2008

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o jeho spáchání dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

01.04.2008

(4) Správní delikty v prvním stupni projednává celní úřad. Celní úřad příslušný k projednání správního deliktu může věc postoupit k projednání celnímu úřadu, v jehož správním obvodu je sídlo, popřípadě místo podnikání právnické osoby nebo místo podnikání anebo bydliště fyzické osoby, která je podezřelá, že správní delikt spáchala.

01.04.2008

(5) Na odpovědnost za jednání, ke kterému došlo při podnikání fyzické osoby2) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

01.01.2011

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

01.04.2008

(7) Propadnutí věci lze uložit, jestliže zboží anebo věc použitá k technické pomoci byla

01.04.2008

a) ke spáchání správního deliktu použita nebo určena,

01.04.2008

b) správním deliktem získána, nebo

01.04.2008

c) nabyta za věc správním deliktem získanou.

01.04.2008

(8) Vlastníkem věcí propadnutých podle odstavce 7 se stává stát.

01.04.2008

Společná ustanovení

01.04.2008

§ 13

01.04.2008

K zabezpečení provádění tohoto zákona může ministerstvo požadovat od státních orgánů stanovisko k jednotlivým žádostem a informace o žadatelích o povolení, včetně informací o jejich podnikání, jestliže se vztahují k vývozu nebo dovozu zboží, nebo k poskytování technické pomoci. Tyto státní orgány jsou povinny vydat stanovisko, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy4) ve lhůtě 20 dnů od obdržení žádosti nebo po dohodě s ministerstvem ve lhůtě přiměřeně prodloužené.

01.04.2008

§ 14

01.04.2008

Povolení jsou nepřevoditelná a nepřecházejí na právní nástupce.


01.04.2008

ČÁST DRUHÁ

01.04.2008

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2008

§ 15

01.04.2008

V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005, zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb., se za položku 105 vkládá nová položka 105a, která včetně poznámky pod čarou č. 64a zní:

01.04.2008

"Položka 105a

01.04.2008
Udělení povolení k vývozu nebo dovozu zboží nebo poskytnutí technické pomoci udělované podle zvláštního právního předpisu64a) Kč 500.
01.04.2008

64a) Zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.“.


01.04.2008

ČÁST TŘETÍ

01.04.2008

ÚČINNOST

01.04.2008

§ 16

01.04.2008

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.04.2008

Vlček v. r.

01.04.2008

Klaus v. r.

01.04.2008

Topolánek v. r.


01.04.2008

01.04.2008

Příloha k zákonu č. 38/2008 Sb.

01.04.2008

Žádost o povolení k vývozu nebo dovozu zboží a k poskytnutí technické pomoci

01.04.2008

Žádost o povolení k vývozu nebo dovozu zboží a k poskytnutí technické pomoci

Poznámky pod čarou

01.04.2008

1) Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, v platném znění.

01.04.2008

2) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

01.04.2008

4) Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru