PLUS na zkoušku

Zákon č. 294/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Částka 97/2008
Platnost od 19.08.2008
Účinnost od 01.10.2008
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.10.2008

294

01.10.2008

ZÁKON

01.10.2008

ze dne 16. července 2008,

01.10.2008

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2008

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.10.2008

ČÁST PRVNÍ

01.10.2008

Změna zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

01.10.2008

Čl. I

01.10.2008

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

01.10.2008

1. Za § 93 se vkládá nový § 93a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 23a a 23b zní:

01.10.2008

㤠93a

01.10.2008

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

01.10.2008

(1) Další dohodnutou prací přesčas ve zdravotnictví (dále jen „další dohodnutá práce přesčas“) se rozumí práce v nepřetržitém provozu spojená s příjmem, léčbou, péčí nebo se zajištěním přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích, ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních a zdravotnických zařízeních zdravotnické záchranné služby, kterou vykonává

01.10.2008

a) lékař, zubní lékař nebo farmaceut23a),

01.10.2008

b) zdravotnický pracovník nelékařských zdravotnických povolání pracující v nepřetržitém pracovním režimu23b),

01.10.2008

(dále jen „zaměstnanec ve zdravotnictví“). Další dohodnutá práce přesčas je práce konaná nad rozsah uvedený v § 93 odst. 4.

01.10.2008

(2) Zaměstnanec ve zdravotnictví, který nesouhlasí s výkonem další dohodnuté práce přesčas, nesmí být k jejímu sjednání nucen ani být vystaven jakékoli újmě. O uplatnění další dohodnuté práce přesčas je zaměstnavatel povinen písemně vyrozumět příslušný orgán inspekce práce.

01.10.2008

(3) Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně, a v případě zaměstnanců zdravotnické záchranné služby v průměru 12 hodin týdně, v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích; jen kolektivní smlouva může toto období vymezit na nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích.

01.10.2008

(4) Dohoda o další dohodnuté práci přesčas

01.10.2008

a) musí být sjednána písemně, jinak je neplatná,

01.10.2008

b) nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech ode dne vzniku pracovního poměru,

01.10.2008

c) nesmí být sjednána na dobu delší než 52 týdnů po sobě jdoucích,

01.10.2008

d) může být okamžitě zrušena, a to i bez udání důvodu v období 12 týdnů od sjednání; okamžité zrušení musí být provedeno písemně a doručeno druhému účastníku,

01.10.2008

e) může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu; výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku. Pokud nebyla výpovědní doba sjednána kratší, činí 2 měsíce a musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance ve zdravotnictví.

01.10.2008

(5) Zaměstnavatel vede aktuální seznam všech zaměstnanců ve zdravotnictví vykonávajících další dohodnutou práci přesčas.

01.10.2008

(6) Pokud se v tomto ustanovení nestanoví něco jiného, platí pro další dohodnutou práci přesčas obdobně ustanovení zákoníku práce týkající se práce přesčas.

01.10.2008

23a) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

01.10.2008

23b) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.10.2008

2. V § 96 odst. 1 písm. a) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

01.10.2008

3. další dohodnuté práce přesčas (§ 93a),“. Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5.

01.10.2008

3. V § 363 odst. 1 se za slova „§ 93 odst. 2 věta druhá a odst. 4,“ vkládají slova „§ 93a odst. 1 až 3 a odst. 5,“ a slova „§ 96 odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 96 odst. 1 písm. a) bod 3 a odst. 2“.

01.10.2008

Čl. II

01.10.2008

Přechodné ustanovení

01.10.2008

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví podle čl. I bodu 1 může být vykonávána pouze v období ode dne účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2013.

01.10.2008

ČÁST DRUHÁ

01.10.2008

Změna zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

01.10.2008

Čl. III

01.10.2008

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb. a zákona č. 362/2007 Sb., se mění takto:

01.10.2008

1. V § 4 odst. 1 písm. k) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

01.10.2008

l) je oprávněn zakázat (omezit)9a) výkon práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku práce.

01.10.2008

9a) Čl. 22 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.“.

01.10.2008

2. V § 5 odst. 1 písm. m) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

01.10.2008

n) je oprávněn zakázat (omezit)9a) výkon práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku práce.“.

01.10.2008

3. V § 7 odst. 1 písm. j) se na konci bodu 2 doplňují slova „práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku práce,“.


01.10.2008

ČÁST TŘETÍ

01.10.2008

ÚČINNOST

01.10.2008

Čl. IV

01.10.2008

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.10.2008

Vlček v. r.

01.10.2008

Klaus v. r.

01.10.2008

v z. Čunek v. r.

Přesunout nahoru