PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 29/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 11/2008
Platnost od 12.02.2008
Účinnost od 12.02.2008
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
12.02.2008

29

12.02.2008

ZÁKON

12.02.2008

ze dne 16. ledna 2008,

12.02.2008

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

12.02.2008

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


12.02.2008

Čl. I

12.02.2008

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

12.02.2008

1. V § 128 odst. 3 se slova „je právnickou osobou, která“ zrušují.

12.02.2008

2. V § 128 odst. 10 větě druhé se za slovo „úvěr“ vkládá slovo „ , dotaci“.

12.02.2008

3. V § 129 odst. 1 se slovo „přijatých“ nahrazuje slovy „výnosů z“ a za slovo „poslední“ se vkládá slovo „kalendářní“.

12.02.2008

4. V § 129a odst. 2 větě první se slovo „přijatých“ nahrazuje slovy „výnosů z“.

12.02.2008

5. V § 130 odst. 4 písm. d) se za slovo „má“ vkládají slova „nebo měl kdykoli během posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících dni, ve kterém bylo učiněno oznámení podle odstavce 1“.

12.02.2008

6. V § 131 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Pokud si Garanční fond peněžní prostředky na finančním trhu neobstará, může mu být na jeho žádost z důvodů zvláštního zřetele hodných poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc v potřebné výši ze státního rozpočtu.“.


12.02.2008

Čl. II

12.02.2008

Přechodná ustanovení

12.02.2008

1. Vyloučení nároku na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen „Garanční fond“) se posuzuje podle dosavadních právních předpisů, pokud oznámení podle § 130 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., bylo učiněno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

12.02.2008

2. Příspěvky do Garančního fondu za kalendářní rok 2007 se vypočítají podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona. Poplatek nebo provize přijaté obchodníkem s cennými papíry v kalendářním roce 2007, ale zaúčtované do výnosů již v kalendářním roce 2006, se pro účely stanovení příspěvku do Garančního fondu považují za výnos obchodníka s cennými papíry za kalendářní rok 2007. Poplatek nebo provize přijaté obchodníkem s cennými papíry v kalendářním roce 2006, ale zaúčtované do výnosů až v kalendářním roce 2007, se pro účely stanovení příspěvku do Garančního fondu považují za výnos obchodníka s cennými papíry za rok 2006.

12.02.2008

Čl. III

12.02.2008

Účinnost

12.02.2008

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


12.02.2008

Vlček v. r.

12.02.2008

Klaus v. r.

12.02.2008

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru