PLUS na zkoušku

Obsah

01.09.2008

254

01.09.2008

ZÁKON

01.09.2008

ze dne 5. června 2008,

01.09.2008

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

01.09.2008

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.09.2008

ČÁST PRVNÍ

01.09.2008

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

01.09.2008

Čl. I

01.09.2008

V zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, se část jedenáctá včetně nadpisu zrušuje.

01.09.2008

ČÁST DRUHÁ

01.09.2008

Změna zákona o bankách

01.09.2008

Čl. II

01.09.2008

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 216/2008 Sb., se mění takto:

01.09.2008

1. V § 1 odst. 3 písm. k) se slova „(nákup devizových prostředků)“ zrušují.

01.09.2008

2. V § 25a odst. 4 písmeno f) zní:

01.09.2008

f) boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,“.

01.09.2008

3. V § 37 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

01.09.2008

4. V § 38 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Porušením povinnosti dodržet bankovní tajemství rovněž není sdělení údajů o klientovi a jeho obchodech při podání trestního oznámení nebo při plnění oznamovací povinnosti podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.“.

01.09.2008

5. V § 38 odst. 3 písmeno e) zní:

01.09.2008

e) Ministerstva financí za podmínek, které stanoví zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákon o provádění mezinárodních sankcí,“.

01.09.2008

6. § 44a se zrušuje.

01.09.2008

ČÁST TŘETÍ

01.09.2008

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

01.09.2008

Čl. III

01.09.2008

V § 7 odst. 7 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se věta třetí nahrazuje větou „Za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy jsou osoby uvedené ve větě první pro účely občanského soudního řízení, exekučního řízení podle exekučního řádu, výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě, trestního řízení, správy daní a při plnění povinnosti vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí zproštěny povinnosti mlčenlivosti.“.

01.09.2008

ČÁST PÁTÁ

01.09.2008

Změna zákona č. 159/2000 Sb.

01.09.2008

Čl. V

01.09.2008

V zákoně č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony, se část první včetně nadpisu zrušuje.

01.09.2008

ČÁST ŠESTÁ

01.09.2008

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

01.09.2008

Čl. VI

01.09.2008

V § 11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb., písmeno e) zní:

01.09.2008

e) činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.“.

01.09.2008

Poznámka pod čarou č. 12a se zrušuje.

01.09.2008

ČÁST OSMÁ

01.09.2008

Změna zákona o České konsolidační agentuře

01.09.2008

Čl. VIII

01.09.2008

V zákoně č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

01.09.2008

ČÁST DEVÁTÁ

01.09.2008

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty

01.09.2008

Čl. IX

01.09.2008

V zákoně č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, se část třetí včetně nadpisu zrušuje.

01.09.2008

ČÁST DESÁTÁ

01.09.2008

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

01.09.2008

Čl. X

01.09.2008

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, se část dvanáctá včetně nadpisu zrušuje.

01.09.2008

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.09.2008

Změna zákona č. 284/2004 Sb.

01.09.2008

Čl. XI

01.09.2008

V zákoně č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 344/2004 Sb., se část první včetně nadpisu zrušuje.

01.09.200831.12.2016

ČÁST DVANÁCTÁ

01.09.200831.12.2016

Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách

01.09.200831.12.2016

Čl. XII

01.09.200831.12.2016

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

01.09.200831.12.2016

1. V § 4 odst. 2 se za větu první doplňuje věta „Za vsazenou částku se považuje souhrn přijatých plnění provozovatele, který tvoří sázka (vklad) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou. Tento poplatek či jiné plnění související s uskutečňovanou sázkou nevstupují do výpočtu výše výhry podle ustanovení § 2 písm. h).“.

01.09.200831.12.2016

2. V § 33 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

01.09.200831.12.2016

3. V § 36 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Rozsah identifikačních údajů v evidenci a jejich uchovávání se řídí zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“.

01.09.200831.12.2016

Poznámka pod čarou č. 11a se zrušuje.

01.09.200831.12.2016

4. V § 46b odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.“.

01.09.200831.12.2016

Čl. XIII

01.09.200831.12.2016

Přechodné ustanovení

01.09.200831.12.2016

Ustanovení § 4 odst. 2 věta druhá zákona č. 202/1990 Sb., ve znění tohoto zákona, se pro účely vyúčtování, dle ustanovení § 28, aplikuje poprvé již v rámci vyúčtování předpokládaného provozovateli za kalendářní rok 2008.

01.09.2008

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.09.2008

Změna zákona o advokacii

01.09.2008

Čl. XIV

01.09.2008

V § 21 odst. 6 větě druhé zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se slova „zvláštního zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti9a)“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

01.09.2008

Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

01.09.2008

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.09.2008

Změna zákona č. 344/2005 Sb.

01.09.2008

Čl. XV

01.09.2008

V zákoně č. 344/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část první včetně nadpisu zrušuje.

01.09.2008

ČÁST PATNÁCTÁ

01.09.2008

Změna zákona, kterým se mění zákon o územních finančních orgánech

01.09.2008

Čl. XVI

01.09.2008

V zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část šedesátá včetně nadpisu zrušuje.

01.09.2008

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.09.2008

Změna zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu

01.09.2008

Čl. XVII

01.09.2008

V zákoně č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

01.09.2008

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.09.2008

Změna zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem

01.09.2008

Čl. XVIII

01.09.2008

V zákoně č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

01.09.2008

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.09.2008

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

01.09.2008

Čl. XIX

01.09.2008

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

01.09.2008

1. V § 25a odst. 4 písm. f) se za slovo „činnosti“ vkládají slova „a financování terorismu“.

01.09.2008

2. V § 25b odst. 2 větě poslední se slova „zvláštního zákona19)“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí“.

01.09.2008

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

01.09.2008

3. V § 25b odst. 3 písmeno d) zní:

01.09.2008

d) příslušného orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí,“.

01.09.2008

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.09.2008

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

01.09.2008

Čl. XX

01.09.2008

V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, se část třetí včetně nadpisu zrušuje.

01.09.2008

ČÁST DVACÁTÁ

01.09.2008

Změna devizového zákona

01.09.2008

Čl. XXI

01.09.2008

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

01.09.2008

1. V § 1 se písmeno i) zrušuje.

01.09.2008

Dosavadní písmena j) až m) se označují jako písmena i) až l).

01.09.2008

2. V § 1 písmena k) a l) včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 znějí:

01.09.2008

k) devizovým místem

01.09.2008

1. banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v tuzemsku nebo pobočka zahraniční banky, které jsou v rozsahu bankovní licence nebo povolení podle jiného právního předpisu3) oprávněny provádět platební styk4) ve vztahu k zahraničí, směnárenskou činnost nebo bezhotovostní obchody s cizí měnou,

01.09.2008

2. osoba, které byla udělena podle tohoto zákona devizová licence,

01.09.2008

3. osoba oprávněná vykonávat směnárenskou činnost na základě registrace, nebo

01.09.2008

4. osoba oprávněná k provádění obchodů s cizí měnou nebo k provádění platebního styku ve vztahu k zahraničí na základě principu jednotné licence,

01.09.2008

l) poskytováním peněžních služeb zprostředkování úhrad z tuzemska do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí do tuzemska, včetně přeshraničních převodů podle zákona o platebním styku,

01.09.2008

3) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

01.09.2008

4) § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb.
§ 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 87/1995 Sb.“.

01.09.2008

Poznámky pod čarou č. 5 a 16 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.09.2008

3. V § 1 se doplňují písmena m) a n), která znějí:

01.09.2008

m) směnárenskou činností poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej bankovek, mincí nebo šeků v cizí nebo české měně za bankovky, mince nebo šeky v jiné měně,

01.09.2008

n) bezhotovostním obchodem s cizí měnou poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej české nebo cizí měny za jinou měnu, při němž klient devizovému místu a devizové místo klientovi platí převodem peněžních prostředků z účtu; bezhotovostním obchodem s cizí měnou se rozumí rovněž zprostředkování nebo jiné obstarání takového nákupu nebo prodeje, včetně přijímání a předávání pokynů k jeho provedení nebo zajištění; bezhotovostním obchodem s cizí měnou není činnost, která odpovídá poskytování investičních služeb podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.“.

01.09.2008

4. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 8 zní:

01.09.2008

㤠3

01.09.2008

Registrace ke směnárenské činnosti

01.09.2008

(1) Nabízet nebo provádět směnárenskou činnost jako podnikání může pouze fyzická nebo právnická osoba, která byla k této činnosti předem registrována Českou národní bankou5).

01.09.2008

(2) Registrace se nevyžaduje, je-li směnárenská činnost vykonávána na základě bankovní nebo jednotné licence podle zákona upravujícího činnost bank6) nebo stanoví-li tento zákon nebo zákon upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev7) jinak.

01.09.2008

(3) Registraci provede Česká národní banka na žádost osoby, která hodlá směnárenskou činnost vykonávat. Provedenou registraci nelze převést na jinou osobu, ani nepřechází na právního nástupce.

01.09.2008

(4) Česká národní banka provede registraci fyzické osoby ke směnárenské činnosti, pokud

01.09.2008

a) žadatel dosáhl věku 18 let a je plně způsobilý k právním úkonům,

01.09.2008

b) skutečný majitel žadatele podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu8) (dále jen „skutečný majitel“) je osobou bezúhonnou,

01.09.2008

c) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je osobou bezúhonnou a má odpovídající vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.

01.09.2008

(5) Náležitostmi a přílohami žádosti fyzické osoby o registraci ke směnárenské činnosti jsou

01.09.2008

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, adresa trvalého nebo jiného pobytu žadatele,

01.09.2008

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, adresa trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele žadatele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele, v případě, že se jedná o osobu od žadatele odlišnou,

01.09.2008

c) doklady prokazující bezúhonnost žadatele, skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,

01.09.2008

d) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.

01.09.2008

(6) Česká národní banka provede registraci právnické osoby ke směnárenské činnosti, pokud

01.09.2008

a) osoba, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem žadatele, členem statutárního orgánu žadatele, a skutečný majitel žadatele jsou osobami bezúhonnými ve smyslu § 3d odst. 1,

01.09.2008

b) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je osobou bezúhonnou a má odpovídající vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.

01.09.2008

(7) Náležitostmi a přílohami žádosti právnické osoby o registraci ke směnárenské činnosti jsou

01.09.2008

a) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc nebo jeho úředně ověřená kopie nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje; právnická osoba se sídlem mimo území České republiky předloží obdobný dokument,

01.09.2008

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství a adresa trvalého nebo jiného pobytu osoby, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem a členem statutárního orgánu žadatele, pokud tyto údaje nejsou uvedeny v předložených dokumentech nebo se od nich liší; je-li společníkem právnická osoba, doklad podle písmene a) a údaje k identifikaci jejích společníků a členů jejího statutárního orgánu, až po určení konkrétních fyzických osob,

01.09.2008

c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, datum narození a adresa trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,

01.09.2008

d) doklady prokazující bezúhonnost společníka žadatele, osoby, která je statutárním orgánem žadatele a členem statutárního orgánu žadatele, skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,

01.09.2008

e) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.

01.09.2008

5) Čl. 36 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu.

01.09.2008

6) Zákon č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.09.2008

7) Zákon č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.09.2008

8) § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“.

01.09.2008

5. Za § 3 se vkládají nové § 3a až 3h, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9 až 11a znějí:

01.09.2008

㤠3a

01.09.2008

Devizová licence

01.09.2008

(1) Devizovou licenci uděluje Česká národní banka k

01.09.2008

a) provádění či zprostředkování bezhotovostních obchodů s cizí měnou [§ 1 písm. n)], nebo

01.09.2008

b) poskytování peněžních služeb [§ 1 písm. l)],

01.09.2008

jsou-li tyto činnosti podnikáním podle obchodního zákoníku; bez devizové licence nesmí nikdo tyto činnosti nabízet ani provádět5).

01.09.2008

(2) Devizová licence se nevyžaduje, jsou-li činnosti uvedené v odstavci 1 vykonávány na základě bankovní nebo jednotné licence podle zákona upravujícího činnost bank6) nebo stanoví-li tento zákon nebo zákon upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev7) jinak.

01.09.2008

(3) Devizová licence se uděluje na žádost. V devizové licenci se stanoví rozsah oprávnění, doba, na kterou se uděluje, a podmínky, které je osoba, jíž se devizová licence uděluje, povinna dodržovat. Vydanou devizovou licenci nelze převést na jinou osobu, ani nepřechází na právního nástupce.

01.09.2008

(4) Česká národní banka udělí devizovou licenci tehdy, pokud

01.09.2008

a) žadatel, osoba, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem žadatele, členem statutárního orgánu žadatele, osoba, která pro žadatele bude provádět sjednávání a vypořádání bezhotovostních obchodů s cizí měnou, a skutečný majitel žadatele jsou osobami bezúhonnými ve smyslu § 3d odst. 1,

01.09.2008

b) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je osobou bezúhonnou a má odpovídající vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3,

01.09.2008

c) žadatel splní další podmínky pro udělení devizové licence, stanovené v § 3b nebo § 3c.

01.09.2008

§ 3b

01.09.2008

Bezhotovostní obchody s cizí měnou

01.09.2008

(1) Devizovou licenci k bezhotovostním obchodům s cizí měnou lze udělit pouze právnické osobě se splaceným základním kapitálem ve výši nejméně 10000000 Kč. Tato výše se nevyžaduje, pokud žadatel o devizovou licenci hodlá pouze zprostředkovávat bezhotovostní obchody s cizí měnou a nebude přitom oprávněn přijímat peněžní prostředky ani pokyny klientů.

01.09.2008

(2) Žádost o udělení devizové licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou obsahuje, kromě náležitostí stanovených správním řádem, základní údaje o žadateli, odůvodnění a listinné dokumenty.

01.09.2008

(3) Základními údaji o žadateli se rozumí

01.09.2008

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství a adresa trvalého nebo jiného pobytu osoby, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem a členem statutárního orgánu žadatele, pokud tyto údaje nejsou uvedeny v předložených dokumentech nebo se od nich liší,

01.09.2008

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, datum narození a adresa trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele, osoby, která bude řídit podnikání žadatele, a osoby, která pro žadatele bude provádět sjednání a vypořádání bezhotovostních obchodů s cizí měnou.

01.09.2008

(4) Odůvodnění žádosti musí obsahovat

01.09.2008

a) obchodní plán na nejbližší 3 roky,

01.09.2008

b) komentář k jednotlivým údajům obchodního plánu podle písmene a), který obsahuje informace o předpokladech a podmínkách, na nichž je obchodní plán založen, předpokládaném zisku, analýze schopnosti žadatele provádět licencovanou činnost ve vztahu ke kapitálovému vybavení žadatele, tvorbě rezerv a případném vlivu na likviditu, ziskovost a kvalitu aktiv,

01.09.2008

c) způsoby zajištění proti rizikům, jejich měření, sledování a řízení,

01.09.2008

d) materiálně technické, organizační a personální zabezpečení činností souvisejících s prováděním bezhotovostních obchodů s cizí měnou,

01.09.2008

e) postup při sjednávání, provádění a vypořádání bezhotovostních obchodů včetně mechanismu tvorby cen,

01.09.2008

f) organizační schéma žadatele, včetně jmen a příjmení osob, které budou zastávat jednotlivé pracovní pozice.

01.09.2008

(5) Dokumenty, jež tvoří součást žádosti, jsou

01.09.2008

a) stanovy právnické osoby, jsou-li vydány,

01.09.2008

b) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc nebo jeho úředně ověřená kopie nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje; právnická osoba se sídlem mimo území České republiky předloží obdobný dokument,

01.09.2008

c) doklady prokazující výši splaceného základního kapitálu žadatele,

01.09.2008

d) doklady prokazující bezúhonnost společníka žadatele, osoby, která je statutárním orgánem žadatele a členem statutárního orgánu žadatele, skutečného majitele, osoby, která bude řídit podnikání žadatele, a osoby, která pro žadatele bude provádět sjednání a vypořádání bezhotovostních obchodů s cizí měnou,

01.09.2008

e) je-li společníkem právnická osoba, doklad o této osobě podle písmene b) a doklady k identifikaci jejích společníků a členů jejího statutárního orgánu, až po určení konkrétních fyzických osob,

01.09.2008

f) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání podle § 3d odst. 3,

01.09.2008

g) profesní životopisy osob, které budou pro žadatele provádět sjednání a vypořádání bezhotovostních obchodů s cizí měnou, a osoby uvedené v odstavci 3 písm. a), s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných právnických osob, včetně členství již ukončených,

01.09.2008

h) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, a osoby, které pro žadatele budou provádět sjednání nebo vypořádání bezhotovostních obchodů s cizí měnou, úspěšně dokončily alespoň střední vzdělání,

01.09.2008

i) účetní závěrka žadatele za poslední účetní období a v případě, že žadatel je součástí konsolidovaného celku, též konsolidovaná účetní závěrka; pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, musí být účetní závěrka, popřípadě konsolidovaná účetní závěrka ověřena auditorem a

01.09.2008

j) vzory smluv, které žadatel hodlá uzavírat s klienty, včetně vzorů dokladů o sjednání a o vypořádání bezhotovostního obchodu.

01.09.2008

§ 3c

01.09.2008

Peněžní služby

01.09.2008

(1) Devizovou licenci k poskytování peněžních služeb lze udělit pouze právnické osobě nebo fyzické osobě, která dosáhla věku 18 let a je způsobilá k právním úkonům.

01.09.2008

(2) Je-li žadatelem o udělení devizové licence k poskytování peněžních služeb fyzická osoba, žádost musí mimo náležitostí stanovených správním řádem obsahovat

01.09.2008

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, adresu trvalého nebo jiného pobytu žadatele,

01.09.2008

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, adresu trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele, v případě, že se jedná o osobu od žadatele odlišnou,

01.09.2008

c) doklady prokazující bezúhonnost žadatele, skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,

01.09.2008

d) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání podle § 3d odst. 3.

01.09.2008

(3) Je-li žadatelem o udělení devizové licence k poskytování peněžních služeb právnická osoba, žádost musí mimo náležitosti stanovené správním řádem obsahovat

01.09.2008

a) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc nebo jeho úředně ověřenou kopii nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje; právnická osoba se sídlem mimo území České republiky předloží obdobný dokument,

01.09.2008

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství a adresu trvalého nebo jiného pobytu osoby, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem a členem statutárního orgánu žadatele; je-li společníkem právnická osoba, doklad podle písmene a) a údaje k identifikaci jejích společníků a členů jejího statutárního orgánu, až po určení konkrétních fyzických osob,

01.09.2008

c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, datum narození a adresu trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,

01.09.2008

d) doklady prokazující bezúhonnost společníka žadatele, osoby, která je statutárním orgánem žadatele a členem statutárního orgánu žadatele, skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,

01.09.2008

e) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání podle § 3d odst. 3.

01.09.2008

§ 3d

01.09.2008

Společná ustanovení pro registraci a udělování devizových licencí

01.09.2008

(1) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin

01.09.2008

a) spáchaný úmyslně, nebo

01.09.2008

b) spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem zamýšleného podnikání,

01.09.2008

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena9).

01.09.2008

(2) Bezúhonnost se prokazuje

01.09.2008

a) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu na území České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů, ne starším než 1 měsíc; to neplatí v případě, kdy si může tento výpis vyžádat Česká národní banka podle zvláštního právního předpisu,

01.09.2008

b) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu mimo území České republiky a u osoby, která se v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala mimo území České republiky po dobu delší než 6 měsíců, dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaným k tomu oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby, a států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců; pokud stát trvalého nebo jiného pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je tato osoba občanem, též dokladem vydaným státem, jehož je občanem.

01.09.2008

(3) Odpovídajícím vzděláním se pro účely tohoto zákona rozumí takové vzdělání, včetně vzdělání získaného praxí, které umožňuje provádět registrovanou nebo licencovanou činnost a plnit povinnosti spojené s jejím prováděním podle právního řádu České republiky. Ukončené střední vzdělání10) se za odpovídající vzdělání považuje vždy. Za dostatečnou praxi se považuje pracovní zkušenost s činností registrovanou nebo licencovanou podle tohoto zákona, a to nejméně v délce 6 měsíců. Při uznávání odborné kvalifikace oprávněných osob se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace11).

01.09.2008

(4) Česká národní banka vede seznam devizových míst a jim udělených platných povolení (registrací nebo devizových licencí) a zveřejňuje jej i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam obsahuje tyto údaje

01.09.2008

a) u podnikající fyzické osoby její jméno, případně jména, a příjmení, případně obchodní firmu, místo podnikání a identifikační číslo,

01.09.2008

b) u právnické osoby její obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo,

01.09.2008

c) u registrace její číslo a dobu, na kterou se uděluje,

01.09.2008

d) u devizové licence její číslo, rozsah oprávnění a dobu, na kterou se uděluje.

01.09.2008

Povinnosti při výkonu registrovaných a licencovaných činností

01.09.2008

§ 3e

01.09.2008

Devizové místo, které bylo registrováno ke směnárenské činnosti, je při výkonu této činnosti povinno

01.09.2008

a) informovat bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně podstatných údajů uvedených v žádosti o registraci; tyto podstatné údaje stanoví prováděcí právní předpis,

01.09.2008

b) vykonávat nákup a prodej cizí měny pouze v provozovnách předem evidovaných Českou národní bankou,

01.09.2008

c) zajistit, aby směnárenská činnost byla vykonávána pouze osobami, které jsou držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování, vydaného Českou národní bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou; ustanovení zvláštního právního předpisu o uznávání odborné kvalifikace tím nejsou dotčena,

01.09.2008

d) opatřit si, aktualizovat a užívat soubor informací v tištěné nebo elektronické podobě s vyobrazením a popisem platných platidel v měnách, které devizové místo nakupuje a prodává, a informacemi o jejich vydání, platnosti a lhůtě výměny,

01.09.2008

e) informovat klienty zřetelně a jednoznačně o podmínkách nákupu a prodeje cizí měny, používaných nákupních a prodejních kurzech a cenách poskytovaných služeb; bližší podmínky pro informování klientů stanoví prováděcí právní předpis,

01.09.2008

f) provádět nákup a prodej cizí měny podle nákupního nebo prodejního kurzu uvedeného v kurzovním lístku devizového místa; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis,

01.09.2008

g) nepoužívat při propagaci svých služeb nesprávné nebo neúplné informace,

01.09.2008

h) vykazovat České národní bance údaje o množství nakoupených a prodaných cizích měn v souladu s vyhláškou České národní banky.

01.09.2008

§ 3f

01.09.2008

(1) Devizové místo je na základě devizové licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou oprávněno poukázat konvertované peněžní prostředky na účet podle dispozic klienta.

01.09.2008

(2) Devizové místo, jemuž byla udělena devizová licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou, je při výkonu této činnosti povinno

01.09.2008

a) informovat bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně podstatných údajů uvedených v žádosti o devizovou licenci; tyto podstatné údaje stanoví prováděcí právní předpis,

01.09.2008

b) provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou pouze v provozovnách předem evidovaných Českou národní bankou,

01.09.2008

c) vést a archivovat evidenci a doklady o bezhotovostních obchodech s cizí měnou v souladu s prováděcím právním předpisem,

01.09.2008

d) uzavřít s klientem před uskutečněním služby písemnou smlouvu o bezhotovostních obchodech s cizí měnou, která musí obsahovat postupy a podmínky pro sjednávání, provádění a vypořádání jednotlivých obchodů, a vydat klientovi doklad o sjednání a doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu s cizí měnou; náležitosti těchto dokladů stanoví prováděcí právní předpis,

01.09.2008

e) provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou podle směnného kurzu dohodnutého s klientem,

01.09.2008

f) zajistit převod peněžních prostředků ve prospěch účtu určeného klientem ve lhůtě dohodnuté s klientem při sjednání obchodu,

01.09.2008

g) informovat klienta zřetelně a jednoznačně o cenách poskytovaných služeb před uskutečněním služby,

01.09.2008

h) vést peněžní prostředky klientů na samostatném účtu, odděleném od ostatních účtů devizového místa,

01.09.2008

i) evidovat stav a pohyb peněžních prostředků jednotlivých klientů odděleně od majetku devizového místa,

01.09.2008

j) zavést informační a organizační bariéry omezující možnost střetu zájmů mezi ním a jeho klientem nebo mezi jeho klienty navzájem,

01.09.2008

k) vnitřním předpisem stanovit pravidla pro obchody uzavírané zaměstnanci devizového místa na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých a zajistit kontrolu dodržování těchto pravidel,

01.09.2008

l) zajistit, aby při provádění bezhotovostních obchodů s cizí měnou bylo organizačně a personálně odděleno

01.09.2008

1. sjednávání těchto obchodů,

01.09.2008

2. vypořádání těchto obchodů,

01.09.2008

3. průběžná kontrola dodržování právních povinností a vnitřních předpisů devizového místa (dále jen „funkce compliance“),

01.09.2008

4. účetnictví,

01.09.2008

m) zajistit soustavné provádění vnitřní kontroly, včetně funkce compliance, a to všech činností souvisejících s bezhotovostními obchody s cizí měnou; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis,

01.09.2008

n) prokazatelným způsobem upozorňovat klienty zejména na důležité skutečnosti, závazky a možné finanční ztráty související s bezhotovostním obchodem s cizí měnou, jakož i na další peněžní závazky, pokud z provedení obchodu vyplynou,

01.09.2008

o) nepoužívat při propagaci služeb nesprávné nebo neúplné informace a nenabízet výhody, které nemůže zajistit.

01.09.2008

(3) Jestliže držitel devizové licence je oprávněn pouze zprostředkovávat bezhotovostní obchody s cizí měnou a není přitom oprávněn přijímat peněžní prostředky ani pokyny klientů, nevztahují se na něj povinnosti uvedené v odstavci 2 písm. c), e), f), h), i) a l).

01.09.2008

§ 3g

01.09.2008

(1) Devizové místo, kterému byla udělena devizová licence k poskytování peněžních služeb, je rovněž oprávněno k provádění nebo zprostředkování převodů peněžních prostředků v tuzemsku podle zákona o platebním styku.

01.09.2008

(2) Devizové místo, kterému byla udělena devizová licence k poskytování peněžních služeb, je povinno

01.09.2008

a) informovat bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně podstatných údajů uvedených v žádosti o devizovou licenci; tyto podstatné údaje stanoví prováděcí právní předpis,

01.09.2008

b) poskytovat peněžní služby pouze v provozovnách předem evidovaných Českou národní bankou,

01.09.2008

c) zajistit, aby peněžní služby byly poskytovány pouze osobami, které jsou držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování, vydaného Českou národní bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou; ustanovení zákona o uznávání odborné kvalifikace11) tím nejsou dotčena,

01.09.2008

d) opatřit si, aktualizovat a užívat soubor informací v tištěné nebo elektronické podobě s vyobrazením a popisem platných platidel v měnách, které devizové místo přijímá a vyplácí v rámci poskytování peněžních služeb, a informacemi o jejich vydání, platnosti a lhůtě výměny.

01.09.2008

(3) Pokud devizovému místu byla udělena devizová licence k poskytování peněžních služeb s vyloučením vyplácení prostředků v hotovosti v cizí měně, nevztahují se na něj povinnosti uvedené v odstavci 2 písm. c) a d).

01.09.2008

§ 3h

01.09.2008

(1) Devizové místo, které není bankou, pobočkou zahraniční banky nebo spořitelním či úvěrním družstvem, může provádět směnárenskou činnost či bezhotovostní obchody s cizí měnou nebo poskytovat peněžní služby pouze v provozovnách, které byly k tomuto účelu předem zaevidovány Českou národní bankou; za provozovnu se pro účely tohoto zákona považují také směnárenské automaty.

01.09.2008

(2) Evidenci provozovny k výkonu registrované nebo licencované činnosti Česká národní banka provede na základě doložení

01.09.2008

a) adresy provozovny,

01.09.2008

b) právního titulu užívání provozovny,

01.09.2008

c) kolaudačního souhlasu11a), pokud provozovna kolaudačnímu souhlasu podléhá.

01.09.2008

(3) Devizové místo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance změnu či zrušení evidované provozovny. Evidenci provozovny Česká národní banka změní či zruší na základě tohoto oznámení devizového místa. Evidenci provozovny může Česká národní banka zrušit také tehdy, pokud zjistí, že devizové místo v evidované provozovně nevykonává registrovanou nebo licencovanou činnost po dobu delší než 12 měsíců.

01.09.2008

(4) Nesdělí-li Česká národní banka žadateli o provedení, změnu či zrušení evidence provozovny do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, že se žádost zamítá, platí, že se žádosti vyhovuje.

01.09.2008

9) Například § 69 a 70 trestního zákona, § 363 a násl. trestního řádu.

01.09.2008

10) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

01.09.2008

11) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

01.09.2008

11a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).“.

01.09.2008

6. V § 5 odst. 3 se za slovem „podnikáním“ odkaz na poznámku č. 6 zrušuje.

01.09.2008

7. V § 8 odst. 4 se slova „může provést pouze ty operace, které jsou“ nahrazují slovy „je povinno vykonávat svou činnost“ a slova „ , koncesními listinami ke směnárenské činnosti vydanými podle zvláštního zákona5)“ se nahrazují slovem „a“.

01.09.2008

8. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.

01.09.2008

9. § 9 se zrušuje.

01.09.2008

10. § 22 až 24 včetně nadpisů znějí:

01.09.2008

㤠22

01.09.2008

Postup devizových orgánů při zjištění porušení devizových předpisů

01.09.2008

(1) Zjistí-li devizový orgán, že osoba porušila devizové předpisy, může této osobě

01.09.2008

a) uložit opatření k nápravě zjištěných nedostatků a za tím účelem stanovit lhůtu k odstranění těchto nedostatků,

01.09.2008

b) pozastavit činnost, která je v rozporu s devizovými předpisy,

01.09.2008

c) zakázat činnost, která je v rozporu s devizovými předpisy,

01.09.2008

d) změnit rozsah nebo podmínky udělené devizové licence,

01.09.2008

e) zrušit registraci, odejmout devizovou licenci nebo zvláštní povolení,

01.09.2008

f) uložit peněžitou pokutu.

01.09.2008

(2) Za porušení devizových předpisů se považuje i překročení rozsahu povolení a nedodržení podmínek stanovených v registraci, devizové licenci nebo ve zvláštním povolení (§ 32 odst. 1 a 2).

01.09.2008

(3) Osoba, které bylo uloženo opatření podle odstavce 1 písm. a), je povinna informovat devizový orgán o způsobu odstranění zjištěných nedostatků, a to ve lhůtě stanovené devizovým orgánem.

01.09.2008

(4) V rozhodnutí o pozastavení činnosti podle odstavce 1 písm. b) devizový orgán stanoví dobu a rozsah pozastavení činnosti.

01.09.2008

(5) Účastníkem řízení podle odstavce 1 písm. b) až f) je pouze osoba podezřelá z porušení devizových předpisů.

01.09.2008

§ 23

01.09.2008

Změna devizové licence

01.09.2008

(1) Česká národní banka může změnit rozsah a podmínky devizové licence, jestliže zjistí závažné porušení devizových předpisů při výkonu činnosti devizového místa nebo závažné nebo opakované porušení podmínek, za kterých byla devizová licence vydána.

01.09.2008

(2) Česká národní banka může změnit devizovou licenci na žádost devizového místa.

01.09.2008

(3) V rozhodnutí o změně devizové licence Česká národní banka uvede nový rozsah a podmínky povolených činností.

01.09.2008

§ 24

01.09.2008

Zrušení registrace nebo odejmutí devizové licence

01.09.2008

(1) Česká národní banka může zrušit registraci nebo odejmout devizovou licenci, pokud

01.09.2008

a) registrace byla provedena nebo devizová licence byla udělena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

01.09.2008

b) došlo k podstatné změně skutečností, na jejichž základě byla provedena registrace nebo udělena devizová licence, zejména pokud devizové místo již nesplňuje podmínky provedení registrace stanovené v § 3 odst. 6 tohoto zákona nebo podmínky udělení devizové licence stanovené v § 3a odst. 4 tohoto zákona, nebo

01.09.2008

c) držitel registrace nebo devizové licence opakovaně nebo závažným způsobem porušuje devizové předpisy.

01.09.2008

(2) Česká národní banka zruší registraci nebo odejme devizovou licenci na žádost jejího držitele.“.

01.09.2008

11. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

01.09.2008

㤠24a

01.09.2008

Registrace nebo devizová licence zaniká též dnem, kdy došlo k úmrtí fyzické osoby nebo zrušení právnické osoby.“.

01.09.2008

12. § 25 až § 28 včetně nadpisu znějí:

01.09.2008

„Správní delikty

01.09.2008

§ 25

01.09.2008

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.09.2008

a) v rozporu s § 3 odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí směnárenskou činnost bez registrace nebo v rozporu s ní,

01.09.2008

b) v rozporu s § 3a odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí bezhotovostní obchody s cizí měnou nebo peněžní služby bez devizové licence nebo v rozporu s ní,

01.09.2008

c) jako tuzemec nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 1 nebo 2,

01.09.2008

d) jako cizozemec, který podniká v tuzemsku, nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 3,

01.09.2008

e) jako tuzemec nebo cizozemec

01.09.2008

1. nepředloží devizovému místu zvláštní povolení podle § 7 odst. 2, nebo

01.09.2008

2. neoznačí účel úhrady došlé ze zahraničí podle § 7 odst. 3,

01.09.2008

f) nesplní informační povinnost podle § 22 odst. 3,

01.09.2008

g) nesplní depozitní povinnost podle § 31a odst. 1,

01.09.2008

h) v rozporu s § 31a odst. 3 po dobu trvání depozitní povinnosti volně nakládá s peněžními prostředky uloženými na zvláštním účtu nebo převede své právo na jejich výplatu na jinou osobu,

01.09.2008

i) poruší zákaz podle § 32 odst. 1 nebo 2, nebo

01.09.2008

j) jako provozovatel hromadného informačního prostředku v rozporu s § 32 odst. 5 neuveřejní informaci o vyhlášení nouzového stavu v devizovém hospodářství.

01.09.2008

(2) Centrální depozitář, jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů nebo obchodník s cennými papíry se dopustí správního deliktu tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 4.

01.09.2008

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

01.09.2008

a) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až f) nebo podle odstavce 2,

01.09.2008

b) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

01.09.2008

c) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

01.09.2008

d) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), i) nebo j),

01.09.2008

e) 0,3 % částky povinného depozita za každý kalendářní den neplnění depozitní povinnosti, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g).

01.09.2008

§ 26

01.09.2008

(1) Devizové místo se dopustí správního deliktu tím, že

01.09.2008

a) v rozporu s § 3h odst. 1 provádí směnárenskou činnost či bezhotovostní obchody s cizí měnou nebo poskytuje peněžní služby na jiném místě než v provozovně evidované Českou národní bankou,

01.09.2008

b) neoznámí změnu či zrušení provozovny podle § 3h odst. 4,

01.09.2008

c) nepředá jemu oznámenou skutečnost devizovému orgánu podle § 5 odst. 6,

01.09.2008

d) nakládá s informacemi získanými v rámci plnění oznamovací povinnosti v rozporu s § 5 odst. 7,

01.09.2008

e) nevyžádá povolení před provedením úhrady podle § 8 odst. 1, nebo

01.09.2008

f) neoznámí zjištěná porušení devizových předpisů nebo podezření z jejich porušení podle § 8 odst. 5.

01.09.2008

(2) Devizové místo oprávněné k nákupu a prodeji cizí měny v hotovosti se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost stanovenou mu pro výkon směnárenské činnosti v § 3e.

01.09.2008

(3) Devizové místo, kterému byla udělena devizová licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost stanovenou mu pro bezhotovostní obchody s cizí měnou v § 3f.

01.09.2008

(4) Devizové místo, kterému byla udělena devizová licence k poskytování peněžních služeb, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost stanovenou mu pro poskytování peněžních služeb v § 3g.

01.09.2008

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

01.09.2008

a) 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až f),

01.09.2008

b) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 2 nebo 4,

01.09.2008

c) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.

01.09.2008

§ 27

01.09.2008

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

01.09.2008

a) v rozporu s § 3 odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí směnárenskou činnost bez registrace nebo v rozporu s ní,

01.09.2008

b) v rozporu s § 3a odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí bezhotovostní obchody s cizí měnou nebo peněžní služby bez devizové licence nebo v rozporu s ní,

01.09.2008

c) jako tuzemec nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 1 nebo 2,

01.09.2008

d) jako tuzemec nebo cizozemec

01.09.2008

1. nepředloží devizovému místu zvláštní povolení podle § 7 odst. 2, nebo

01.09.2008

2. neoznačí účel úhrady došlé ze zahraničí podle § 7 odst. 3,

01.09.2008

e) nesplní informační povinnost podle § 22 odst. 3,

01.09.2008

f) nesplní depozitní povinnost podle § 31a odst. 1,

01.09.2008

g) v rozporu s § 31a odst. 3 po dobu trvání depozitní povinnosti volně nakládá s peněžními prostředky uloženými na zvláštním účtu nebo převede své právo na jejich výplatu na jinou osobu,

01.09.2008

h) poruší zákaz podle § 32 odst. 1 nebo 2, nebo

01.09.2008

i) jako provozovatel hromadného informačního prostředku v rozporu s § 32 odst. 5 neuveřejní informaci o vyhlášení nouzového stavu v devizovém hospodářství.

01.09.2008

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

01.09.2008

a) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), d) nebo e),

01.09.2008

b) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

01.09.2008

c) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

01.09.2008

d) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g), h) nebo i),

01.09.2008

e) 0,3 % částky povinného depozita za každý kalendářní den neplnění depozitní povinnosti, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f).

01.09.2008

§ 28

01.09.2008

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

01.09.2008

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

01.09.2008

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

01.09.2008

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

01.09.2008

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

01.09.2008

(6) Pokuty vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá celní úřad. Uložená pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

01.09.2008

(7) Náhrady nákladů řízení za porušení povinností podle tohoto zákona jsou příjmem rozpočtu České národní banky a jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejich uložení nabylo právní moci. Náklady řízení vybírá v době jejich splatnosti Česká národní banka.“.

01.09.2008

13. § 30 zní:

01.09.2008

㤠30

01.09.2008

Rozklad podaný proti rozhodnutí podle § 22 odst. 1 písm. b), c), d) nebo e) nemá odkladný účinek.“.

01.09.2008

14. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu zní:

01.09.2008

㤠30a

01.09.2008

Zmocňovací ustanovení

01.09.2008

Česká národní banka stanoví vyhláškou

01.09.2008

a) podstatné údaje, uváděné v žádosti o registraci a o devizovou licenci, o jejichž změně je devizové místo povinno Českou národní banku bez zbytečného odkladu informovat,

01.09.2008

b) způsob informování klientů devizových míst,

01.09.2008

c) podmínky pro provádění bezhotovostních obchodů s cizí měnou,

01.09.2008

d) rozsah, období, způsob, lhůty plnění a strukturu údajů vykazovaných o množství hotovostně nakoupených a prodaných cizích měn,

01.09.2008

e) rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle § 5.“.

01.09.2008

Čl. XXII

01.09.2008

Přechodná ustanovení

01.09.2008

1. Koncese pro směnárenskou činnost a devizové licence k prodeji cizí měny v hotovosti vydané podle dosavadních právních předpisů pozbývají platnosti uplynutím lhůty 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyla-li v této lhůtě podána České národní bance žádost o registraci ke směnárenské činnosti podle § 3 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne vydání rozhodnutí o registraci ke směnárenské činnosti podle § 3 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupují držitelé koncesí pro směnárenskou činnost a podléhají devizové kontrole podle dosavadních právních předpisů. Nabytím právní moci rozhodnutí o registraci směnárenské činnosti zaniká koncese pro směnárenskou činnost vydaná podle dosavadních právních předpisů. Česká národní banka v přechodném období informuje živnostenské úřady o provedených registracích držitelů koncesních listin ke směnárenské činnosti.

01.09.2008

2. Držitelé devizových licencí, vydaných Českou národní bankou podle dosavadních právních předpisů, ve lhůtě do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, prokáží České národní bance, že skuteční majitelé a osoby, které řídí podnikání devizového místa, jsou způsobilé a bezúhonné osoby ve smyslu § 3d zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.09.2008

3. Devizová místa, kterým byla vydána devizová licence k poskytování peněžních služeb podle dosavadních právních předpisů, zajistí ve lhůtě 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby tuto činnost vykonávaly pouze osoby, které mají osvědčení podle § 3g odst. 2 písm. c) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.09.2008

4. Na osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování, vydaná Českou národní bankou podle § 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 434/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky, se pohlíží jako na osvědčení vyžadovaná podle § 3e písm. c) a podle § 3g odst. 2 písm. c) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.09.2008

5. Devizové licence ke směně cizí měny za herní měnu a směně výher v cizí měně za jinou měnu při provozování sázkových her v kasinu dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti.

01.09.2008

6. Provozovny schválené Českou národní bankou k výkonu směnárenské činnosti podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za provozovny evidované Českou národní bankou.

01.09.2008

7. Řízení o porušení devizových předpisů zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů; je-li to pro osobu, která porušila devizové předpisy příznivější, dokončí se podle zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.09.2008

8. Řízení o udělení devizové licence zahájená podle dosavadních právních předpisů se dokončí podle zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůty řízení, jejichž běh začal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.

01.09.2008

9. Banka, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona má v bankovní licenci povolenou směnárenskou činnost podle § 1 odst. 3 písm. k) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a současně obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami podle § 1 odst. 3 písm. m) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je nadále oprávněna vykonávat směnárenskou činnost podle § 1 odst. 3 písm. k) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to v rozsahu činností zahrnujících hotovostní nákup a prodej cizí měny, pokud jí tyto činnosti nebyly v bankovní licenci vyloučeny nebo omezeny rozhodnutím vydaným Českou národní bankou podle dosavadních právních předpisů.

01.09.2008

10. Osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává na základě devizové licence nebo vyjádření České národní banky, nahrazujícího devizovou licenci, vydaných podle zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, činnost, která odpovídá poskytování investičních služeb podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, může v této činnosti pokračovat nejdéle po dobu 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po uplynutí této lhůty oprávnění k výkonu této činnosti na základě devizové licence zaniká.

01.09.2008

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.09.2008

Změna zákona o České národní bance

01.09.2008

Čl. XXV

01.09.2008

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

01.09.2008

1. § 21 zní:

01.09.2008

㤠21

01.09.2008

(1) Padělané nebo pozměněné bankovky a mince znějící na koruny české nebo na cizí měnu, nebo bankovky a mince znějící na koruny české nebo na cizí měnu, u kterých vznikne důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné (dále jen „podezřelé bankovky a mince“), odebírají právnické osoby bez náhrady a předávají je České národní bance. Tyto osoby jsou oprávněny požadovat od toho, kdo podezřelé bankovky a mince předložil, aby prokázal svou totožnost. Odebrání podezřelých bankovek a mincí oznámí osoba, která je odebrala, orgánům činným v trestním řízení.

01.09.2008

(2) Povinnosti a oprávnění podle odstavce 1 mají i fyzické osoby provádějící směnárenskou činnost nebo poskytující peněžní služby podle devizového zákona.“.

01.09.2008

2. V § 22 písm. b) se slovo „padělaných“ nahrazuje slovem „podezřelých“.

01.09.2008

3. V § 41 se odstavec 6 zrušuje. 

01.09.2008

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

01.09.2008

4. § 46d včetně nadpisu zní:

01.09.2008

㤠46d

01.09.2008

Správní delikty proti peněžnímu oběhu

01.09.2008

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící směnárenskou činnost nebo poskytující peněžní služby podle devizového zákona se dopustí správního deliktu tím, že neodebere podezřelou bankovku nebo minci, ač je povinna tak učinit podle § 21 nebo přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství11c), a nepředá ji České národní bance.

01.09.2008

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.“.

01.09.2008

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.09.2008

Změna živnostenského zákona

01.09.2008

Čl. XXVI

01.09.2008

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 523/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

01.09.2008

1. V § 3 odst. 3 písm. a) se za slova „provozovatelů platebních systémů11b),“ vkládají slova „činnost osob provádějících nebo zprostředkovávajících převody peněžních prostředků11c), činnost osob podnikajících na základě registrace ke směnárenské činnosti11d), činnost osob podnikajících na základě devizové licence11d),“.

01.09.2008

Poznámky pod čarou č. 11c a 11d znějí:

01.09.2008

11c) § 2a zákona č. 124/2002 Sb., ve znění zákona č. 253/2008 Sb.

01.09.2008

11d) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.09.2008

2. V § 11 odst. 8 větě druhé se slova „odst. 12“ nahrazují slovy „odst. 11“.

01.09.2008

3. V § 31 odst. 4 se za slova „bez dokladu nabytí,“ vkládají slova „kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty,“ a za slova „identifikovat jeho účastníky“ se vkládají slova „podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

01.09.2008

4. V § 31 se odstavec 5 zrušuje.

01.09.2008

Dosavadní odstavce 6 až 19 se označují jako odstavce 5 až 18.

01.09.2008

5. V § 31 odst. 6 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 31b zrušuje.

01.09.2008

6. V § 31 odst. 6 se slova „podle odstavců 4, 5 a 6“ nahrazují slovy „odstavců 4 a 5“.

01.09.2008

7. V § 31 odst. 12 se slova „odstavce 12“ nahrazují slovy „odstavce 11“.

01.09.2008

8. V § 31 odst. 13 se slova „odstavců 12 a 13“ nahrazují slovy „odstavců 11 a 12“.

01.09.2008

9. V § 62 odst. 1 písm. m) se slova „odst. 7“ nahrazují slovy „odst. 6“ a slova „odst. 4, 5, 6“ se nahrazují slovy „odst. 4 a 5“.

01.09.2008

10. V § 62 odst. 1 písm. n) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 7“.

01.09.2008

11. V § 62 odst. 1 písm. o) se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 8“.

01.09.2008

12. V § 62 odst. 1 písm. p) se slova „odst. 10“ nahrazují slovy „odst. 9“.

01.09.2008

13. V § 62 odst. 1 písm. q) se slova „odst. 12“ nahrazují slovy „odst. 11“.

01.09.2008

14. V § 62 odst. 1 písm. r) se slova „odst. 13“ nahrazují slovy „odst. 12“.

01.09.2008

15. V § 62 odst. 1 písm. s) se slova „odst. 15“ nahrazují slovy „odst. 14“.

01.09.2008

16. V § 62 odst. 1 písm. t) se slova „odst. 16“ nahrazují slovy „odst. 15“.

01.09.2008

17. V § 62 odst. 1 písm. u) se slova „odst. 17“ nahrazují slovy „odst. 16“.

01.09.2008

Čl. XXVII

01.09.2008

Přechodné ustanovení

01.09.2008

Nedokončená řízení ve věci udělení koncese „Směnárenská činnost“ se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují. Živnostenský úřad do 15 pracovních dnů vrátí žadateli žádost o udělení koncese a doklady připojené k žádosti a zároveň jej poučí o nové právní úpravě registrace ke směnárenské činnosti podle devizového zákona. Živnostenský úřad rovněž vrátí správní poplatek, byl-li zaplacen.

01.09.2008

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.09.2008

Změna zákona o správních poplatcích

01.09.2008

Čl. XXVIII

01.09.2008

V části I, položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 312/2006 Sb., se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

01.09.2008

c) Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci9a) Kč 200

01.09.2008

9a) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“.

01.09.2008

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

01.09.2008

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

01.09.2008

Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

01.09.2008

Čl. XXIX

01.09.2008

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

01.09.2008

1. V § 6 odst. 8 větě druhé se za slova „Této povinnosti“ vkládají slova „ , a to i pro účely trestního řízení,“.

01.09.2008

2. V § 6 odst. 8 větě poslední se slova „zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí“.

01.09.2008

3. V § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „nebo zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

01.09.2008

4. V § 12 odst. 1 písm. b) se slovo „Kčs“ nahrazuje slovem „Kč“.

01.09.2008

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.09.2008

Změna exekučního řádu

01.09.2008

Čl. XXX

01.09.2008

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 347/2007 Sb., se mění takto:

01.09.2008

1. V § 7 odst. 5 větě první se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci věty se doplňují slova „a nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

01.09.2008

2. V § 31 odst. 7 větě druhé se slova „zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí“.

01.09.2008

3. V § 116 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „zákonem nebo stavovským předpisem nebo“ nahrazují slovy „zákonem, stavovským předpisem nebo zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu anebo“.

01.09.2008

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

01.09.2008

Změna zákona o auditorech

01.09.2008

Čl. XXXI

01.09.2008

Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb., zákona č. 169/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

01.09.2008

1. V § 15 odst. 1 větě poslední se slova „zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí“.

01.09.2008

2. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „směrnicí“ se vkládají slova „nebo zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

01.09.2008

3. V § 21 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „směrnicemi“ se vkládají slova „nebo zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

01.09.2008

4. V § 33 odst. 3 se slova „předpisů a“ nahrazují slovem „předpisů,“ a za slovo „směrnic“ se vkládají slova „nebo zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

01.09.2008

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

01.09.2008

Změna notářského řádu

01.09.2008

Čl. XXXII

01.09.2008

V § 56 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 344/2005 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se slova „zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí“.


01.09.2008

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

01.09.2008

ÚČINNOST

01.09.2008

Čl. XXXIII

01.09.2008

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.09.2008

Vlček v. r.

01.09.2008

Klaus v. r.

01.09.2008

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru