PLUS na zkoušku

Zákon č. 137/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 44/2008
Platnost od 25.04.2008
Účinnost od 01.06.2008
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.06.2008

137

01.06.2008

ZÁKON

01.06.2008

ze dne 20. března 2008,

01.06.2008

kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2008

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.06.2008

ČÁST PRVNÍ

01.06.2008

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

01.06.2008

Čl. I

01.06.2008

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

01.06.2008

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

01.06.2008

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společentví1) a upravuje

01.06.2008

a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti“),

01.06.2008

b) zřízení České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“), její právní postavení, organizaci a předmět činnosti.

01.06.2008

1) Směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění, ve znění směrnic Rady 72/430/EHS a 84/5/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES.
Druhá směrnice Rady 84/5/EHS ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, ve znění směrnice Rady 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES. Třetí směrnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES ze dne 11. května 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel.“.

01.06.2008

2. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.“.

01.06.2008

3. V § 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

01.06.2008

a) vozidlem silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, trolejbus5); za vozidlo se nepovažuje vozík pro invalidy, potahové vozidlo a nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěší osobou, jízdní kolo a koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl,

01.06.2008

5) § 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 193/2003 Sb. Příloha k zákonu č. 56/2001 Sb.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 197/2006 Sb.“.

01.06.2008

4. V § 2 písm. b) se za slovo „bydlištěm“ vkládají slova „nebo místem podnikání“.

01.06.2008

5. V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „anebo vozidlo, které bylo odesláno do České republiky z jiného členského státu [písmeno l)], je-li Česká republika státem cílového určení, a to po dobu 30 dnů počínaje dnem, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České republice registrováno,“.

01.06.2008

6. V § 2 písm. c) se slova „bydlištěm nebo“ nahrazují slovy „bydlištěm nebo místem podnikání mimo území České republiky, anebo“.

01.06.2008

7. V § 2 písm. g) se slovo „nárok“ nahrazuje slovem „právo“ a slova „podle tohoto zákona“ se zrušují.

01.06.2008

8. V § 2 písmeno k) zní:

01.06.2008

k) zelenou kartou mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení,“.

01.06.2008

9. V § 2 písm. m) bodě 1 se slova „značku nebo jinou registrační značku vozidlo nese,“ nahrazují slovy „značkou nebo jinou registrační značkou je vozidlo opatřeno, bez ohledu na to, zda uvedená značka je trvalá nebo dočasná,“.

01.06.2008

10. V § 2 písm. m) bodě 3 se za slovo „vlastník“ vkládají slova „nebo spoluvlastník (dále jen „vlastník“)“.

01.06.2008

11. V § 2 písm. m) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se bod 4, který zní:

01.06.2008

4. území státu, ve kterém došlo ke škodné události, jestliže se jedná o vozidlo bez státní poznávací značky, přestože mělo být takovou značkou opatřeno, nebo o vozidlo se státní poznávací značkou či jinou registrační značkou, která neodpovídá nebo přestala odpovídat vozidlu, a to v případech poskytnutí plnění podle § 24 odst. 2 písm. b).“.

01.06.2008

12. § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zní:

01.06.2008

㤠3

01.06.2008

Pojistná smlouva

01.06.2008

Pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem. Pojistitel je vždy povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jestliže návrh na její uzavření neodporuje tomuto zákonu, zákonu upravujícímu pojistnou smlouvu4a) nebo pojistným podmínkám pojistitele. V pojistné smlouvě se mohou smluvní strany od tohoto zákona odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke snížení nebo omezení nároků poškozeného, vyplývajících z práva na náhradu škody z pojištění odpovědnosti, způsobené provozem vozidla. Pojištění odpovědnosti nelze přerušit11), pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Bylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto přerušení pojištění odpovědnosti, je pojistník povinen před počátkem přerušení pojištění prokázat pojistiteli, že příslušnému orgánu evidence odevzdal státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla. V době přerušení pojištění odpovědnosti není plněna povinnost pojištění odpovědnosti.

01.06.2008

(2) Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li tento zákon jinak.

01.06.2008

(3) Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy, týkající se tuzemského vozidla, vydá pojistitel pojistníkovi zelenou kartu.

01.06.2008

(4) Pojistná smlouva obsahuje vždy

01.06.2008

a) určení pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle,

01.06.2008

b) dobu trvání pojištění,

01.06.2008

c) limit pojistného plnění,

01.06.2008

d) výši pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení a

01.06.2008

e) formu a místo oznámení škodné události; je-li pojištění odpovědnosti provozováno formou dočasného poskytování služeb, rovněž adresu bydliště nebo místa podnikání, anebo sídlo škodního zástupce podle § 9b.

01.06.2008

(5) Jestliže v době uzavření pojistné smlouvy nejsou známy některé údaje o vozidle, které však neznemožňují jeho identifikaci, sdělí je pojistník pojistiteli ve lhůtě, kterou pojistitel určí, nejpozději však do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy. Změnu údajů týkajících se pojistníka a vozidla oznámí pojistník pojistiteli do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.

01.06.2008

11) § 18 zákona č. 37/2004 Sb.“.

01.06.2008

Dosavadní poznámka pod čarou č. 11a se zrušuje.

01.06.2008

13. Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 11a a 11b znějí:

01.06.2008

㤠3a

01.06.2008

Limity pojistného plnění

01.06.2008

(1) Pro účely tohoto zákona se limitem pojistného plnění rozumí nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události. Limity pojistného plnění musí být v pojistné smlouvě uvedeny samostatně, a to způsobem, který odpovídá členění limitů pojistného plnění uvedenému v odstavci 2.

01.06.2008

(2) Limit pojistného plnění musí odpovídat

01.06.2008

a) při škodě podle § 6 odst. 2 písm. a) nejméně 35000000 Kč na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku podle § 6 odst. 4,

01.06.2008

b) při škodě podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) nejméně 35000000 Kč bez ohledu na počet poškozených; převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených.

01.06.2008

§ 3b

01.06.2008

Stanovení výše pojistného

01.06.2008

(1) Pojistitel je povinen stanovit výši pojistného tak, aby zabezpečil trvalou splnitelnost závazků vzniklých provozováním pojištění odpovědnosti a úhradu příspěvků Kanceláři podle § 18 odst. 5, a to zejména dostatečnou tvorbou aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy podle zákona upravujícího pojišťovnictví11a).

01.06.2008

(2) Při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě zohlední pojistitel celkový předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, a to slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu pojištění nebo přirážkou k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění z pojištění odpovědnosti. Při zohlednění předcházejícího škodného průběhu pojistitel nepřihlíží k době přerušení pojištění odpovědnosti. V takovém případě se při zohlednění předcházejícího škodného průběhu doba přerušení pojištění odpovědnosti nezapočítává do pojistné doby tohoto pojištění. Způsob stanovení výše pojistného předloží pojistitel ke kontrole České národní bance na její písemné vyžádání, a to včetně statistických údajů, na kterých je způsob stanovení výše pojistného založen, a potvrzení odpovědného pojistného matematika11b) o správnosti způsobu stanovení výše pojistného.

01.06.2008

11a) § 13 a následující zákona č. 363/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.06.2008

11b) § 23 zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.“.

01.06.2008

14. § 4 se zrušuje.

01.06.2008

15. V § 5 odst. 2 větě první se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“)“.

01.06.2008

16. V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

01.06.2008

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku15) poškozenému

01.06.2008

a) způsobenou škodu na zdraví nebo usmrcením,

01.06.2008

b) způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,

01.06.2008

c) ušlý zisk,

01.06.2008

d) účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c); v souvislosti se škodou podle písmene b) nebo c) však jen v případě marného uplynutí lhůty podle § 9 odst. 3 nebo neoprávněného odmítnutí anebo neoprávněného krácení pojistného plnění pojistitelem,

01.06.2008

pokud poškozený svůj nárok uplatnil a prokázal a pokud ke škodné události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný odpovídá, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti, s výjimkou doby jeho přerušení.

01.06.2008

15) § 442 a následující občanského zákoníku.“.

01.06.2008

17. V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 15a a 15b znějí:

01.06.2008

(3) Škoda podle odstavce 2 písm. a) až c) se hradí v penězích, maximálně však do výše limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě.

01.06.2008

(4) Pojištěný má dále právo, aby pojistitel za něj uhradil příslušnou zdravotní pojišťovnou uplatněný a prokázaný nárok na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění15a), jestliže zdravotní pojišťovna vynaložila tyto náklady na zdravotní péči poskytnutou poškozenému, pokud ke škodné události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný odpovídá, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti, s výjimkou doby jeho přerušení. To platí obdobně i v případě regresní náhrady předepsané k úhradě pojištěnému podle zákona upravujícího nemocenské pojištění15b).

01.06.2008

15a) § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 137/2008 Sb.

01.06.2008

15b) § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.“.

01.06.2008

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

01.06.2008

18. V § 7 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku podle § 6 odst. 4“.

01.06.2008

19. V § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.06.2008

(4) Plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, v rozsahu, v jakém pojištěný za tuto škodu odpovídá a kterou poškozený řádně prokázal, nelze odmítnout ani snížit s výjimkou případů uvedených v tomto zákoně.“.

01.06.2008

20. V § 8 odst. 2 písm. c) se slova „byl uplatněn nárok“ nahrazují slovy „bylo uplatněno právo“.

01.06.2008

21. V § 8 odstavec 3 zní:

01.06.2008

(3) Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu doložit poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění práva poškozeného na plnění podle § 9 odst. 1, nejméně však

01.06.2008

a) své jméno, popřípadě jména, a příjmení a bydliště, název nebo obchodní firmu a sídlo,

01.06.2008

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení a bydliště, název nebo obchodní firmu a sídlo, popřípadě též místo podnikání vlastníka vozidla,

01.06.2008

c) obchodní firmu a sídlo pojistitele, popřípadě též adresu sídla pobočky pojistitele v České republice,

01.06.2008

d) číslo pojistné smlouvy a

01.06.2008

e) jedná-li se o vozidlo, které podléhá evidenci vozidel, státní poznávací značku vozidla, kterým byla škoda způsobena.“.

01.06.2008

22. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „na náhradu škody“ nahrazují slovem „poškozeného“.

01.06.2008

23. V § 9 odst. 3 písm. b) se slova „na náhradu škody“ zrušují.

01.06.2008

24. V § 9 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , anebo u kterých nebylo možno ve stanovené lhůtě ukončit šetření“.

01.06.2008

25. § 9a včetně nadpisu zní:

01.06.2008

㤠9a

01.06.2008

Škodní zástupce pojistitele v jiném členském státě

01.06.2008

(1) Pojistitel se sídlem na území České republiky ustanoví v každém jiném členském státě svého škodního zástupce. To platí i pro pojistitele se sídlem na území jiného než členského státu (dále jen „třetí stát“) s výjimkou těch členských států, ve kterých mu bylo uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti. Tento škodní zástupce musí mít, jde-li o fyzickou osobu, bydliště nebo místo podnikání, a jde-li o právnickou osobu, sídlo v členském státě, ve kterém byl ustanoven.

01.06.2008

(2) Škodní zástupce podle odstavce 1 projednává jménem a na účet pojistitele škodné události, včetně konečného vyřízení nároků vznesených poškozeným. Za tím účelem shromažďuje informace nutné k prošetření nároků poškozeného a provádí opatření k jejich vypořádání, byla-li škoda způsobena provozem vozidla,

01.06.2008

a) ke kterému pojistitel sjednal pojištění odpovědnosti v jiném členském státě, než je stát, ve kterém má poškozený bydliště, místo podnikání nebo sídlo,

01.06.2008

b) které má obvyklé stanoviště v jiném členském státě, než je stát, ve kterém má poškozený bydliště, místo podnikání nebo sídlo, a

01.06.2008

c) došlo-li k této škodě v jiném členském státě, než je stát, ve kterém má poškozený bydliště, místo podnikání nebo sídlo, nebo

01.06.2008

d) došlo-li k této škodě ve třetím státě, jehož kancelář pojistitelů se připojila k systému zelených karet.

01.06.2008

(3) Škodní zástupce podle odstavce 1 může být činný i pro více pojistitelů. Musí být oprávněn k zastupování pojistitele ve vztahu k poškozenému, k vypořádání nároků poškozeného v plném rozsahu a schopen jednat v úředním jazyce členského státu bydliště nebo sídla poškozeného. Jmenování škodního zástupce podle odstavce 1 nevylučuje právo poškozeného uplatnit právo na náhradu škody přímo proti osobě, která tuto škodu způsobila, nebo proti příslušnému pojistiteli.

01.06.2008

(4) Jmenování škodního zástupce podle odstavce 1 není zřízením pobočky pojistitele a činnost škodního zástupce není považována za formu usazení se na území jiného členského státu (dále jen „provozovna“).

01.06.2008

(5) Pojistitel je povinen sdělit Kanceláři jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu bydliště, místa podnikání nebo obchodní firmu škodního zástupce podle odstavce 1, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, stát jeho působnosti a všechny změny, a to do 7 dnů ode dne jeho jmenování nebo provedení změny. Kancelář tyto informace předává bez zbytečného odkladu příslušným národním informačním střediskům členských států.“.

01.06.2008

26. Za § 9a se vkládají nové § 9b až 9d, které včetně nadpisů znějí:

01.06.2008

㤠9b

01.06.2008

Škodní zástupce pojistitele z jiného členského státu pro Českou republiku

01.06.2008

(1) Pojistitel se sídlem na území jiného členského státu, který provozuje pojištění odpovědnosti na území České republiky na základě svobody dočasně poskytovat služby, je povinen ustanovit v České republice svého škodního zástupce.

01.06.2008

(2) Škodní zástupce podle odstavce 1 jménem a na účet pojistitele projednává škodné události, včetně konečného vyřízení poškozeným vznesených nároků. Za tím účelem shromažďuje informace nutné k prošetření nároků poškozeného a provádí opatření k jejich vypořádání, byla-li škoda způsobena provozem vozidla,

01.06.2008

a) ke kterému pojistitel sjednal pojištění odpovědnosti, má-li poškozený bydliště, místo podnikání nebo sídlo v České republice, a

01.06.2008

b) došlo-li k této škodě na území členského státu nebo jiného státu podle § 6 odst. 5 nebo 6.

01.06.2008

(3) Škodní zástupce podle odstavce 1 může být činný i pro více pojistitelů. Musí být oprávněn k zastupování pojistitele ve vztahu k poškozenému, k vypořádání oprávněných nároků poškozeného v plném rozsahu a schopen jednat v českém jazyce. Jmenování škodního zástupce podle odstavce 1 nevylučuje právo poškozeného uplatnit právo na náhradu škody přímo proti osobě, která tuto škodu způsobila, nebo proti příslušnému pojistiteli.

01.06.2008

(4) Jmenování škodního zástupce podle odstavce 1 není zřízením pobočky pojistitele a činnost škodního zástupce není považována za provozovnu.

01.06.2008

(5) Pojistitel je povinen sdělit Kanceláři jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu bydliště, místa podnikání nebo obchodní firmu škodního zástupce podle odstavce 1, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, a to do 7 dnů ode dne jeho jmenování. Všechny změny týkající se tohoto škodního zástupce je pojistitel povinen oznámit Kanceláři, a to do 7 dnů ode dne provedení této změny.

01.06.2008

(6) Škodní zástupce podle odstavce 1 zastupuje pojistitele podle odstavce 1 ve vztahu ke Kanceláři ve věcech upravených v § 15 a v § 24 odst. 7 a 9, i když jednatelské oprávnění podle § 18 odst. 9 přísluší jiné osobě.

01.06.2008

§ 9c

01.06.2008

Škodní zástupce pojišťovny pro Českou republiku

01.06.2008

(1) Škodní zástupce ustanovený v souladu s právem Evropských společenství1) v České republice pojišťovnou, které bylo uděleno v jiném členském státě než České republice povolení k provozování pojištění odpovědnosti a která v České republice pojištění odpovědnosti neprovozuje, projednává jménem této pojišťovny a na její účet škodné události, včetně náhrady škody způsobené poškozenému provozem vozidla,

01.06.2008

a) ke kterému pojišťovna sjednala pojištění odpovědnosti, má-li poškozený bydliště, místo podnikání nebo sídlo v České republice,

01.06.2008

b) které má obvyklé stanoviště v jiném členském státě než v České republice a

01.06.2008

c) došlo-li k této škodě v jiném členském státě než v České republice, nebo

01.06.2008

d) došlo-li k této škodě ve třetím státě, jehož kancelář pojistitelů se připojila k systému zelených karet.

01.06.2008

(2) Škodní zástupce podle odstavce 1 shromažďuje informace nutné k prošetření nároků poškozeného a provádí opatření k jejich vypořádání, byla-li škoda způsobena provozem vozidla, pokud pojišťovna sjednala pojištění odpovědnosti z provozu tohoto vozidla účinné v době vzniku škodné události. Musí být oprávněn k zastupování pojistitele ve vztahu k poškozenému, k vypořádání oprávněných nároků poškozeného v plném rozsahu a schopen jednat v českém jazyce. Jmenování škodního zástupce podle odstavce 1 nevylučuje právo poškozeného uplatnit právo na náhradu škody přímo proti osobě, která tuto škodu způsobila, nebo proti příslušné pojišťovně.

01.06.2008

(3) Škodní zástupce podle odstavce 1 ve vztahu k poškozenému vykonává práva a povinnosti pojistitele podle tohoto zákona, a to včetně zastupování pojišťovny před soudy při rozhodování o těchto právech či povinnostech.

01.06.2008

(4) Škodní zástupce podle odstavce 1 může být činný i pro více pojišťoven. Jeho jmenování není zřízením pobočky pojišťovny a činnost škodního zástupce není považována za provozovnu.

01.06.2008

§ 9d

01.06.2008

Provozuje-li pojišťovna pojištění odpovědnosti na území České republiky na základě práva zřizovat pobočky jako pojistitel se sídlem v jiném členském státě, má se za to, že povinnosti škodního zástupce podle § 9c odst. 1 až 3 plní vedoucí této pobočky na území České republiky, pokud pojišťovna neustanovila jako škodního zástupce pro jí sjednaná pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které má obvyklé stanoviště v jiném členském státě než v České republice, jinou osobu. Provozuje-li pojišťovna pojištění odpovědnosti na území České republiky na základě svobody dočasně poskytovat služby jako pojistitel podle § 9b odst. 1, má se za to, že povinnosti škodního zástupce podle § 9c odst. 1 až 3 plní škodní zástupce podle § 9b, pokud pojišťovna neustanovila jako škodního zástupce pro jí sjednaná pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které má obvyklé stanoviště v jiném členském státě než v České republice, jinou osobu.“.

01.06.2008

27. V § 10 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.06.2008

28. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.06.2008

(3) Provozovatel vozidla odpovídá společně a nerozdílně s pojištěným za pohledávku pojistitele na náhradu vyplacené částky proti pojištěnému podle odstavce 1 písm. b) nebo f), neprokáže-li, že nemohl jednání pojištěného ovlivnit. Právo na náhradu vyplacené částky podle odstavce 1 písm. f) proti provozovateli vozidla nevzniká v případě, kdy provozovatel vozidla utrpěl v době, kdy vozidlo sám neřídil, škodu podle § 6 odst. 2, za kterou odpovídá pojištěný, a to do výše, ve které mu podle tohoto zákona vzniklo právo na plnění z pojištění odpovědnosti.“.

01.06.2008

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.06.2008

29. V § 10 odst. 5 se slova „podle odstavců 1 a 3“ nahrazují slovy „podle odstavců 1, 3 a 4“.

01.06.2008

30. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.06.2008

(6) Porušil-li pojištěný některou z povinností uvedených v § 8 odst. 1 až 3, je pojistitel oprávněn na něm požadovat úhradu nákladů spojených s šetřením pojistné události nebo jiných nákladů vyvolaných porušením těchto povinností. Tím není dotčeno právo pojistitele na úhradu vyplacené částky podle odstavce 1 písm. e).“.

01.06.2008

31. V § 11 odst. 3 se slova „podle § 6 odst. 3“ nahrazují slovy „podle § 6 odst. 4“ a slova „ , který vydal zelenou kartu (§ 5 odst. 2)“ se nahrazují slovy „uvedený v odstavci 2“.

01.06.2008

32. V § 11 odst. 4 větě první a druhé se slovo „nárok“ nahrazuje slovem „právo“.

01.06.2008

33. V § 12 odst. 1 písmeno b) zní:

01.06.2008

b) dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel, zaniklo; vozidlo zanikne okamžikem, kdy nastane nevratná změna znemožňující jeho provoz,“.

01.06.2008

34. V § 12 odst. 1 písm. e) se za slova „doručené pojistníkovi“ vkládají slova „a současně vlastníkovi tuzemského vozidla, pokud jde o osobu odlišnou od pojistníka“.

01.06.2008

35. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.06.2008

(3) Zanikne-li vozidlo, které podléhá evidenci vozidel, je dnem zániku pojištění odpovědnosti den jeho trvalého vyřazení z evidence vozidel podle odstavce 1 písm. c) s výjimkou případu, kdy osoba oprávněná k tomuto evidenčnímu úkonu nemohla z důvodů nezávislých na její vůli tuto povinnost splnit a jestliže ji splnila bezodkladně, kdy tyto překážky pominuly. V takovém případě je dnem zániku pojištění odpovědnosti den, kdy takové vozidlo zaniklo.“.

01.06.2008

36. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova „doklad o pojištění a“ zrušují.

01.06.2008

37. V § 13 odst. 1 písmeno b) zní:

01.06.2008

b) pojistitel povinen na základě písemné žádosti pojistníka vydat mu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího doručení potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a o jeho škodném průběhu, jehož náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou; ve stejné lhůtě je pojistitel povinen vydat toto potvrzení na žádost pojistníka kdykoli v době trvání pojištění, přičemž stejnou povinnost má pojistitel, jedná-li se o žádost pojistníka o vydání potvrzení o vrácení zelené karty pojistiteli.“.

01.06.2008

38. V § 13 odst. 2 se ve větě první slova „za kterou bylo pojistné zaplaceno“ nahrazují slovy „na kterou bylo pojištění sjednáno“ a ve větě druhé se za slovo „část“ vkládá slovo „zaplaceného“.

01.06.2008

39. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.06.2008

(4) Povinnost pojistníka podle odstavce 1 písm. a) platí i v případě přerušení pojištění odpovědnosti.“.

01.06.2008

40. V § 14 odstavec 1 zní:

01.06.2008

(1) Řidič cizozemského vozidla, s výjimkou řidiče, který je držitelem platné zelené karty vydané v cizím státě, a s výjimkou řidiče, jehož pojištění odpovědnosti na území všech členských států je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu, je povinen uzavřít s Kanceláří pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla (dále jen „hraniční pojištění“). Hraniční pojištění se uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území České republiky zaplacením pojistného, a to nejméně na dobu 15 dnů. Bez hraničního pojištění nesmí Policie České republiky umožnit jízdu takového vozidla na území České republiky.“.

01.06.2008

41. V § 14 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

01.06.2008

42. V § 15 odst. 1 se za slova „o vzniku,“ vkládají slova „době přerušení,“ a slova „uváděných v dokladu o pojištění odpovědnosti“ se nahrazují slovy „ , které stanoví ministerstvo vyhláškou“.

01.06.2008

43. V § 15 odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí:

01.06.2008

(5) Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu (dále jen „osvědčení o registraci“) tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence. Nelze-li splnit povinnost odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence, je vlastník vozidla povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu evidence. Povinnost odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence je splněna i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru vozidel.

01.06.2008

(6) Zjistí-li Kancelář na základě porovnání údajů podle odstavců 1 a 3, že po zániku pojištění odpovědnosti nebyla uzavřena nová pojistná smlouva podle odstavce 5, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu orgánu evidence příslušnému podle registrace tuzemského vozidla, a to prostřednictvím Centrálního registru vozidel. Na základě tohoto oznámení orgán evidence ověří splnění povinnosti odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla; zjistí-li nesplnění této povinnosti, postupuje podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích20).

01.06.2008

20) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

01.06.2008

Dosavadní poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.

01.06.2008

44. V § 15 odst. 9 se slova „§ 3 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 3b odst. 2“.

01.06.2008

45. V § 15 odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

01.06.2008

(10) Zpracování osobních údajů pojistitelem nebo Kanceláří v souvislosti s plněním povinností podle tohoto zákona se považuje za zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů25).

01.06.2008

25) § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.06.2008

46. V § 15 se doplňuje odstavec 11, který zní:

01.06.2008

(11) Bylo-li výsledkem správního řízení podle odstavce 6 vyřazení vozidla z registru silničních vozidel, sdělí tuto skutečnost příslušný orgán evidence Kanceláři prostřednictvím Centrálního registru vozidel způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to bez zbytečného odkladu po ukončení příslušného řízení.“.

01.06.2008

47. V § 15a odst. 1 písmeno d) zní:

01.06.2008

d) pojistitelích a jimi jmenovaných škodních zástupcích podle § 9a.“.

01.06.2008

48. V § 15a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.06.2008

e) škodních zástupcích podle § 9b a 9c.“.

01.06.2008

49. V § 15a odst. 3 písmeno c) zní:

01.06.2008

c) škodním zástupci podle § 9a nebo § 9b,“.

01.06.2008

50. V § 15a odst. 4 se za slovo „republika,“ vkládají slova „a informace o škodních zástupcích podle § 9c“.

01.06.2008

51. V § 16 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

01.06.2008

a) v rozporu s § 1 odst. 2 provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti,

01.06.2008

b) jako vlastník vozidla v rozporu s § 15 odst. 5 neodevzdá státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla, nebo

01.06.2008

c) jako řidič vozidla v rozporu s § 17 odst. 1 nepředloží zelenou kartu, nebo doklad o hraničním pojištění.“.

01.06.2008

52. V § 16 odstavec 2 zní:

01.06.2008

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu od 5000 Kč do 40000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu od 2500 Kč do 20000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu od 1500 Kč do 3000 Kč. V blokovém řízení lze za přestupek podle odstavce 1 písm. c) uložit pokutu do 1500 Kč. V příkazním řízení lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu 5000 Kč.“.

01.06.2008

53. V § 16a odst. 1 písmena a) a b) znějí:

01.06.2008

a) v rozporu s § 1 odst. 2 provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, nebo

01.06.2008

b) jako vlastník vozidla v rozporu s § 15 odst. 5 neodevzdá státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla.“.

01.06.2008

54. V § 16a odstavec 2 zní:

01.06.2008

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta od 5000 Kč do 40000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta od 2500 Kč do 20000 Kč. V příkazním řízení lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu 5000 Kč.“.

01.06.2008

55. V § 16b odstavec 3 zní:

01.06.2008

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. Přestupek podle § 16 odst. 1 nelze projednat, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.“.

01.06.2008

56. V § 16b odstavec 4 zní:

01.06.2008

(4) Správní delikty podle § 16 a 16a v prvním stupni projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Přestupky podle § 16 odst. 1 písm. c) může projednávat Policie České republiky v blokovém řízení.“.

01.06.2008

57. V § 16b odst. 5 se za slova „fyzické osoby“ vkládají slova „ , u podnikající fyzické osoby místem jejího podnikání,“.

01.06.2008

58. V § 16b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.06.2008

(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti právnické osoby a ustanovení § 16 odst. 1 písm. c).“.

01.06.2008

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

01.06.2008

59. V § 16b odstavec 7 zní:

01.06.2008

(7) Pokuty vymáhá a vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. Pokuty uložené v blokovém řízení Policií České republiky jsou příjmem státního rozpočtu; tyto pokuty na místě nezaplacené vybírá a vymáhá orgán příslušný podle zákona upravujícího Celní správu České republiky.“.

01.06.2008

60. V § 17 odst. 1 větě první se slova „doklad o pojištění nebo“ zrušují.

01.06.2008

61. V § 17 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a vozidla s obvyklým stanovištěm na území jiného než členského státu, pokud takové vozidlo vstupuje na území České republiky z území jiného členského státu“.

01.06.2008

62. V § 17 odst. 4 se slova „než členského státu“ nahrazují slovy „státu než České republiky“.

01.06.2008

63. V § 18 odst. 1 se věty první, druhá a třetí nahrazují větami „Zřizuje se Česká kancelář pojistitelů jako profesní organizace pojistitelů. Kancelář je právnickou osobou se sídlem v Praze, která je oprávněna vyvíjet činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem.“.

01.06.2008

64. V § 18 odst. 2 písm. h) se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušuje.

01.06.2008

65. V § 18 odstavec 3 zní:

01.06.2008

(3) Členství v Kanceláři vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky, kterým bylo pojistiteli uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti, nebo dnem zahájení činnosti v tomto pojistném odvětví na území České republiky pojistitelem z jiného členského státu. Vznik členství je pojistitel, jemuž bylo uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti Českou národní bankou, povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Kanceláři. Pojistitel se sídlem v jiném členském státě je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Kanceláři v případě provozování pojištění odpovědnosti na území České republiky

01.06.2008

a) den předpokládaného zahájení činnosti v pojištění odpovědnosti na území České republiky prostřednictvím pobočky zřízené na území České republiky a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu pro doručování osoby oprávněné jednat jménem pojistitele s Kanceláří, jde-li o fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

01.06.2008

b) den předpokládaného zahájení činnosti v pojištění odpovědnosti na území České republiky na základě svobody dočasně poskytovat služby a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu pro doručování osoby oprávněné jednat jménem pojistitele s Kanceláří, jde-li o fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

01.06.2008

c) den skutečného zahájení nebo den ukončení činnosti v pojištění odpovědnosti na území České republiky, a to nejpozději v tento den,

01.06.2008

d) změnu v osobě s jednatelským oprávněním vůči Kanceláři, a to nejpozději v den nabytí účinnosti této změny.“.

01.06.2008

66. V § 18 odst. 4 se slovo „nabytím“ nahrazuje slovy „dnem nabytí“, slova „nebo dnem, kdy pojišťovna z jiného členského státu pozbyla oprávnění k provozování pojištění odpovědnosti na území České republiky“ se zrušují a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „Pojistiteli se sídlem v jiném členském státě, který provozuje pojištění odpovědnosti na území České republiky, členství v Kanceláři zaniká dnem ukončení této činnosti.“.

01.06.2008

67. V § 18 odstavec 7 zní:

01.06.2008

(7) Česká národní banka bez zbytečného odkladu sdělí Kanceláři jí známé skutečnosti podle odstavců 3 a 4. Pokud Česká národní banka podle zákona upravujícího pojišťovnictví pozastaví pojistiteli oprávnění k uzavírání pojistných smluv v pojištění odpovědnosti nebo nařídí pojistiteli převést pojistný kmen pojištění odpovědnosti, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Kanceláři.“.

01.06.2008

68. V § 18 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:

01.06.2008

(8) Zjistí-li Kancelář porušení povinnosti vůči Kanceláři stanovené tímto zákonem jejímu členu, je povinna takovou skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit České národní bance.

01.06.2008

(9) Do doby než Kancelář obdrží písemné sdělení pojistitele se sídlem mimo území České republiky o jednatelském oprávnění jiné osoby, jedná s Kanceláří jménem tohoto pojistitele

01.06.2008

a) vedoucí pobočky zřízené na území České republiky, je-li pojištění odpovědnosti provozováno jejím prostřednictvím, nebo

01.06.2008

b) škodní zástupce pro Českou republiku podle § 9b, je-li pojištění odpovědnosti provozováno na základě svobody dočasně poskytovat služby.“.

01.06.2008

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 10.

01.06.2008

69. V § 18a odst. 1 písm. a) se slova „a adresu“ nahrazují slovy „ , popřípadě jména, příjmení a adresu bydliště nebo místo podnikání nebo obchodní firmu, anebo název a sídlo“.

01.06.2008

70. V § 18a odst. 1 písmeno d) zní:

01.06.2008

d) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu bydliště nebo místo podnikání, anebo název a sídlo škodního zástupce podle § 9b nebo § 9c,“.

01.06.2008

71. V § 18a odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „jiném“ a slova „než České republice“ zrušují a na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „pokud jde o škodního zástupce podle § 9b, také na území státu uvedeného v § 6 odst. 5 nebo 6.“.

01.06.2008

72. V § 18a se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.06.2008

(5) Odstavce 1 až 3 se použijí i v případě poškozeného s bydlištěm nebo sídlem v jiném než členském státě, pokud by v daném státě byly poškozenému s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky poskytnuty stejné informace.“.

01.01.2009

73. V § 24 odstavec 1 zní:

01.01.2009

(1) Garanční fond se tvoří z pojistného za hraniční pojištění podle § 14, z příspěvků pojistitelů podle § 18 odst. 5, z přijatých náhrad podle § 24 odst. 7 a 9 a z přijatých příspěvků podle § 24c.“.

01.06.2008

74. V § 24 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

01.06.2008

a) plnění za škodu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba; plnění za škodu na věci nebo ušlém zisku vzniklém v souvislosti se škodou na věci poskytne Kancelář pouze tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná škoda na zdraví a pokud škoda podle § 6 odst. 2 písm. b) nebo ušlém zisku přesáhla 10000 Kč,

01.06.2008

b) plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti podle tohoto zákona,“.

01.06.2008

75. V § 24 odst. 2 písm. c) se za slovo „provozem“ vkládá slovo „tuzemského“.

01.06.2008

76. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

01.06.2008

g) plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, které bylo odesláno z jiného členského státu do České republiky jako státu cílového určení, nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona a ke škodné události došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České republice registrováno.“.

01.06.2008

77. V § 24 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.06.2008

(3) Za závažnou škodu na zdraví podle odstavce 2 písm. a) se považuje usmrcení nebo těžká újma na zdraví, anebo škoda na zdraví trvalého charakteru, která ztěžuje společenské uplatnění poškozeného.“.

01.06.2008

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 4 až 11.

01.06.2008

78. V § 24 odst. 4 větě první se slova „písm. a) až e)“ nahrazují slovy „písm. b), c) a g)“.

01.06.2008

79. V § 24 odst. 6 větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“ a věta druhá se zrušuje.

01.06.2008

80. V § 24 odstavec 7 zní:

01.06.2008

(7) Vznikne-li mezi Kanceláří a pojistitelem, popřípadě ministerstvem v případech uvedených v § 11, spor o tom, kdo má poškozenému plnit, poskytne poškozenému úhradu prokázané škody Kancelář. Pokud z dalšího šetření vyplyne, že plnění mělo být zcela nebo částečně poskytnuto pojistitelem, popřípadě ministerstvem, je pojistitel, popřípadě ministerstvo, povinen Kanceláři poskytnuté plnění nahradit.“.

01.06.2008

81. V § 24 odst. 8 se za slova „písm. a) až c)“ vkládají slova „a g)“ a slova „v § 3 odst. 4“ se nahrazují slovy „v § 3a odst. 2“.

01.06.2008

82. V § 24 odst. 9 větě první se slovo „nárok“ nahrazuje slovem „právo“, slova „písm. a) a b)“ se nahrazují slovy „písm. a), b) a g)“ a slovo „nároku“ se nahrazuje slovy „tohoto práva; odpovídá-li za škodu více osob, pak za takovou pohledávku Kanceláře odpovídají tyto osoby společně a nerozdílně“.

01.06.2008

83. V § 24 odst. 9 se za větu druhou vkládají věty „To neplatí pro vlastníka vozidla, jehož pojištění odpovědnosti zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d). Řidič nebo provozovatel vozidla odpovídají společně a nerozdílně ve smyslu věty druhé, pokud odpovídají za škodu uvedenou v odstavci 2 písm. a) a b).“.

01.06.2008

84. V § 24 odst. 9 větě poslední se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

01.06.2008

85. V § 24 odst. 10 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nejedná-li se o úhradu podle odstavce 7,“.

01.06.2008

86. V § 24 odst. 11 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

01.06.2008

87. § 24a včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

01.06.2008

㤠24a

01.06.2008

(1) Z garančního fondu poskytuje Kancelář náhradní plnění, jestliže

01.06.2008

a) pojistitel nesplnil povinnost ve lhůtě podle § 9 odst. 3,

01.06.2008

b) pojistitel se sídlem v jiném členském státě, než je Česká republika, neustanovil v České republice škodního zástupce podle § 9b, nebo

01.06.2008

c) pojišťovna neustanovila v České republice škodního zástupce podle § 9c.

01.06.2008

(2) Náhradní plnění podle odstavce 1 písm. b) se poskytuje poškozenému s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky v případě škodné události způsobené provozem vozidla, pokud

01.06.2008

a) pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z jeho provozu byla uzavřena u pojistitele provozujícího pojištění odpovědnosti na základě práva dočasně poskytovat služby,

01.06.2008

b) se jedná o vozidlo s obvyklým stanovištěm v České republice a

01.06.2008

c) škodná událost vznikla na území členského státu, nebo na území jiného státu podle § 6 odst. 5 nebo 6.

01.06.2008

(3) Náhradní plnění podle odstavce 1 písm. c) se poskytuje poškozenému s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky v případě škodné události způsobené provozem vozidla, pokud

01.06.2008

a) pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z jeho provozu byla uzavřena u pojišťovny podle § 9c,

01.06.2008

b) se jedná o vozidlo s obvyklým stanovištěm v jiném členském státě než České republice a

01.06.2008

c) škodná událost vznikla na území členského státu, nebo na území třetího státu, jehož kancelář pojistitelů se připojila k systému zelených karet.

01.06.2008

(4) Náhradní plnění poskytuje Kancelář poškozenému na základě jeho písemné žádosti.

01.06.2008

(5) Poškozený nemá proti Kanceláři právo na náhradní plnění, jestliže

01.06.2008

a) již předložil žádost o náhradu škody přímo pojistiteli podle § 9b odst. 1, který uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti týkající se vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena, nebo přímo škodnímu zástupci pojistitele podle § 9b a jestliže do 3 měsíců ode dne předložení této žádosti obdržel vyjádření některého z nich,

01.06.2008

b) již předložil žádost o náhradu škody přímo pojišťovně podle § 9c, která uzavřela pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti týkající se vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena, nebo přímo škodnímu zástupci této pojišťovny podle § 9c a jestliže do 3 měsíců ode dne předložení této žádosti obdržel vyjádření některého z nich, nebo

01.06.2008

c) bylo v dané věci zahájeno soudní řízení přímo proti pojistiteli podle § 9b odst. 1 nebo proti pojišťovně podle § 9c.

01.06.2008

(6) Kancelář je povinna poškozenému plnit nebo sdělit důvody, pro které plnění snížila nebo odmítla, do 2 měsíců ode dne obdržení žádosti o náhradní plnění. Tuto žádost odloží, pokud do doby jejího vyřízení pojistitel podle § 9b odst. 1, anebo pojišťovna podle § 9c přímo nebo prostřednictvím ustanoveného škodního zástupce podle § 9b nebo § 9c poskytne poškozenému náhradu vzniklé škody nebo mu sdělí důvody, pro které svoje plnění snižuje nebo pro které odmítá plnit.

01.06.2008

(7) Kancelář bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o náhradní plnění písemně sdělí

01.06.2008

a) pojistiteli podle § 9b odst. 1 nebo pojišťovně podle § 9c nebo jejich škodnímu zástupci podle § 9b nebo § 9c,

01.06.2008

b) orgánu pověřenému vyřizováním žádostí o náhradní plnění v členském státě sídla pojišťovny podle § 9c, která uzavřela pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti týkající se vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda, nebo

01.06.2008

c) osobě, která za škodu odpovídá, je-li známa,

01.06.2008

že obdržela žádost od poškozeného a že tuto žádost vyřídí do 2 měsíců ode dne jejího obdržení.

01.06.2008

(8) Kancelář má právo na náhradu vyplacené částky náhradního plnění od orgánu pověřeného vyřizováním žádostí o náhradní plnění v členském státě sídla pojišťovny podle § 9c, která uzavřela pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti týkající se vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda.

01.06.2008

(9) Výplatou náhradního plnění přecházejí práva poškozeného vůči osobě, která způsobila škodu, nebo vůči jejímu pojistiteli podle § 9a nebo § 9b odst. 1, anebo její pojišťovně podle § 9c na Kancelář.

01.06.2008

(10) Jestliže příslušný orgán jiného členského státu, než je Česká republika, poskytl v souladu s právem Evropských společenství27) náhradní plnění poškozenému s bydlištěm nebo sídlem v tomtéž členském státě a uplatnil své právo na náhradu tohoto plnění proti Kanceláři, Kancelář takto uplatněné právo uspokojí bez zbytečného odkladu za předpokladu, že vozidlo, jehož provozem byla způsobena škoda, mělo v době vzniku škodné události obvyklé stanoviště na území České republiky.

01.06.2008

27) Čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES.“.

01.06.2008

88. V § 24b odst. 3 se slova „odst. 7 a 8“ nahrazují slovy „odst. 9 a 10“.

01.01.2009

89. Za § 24b se vkládá nový § 24c, který včetně poznámky pod čarou č. 27a zní:

01.01.2009

㤠24c

01.01.2009

(1) Je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Za úhradu příspěvku podle věty první odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla jeho provozovatel, není-li současně jeho vlastníkem. Povinnost podle věty první a druhé vzniká tomu vlastníkovi a provozovateli vozidla, který byl nebo měl být zapsán v registru silničních vozidel27a) v době, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. To neplatí v případě, kdy pojištění odpovědnosti zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d).

01.01.2009

(2) Výše příspěvku se určí součtem hodnoty vypočtené vynásobením výše příslušné denní sazby pro daný druh vozidla počtem dní, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem, a nákladů na jeho uplatnění a vymáhání. Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel stanoví příloha k tomuto zákonu.

01.01.2009

(3) Při zjišťování údajů podle odstavců 1 a 2 vychází Kancelář z porovnání údajů podle § 15 odst. 3.

01.01.2009

(4) Příspěvek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy Kanceláře k jeho úhradě na adresu osoby podle odstavce 1. Účinky doručení má i nevyzvednutí písemné výzvy k úhradě příspěvku do 15 dnů ode dne jejího uložení v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo odepření převzetí této výzvy, s výjimkou případu, kdy osoba podle odstavce 1, z důvodů nezávislých na její vůli, nemohla výzvu Kanceláře převzít. Povinnost uhradit příspěvek nevzniká, pokud je ve lhůtě podle věty první Kanceláři prokázáno, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu s tímto zákonem.

01.01.2009

(5) Úhradou příspěvku není dotčena povinnost podle § 1 odst. 2, § 3 odst. 2 a § 15 odst. 5, ani právo Kanceláře podle § 24 odst. 9.

01.01.2009

(6) Adresu podle odstavce 4 sdělí Kanceláři na její žádost příslušný orgán evidence, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.01.2009

27a) § 4 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 56/2001 Sb.“.

01.06.2008

90. V § 25 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „podle zákona upravujícího pojišťovnictví“.

01.06.2008

91. V § 25 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

01.06.2008

92. V § 25 odst. 2 větě druhé se slova „a ve lhůtě podle zvláštního právního předpisu10)“ zrušují.

01.06.2008

93. V § 26 odst. 1 se věty druhá a třetí nahrazují větou „Nebyl-li nikdo ze spoluvlastníků písemně pověřen, plní povinnosti podle věty první všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně.“.

01.06.2008

94. V § 26 odstavec 2 zní:

01.06.2008

(2) V případě smrti vlastníka vozidla vykonává povinnosti vlastníka vozidla podle tohoto zákona až do okamžiku nabytí právní moci usnesení o nabytí dědictví jeho dědic, v případě více dědiců ten, který k tomu byl ostatními dědici pověřen. Nebyl-li nikdo pověřen, pak tyto povinnosti vykonává správce dědictví. Nebyl-li nikdo z více dědiců pověřen ani nebyl určen správce dědictví, vykonávají povinnosti vlastníka vozidla dědici společně a nerozdílně. V případě smrti pojistníka přecházejí práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti do doby nabytí právní moci usnesení o nabytí dědictví na dědice společně a nerozdílně.“.

01.06.2008

95. K zákonu č. 168/1999 Sb. se doplňuje příloha, která zní:

01.06.2008

„Příloha k zákonu č. 168/1999 Sb.

01.06.2008

Výše denní sazby podle druhu vozidla pro účely § 24c odst. 2

01.06.2008
Druh vozidla Denní sazba v Kč
1. motocykl s objemem válců motoru do 350 cm3 20
2. motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm3 30
3. osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 cm3 50
4. osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 cm3 70
5. autobus 160
6. nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg do 10000 kg 130
7. tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10000 kg 300
8. speciální vozidlo 80
9. přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg 30
10. zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40
11. ostatní vozidla 60“.
01.06.2008

Čl. II

01.06.2008

Přechodná ustanovení

01.06.2008

1. Dnem 1. června 2012 se limit pojistného plnění u pojistných smluv o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s limitem pojistného plnění nižším, než je limit pojistného plnění nově stanovený podle § 3a odst. 2 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zvyšuje na úroveň stanovenou zákonem č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.06.2008

2. V souvislosti se zvýšením limitu pojistného plnění podle § 3a odst. 2 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, má pojistitel právo nově stanovit výši pojistného. Pokud pojistník nesouhlasí s výší nově stanoveného pojistného, má ve lhůtě 1 měsíce ode dne obdržení návrhu pojistitele na změnu výše pojistného právo pojistnou smlouvu vypovědět.

01.06.2008

3. Pojistitel je povinen vydat pojistníkovi zelenou kartu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud mu ji nevydal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na jeho žádost podle dosavadní právní úpravy.

01.06.2008

4. Doklady o pojištění odpovědnosti vydané podle dosavadní právní úpravy pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2008.

01.06.2008

5. V řízení o správních deliktech spáchaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle dosavadní právní úpravy.

01.06.2008

Čl. III

01.06.2008

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

01.06.2008

ČÁST TŘETÍ

01.06.2008

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

01.06.2008

Čl. V

01.06.2008

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb., se mění takto:

01.06.2008

1. V § 4 odst. 5 písm. c) se za slova „(dále jen „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“)“ vkládají slova „sdělené Českou kanceláří pojistitelů nebo touto kanceláří vrácené registru silničních motorových vozidel a přípojných vozidel, a to“ a slova „uvedených v dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,“ se nahrazují slovy „stanovených zákonem upravujícím pojištění odpovědnosti z provozu vozidla2)“.

01.06.2008

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

01.06.2008

2) § 15 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 57/2004 Sb. a zákona č. 137/2008 Sb.“.

01.06.2008

2. V § 6 odst. 3 písm. b) se slovo „sjednáno“ nahrazuje slovy „splněna povinnost“.

01.06.2008

3. V § 38 odst. 1 písm. d) se slovo „sjednáno“ nahrazuje slovy „splněna povinnost“.

01.06.2008

ČÁST ČTVRTÁ

01.06.2008

Čl. VI

01.06.2008

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

01.06.2008

V zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., § 55 zní:

01.06.2008

㤠55

01.06.2008

Náhrada nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci

01.06.2008

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci. Náhrada podle věty první je příjmem fondů zdravotní pojišťovny.

01.06.2008

(2) Pro účely náhrady nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění podle odstavce 1 jsou zdravotnická zařízení povinna oznámit příslušné zdravotní pojišťovně úrazy a jiná poškození zdraví osob, kterým poskytla zdravotní péči, pokud mají důvodné podezření, že úraz nebo jiné poškození zdraví byly způsobeny jednáním právnické nebo fyzické osoby. Oznamovací povinnost mají i orgány Policie České republiky, státní zastupitelství a soudy. Oznamovací povinnost podle tohoto odstavce se plní do 1 měsíce ode dne, kdy se ten, kdo skutečnost oznamuje, o ní dozvěděl.

01.06.2008

(3) Pro účely náhrady nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění podle odstavce 1 jsou orgány ochrany veřejného zdraví povinny poskytnout na vyžádání příslušné zdravotní pojišťovně zprávy o výsledcích epidemiologických a jiných šetření, která jsou tyto orgány povinny provádět podle zvláštních předpisů.

01.06.2008

(4) Pro účely náhrady nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění podle odstavce 1 jsou orgán inspekce práce a orgány státní báňské správy povinny poskytnout na vyžádání příslušné zdravotní pojišťovně výsledky vyšetřování příčin smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů a nemocí z povolání.

01.06.2008

(5) Pro účely náhrady nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění podle odstavce 1 se údaje podle předchozích odstavců poskytují bezplatně.“.


01.06.2008

ČÁST PÁTÁ

01.06.2008

ÚČINNOST

01.06.2008

Čl. VII

01.06.2008

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2008 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 73, pokud jde o § 24 odst. 1, a bodu 89, pokud jde o § 24c, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.


01.06.2008

Vlček v. r.

01.06.2008

Klaus v. r.

01.06.2008

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru