PLUS na zkoušku
Porovnání znění
01.07.2008

126

01.07.2008

ZÁKON

01.07.2008

ze dne 19. března 2008,

01.07.2008

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

01.07.2008

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.07.2008

ČÁST PRVNÍ

01.07.2008

Změna občanského soudního řádu

01.07.2008

Čl. I

01.07.2008

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

01.07.2008

1. V § 9 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které včetně poznámky pod čarou č. 53c zní:

01.07.2008

w) řízení ve věci přeměn obchodních společností a družstev podle zvláštního právního předpisu53c).

01.07.2008

53c) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.“.

01.07.2008

2. V § 200da se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.07.2008

(2) Jestliže je podán návrh na zápis vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo družstva, rejstříkový soud dále přezkoumá, zda se společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost nebo družstvo ve lhůtě 3 let přede dnem zveřejnění projektu vnitrostátní fúze nezúčastnily přeshraniční fúze, a pokud ano, zda jsou splněny podmínky zvláštního právního předpisu53c) o zapojení zaměstnanců v nástupnické společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo družstvu po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku.“.

01.07.2008

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

01.07.2008

3. V § 200db se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.07.2008

(4) Rejstříkový soud do 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku odešle oznámení o tomto zápisu a informaci o jeho obsahu tomu, kdo vede zahraniční obchodní rejstřík, v němž je zapsána právnická osoba se sídlem v jiném členském státě zúčastněná na přeshraniční fúzi.“.

01.07.2008

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

01.07.2008

4. V § 200e odst. 1 se slova „§ 9 odst. 3 písm. b), d), e), f) a g)“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 3 písm. b), d) až g) a w)“.

01.07.2008

5. V § 200e odst. 4 se slova „§ 9 odst. 3 písm. b), d), e) a f)“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 3 písm. b), d) až f) a w)“.

01.07.2008

ČÁST TŘETÍ

01.07.2008

Změna zákona o účetnictví

01.07.2008

Čl. IV

01.07.2008

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

01.07.2008

1. V § 3 odst. 2 větě šesté se za slova „účetní jednotku“ vkládají slova „nebo účetní jednotku rozdělovanou odštěpením“.

01.07.2008

2. V § 17 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Nástupnická účetní jednotka upraví účetnictví zúčastněných účetních jednotek ke dni zápisu přeměny společnosti11c) s účinky od rozhodného dne; v případě přeshraniční fúze bude úprava provedena podle tohoto zákona.“.

01.07.2008

Poznámka pod čarou č. 11c zní:

01.07.2008

11c) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.“.

01.07.2008

3. V § 17 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Účetní závěrku nesestavují zanikající účetní jednotky k poslednímu dni účetního období po rozhodném dni, pokud se den zápisu přeměny společnosti uskuteční až v následujícím účetním období. Účetní metodu přeměny včetně možnosti použití způsobu oceňování podle § 24 odst. 3 písm. a) bodu 1 v případě přeshraniční fúze, případně povinnost otevírání a uzavírání účetních knih pro zahraniční osoby, které budou v důsledku přeshraniční fúze na území České republiky podnikat nebo provozovat jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, mohou upravit prováděcí právní předpisy.“.

01.07.2008

4. V § 27 odst. 3 se slova „obchodní zákoník“ nahrazují slovy „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev11c)“.

01.07.2008

Čl. V

01.07.2008

Přechodné ustanovení

01.07.2008

V případech, kdy zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ukládá povinnost dokončit přeměnu podle dosavadních právních předpisů, použije se ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.07.2008

ČÁST ČTVRTÁ

01.07.2008

Změna zákona o bankách

01.07.2008

Čl. VI

01.07.2008

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

01.07.2008

1. V § 16 odst. 1 písmeno a) zní:

01.07.2008

a) k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho částí,“.

01.07.2008

2. V § 16 odst. 1 písm. c) se za slovo „fúzi“ vkládají slova „nebo rozdělení“.

01.07.2008

ČÁST ŠESTÁ

01.07.2008

Změna notářského řádu

01.07.2008

Čl. VIII

01.07.2008

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

01.07.2008

1. V § 72 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

01.07.2008

k) o splnění podmínek přeshraniční fúze pro účely zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo zahraničního obchodního rejstříku.“.

01.07.2008

2. V § 72 odst. 4 se slova „písm. d), i) a j)“ nahrazují slovy „písm. d) a i) až k)“.

01.07.2008

ČÁST SEDMÁ

01.07.2008

Změna zákona o daních z příjmů

01.07.2008

Čl. IX

01.07.2008

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 222/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

01.07.2008

1. V § 4 odst. 1 písm. zh) se slovo „dorovnání70a)“ nahrazuje slovem „dorovnání131)“.

01.07.2008

Poznámka pod čarou č. 70a se zrušuje.

01.07.2008

Poznámka pod čarou č. 131 zní:

01.07.2008

131) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.“.

01.07.2008

2. V § 4 odst. 1 písm. zh) se slovo „předpisem,70a)“ nahrazuje slovem „předpisem131),“.

01.07.2008

3. V § 10 odst. 1 písm. j) a § 23c odst. 3 se slovo „předpisu,70)“ nahrazuje slovem „předpisu131),“.

01.07.2008

4. V § 20 odst. 3 se slovo „předpisu70)“ nahrazuje slovem „předpisu131)“.

01.07.2008

5. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 5, § 24 odst. 2 písm. i), § 24 odst. 2 písm. t), § 24 odst. 2 písm. v) bodě 1 a § 25 odst. 1 písm. zi) se slovo „přeměnou70)“ nahrazuje slovem „přeměnou131)“.

01.07.2008

6. V § 23 se doplňuje odstavec 17, který zní:

01.07.2008

(17) Při nabytí majetku a závazků poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 nebo stálou provozovnou poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky vkladem, převodem podniku nebo jeho samostatné části, fúzí společností nebo rozdělením společnosti od poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 nebo při přemístění majetku a závazků ze zahraničí do stálé provozovny poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 nebo v § 17 odst. 4 na území České republiky se pro přepočet hodnoty majetku a závazků na české koruny použijí kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou ke dni převodu vlastnictví u majetku nabytého vkladem nebo převodem podniku nebo k rozhodnému dni u majetku nabytého fúzí společností nebo rozdělením společnosti od poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území České republiky, a to bez přihlédnutí k oceňovacím rozdílům vyplývajícím z přecenění majetku a závazků v souladu s právními předpisy příslušného státu (dále jen „přepočtená zahraniční cena“). Stejný kurs se použije pro přepočet hodnoty uplatněných odpisů, opravných položek, daňové ztráty, rezerv, odčitatelných položek a obdobných položek uplatněných podle příslušných právních předpisů v zahraničí. Přepočtená zahraniční cena se použije také pro účely uvedené v § 24 odst. 11.“.

01.07.2008

7. V § 23a odst. 4 se slova „a nehmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona [§ 30 odst. 10 písm. m)]“ nahrazují slovy „majetku a nehmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona. Je-li převádějící společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 a tento hmotný majetek a nehmotný majetek nebyl součástí stálé provozovny na území České republiky, pro stanovení odpisů u přijímající společnosti se použije obdobně ustanovení § 32c“.

01.07.2008

8. V § 23a odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a pokračovat v jejich tvorbě podle zvláštního právního předpisu22a); přitom je-li převádějící společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít položky obdobného charakteru jako rezervy a opravné položky související s převedeným podnikem vytvořené podle příslušného právního předpisu jiného členského státu, avšak maximálně do výše stanovené podle zvláštního právního předpisu22a) pro poplatníky uvedené v § 17 odst. 3 a za podmínek stanovených tímto zákonem, a pokračovat v jejich tvorbě podle zvláštního právního předpisu22a)“.

01.07.2008

9. V § 23a odst. 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; přitom je-li převádějící společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít daňovou ztrátu, která vznikla převádějící společnosti v jiném členském státu a která nebyla uplatněna v jiném členském státu jako položka snižující základ daně převádějící společnosti nebo jiné společnosti, maximálně však do výše, do které by byla daňová ztráta stanovena podle tohoto zákona, kdyby převádějící společnost byla ve zdaňovacím období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla, poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3“.

01.07.2008

10. V § 23a odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; přitom je-li převádějící společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít pouze položky obdobného charakteru jako položky odčitatelné podle tohoto zákona, které dosud nebyly uplatněny v zahraničí, maximálně však do výše stanovené a za podmínek stanovených tímto zákonem“.

01.07.2008

11. V § 23c odst. 7 se za slovo „hmotného“ vkládá slovo „majetku“ a slova „[§ 30 odst. 10 písm. m)]“ se zrušují.

01.07.2008

12. V § 23c se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Je-li zanikající nebo rozdělovaná společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 a tento hmotný majetek a nehmotný majetek nebyl součástí stálé provozovny na území České republiky, pro stanovení odpisů u nástupnické společnosti se použije obdobně ustanovení § 32c.“.

01.07.2008

13. V § 23c odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a pokračovat v jejich tvorbě podle zvláštního právního předpisu22a); přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít položky obdobného charakteru jako rezervy a opravné položky související s převedeným majetkem a závazky vytvořené podle příslušného právního předpisu jiného členského státu, avšak maximálně do výše stanovené podle zvláštního právního předpisu22a) pro poplatníky uvedené v § 17 odst. 3 a za podmínek stanovených tímto zákonem, a pokračovat v jejich tvorbě podle zvláštního právního předpisu22a)“.

01.07.2008

14. V § 23c odst. 8 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít daňovou ztrátu, která vznikla zanikající nebo rozdělované společnosti v jiném členském státu a která nebyla uplatněna v jiném členském státu jako položka snižující základ daně zanikající, rozdělované nebo jiné společnosti, maximálně však do výše jak by byla daňová ztráta stanovena podle tohoto zákona, kdyby zanikající nebo rozdělovaná společnost byla ve zdaňovacím období, nebo období, za něž se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla, poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3“.

01.07.2008

15. V § 23c odst. 8 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít pouze položky obdobného charakteru jako položky odčitatelné podle tohoto zákona, které dosud nebyly uplatněny v zahraničí, maximálně však do výše stanovené a za podmínek stanovených tímto zákonem“.

01.07.2008

16. V § 24 odst. 2 písm. y) a § 38na odst. 4 se slovo „společnosti70)“ nahrazuje slovem „společnosti131)“.

01.07.2008

17. V § 24 odst. 7 se slovo „družstva.70)“ nahrazuje slovem „družstva131).“.

01.07.2008

18. V § 24 odst. 7 se slovo „předpisu,70a)“ nahrazuje slovem „předpisu131),“.

01.07.2008

19. V § 24 odst. 9 se slova „přeměně společnosti70)“ nahrazují slovem „přeměně131)“ a slova „obchodní společnost nebo družstvo“ se nahrazují slovem „společnost“.

01.07.2008

20. V § 24 odst. 11 se za slovo „předpisu70)“ vkládají slova „ , nebo obdobného právního předpisu v zahraničí“, slovo „hodnotou20)“ se nahrazuje slovem „hodnotou“ a slova „spotřeby podle zvláštního právního předpisu“ se nahrazují slovem „spotřeby“.

01.07.2008

21. V § 24 odst. 11 a v § 38a odst. 10 se slovo „přeměně,70)“ nahrazuje slovem „přeměně131),“.

01.07.2008

22. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se slovo „družstva,70)“ nahrazuje slovem „družstva131),“.

01.07.2008

23. V § 27 se na konci písmene ch) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

01.07.2008

i) najatý hmotný majetek včetně hmotného majetku, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku nebo obdobné smlouvy uzavřené v zahraničí, pokud odpisy nebo položky obdobného charakteru uplatňuje jiná osoba než vlastník.“.

01.07.2008

24. V § 28 odst. 1 se slovo „zákona70)“ nahrazuje slovem „zákona131)“.

01.07.2008

25. V § 29 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

01.07.2008

g) přepočtená zahraniční cena (§ 23 odst. 17).“.

01.07.2008

26. V § 29 odst. 9 písm. a) se slovo „předpis70)“ nahrazuje slovem „předpis131)“.

01.07.2008

27. V § 30 odst. 10 úvodní části ustanovení se za slovo „vlastník“ vkládají slova „ , který je poplatníkem uvedeným v § 2 nebo v § 17 odst. 3 nebo stálou provozovnou poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky“.

01.07.2008

28. V § 30 odst. 10 písm. a) se slovo „družstvo,70)“ nahrazuje slovem „družstvo131),“.

01.07.2008

29. V § 30 odst. 10 písm. b), § 32a odst. 1 písm. a) bodě 1 a § 32a odst. 4 se slovo „přeměnou,70)“ nahrazuje slovem „přeměnou131),“.

01.07.2008

30. V § 30 odst. 10 se na konci písmene l) čárka nahrazuje tečkou a písmeno m) se zrušuje.

01.07.2008

31. Za § 32b se vkládají nové § 32c a 32d, které včetně nadpisu znějí:

01.07.2008

㤠32c

01.07.2008

Nepeněžité vklady ze zahraničí

01.07.2008

(1) Při nabytí hmotného majetku a nehmotného majetku, který nebyl součástí stálé provozovny na území České republiky, vkladem od poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 nebo v § 17 odst. 4 pokračuje obchodní společnost nebo družstvo nebo stálá provozovna poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky v odpisování tohoto hmotného majetku a nehmotného majetku z přepočtené zahraniční ceny stanovené podle § 23 odst. 17, ze které poplatník uvedený v § 17 odst. 4 uplatňoval odpisy nebo odčitatelné položky obdobného charakteru v zahraničí; přitom

01.07.2008

a) hmotný majetek zatřídí do odpisové skupiny podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu a odpisuje rovnoměrně příslušnou sazbou stanovenou v § 31 ve sloupci označeném slovy „v dalších letech odpisování“,

01.07.2008

b) nehmotný majetek odpisuje po zbývající počet měsíců stanovených v § 32a.

01.07.2008

(2) Odpisy v České republice lze uplatnit v úhrnu do výše rozdílu mezi přepočtenou zahraniční cenou a odpisy nebo odčitatelnými položkami obdobného charakteru, uplatněnými vkladatelem v zahraničí v souladu s platnými právními předpisy příslušného státu.

01.07.2008

(3) Byl-li vkládaný hmotný majetek a nehmotný majetek odpisován vkladatelem v době vkladu již po dobu, která je v § 30 odst. 1 uvedena jako minimální doba odpisování, lze rozdíl mezi přepočtenou zahraniční cenou a odpisy nebo odčitatelnými položkami obdobného charakteru, uplatněnými vkladatelem v zahraničí, uplatnit u nabyvatele jako výdaj (náklad) ve zdaňovacím období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, ve kterém byl tento majetek nabyt.

01.07.2008

(4) U hmotného majetku a nehmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, avšak z něhož v zahraničí nebylo možné u vkladatele odpisy nebo odčitatelné položky obdobného charakteru uplatňovat, lze u nabyvatele odpisovat z přepočtené zahraniční ceny stanovené podle § 29 odst. 1 písm. d).

01.07.2008

§ 32d

01.07.2008

U hmotného majetku a nehmotného majetku, který byl přemístěn ze zahraničí do stálé provozovny poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 nebo v § 17 odst. 4 na území České republiky a který byl tímto poplatníkem odpisován v zahraničí, odpisuje poplatník tento majetek obdobně jako nabyvatel majetku podle § 32c.“.

01.07.2008

32. V § 35ba odst. 2, § 38g odst. 2 a § 38h odst. 12 se slova „písm. a)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

01.07.2008

33. V § 38a odst. 10 a § 38m odst. 8 písm. c) se slovo „přeměny70)“ nahrazuje slovem „přeměny131)“.

01.07.2008

34. V § 38a odst. 10 se slovo „fúze70)“ nahrazuje slovem „fúze131)“ a slovo „společníka70)“ se nahrazuje slovem „společníka131)“.

01.07.2008

35. V § 38a odst. 10 se za slovo „odstavců,“ vkládají slova „s výjimkou přeměny131), u níž je nástupnická společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4, který nemá na území České republiky stálou provozovnu a,“.

01.07.2008

36. V § 38na se na konci odstavců 4 a 6 doplňuje věta „Obdobně se postupuje v případě převzetí daňové ztráty, která vznikla poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 4, který nemá na území České republiky stálou provozovnu.“.

01.07.2008

37. V § 38na odst. 7 se slova „vzniklou před podstatnou změnou“ a slova „po podstatné změně“ zrušují.

01.07.2008

38. V § 38na odst. 7 písm. b) a § 38na odst. 9 se za slovo „vyměřena,“ vkládají slova „nebo ve kterém vznikla,“.

01.07.2008

Čl. X

01.07.2008

Přechodná ustanovení

01.07.2008

1. Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2007 a zdaňovací období, které započalo v roce 2007, platí dosavadní právní předpisy. Ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2008, nestanoví-li tento zákon dále jinak.

01.07.2008

2. Ustanovení § 23a odst. 4 a 5, § 23c odst. 7 a 8, § 32c a 32d zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí poprvé u majetku nabytého vkladem, převodem podniku nebo jeho samostatné části, nebo přemístěním do stálé provozovny na území České republiky po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.07.2008

3. Převzetí daňové ztráty, která vznikla poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze provést poprvé u daňové ztráty vzniklé za zdaňovací období, nebo období, za něž se podává daňové přiznání, ve kterém vstoupila smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

01.07.2008

4. Ustanovení § 35ba odst. 2, § 38g odst. 2 a § 38h odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž nabyl účinnosti tento zákon. Při ročním zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění se použijí tato ustanovení již za zdaňovací období, které započalo v roce 2008.

01.07.2008

ČÁST OSMÁ

01.07.2008

Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

01.07.2008

Čl. XI

01.07.2008

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

01.07.2008

1. V § 3 odst. 3 se za větu třetí vkládá věta „Obdobně to platí v případě přeměny podle zvláštního právního předpisu1e).“.

01.07.2008

Poznámka pod čarou č. 1e zní:

01.07.2008

1e) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.“.

01.07.2008

2. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Obdobně to platí v případě přeměny podle zvláštního právního předpisu1e).“.

01.07.2008

3. V § 4 odst. 1 větě čtvrté se slovo „společnosti21)“ nahrazuje slovem „společnosti1e)“.

01.07.2008

4. V § 4 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Při přeměně společnosti1e) může pokračovat nástupnická společnost v tvorbě rezerv a opravných položek započaté zanikající nebo rozdělovanou společností, a to za podmínek, které by platily pro zanikající nebo rozdělovanou společnost podle tohoto zákona, pokud by se přeměna neuskutečnila, a pouze v rozsahu, v jakém souvisí s částí obchodního majetku21), která přechází na tuto nástupnickou společnost, maximálně však do výše stanovené tímto zákonem.“.

01.07.2008

5. V § 7 odst. 11 se slovo „přeměn21)“ nahrazuje slovem „přeměn1e)“.

01.07.2008

Čl. XII

01.07.2008

Přechodná ustanovení

01.07.2008

1. Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2007 a zdaňovací období, které započalo v roce 2007, platí dosavadní právní předpisy. Ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, počínající v roce 2008.

01.07.2008

2. Ustanovení § 3 odst. 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije pro přeměnu, ke které došlo ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započatém v roce 2008.

01.07.2008

ČÁST DEVÁTÁ

01.07.2008

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

01.07.2008

Čl. XIII

01.07.2008

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

01.07.2008

1. V § 7 odst. 3 písm. b) se slova „zdravotní pojišťovny1a),“ zrušují a zrušuje se poznámka pod čarou č. 1a.

01.07.2008

2. V § 39 odst. 3 větě druhé se slovo „splynutí“ nahrazuje slovem „fúzi“.

01.07.2008

ČÁST DESÁTÁ

01.07.2008

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

01.07.2008

Čl. XIV

01.07.2008

V § 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 120/2007 Sb., se na začátek odstavce 7 vkládá věta „Družstevní záložna je povinna vyžádat si předchozí souhlas České národní banky k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho částí.“.

01.07.2008

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.07.2008

Změna zákona o obalech

01.07.2008

Čl. XVIII

01.07.2008

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 66/2006 Sb., se mění takto:

01.07.2008

1. V § 20 odst. 10 se slova „sloučení autorizované společnosti s jinou právnickou osobou nebo rozdělení“ nahrazují slovy „o schválení projektu fúze autorizované společnosti s jinou právnickou osobou nebo o schválení projektu rozdělení“.

01.07.2008

2. V § 32 písm. e) se slova „se sloučením“ nahrazují slovy „s fúzí“.

01.07.2008

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.07.2008

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

01.07.2008

Čl. XX

01.07.2008

V § 94 odst. 4 a § 95 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se ve větě první za slova „v tuzemsku“ vkládají slova „ , nebo v jiném členském státě“.

01.07.2008

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.07.2008

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

01.07.2008

Čl. XXI

01.07.2008

V § 19 odst. 1 a 2, § 61 odst. 1 a 2, § 78 odst. 1 a 2 a § 106 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 120/2007 Sb., se slovo „obchodního“ zrušuje.

01.07.2008

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.07.2008

Změna školského zákona

01.07.2008

Čl. XXII

01.07.2008

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb. a zákona č. 217/2007 Sb., se mění takto:

01.07.2008

1. V § 124 odstavec 4 zní:

01.07.2008

(4) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se ve věcech zřízení, vzniku, zrušení a zániku školské právnické osoby přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o založení, vzniku, zrušení a zániku obchodních společností.“.

01.07.2008

2. V § 124 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

01.07.2008

(5) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se ve věcech sloučení, splynutí a rozdělení školské právnické osoby přiměřeně ustanovení o vnitrostátních fúzích a rozdělení obsažené v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev.“.

01.07.2008

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.07.2008

Změna zákona o evropské společnosti

01.07.2008

Čl. XXIII

01.07.2008

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

01.07.2008

1. § 12 zní:

01.07.2008

㤠12

01.07.2008

Akcionářům, kteří hlasovali proti přemístění zapsaného sídla evropské společnosti, přísluší ochrana ve smyslu čl. 8 odst. 5 Nařízení Rady podle ustanovení zákona o přeměnách obchodních společností a družstev o povinném odkupu akcií nástupnickou společností při fúzi. Veřejný návrh smlouvy je evropská společnost povinna učinit do 2 týdnů ode dne konání valné hromady, která schválila návrh přemístění zapsaného sídla.“.

01.07.2008

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

01.07.2008

2. V § 13 a § 21 odst. 2 se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona o přeměnách obchodních společností a družstev“.

01.07.2008

3. V § 15, 19 a 45 se slova „obchodního zákoníku o znalci pro fúzi a o znalecké zprávě o fúzi10)“ nahrazují slovy „zákona o přeměnách obchodních společností a družstev o znalci pro fúzi a o znalecké zprávě o fúzi“.

01.07.2008

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

01.07.2008

4. V § 17 odst. 1 se slova „obchodního zákoníku11)“ nahrazují slovy „zákona o přeměnách obchodních společností a družstev“.

01.07.2008

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

01.07.2008

5. V § 17 odstavec 3 zní:

01.07.2008

(3) Ochrana menšinových akcionářů zúčastněné společnosti se sídlem na území České republiky, kteří hlasovali proti schválení projektu fúze, se přiměřeně řídí úpravou odkoupení akcií nástupnickou společností podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev s tím, že notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, která schvaluje projekt fúze, musí obsahovat jména akcionářů, kteří hlasovali proti schválení projektu fúze.“.

01.07.2008

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

01.07.2008

6. V § 18 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

01.07.2008

7. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

01.07.2008

㤠18a

01.07.2008

(1) Splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis evropské společnosti založené fúzí do obchodního rejstříku osvědčuje notář, který vydal osvědčení podle § 16, nebo jiný notář, jestliže se evropská společnost zapisuje do obchodního rejstříku. Osvědčení je veřejnou listinou.

01.07.2008

(2) Notář vydá osvědčení na žádost české zúčastněné společnosti na základě jemu předložených listin. Prováděcí právní předpis stanoví, jaké dokumenty dokládají, že

01.07.2008

a) byl projekt fúze schválen všemi zúčastněnými společnostmi ve stejném znění,

01.07.2008

b) byl v souladu s tímto zákonem stanoven způsob a rozsah zapojení zaměstnanců evropské společnosti,

01.07.2008

c) byla předložena všemi českými zúčastněnými společnostmi osvědčení vydaná podle § 16,

01.07.2008

d) byla předložena všemi zahraničními zúčastněnými společnostmi osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány veřejné moci za každou zahraniční zúčastněnou společnost,

01.07.2008

e) jsou splněny ostatní požadavky vyžadované českým právním řádem pro zápis evropské společnosti do obchodního rejstříku.

01.07.2008

(3) Osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí obsahuje

01.07.2008

a) jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,

01.07.2008

b) místo a datum vyhotovení osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí,

01.07.2008

c) firmy, sídla, identifikační čísla a právní formy všech českých zúčastněných společností a firmy, popřípadě názvy, sídla a právní formy všech zahraničních zúčastněných společností,

01.07.2008

d) seznam dokumentů, které byly notáři k osvědčení předloženy,

01.07.2008

e) prohlášení notáře, že se osobně přesvědčil, že

01.07.2008

1. byl projekt fúze schválen všemi zúčastněnými společnostmi ve stejném znění,

01.07.2008

2. byl v souladu s tímto zákonem stanoven způsob a rozsah zapojení zaměstnanců evropské společnosti,

01.07.2008

3. mu byla předložena všemi českými zúčastněnými společnostmi osvědčení vydaná podle § 16,

01.07.2008

4. mu byla předložena všemi zahraničními zúčastněnými společnostmi osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány veřejné moci za každou zahraniční zúčastněnou společnost,

01.07.2008

5. jsou splněny ostatní požadavky vyžadované českým právním řádem pro zápis evropské společnosti do obchodního rejstříku.

01.07.2008

(4) Notář osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí postupem podle zvláštního zákona odmítne vydat, jestliže mu zúčastněné společnosti nepředloží předepsané listiny nebo jiné dokumenty notářem k vydání osvědčení důvodně vyžadované.“.

01.07.2008

8. V § 21 odst. 1 se slova „návrh smlouvy o fúzi podle obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „projekt fúze podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev“.

01.07.2008

9. V § 21 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

01.07.2008

10. V § 22 se slova „obchodního zákoníku o znalci pro fúzi10)“ nahrazují slovy „zákona o přeměnách obchodních společností a družstev o znalci pro fúzi“.

01.07.2008

11. V § 50 odst. 4 větě první se slova „a na pracovní volno s náhradou mzdy“ zrušují.

01.07.2008

12. V § 60 se odstavec 1 zrušuje.

01.07.2008

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.07.2008

13. V § 65 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.07.2008

(2) Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 18a odst. 2 prováděcím právním předpisem, jaké dokumenty je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí.“.

01.07.2008

ČÁST DVACÁTÁ

01.07.2008

Změna zákona o podpoře výstavby družstevních bytů

01.07.2008

Čl. XXIV

01.07.2008

V § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů), se slova „sloučení nebo splynutí“ nahrazují slovem „fúzi“.

01.07.2008

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.07.2008

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

01.07.2008

Čl. XXV

01.07.2008

V § 68 písm. f) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., se slova „o přeměně28a) podnikatele“ nahrazují slovy „o schválení projektu přeměny podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev28a)“.

01.07.2008

Poznámka pod čarou č. 28a zní:

01.07.2008

28a) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.“.

01.07.2008

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.07.2008

Změna zákona o evropské družstevní společnosti

01.07.2008

Čl. XXVI

01.07.2008

Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, se mění takto:

01.07.2008

1. V § 2 se za slovo „unie“ vkládají slova „nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor“.

01.07.2008

2. § 19 zní:

01.07.2008

㤠19

01.07.2008

(1) Splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis evropské družstevní společnosti založené fúzí do obchodního rejstříku osvědčuje notář, který vydal osvědčení podle § 17 a 18, nebo jiný notář, jestliže se evropská družstevní společnost zapisuje do obchodního rejstříku. Osvědčení je veřejnou listinou.

01.07.2008

(2) Notář vydá osvědčení na žádost českého zúčastněného družstva na základě jemu předložených listin. Prováděcí právní předpis stanoví, jaké listiny dokládají, že

01.07.2008

a) byl projekt fúze schválen všemi zúčastněnými družstvy ve stejném znění,

01.07.2008

b) byl v souladu s tímto zákonem stanoven způsob a rozsah zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti,

01.07.2008

c) byla předložena všemi českými zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná podle § 17,

01.07.2008

d) byla předložena všemi zahraničními zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány veřejné moci za každé zahraniční zúčastněné družstvo,

01.07.2008

e) jsou splněny ostatní požadavky vyžadované českým právním řádem pro zápis evropské družstevní společnosti do obchodního rejstříku.

01.07.2008

(3) Osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí obsahuje

01.07.2008

a) jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,

01.07.2008

b) místo a datum vyhotovení osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí,

01.07.2008

c) firmy, sídla, identifikační čísla a právní formy všech českých zúčastněných družstev a firmy, popřípadě názvy, sídla a právní formy všech zahraničních zúčastněných družstev,

01.07.2008

d) seznam listin, které byly notáři k osvědčení předloženy, a

01.07.2008

e) prohlášení notáře, že se osobně přesvědčil, že

01.07.2008

1. byl projekt fúze schválen všemi zúčastněnými družstvy ve stejném znění,

01.07.2008

2. byl v souladu s tímto zákonem stanoven způsob a rozsah zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti,

01.07.2008

3. mu byla předložena všemi českými zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná podle § 17,

01.07.2008

4. mu byla předložena všemi zahraničními zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány veřejné moci za každé zahraniční zúčastněné družstvo,

01.07.2008

5. jsou splněny ostatní požadavky vyžadované českým právním řádem pro zápis evropské družstevní společnosti do obchodního rejstříku.

01.07.2008

(4) Notář osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí postupem podle zvláštního zákona odmítne vydat, jestliže mu zúčastněná družstva nepředloží předepsané listiny nebo jiné listiny notářem k vydání osvědčení důvodně vyžadované.“.

01.07.2008

3. V § 20 se slovo „návrh“ nahrazuje slovem „projekt“.

01.07.2008

4. V § 21 se slova „obchodním zákoníkem4)“ nahrazují slovy „zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev“.

01.07.2008

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

01.07.2008

5. V § 35 se slova „návrh projektu“ nahrazují slovem „projekt“.

01.07.2008

6. V § 40 odst. 6 větě druhé se za slovo „vlivu“ vkládají slova „podle právního řádu“.

01.07.2008

7. V § 45 odst. 2 se slova „příslušnými ustanoveními pracovněprávních předpisů o volbě rady zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nestanoví-li tento zákon jinak“ nahrazují slovy „ustanoveními § 290 odst. 4 zákoníku práce a ustanoveními tohoto zákona“.

01.07.2008

8. V § 45 odst. 3 úvodní části ustanovení a v nadpisu dílů 2 a 3 části druhé se slovo „zvláštního“ zrušuje.

01.07.2008

9. V § 55 se odstavec 1 zrušuje.

01.07.2008

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.07.2008

10. V § 84 se odstavec 1 zrušuje.

01.07.2008

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.07.2008

11. V § 87 odst. 1 se slova „dozorčí rady“ nahrazují slovy „kontrolní komise“.

01.07.2008

12. V nadpisu části třetí se za slovo „Přechodné“ vkládají slova „a zmocňovací“.

01.07.2008

13. Za § 99 se vkládá nový § 99a, který zní:

01.07.2008

㤠99a

01.07.2008

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 19 prováděcím právním předpisem, jaké listiny je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí.“.

01.07.2008

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.07.2008

Změna zákoníku práce

01.07.2008

Čl. XXVIII

01.07.2008

V § 203 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 71 a 71a zní:

01.07.2008

a) přísluší s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku k výkonu funkce člena

01.07.2008

1. orgánu odborové organizace podle tohoto zákona,

01.07.2008

2. rady zaměstnanců nebo volební komise podle tohoto zákona, jakož i zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona (§ 283 až 285),

01.07.2008

3. vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců podle tohoto zákona (§ 288 až 298),

01.07.2008

4. orgánu právnické osoby voleného za zaměstnance podle zvláštního právního předpisu71),

01.07.2008

5. vyjednávacího výboru a člena výboru zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu71a).

01.07.2008

71) Například § 200 obchodního zákoníku.

01.07.2008

71a) Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, ve znění zákona č. 126/2008 Sb.
Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.“.


01.07.2008

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

01.07.2008

ÚČINNOST

01.07.2008

Čl. XXIX

01.07.2008

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


01.07.2008

Vlček v. r.

01.07.2008

Klaus v. r.

01.07.2008

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru