Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2007>Předpis č. 361/2007 Sb.

Předpis č. 361/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Ze dne12.12.2007
Částka111/2007
Platnost od28.12.2007
Účinnost od01.01.2008
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Aktuální verze


744x145_ZPL_mobilní aplikace_v2 kopie.png

361

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. prosince 2007,

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:


ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie21)

a) rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich zjišťování, hygienické limity,

b) způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance (dále jen „hodnocení zdravotního rizika“),

c) minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,

d) podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při práci s olovem, chemickými látkami nebo směsmi, které se vstřebávají kůží nebo sliznicemi, a chemickými látkami, směsmi nebo prachem, které mají dráždivý účinek na kůži, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými činiteli a v zátěži chladem nebo teplem,

e) bližší podmínky poskytování ochranných nápojů,

f) bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

g) bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při zátěži teplem nebo chladem, při práci s chemickými látkami, směsmi, prachem, olovem, azbestem, biologickými činiteli a při fyzické zátěži,

h) bližší požadavky na práci se zobrazovacími jednotkami,

i) některá opatření pro případ zdolávání mimořádné události, při které dochází ke zvýšení expozice na úroveň, která může vést k bezprostřednímu ohrožení zdraví nebo života (dále jen „nadměrná expozice“) zaměstnance exponovaného chemické látce, směsi nebo prachu,

j) rozsah informací k ochraně zdraví při práci s olovem, při nadměrné expozici chemickým karcinogenům, mutagenům nebo látkám toxickým pro reprodukci, s biologickými činiteli a při fyzické zátěži,

k) minimální požadavky na obsah školení zaměstnance při práci, která je nebo může být zdrojem expozice azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest.

(2) Na práce vykonávané na pracovišti, které není nebo je jen částečně chráněno před venkovními vlivy (dále jen „venkovní pracoviště“), se nevztahují podmínky upravené v § 36 až 38, 41, 42, 47, 51, 52 a v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části C. Za venkovní pracoviště se považuje i pracoviště v podzemí.

(3) Na práce vykonávané jako umělecká činnost, s výjimkou dílen umělecké výroby, se nevztahují podmínky upravené v § 13 až 21, § 36 až 39, § 43, 48, 49, 51, 52, v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části C a v přílohách č. 2, 4, 7 a 9 k tomuto nařízení.

(4) Toto nařízení se použije na právní vztahy týkající se ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v rozsahu, který stanoví zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2).

(5) Podle tohoto nařízení se hodnotí podmínky ochrany zdraví žáků středních škol při praktickém vyučování, studentů vyšších odborných škol při praktické přípravě a studentů vysokých škol při praktické výuce a praxi.

(6) Tímto nařízením nejsou dotčeny obecné technické požadavky na výstavbu3). Toto nařízení se nepoužije, jsou-li zvláštní požadavky na pracovní prostředí a pracoviště a postupy při zjišťování a hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek upravené zvláštním právním předpisem4) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie5).

ČÁST DRUHÁ

RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK, JEJICH ČLENĚNÍ, ZJIŠŤOVÁNÍ, HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA A PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

HLAVA I

ČLENĚNÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ PRACOVNÍCH PODMÍNEK, JEJICH ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

§ 2

Základní členění

(1) Rizikové faktory mikroklimatických podmínek se člení na zátěž teplem a zátěž chladem; chemické faktory se člení na látky a směsi obecně, olovo, prach, karcinogeny, mutageny, látky toxické pro reprodukci a azbest; biologické činitele se člení na skupiny; fyzická zátěž se člení na celkovou fyzickou zátěž, lokální svalovou zátěž, pracovní polohy a ruční manipulaci s břemeny.

(2) Není-li možné při zjišťování a hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek postupovat podle tohoto nařízení, postupuje se podle metody obsažené v české technické normě, která tyto metody obsahuje6), při jejímž použití se má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné metody než metody obsažené v české technické normě musí být doloženo, že použitá metoda je stejně spolehlivá.

(3) Rizikové faktory hluku, vibrací, neionizujícího záření, optického záření a ionizujícího záření, způsob jejich zjišťování a hodnocení, jejich hygienické limity a podmínky ochrany zdraví zaměstnance při práci exponovaného těmto rizikovým faktorům upravují zvláštní právní předpisy7).

HLAVA II

PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S RIZIKOVÝMI FAKTORY MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNEK

Díl 1

Zátěž teplem

§ 3

Hodnocení zátěže teplem

Zátěž teplem při práci je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího svalovou prací a faktory prostředí, kterými se rozumí teplota vzduchu (ta), výsledná teplota kulového teploměru (tg), rychlost proudění vzduchu (va), relativní vlhkost vzduchu (Rh) a stereoteplota (tst).

§ 3a

Vymezení pojmů

Pro účely hodnocení zátěže teplem podle tohoto nařízení vlády se rozumí

a) dlouhodobě přípustnou zátěží teplem zátěž limitovaná množstvím tekutin ztracených při práci z organizmu potem a dýcháním, která činí pro aklimatizovanou ženu nebo muže maximálně 2 160 g.m-2, což odpovídá ztrátě 3,9 litrů tekutin za osmihodinovou směnu pro standardní osobu o ploše povrchu těla 1,8 m2,

b) krátkodobě přípustnou zátěží teplem zátěž limitovaná množstvím akumulovaného tepla v organizmu, které nesmí překročit pro zaměstnance aklimatizovaného i neaklimatizovaného 180 kJ.m-2. Této hodnotě odpovídá vzestup teploty vnitřního prostředí organizmu o 0,8 °C, vzestup průměrné teploty kůže o 3,5 °C a vzestup srdeční frekvence nejvýše na 150 tepů.min-1,

c) dlouhodobě přípustnou dobou práce doba, během níž je dosažena dlouhodobě přípustná zátěž teplem,

d) krátkodobě přípustnou dobou práce doba, během níž je dosažena krátkodobě přípustná zátěž teplem,

e) metabolickým teplem množství tepla vytvářeného organizmem zaměstnance při práci, které odpovídá energetickému výdeji spojenému s touto prací,

f) stereoteplotou tst směrová radiační teplota měřená kulovým stereoteploměrem, která charakterizuje radiační účinek okolních ploch ve sledovaném prostorovém úhlu,

g) energetickým výdejem (M) výdej vyjádřený v brutto hodnotách, kterými jsou hodnoty zahrnující i bazální metabolizmus BM, přičemž jednotkou je 1 watt na 1 m2 tělesného povrchu muže nebo ženy; energetický výdej se stanoví měřením nebo orientačně pomocí tabelárních hodnot podle české technické normy o ergonomii tepelného prostředí22), k orientačnímu určení energetického výdeje lze použít údaje uvedené pro příkladmé druhy prací v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 1,

h) nevenkovním pracovištěm s neudržovanou teplotou uzavřené pracoviště, přirozeně větrané nebo pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání,

i) nevenkovním pracovištěm s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem pracoviště s udržovanou teplotou nezbytnou k vytvoření a udržení standardizovaných tepelně-vlhkostních podmínek pro ochranu výroby, výrobku nebo produktu,

j) klimatizovaným pracovištěm nevenkovní pracoviště s udržovanou teplotou, na němž je k větrání použito nucené větrání zajišťující požadovanou čistotu, teplotu a vlhkost vzduchu.

§ 3b

Zátěž teplem na pracovišti

(1) Zátěž teplem při práci na pracovišti podle § 3a písm. h) nebo na pracovišti podle § 3a písm. i) se hodnotí podle průměrné operativní teploty (to), kterou se rozumí teplota vypočtená jako časově vážený průměr za efektivní dobu práce, kterou je doba snížená o dobu trvání přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávku nebo průměr z jednotlivých měřených časových intervalů v průběhu celé osmihodinové nebo delší směny, jde-li o pracoviště s měnícími se teplotami, z teploty vzduchu ta, výsledné teploty kulového teploměru tg, rychlosti proudění vzduchu va a stereoteploty tst. Hodnocení podle průměrné operativní teploty lze za podmínky rychlosti proudění vzduchu va rovné nebo menší než 0,2 m.s-1 nahradit hodnocením podle výsledné teploty kulového teploměru.

(2) Zátěž teplem pro práci zařazenou do třídy I až V podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 vykonávanou na pracovišti uvedeném v odstavci 1 se hodnotí z hlediska dodržení přípustných hodnot upravených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2.

(3) Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa jsou upraveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 3. Zároveň musí být splněny požadavky na přípustnou horizontální a vertikální nerovnoměrnost teplot upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulkách č. 4 a 5. Požadavky uvedené v tabulkách č. 4 a 5 musí být dodrženy i na pracovišti podle § 3a písm. h), na němž je vykonávána práce zařazená do třídy I a IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1.

(4) K průběžnému nebo opakovanému sledování úrovně zátěže teplem při práci, která již byla vyhodnocena na základě měření podle metodiky upravující měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb, uveřejňované ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, je možno použít jen měření teploty vzduchu kalibrovaným teploměrem, který splňuje požadavky zvláštního právního předpisu7a). Měření teploty vzduchu se provádí na místech, kde bylo provedeno předchozí měření výsledné teploty podle uvedené metodiky. Ověřené výsledky se považují za validní, pokud se nezměnily podmínky určující podíl sálavé složky a podíl energetického výdeje zaměstnanců na jejich celkové tepelné zátěži. Měření kalibrovaným teploměrem se za těchto podmínek použije i pro ověření úrovně zátěže teplem pro zjištění ztráty tekutin.

(5) Zátěž teplem na venkovním pracovišti se hodnotí podle výsledné teploty kulového teploměru. Proudění vzduchu a relativní vlhkost se nezohledňují.

§ 4

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce, režim práce a bezpečnostní přestávky

(1) V případě, že nejsou při práci zařazené do třídy IIb až V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1, vykonávané na pracovišti podle § 3a písm. h), § 3a písm. i) nebo na venkovním pracovišti dodrženy přípustné hodnoty zátěže teplem pro aklimatizovaného zaměstnance upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, musí být uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně. Dodržení přípustných hodnot podle tabulky č. 2 se nevyžaduje u práce zařazené do třídy I a IIa na pracovišti podle § 3a písm. h) za mimořádně teplého dne, kterým se rozumí den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C; v takovém případě musí být poskytnuta náhrada ztráty tekutin v rozsahu uvedeném v tabulce č. 6; v případě překročení teploty na pracovišti 36 °C musí být navíc uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky stanovený podle výpočtu upraveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B.

(2) Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce ve směně pro aklimatizovaného zaměstnance je upravena v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B, tabulkách č. 1a až 2c.

(3) Dlouhodobě přípustná zátěž teplem se hodnotí rozdílně pro zaměstnance aklimatizovaného a neaklimatizovaného na tepelné podmínky na posuzovaném pracovišti. Za aklimatizovaného zaměstnance se považuje zaměstnanec vykonávající práci po dobu alespoň 3 týdnů od nástupu na posuzované pracoviště. U neaklimatizovaného zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy IIb až V, pokud jsou při ní na pracovišti překračovány přípustné hodnoty zátěže teplem, uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, se po dobu 3 týdnů od nástupu na takové pracoviště dlouhodobě přípustná doba práce upravená v příloze č. 1 k tomto nařízení, části B, tabulkách 1a až 2c sníží o 30 %.

(4) Nejde-li při hodnocení dlouhodobě a krátkodobě přípustné zátěže teplem vycházet z tabulek 1a až 2c z důvodu jiných zadávacích parametrů, kterými jsou jiná rychlost proudění vzduchu, jiný tepelný odpor oděvu nebo je-li vlhkost vzduchu vyšší než 70 %, stanoví se dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce pomocí výpočtu tepelné bilance podle české technické normy o ergonomii tepelného prostředí7b) nebo na základě měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence. Metoda měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence se použije i pro stanovení dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce u zaměstnance, který musí používat speciální ochranný reflexní oděv, oděv s aktivním chlazením a větráním nebo oděv nepromokavý.

§ 4a

Ztráta tekutin

(1) Hygienický limit ztráty tekutin v zátěži teplem je 1,25 litru za osmihodinovou směnu. Náhrada ztráty tekutin a minerálních látek se uplatňuje v případě, že u práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 dojde ke ztrátě tekutin překračující hygienický limit 1,25 litru. Náhrada ztráty tekutin se poskytuje v rozsahu upraveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 6.

(2) Zjištění ztráty tekutin při zátěži teplem se provede měřením jen tehdy, jde-li o práci vykonávanou ve speciálním ochranném reflexním oděvu, oděvu s aktivním chlazením a větráním, v pracovním oděvu, který omezuje odpařování potu, nebo je-li práce vykonávaná v prostředí, v němž je relativní vlhkost pracovního ovzduší vyšší než 80 %.

§ 5

Minimální opatření k ochraně zdraví a bližší požadavky na způsob organizace práce

(1) Dodržení dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce se zajišťuje střídáním pracovních cyklů (c) a bezpečnostní přestávky (tp). Počet pracovních cyklů (c) a délka bezpečnostní přestávky (tp) se vypočte podle postupu upraveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B.

(2) Je-li podle § 4a odst. 2 zjištěná ztráta tekutin za osmihodinovou směnu u zaměstnance rovna nebo vyšší než 3,9 litru, stanoví se dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce individuálním výpočtem7b).

(3) Na pracovišti s délkou směny delší než 8 hodin nesmí ztráta tekutin potem a dýcháním v důsledku pracovní a tepelné zátěže za směnu překračovat přípustný limit ztráty tekutin 3,9 litru o více než 20 % a nesmí být překračovány krátkodobě přípustné doby práce.

(4) Při práci, při níž zaměstnanec přichází do kontaktu s povrchem pevného materiálu, jehož teploty překračují hodnoty upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části E, musí být zajištěno, aby nechráněná kůže zaměstnance s ním nepřicházela do přímého styku.

(5) Dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce v zátěži teplem na pracovišti hlubinných dolů a postup pro výpočet pracovních cyklů a bezpečnostní přestávky upravuje příloha č. 1 k tomuto nařízení, část C.

Díl 2

Zátěž chladem

§ 6

Hodnocení zátěže chladem a bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů

(1) Zaměstnanec může být exponován zátěži chladem jen tehdy, vykonává-li práci odpovídající energetickému výdeji 106 W.m-2 a vyššímu na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší, než je minimální teplota upravená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, nebo vykonává-li práci na venkovním pracovišti s korigovanou teplotou vzduchu 4 °C a nižší, nebo v případě zdolávání mimořádných událostí.

(2) Teplota vzduchu korigovaná účinkem proudícího vzduchu je upravena v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části D.

§ 7

Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště

(1) Pokud udržovaná operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne pod 10 °C, musí být zaměstnanec vybaven pracovním oděvem, který musí mít takové tepelně izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu vyjádřených teplotou vnitřního prostředí organizmu 36 až 37 °C. Při poklesu teploty vzduchu na pracovišti na 4 °C a nižší musí být zaměstnanec vybaven také rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem. Pro stanovení potřebných tepelně izolačních vlastností pracovního oděvu, postačujících k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu, se postupuje podle příslušné technické normy o ergonomii tepelného prostředí7b) a normy o stanovení a interpretaci stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu a místních účinků chladu8).

(2) Při práci vykonávané po dobu delší než 2 hodiny za směnu v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologickém požadavku nebo v korigované teplotě 4 °C a nižší má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně; ohřívárna se vybavuje zařízením pro prohřívání rukou. Bezpečnostní přestávka musí trvat nejméně 10 minut.

(3) Nejde-li u práce spojené s manipulací s materiálem, jehož teplota je 10 °C a nižší, používat rukavice proti chladu a druh práce vyžaduje přímý kontakt tepelně nechráněné kůže ruky, musí být zaměstnanci umožněna po ukončení takové práce bezpečnostní přestávka určená pro prohřátí rukou v trvání minimálně 5 minut.

(4) Při práci v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologickém požadavku nebo korigované teplotě musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání při teplotě od 4 do -10 ºC nepřesáhla 2 hodiny, při teplotě vzduchu od -10,1 do -20 ºC 1 hodinu a od -20,1 do -30 °C 30 minut.

(5) Práce musí být upravena tak, aby ji zaměstnanec nekonal na venkovním pracovišti, na kterém je korigovaná teplota vzduchu nižší než -30 ºC, nejde-li o naléhavé provádění oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, při živelních a jiných mimořádných událostech; ochrana zdraví zaměstnanců se pro tyto účely zajišťuje střídáním zaměstnanců nebo jinou organizací práce podle konkrétních podmínek práce. Při korigované teplotě vzduchu -30 °C a nižší nesmí být nechráněná kůže exponována po dobu delší než 10 minut.

(6) Vstupy na pracoviště, na němž je práce vykonávaná po dobu 4 hodiny za směnu a delší (dále jen „trvalá práce“), které se během pracovní doby otevírají přímo do venkovního prostoru, musí být v zimním a přechodném období, kdy korigovaná teplota venkovního vzduchu je nižší než minimální teplota upravená v příloze č. 1, části A, tabulce č. 2 nebo nižší než udržovaná operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, zabezpečeny proti vnikání venkovního vzduchu.

Díl 3

Ochranné nápoje

§ 8

Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů

(1) K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.

(2) V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.

(3) U práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj podle odstavce 2.

(4) Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se dále poskytuje při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví9) do kategorie čtvrté.

(5) Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na

a) nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší než 4 ºC,

b) venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4 ºC.

HLAVA III

PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S CHEMICKÝMI FAKTORY A PRACHEM

Díl 1

Obecné postupy a ochrana před nadměrnou expozicí

§ 9

Hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení

(1) Hygienickým limitem chemické látky upravené podle zákona o chemických látkách10) se rozumí přípustný expoziční limit nebo nejvyšší přípustná koncentrace. Hygienickým limitem prachu se rozumí přípustný expoziční limit.

(2) Přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu znalostí exponován zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti. Přípustný expoziční limit je stanoven pro práci, při které průměrná plicní ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu za osmihodinovou směnu. Koncentrace chemické látky nebo prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich přípustných expozičních limitů.

(3) Postup při stanovení přípustného expozičního limitu směsi chemických látek, stanovení přípustného expozičního limitu chemické látky při vyšší plicní ventilaci a postup při stanovení přípustného expozičního limitu v delší než osmihodinové směně, jsou upraveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení, části B.

(4) Nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které mohou být zaměstnanci exponováni nepřetržitě po krátkou dobu, aniž by pociťovali dráždění očí nebo dýchacích cest nebo bylo ohroženo jejich zdraví a spolehlivost výkonu práce. Při hodnocení pracovního ovzduší lze porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací časově vážený průměr koncentrace této látky měřené po dobu nejvýše 15 minut. Takové 15minutové úseky s průměrnou koncentrací vyšší než hodnota přípustného expozičního limitu, ale nepřesahující nejvyšší přípustnou koncentraci, smí být během osmihodinové směny nejvýše 4 s odstupem nejméně jedné hodiny. Přitom nesmí časově vážený průměr koncentrací pro celou směnu překročit hodnotu přípustného expozičního limitu.

(5) Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace jsou upraveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení, části A. Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity jsou upraveny v příloze č. 3 k tomuto nařízení, části A, tabulkách č. 1 až 5.

(6) Způsob měření a hodnocení inhalační expozice chemickým látkám a prachům v pracovním ovzduší je upraven v příloze č. 3 k tomuto nařízení, části C. Inhalační expozicí se rozumí expozice chemickým látkám měřená v dýchací zóně zaměstnance.

(7) Způsob měření vdechovatelné a respirabilní frakce polétavého prachu gravimetricky je upraven v příloze č. 3 k tomuto nařízení, části D.

(8) Způsob odběru vzorků prachu obsahujícího azbest v pracovním ovzduší a jejich zpracování je upraveno v příloze č. 3 k tomuto nařízení, části B.

§ 10

Hodnocení zdravotního rizika

(1) Hodnocení zdravotního rizika pro zaměstnance, který je při práci exponován chemické látce, směsi nebo prachu, zahrnuje

a) zjištění přítomnosti chemické látky, směsi nebo prachu na pracovišti,

b) zjištění nebezpečných vlastností chemické látky, směsi nebo prachu, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnance,

c) využití údajů z bezpečnostního listu a z dalších zdrojů týkajících se chemické bezpečnosti,

d) zjištění úrovně, typu a trvání expozice,

e) popis technologických a pracovních operací s chemickou látkou, směsí nebo spojených s vývinem prachu,

f) využití dat o přípustných expozičních limitech, nejvyšších přípustných koncentracích nebo o monitorování expozice z dostupných zdrojů,

g) posouzení účinku opatření, která byla přijata k ochraně zdraví zaměstnance při práci,

h) využití závěrů z již provedených lékařských prohlídek a vyšetření, využití závěrů z mimořádných událostí a dalších informací z dostupných zdrojů,

i) podmínky, za nichž může v důsledku mimořádné události dojít k nadměrné expozici chemické látce nebo směsi.

(2) Hodnocení zdravotního rizika chemické látky, směsi nebo prachu musí dále zahrnovat i práce spojené s údržbou nebo úklidem a práce, při nichž může být zaměstnanec exponován nadměrné expozici chemické látce, směsi nebo prachu.

§ 11

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

(1) U chemické látky nebo směsi, která se vstřebává kůží nebo sliznicemi, a u chemické látky, směsi nebo prachu, které mají dráždivý nebo senzibilizující účinek na kůži, je nezbytné zajistit, aby zaměstnanec byl vybaven vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem.

(2) Při práci s chemickou látkou, směsí nebo prachem musí být zajištěno dostatečné a účinné větrání a místní odsávání od zdroje chemické látky, směsi nebo prachu a uplatněna technická a technologická opatření, která napomáhají ke snížení úrovně chemické látky, směsi nebo prachu v pracovním ovzduší.

§ 12

Minimální opatření k ochraně zdraví před účinky nadměrné expozice

(1) Pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látce nebo prachu na přijatelnou míru, musí být

a) do doby odstranění příčin stavu, který v důsledku mimořádné události vedl k nadměrné expozici chemické látce nebo prachu, na tomto pracovišti omezen počet zaměstnanců na ty, kteří provádějí nezbytné práce,

b) zaměstnanci, který provádí práci podle písmena a), poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající chemické látce nebo prachu a očekávané míře expozice,

c) kontaminovaný prostor vymezen kontrolovaným pásmem, jde-li o mimořádnou událost spojenou s únikem chemické látky, směsi nebo prachu do pracovního prostředí a vymezení kontrolovaného pásma je účelné vzhledem k povaze uniklé látky směsi a jejímu množství,

d) doba expozice chemické látce nebo prachu zaměstnance, který vykonává v kontrolovaném pásmu nezbytné práce, zkrácena na co nejmenší míru,

e) po odstranění příčin mimořádné události zajištěno kontrolní měření chemické látky, směsi nebo prachu vždy, pokud lze očekávat jejich přítomnost v pracovním prostředí i po ukončení všech opatření směřujících k likvidaci mimořádné události.

(2) Přijatelnou mírou podle odstavce 1 se rozumí snížení expozice chemické látce, směsi nebo prachu nepřekračující jejich přípustný expoziční limit nebo, jde-li o chemickou látku nebo směs, 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace.

§ 12a

Mladiství žáci smějí pouze v rámci přípravy na povolání, v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích programů a při zachování ochrany zdraví nakládat s

a) nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické, látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24), které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 2, látkami a směsmi klasifikovanými jako žíravé, jakožto i látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24), které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, látkami a směsmi klasifikovanými jako vysoce hořlavé a extrémně hořlavé, jakožto i látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24), které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti hořlavé kapaliny kategorie 1 nebo 2 nebo hořlavé plyny kategorie 1 nebo2 nebo aerosoly kategorie 1 pouze pod přímým soustavným dohledem odpovědné osoby,

b) chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické nebo látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24), které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 pouze pod přímým soustavným dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle jiného právního předpisu25).

Omezení nebo zákazy stanovené v jiných právních předpisech týkající se nakládání s chemickými látkami nebo chemickými směsmi uvedenými v písmenech a) a b) se nepoužijí. Ochrana těhotných mladistvých žákyň, mladistvých žákyň kojících a mladistvých žákyň do konce devátého měsíce po porodu tím není dotčena.

Díl 2

Olovo

§ 13

Hodnocení zdravotního rizika, informace k ochraně zdraví

(1) Při práci s olovem, při které může dojít k absorpci olova do lidského organizmu, musí být posouzen způsob a míra expozice zaměstnance olovu a musí být vyhodnocena z toho vyplývající zdravotní rizika.

(2) Pro hodnocení expozice zaměstnance olovu je rozhodujícím ukazatelem biologický expoziční test pro stanovení koncentrace olova v krvi (dále jen „plumbémie“). Limitní hodnota plumbémie je 400 μg/l krve.

(3) Příkladmý seznam činností, při kterých může docházet k expozici zaměstnance olovu, je upraven v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§ 14

Zjišťování a hodnocení expozice, informace k ochraně zdraví

(1) Jestliže koncentrace olova v pracovním ovzduší je vyšší než 1/3 přípustného expozičního limitu upraveného v příloze č. 2 k tomuto nařízení, části A, ale je nižší než tento přípustný expoziční limit, musí být zajištěno, aby byla u zaměstnance plumbémie stanovena nejméně jednou ročně a měření olova v pracovním ovzduší provedeno nejméně jednou ročně.

(2) Sdělí-li zařízení závodní preventivní péče zaměstnavateli podle zákona o ochraně veřejného zdraví11), že došlo k překročení limitní hodnoty plumbémie u zaměstnance, a je-li koncentrace olova v pracovním ovzduší vyšší než přípustný expoziční limit upravený v příloze č. 2 k tomuto nařízení, části A, musí být zajištěno, aby plumbémie u zaměstnance byla stanovena v rozmezí 2 až 6 měsíců a měření koncentrace olova v pracovním ovzduší bylo prováděno každé 3 měsíce. Frekvence měření olova v pracovním ovzduší se sníží na jedno ročně, pokud nedošlo při dvou po sobě jdoucích stanoveních k překročení limitní hodnoty plumbémie.

(3) Hodnocení zdravotního rizika musí být opakováno vždy, když vznikne podezření, že je dosavadní hodnocení rizika nesprávné nebo došlo-li na pracovišti ke změnám technologie, použitého materiálu nebo organizace práce.

§ 15

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy

(1) Tam, kde účinná opatření k omezení expozice olovu nemohou být přijata vzhledem k jejich povaze či náročnosti během 30 kalendářních dnů a další stanovení plumbémie prokazuje u zaměstnance překročení limitní hodnoty plumbémie, musí zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanec v žádném úseku směny nebyl exponován olovu.

(2) Je-li u zaměstnance zjištěno opakované překročení limitní hodnoty plumbémie, musí být neprodleně provedena opatření potřebná ke zjištění příčin tohoto překročení a k jejich odstranění.

(3) Pro omezení rizika vstupu olova do organizmu zaměstnance musí být zajištěn vyčleněný prostor, v němž může zaměstnanec jíst a pít, aniž je exponován riziku expozice olovem.

(4) Zaměstnanec musí být vybaven vyhovujícím pracovním oděvem pro práci s olovem a dalšími potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. Praní a čištění pracovního oděvu může být prováděno jen v prádelně nebo čistírně, které jsou pro tento druh práce určeny a vybaveny. Při převážení z pracoviště musí být pracovní oděv uložen v uzavřeném kontejneru.

Díl 3

Chemické látky a směsi klasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

§ 16

Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci

(1) Mezi chemické karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci se řadí

a) látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2 a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle zákona o chemických látkách,

b) látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B upravené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,

c) cytostatika a prach tvrdých dřev upravených v bodu b) vysvětlivek uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, části A, k tabulce č. 4, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

(2) Za karcinogeny kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2 a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2, uvedené na trh před 1. prosincem 2010, karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie se považují též směsi karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B, jestliže obsah těchto látek je nad koncentračním limitem obecným nebo specifickým stanoveným podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

§ 17

Hodnocení zdravotního rizika

(1) Pokud může být jakákoli činnost spojena s expozicí zaměstnance látkám uvedeným v § 16, musí být stanoveny typ, výše a trvání této expozice, aby mohla být vyhodnocena veškerá nebezpečí pro zdraví zaměstnance a stanovena odpovídající opatření k ochraně jeho zdraví.

(2) Hodnocení podle odstavce 1 se opakuje pravidelně nejméně jedenkrát ročně a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, která může mít vliv na výši expozice zaměstnance.

(3) Při hodnocení míry rizika musí být zhodnoceny všechny způsoby expozice zaměstnance včetně vstřebávání kůží a další skutečnosti, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnance.

§ 18

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, informace k ochraně zdraví

(1) Pokud je to technicky možné, musí být používání látek uvedených v § 16 na pracovišti omezeno zejména použitím látek, přípravků nebo postupů, které nejsou rizikové nebo jsou méně rizikové pro zdraví zaměstnance.

(2) Jestliže z výsledků hodnocení vyplyne, že používání látek uvedených v § 16 nelze z technických důvodů nahradit látkou, přípravkem, předmětem nebo postupem, které nejsou rizikové nebo jsou méně rizikové pro zdraví zaměstnance, musí zaměstnavatel zajistit, aby jejich používání nebo výroba byly prováděny, pokud je to technicky uskutečnitelné, v uzavřeném systému. Není-li uplatnění uzavřeného systému technicky možné, musí být snížena expozice zaměstnance na co nejnižší technicky dosažitelnou úroveň.

(3) Kdekoliv jsou používány látky uvedené v § 16, musí zaměstnavatel provést tato ochranná opatření:

a) omezit jejich množství na pracovišti,

b) omezit počet exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co nejnižší míru,

c) upravit pracovní proces tak, aby bylo možné vyloučit nebo minimalizovat únik těchto látek z pracoviště,

d) zachycovat je u zdroje, zajistit místní odsávání a celkové větrání,

e) zabezpečit vhodné analytické postupy pro jejich měření v pracovním ovzduší, zvláště pro včasnou detekci nadměrné expozice v důsledku mimořádné události,

f) používat vhodné pracovní postupy a metody práce,

g) poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky,

h) zabezpečit kontrolu funkčnosti pracovního oděvu a jeho čištění před a po každém použití,

i) zabezpečit účelná hygienická opatření, zejména pravidelné čištění podlahy, stěn a povrchů pracoviště,

j) vypracovat plán pro případ mimořádné události, která může mít za následek nadměrnou expozici a seznámit s ním zaměstnance,

k) zajistit bezpečné skladování, uchovávání, přepravu a zacházení s nimi včetně používání těsně uzavřených kontejnerů a zařízení. Kontejnery a obaly, které obsahují látky uvedené v § 16, musí být jasně, čitelně a viditelně označeny,

l) viditelně označit, stanovit a kontrolovat zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je riziko kontaminace látkami uvedenými v § 16; pro účely jídla a pití vyhradit zvláštní prostory mimo kontrolované pásmo,

m) zajistit pravidelné sledování zdravotního stavu zaměstnance.

(4) Zaměstnavatel musí informovat zaměstnance o nadměrné expozici látkám uvedeným v § 16, o jejích příčinách a opatřeních k jejímu odstranění.

(5) Při práci, u níž lze z její povahy usuzovat, že může být spojena s nadměrnou expozicí zaměstnance látkám uvedeným v § 16 nebo při mimořádné události spojené s nadměrnou expozicí těmto látkám, má na pracoviště přístup pouze zaměstnanec ve vyhovujícím pracovním oděvu, vybavený osobními ochrannými pracovními prostředky k ochraně dýchacího ústrojí; po dobu trvání nadměrné expozice musí být kontaminovaný prostor vymezen kontrolovaným pásmem a musí být učiněna nezbytná opatření ke zkrácení doby expozice.

(6) Kontrolované pásmo při práci s látkami uvedenými v § 16 se trvale zřizuje tehdy, jde-li o práci, při níž se zachází s chemickými karcinogeny kategorie 1, 1A, s mutageny kategorie 1, 1A, s látkami toxickými pro reprodukci kategorie 1, 1A nebo při práci s cytostatiky na pracovištích přípravy jejich roztoků.

(7) V laboratoři se trvale zřizuje kontrolované pásmo, jsou-li karcinogeny kategorie 1, 1A, mutageny kategorie 1, 1A, látky toxické pro reprodukci kategorie 1, 1A používány k jiným účelům než jako reagenční činidla nebo pro účely kalibrace.

Díl 4

Azbest

§ 19

Zjišťování a hodnocení expozice azbestu

(1) Azbestem se rozumí vláknité silikáty, kterými jsou

a) aktinolit CAS 77536-66-4,

b) amosit CAS 12172-73-5,

c) antofylit CAS 77536-67-5,

d) chrysotil CAS 12001-29-5,

e) krokydolit CAS 12001-28-4,

f) tremolit CAS 77536-68-6.

(2) Sledovaným ukazatelem expozice zaměstnance azbestu je početní koncentrace vláken o rozměrech délky větší než 5 μm, průměru menším než 3 μm a poměru délky k průměru větším než 3 : 1 v pracovním ovzduší.

§ 20

Hodnocení zdravotního rizika

(1) Hodnocení zdravotního rizika při práci s azbestem zahrnuje

a) ověření jeho přítomnosti na pracovišti a formu, v níž se nachází,

b) předpokládaný rozsah práce s azbestem,

c) dobu trvání práce s azbestem.

(2) K ověření přítomnosti azbestu na pracovišti lze využít informace od vlastníka stavby nebo z jiných ověřitelných zdrojů, a pokud tyto informace nejsou dostupné, je nutné materiály, o nichž se má za to, že obsahují azbest, analyzovat.

§ 21

Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení

(1) Jestliže z hodnocení podle § 20 vyplývá, že koncentrace azbestu v pracovním ovzduší je nebo může být překročena, měření se provádí nejméně každé 3 měsíce a dále vždy, když dojde k provedení technické nebo technologické změny vykonávané práce. Četnost měření může být snížena na jedno za rok, nedošlo-li k podstatné změně pracovních podmínek a výsledky dvou předcházejících měření nepřekročily polovinu přípustného expozičního limitu upraveného v příloze č. 3 k tomuto nařízení, tabulce č. 5.

(2) Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance

a) technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší,

b) azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší,

c) odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest,

d) prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem,

e) zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít. Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru,

f) pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu práce.

(3) Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, musí být vypracován plán prací s údaji o

a) místu vykonávané práce,

b) povaze a pravděpodobném trvání práce,

c) pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest,

d) zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti,

e) opatřeních k ochraně zdraví při práci.

(4) Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší, nejde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu; v práci pak lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší nižší než přípustný expoziční limit.

(5) Opatření podle odstavců 2 až 4 musí být přijata i pro jiné práce, které mohou být zdrojem expozice azbestu.

(6) Pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví, a to zejména o

a) vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření,

b) typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest,

c) činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu,

d) významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu,

e) bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování,

f) výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest včetně podmínek jeho používání,

g) správných pracovních postupech při mimořádné události spojené s únikem azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, při údržbě nebo opravě,

h) pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím azbest,

i) správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest,

j) rozsahu závodní preventivní péče u exponovaného zaměstnance.

HLAVA IV

PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S FYZICKOU ZÁTĚŽÍ

Díl 1

Celková fyzická zátěž

§ 22

Vymezení celkové fyzické zátěže

Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50 % svalové hmoty.

§ 23

Hygienický limit, zjišťování a hodnocení celkové fyzické zátěže

(1) Celková fyzická zátěž se posuzuje z hlediska energetické náročnosti práce pomocí hodnot energetického výdeje vyjádřených v netto hodnotách a pomocí hodnot srdeční frekvence.

(2) Hygienickými limity celkové fyzické zátěže se rozumí hodnoty energetického výdeje směnové průměrné, směnové přípustné, minutové přípustné, průměrné roční a dále přípustné hodnoty srdeční frekvence v průměrné směně. Přípustnými hygienickými limity se rozumí limity, které se v průměrné směně bez ohledu na její délku nenavyšují. Za průměrnou směnu se pokládá osmihodinová směna, která probíhá za obvyklých pracovních podmínek, při níž doba výkonu práce jednotlivých pracovních operací odpovídá skutečné míře zátěže.

(3) Průměrné a přípustné hygienické limity pro hodnoty energetického výdeje při práci s celkovou fyzickou zátěží podle odstavce 2 jsou upraveny odděleně podle pohlaví a věku v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulkách č. 1 až 3.

(4) Přípustné hygienické limity pro hodnotu srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží jsou upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 4. Pro mladistvé se přípustné hodnoty srdeční frekvence při práci nestanoví.

(5) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrné hodnoty energetického výdeje navýšeny o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.

Díl 2

Lokální svalová zátěž

§ 24

Vymezení lokální svalové zátěže

Lokální svalová zátěž je zátěž malých svalových skupin při výkonu práce končetinami.

§ 25

Hygienický limit lokální svalové zátěže

(1) Při hodnocení lokální svalové zátěže se zjišťují a posuzují vynakládané svalové síly, počty pohybů a pracovní polohy končetin v závislosti na rozsahu statické a dynamické složky práce při práci v průměrné osmihodinové směně.

(2) Hygienickými limity lokální svalové zátěže se rozumí hodnoty vynakládaných svalových sil, hodnoty směnových počtů pohybů ruky a předloktí vztažené k průměrné směnové časově vážené hodnotě vynakládaných svalových sil a hodnoty průměrných minutových počtů pohybů drobných svalů rukou a prstů v průměrné osmihodinové směně.

(3) Přípustné hygienické limity pro průměrné směnové časově vážené hodnoty vynakládaných svalových sil vyjádřené v procentech maximální svalové síly (Fmax) jsou upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 5.

(4) Průměrný hygienický limit pro počet vynakládaných svalových sil v rozmezí 55 až 70 % Fmax u práce s převahou dynamické složky je 600krát za průměrnou osmihodinovou směnu při použité frekvenci měření vynakládaných svalových sil jedenkrát za sekundu.

(5) Přípustný hygienický limit pro použitou svalovou sílu jako pravidelnou součást výkonu práce u práce s převažující dynamickou složkou je 70 % Fmax a u práce s převažující statickou složkou je 45 % Fmax. Průměrný hygienický limit se nestanoví.

(6) Průměrnými hygienickými limity lokální svalové zátěže se rozumí průměrné směnové počty pohybů ruky a předloktí v průměrné osmihodinové směně vztažené na průměrnou směnovou časově váženou hodnotu procentně vyjádřené maximální svalové síly (Fmax) upravené v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 6.

(7) Přípustný hygienický limit pro průměrné minutové počty pohybů drobných svalů ruky a prstů při průměrné směnové hodnotě vynakládaných svalových sil 3 % Fmax je 110 pohybů za minutu a při průměrně směnové hodnotě vynakládaných svalových sil 6 % Fmax je 90 pohybů za minutu.

(8) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný celosměnový počet vynakládaných svalových sil v rozmezí 55 až 70 % Fmax a průměrné směnové hodnoty počtu pohybů ruky a předloktí navýšeny o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.

(9) Měření a hodnocení lokální svalové zátěže je upraveno v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části B.

§ 25a

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci s celkovou fyzickou a lokální svalovou zátěží

Práce spojená s celkovou fyzickou zátěží a lokální svalovou zátěží, překračující hygienické limity, musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

Díl 3

Pracovní poloha

§ 26

Hodnocení pracovní polohy

Zdravotní riziko pracovní polohy se hodnotí při trvalé práci vykonávané zaměstnancem, zejména provádí-li opakující se pracovní úkony, při nichž si nemůže pracovní polohu volit sám, ale tato je přímo závislá na konstrukci stroje, uspořádání pracovního místa a pracoviště a charakteru prováděné práce.

§ 27

Hodnocení zdravotního rizika, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovní postupy

(1) Hodnocení zdravotního rizika pracovní polohy se provádí na základě jejího zařazení mezi přijatelnou, podmíněně přijatelnou a nepřijatelnou pracovní polohu podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, části C, bodů 1 až 3.

(2) Při hodnocení pracovní polohy se používá dvoukrokový systém. První krok zahrnuje hodnocení poloh jednotlivých částí těla podle úhlů, druhý krok určuje podmínky práce, za kterých lze pracovní polohu označenou v prvním kroku za podmíněně přijatelnou zařadit mezi pracovní polohu přijatelnou nebo pracovní polohu nepřijatelnou mezi pracovní polohu podmíněně přijatelnou.

(3) Průměrný hygienický limit pro dobu práce v jednotlivých nepřijatelných pracovních polohách v průměrné osmihodinové směně je 30 minut. Doba trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh nesmí být delší než 1 až 8 minut v závislosti na typu pracovní polohy. Hodnocení doby trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh se provádí podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, části C, obrázků č. 1 až 4.

(4) Průměrný hygienický limit pro dobu práce v jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních polohách v průměrné osmihodinové směně je 160 minut. Doba trvání jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních poloh pak nesmí být delší než 1až 8 minut v závislosti na typu pracovní polohy. Hodnocení doby trvání jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních poloh se provádí podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, části C, obrázků č. 1 až 4.

(5) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný hygienický limit práce v podmíněně přijatelné a nepřijatelné pracovní poloze navýšen o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.

§ 27a

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci v podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních polohách

Práce spojená se zaujímáním podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních poloh po dobu překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

Díl 4

Ruční manipulace s břemenem

§ 28

Vymezení ruční manipulace s břemenem

Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

§ 29

Hodnocení zdravotního rizika, hygienické limity, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovní postupy a informace k ochraně zdraví

(1) Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje mimo posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene, kumulativní hmotnosti a vynakládaného energetického výdeje nebo srdeční frekvence a vyhodnocení pracovních podmínek, za kterých k ruční manipulaci dochází.

(2) Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg. Při práci vsedě je přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene mužem 5 kg.

(3) Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně mužem je 10000 kg.

(4) Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Při práci vsedě je přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou 3 kg.

(5) Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně ženou je 6500 kg.

(6) Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene nepřesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně. Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně. Uvedená celková doba přenášení a zvedání břemene v průměrné osmihodinové směně je průměrným hygienickým limitem.

(7) Hygienické limity pro přípustné hodnoty energetického výdeje nebo srdeční frekvence při ruční manipulaci s břemeny pro muže a ženy jsou upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulkách č. 1 až 4.

(8) Hmotnost břemen a podmínky ruční manipulace s břemeny těhotnými ženami, kojícími ženami, matkami do konce devátého měsíce po porodu a mladistvými jsou upraveny zvláštním právním předpisem13).

(9) Přípustný hygienický limit pro tlačné a tažné síly při manipulaci s břemenem pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku je

a) pro muže tlačné 310 N a tažné 280 N,

b) pro ženy tlačné 250 N a tažné 220 N.

(10) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný hygienický limit při ruční manipulaci s břemenem navýšen o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.

§ 30

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy

(1) Před zahájením práce spojené s ruční manipulací s břemenem musí být zaměstnanec seznámen, pokud možno, s přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene, o umístění jeho těžiště, nejtěžší straně břemene, o jeho správném uchopení a zacházení s břemenem a s rizikem, jemuž může být zaměstnanec vystaven při nesprávné ruční manipulaci s břemenem, zejména

a) s možností poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, při vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze nebo při excentrickém umístění těžiště břemene,

b) s nedostatky, které ztěžují manipulaci, zejména s nedostatkem prostoru ve svislém směru, s prací na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu nebo v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách,

c) se stavy, které zvyšují riziko poškození páteře vlivem příliš časté nebo příliš dlouho trvající fyzické námahy, nedostatečného tělesného odpočinku, nedostatečné doby na zotavení nebo práce ve vnuceném pracovním tempu.

(2) Manipulace s břemenem vykonávaná zaměstnancem vstoje nebo vsedě se organizuje tak, aby byla časově ve směně rovnoměrně rozložena.

(3) Práce spojená s ruční manipulací s břemenem překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

HLAVA V

PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S PSYCHICKOU ZÁTĚŽÍ

§ 31

Vymezení psychické zátěže

(1) Prací s psychickou zátěží se rozumí práce

a) spojená s monotonií,

b) ve vnuceném pracovním tempu,

c) v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu,

d) vykonávaná pouze v noční době.

(2) Prací spojenou s monotonií se rozumí práce, při níž je charakteristické opakování stejných pohybových nebo úkolových úkonů s omezenou možností zásahu zaměstnance do jejich průběhu. Monotonie se člení na

a) pohybovou, kterou se rozumí taková činnost, při které se opakují jednoduché pohybové manuální úkony stejného typu,

b) úkolovou, kterou se rozumí taková činnost, při které se vyskytuje nízký počet a malá proměnlivost úkolů.

(3) Prací ve vnuceném pracovním tempu se rozumí práce, při níž si zaměstnanec nemůže volit její tempo sám a musí se podřídit rytmu strojového mechanizmu, úkolu nebo rytmu jiného zaměstnance.

§ 32

Hodnocení zdravotního rizika

Při hodnocení zdravotního rizika psychické zátěže se zjišťuje zdroj jejího vzniku a hodnotí se ostatní okolnosti a vlivy, které vedou k jejímu vzniku.

§ 33

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci

Práce spojené s monotonií, jakož i práce ve vnuceném pracovním tempu, musí být k omezení jejich nepříznivého vlivu na zdraví přerušovány bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

HLAVA VI

PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SE ZRAKOVOU ZÁTĚŽÍ

§ 34

Vymezení zrakové zátěže

(1) Prací se zrakovou zátěží se rozumí trvalá práce

a) spojená s náročností na rozlišení detailů,

b) vykonávaná za zvláštních světelných podmínek,

c) spojená s používáním zvětšovacích přístrojů, sledováním monitorů nebo se zobrazovacími jednotkami,

d) spojená s neodstranitelným oslňováním.

(2) Prací spojenou s náročností na rozlišení detailů se rozumí práce, při níž je vidění zaměstnance ztíženo velikostí či tvarem detailu, jeho pohybem14) nebo jasovým či barevným kontrastem v místě zrakového úkolu.

(3) Prací vykonávanou za zvláštních světelných podmínek se rozumí práce vykonávaná při určené barvě světla nebo při neodstranitelném kolísání jasu v prostoru zrakového úkolu nebo jeho okolí.

(4) Prací se zobrazovací jednotkou se rozumí práce vykonávaná zaměstnancem jako pravidelná součást jeho obvyklé pracovní činnosti na soustavě zařízení, které obsahuje zobrazovací jednotku, klávesnici nebo jiné vstupní zařízení, software nebo další volitelné příslušenství.

§ 35

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci

Práce se zrakovou zátěží musí být v zájmu omezení jejího nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnance přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

HLAVA VII

PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S BIOLOGICKÝMI ČINITELI

§ 36

Vymezení biologických činitelů

(1) Biologickými činiteli jsou všechny mikroorganismy, buněčné kultury a endoparaziti, kteří mohou vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v živém organizmu. Mikroorganizmem se rozumí mikrobiologický objekt buněčný nebo nebuněčný, schopný replikace nebo přenosu genetického materiálu; buněčnou kulturou se rozumí buňky pocházející z mnohobuněčného organizmu, které rostou in vitro.

(2) Biologické činitele se člení podle míry rizika infekce na biologické činitele

a) skupiny 1, u nichž není pravděpodobné, že by mohly způsobit onemocnění člověka,

b) skupiny 2, které mohou způsobit onemocnění člověka a mohou být nebezpečím pro zaměstnance, je však nepravděpodobné, že by se rozšířily do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné,

c) skupiny 3, které mohou způsobit závažné onemocnění člověka a představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí z hlediska možnosti rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné,

d) skupiny 4, které způsobují u člověka závažné onemocnění a představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle nedostupné.

(3) Seznam biologických činitelů s jejich zařazením do skupin 2, 3 a 4 je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A.

(4) Viry, které byly izolovány u člověka a nejsou zařazeny do seznamu biologických činitelů v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A, se zařazují minimálně do skupiny 2, mimo ty případy, kdy je prokázáno, že vznik onemocnění u člověka je nepravděpodobný.

§ 37

Hodnocení zdravotního rizika

(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, musí být stanovena povaha, míra a doba expozice biologickému činiteli tak, aby bylo možné zhodnotit veškerá rizika pro zdraví zaměstnance a rozhodnout o nezbytných opatřeních k ochraně jeho zdraví.

(2) Při činnostech, které zahrnují expozici několika skupinám biologických činitelů, musí být vyhodnoceno riziko na základě nebezpečí, které představují všechny přítomné biologické činitele, přičemž míru rizika určuje nejnebezpečnější činitel.

(3) Hodnocení musí být obnovováno vždy, kdykoliv dojde ke změně podmínek, která může mít vliv na expozici zaměstnance biologickému činiteli.

(4) Hodnocení musí vycházet ze všech dostupných informací včetně údajů o

a) zařazení biologických činitelů do skupin 2, 3 nebo 4 podle seznamu uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A,

b) onemocněních souvisejících s prací s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4, jimiž může být zaměstnanec postižen,

c) potenciálních senzibilizujících nebo toxických účincích, které se mohou vyskytnout u zaměstnance jako důsledek práce s biologickým činitelem,

d) výskytu nemocí z povolání, jejichž příčinou byl biologický činitel skupin 2, 3 nebo 4.

(5) Při hodnocení rizika biologických činitelů ve zdravotnickém nebo veterinárním zařízení musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je přítomen, nebo je podezření, že může být přítomen u lidí, zvířat nebo v materiálech, které jsou jim odebírány, jakož i dalším rizikům daným povahou práce v těchto zařízeních.

(6) Při hodnocení rizika biologických činitelů při průmyslových procesech musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je přítomen jako nedílná součást zpracování nebo výroby. Za průmyslový proces se pro účely tohoto nařízení považují zpracování a výroba, při nichž jsou biologické činitele skupin 2, 3 nebo 4 surovinou, meziproduktem nebo produktem.

§ 38

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště a jeho označení, bližší požadavky na pracovní postupy, informace k ochraně zdraví

(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat

a) zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpečí kontaminace biologickým činitelem, a zákaz vstupu v osobních ochranných pracovních prostředcích do prostor mimo vymezené pracoviště,

b) zajištění sanitárního zařízení odpovídajícího povaze práce,

c) poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků,

d) ukládání osobních ochranných pracovních prostředků na místě k tomu určeném, jejich kontrolu, čištění a dezinfekci, pokud možno před každým použitím, avšak vždy po použití; opravu vadných osobních ochranných pracovních prostředků nebo jejich výměnu před dalším použitím,

e) vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci a zpracování vzorků materiálů lidského nebo živočišného původu,

f) odstraňování osobních ochranných pracovních prostředků, které mohou být kontaminovány biologickým činitelem; před dekontaminací, vyčištěním nebo zničením se osobní ochranné pracovní prostředky ukládají odděleně od civilního oděvu,

g) vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující postup při mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem a postup při práci s biologickým činitelem skupiny 4,

h) očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci exponován,

i) informování zaměstnance o každé mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem.

(2) Dovoluje-li to povaha činnosti, je nutno se používání biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4 vyhnout a nahradit ho biologickým činitelem, který podle současného stavu poznání není v podmínkách, v nichž je používán, rizikový, případně je méně rizikový pro zdraví zaměstnance.

(3) Jestliže při výkonu činnosti

a) v potravinářských podnicích,

b) v zemědělství,

c) při níž dochází ke kontaktu se zvířaty nebo produkty zvířecího původu,

d) ve zdravotnictví včetně prosektur,

e) v klinických, veterinárních a diagnostických laboratořích, s výjimkou diagnostických mikrobiologických laboratoří přesto, že práce zde vykonávané náleží svým charakterem mezi činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4,

f) v zařízeních na odstraňování odpadu, nebo

g) v zařízeních na čištění odpadních vod,

nelze vyloučit možnou expozici biologickým činitelům skupin 2 až 4, uplatňují se vedle opatření podle odstavce 1 i další opatření uvedená v odstavci 4 písm. a) až h).

(4) Při výkonu činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4 musí být expozice zaměstnance zamezena technickými opatřeními. Pokud technická opatření nejsou dostačující, musí být riziko expozice vždy sníženo na úroveň potřebnou k ochraně zdraví zaměstnance. Za tím účelem se vedle opatření podle odstavce 1 uplatňují tato další opatření k ochraně zdraví

a) udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co nejnižší možné úrovni,

b) úprava pracovních procesů a technických ochranných opatření, která směřují k vyloučení nebo minimalizaci úniku biologického činitele do pracovního prostředí,

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků, nelze-li jiným způsobem vyloučit expozici zaměstnance biologickému činiteli,

d) dodržování hygienických návyků, jejichž cílem je prevence nebo snížení nahodilého přenosu nebo úniku biologického činitele z pracoviště,

e) označení pracoviště, na kterém je vykonávána práce s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4, zařazená podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté9), značkou pro biologické riziko,

f) provádění zkoušek na přítomnost biologického činitele používaného při práci mimo uzavřený systém, pokud je to nezbytné a technicky možné,

g) zajištění prostředků pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci odpadu do bezpečného a identifikovatelného nebo i příslušně upraveného kontejneru,

h) úpravy nutné pro bezpečnou manipulaci s biologickým činitelem a jeho přepravu v rámci pracoviště.

(5) Při práci s biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do třetí nebo čtvrté kategorie9), se zřizuje kontrolované pásmo. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti osob podle zvláštního právního předpisu15).

HLAVA VIII

BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY PŘI PRÁCI S RIZIKOVÝMI FAKTORY

§ 39

Zařazení bezpečnostních přestávek

(1) Pokud je při trvalé práci, zařazené jako riziková podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nezbytné nepřetržité používání osobních ochranných pracovních prostředků k omezení působení rizikového faktoru nebo při trvalé práci, kde musí zaměstnanec povinně používat po celou dobu směny jiné ochranné prostředky určené zaměstnavatelem a tyto ztěžují zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a jiné fyziologické funkce, musí být v průběhu směny zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž si je může zaměstnanec odložit. První přestávka při trvalé práci zařazené jako riziková se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně 15 minut. Následné přestávky se zařazují nejpozději po každých dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky v trvání nejméně 10 minut. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny.

(2) Po dobu trvání bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny exponován rizikovému faktoru překračujícímu hygienický limit.

ČÁST TŘETÍ

DALŠÍ BLIŽŠÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVA I

BLIŽŠÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY NA PRACOVIŠTI

§ 41

Větrání pracovišť

(1) Na pracovišti musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby bylo, pokud je to možné, zajištěno dodržování požadavků upravených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2 již od počátku směny.

(2) Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být

a) 25 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,

b) 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,

c) 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1,

d) 90 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1.

(3) Minimální množství venkovního vzduchu podle odstavce 2 musí být zvýšeno při další zátěži větraného prostoru pracoviště, například teplem nebo pachy. V takovém případě se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu o 10 m3/h podle počtu přítomných zaměstnanců.

(4) Pro pracoviště s přístupem veřejnosti se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu úměrně předpokládané zátěži 0,2 až 0,3 osoby/m2 nezastavěné podlahové plochy místnosti. Při venkovních teplotách vyšších než 26 °C a nižších než 0 °C může být množství venkovního vzduchu zmenšeno, nejvýše však na polovinu.

(5) Proudění vzduchu musí zabezpečovat dobré provětrávání pracoviště a nesmí přispívat k šíření škodlivin na jiné pracoviště.

(6) Na pracovišti, na kterém může v důsledku mimořádné události dojít k úniku těkavé chemické látky v míře, která může způsobit akutní poškození zdraví, musí být zřízeno havarijní větrání. Havarijní větrání musí být zajištěno tak, aby jeho spouštění bylo snadno dostupné před vstupem na pracoviště. Havarijní větrání musí být podtlakové tak, aby při jeho chodu nemohla těkavá chemická látka pronikat do prostor jiných pracovišť. Množství odváděného vzduchu musí být voleno tak a výduch umístěn v takové výši, aby při chodu havarijního větrání nemohlo dojít k ohrožení zdraví osob na ostatních pracovištích a ve venkovním prostoru.

§ 42

Nucené větrání

(1) Nucené nebo kombinované větrání musí být použito vždy, pokud přirozené větrání prokazatelně nepostačuje k celoročnímu zajištění ochrany zdraví zaměstnance podle § 41 odst. 2 až 5.

(2) Vzduch přiváděný na pracoviště vzduchotechnickým zařízením musí obsahovat takový podíl venkovního vzduchu, který postačuje pro snížení koncentrace chemické látky pod hodnotu přípustného expozičního limitu i nejvyšší přípustné koncentrace a prachu pod hodnotu přípustného expozičního limitu. Množství přiváděného venkovního vzduchu na jednoho zaměstnance však nesmí být nižší než množství upravené v § 41 odst. 2 až 4. Větrací zařízení nesmí nepříznivě ovlivňovat mikrobiální čistotu vzduchu a musí být upraveno tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni průvanu. Při nuceném větrání musí být přiváděný vzduch filtrován a v zimě ohříván. Oběhový vzduch musí být vyčištěn tak, aby zpětný vzduch přiváděný na pracoviště neobsahoval chemickou látkou nebo prach v koncentraci vyšší než 5 % jejich přípustného expozičního limitu. Při použití teplovzdušného větrání nebo klimatizace nesmí podíl venkovního vzduchu poklesnout pod 15 % celkového množství přiváděného vzduchu.

(3) Chemická látka a prach musí být podle technických možností zachyceny přímo u zdroje. Zachycení se provede zakrytím zdroje nebo jeho vybavením místním odsáváním. Místní odsávání musí být v provozu souběžně s technickým výrobním zařízením a musí být zabezpečeno tak, aby při vypnutí odsávacího zařízení bylo souběžně zastaveno technické výrobní zařízení. Místní odsávání u zdrojů škodlivin musí být vybaveno sacím nebo hermetizačním nástavcem nebo zařízením, například skříní, kapotou zamezujícími šíření chemické látky a prachu do pracovního ovzduší. Vývody odváděného vzduchu do venkovního prostoru musí být umístěny tak, aby nedocházelo k zpětnému nasávání chemické látky a prachu do prostoru pracoviště větracím zařízením. Při místním odsávání s odvodem vzduchu do venkovního prostoru musí být zajištěn přívod venkovního vzduchu tak, aby byly dodrženy požadavky na mikroklimatické podmínky a na tlakové poměry ve větraném prostoru. Přiváděný vzduch nesmí zhoršovat kvalitu pracovního ovzduší.

(4) Větrací zařízení a zařízení k místnímu odsávání, u kterých by porucha funkce mohla způsobit vzestup koncentrace chemické látky a prachu v pracovním ovzduší, musí být vybavena signalizací chodu a signalizací poruchy řídicího systému.

(5) Nánosy i nečistoty, které by mohly znečišťovat ovzduší pracoviště, a tím představovat riziko pro zdraví zaměstnance, musí být neprodleně odstraňovány.

§ 44

Ohřívárna

Ohřívárna musí být vytápěna nejméně na 22 °C a musí být vybavena sedacím nábytkem, stolem a věšáky na pracovní oděv. Ohřívárnou může být i místnost pro odpočinek podle § 55 odst. 3.

HLAVA II

BLIŽŠÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA OSVĚTLENÍ PRACOVIŠTĚ

§ 45

Osvětlení pracoviště

(1) K osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest se užívá denní, umělé nebo sdružené osvětlení. Osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, umělým nebo sdruženým osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky. Normovou hodnotou se rozumí konkrétní hodnota denního, umělého nebo sdruženého osvětlení obsažená v příslušné české technické normě upravující hodnoty denního, sdruženého a umělého osvětlení16) Normovým požadavkem se rozumí technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě16). Osvětlení nesmí být příčinou oslňování.

(2) Pracoviště, které je osvětlováno denním osvětlením, pokud na něm může docházet ke zvýšené tepelné zátěži nebo oslnění, musí mít osvětlovací otvory vybaveny clonícími zařízeními umožňujícími regulaci přímého slunečního záření. U bočního osvětlovacího otvoru na pracovišti umožňujícího pohled ven nesmí jejich výplně tomu bránit.

(3) Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném denním osvětlením, musí být dodrženy tyto minimální hodnoty:

a) denní osvětlení vyjádřené činitelem denní osvětlenosti D, minimální Dmin = 1,5 %, při horním nebo kombinovaném denním osvětlení i průměrný Dm = 3 %,

b) celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Ēm = 200 lx.

(4) Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném sdruženým osvětlením musí být dodrženy tyto minimální hodnoty:

a) denní složka sdruženého osvětlení vyjádřená činitelem denní osvětlenosti D, minimální Dmin 0,5 % a průměrná Dm 1 % musí být splněna ve všech případech, tedy i při bočním nebo kombinovaném osvětlení,

b) doplňující celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Ēm = 200 lx.

(5) Hodnoty celkového umělého osvětlení podle odstavců 3 a 4 se použijí za předpokladu, že příslušná česká technická norma nestanoví s ohledem na zrakovou náročnost vyšší hodnotu.

(6) Pracoviště, na němž je vykonávána trvalá práce a na kterém nemohou být splněny hodnoty pro denní ani pro sdružené osvětlení podle odstavců 3 a 4, se může zřizovat a provozovat jen v případě, že jde o pracoviště

a) pouze s nočním provozem,

b) které musí být z technologických důvodů umístěno pod úrovní terénu,

c) jehož účel nebo konstrukční požadavky neumožňují zřídit dostačující počet nebo dostatečnou velikost osvětlovacích otvorů,

d) na němž zpracovávaný materiál, povaha výrobků nebo činnosti vyžadují vyloučení denního světla nebo zvláštní požadavky na osvětlení, například použití technologicky nutných vlnových délek spektrálního složení světla, které nelze docílit denním osvětlením,

e) kde je nutné zajištění ochrany zdraví zaměstnance před pronikáním chemické látky, aerosolu nebo prachu z výrobní nebo jiné činnosti, jejichž zdrojem je technologie.

(7) Na pracovišti uvedeném v odstavci 6, na němž je vykonávána trvalá práce, musí být dodržena minimální hodnota celkového umělého osvětlení vyjádřeného udržovanou osvětleností Ēm = 300 lx; osvětlovací soustavy se zde zřizují tak, aby hodnoty udržované osvětlenosti byly nejméně takové, jako stanoví příslušná česká technická norma k osvětlování vnitřních pracovních prostorů17). U udržovaných osvětleností 300 až 500 luxů včetně se však navýší osvětlenost o 1 stupeň řady osvětlenosti.

(8) V místnosti pro odpočinek podle § 55 odst. 3 denní osvětlení vyjádřené minimálním činitelem denní osvětlenosti musí být Dmin = 1,0 %.

(9) Osvětlovací otvory, osvětlovací soustavy zajišťující umělé osvětlení a části vnitřních prostor pracoviště odrážející světlo musí být pravidelně čištěny a trvale udržovány v takovém stavu, aby vlastnosti osvětlení byly zachovány. Osvětlovací otvory včetně ochranných prvků musí umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v objektu nebo v jeho okolí během údržby a čištění. Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny nebo světlíky, pokud jsou otevíratelné, otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným způsobem; jsou-li otevřeny, musí být zajištěny v takové poloze, aby se předešlo riziku úrazu.

(10) Na pracovišti bez technologického zdroje prachu a chemických látek se čištění provádí minimálně jednou za 2 roky, na pracovišti s technologickým zdrojem prachu a chemických látek jako sekundárních produktů z technologického procesu se čištění provádí zpravidla dvakrát ročně a na pracovišti s technologickým zdrojem prachu a chemických látek jako nedílné součásti technologického procesu se čištění provádí zpravidla čtyřikrát ročně. Lhůty pro čištění se mohou rovněž stanovit podle činitele znečištění upraveného v české technické normě pro denní a umělé osvětlení18).

(11) Pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením podle příslušné české technické normy upravující nouzové osvětlení19).

§ 45a

Osvětlení venkovních pracovišť

Umělé osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cest musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky české technické normy na osvětlení venkovních pracovních prostor23).

HLAVA III

BLIŽŠÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PROSTORY PRACOVIŠTĚ

§ 46

Světlá výška prostor určených pro práci

(1) Světlá výška prostoru určeného pro trvalou práci musí být při ploše

a) do 20 m2 nejméně 2,50 m,

b) do 50 m2 nejméně 2,60 m,

c) od 51 do 100 m2 nejméně 2,70 m,

d) od 101 do 2000 m2 nejméně 3,00 m,

e) více než 2000 m2 nejméně 3,25 m.

(2) Světlá výška prostoru určeného pro práci se šikmým stropem při ploše do 20 m2, na kterém se vykonává trvalá práce, musí být nejméně nad polovinou podlahové plochy 2,30 m. Prostory určené pro pracovní činnost v odstavci 1 písm. b) až e) musí mít světlé výšky upravené v tomto ustanovení nejméně nad polovinou podlahové plochy. Světlá výška prostoru určeného pro práci, na kterém se vykonává práce výjimečně nebo po dobu kratší než 4 hodiny za směnu, nesmí být nižší než 2,10 m.

(3) Světlé výšky uvedené v odstavci 1 písm. c) až d) mohou být v prodejním prostoru, kanceláři a v jiném obdobném prostoru určeném pro práci, v němž se vykonává práce zařazená do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 sníženy za předpokladu, že bude zajištěn pro každého zaměstnance objemový prostor podle § 47 odst. 1 písm. a) nebo b), bude vyloučeno oslňování zaměstnance a světlá výška nebude nižší než 2,60 m.

§ 47

Objemový prostor

(1) Objemový prostor určený pro práci musí být pro jednoho zaměstnance

a) 12 m3 při práci zařazené do tříd I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1,

b) 15 m3 při práci zařazené do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1,

c) 18 m3 při práci zařazené do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1.

(2) Objemový prostor podle odstavce 1 nesmí být zmenšen stabilním provozním zařízením.

(3) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na ovládací stanoviště a kabiny strojního zařízení, boxy pokladen a pracovní prostory obdobné povahy.

§ 48

Rozměry podlahové plochy

Pro jednoho zaměstnance musí být v prostoru určeném pro trvalou práci volná podlahová plocha nejméně 2 m2, mimo stabilní provozní zařízení a spojovací cesty. Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být stabilním zařízením v žádném místě zúžena pod 1 m.

§ 49

Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače

(1) Výška pracovní roviny musí odpovídat tělesným rozměrům zaměstnance, základní pracovní poloze, hmotnosti předmětů a břemenům, se kterými je v rámci pracovní činnosti manipulováno, a zrakové náročnosti při práci. Optimální výška pracovní roviny při práci muže a ženy vstoje se řídí jejich antropometrickými rozměry a zpravidla se stanoví mezi 800 až 1000 mm. Při práci vsedě je optimální výška pracovní roviny nad sedákem u mužů 220 až 310 mm, u žen 210 až 300 mm. Základní výška sedáku nad podlahou je 400 ± 50 mm. Pokud jsou při práci používány například svěráky a jiná technická zařízení, pak výškou pracovní roviny se rozumí místo, na němž jsou nejčastěji vykonávány pohyby končetin zaměstnance při manipulaci s nimi.

(2) Při práci vyžadující zvýšenou náročnost na zrak, například při manipulaci s drobnými předměty nebo součástkami, se výška pracovní roviny zvětšuje o 100 až 200 mm. Při práci, při níž se manipuluje s předměty o hmotnosti větší než 2 kg při práci převážně vstoje, se manipulační rovina snižuje o 100 až 200 mm.

(3) Pracovní místo musí být uspořádáno tak, aby manipulační roviny, pohybové prostory a vynakládané síly odpovídaly tělesným rozměrům a přirozeným drahám pohybů končetin zaměstnance a aby nedocházelo k zaujímání nepřijatelných pracovních poloh. Dosahy horních končetin při práci vsedě a vstoje jsou upraveny v příloze č. 8 k tomuto nařízení, na obrázcích č. 1 až 3.

(4) Pracovní místo, u něhož je základní pracovní poloha trvale vstoje a nevyžaduje se trvalé sledování chodu zařízení, musí být, pokud to umožňuje technologie a prostorové podmínky, vybaveno pro krátkodobý odpočinek vsedě. Pracovní místo, na němž je zvýšena pracovní rovina, se vybavuje pracovním sedadlem s výškou sedáku odpovídající výšce pracovní roviny nad podlahou a zrakové náročnosti při práci. Musí být vybaveno opěrou pro dolní končetiny.

(5) Sedadlo musí být při sezení stabilní, musí umožňovat snadné seřízení výšky sedáku a sklon zádové opěrky a musí odpovídat podmínkám práce, zvláště pokud jde o jejich poréznost a omyvatelnost. Prostor pro dolní končetiny na pracovním místě musí umožňovat pohyb dolních končetin vpřed a do stran.

(6) Požadavky na rozměry volného pohybového prostoru pro dolní končetiny při práci vsedě jsou tyto:

a) nejmenší výška nad podlahou 600 mm,

b) nejmenší celková šířka 500 mm,

c) nejmenší hloubka od přední hrany stolu či zařízení 500 mm,

d) optimální hloubka od přední hrany stolu či zařízení 700 mm,

e) nejmenší vzdálenost roviny sedadla od dolní plochy pracovního stolu 200 mm.

(7) Požadavky na pohybový prostor pro nožní ovladače jsou tyto:

a) nejvýše 400 mm od roviny h,

b) nejméně 200 mm od roviny h vpřed,

c) nejvýše 250 mm nad základnou,

d) nejvýše 350 mm do stran od svislé roviny procházející středem sedadla, kolmé k rovině h,

přičemž rovinou h se rozumí svislá rovina proložená místem nejvíce vystupující hrany pracovní roviny, kolmá k vodorovné rovině - podlaze.

(8) Hodnoty uvedené v odstavci 7 platí v případě, že přední hrana sedadla je 100 mm vzdálena od roviny h. V případě jiné vzdálenosti mezi přední hranou sedadla a rovinou h se musí pohybový prostor pro nožní ovladače posunout vpřed nebo vzad.

(9) Při používání nožního ovladače při trvalé práci vstoje nesmí docházet k nerovnoměrnému rozložení hmotnosti těla na dolní končetiny. Ovladače obsluhované jinak než rukama a chodidly, například loketní a kolenní, se nesmí používat při trvalé práci. Přípustné síly pro ovladače jsou upraveny v příloze č. 9 k tomuto nařízení.

(10) Na montážních linkách v pásové a proudové výrobě s trvalým i přerušovaným sedem a v případě, kdy provádění pracovního úkonu je spojeno s natáčením trupu nebo s prováděním úkonu mimo dosah horních končetin podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, obrázku č. 2, se pracovní místo vybavuje otočným nebo pojíždějícím sedadlem.

HLAVA IV

PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SE ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI

§ 50

Bližší hygienické požadavky na zobrazovací jednotky

(1) Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním podmínkám. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklánění podle potřeby zaměstnance. Musí být umístěna tak, aby na ní nevznikaly reflexy ze svítidel či z jiných zdrojů, jako jsou okenní otvory, světlé stěny, nábytek a podobně. Vzdálenost obrazovky od očí pro obvyklou kancelářskou práci nesmí být menší než 400 mm, jas obrazovky nesmí být menší než 35 cd/m2.

(2) Klávesnice musí být při trvalé práci oddělena od obrazovky, aby zaměstnanci umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou i zápěstí. Povrch klávesnice musí být matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí.

(3) Rozměry desky stolu musí být zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení musí být matná, aby na ní nevznikaly reflexy. Držák pro písemnosti musí být umístěn co nejblíže k obrazovce, tak aby pohyby hlavy a očí byly omezeny na minimum. Opěrka pro dolní končetiny musí být poskytnuta každému, kdo ji vyžaduje.

HLAVA V

PROSTOR URČENÝ PRO PRÁCI S BIOLOGICKÝMI ČINITELI

§ 51

Prostor určený pro práci ve zdravotnickém a veterinárním zařízení

Prostor určený pro práci ve zdravotnickém nebo veterinárním zařízení mimo diagnostických laboratoří, v němž je vykonávána vědomá činnost s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4, a prostor určený v tomto zařízení pro izolaci pacientů nebo zvířat, u nichž je podezření na nákazu biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, musí odpovídat požadavkům upraveným v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části B, tabulce č. 1 podle daného nebo předpokládaného biologického činitele.

§ 52

Prostor určený pro práci v laboratořích a v místnostech pro laboratorní zvířata a v průmyslových procesech

(1) Prostor laboratoře, v níž se pracuje s materiálem, u něhož není jisté, zda neobsahuje biologické činitele, který může být příčinou onemocnění člověka, musí odpovídat požadavkům pro biologické činitele skupiny 2 upraveným v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části B, tabulce č. 2.

(2) Prostor laboratoře včetně diagnostické, prostor pro laboratorní zvířata, která byla záměrně infikována, jsou nositelem nebo podezřelá z nosičství biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4, nebo pracoviště průmyslového procesu podle § 37 odst. 6, musí odpovídat požadavkům přičleněným k dané skupině biologického činitele podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení, části B, tabulky č. 2.

HLAVA VI

BLIŽŠÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

§ 53

Zásobování pitnou vodou a vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců

(1) Prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a zajištění předlékařské pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance. Při práci s biologickými činiteli a s látkami a směsmi, působícími dráždění pokožky nebo senzibilizaci, s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a směsmi, s látkami a směsmi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 a 2, s látkami uvedenými v § 16, s chemickými látkami nebo směsmi žíravými nebo chemickými látkami nebo směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, při práci ve výrobě kosmetických prostředků, v úpravnách vod a vodovodů, holičství, kadeřnictví, pedikúře, manikúře, kosmetických, masérských regeneračních a rekondičních službách, v provozovnách živností, při nichž je porušována integrita kůže nebo ve kterých se používají k péči o tělo speciální přístroje, například solária nebo myostimulátory, musí být zajištěna tekoucí pitná voda přímo na pracovišti. Pokud to povaha práce na těchto pracovištích vyžaduje, mimo pracovišť určených pro výkon činnosti epidemiologicky závažné, zřizují se ruční sprchy. Na pracovištích s žíravinami musí být zajištěna i možnost vyplachování oka pitnou vodou.

(2) Voda pro technologické účely, která přichází do kontaktu s povrchem lidského těla, musí mít teplotu nejméně 32 °C, a přichází-li do kontaktu se sliznicemi, musí vyhovovat požadavkům na teplou vodu podle zákona o ochraně veřejného zdraví9).

HLAVA VII

ROZMĚRY, PROVEDENÍ A VYBAVENÍ SANITÁRNÍCH A POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ

§ 54

Sanitární zařízení

(1) Sanitárním zařízením pracoviště se rozumí šatna, umývárna, sprcha a záchod. Prostor sanitárního zařízení musí mít světlou výšku nejméně 2,30 m; pokud je jeho plocha větší než 30 m2, musí být nejméně 2,50 m. Provedení a vybavení sanitárního zařízení pracoviště musí odpovídat příslušné technické normě upravující požadavky na provedení a vybavení šaten, umýváren a záchodů20). Požadavky na výslednou teplotu a výměnu vzduchu v sanitárním zařízení jsou upraveny v příloze č. 10 k tomuto nařízení, tabulce č. 1. Během směny nesmí být výsledná teplota v sanitárním zařízení nižší než teplota uvedená v příloze č. 10 k tomuto nařízení, tabulce č. 1.

(2) Šatna musí být zřízena pro zaměstnance, který musí nosit pracovní oděv a nemůže se z hygienických, epidemiologických nebo jiných důvodů převlékat v jiném prostoru; šatny musí být odděleny podle pohlaví. Na pracovištích do 5 zaměstnanců lze používání šaten muži a ženami oddělit časově. Na pracovištích, kde zaměstnanci nemusí používat pracovní oděv nebo obuv, musí být vyčleněn prostor pro ukládání civilního oděvu a obuvi.

(3) Šatna se umísťuje v prostoru snadno přístupném a stavebně odděleném od pracoviště a umývárny. Šatna, v níž se ukládá pracovní oděv, který může být znečištěn prachem, olovem, azbestem a látkami uvedenými v § 16, a pracovní oděv určený pro práci s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4, musí mít omývatelné stěny nejméně do 1,80 m. Šatna musí být vybavena uzamykatelnými skříňkami tak, aby bylo každému zaměstnanci umožněno bezpečné ukládání civilního oděvu, a lavicí nebo jiným sedacím nábytkem. Jestliže to povaha znečištění pracovního oděvu vyžaduje nebo jde-li o činnost epidemiologicky závažnou, musí být zajištěno oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu. Pro zaměstnance, který si při práci silně znečistí obuv, se umísťuje před vstupem do šatny vhodné zařízení k jejímu očištění a umytí. Podlaha šatny musí být snadno omyvatelná. Požadavky na způsob ukládání pracovního oděvu zaměstnance při práci jsou upraveny v příloze č. 10 k tomuto nařízení, tabulce č. 2 a odpovídají nejpočetněji zastoupené směně.

(4) Řetízková šatna se může zřizovat a používat pouze na pracovištích, kde je vykonávána práce hornickým způsobem.

(5) Pokud vzhledem k povaze práce není nezbytná po jejím ukončení celková očista těla, musí být pro zaměstnance zajištěna umývárna nebo dostačující počet umyvadel s tekoucí teplou vodou. Obklady stěn sprchy a umývárny musí být provedeny do výšky 2 m. Sprcha a umývárna se umisťují v samostatných místnostech, odděleně podle pohlaví, a pokud je to možné tak, aby navazovaly přímo dveřmi na šatnu. Na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze používání umývárny nebo sprchy muži a ženami oddělit časově. Pro pracoviště, na němž se vykonává práce s olovem, látkami uvedenými v § 16, azbestem a vědomá činnost s biologickými činiteli skupiny 2, 3 nebo 4, se umísťuje průchozí sprcha mezi šatnou pro pracovní a civilní oděv - hygienická smyčka. Hygienická smyčka se dále zřizuje pro pracoviště, na němž se vykonává práce při činnostech epidemiologicky závažných9), u níž je požadována nebo nezbytná očista celého těla před započetím nebo po ukončení práce z důvodu zamezení kontaminace pracovního prostředí nebo zaměstnance. Požadavky na počet umyvadel a sprch podle míry znečištění kůže a pracovního oděvu zaměstnance při práci jsou upraveny v příloze č. 10 k tomuto nařízení, tabulce č. 2 a odpovídají nejpočetněji zastoupené směně.

(6) Záchod musí být zajištěn pro zaměstnance tak, aby nebyl od pracoviště vzdálen více než 120 m; při ztíženém přístupu, při nerovnosti povrchu, chůzi do kopce, členitosti přístupové cesty nesmí být vzdálen více než 75 m. Zpravidla se zřizuje jako kabinový splachovací a v každém podlaží, v němž je pracoviště určené pro trvalou práci. Zřizuje se odděleně podle pohlaví; na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze zřizovat jeden společný záchod. Suchý nebo chemický záchod nelze zřizovat pro pracoviště určené pro trvalou práci, s výjimkou mobilního pracoviště, a pro pracoviště určené k výkonu činnosti epidemiologicky závažné. Záchodová předsíň se zřizuje před místností se záchody a pisoáry. Pisoáry se zřizují v samostatné místnosti nebo společně se záchodovými kabinami. Pro zaměstnance vykonávajícího činnost epidemiologicky závažnou musí být v předsíni záchodu umývadlo s tekoucí teplou vodou podle zákona o ochraně veřejného zdraví9), pro ostatní pracoviště umývadlo s tekoucí vodou. U suchého nebo chemického záchodu musí být zajištěny přiměřené podmínky pro umytí rukou zaměstnance.

(7) Minimální počet záchodů se stanoví podle nejpočetněji zastoupené směny takto:

a) 1 sedadlo na 10 žen,

b) 2 sedadla na 11 až 30 žen,

c) 3 sedadla na 31 až 50 žen,

d) na každých dalších 30 žen 1 další sedadlo,

e) 1 sedadlo na 10 mužů,

f) 2 sedadla na 11 až 50 mužů,

g) na každých dalších 50 mužů 1 sedadlo.

(8) Na pracovišti, na němž se vykonává práce ve vnuceném pracovním tempu, se snižuje počet mužů i žen připadajících na stanovený počet sedadel podle odstavce 7 o 20 %.

§ 55

Pomocná zařízení

(1) Pomocnými zařízeními se rozumí zařízení k umývání pracovní obuvi a na sušení pracovního oděvu a obuvi, místnost pro odpočinek od nepříznivých vlivů práce, prostor pro odpočinek těhotných a kojících zaměstnankyň a prostor pro uskladnění úklidových prostředků.

(2) Zařízení na sušení pracovního oděvu a obuvi se zřizuje pro pracoviště, na němž dochází k jejich provlhnutí při práci, a musí umožňovat usušení tohoto oděvu a obuvi nejdéle za 6 hodin. Zařízení k omývání pracovní obuvi se zřizují při východu z pracoviště. Prostor, v němž je zařízení umístěno, musí mít omyvatelnou a nekluzkou podlahu spádovanou ke vpusti. Místnost určená na sušení pracovního oděvu a obuvi nesmí sloužit pro poskytování první předlékařské pomoci.

(3) Místnost pro odpočinek se zřizuje, pokud to vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zejména s ohledem na vykonávanou činnost a v blízkosti pracoviště. Místnost pro odpočinek musí být dostatečně velká, větraná, osvětlena denním světlem podle § 45 odst. 8 a vytápěna nejméně na 20 °C. Vybavuje se sedacím nábytkem s opěrkami zad a stoly tak, aby jejich počet odpovídal počtu zaměstnanců nejpočetněji zastoupené směny. Pokud má sloužit i pro konzumaci jídla, musí mít v dostatečném množství zajištěnu tekoucí pitnou a teplou vodu a musí být vybavena umývadlem, kuchyňským dřezem a zařízením na ohřívání a uchovávání jídla. Na místnost pro odpočinek, která musí být z technologických důvodů umístěna pod úrovní terénu, se nevztahuje požadavek zajištění denního osvětlení a přirozeného větrání.

(4) Prostory určené pro odpočinek těhotných a kojících zaměstnankyň musí umožňovat odpočinek vleže.

(5) Bude-li pracoviště vybaveno ošetřovnou, musí být zajištěno, aby byla vytápěna, chráněna proti znečištění, vlhkosti a vysokým teplotám, vybavena umyvadlem s tekoucí pitnou vodou a snadno přístupná i s nosítky. Jde-li o práci, při níž je zvýšené riziko otrav chemickými látkami nebo směsmi, které se vstřebávají kůží, nebo o práci s chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako žíravé nebo chemickými látkami nebo směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, a nejsou v bezprostředním dosahu pracoviště sprchy, vybavuje se ošetřovna také sprchou. Prostor pracoviště, ve kterém jsou uloženy prostředky pro poskytnutí první předlékařské pomoci včetně nosítek a prostředků pro přivolání zdravotnické záchranné služby, musí být viditelně označen.

(6) Prostor na ukládání úklidových prostředků se zřizuje v rozsahu upraveném podle příslušné české technické normy na šatny, umývárny a záchody20).

HLAVA VIII

POŽADAVKY NA MALOVÁNÍ A ÚKLID

§ 55a

Úklid

Úklid pracoviště, sanitárních a pomocných zařízení se provádí na pracovišti s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 nebo jiných zdrojů znečištění jako nedílné součásti technologického procesu a na pracovišti s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 nebo jiných zdrojů znečištění jako sekundárních produktů z technologického procesu denně. Na pracovišti bez technologického zdroje prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 a jiných zdrojů znečištění se úklid provádí podle zpracovaného harmonogramu zaměstnavatele.

§ 55b

Malování

(1) Obnova maleb a nátěrů povrchů vymezujících osvětlovaný prostor na pracovišti včetně spojovacích cest se provede podle plánu údržby, zpracovaného s přihlédnutím k udržovacímu činiteli, který byl pro uvedené prostory navržen při uvádění těchto prostor do trvalého užívání.

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na pracoviště v podzemí hlubinných dolů.


ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 56

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

2. Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

3. Nařízení vlády č. 441/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.


§ 57

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr zdravotnictví: MUDr. Julínek, MBA v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek

Část A

Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje (M) vyjádřené v brutto hodnotách a ztráta tekutin za osmihodinovou směnu

Tabulka č. 1:

Třída práceDruh práceM (W.m-2)
IPráce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů,≤ 80
IIaPráce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní.81 až 105
IIbPráce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje a některých drážních vozidel a práce řidičů spojená s vykládkou a nakládkou. Převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou - dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu. Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg prodavači, lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, dělník v ocelárně, valcíř hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků. Práce spojená s ruční manipulací s živým břemenem, práce zdravotní sestry nebo ošetřovatelky u lůžka.106 až 130
IIIaPráce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze -údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví - ukládání panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracování masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, montážní práce na montážních linkách v automobilovém průmyslu, výroba kabeláže pro automobily, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu.131ažl60
IIIbPráce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením, příprava forem na 15 až 50 kg odlitky, foukači skla při výrobě velkých kusů, obsluha gumárenských lisů, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství.161 až 200
IVaPráce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené poloze, přenášení břemen o váze 25 kg, práce se sbíječkou, práce v lesnictví sjednomužnou motorovou pilou, svoz dřeva, práce v dole - chůze po rovině a v úklonu do 15°, práce ve slévárnách, čištění a broušení velkých odlitků, příprava forem pro velké odlitky, strojní kování menších kusů, plnění tlakových nádob plyny.201 až 250
IVbPráce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - práce na pracovištích hlubinných dolů - ražba, těžba, doprava, práce v lomech, práce v zemědělství s vysokým podílem ruční práce, strojní kování větších kusů.251 až 300
VPráce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin- transport těžkých břemen např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15 až 30°, ruční kování velkých kusů, práce na pracovištích hlubinných dolů s ruční ražbou v nízkých profilech důlních děl.301 a více

Vysvětlivka k tabulce č. 1

Práce neuvedené v tabulce se zařazují s ohledem na druh práce obdobného charakteru.

Zátěž teplem při práci na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem

Tabulka č. 2:

Třída práceM[W.m-2] (brutto) tomin nebo tgmintomax nebo tgmaxVa[m.s-1] Rh[%]
[°C][°C]
I≤8020270,01 až 0,2
IIa81 až 1051826
IIb3)106 až 13014320,05 až 0,3
IIIa131 až 160103030 až 70
IIIb161 až 20010260,1 až 0,5
IVa201 až 2501024
IVb1)251 až 3001020
V2)301 a více1020

Vysvětlivka k tabulce č. 2:

Hodnoty tomax nebo tgmax pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 0,5 clo.

Hodnoty tomin nebo tgmin pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 1,0 clo.

V případě, že va na pracovišti je ≤ 0,2 m.s-1 platí, že t0 = tg

1) Práce třídy IVb není pro ženy celosměnově přípustná z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže, režimová opatření je nutno aplikovat i při to ≤ 10 °C.

2) Práce třídy V není pro ženy z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná; pro muže není celosměnově z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná, režimová opatření je nutno aplikovat i při t0 ≤ 10 °C.

3) U prací zařazených do třídy práce IIb až V musí být současně dodrženy přípustné limity pro krátkodobě a dlouhodobě přípustnou zátěž z hlediska energetické náročnosti práce.

Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa

Tabulka č. 3

Třída práceM [W.m-2] KategorieKlimatizované pracovištěVa[m.s-1] Rh[%]
nastavení vytápěnínastavení chlazení
tepelný odpor oděvu 1,0 clotepelný odpor oděvu 0,5 clo
tomin (tgmin) [°C] tomin (tgmin) [°C]
I≤80A22±1,024,5±1,00,05 až 0,230 až 70
B±1,5+1,5 -1,0
C+2,5
-2,0
+2,5
-2,0
IIa 81-105 A20 ±1,023±1,0
B±1,5+1,5
1,0
C+2,5
-2,0
+2,5
-2,0

Vysvětlivky k tabulce č. 3:

Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště

Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači.

Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná pracoviště.

Přípustné horizontální rozdíly mezi stereoteplotou a výslednou teplotou kulového teploměru [∆(tst- tg)] na úrovni hlavy pro práci třídy I a IIa vykonávanou na klimatizovaném pracovišti, přirozeně větraném pracovišti a na pracovišti, na němž jek větrání použito kombinované nebo nucené větrání pro práci třídy I až V

Tabulka č. 4

(tg)hlava Přípustný horizontální rozdíl ∆(tst- tg) na úrovní hlavy [°C]
Vůči chladnému povrchuVůči teplému povrchu
Kategorie A, BKategorie CKategorie A, BKategorie C
∆(tst-tg)[°C] ∆(tst-tg)[°C] ∆(tst-tg)[°C] ∆(tst-tg)[°C]
190,4-0,96,88,1
200,1-1,26,67,9
21-0,3-1,66,27,5
22-0,9-2,25,66,9
23-1,6-2,94,96,2
24-2,5-3,83,95,3
25-3,6-4,92,94,2
26-4,6-6,21,93,2
27-6,1-7,40,61,9

Vysvětlivka k tabulce č. 4

Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů.

Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači.

Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná a nuceně a přirozeně větraná pracoviště.

Přípustný horizontální rozdíl mezi teplotou kulového teploměru (tg) na úrovni hlavy a na úrovni kotníků pro klimatizovaná a přirozeně větraná nevenkovní pracoviště a pro pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání, na nichž je vykonávaná práce třídy práce I a IIa

Tabulka č. 5

tg na úrovni hlavy[°C] (tg hlava - tg kotník)*[°C]
Kategorie A, BKategorie C
190,00,5
200,01,0
210,01,5
220,52,0
231,53,0
242,53,5
253,54,5
264,55,5
275,56,5

Vysvětlivka k tabulce č. 5

Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů.

Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači.

Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná a přirozeně větraná pracoviště.

* Úroveň hlavy =1100 mm nad podlahou, úroveň kotníků =150 mm nad podlahou.

Náhrada tekutin při práci v zátěži teplem v závislosti na teplotě to nebo tg na pracovišti za osmihodinovou směnu a maximální teplota, při níž je dosaženo maximální ztráty tekutin

Tabulka č. 6:

Třída práceM[W.m-2] Náhrada tekutin za směnu při ztrátě tekutin potem a dýcháním 1,25 litrů a víceTeplota, při níž je dosaženo maximální přípustné ztráty tekutin potem a dýcháním 3,9 l/8 h
to nebo tg(C) (litry)++)(litry/1 °C) to nebo tg[°C] náhrada vody[litry]
I+)8031 až 360,9 až 2,7(0,36)+++) není přípustná3,1
IIa+)81 až 10527 až 340,9 až 3,1(0,24) není přípustná
IIb106 až 13024 až 320,9 až 2,8(0,24) ≥33
IIIa131 až 16020 až 290,9 až 2,8(0,21) ≥30
IIIb161 až 20016 až 270,9 až 2,8(0,17) ≥28
IVa201 až 25015 až 241,2 až 3,0(0,2) ≥25
IVb251 až 30015 až 211,6 až 3,0(0,23) ≥22
V≥30115 až 172,2 až 3,0(0,4) ≥18

Vysvětlivka k tabulce č. 6

Množství poskytovaných nápojů platí pro va ≤ 1 m.s-1 a Rh ≤ 70 %.

+) tg na neklimatizovaných pracovištích třídy práce I a IIa nesmí překročit to nebo tg 34 °C. Tato výjimka platí v případě, že venkovní teplota vzduchuje vyšší než teplota přípustná uvedená v tab. č. 2 pro pracoviště kategorie I a IIa.

++) Náhrada tekutin na pracovištích třídy I až IVa se stanoví interpolací v závislosti na tg, t.j. na každý 1°C nad dolní hranicí rozpětí pro příslušnou třídu práce se přičte k základní hodnotě náhrady vody pro danou třídu práce hodnota uvedena v závorce.

+++)výše připočítané náhrady nad základní hodnotu náhrady tekutin.

Příklad:

Je třeba stanovit náhradu tekutin pro třídu práce lila a to = 27 °C

Rozpětí ve °C pro třídu práce IIIa = 20 až 29 °C, rozdíl 9 °C

Náhrada tekutin pro uvedené rozpětí = 0,9 až 2,8 litrů, rozdíl 1,9 litrů

1,9 : 9 = 0,21 litr/1 °C

27-20 = 7 °C

Náhrada tekutin za osmihodinovou směnu = 0,21 x 7 = 1,47 + 0,9 = 2,37 litrů = 2,4 litrů.

ČÁST B

Hodnoty dlouhodobě únosné zátěže teplem pro osmihodinovou směnu pro aklimatizovaného a neaklimatizovaného zaměstnance a výpočet režimu práce a odpočinku

Hodnoty dlouhodobě přípustné zátěže teplem pro osmihodinovou směnu pro aklimatizovaného a neaklimatizovaného zaměstnance

MNeaklimatizovanýAklimatizovaný
(brutto)zaměstnaneczaměstnanec
(W.m-2)SRmax (g/sm.m2 )SRmax (g/sm.m2 )
≤ 8011761176
> 8016482160

Vysvětlivka k tabulce:

SR max (g/sm.m2) je průměrná intenzita ztráty tekutin potem a dýcháním za osmihodinovou směnu.

Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce a výpočet režimu práce a bezpečnostních přestávek při zátěži teplem

Režim práce a bezpečnostních přestávek se vypočítá tak, že nejprve se stanoví počet pracovních cyklů. Počet pracovních cyklů (c) je dán podílem dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce, přičemž počet cyklů se zaokrouhluje na nejblíže vyšší celé číslo:

tsm(min)
c = ––––-––––
tmax(min)

Mezi jednotlivými pracovními cykly musí být zajištěny bezpečnostní přestávky na odpočinek (tp). Délka přestávek se vypočítá podle vzorce:

480 - tsm
tp = ––––-––––– (min)
c - 1

Tabulka č. 1a: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce - aklimatizovaný muž

Podmínky: v = 0,1 m.s-1 , tg≥ta, rh %, 0,64 clo

tg (°C)Třída
práce
Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2)
IIIaIIbIIIaIIIbIVaIVbV
W.m-2
brutto
80105130160200250300350
20tsm480480480480403323232188
tmax48048048048040332315147
22tsm480480480480403323218179
tmax4804804804804033238738
24tsm480480480480403282207171
tmax4804804804804032826132
26tsm480480480480403245196163
tmax4804804804804031574727
28tsm480480480480352230186156
tmax480480480480352833724
30tsm480480480468280217177150
tmax480480480468280563021
32tsm480480480348262205169144
tmax480480480348111412518
34tsm480480392308245195161138
tmax48048039215159312116
36tsm385433351287230185154132
tmax3854331306638241714
38tsm274395324268217176148127
tmax274106634228201512
40tsm247362301251205168142123
tmax9056403022161311
42tsm226335281236194160136118
tmax5238302318141110
44tsm207311263223185153131114
tmax362823191512109
46tsm191290248211176147126110
tmax27221916131198
48tsm178272233200168140121106
tmax2218161311987
50tsm166256221190160135117103
tmax2017151311987

Vysvětlivka:

tsm - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)

tmax - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)

Tabulka č. 1b: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce - aklimatizovaný muž

Podmínky: v = 0,5 m.s-1 , tg≥ta, rh %, 0,64 clo

tg (°C)Třída
práce
Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2)
IIIaIIbIIIaIIIbIVaIVbV
W.m-2
brutto
80105130160200250300350
20tsm480480480480403323260191
tmax48048048048040332326055
22tsm480480480480403323221181
tmax48048048048040332311542
24tsm480480480480403316209172
tmax4804804804804033167335
26tsm480480480480403248197164
tmax4804804804804032485229
28tsm480480480480382231187157
tmax4804804804803521014025
30tsm480480480480290217177150
tmax480480480480290633222
32tsm480480480386261205169143
tmax480480480386145452719
34tsm480480443307244194161137
tmax48048044324166332216
36tsm423459347284228184153132
tmax4234591907440251814
38tsm267387319264215174147127
tmax267136704429201512
40tsm240354296247203166140122
tmax10560413022161311
42tsm218326275232192158135117
tmax5438292318141110
44tsm199302257218182151129113
tmax352722181512109
46tsm184281241206173145124109
tmax25211815131098
48tsm170263227195165138119105
tmax2118151311987
50tsm159247214185157133115101
tmax1917141211987

Vysvětlivka:

tsm - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)

tmax - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)

Tabulka č. 1c: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce - aklimatizovaný muž

Podmínky: v = 1 m.s-1 , tg≥ta, rh %, 0,64 clo

tg (°C)Třída
práce
Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2)
IIIaIIbIIIaIIIbIVaIVbV
W.m-2
brutto
80105130160200250300350
20tsm480480480480403323269193
tmax48048048048040332326961
22tsm480480480480403323224182
tmax48048048048040332314446
24tsm480480480480403323210173
tmax4804804804804033238237
26tsm480480480480403265198165
tmax4804804804804032655630
28tsm480480480480395231187157
tmax4804804804803951124225
30tsm480480480480301217177150
tmax480480480480301663322
32tsm480480480399259204168143
tmax480480480399155462719
34tsm480480457303244192160137
tmax48048045730367332216
36tsm426475342280226182152131
tmax4264752247640251814
38tsm267378313260212173146126
tmax267146704328201512
40tsm232344289243200164139121
tmax10558402922161311
42tsm210316268227189156133116
tmax513628221714119
44tsm191292250214179149128112
tmax322621181412108
46tsm176272234201170142123108
tmax24201714121098
48tsm163254220191162136118104
tmax2017151311987
50tsm151238208181154131113100
tmax1919161210987

Vysvětlivka:

tsm - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)

tmax - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)

Tabulka č. 2a: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce - aklimatizovaná žena

Podmínky: v = 0,1 m.s-1 , tg≥ta, rh %, 0,64 clo

tg (°C)Třída
práce
Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2)
IIIaIIbIIIaIIIbIVaIVb
W.m-2
brutto
80105130160200250300
20tsm480480480411329263227
tmax480480480411329263227
22tsm480480480411329263224
tmax480480480411329263117
24tsm480480480411329263212
tmax48048048041132926375
26tsm480480480411329241200
tmax48048048041132915754
28tsm480480480411329226190
tmax4804804804113298341
30tsm480480480411275213181
tmax4804804804112755633
32tsm480480480342257202172
tmax4804804803421114127
34tsm480480385303241191164
tmax480480385151593122
36tsm378425345282226182157
tmax37842513066382418
38tsm269388319263213173150
tmax2691066342282016
40tsm243356296246202165144
tmax90564030221614
42tsm222329276232191157138
tmax52383023181412
44tsm203306259219181150132
tmax36282319151210
46tsm188285243207173144127
tmax2722191613119
48tsm175267229196165138122
tmax221816131198
50tsm163252217186157133118
tmax201715131198

Vysvětlivka:

tsm - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)

tmax - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)

Tabulka č. 2b: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce - aklimatizovaná žena

Podmínky: v = 0,5 m.s-1 , tg≥ta, rh %, 0,64 clo

tg (°C)Třída
práce
Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2)
IIIaIIbIIIaIIIbIV aIVb
W.m-2
brutto
80105130160200250300
20tsm480480480411329263227
tmax480480480411329263227
22tsm480480480411329263227
tmax480480480411329263176
24tsm480480480411329263214
tmax48048048041132926394
26tsm480480480411329243202
tmax48048048041132924362
28tsm480480480411329227191
tmax48048048041128521445
30tsm48048048041128563181
tmax4804804804112755636
32tsm480480480329256201172
tmax4804804803291454529
34tsm480480435301239190164
tmax480480435241669323
36tsm415451341279224180156
tmax41545119074402519
38tsm262380314260211171149
tmax2621367044292016
40tsm236348290243199163142
tmax105604130221614
42tsm214320270228188156136
tmax54382923181412
44tsm196297253214179149131
tmax35272218151210
46tsm180276237202170142126
tmax2521181513109
48tsm167258223192162136121
tmax211815131198
50tsm156243211182154131116
tmax191714121198

Vysvětlivka:

tsm - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)

tmax - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)

Tabulka č. 2c: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce - aklimatizovaná žena

Podmínky: v = 1 m.s-1 , tg≥ta, rh %, 0,64 clo

tg (°C)Třída p
ráce
Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2)
IIIaIIbIIIaIIIbIVaIVb
W.m-2
brutto
80105130160200250300
20tsm480480480411329263227
tmax480480480411329263227
22tsm480480480411329263224
tmax480480480411329263117
24tsm480480480411329263215
tmax480480480411329263109
26tsm480480480411329260202
tmax48048048041132926067
28tsm480480480411329227191
tmax48048048041132911247
30tsm480480480411296213181
tmax4804804804112966636
32tsm480480480392255200171
tmax4804804803921554629
34tsm480480449298237189163
tmax480480449298673323
36tsm419467336275222179155
tmax41946722476402519
38tsm262371308255208170148
tmax2621467043282016
40tsm228338284238196161141
tmax105584029221613
42tsm206311264223186154135
tmax51362822171412
44tsm188287246210176146129
tmax32262118141210
46tsm173267230198167140124
tmax2420171412109
48tsm160249217187159134119
tmax201715131198
50tsm149234204178151128115
tmax191614121098

Vysvětlivka:

tsm - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)

tmax - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)

ČÁST C

Dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce na pracovištích hlubinných dolů, způsob jejich stanovení a úprava postupu výpočtu pracovních cyklů a bezpečnostní přestávky

1. Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce je stanovena v tabulkách č. 1 až 45.

2. Na pracovišti, kde rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru (tg) a suchou teplotou vzduchu (ta) je menší než 1°C, lze použít pro stanovení přípustné doby práce hodnoty naměřené suchým teploměrem.

3. Na pracovišti, kde krátkodobě přípustná doba práce (tmax) je kratší než dlouhodobě přípustná doba práce (tsm), musí být stanoven režim práce a bezpečnostní přestávky.

4. Na pracovištích, kde krátkodobě přípustná doba práce (tmax) a dlouhodobě přípustná doba práce (tsm) podle tabulek č. 1 až 45 je shodná, nemusí být stanoven režim práce a bezpečnostní přestávky, avšak směnová efektivní pracovní doba (PDef) nesmí překročit dlouhodobě přípustnou dobu práce (tsm).

5. Směnová efektivní pracovní doba (PDef) se vypočte podle vzorce:

PDef = 480 - td - tpnp - tsm (min),

kde

td - je doba sjezdu a výjezdu, dopravy na pracoviště k tomu určenými pracovními prostředky a chůze na pracoviště v úklonu do 3 stupňů a ta ≤ 26°C,

tpnp - podmínečně nutné vyloučené doby výkonu práce, např. přestávky při čekacích dobách po trhacích pracích,

tsm - normativ směnových časů, například pracovní porada, osobní potřeba, odstrojení a ustrojení, pracovní rozhovor, osobní očista, přestávka na jídlo a oddech podle zvláštního právního předpisu.

6. Pracovní cyklus (c) je dán podílem dlouhodobě přípustné doby práce (tsm) a krátkodobě přípustné doby práce (tmax), přičemž počet cyklů se zaokrouhluje na nejbližší celé vyšší číslo. Počet pracovních cyklů (tprc) se vypočte podle vzorce:

c = tsm/tmax

Délka jednoho pracovního cyklu (tprc) se vypočte podle vzorce:

tprc = tsm/c (min)

Celková doba pracovních cyklů (tprc) se vypočte podle vzorce:

Σtprc = tpro . c (min)

7. Minimální doba trvání jedné bezpečnostní přestávky (tp) nesmí být kratší než 30 minut.

8. Celková doba trvání všech bezpečnostních přestávek za směnu (ΣtP) se vypočte podle vzorce:

Σtp = tp . (c - 1) (min)

9. V době bezpečnostní přestávky musí mít důlní pracovníci možnost odpočinku v prostředí, kde teplota vzduchu nepřekročí v závislosti na relativní vlhkosti níže uvedené teploty:

Rh (%)TS°C
do 6031
61 - 7530
76 - 9029
91 - 10028

Tabulka č. 1

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů

relativní vlhkost % 56-60
rychlost vzduchu m.s-1 do 0,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV-II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax 110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 261
tmax480 480 480 448 403 367 323 261
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 239
tmax480 480 480 448 403 367 323 202
22 tsm480 480 480 448 403 367 318 232
tmax480 480 480 448 403 367 318 140
23 tsm480 480 480 448 403 367 285 225
tmax480 480 480 448 403 367 285 104
24 tsm480 480 480 448 403 367 254 219
tmax480 480 480 448 403 367 254 84
25 tsm480 480 480 448 403 351 246 213
tmax480 480 480 448 403 351 190 70
26 tsm480 480 480 448 403 312 238 207
tmax480 480 480 448 403 312 127 59
27 tsm480 480 480 448 369 272 231 202
tmax480 480 480 448 369 272 95 51
28 tsm480 480 480 429 325 261 224 197
tmax480 480 480 429 325 238 75 45
29 tsm480 480 480 383 283 253 218 192
tmax480 480 480 383 283 148 63 40
30 tsm 480 480 448 335 273 245 212 187
tmax480 480 448 335 273 106 54 36
31 tsm480 480 394 297 264 238 206 182
tmax480 480 394 297 161 81 47 33
32 tsm480 468 339 287 256 231 201 178
tmax480 468 339 250 106 64 40 29
33 tsm480 399 313 277 248 224 196 174
tmax480 399 313 130 76 52 35 26
34 tsm470 347 302 267 240 217 191 170
tmax470 347 148 84 57 42 30 24
35 tsm389 333 291 259 233 211 186 166
tmax389 183 94 63 47 36 27 22
36 tsm372 320 281 251 226 206 181 162
tmax241 108 69 50 39 31 24 20
37 tsm357 309 272 243 219 200 177 159
tmax125 75 54 41 33 28 22 18
38 tsm343 298 263 236 213 195 173 155
tmax83 57 44 35 29 25 20 17
39 tsm330 287 255 229 208 190 169 152
tmax62 46 37 30 26 22 18 16
40 tsm318 278 247 222 202 185 165 149
tmax49 38 31 27 23 20 17 14

Tabulka č. 2

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 56-60
rychlost vzduchu m.s-1 0,50 - 0,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV-VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 285
tmax480 480 480 448 403 367 323 285
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 256
tmax480 480 480 448 403 367 323 256
22 tsm480 480 480 448 403 367 323 234
tmax480 480 480 448 403 367 323 186
23 tsm480 480 480 448 403 367 308 227
tmax480 480 480 448 403 367 308 126
24 tsm480 480 480 448 403 367 276 220
tmax480 480 480 448 403 367 276 97
25 tsm480 480 480 448 403 367 247 214
tmax480 480 480 448 403 367 247 78
26 tsm480 480 480 448 403 332 239 208
tmax480 480 480 448 403 332 156 65
27 tsm480 480 480 448 389 292 232 202
tmax480 480 480 448 389 292 109 55
28 tsm480 480 480 448 344 262 225 197
tmax480 480 480 448 344 262 83 47
29 tsm480 480 480 403 302 253 218 192
tmax480 480 480 403 302 179 68 42
30 tsm480 480 471 356 273 245 212 187
tmax480 480 471 356 273 120 57 37
31 tsm480 480 417 307 264 237 206 182
tmax480 480 417 307 200 90 49 34
32 tsm480 480 362 286 255 230 201 178
tmax480 480 362 286 125 71 43 31
33 tsm480 425 312 276 247 223 195 174
tmax480 425 312 160 84 55 37 27
34 tsm480 346 300 266 239 217 190 169
tmax480 346 190 94 61 44 31 24
35 tsm414 331 289 257 232 211 185 165
tmax414 258 107 67 48 37 28 22
36 tsm369 318 279 249 225 205 181 162
tmax369 126 74 52 40 32 25 20
37 tsm353 306 270 241 218 199 176 158
tmax151 82 56 43 34 28 22 18
38 tsm339 295 261 234 212 194 172 154
tmax92 60 45 36 29 25 20 17
39 tsm325 284 252 227 206 189 168 151
tmax65 47 37 30 26 22 18 16
40 tsm313 274 244 220 200 184 164 148
tmax50 39 32 27 23 20 17 14

Tabulka č. 3

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 56-60
rychlost vzduchu m.s-1 1,00 -1,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 288
tmax480 480 480 448 403 367 323 288
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 276
tmax480 480 480 448 403 367 323 276
22 tsm480 480 480 448 403 367 323 248
tmax480 480 480 448 403 367 323 248
23 tsm480 480 480 448 403 367 323 229
tmax480 480 480 448 403 367 323 152
24 tsm480 480 480 448 403 367 293 222
tmax480 480 480 448 403 367 293 110
25 tsm480 480 480 448 403 367 261 215
tmax480 480 480 448 403 367 261 86
26 tsm480 480 480 448 403 346 240 209
tmax480 480 480 448 403 346 185 69
27 tsm480 480 480 448 401 305 232 203
tmax480 480 480 448 401 305 121 58
28 tsm480 480 480 448 355 263 225 197
tmax480 480 480 448 355 263 89 49
29 tsm480 480 480 414 312 253 218 192
tmax480 480 480 414 312 204 71 43
30 tsm480 480 480 366 272 244 212 187
tmax480 480 480 366 272 129 59 38
31 tsm480 480 429 317 263 236 206 182
tmax480 480 429 317 219 94 50 34
32 tsm480 480 373 284 254 229 200 177
tmax480 480 373 284 132 73 44 31
33 tsm480 438 310 274 245 222 194 173
tmax480 438 310 178 87 57 37 28
34 tsm480 358 297 264 237 215 189 168
tmax480 358 220 97 62 45 32 24
35 tsm428 326 286 255 229 209 184 164
tmax428 326 113 68 49 37 28 22
36 tsm363 313 276 246 222 203 179 160
tmax363 135 75 52 40 32 25 20
37 tsm347 301 266 238 216 197 175 157
tmax165 84 56 42 33 28 22 18
38 tsm332 290 257 231 209 192 170 153
tmax94 60 44 35 29 24 20 17
39 tsm319 279 248 224 203 187 166 150
tmax65 47 36 30 25 22 18 15
40 tsm306 269 240 217 198 182 162 146
tmax49 38 31 26 22 19 16 14

Tabulka č. 4

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 56-60
rychlost vzduchu m.s-1 1,50 -1,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV-III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 288
tmax480 480 480 448 403 367 323 288
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 282
tmax480 480 480 448 403 367 323 282
22 tsm480 480 480 448 403 367 323 254
tmax480 480 480 448 403 367 323 254
23 tsm480 480 480 448 403 367 323 229
tmax480 480 480 448 403 367 323 162
24 tsm480 480 480 448 403 367 297 222
tmax480 480 480 448 403 367 297 114
25 tsm480 480 480 448 403 367 264 215
tmax480 480 480 448 403 367 264 88
26 tsm480 480 480 448 403 347 240 208
tmax480 480 480 448 403 347 190 70
27 tsm480 480 480 448 400 306 232 202
tmax480 480 480 448 400 306 122 58
28 tsm480 480 480 448 354 263 224 196
tmax480 480 480 448 354 263 89 49
29 tsm480 480 480 412 310 252 217 191
tmax480 480 480 412 310 198 70 43
30 tsm480 480 480 362 271 243 211 186
tmax480 480 480 362 271 125 58 38
31 tsm480 480 424 312 261 235 204 181
tmax480 480 424 312 204 91 49 34
32 tsm480 480 368 282 252 227 199 176
tmax480 480 368 282 125 71 43 31
33 tsm480 430 306 271 243 220 193 172
tmax480 430 306 164 83 55 37 27
34 tsm480 349 294 261 235 213 188 167
tmax480 349 198 91 59 43 31 24
35 tsm415 322 283 252 227 207 183 163
tmax415 279 105 65 47 36 27 22
36 tsm356 309 272 243 220 201 178 159
tmax356 123 71 50 38 31 24 20
37 tsm340 296 262 235 213 195 173 156
tmax147 78 53 40 32 27 21 18
38 tsm326 285 253 228 207 190 169 152
tmax86 57 42 33 28 24 19 16
39 tsm312 274 245 221 201 185 165 148
tmax60 44 35 29 24 21 18 15
40 tsm300 265 237 214 195 180 161 145
tmax46 36 29 25 21 19 16 14

Tabulka č. 5

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 56-60
rychlost vzduchu m.s-1 2,0 a více
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV -VI. EV - VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 288
tmax480 480 480 448 403 367 323 288
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 282
tmax480 480 480 448 403 367 323 282
22 tsm480 480 480 448 403 367 323 253
tmax480 480 480 448 403 367 323 253
23 tsm480 480 480 448 403 367 323 229
tmax480 480 480 448 403 367 323 158
24 tsm480 480 480 448 403 367 294 221
tmax480 480 480 448 403 367 294 112
25 tsm480 480 480 448 403 367 260 214
tmax480 480 480 448 403 367 260 86
26 tsm480 480 480 448 403 342 239 208
tmax480 480 480 448 403 342 178 68
27 tsm480 480 480 448 393 300 231 202
tmax480 480 480 448 393 300 115 56
28 tsm480 480 480 448 346 259 223 196
tmax480 480 480 448 346 259 85 48
29 tsm480 480 480 402 300 250 216 190
tmax480 480 480 402 300 177 68 42
30 tsm480 480 469 352 269 241 209 185
tmax480 480 469 352 269 115 56 37
31 tsm480 480 412 300 259 233 203 180
tmax480 480 412 300 176 85 48 33
32 tsm480 480 353 279 249 226 197 175
tmax480 480 353 279 113 67 41 30
33 tsm480 413 303 268 241 218 192 171
tmax480 413 303 139 76 52 35 27
34 tsm480 332 291 258 233 211 186 166
tmax480 332 162 82 55 41 30 23
35 tsm390 317 279 249 225 205 181 162
tmax390 210 93 60 44 34 26 21
36 tsm350 304 269 241 218 199 176 158
tmax296 106 65 46 36 30 23 19
37 tsm335 292 259 232 211 193 172 154
tmax122 70 49 38 31 26 21 17
38 tsm320 280 250 225 205 188 167 151
tmax76 52 39 32 26 23 19 16
39 tsm307 270 241 218 199 183 163 147
tmax55 41 33 27 23 20 17 15
40 tsm294 260 233 211 193 178 159 144
tmax43 34 28 24 21 18 15 14

Tabulka č. 6

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 61-65
rychlost vzduchu m.s-1 do 0,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV -VI. EV - VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax 110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 246
tmax480 480 480 448 403 367 323 246
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 239
tmax480 480 480 448 403 367 323 165
22 tsm480 480 480 448 403 367 300 232
tmax480 480 480 448 403 367 300 118
23 tsm480 480 480 448 403 367 265 225
tmax480 480 480 448 403 367 265 91
24 tsm480 480 480 448 403 365 253 219
tmax480 480 480 448 403 365 218 74
25 tsm480 480 480 448 403 327 245 213
tmax480 480 480 448 403 327 143 62
26 tsm480 480 480 448 388 284 238 207
tmax480 480 480 448 388 284 103 53
27 tsm480 480 480 448 341 269 230 201
tmax480 480 480 448 341 269 80 46
28 tsm480 480 480 399 293 261 224 196
tmax480 480 480 399 293 162 65 41
29 tsm480 480 466 344 282 252 217 191
tmax480 480 466 344 282 105 54 36
30 tsm480 480 407 308 273 244 211 186
tmax480 480 407 308 151 79 46 32
31 tsm480 480 341 296 263 237 206 182
tmax480 480 341 208 98 61 39 29
32 tsm480 404 325 286 255 230 200 177
tmax480 404 290 118 71 50 34 26
33 tsm480 360 313 276 247 223 195 173
tmax480 360 139 81 56 41 30 23
34 tsm406 346 301 267 239 217 190 169
tmax406 171 91 61 46 36 27 21
35 tsm388 332 290 258 232 211 185 165
tmax220 103 67 49 38 31 24 20
36 tsm372 320 280 250 225 205 181 162
tmax113 71 51 40 32 27 21 18
37 tsm356 308 271 242 219 200 176 158
tmax81 56 43 34 29 24 20 17
38 tsm342 297 262 235 213 194 172 155
tmax60 45 36 30 25 22 18 15
39 tsm329 287 254 228 207 190 168 151
tmax48 38 31 26 23 20 17 14
40 tsm317 277 246 222 201 185 164 148
tmax40 32 27 23 20 18 15 13

Tabulka č. 7

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 61 - 65
rychlost vzduchu m.s-1 0,50 - 0,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV-III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax 110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 269
tmax480 480 480 448 403 367 323 269
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 241
tmax480 480 480 448 403 367 323 237
22 tsm480 480 480 448 403 367 323 234
tmax480 480 480 448 403 367 323 148
23 tsm480 480 480 448 403 367 289 227
tmax480 480 480 448 403 367 289 107
24 tsm480 480 480 448 403 367 255 220
tmax480 480 480 448 403 367 255 83
25 tsm480 480 480 448 403 349 246 214
tmax480 480 480 448 403 349 182 69
26 tsm480 480 480 448 403 306 239 208
tmax480 480 480 448 403 306 121 58
27 tsm480 480 480 448 362 270 231 202
tmax480 480 480 448 362 270 90 49
28 tsm480 480 480 422 313 261 224 196
tmax480 480 480 422 313 202 71 43
29 tsm480 480 480 366 283 252 218 191
tmax480 480 480 366 283 125 58 38
30 tsm480 480 432 314 273 244 211 186
tmax480 480 432 314 196 89 49 34
31 tsm480 480 367 296 263 237 206 182
tmax480 480 367 296 112 67 41 30
32 tsm480 434 324 285 254 229 200 177
tmax480 434 324 140 78 53 35 27
33 tsm480 359 311 275 246 223 195 173
tmax480 359 174 89 59 43 31 24
34 tsm426 344 300 265 238 216 190 169
tmax426 230 102 65 47 37 27 22
35 tsm385 330 289 257 231 210 185 165
tmax337 118 71 51 39 32 24 20
36 tsm368 317 278 248 224 204 180 161
tmax132 76 53 41 33 27 22 18
37 tsm353 305 269 240 217 198 176 157
tmax88 59 44 35 29 24 20 17
38 tsm338 294 260 233 211 193 171 154
tmax63 46 36 30 25 22 18 15
39 tsm325 284 252 226 205 188 167 151
tmax49 38 31 26 22 20 17 14
40 tsm313 274 244 219 200 183 163 147
tmax40 32 27 23 20 18 15 13

Tabulka č. 8

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 61-65
rychlost vzduchu m.s-1 1,00 -1,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV-III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV-VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 288
tmax480 480 480 448 403 367 323 288
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 261
tmax480 480 480 448 403 367 323 261
22 tsm480 480 480 448 403 367 323 236
tmax480 480 480 448 403 367 323 188
23 tsm480 480 480 448 403 367 307 228
tmax480 480 480 448 403 367 307 125
24 tsm480 480 480 448 403 367 270 221
tmax480 480 480 448 403 367 270 93
25 tsm480 480 480 448 403 364 247 214
tmax480 480 480 448 403 364 228 75
26 tsm480 480 480 448 403 321 239 208
tmax480 480 480 448 403 321 137 61
27 tsm480 480 480 448 374 276 231 202
tmax480 480 480 448 374 276 97 52
28 tsm480 480 480 434 325 261 224 196
tmax480 480 480 434 325 237 75 44
29 tsm480 480 480 378 282 252 217 191
tmax480 480 480 378 282 135 60 39
30 tsm480 480 446 325 272 244 211 186
tmax480 480 446 325 233 96 51 35
31 tsm480 480 380 295 262 236 205 181
tmax480 480 380 295 120 69 42 31
32 tsm480 449 322 283 253 228 199 177
tmax480 449 322 152 80 54 36 27
33 tsm480 367 309 273 244 221 194 172
tmax480 367 198 93 60 44 31 24
34 tsm442 340 297 263 236 214 188 168
tmax442 280 107 66 47 37 27 22
35 tsm380 326 285 254 229 208 183 164
tmax380 126 72 51 39 31 24 20
36 tsm362 313 275 245 222 202 179 160
tmax141 77 53 40 32 27 21 18
37 tsm346 300 265 238 215 197 174 156
tmax89 58 43 34 28 24 20 17
38 tsm332 289 256 230 209 191 170 153
tmax63 45 36 29 25 21 18 15
39 tsm318 279 248 223 203 186 166 149
tmax48 37 30 25 22 19 16 14
40 tsm306 269 240 216 197 181 162 146
tmax38 31 26 22 20 17 15 13

Tabulka č. 9

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 61-65
rychlost vzduchu m.s-1 1,50 -1,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV -VI. EV-VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 288
tmax480 480 480 448 403 367 323 288
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 268
tmax480 480 480 448 403 367 323 268
22 tsm480 480 480 448 403 367 323 236
tmax480 480 480 448 403 367 323 205
23 tsm480 480 480 448 403 367 311 228
tmax480 480 480 448 403 367 311 130
24 tsm480 480 480 448 403 367 273 221
tmax480 480 480 448 403 367 273 95
25 tsm480 480 480 448 403 366 247 214
tmax480 480 480 448 403 366 238 76
26 tsm480 480 480 448 403 322 239 208
tmax480 480 480 448 403 322 139 62
27 tsm480 480 480 448 374 276 231 202
tmax480 480 480 448 374 276 97 52
28 tsm480 480 480 433 323 260 224 196
tmax480 480 480 433 323 231 74 44
29 tsm480 480 480 375 281 251 217 190
tmax480 480 480 375 281 132 60 39
30 tsm480 480 442 320 270 242 210 185
tmax480 480 442 320 217 94 50 34
31 tsm480 480 374 292 260 234 204 180
tmax480 480 374 292 114 67 42 30
32 tsm480 441 319 281 251 227 198 176
tmax480 441 319 141 77 52 35 27
33 tsm480 357 306 270 242 219 192 171
tmax480 357 180 87 57 42 30 24
34 tsm428 336 293 261 234 213 187 167
tmax428 243 100 63 45 35 27 21
35 tsm374 321 282 251 227 206 182 163
tmax370 115 68 48 37 30 24 19
36 tsm356 308 271 243 219 200 177 159
tmax127 72 50 38 31 26 21 17
37 tsm340 296 262 235 213 195 173 155
tmax82 55 41 33 27 23 19 16
38 tsm326 284 253 227 206 189 168 151
tmax58 43 34 28 24 21 17 15
39 tsm312 274 244 220 200 184 164 148
tmax45 35 29 24 21 19 16 14
40 tsm300 264 236 213 195 179 160 145
tmax36 29 25 21 19 17 15 13

Tabulka č. 10

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 61-65
rychlost vzduchu m.s-1 2,0 a více
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV-III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 288
tmax480 480 480 448 403 367 323 288
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 267
tmax480 480 480 448 403 367 323 267
22 tsm480 480 480 448 403 367 323 236
tmax480 480 480 448 403 367 323 201
23 tsm480 480 480 448 403 367 309 228
tmax480 480 480 448 403 367 309 128
24 tsm480 480 480 448 403 367 270 221
tmax 480 480 480 448 403 367 270 93
25 tsm480 480 480 448 403 361 247 214
tmax 480 480 480 448 403 361 221 74
26 tsm480 480 480 448 403 316 238 207
tmax480 480 480 448 403 316 132 60
27 tsm480 480 480 448 366 269 230 201
tmax480 480 480 448 366 269 93 50
28 tsm480 480 480 423 313 259 222 195
tmax480 480 480 423 313 204 71 43
29 tsm480 480 480 364 279 249 215 190
tmax480 480 480 364 279 121 57 38
30 tsm480 480 429 307 268 241 209 184
tmax480 480 429 307 181 86 48 34
31 tsm480 480 359 290 258 232 202 179
tmax480 480 359 262 102 63 40 29
32 tsm480 423 316 278 249 225 197 175
tmax480 423 316 122 71 49 34 26
33 tsm480 347 302 268 240 218 191 170
tmax480 347 149 79 53 40 29 23
34 tsm401 331 290 258 232 211 186 166
tmax401 189 89 58 43 34 26 21
35 tsm367 317 279 249 224 204 180 162
tmax254 100 62 45 35 29 23 19
36 tsm350 304 268 240 217 198 176 158
tmax108 65 46 36 30 25 20 17
37 tsm334 291 258 232 211 193 171 154
tmax 73 50 38 31 26 22 18 16
38 tsm320 280 249 224 204 187 167 150
tmax 53 40 32 27 23 20 17 14
39 tsm306 270 241 217 198 182 163 147
tmax41 33 27 23 20 18 15 13
40 tsm294 260 233 211 193 177 159 143
tmax34 28 24 21 18 16 14 12

Tabulka č. 11

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 66-70
rychlost vzduchu m.s-1 do 0,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV-II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 246
tmax480 480 480 448 403 367 323 194
21 tsm480 480 480 448 403 367 317 238
tmax480 480 480 448 403 367 317 135
22 tsm480 480 480 448 403 367 280 231
tmax480 480 480 448 403 367 280 101
23 tsm480 480 480 448 403 367 261 224
tmax480 480 480 448 403 367 261 80
24 tsm480 480 480 448 403 343 252 218
tmax480 480 480 448 403 343 163 66
25 tsm480 480 480 448 403 298 244 212
tmax480 480 480 448 403 298 113 56
26 tsm480 480 480 448 359 278 237 206
tmax480 480 480 448 359 278 86 48
27 tsm480 480 480 422 307 269 230 201
tmax480 480 480 422 307 175 68 42
28 tsm480 480 480 363 292 260 223 196
tmax480 480 480 363 292 109 55 37
29 tsm480 480 426 319 281 251 217 191
tmax480 480 426 319 151 79 46 32
30 tsm480 480 354 307 272 244 211 186
tmax480 480 354 208 97 61 39 29
31 tsm480 423 337 295 263 236 205 181
tmax480 423 291 117 71 50 34 26
32 tsm480 376 324 285 254 229 200 177
tmax480 376 139 81 56 41 30 23
33 tsm425 360 312 275 246 222 194 173
tmax425 171 91 61 46 35 27 21
34 tsm405 345 300 266 238 216 189 169
tmax203 99 65 48 38 30 24 19
35 tsm387 331 290 257 231 210 185 165
tmax113 71 51 40 32 27 21 18
36 tsm371 319 280 249 225 204 180 161
tmax78 55 42 34 28 24 20 16
37 tsm356 307 270 241 218 199 176 158
tmax59 44 35 29 25 22 18 15
38 tsm342 296 262 234 212 194 172 154
tmax47 37 30 26 22 20 16 14
39 tsm329 286 253 227 206 189 168 151
tmax39 32 27 23 20 18 15 13
40 tsm317 277 246 221 201 184 164 148
tmax33 27 24 21 18 16 14 12

Tabulka č. 12

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 66-70
rychlost vzduchu m.s-1 0,50 - 0,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV -VI. EV-VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 251
tmax480 480 480 448 403 367 323 251
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 241
tmax480 480 480 448 403 367 323 179
22 tsm480 480 480 448 403 367 305 233
tmax480 480 480 448 403 367 305 122
23 tsm480 480 480 448 403 367 267 226
tmax480 480 480 448 403 367 267 92
24 tsm480 480 480 448 403 366 254 219
tmax480 480 480 448 403 366 219 74
25 tsm480 480 480 448 403 322 246 213
tmax480 480 480 448 403 322 136 61
26 tsm480 480 480 448 381 280 238 207
tmax480 480 480 448 381 280 98 52
27 tsm480 480 480 446 330 270 231 201
tmax480 480 480 446 330 244 76 45
28 tsm480 480 480 387 293 261 224 196
tmax480 480 480 387 293 133 60 39
29 tsm480 480 454 326 282 252 217 191
tmax480 480 454 326 195 89 49 34
30 tsm480 480 383 307 272 244 211 186
tmax480 480 383 303 112 66 41 30
31 tsm480 456 337 295 262 236 205 181
tmax480 456 337 139 78 53 35 27
32 tsm480 375 323 284 254 229 199 177
tmax480 375 174 89 59 43 31 24
33 tsm447 358 311 274 245 222 194 172
tmax447 229 102 65 47 37 27 22
34 tsm403 343 299 265 238 215 189 168
tmax291 112 69 50 38 31 24 20
35 tsm384 329 288 256 230 209 184 164
tmax132 76 53 41 33 27 22 18
36 tsm368 316 278 248 223 203 179 160
tmax84 57 43 34 28 24 20 17
37 tsm352 304 268 240 217 198 175 157
tmax61 45 36 29 25 22 18 15
38 tsm338 293 259 232 211 193 171 153
tmax48 37 30 26 22 19 16 14
39 tsm324 283 251 225 205 188 167 150
tmax39 31 26 23 20 18 15 13
40 tsm312 273 243 219 199 183 163 147
tmax33 27 23 20 18 16 14 12

Tabulka č. 13

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 66 - 70
rychlost vzduchu m.s-1 1,00 -1,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV -VI. EV-VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 273
tmax480 480 480 448 403 367 323 273
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 243
tmax480 480 480 448 403 367 323 243
22 tsm480 480 480 448 403 367 323 235
tmax480 480 480 448 403 367 323 147
23 tsm480 480 480 448 403 367 286 228
tmax480 480 480 448 403 367 286 105
24 tsm480 480 480 448 403 367 256 220
tmax480 480 480 448 403 367 256 81
25 tsm480 480 480 448 403 338 247 214
tmax480 480 480 448 403 338 159 65
26 tsm480 480 480 448 396 290 239 208
tmax480 480 480 448 396 290 107 54
27 tsm480 480 480 448 343 270 231 202
tmax480 480 480 448 343 270 81 46
28 tsm480 480 480 401 293 260 224 196
tmax480 480 480 401 293 154 64 40
29 tsm480 480 470 338 281 251 217 191
tmax480 480 470 338 231 96 51 35
30 tsm480 480 398 306 271 243 210 185
tmax480 480 398 306 120 69 42 31
31 tsm480 474 336 294 261 235 204 181
tmax480 474 336 152 80 54 36 27
32 tsm480 384 321 283 252 228 198 176
tmax480 384 197 92 60 44 31 24
33 tsm466 355 308 272 244 221 193 172
tmax466 277 106 66 47 37 27 22
34 tsm398 340 296 262 236 214 188 167
tmax374 118 70 49 38 31 24 20
35 tsm379 325 285 253 228 208 183 163
tmax140 77 53 40 32 27 21 18
36 tsm362 312 274 245 221 202 178 159
tmax85 56 42 34 28 24 19 16
37 tsm346 300 265 237 214 196 173 156
tmax60 44 35 29 24 21 18 15
38 tsm331 289 256 229 208 191 169 152
tmax47 36 30 25 22 19 16 14
39 tsm318 278 247 222 202 185 165 149
tmax38 30 26 22 19 17 15 13
40 tsm305 268 239 216 197 181 161 145
tmax31 26 22 20 17 16 14 12

Tabulka č. 14

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 66 - 70
rychlost vzduchu m.s-1 1,50 -1,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV -VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m"2) (W.m"2) (W.m"2) (W.m"2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 280
tmax480 480 480 448 403 367 323 280
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 249
tmax480 480 480 448 403 367 323 249
22 tsm480 480 480 448 403 367 323 236
tmax480 480 480 448 403 367 323 157
23 tsm480 480 480 448 403 367 290 228
tmax480 480 480 448 403 367 290 108
24 tsm480 480 480 448 403 367 256 221
tmax480 480 480 448 403 367 256 82
25 tsm480 480 480 448 403 339 247 214
tmax480 480 480 448 403 339 162 66
26 tsm480 480 480 448 396 291 238 207
tmax480 480 480 448 396 291 108 54
27 tsm480 480 480 448 341 269 230 201
tmax480 480 480 448 341 269 80 46
28 tsm480 480 480 398 291 260 223 195
tmax480 480 480 398 291 150 63 40
29 tsm480 480 466 334 280 250 216 190
tmax480 480 466 334 216 93 50 35
30 tsm480 480 393 304 269 242 209 185
tmax480 480 393 304 114 67 42 30
31 tsm480 466 333 292 259 234 203 180
tmax480 466 333 141 77 52 35 27
32 tsm480 374 318 280 250 226 197 175
tmax480 374 179 87 57 42 30 24
33 tsm452 351 305 270 242 219 192 171
tmax452 241 99 62 45 35 27 21
34 tsm392 335 293 260 234 212 186 166
tmax307 108 66 47 37 30 23 19
35 tsm373 321 281 251 226 206 181 162
tmax126 72 50 38 31 26 21 17
36 tsm356 308 271 242 219 200 177 158
tmax78 53 40 32 27 23 19 16
37 tsm340 295 261 234 212 194 172 154
tmax56 42 33 28 23 20 17 15
38 tsm325 284 252 227 206 189 168 151
tmax44 34 28 24 21 18 16 14
39 tsm312 273 244 220 200 184 163 147
tmax35 29 24 21 19 17 14 13
40 tsm299 264 236 213 194 179 159 144
tmax30 25 21 19 17 15 13 12

Tabulka č. 15

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 66-70
rychlost vzduchu m.s-1 2,0 a více
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV-VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax 110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 280
tmax480 480 480 448 403 367 323 280
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 248
tmax480 480 480 448 403 367 323 248
22 tsm480 480 480 448 403 367 323 236
tmax480 480 480 448 403 367 323 154
23 tsm480 480 480 448 403 367 287 228
tmax480 480 480 448 403 367 287 106
24 tsm480 480 480 448 403 367 255 220
tmax480 480 480 448 403 367 255 80
25 tsm480 480 480 448 403 334 246 213
tmax480 480 480 448 403 334 153 64
26 tsm480 480 480 448 388 284 237 207
tmax480 480 480 448 388 284 103 53
27 tsm480 480 480 448 332 268 229 200
tmax480 480 480 448 332 256 77 45
28 tsm480 480 480 387 290 258 222 195
tmax480 480 480 387 290 134 60 39
29 tsm480 480 453 320 278 249 215 189
tmax480 480 453 320 181 86 48 34
30 tsm480 480 377 301 267 240 208 184
tmax480 480 377 262 102 63 40 29
31 tsm480 447 330 289 257 232 202 179
tmax480 447 330 122 71 49 34 26
32 tsm480 364 315 278 248 224 196 174
tmax480 364 149 79 53 40 29 23
33 tsm423 347 302 267 239 217 190 169
tmax423 188 88 58 43 34 26 21
34 tsm386 331 289 257 231 210 185 165
tmax223 95 60 44 35 29 23 19
35 tsm367 316 278 248 224 204 180 161
tmax107 65 46 36 30 25 20 17
36 tsm350 303 268 239 217 198 175 157
tmax70 49 38 30 26 22 18 16
37 tsm334 291 258 231 210 192 171 153
tmax51 39 31 26 22 20 17 14
38 tsm319 280 249 224 204 187 166 150
tmax40 32 27 23 20 18 15 13
39 tsm306 269 240 217 198 182 162 146
tmax33 27 23 20 18 16 14 12
40 tsm294 259 232 210 192 177 158 143
tmax28 24 20 18 16 15 13 11

Tabulka č. 16

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 71-75
rychlost vzduchu m.s-1do 0,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV-VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 245
tmax480 480 480 448 403 367 323 158
21 tsm480 480 480 448 403 367 296 238
tmax480 480 480 448 403 367 296 113
22 tsm480 480 480 448 403 367 269 231
tmax480 480 480 448 403 367 269 88
23 tsm480 480 480 448 403 363 260 224
tmax480 480 480 448 403 363 198 71
24 tsm480 480 480 448 403 317 252 217
tmax480 480 480 448 403 317 129 60
25 tsm480 480 480 448 383 288 244 211
tmax480 480 480 448 383 288 94 51
26 tsm480 480 480 447 324 277 236 206
tmax480 480 480 447 324 188 70 43
27 tsm480 480 480 384 302 268 229 200
tmax480 480 480 384 302 114 56 37
28 tsm480 480 453 331 291 259 223 195
tmax480 480 453 331 161 81 47 33
29 tsm480 480 376 318 281 251 216 190
tmax480 480 376 227 101 63 40 29
30 tsm480 444 351 306 271 243 210 185
tmax480 444 291 117 71 50 34 26
31 tsm480 392 337 295 262 236 204 181
tmax480 392 148 84 57 42 30 24
32 tsm446 375 323 284 253 228 199 176
tmax446 185 94 63 46 36 27 22
33 tsm424 359 311 274 245 222 194 172
tmax246 108 69 50 39 31 24 20
34 tsm405 344 300 265 238 216 189 168
tmax126 75 54 41 33 28 22 18
35 tsm387 331 289 257 231 210 184 164
tmax81 56 43 34 29 24 20 17
36 tsm370 318 279 248 224 204 180 160
tmax59 44 35 29 25 22 18 15
37 tsm355 307 270 241 217 198 175 157
tmax47 37 30 26 22 20 16 14
38 tsm341 296 261 234 211 193 171 154
tmax39 32 27 23 20 18 15 13
39 tsm328 286 253 227 206 188 167 150
tmax33 27 24 21 18 16 14 12
40 tsm316 276 245 220 200 184 163 147
tmax29 24 21 19 17 15 13 12

Tabulka č. 17

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 71-75
rychlost vzduchu m.s-10,50 - 0,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV-II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 248
tmax480 480 480 448 403 367 323 225
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 240
tmax480 480 480 448 403 367 323 142
22 tsm480 480 480 448 403 367 283 233
tmax480 480 480 448 403 367 283 103
23 tsm480 480 480 448 403 367 262 226
tmax480 480 480 448 403 367 262 80
24 tsm480 480 480 448 403 342 253 219
tmax480 480 480 448 403 342 161 65
25 tsm480 480 480 448 403 293 245 213
tmax480 480 480 448 403 293 110 55
26 tsm480 480 480 448 348 279 237 206
tmax480 480 480 448 348 279 80 46
27 tsm480 480 480 410 304 269 230 201
tmax480 480 480 410 304 141 62 40
28 tsm480 480 480 345 292 260 223 195
tmax480 480 480 345 212 92 50 34
29 tsm480 480 408 319 281 251 216 190
tmax480 480 408 319 117 68 42 30
30 tsm480 480 351 306 271 243 210 185
tmax480 480 351 139 77 52 35 27
31 tsm480 393 336 295 262 235 204 181
tmax480 393 188 93 61 44 31 24
32 tsm480 374 323 284 253 228 199 176
tmax480 254 107 67 48 37 28 22
33 tsm423 358 310 274 245 221 193 172
tmax394 125 74 52 40 32 25 20
34 tsm402 343 298 264 237 215 188 168
tmax150 82 56 42 34 28 22 18
35 tsm384 329 287 255 230 209 183 164
tmax88 58 44 35 29 24 20 17
36 tsm367 316 277 247 223 203 179 160
tmax61 45 36 29 25 22 18 15
37 tsm351 304 268 239 216 197 174 156
tmax48 37 30 26 22 19 16 14
38 tsm337 293 259 232 210 192 170 153
tmax39 31 26 23 20 18 15 13
39 tsm324 282 250 225 204 187 166 149
tmax33 27 23 20 18 16 14 12
40 tsm312 273 242 218 199 182 162 146
tmax28 24 21 18 16 15 13 11

Tabulka č. 18

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 71-75
rychlost vzduchu m.s-1 1,00 -1,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV-III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 256
tmax480 480 480 448 403 367 323 256
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 242
tmax480 480 480 448 403 367 323 179
22 tsm480 480 480 448 403 367 303 234
tmax480 480 480 448 403 367 303 120
23 tsm480 480 480 448 403 367 264 227
tmax480 480 480 448 403 367 264 89
24 tsm480 480 480 448 403 360 255 220
tmax480 480 480 448 403 360 196 71
25 tsm480 480 480 448 403 310 246 213
tmax480 480 480 448 403 310 123 58
26 tsm480 480 480 448 362 280 238 207
tmax480 480 480 448 362 280 87 49
27 tsm480 480 480 426 304 269 230 201
tmax480 480 480 426 304 164 66 41
28 tsm480 480 480 359 292 260 223 195
tmax480 480 480 359 256 100 52 35
29 tsm480 480 425 318 281 251 216 190
tmax480 480 425 318 127 71 43 31
30 tsm480 480 350 305 270 242 210 185
tmax480 480 350 151 80 54 36 27
31 tsm480 412 335 293 261 234 204 180
tmax480 412 215 96 61 45 32 24
32 tsm480 372 321 282 252 227 198 175
tmax480 316 112 68 48 37 28 22
33 tsm419 355 308 272 243 220 192 171
tmax419 133 75 52 40 32 24 20
34 tsm398 339 296 262 235 213 187 167
tmax162 83 56 42 33 28 22 18
35 tsm379 325 284 253 228 207 182 163
tmax89 58 43 34 28 24 20 17
36 tsm361 311 274 244 221 201 177 159
tmax60 44 35 29 24 21 18 15
37 tsm345 299 264 236 214 195 173 155
tmax46 36 30 25 22 19 16 14
38 tsm331 288 255 229 208 190 169 152
tmax37 30 26 22 19 17 15 13
39 tsm317 278 247 222 202 185 164 148
tmax31 26 22 20 17 16 14 12
40 tsm305 268 239 215 196 180 161 145
tmax27 23 20 18 16 14 13 11

Tabulka č. 19

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 71-75
rychlost vzduchu m.s-1 1,50 -1,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV-VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 263
tmax480 480 480 448 403 367 323 263
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 243
tmax480 480 480 448 403 367 323 196
22 tsm480 480 480 448 403 367 309 235
tmax480 480 480 448 403 367 309 125
23 tsm480 480 480 448 403 367 266 227
tmax480 480 480 448 403 367 266 92
24 tsm480 480 480 448 403 362 255 220
tmax480 480 480 448 403 362 203 72
25 tsm480 480 480 448 403 311 246 213
tmax480 480 480 448 403 311 125 59
26 tsm480 480 480 448 362 279 238 207
tmax480 480 480 448 362 279 87 48
27 tsm480 480 480 424 303 269 230 201
tmax480 480 480 424 303 161 65 41
28 tsm480 480 480 355 291 259 222 195
tmax480 480 480 355 239 98 52 35
29 tsm480 480 420 317 279 250 215 189
tmax480 480 420 317 120 69 42 31
30 tsm480 480 348 303 269 241 209 184
tmax480 480 348 141 77 52 35 27
31 tsm480 402 332 291 259 233 203 179
tmax480 402 195 91 59 43 31 24
32 tsm480 368 318 280 250 225 197 175
tmax480 272 104 64 46 36 27 22
33 tsm413 351 305 269 241 218 191 170
tmax413 122 70 50 38 31 24 20
34 tsm392 335 292 259 233 212 186 166
tmax145 77 53 40 32 27 21 18
35 tsm373 320 281 250 225 205 181 162
tmax82 54 41 33 27 23 19 16
36 tsm355 307 270 242 218 199 176 158
tmax56 42 33 27 23 20 17 15
37 tsm339 295 261 234 212 193 171 154
tmax43 34 28 24 21 18 16 14
38 tsm325 284 252 226 205 188 167 150
tmax35 29 24 21 19 17 14 13
39 tsm311 273 243 219 199 183 163 147
tmax29 25 21 19 17 15 13 12
40 tsm299 263 235 212 194 178 159 144
tmax25 22 19 17 15 14 12 11

Tabulka č. 20

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 71-75
rychlost vzduchu m.s-1 2,0 a více
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV-II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 263
tmax480 480 480 448 403 367 323 263
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 244
tmax480 480 480 448 403 367 323 192
22 tsm480 480 480 448 403 367 306 235
tmax480 480 480 448 403 367 306 123
23 tsm480 480 480 448 403 367 264 227
tmax480 480 480 448 403 367 264 90
24 tsm480 480 480 448 403 357 255 220
tmax480 480 480 448 403 357 190 70
25 tsm480 480 480 448 403 304 245 213
tmax480 480 480 448 403 304 119 57
26 tsm480 480 480 448 352 278 237 206
tmax480 480 480 448 352 278 83 47
27 tsm480 480 480 413 301 268 229 200
tmax480 480 480 413 301 143 62 40
28 tsm480 480 480 341 289 257 221 194
tmax480 480 480 341 198 90 49 34
29 tsm480 480 403 314 277 248 214 189
tmax480 480 403 299 108 65 41 30
30 tsm480 474 345 301 267 239 208 183
tmax480 474 345 122 71 49 34 26
31 tsm480 383 329 288 257 231 201 178
tmax480 383 161 82 55 41 30 23
32 tsm459 364 314 277 248 224 195 174
tmax459 208 93 59 44 34 26 21
33 tsm407 346 301 266 239 217 190 169
tmax289 105 64 46 36 29 23 19
34 tsm386 330 289 257 231 210 185 165
tmax121 70 49 38 31 26 21 17
35 tsm367 316 278 247 223 203 179 161
tmax73 50 38 31 26 22 18 16
36 tsm349 303 267 239 216 197 175 157
tmax51 39 31 26 22 20 17 14
37 tsm334 291 257 231 209 192 170 153
tmax40 32 27 23 20 18 15 13
38 tsm319 279 248 223 203 186 166 149
tmax33 27 23 20 18 16 14 12
39 tsm306 269 240 216 197 181 161 146
tmax28 24 20 18 16 15 13 11
40 tsm294 259 232 210 192 176 157 142
tmax24 21 18 16 15 13 12 11

Tabulka č. 21

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 76-80
rychlost vzduchu m.s-1 do 0,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV -VI. EV-VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 319 245
tmax480 480 480 448 403 367 319 136
21 tsm480 480 480 448 403 367 279 237
tmax480 480 480 448 403 367 279 101
22 tsm480 480 480 448 403 367 268 230
tmax480 480 480 448 403 367 266 78
23 tsm480 480 480 448 403 341 259 223
tmax480 480 480 448 403 341 155 65
24 tsm480 480 480 448 403 298 251 217
tmax480 480 480 448 403 298 105 54
25 tsm480 480 480 448 351 287 243 211
tmax480 480 480 448 351 238 75 45
26 tsm480 480 480 413 313 277 236 205
tmax480 480 480 413 313 125 59 38
27 tsm480 480 480 344 301 267 229 200
tmax480 480 480 344 184 87 48 34
28 tsm480 480 401 330 290 258 222 194
tmax480 480 401 250 106 64 40 29
29 tsm480 480 365 317 280 250 216 189
tmax480 480 365 130 76 52 35 26
30 tsm480 410 350 305 270 242 210 185
tmax480 410 148 84 57 42 30 24
31 tsm472 391 336 294 261 235 204 180
tmax472 201 98 65 47 37 27 22
32 tsm445 374 323 284 253 228 198 176
tmax277 113 71 51 40 32 24 20
33 tsm424 358 310 274 245 221 193 172
tmax134 78 55 42 34 28 22 18
34 tsm404 344 299 265 237 215 188 168
tmax87 59 45 36 29 25 20 17
35 tsm386 330 288 256 230 209 184 164
tmax62 46 37 30 26 22 18 16
36 tsm 370 318 278 248 223 203 179 160
tmax48 38 31 26 23 20 17 14
37 tsm355 306 269 240 217 198 175 156
tmax40 32 27 23 20 18 15 13
38 tsm341 295 260 233 211 193 171 153
tmax34 28 24 21 18 16 14 12
39 tsm328 285 252 226 205 188 166 150
tmax29 24 21 19 17 15 13 12
40 tsm316 275 244 220 200 183 163 146
tmax25 22 19 17 15 14 12 11

Tabulka č. 22

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 76-80
rychlost vzduchu m.s-1 0,50 - 0,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV-II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax 110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 248
tmax480 480 480 448 403 367 323 182
21 tsm480 480 480 448 403 367 307 240
tmax480 480 480 448 403 367 307 123
22 tsm480 480 480 448 403 367 271 232
tmax480 480 480 448 403 367 271 90
23 tsm480 480 480 448 403 367 262 225
tmax480 480 480 448 403 367 206 72
24 tsm480 480 480 448 403 318 253 218
tmax480 480 480 448 403 318 129 60
25 tsm480 480 480 448 377 289 245 212
tmax480 480 480 448 377 289 88 49
26 tsm480 480 480 441 315 278 237 206
tmax480 480 480 441 315 158 65 41
27 tsm480 480 480 372 303 268 229 200
tmax480 480 480 372 256 100 52 35
28 tsm480 480 435 332 291 259 222 195
tmax480 480 435 332 123 70 43 31
29 tsm480 480 367 318 280 250 216 190
tmax480 480 367 157 83 55 37 27
30 tsm480 411 350 305 270 242 210 185
tmax480 411 187 93 60 44 31 24
31 tsm480 391 336 294 261 235 204 180
tmax480 286 112 69 49 38 28 22
32 tsm445 374 322 283 252 227 198 176
tmax445 132 76 53 41 32 25 20
33 tsm422 357 309 273 244 221 193 171
tmax161 85 57 43 34 28 22 18
34 tsm402 342 298 264 236 214 188 167
tmax96 62 46 36 30 25 20 17
35 tsm383 328 287 255 229 208 183 163
tmax65 47 37 30 26 22 18 16
36 tsm367 315 277 246 222 202 178 159
tmax49 38 31 26 22 20 17 14
37 tsm351 303 267 239 216 197 174 156
tmax40 32 27 23 20 18 15 13
38 tsm337 292 258 231 209 191 170 152
tmax33 28 24 20 18 16 14 12
39 tsm324 282 250 224 203 186 165 149
tmax28 24 21 18 16 15 13 11
40 tsm311 272 242 218 198 182 162 146
tmax24 21 19 17 15 14 12 11

Tabulka č. 23

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 76-80
rychlost vzduchu m.s-1 1,00 -1,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV-II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax 110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 250
tmax480 480 480 448 403 367 323 250
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 242
tmax480 480 480 448 403 367 323 150
22 tsm480 480 480 448 403 367 282 234
tmax480 480 480 448 403 367 282 102
23 tsm480 480 480 448 403 367 264 227
tmax480 480 480 448 403 367 264 79
24 tsm480 480 480 448 403 336 254 219
tmax480 480 480 448 403 336 150 64
25 tsm480 480 480 448 393 290 246 213
tmax480 480 480 448 393 290 99 52
26 tsm480 480 480 448 327 279 237 206
tmax480 480 480 448 327 191 70 43
27 tsm480 480 480 388 303 269 230 201
tmax480 480 480 388 303 110 55 37
28 tsm480 480 454 332 291 259 222 195
tmax480 480 454 332 134 74 44 31
29 tsm480 480 367 318 280 250 216 189
tmax480 480 367 175 86 56 37 28
30 tsm480 433 350 305 270 242 209 184
tmax480 433 214 96 61 44 32 24
31 tsm480 390 334 293 260 234 203 180
tmax480 368 118 70 49 38 28 22
32 tsm442 371 320 281 251 226 197 175
tmax442 141 77 53 40 32 25 20
33 tsm418 354 307 271 243 219 192 171
tmax175 86 57 43 34 28 22 18
34 tsm397 339 295 261 235 213 187 166
tmax97 62 45 35 29 25 20 17
35 tsm378 324 284 252 227 206 182 162
tmax64 46 36 30 25 22 18 15
36 tsm361 311 273 244 220 200 177 158
tmax48 37 30 25 22 19 16 14
37 tsm345 299 264 236 213 195 172 155
tmax38 31 26 22 20 17 15 13
38 tsm330 288 255 228 207 190 168 151
tmax32 26 23 20 18 16 14 12
39 tsm317 277 246 221 201 184 164 148
tmax27 23 20 18 16 14 13 11
40 tsm305 267 238 215 195 180 160 144
tmax23 20 18 16 14 13 12 10

Tabulka č. 24

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 76 - 80
rychlost vzduchu m.s-1 1,50 -1,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV-VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax 110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 252
tmax480 480 480 448 403 367 323 252
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 243
tmax480 480 480 448 403 367 323 160
22 tsm480 480 480 448 403 367 287 235
tmax480 480 480 448 403 367 287 106
23 tsm480 480 480 448 403 367 264 227
tmax480 480 480 448 403 367 264 80
24 tsm480 480 480 448 403 338 255 220
tmax480 480 480 448 403 338 154 64
25 tsm480 480 480 448 394 290 246 213
tmax480 480 480 448 394 290 99 52
26 tsm480 480 480 448 325 279 237 206
tmax480 480 480 448 325 187 69 43
27 tsm480 480 480 385 303 268 229 200
tmax480 480 480 385 303 107 54 36
28 tsm480 480 450 331 290 258 222 194
tmax480 480 450 331 127 72 43 31
29 tsm480 480 365 316 279 249 215 189
tmax480 480 365 162 83 55 36 27
30 tsm480 423 347 303 268 240 208 184
tmax480 423 194 91 59 43 31 24
31 tsm480 386 332 290 258 232 202 179
tmax480 313 110 66 47 37 27 22
32 tsm437 367 317 279 249 225 196 174
tmax437 129 73 51 39 31 24 20
33 tsm413 350 304 269 241 218 191 170
tmax156 80 54 41 33 27 22 18
34 tsm392 334 292 259 233 211 185 165
tmax89 58 43 34 28 24 19 16
35 tsm372 320 280 250 225 205 180 161
tmax60 44 34 28 24 21 17 15
36 tsm355 307 270 241 218 199 175 157
tmax44 35 29 24 21 19 16 14
37 tsm339 294 260 233 211 193 171 153
tmax36 29 25 21 19 17 14 13
38 tsm325 283 251 226 205 188 167 150
tmax30 25 22 19 17 15 13 12
39 tsm311 273 243 218 199 182 162 146
tmax25 22 19 17 15 14 12 11
40 tsm299 263 235 212 193 178 158 143
tmax22 19 17 15 14 13 11 10

Tabulka č. 25

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 76 - 80
rychlost vzduchu m.s-1 2,0 a více
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV -VI. EV-VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 252
tmax480 480 480 448 403 367 323 252
21 tsm480 480 480 448 403 367 323 243
tmax480 480 480 448 403 367 323 157
22 tsm480 480 480 448 403 367 284 235
tmax480 480 480 448 403 367 284 104
23 tsm480 480 480 448 403 367 264 227
tmax480 480 480 448 403 367 264 79
24 tsm480 480 480 448 403 332 254 219
tmax480 480 480 448 403 332 145 63
25 tsm480 480 480 448 385 289 245 212
tmax480 480 480 448 385 289 94 51
26 tsm480 480 480 447 314 278 236 206
tmax480 480 480 447 314 164 66 41
27 tsm480 480 480 371 301 267 228 199
tmax480 480 480 371 242 98 52 35
28 tsm480 480 434 328 288 257 221 194
tmax480 480 434 328 113 67 42 30
29 tsm480 480 362 314 277 248 214 188
tmax480 480 362 139 76 52 35 27
30 tsm480 403 344 300 266 239 207 183
tmax480 403 161 82 55 41 30 23
31 tsm480 382 328 288 256 231 201 178
tmax480 232 97 61 45 35 26 21
32 tsm430 363 314 276 247 223 195 173
tmax339 111 67 47 37 30 23 19
33 tsm407 346 301 266 238 216 189 169
tmax129 72 50 38 31 26 21 17
34 tsm386 330 288 256 230 209 184 164
tmax79 53 40 32 27 23 19 16
35 tsm366 316 277 247 223 203 179 160
tmax54 41 32 27 23 20 17 15
36 tsm349 302 267 238 216 197 174 156
tmax41 33 27 23 20 18 15 13
37 tsm333 290 257 230 209 191 170 152
tmax34 28 24 20 18 16 14 12
38 tsm319 279 248 223 203 186 165 149
tmax28 24 21 18 16 15 13 12
39 tsm306 268 239 216 197 181 161 145
tmax24 21 18 16 15 13 12 11
40 tsm293 259 231 209 191 176 157 142
tmax21 18 16 15 13 12 11 10

Tabulka č. 26

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 81-85
rychlost vzduchu m.s-1 do 0,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV-VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 299 244
tmax480 480 480 448 403 367 299 116
21 tsm480 480 480 448 403 367 277 237
tmax480 480 480 448 403 367 277 89
22 tsm480 480 480 448 403 367 268 230
tmax480 480 480 448 403 367 189 70
23 tsm480 480 480 448 403 311 259 223
tmax480 480 480 448 403 311 113 56
24 tsm480 480 480 448 381 297 250 216
tmax480 480 480 448 381 297 82 47
25 tsm480 480 480 448 325 286 243 210
tmax480 480 480 448 325 146 63 40
26 tsm480 480 480 371 313 276 235 205
tmax480 480 480 371 215 93 50 35
27 tsm480 480 443 344 301 267 228 199
tmax480 480 443 344 121 70 43 31
28 tsm480 480 381 330 290 258 221 194
tmax480 480 381 146 81 54 36 27
29 tsm480 430 365 317 279 249 215 189
tmax480 430 182 94 62 45 32 24
30 tsm480 409 349 305 270 242 209 184
tmax480 243 108 69 49 38 28 22
31 tsm468 391 335 293 261 234 203 180
tmax316 119 73 52 40 32 25 20
32 tsm444 373 322 283 252 227 198 175
tmax143 81 56 43 34 28 22 18
33 tsm423 358 310 273 244 221 193 171
tmax91 61 45 36 30 25 20 17
34 tsm403 343 298 264 237 214 188 167
tmax64 47 37 31 26 22 18 16
35 tsm386 330 288 255 229 208 183 163
tmax51 39 32 27 23 20 17 15
36 tsm369 317 278 247 223 203 178 159
tmax41 33 27 23 20 18 15 13
37 tsm354 305 268 239 216 197 174 156
tmax34 28 24 21 18 16 14 12
38 tsm340 294 260 232 210 192 170 152
tmax29 25 21 19 17 15 13 12
39 tsm327 284 251 225 204 187 166 149
tmax25 22 19 17 15 14 12 11
40 tsm315 275 244 219 199 182 162 146
tmax22 19 17 15 14 13 11 10

Tabulka č. 27

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 81-85
rychlost vzduchu m.s-10,50 - 0,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV-VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 247
tmax480 480 480 448 403 367 323 147
21 tsm480 480 480 448 403 367 286 239
tmax480 480 480 448 403 367 286 105
22 tsm480 480 480 448 403 367 271 232
tmax480 480 480 448 403 367 271 80
23 tsm480 480 480 448 403 339 261 224
tmax480 480 480 448 403 339 147 63
24 tsm480 480 480 448 403 300 252 218
tmax480 480 480 448 403 300 98 52
25 tsm480 480 480 448 341 288 244 211
tmax480 480 480 448 341 195 71 43
26 tsm480 480 480 402 315 278 236 205
tmax480 480 480 402 315 109 55 37
27 tsm480 480 479 346 302 268 229 200
tmax480 480 479 346 146 77 45 32
28 tsm480 480 384 331 291 259 222 194
tmax480 480 384 182 89 58 38 28
29 tsm480 463 366 317 280 250 215 189
tmax480 463 247 106 66 47 33 25
30 tsm480 410 350 305 270 242 209 184
tmax480 381 124 74 52 39 29 23
31 tsm469 391 335 293 260 234 203 180
tmax469 140 79 55 41 33 25 20
32 tsm444 373 321 282 252 227 198 175
tmax174 88 59 44 35 29 23 19
33 tsm422 356 309 272 243 220 192 171
tmax100 64 47 37 30 25 20 17
34 tsm401 341 297 263 236 214 187 167
tmax67 48 38 31 26 22 18 16
35 tsm383 328 286 254 228 207 182 163
tmax51 39 32 27 23 20 17 15
36 tsm366 315 276 246 221 202 178 159
tmax41 32 27 23 20 18 15 13
37 tsm350 303 266 238 215 196 173 155
tmax33 28 23 20 18 16 14 12
38 tsm336 292 258 231 209 191 169 152
tmax28 24 21 18 16 15 13 12
39 tsm323 281 249 224 203 186 165 148
tmax24 21 18 17 15 14 12 11
40 tsm311 272 241 217 197 181 161 145
tmax21 19 17 15 14 13 11 10

Tabulka č. 28

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 81-85
rychlost vzduchu m.s-11,00 -1,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV-II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 250
tmax480 480 480 448 403 367 323 190
21 tsm480 480 480 448 403 367 308 241
tmax480 480 480 448 403 367 308 124
22 tsm480 480 480 448 403 367 273 233
tmax480 480 480 448 403 367 273 89
23 tsm480 480 480 448 403 359 263 226
tmax480 480 480 448 403 359 183 69
24 tsm480 480 480 448 403 303 254 219
tmax480 480 480 448 403 303 112 56
25 tsm480 480 480 448 358 290 245 212
tmax480 480 480 448 358 251 77 45
26 tsm480 480 480 420 316 279 237 206
tmax480 480 480 420 316 121 58 38
27 tsm480 480 480 347 303 268 229 200
tmax480 480 480 347 163 82 47 33
28 tsm480 480 401 331 291 259 222 194
tmax480 480 401 207 94 60 38 28
29 tsm480 480 366 317 279 250 215 189
tmax480 480 304 111 67 48 33 25
30 tsm480 410 349 304 269 241 209 184
tmax480 410 133 75 52 39 29 23
31 tsm467 389 334 292 259 233 203 179
tmax467 151 80 55 41 33 25 20
32 tsm441 371 319 281 250 226 197 174
tmax191 90 59 44 34 28 22 19
33 tsm418 354 306 270 242 219 191 170
tmax102 63 46 36 30 25 20 17
34 tsm397 338 294 261 234 212 186 166
tmax66 47 37 30 25 22 18 15
35 tsm378 324 283 252 226 206 181 162
tmax50 38 31 26 22 20 17 14
36 tsm360 310 273 243 219 200 176 158
tmax39 31 26 23 20 18 15 13
37 tsm345 298 263 235 213 194 172 154
tmax32 26 23 20 18 16 14 12
38 tsm330 287 254 228 206 189 168 150
tmax27 23 20 18 16 14 13 11
39 tsm317 277 245 221 201 184 163 147
tmax23 20 18 16 14 13 12 10
40 tsm304 267 238 214 195 179 159 144
tmax21 18 16 15 13 12 11 10

Tabulka č.29

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 81 - 85
rychlost vzduchu m.s-1 1,50 -1,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV-II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 251
tmax480 480 480 448 403 367 323 210
21 tsm480 480 480 448 403 367 314 242
tmax480 480 480 448 403 367 314 130
22 tsm480 480 480 448 403 367 274 234
tmax480 480 480 448 403 367 274 91
23 tsm480 480 480 448 403 363 264 226
tmax480 480 480 448 403 363 189 70
24 tsm480 480 480 448 403 305 254 219
tmax480 480 480 448 403 305 114 56
25 tsm480 480 480 448 358 290 245 212
tmax480 480 480 448 358 248 76 45
26 tsm480 480 480 418 315 278 237 206
tmax480 480 480 418 315 118 57 38
27 tsm480 480 480 346 302 268 229 200
tmax480 480 480 346 155 80 46 32
28 tsm480 480 394 330 289 258 221 194
tmax480 480 394 191 90 58 38 28
29 tsm480 480 364 315 278 249 214 188
tmax480 480 270 105 64 46 32 25
30 tsm480 407 347 302 268 240 208 183
tmax480 407 123 71 50 38 28 22
31 tsm462 386 331 290 258 232 202 178
tmax462 138 76 52 40 32 25 20
32 tsm436 367 317 279 249 224 196 174
tmax169 84 56 42 33 28 22 18
33 tsm412 350 303 268 240 217 190 169
tmax93 60 44 35 28 24 20 17
34 tsm391 334 291 258 232 210 185 165
tmax62 45 35 29 24 21 18 15
35 tsm372 319 280 249 224 204 180 161
tmax47 36 30 25 22 19 16 14
36 tsm355 306 269 241 217 198 175 157
tmax37 30 25 22 19 17 15 13
37 tsm339 294 260 233 211 192 170 153
tmax30 25 22 19 17 15 13 12
38 tsm324 283 251 225 204 187 166 149
tmax26 22 19 17 15 14 12 11
39 tsm311 272 242 218 198 182 162 146
tmax22 19 17 15 14 13 11 10
40 tsm298 262 234 211 193 177 158 142
tmax20 18 16 14 13 12 11 10

Tabulka č. 30

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 81 - 85
rychlost vzduchu m.s-1 2,0 a více
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV-VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 252
tmax480 480 480 448 403 367 323 206
21 tsm480 480 480 448 403 367 312 243
tmax480 480 480 448 403 367 312 128
22 tsm480 480 480 448 403 367 274 234
tmax480 480 480 448 403 367 274 89
23 tsm480 480 480 448 403 357 263 226
tmax480 480 480 448 403 357 178 68
24 tsm480 480 480 448 403 301 254 219
tmax480 480 480 448 403 301 107 54
25 tsm480 480 480 448 347 289 244 212
tmax480 480 480 448 347 211 73 44
26 tsm480 480 480 405 314 277 236 205
tmax480 480 480 405 313 108 55 36
27 tsm480 480 480 344 300 266 228 199
tmax480 480 480 344 135 74 44 32
28 tsm480 480 380 328 288 256 220 193
tmax480 480 380 161 82 55 36 27
29 tsm480 455 361 313 276 247 213 188
tmax480 455 212 94 60 44 31 24
30 tsm480 403 344 300 266 238 207 182
tmax480 304 108 66 47 36 27 22
31 tsm456 382 328 287 256 230 200 177
tmax409 118 69 49 38 30 24 19
32 tsm430 363 313 276 246 223 194 173
tmax139 75 52 39 32 26 21 18
33 tsm406 345 300 265 238 215 189 168
tmax82 55 41 33 27 23 19 16
34 tsm385 329 288 256 230 209 183 164
tmax56 42 33 27 23 20 17 15
35 tsm366 315 277 246 222 202 178 160
tmax43 34 28 24 21 18 16 14
36 tsm349 302 266 238 215 196 174 156
tmax34 28 24 21 18 16 14 12
37 tsm333 290 256 230 208 191 169 152
tmax28 24 21 18 16 15 13 12
38 tsm319 278 247 222 202 185 165 148
tmax24 21 18 16 15 14 12 11
39 tsm305 268 239 215 196 180 160 145
tmax21 18 16 15 13 12 11 10
40 tsm293 258 231 209 190 175 156 141
tmax20 18 16 14 13 12 11 10

Tabulka č. 31

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 86-90
rychlost vzduchu m.s-1 do 0,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV -VI. EV-VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 287 244
tmax480 480 480 448 403 367 287 100
21 tsm480 480 480 448 403 367 277 236
tmax480 480 480 448 403 367 256 78
22 tsm480 480 480 448 403 342 267 229
tmax480 480 480 448 403 342 135 61
23 tsm480 480 480 448 403 308 258 222
tmax480 480 480 448 403 308 91 50
24 tsm480 480 480 448 344 296 250 216
tmax480 480 480 448 344 175 68 42
25 tsm480 480 480 408 325 286 242 210
tmax480 480 480 408 288 105 54 36
26 tsm480 480 480 358 312 275 234 204
tmax480 480 480 358 135 74 44 31
27 tsm480 480 399 343 300 266 227 199
tmax480 480 399 177 90 58 38 28
28 tsm480 462 381 329 289 257 221 193
tmax480 462 215 102 65 46 33 25
29 tsm480 429 364 316 279 249 214 188
tmax480 305 119 73 52 39 29 23
30 tsm480 408 348 304 269 241 208 184
tmax434 133 78 55 42 33 25 21
31 tsm467 390 334 293 260 234 203 179
tmax164 87 59 45 36 29 23 19
32 tsm444 373 321 282 251 227 197 175
tmax95 63 46 37 30 25 21 17
33 tsm422 357 309 272 243 220 192 170
tmax66 48 38 31 26 23 19 16
34 tsm403 342 297 263 236 214 187 166
tmax51 39 32 27 23 20 17 15
35 tsm385 329 287 255 229 208 182 163
tmax41 33 28 24 21 18 16 14
36 tsm369 316 277 247 222 202 178 159
tmax35 29 24 21 19 17 14 13
37 tsm353 305 268 239 216 197 173 155
tmax29 25 21 19 17 15 13 12
38 tsm339 294 259 232 209 191 169 152
tmax25 22 19 17 15 14 12 11
39 tsm327 284 251 225 204 186 165 148
tmax22 20 17 16 14 13 11 10
40 tsm315 274 243 218 198 182 161 145
tmax21 19 17 15 13 12 11 10

Tabulka č. 32

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 86-90
rychlost vzduchu m.s-1 0,50 - 0,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV-VII. EV-VIII.
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
20 tsm480 480 480 448 403 367 308 246
tmax480 480 480 448 403 367 308 123
21 tsm480 480 480 448 403 367 280 239
tmax480 480 480 448 403 367 280 91
22 tsm480 480 480 448 403 367 270 231
tmax480 480 480 448 403 367 189 70
23 tsm480 480 480 448 403 311 261 224
tmax480 480 480 448 403 311 110 55
24 tsm480 480 480 448 373 299 252 217
tmax480 480 480 448 373 254 77 45
25 tsm480 480 480 441 327 288 243 211
tmax480 480 480 441 327 126 59 38
26 tsm480 480 480 361 314 277 236 205
tmax480 480 480 361 166 83 47 33
27 tsm480 480 425 345 301 267 228 199
tmax480 480 425 237 101 63 40 29
28 tsm480 480 383 330 290 258 221 194
tmax480 480 314 116 70 49 34 26
29 tsm480 431 365 317 279 249 215 189
tmax480 431 139 79 54 41 29 23
30 tsm480 410 349 304 269 241 208 184
tmax480 160 85 58 43 34 26 21
31 tsm468 390 334 293 260 233 203 179
tmax206 96 62 46 36 30 23 19
32 tsm443 372 321 282 251 226 197 174
tmax105 66 48 37 31 26 21 17
33 tsm421 356 308 272 243 219 192 170
tmax69 49 38 31 26 23 19 16
34 tsm401 341 296 262 235 213 187 166
tmax51 39 32 27 23 20 17 14
35 tsm382 327 285 253 228 207 182 162
tmax41 33 28 24 21 18 15 13
36 tsm365 314 275 245 221 201 177 158
tmax34 28 24 21 19 17 14 13
37 tsm350 302 266 237 214 195 173 155
tmax29 24 21 19 17 15 13 12
38 tsm336 291 257 230 208 190 168 151
tmax25 21 19 17 15 14 12 11
39 tsm323 281 249 223 202 185 164 148
tmax22 19 17 15 14 13 11 10
40 tsm310 271 241 216 197 180 160 144
tmax21 18 16 15 13 12 11 10

Tabulka č. 33

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 86 - 90
rychlost vzduchu m.s-1 1,00 -1,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV -VI. EV-VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 249
tmax480 480 480 448 403 367 323 150
21 tsm480 480 480 448 403 367 285 241
tmax480 480 480 448 403 367 285 105
22 tsm480 480 480 448 403 367 273 233
tmax480 480 480 448 403 367 265 78
23 tsm480 480 480 448 403 331 263 225
tmax480 480 480 448 403 331 130 60
24 tsm480 480 480 448 392 301 253 218
tmax480 480 480 448 392 301 85 48
25 tsm480 480 480 448 329 289 244 212
tmax480 480 480 448 329 144 62 40
26 tsm480 480 480 372 315 278 236 205
tmax480 480 480 372 190 88 49 34
27 tsm480 480 448 346 302 268 229 199
tmax480 480 448 288 107 65 41 30
28 tsm480 480 384 330 290 258 221 194
tmax480 480 384 124 72 50 34 26
29 tsm480 432 365 316 279 249 215 188
tmax480 432 151 81 55 41 30 23
30 tsm480 409 348 303 268 241 208 183
tmax480 177 87 58 43 34 26 21
31 tsm466 389 333 291 259 233 202 179
tmax234 99 62 46 36 29 23 19
32 tsm440 370 319 280 250 225 196 174
tmax107 65 47 37 30 25 20 17
33 tsm417 353 306 270 241 218 191 169
tmax69 49 37 31 26 22 18 16
34 tsm396 337 294 260 233 211 185 165
tmax50 38 31 26 22 20 17 14
35 tsm377 323 283 251 226 205 181 161
tmax40 32 27 23 20 18 15 13
36 tsm360 310 272 243 219 199 176 157
tmax33 27 23 20 18 16 14 12
37 tsm344 298 262 235 212 194 171 154
tmax27 23 20 18 16 15 13 11
38 tsm330 286 253 227 206 188 167 150
tmax23 20 18 16 15 13 12 11
39 tsm316 276 245 220 200 183 163 146
tmax22 19 17 15 14 12 11 10
40 tsm304 266 237 213 194 178 159 143
tmax21 18 16 15 13 12 11 10

Tabulka č. 34

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 86 - 90
rychlost vzduchu m.s-1 1,50 -1,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV -VI. EV-VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 251
tmax480 480 480 448 403 367 323 161
21 tsm480 480 480 448 403 367 291 242
tmax480 480 480 448 403 367 291 109
22 tsm480 480 480 448 403 367 274 234
tmax480 480 480 448 403 367 274 80
23 tsm480 480 480 448 403 334 263 226
tmax480 480 480 448 403 334 133 61
24 tsm480 480 480 448 393 302 253 219
tmax480 480 480 448 393 302 85 48
25 tsm480 480 480 448 329 289 244 212
tmax480 480 480 448 329 141 62 40
26 tsm480 480 480 368 315 278 236 205
tmax480 480 480 368 180 86 48 33
27 tsm480 480 444 345 301 267 228 199
tmax480 480 444 261 103 63 40 29
28 tsm480 480 382 329 289 257 221 193
tmax480 480 363 116 69 48 33 26
29 tsm480 430 363 315 278 248 214 188
tmax480 430 140 77 52 40 29 23
30 tsm480 406 346 301 267 239 207 183
tmax480 160 82 55 41 33 25 20
31 tsm462 385 330 289 257 231 201 178
tmax204 92 59 44 34 28 22 19
32 tsm436 366 316 278 248 224 195 173
tmax98 61 45 35 29 24 20 17
33 tsm412 349 303 267 239 217 190 168
tmax64 46 36 29 25 21 18 15
34 tsm391 333 291 258 231 210 184 164
tmax47 36 30 25 22 19 16 14
35 tsm372 319 279 248 224 204 179 160
tmax37 30 25 22 19 17 15 13
36 tsm354 306 269 240 217 198 174 156
tmax31 26 22 19 17 16 14 12
37 tsm338 293 259 232 210 192 170 152
tmax26 22 19 17 16 14 12 11
38 tsm324 282 250 224 204 186 165 149
tmax22 19 17 15 14 13 11 10
39 tsm310 272 242 217 198 181 161 145
tmax21 18 16 15 13 12 11 10
40 tsm298 262 234 211 192 176 157 142
tmax20 18 16 14 13 12 11 10

Tabulka č. 35

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 86 - 90
rychlost vzduchu m.s-1 2,0 a více
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV -VI. EV - VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 323 251
tmax480 480 480 448 403 367 323 158
21 tsm480 480 480 448 403 367 287 242
tmax480 480 480 448 403 367 287 106
22 tsm480 480 480 448 403 367 273 234
tmax480 480 480 448 403 367 259 78
23 tsm480 480 480 448 403 327 263 226
tmax480 480 480 448 403 327 124 59
24 tsm480 480 480 448 383 301 253 218
tmax480 480 480 448 383 295 81 47
25 tsm480 480 480 448 328 288 244 211
tmax480 480 480 448 328 127 59 38
26 tsm480 480 480 361 313 276 235 205
tmax480 480 480 361 156 80 46 33
27 tsm480 480 424 343 300 266 227 198
tmax480 480 424 210 93 59 38 28
28 tsm480 480 379 327 287 256 220 193
tmax480 480 268 103 64 46 32 25
29 tsm480 426 360 312 276 246 213 187
tmax480 426 121 70 49 38 28 22
30 tsm480 402 343 299 265 238 206 182
tmax480 135 74 51 39 31 24 20
31 tsm456 381 327 287 255 230 200 177
tmax162 82 55 41 33 27 22 18
32 tsm430 362 313 275 246 222 194 172
tmax86 56 42 33 28 24 19 16
33 tsm406 345 299 265 237 215 188 167
tmax58 43 34 28 24 21 17 15
34 tsm385 329 287 255 229 208 183 163
tmax43 34 28 24 21 18 16 14
35 tsm366 315 276 246 222 202 178 159
tmax35 29 24 21 19 17 14 13
36 tsm349 301 266 237 215 196 173 155
tmax29 25 21 19 17 15 13 12
37 tsm333 289 256 229 208 190 168 151
tmax24 21 19 17 15 14 12 11
38 tsm318 278 247 222 202 185 164 148
tmax22 19 17 15 14 13 11 10
39 tsm305 268 238 215 196 180 160 144
tmax21 18 16 15 13 12 11 10
40 tsm293 258 230 208 190 175 156 141
tmax20 18 16 14 13 12 11 10

Tabulka č. 36

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 91-95
rychlost vzduchu m.s-1 do 0,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV-III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 286 243
tmax480 480 480 448 403 367 286 85
21 tsm480 480 480 448 403 367 276 236
tmax480 480 480 448 403 367 158 65
22 tsm480 480 480 448 403 320 266 228
tmax480 480 480 448 403 320 101 53
23 tsm480 480 480 448 376 307 258 222
tmax480 480 480 448 376 219 73 44
24 tsm480 480 480 448 338 296 249 215
tmax480 480 480 448 338 119 57 38
25 tsm480 480 480 374 324 285 241 209
tmax480 480 480 374 160 81 47 33
26 tsm480 480 423 357 311 275 234 203
tmax480 480 423 207 97 61 39 29
27 tsm480 480 398 342 299 265 227 198
tmax480 480 261 112 69 48 33 26
28 tsm480 451 380 328 288 256 220 193
tmax480 410 132 78 54 41 30 23
29 tsm480 428 363 315 278 248 214 188
tmax480 151 84 58 44 34 26 21
30 tsm480 408 348 303 268 240 208 183
tmax177 91 61 46 36 29 23 19
31 tsm466 389 333 292 259 233 202 178
tmax100 65 48 38 31 26 21 17
32 tsm443 372 320 281 251 226 197 174
tmax71 51 39 32 27 23 19 16
33 tsm421 356 308 272 243 219 191 170
tmax53 41 33 28 24 21 17 15
34 tsm402 341 297 262 235 213 186 166
tmax42 34 28 24 21 18 16 14
35 tsm384 328 286 254 228 207 182 162
tmax35 29 24 21 19 17 14 13
36 tsm368 316 276 246 221 201 177 158
tmax30 25 22 19 17 15 13 12
37 tsm353 304 267 238 215 196 173 155
tmax26 22 19 17 15 14 12 11
38 tsm339 293 258 231 209 191 169 151
tmax23 20 18 16 14 13 11 10
39 tsm326 283 250 224 203 186 165 148
tmax22 19 17 15 14 13 11 10
40 tsm314 274 242 218 198 181 161 145
tmax21 19 16 15 13 12 11 10

Tabulka č. 37

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 91-95
rychlost vzduchu m.s-1 0,50 - 0,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV-III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 290 246
tmax480 480 480 448 403 367 290 104
21 tsm480 480 480 448 403 367 279 238
tmax480 480 480 448 403 367 239 76
22 tsm480 480 480 448 403 339 269 230
tmax480 480 480 448 403 339 126 59
23 tsm480 480 480 448 403 311 260 223
tmax480 480 480 448 403 311 85 48
24 tsm480 480 480 448 341 298 251 217
tmax480 480 480 448 341 148 63 40
25 tsm480 480 480 393 327 287 243 210
tmax480 480 480 393 209 92 50 34
26 tsm480 480 465 360 313 276 235 204
tmax480 480 465 296 111 66 41 30
27 tsm480 480 401 344 301 266 228 199
tmax480 480 401 129 74 51 35 26
28 tsm480 454 382 329 289 257 221 193
tmax480 454 159 85 57 42 30 24
29 tsm480 430 364 316 278 249 214 188
tmax480 187 92 61 45 35 26 21
30 tsm480 409 348 303 268 240 208 183
tmax227 100 64 47 37 30 23 19
31 tsm467 389 333 292 259 233 202 178
tmax110 68 49 38 31 26 21 17
32 tsm443 371 320 281 250 226 196 174
tmax74 52 40 32 27 23 19 16
33 tsm420 355 307 271 242 219 191 170
tmax54 41 33 28 24 20 17 15
34 tsm400 340 296 261 234 212 186 165
tmax42 34 28 24 21 18 16 14
35 tsm382 326 285 253 227 206 181 161
tmax34 28 24 21 18 17 14 13
36 tsm365 313 275 244 220 200 176 158
tmax29 25 21 19 17 15 13 12
37 tsm349 301 265 237 214 195 172 154
tmax25 22 19 17 15 14 12 11
38 tsm335 290 256 229 207 189 168 150
tmax23 20 17 16 14 13 11 10
39 tsm322 280 248 222 202 184 164 147
tmax22 19 17 15 14 13 11 10
40 tsm310 270 240 216 196 180 160 144
tmax21 18 16 15 13 12 11 10

Tabulka č. 38

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 91-95
rychlost vzduchu m.s-1 1,00 -1,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV-VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 308 249
tmax480 480 480 448 403 367 308 123
21 tsm480 480 480 448 403 367 283 240
tmax480 480 480 448 403 367 283 87
22 tsm480 480 480 448 403 361 272 232
tmax480 480 480 448 403 361 154 65
23 tsm480 480 480 448 403 313 262 225
tmax480 480 480 448 403 313 95 51
24 tsm480 480 480 448 350 300 253 218
tmax480 480 480 448 350 176 68 42
25 tsm480 480 480 414 328 288 244 211
tmax480 480 480 414 253 100 52 35
26 tsm480 480 480 362 314 277 236 205
tmax480 480 480 362 119 69 42 30
27 tsm480 480 403 345 301 267 228 199
tmax480 480 403 140 77 52 35 27
28 tsm480 458 383 330 289 257 221 193
tmax480 458 176 87 58 43 31 24
29 tsm480 431 364 316 278 248 214 188
tmax480 212 95 61 45 35 26 21
30 tsm480 408 348 303 268 240 207 183
tmax263 104 64 47 36 30 23 19
31 tsm466 388 332 291 258 232 201 178
tmax113 68 48 37 30 26 21 17
32 tsm440 369 318 279 249 225 196 173
tmax74 51 39 32 26 23 19 16
33 tsm417 352 305 269 241 217 190 169
tmax53 40 32 27 23 20 17 15
34 tsm396 337 293 259 233 211 185 165
tmax41 32 27 23 20 18 15 13
35 tsm377 322 282 250 225 205 180 161
tmax33 27 23 20 18 16 14 12
36 tsm359 309 272 242 218 199 175 157
tmax28 24 21 18 16 15 13 11
37 tsm344 297 262 234 212 193 171 153
tmax24 21 18 16 15 13 12 11
38 tsm329 286 253 227 205 188 166 149
tmax22 19 17 15 14 13 11 10
39 tsm316 275 244 219 199 183 162 146
tmax21 19 17 15 14 12 11 10
40 tsm303 266 236 213 194 178 158 143
tmax21 18 16 14 13 12 11 10

Tabulka č. 39

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 91 - 95
rychlost vzduchu m.s-1 1,50 -1,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV-VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 315 250
tmax480 480 480 448 403 367 315 129
21 tsm480 480 480 448 403 367 284 241
tmax480 480 480 448 403 367 284 90
22 tsm480 480 480 448 403 366 273 233
tmax480 480 480 448 403 366 159 66
23 tsm480 480 480 448 403 314 262 225
tmax480 480 480 448 403 314 95 51
24 tsm480 480 480 448 349 301 253 218
tmax480 480 480 448 349 173 67 42
25 tsm480 480 480 412 328 288 244 211
tmax480 480 480 412 239 97 52 35
26 tsm480 480 480 362 314 277 235 205
tmax480 480 480 345 114 67 42 30
27 tsm480 480 402 344 300 266 227 199
tmax480 480 402 131 74 51 35 26
28 tsm480 455 382 329 288 256 220 193
tmax480 455 162 83 55 41 30 23
29 tsm480 429 363 314 277 247 213 187
tmax480 190 89 58 43 34 26 21
30 tsm480 406 345 301 266 239 207 182
tmax226 96 61 45 35 29 23 19
31 tsm461 385 330 289 256 231 200 177
tmax103 63 46 36 29 25 20 17
32 tsm435 366 315 277 247 223 195 172
tmax68 48 37 30 25 22 18 16
33 tsm412 348 302 267 239 216 189 168
tmax49 38 31 26 22 19 16 14
34 tsm390 333 290 257 231 209 184 164
tmax38 31 26 22 19 17 15 13
35 tsm371 318 279 248 223 203 179 159
tmax31 26 22 19 17 16 14 12
36 tsm354 305 268 239 216 197 174 156
tmax26 23 20 17 16 14 13 11
37 tsm338 293 259 231 209 191 169 152
tmax23 20 18 16 14 13 12 10
38 tsm323 282 249 224 203 186 165 148
tmax22 19 17 15 14 13 11 10
39 tsm310 271 241 217 197 181 161 145
tmax21 18 16 15 13 12 11 10
40 tsm298 261 233 210 191 176 157 141
tmax20 18 16 14 13 12 11 10

Tabulka č. 40

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 91 - 95
rychlost vzduchu m.s-1 2,0 a více
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV -VI. EV - VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 313 251
tmax480 480 480 448 403 367 313 127
21 tsm480 480 480 448 403 367 284 241
tmax480 480 480 448 403 367 284 87
22 tsm480 480 480 448 403 359 273 233
tmax480 480 480 448 403 359 148 64
23 tsm480 480 480 448 403 314 262 225
tmax480 480 480 448 403 314 90 50
24 tsm480 480 480 448 343 300 252 218
tmax480 480 480 448 343 154 64 41
25 tsm480 480 480 396 327 287 243 211
tmax480 480 480 396 199 90 50 34
26 tsm480 480 470 360 312 276 235 204
tmax480 480 470 263 103 63 40 29
27 tsm480 480 400 342 299 265 227 198
tmax480 480 364 115 68 48 33 26
28 tsm480 451 379 326 286 255 219 192
tmax480 451 138 76 52 39 29 23
29 tsm480 425 360 312 275 246 212 186
tmax480 156 81 54 41 33 25 20
30 tsm480 402 342 298 264 237 205 181
tmax177 85 56 42 33 28 22 18
31 tsm456 380 327 286 254 229 199 176
tmax90 58 43 34 28 24 19 16
32 tsm429 361 312 275 245 221 193 171
tmax62 45 35 29 24 21 18 15
33 tsm406 344 299 264 237 214 188 167
tmax45 35 29 25 21 19 16 14
34 tsm384 328 287 254 229 208 182 163
tmax36 29 25 21 19 17 14 13
35 tsm365 314 275 245 221 201 177 158
tmax29 25 21 19 17 15 13 12
36 tsm348 301 265 237 214 195 172 155
tmax25 21 19 17 15 14 12 11
37 tsm332 289 255 229 207 189 168 151
tmax23 20 17 16 14 13 11 10
38 tsm318 278 246 221 201 184 163 147
tmax22 19 17 15 14 13 11 10
39 tsm305 267 238 214 195 179 159 144
tmax21 18 16 15 13 12 11 10
40 tsm293 257 230 208 189 174 155 140
tmax20 18 16 14 13 12 11 10

Tabulka č. 41

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 96-99
rychlost vzduchu m.s-1 do 0,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV-III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 286 242
tmax480 480 480 448 403 367 203 72
21 tsm480 480 480 448 403 340 275 235
tmax480 480 480 448 403 340 118 57
22 tsm480 480 480 448 403 319 266 228
tmax480 480 480 448 403 319 82 47
23 tsm480 480 480 448 352 307 257 221
tmax480 480 480 448 352 146 63 40
24 tsm480 480 480 406 337 295 249 215
tmax480 480 480 406 215 93 50 35
25 tsm480 480 480 373 323 284 241 209
tmax480 480 480 311 116 68 42 30
26 tsm480 480 417 356 310 274 233 203
tmax480 480 417 137 78 53 36 27
27 tsm480 475 397 341 299 265 226 197
tmax480 475 158 87 58 43 31 24
28 tsm480 450 379 327 288 256 220 192
tmax480 203 98 65 47 37 27 22
29 tsm480 427 362 314 277 247 213 187
tmax229 104 67 49 38 31 24 20
30 tsm480 407 347 302 268 240 207 183
tmax121 73 52 40 33 27 22 18
31 tsm466 388 333 291 259 232 202 178
tmax79 55 42 34 28 24 19 16
32 tsm442 371 320 281 250 225 196 174
tmax58 43 35 29 25 21 18 15
33 tsm421 355 307 271 242 219 191 169
tmax45 36 29 25 22 19 16 14
34 tsm401 341 296 262 235 212 186 165
tmax37 30 25 22 19 17 15 13
35 tsm384 327 286 253 227 206 181 161
tmax31 26 22 20 17 16 14 12
36 tsm367 315 276 245 221 201 177 158
tmax26 23 20 18 16 14 13 11
37 tsm352 303 266 237 214 195 172 154
tmax24 21 18 16 15 13 12 10
38 tsm338 292 258 230 208 190 168 151
tmax23 20 18 16 14 13 11 10
39 tsm325 282 249 223 202 185 164 147
tmax22 19 17 15 14 13 11 10
40 tsm313 273 242 217 197 180 160 144
tmax21 19 16 15 13 12 11 10

Tabulka č. 42

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 96-99
rychlost vzduchu m.s-1 0,50 - 0,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV -VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 290 245
tmax480 480 480 448 403 367 290 86
21 tsm480 480 480 448 403 367 279 237
tmax480 480 480 448 403 367 156 65
22 tsm480 480 480 448 403 323 269 230
tmax480 480 480 448 403 323 98 52
23 tsm480 480 480 448 371 310 259 223
tmax480 480 480 448 371 195 70 43
24 tsm480 480 480 443 340 298 250 216
tmax480 480 480 443 319 109 55 36
25 tsm480 480 480 377 326 286 242 210
tmax480 480 480 377 137 75 44 32
26 tsm480 480 422 359 312 276 234 204
tmax480 480 422 167 86 56 37 28
27 tsm480 480 400 343 300 266 227 198
tmax480 480 201 96 62 45 32 24
28 tsm480 454 381 329 289 257 220 193
tmax480 282 111 69 49 38 28 22
29 tsm480 430 364 315 278 248 214 187
tmax330 117 71 50 39 31 24 20
30 tsm480 408 348 303 268 240 207 183
tmax139 78 54 41 33 27 22 18
31 tsm467 389 333 291 258 232 201 178
tmax84 56 42 34 28 24 20 16
32 tsm442 371 319 280 250 225 196 173
tmax59 44 35 29 24 21 18 15
33 tsm420 354 307 270 241 218 190 169
tmax45 36 29 25 22 19 16 14
34 tsm399 339 295 261 234 212 185 165
tmax36 30 25 22 19 17 15 13
35 tsm381 326 284 252 226 206 181 161
tmax30 25 22 19 17 15 13 12
36 tsm364 313 274 244 220 200 176 157
tmax26 22 19 17 15 14 12 11
37 tsm349 301 264 236 213 194 171 153
tmax24 20 18 16 14 13 12 10
38 tsm335 290 256 229 207 189 167 150
tmax23 20 17 16 14 13 11 10
39 tsm321 279 247 222 201 184 163 146
tmax22 19 17 15 14 13 11 10
40 tsm309 270 239 215 195 179 159 143
tmax21 18 16 15 13 12 11 10

Tabulka č. 43

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 96-99
rychlost vzduchu m.s-1 1,00 -1,49
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV-VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 294 248
tmax480 480 480 448 403 367 294 101
21 tsm480 480 480 448 403 367 282 240
tmax480 480 480 448 403 367 205 72
22 tsm480 480 480 448 403 328 271 232
tmax480 480 480 448 403 328 112 56
23 tsm480 480 480 448 393 313 261 224
tmax480 480 480 448 393 250 77 45
24 tsm480 480 480 448 343 300 252 217
tmax480 480 480 448 343 121 58 38
25 tsm480 480 480 380 328 288 243 211
tmax480 480 480 380 151 79 46 32
26 tsm480 480 433 361 314 277 235 204
tmax480 480 433 188 89 58 38 28
27 tsm480 480 403 344 301 266 227 198
tmax480 480 234 100 63 45 32 25
28 tsm480 456 382 329 289 257 220 193
tmax480 356 117 70 49 38 28 22
29 tsm480 430 364 315 277 248 213 187
tmax425 122 71 50 39 31 24 20
30 tsm480 408 347 302 267 239 207 182
tmax146 79 54 41 33 27 22 18
31 tsm465 387 332 290 257 231 201 177
tmax83 56 42 33 28 24 19 16
32 tsm439 369 318 279 248 224 195 173
tmax58 43 34 28 24 21 17 15
33 tsm416 352 304 268 240 217 190 168
tmax44 34 28 24 21 18 16 14
34 tsm395 336 292 259 232 210 184 164
tmax35 29 24 21 19 17 14 13
35 tsm376 322 281 250 225 204 179 160
tmax29 24 21 19 17 15 13 12
36 tsm359 309 271 241 218 198 175 156
tmax24 21 19 17 15 14 12 11
37 tsm343 297 261 233 211 192 170 152
tmax23 20 18 16 14 13 12 10
38 tsm329 285 252 226 205 187 166 149
tmax22 19 17 15 14 13 11 10
39 tsm315 275 244 219 199 182 162 145
tmax21 19 17 15 14 12 11 10
40 tsm303 265 236 212 193 177 158 142
tmax21 18 16 14 13 12 11 10

Tabulka č. 44

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost % 96-99
rychlost vzduchu m.s-1 1,50 -1,99
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV-II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV-VI. EV - VII. EV -VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 295 250
tmax480 480 480 448 403 367 295 105
21 tsm480 480 480 448 403 367 283 241
tmax480 480 480 448 403 367 216 74
22 tsm480 480 480 448 403 332 272 233
tmax480 480 480 448 403 332 114 56
23 tsm480 480 480 448 394 314 262 225
tmax480 480 480 448 394 248 76 45
24 tsm480 480 480 448 344 300 252 218
tmax480 480 480 448 344 118 57 38
25 tsm480 480 480 380 328 288 243 211
tmax480 480 480 380 144 77 45 32
26 tsm480 480 427 361 313 276 235 204
tmax480 480 427 175 86 56 37 28
27 tsm480 480 402 344 300 266 227 198
tmax480 480 212 95 60 44 31 24
28 tsm480 454 381 328 288 256 220 192
tmax480 306 109 66 47 37 27 22
29 tsm480 428 362 313 276 247 213 187
tmax345 113 67 48 37 30 24 19
30 tsm480 405 345 300 266 238 206 182
tmax132 73 51 39 31 26 21 18
31 tsm461 384 329 288 256 230 200 177
tmax77 52 40 32 27 23 19 16
32 tsm435 365 315 277 247 223 194 172
tmax54 40 32 27 23 20 17 15
33 tsm411 348 302 266 238 215 188 167
tmax41 33 27 23 20 18 15 13
34 tsm390 332 289 256 230 209 183 163
tmax33 27 23 20 18 16 14 12
35 tsm371 318 278 247 223 202 178 159
tmax27 23 20 18 16 15 13 11
36 tsm353 305 268 239 216 196 173 155
tmax24 21 18 16 15 13 12 11
37 tsm338 292 258 231 209 191 169 151
tmax23 20 18 16 14 13 11 10
38 tsm323 281 249 223 203 185 164 148
tmax22 19 17 15 14 13 11 10
39 tsm310 271 240 216 197 180 160 144
tmax21 18 16 15 13 12 11 10
40 tsm297 261 232 210 191 175 156 141
tmax20 18 16 14 13 12 11 10

Tabulka č. 45

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce na pracovištích hlubinných dolů v minutách

relativní vlhkost %96-99
rychlost vzduchu m.s-1 2,0 a více
Suchá teplota Doba práce Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV
EV-I. EV - II. EV - III. EV - IV. EV-V. EV -VI. EV - VII. EV-VIII.
Ts tsm/tmax110 -129 130 -149 150 -169 170 -189 190 - 209 210 - 229 230 - 259 260 - 280
(°C) (minuty) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2) (W.m-2)
20 tsm480 480 480 448 403 367 296 250
tmax480 480 480 448 403 367 296 101
21 tsm480 480 480 448 403 367 284 241
tmax480 480 480 448 403 367 198 71
22 tsm480 480 480 448 403 328 272 232
tmax480 480 480 448 403 328 107 55
23 tsm480 480 480 448 383 313 262 225
tmax480 480 480 448 383 213 73 44
24 tsm480 480 480 448 343 299 252 217
tmax480 480 480 448 317 109 55 37
25 tsm480 480 480 378 327 287 243 210
tmax480 480 480 378 128 72 43 31
26 tsm480 480 423 359 312 275 234 204
tmax480 480 423 149 79 53 36 27
27 tsm480 480 399 342 298 265 226 197
tmax480 480 175 86 57 42 30 24
28 tsm480 451 378 326 286 255 219 192
tmax480 231 97 61 45 35 26 21
29 tsm480 424 359 311 274 245 212 186
tmax247 99 62 45 35 29 23 19
30 tsm480 401 342 298 264 237 205 181
tmax112 67 47 37 30 25 20 17
31 tsm455 380 326 286 254 229 199 176
tmax69 48 37 30 26 22 18 16
32 tsm429 361 312 274 245 221 193 171
tmax49 38 31 26 22 19 16 14
33 tsm405 344 298 264 236 214 187 166
tmax38 31 26 22 19 17 15 13
34 tsm384 328 286 254 228 207 182 162
tmax31 26 22 19 17 16 14 12
35 tsm365 314 275 245 221 201 177 158
tmax26 22 19 17 15 14 12 11
36 tsm348 300 265 236 213 195 172 154
tmax24 20 18 16 15 13 12 10
37 tsm332 288 255 228 207 189 167 150
tmax23 20 17 16 14 13 11 10
38 tsm318 277 246 221 200 184 163 147
tmax22 19 17 15 14 12 11 10
39 tsm304 267 237 214 194 178 159 143
tmax21 18 16 15 13 12 11 10
40 tsm292 257 229 207 189 174 155 140
tmax20 17 16 14 13 12 11 10

Část D

Teplota vzduchu ta korigovaná podle rychlosti jeho proudění

Proudění vzduchu
m.s-1
Teplota vzduchu ta (°C)
+4-1-7-12-16-23-29
1,8+4-1-7-12-16-23-29
2,2+3-3-9-15-21-26-32
4,5-2-9-15-23-30-36-43
6,7-6-13-21-28-38-43-50

Část E

Přípustné povrchové teploty pevných materiálů, s nimiž přichází nechráněná kůže zaměstnance do přímého styku

Materiálprahy popálení při trvání dotyku
10 sekund1 minuta10 minut8 hodin a déle
°C°C°C°C
kov55514843
keramické, skleněné a kamenné materiály66564843
plasty71604843
dřevo89604843

Vysvětlivky k tabulce:

Práh popálení je povrchová teplota vymezující hranici mezi kůží bez popálení a povrchovou popáleninou vyvolanou dotykem kůže s horkým povrchem při určitém trvání dotyku. Hodnota 51°C pro dobu 1 minuty platí také pro jiné materiály s vysokou tepelnou vodivostí, které nejsou v tabulce uvedeny, pro ostatní materiály s nízkou tepelnou vodivostí platí teplota 60°C.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení

ČÁST A

Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P)

látkačíslo CASPELNPK-Ppoznámkyfaktor přepočtu na ppm
mg.m-3
Acetaldehyd75-07-050100I0,555
Acetanhydrid108-24-7420I0,240
Aceton67-64-18001500I0,421
Acetonitril75-05-870100D, I0,595
Akroleinviz 2-Propenal
Akrylaldehydviz 2-Propenal
Akrylonitrilviz 2-Propennitril
Allylalkoholviz 2-Propen-1-ol
Allylglycidylether106-92-32550D, I, S0,214
Allylchloridviz 3-Chlor-1-propen
1-Allyloxy-2,3-epoxypropanviz Allylglycidylether
Aminobenzenviz Anilin
2-Aminoethan-1-ol141-43-52,57,5I0,401
2-Aminopyridin504-29-024D0,260
Amoniak7664-41-714361,438
Amylacetátviz Pentylacetát
Amylalkoholviz Pentanol
Anhydrid kyseliny octovéviz Acetanhydrid
Anilin62-53-3510D, I, P0,263
Antimon7440-36-00,51,5
Antimonu sloučeniny, jako Sb (s výjimkou oxidu antimonitého)0,51,5I
Arsanviz Arsenovodík
Arsen7440-38-20,10,4P
Arsenu sloučeniny, jako As (s výjimkou arsenovodíku)0,10,4P
Arsenovodík7784-42-10,10,2P0,313
Azoimidviz Azidovodík
Azidovodík (páry)7782-79-80,20,31,76
Azid sodný26628-22-80,10,3D, I0,376
Aziridinviz Ethylenimin
Barya sloučeniny rozpustné, jako Ba0,52,5
Benzen71-43-2310D, I, P0,313
Benzíny (technická směs uhlovodíků)86290-81-54001000
Benzo(a)pyren50-32-80,0050,025D, P0,097
p-Benzochinon106-51-40,40,8I0,226
1,4-Benzochinonviz p-Benzochinon
Benzoylperoxid94-36-0510I, S
Benzylalkohol100-51-640800,226
Benzylchloridviz alfa-Chlortoluen
Berylium7440-41-70,0010,002I, S, P
Berylia sloučeniny, jako Be0,0010,002I, S, P
Bifenyl92-52-413D, I0,158
1,1‘-Biphenylviz Bifenyl
Bis(2-ethylhexyl)ester 1,2-benzendikarboxylové kyselinyviz Di-(2-ethylhexyl) ftalát
Bisfenol Aviz 2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan
Bis(2-chlorethyl)ether111-44-43060D0,171
2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan (prach, aerosol)80-05-725I
Brom7726-95-60,71,4I0,153
Bromethan74-96-42040D, I0,224
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan151-67-715300,124
Brommethan74-83-92040D, I, P0,257
Bromovodík10035-10-616I0,302
Bromtrifluormethanviz Trifluorbrommethan
1,3-Butadien106-99-01020P0,425
Buta-1,3-dienviz 1,3-Butadien
Butanol (všechny isomery)71-36-378-92-2
78-83-1
75-65-0
300600I0,330
2-Butanon78-93-3600900I0,339
Butanthiol109-79-51,530,271
2-Butenal4170-30-3123-73-914D, I0,349
2-Butoxyethan-1-ol111-76-2100200D, I0,207
2-Butoxyethanol acetátviz 2-Butoxyethylacetát
2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol112-34-570100I0,151
2-Butoxyethylacetát112-07-2130300D0,153
1 -Butoxypropan-2-ol5131-66-8270550D, I0,185
Butylacetát123-86-4110-19-0
540-88-5
105-46-4
95012000,211
n-Butylakrylát141-32-21020I, S0,191
Butylalkoholviz Butanol
Butylcelosolvviz 2-Butoxyethanol
Butylcelosolvacetátviz 2-Butoxyethylacetát
Butyldiglykolviz 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Butylester 2-propenové kyselinyviz n-Butylakrylát
Butylmerkaptanviz Butanthiol
terc-Butylmethylether1634-04-4100200I0,277
n-Butylmethylketonviz 2-Hexanon
iso-Butylmethylketonviz 4-Methyl-2-pentanon
Butyl 2-propenoátviz n-Butylakrylát
Celosolvacetátviz 2-Ethoxyethylacetát
Cínu anorganické sloučeniny, jako Sn24I
Cínu sloučeniny organické, jako Sn0,10,2D, I
Cyklohexan110-82-77002000I0,290
Cyklohexanaminviz Cyklohexylamin
Cyklohexanol108-93-0200400D, I0,244
Cyklohexanon108-94-14080D0,249
Cyklohexen110-83-8100013000,298
Cyklohexylamin108-91-82040I0,247
Dekahydronaftalen91-17-8501000,151
Desfluran57041-67-515300,146
Diacetonalkohol123-42-2200300I0,210
4,4‘ -Diamino-difenylmethan101-77-90,10,2D, S, P
1,2-Diaminoethan107-15-32550I, S0,407
Diazomethan334-88-30,30,6P0,582
Dibenzoylperoxidviz Benzoylperoxid
Diboran19287-45-70,10,20,837
Dibromdifluormethan75-61-680013000,116
1,2-Dibromethan106-93-412D, I, P0,182
Dibutylester 1,2-benzen-dikarboxylové kyselinyviz Dibutylftalát
Dibutylftalát84-74-2510I
Dicyklopentadien77-73-636I0,185
Diethanolamin111-42-2510I, P0,232
Diethylamin109-89-71530I0,334
2-(Diethylamino)ethanol100-37-850100D, I0,208
Diethylenglykol monomethyletherviz 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Diethylentriamin111-40-048I0,237
N,N-Diethylethanaminviz Triethylamin
Diethylether60-29-73006000,330
Di-(2-ethylhexyl) ftalát117-81-7510
Difenylamin122-39-41020D, P
Difenylether101-84-85100,144
Difenylmethan-4,4‘-diisokyanát101-68-80,050,1I, S0,098
Difenyloxidviz Difenylether
Difluormethan75-10-5200050000,470
Dihydrogenselenidviz Selenovodík
1,3 -Dihydroxybenzen108-46-34590I
1,4-Dihydroxybenzen123-31-924D, I, S
1,2-Dichlorbenzen95-50-1100200D, I0,166
1,4-Dichlorbenzen106-46-7100200D, I0,166
2,2‘ -Dichlordiethyletherviz Bis(2-chlorethyl)ether
Dichlordifluormethan75-71-8300050000,202
1,1-Dichlorethan75-34-3400800D, I0,247
1,2-Dichlorethan107-06-21020D, I, P0,247
1,1-Dichlorethen75-35-48160,252
1,2-Dichlorethen540-59-080016000,252
1,1-Dichlorethylenviz 1,1-Dichlorethen
1,2-Dichlorethylenviz 1,2-Dichlorethen
Dichlorid kys. uhličitéviz Fosgen
Dichlorfluormethan75-43-440800,238
Dichlormethan75-09-2200500D0,288
1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan76-14-2300050000,143
Diisokyanatohexanviz Hexamethylendiisokyanát
2,4-Diisokyanáttoluenviz Toluylen-2,4-diisokyanát
2,6-Diisokyanáttoluenviz Toluylen-2,6-diisokyanát
Diisononylftalát28553-12-03100,058
N,N-Dimethylacetamid127-19-53060D0,281
Dimethylamin124-40-349I0,542
N,N-Dimethylanilin121-69-72550D0,202
N,N-Dimethylbenzenaminviz N,N-Dimethylanilin
N,N-Dimethylcyklohexylamin98-94-2510D0,192
Dimethylether115-10-6100020000,531
Dimethylethylamin598-56-11020I0,334
1-(1,1 -Dimethylethyl)-4-methylbenzenviz p-(terc-Butyl)toluen
N,N-Dimethylformamid68-12-21530D, I, P0,335
1,1 -Dimethylhydrazin57-14-70,0250,05D, I, S, P0,407
1,2-Dimethylhydrazin540-73-80,0250,05D, S, P0,407
Dimethylisopropylamin996-35-010200,280
2,2-Dimethylpropan463-82-130004500*0,339
Dimethylsulfát77-78-10,10,2D, I, P0,194
N,N-Dimethyl-p-toluidin99-97-85100,181
Dinitrobenzen (technická směs isomerů)25154-54-512D, P0,145
Dinitroglykolviz Ethylenglykoldinitrát
Dinitrochlorbenzenviz 1-Chlor-2,4-dinitrobenzen
4,6-Dinitro-o-kresol534-52-10,20,4D, I
Dinitrotoluen (technická směs isomerů)25321-14-60,751,5D, P0,134
1,4-Dioxan123-91-170140D, I0,277
Enfluran13838-16-915300,132
Epichlorhydrinviz 1-Chlor-2,3-epoxypropan
Ethanalviz Acetaldehyd
1,2-Ethandiaminviz 1,2-Diaminoethan
Ethanaminviz Ethylamin
Ethan-1,2-diolviz Ethylenglykol
1,2-Ethandioldinitrátviz Ethylenglykoldinitrát
Ethanol64-17-5100030000,532
Ethanolaminviz 2-Aminoethan-1-ol
Ethenonviz Keten
Ethenylbenzenviz Styren
Ethenylester kys. octovéviz Vinylacetát
2-Ethoxyethan-1-ol110-80-5840D, P0,271
2-Ethoxyethyl-acetát111-15-91150D, P0,185
1 -Ethoxypropan-2-ol1569-02-42705500,235
Ethylacetát141-78-6700900I0,278
Ethylakrylát140-88-52040I, S0,244
Ethylalkoholviz Ethanol
Ethylamin75-04-7920I0,542
Ethylbenzen100-41-4200500D0,230
Ethylbromidviz Bromethan
Ethylcelosolvviz 2-Ethoxyethanol
Ethylendiaminviz 1,2-Diaminoethan
Ethylendibromidviz 1,2-Dibromethan
Ethylendichloridviz 1,2-Dichlorethan
Ethylendinitrátviz Ethylenglykoldinitrát
Ethylenglykol107-21-150100D0,394
Ethylenglykoldinitrát628-96-60,51D0,161
Ethylenglykolmonobutyletherviz 2-Butoxyethanol
Ethylenglykolmonobutylether-acetátviz 2-Butoxyethylacetát
Ethylenglykolmonoethyletherviz 2-Ethoxyethanol
Ethylenglykolmonoethylether-acetátviz 2-Ethoxyethylacetát
Ethylenglykolmonomethyletherviz 2-Methoxyethanol
Ethylenglykolmonomethylether-acetátviz 2-Methoxyetylacetát
Ethylenchlorhydrinviz 2-Chlorethanol
Ethylenimin151-56-412D, I, P0,567
Ethylenoxid75-21-813D, I, P0,556
Ethylester kyseliny 2-propenovéviz Ethylakrylát
N-Ethylethanaminviz Diethylamin
Ethyletherviz Diethylether
Ethyl-3-ethoxypropionát763-69-91505000,167
Ethylformiát109-94-4300450I0,330
Ethylchloridviz Chlorethan
Ethyl-2-kyanakrylát7085-85-012I0,195
Ethyl-2-kyanprop-2-enoátviz Ethyl-2-kyanakrylát
Ethyl-2-propenoatviz Ethylakrylát
Fenol108-95-27,5115D, I0,260
N-Fenylbenzenaminviz Difenylamin
Fenylethylenviz Styren
Fenylhydrazin100-63-012D, I, S0,225
2-Fenylpropen98-83-92505000,207
Fluor7782-41-41,530,643
Fluoridy anorganické, jako F2,55
Fluorovodík7664-39-31,52,51,223
Formaldehyd50-00-00,51I, S0,814
Fosfanviz Fosforovodík
Fosfinviz Fosforovodík
Fosfor (bílý, žlutý)7723-14-00,10,30,197
Fosforovodík7803-51-20,10,2I0,719
Fosforoxychloridviz Oxychlorid fosforečný
Fosforpentachloridviz Chlorid fosforečný
Fosfortrichloridviz Chlorid fosforitý
Fosgenviz Karbonylchlorid
Freon 11viz Trichlorfluormethan
Freon 12viz Dichlordifluormethan
Freon 12B2viz Dibromdifluormethan
Freon 13viz Chlortrifluormethan
Freon 13B1viz Trifluorbrommethan
Freon 21viz Dichlorfluormethan
Freon 114viz 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan
Ftalanhydrid85-44-9510I, S0,165
2,5-Furandionviz Maleinanhydrid
2-Furankarboxaldehydviz Furfural
2-Furanmethanolviz 2-Furylmethanol
Furfural98-01-11020D, I0,255
Furfurylalkoholviz 2-Furylmethanol
Furylmethanalviz Furfural
2-Furylmethanol98-00-02040D, I0,249
Glutaraldehydviz 1,5-Pentandial
Glycerol, mlha56-81-510150,244
Glyceroltrinitrát55-63-00,51D0,108
Halotanviz 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
n-Heptan142-82-510002000I0,244
Heptan (technická směs isomerů)426260-76-610002000I0,244
Heptan-2-on110-43-0150300D, I0,214
Heptan-3-on106-35-495300I0,214
Hexachlorbenzen118-74-10,020,1D, P0,086
1,1,2,3,4,4-Hexachlor-1,3 -butadien87-68-30,250,5D0,115
Hexachlorethan67-72-11020D, I0,103
Hexachlornaftalen1335-87-10,20,6D
Hexamethylen-1,6-diisokyanát822-06-00,0350,07I, S0,145
n-Hexan110-54-370200I, D, P0,284
Hexan isomery (s výjimkou n-Hexanu)10002000I0,284
2-Hexanon591-78-62040D, P0,244
Hydrazin302-01-20,050,1D, I, S, P0,763
Hydrid lithný7580-67-80,0250,075
Hydrochinonviz 1,4-Dihydroxybenzen
Hydroxid draselný1310-58-312I
Hydroxid sodný1310-73-212I
Hydroxid vápenatý1305-62-024
2-Hydroxymethylfurfuralviz 2-Furylmethanol
Chlor7782-50-50,51,5I0,344
Chloracetaldehyd107-20-013I0,311
Chlorbenzen108-90-725700,217
2-Chlor-1,3 -butadien126-99-81020D, I0,276
Chlordifluormethan75-45-63600-0,283
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen97-00-70,51D, I, P, S0,121
1-Chlor-2,3-epoxypropan106-89-812D, I, S, P0,266
Chlorethan75-00-32605400,378
2-Chlorethanol107-07-313D0,304
Chlorethenviz Vinylchlorid
Chlorid amonný (dýmy)12125-02-9510I
Chlorid fosforečný10026-13-812I, P0,117
Chlorid fosforitý7719-12-213I, P0,178
Chlorid vápenatý10043-52-424I
Chlorid zinečnatý7646-85-712I
Chlormethan74-87-3100200D, P0,484
Chlormethoxymethanviz Chlormethylmethylether
Chlormethylbenzenviz alfaChlortoluen
Chlormethylmethylether107-30-20,0030,006D, P0,304
1-Chlor-4-nitrobenzen100-00-512D, P
Chloroformviz Trichlormethan
Chloroprenviz 2-Chlor-1,3-butadien
Chlorované bifenylyviz Polychlorované bifenyly
Chlorovodík7647-01-0815I0,679
3-Chlor-1-propen107-05-136I0,320
alfa-Chlortoluen100-44-7510I0,193
Chlortrifluormethan75-72-9400060000,2734
Chrom a sloučeniny chrómu (II, III) jako Cr0,51,5I
Chrómu (VI) sloučeniny, jako Cr0,050,1I, S, P
2,2-Iminobis(ethanol)viz Diethanolamin
1,3 -Isobenzofurandionviz Ftalanhydrid
Isofluran26675-46-715300,133
iso-Pentanviz Pentan a iso-Pentan
iso-Pentyl-acetátviz Pentyl-acetát
Isophoron78-59-1510I0,177
iso-Propyl-acetátviz iso-Propyl-acetát
iso-Propylbenzenviz Kumen
iso-Propylglykolviz 2-iso-Propoxyethan-1-ol
Jod7553-56-20,11I0,093
Jodmethan74-88-428D, I0,172
Kadmium a jeho sloučeniny, jako Cd7440-43-90,050,1D
Kalafuna - prach, dým8050-09-71S
e-Kaprolaktam (prach)105-60-213I
e-Kaprolaktam (páry)105-60-21040I0,216
Karbonitrilviz Kyanamid
Karbonylchlorid75-44-50,080,4I0,247
Keten463-51-4120,581
Kobalt a jeho sloučeniny, jako Co7440-48-40,050,1S
Kresol (technická směs isomerů)1319-77-32040D, I0,226
Krotonaldehydviz 2-Butenal
Kumen98-82-8100250D, I0,203
Kyanamid420-04-215D, I, S0,581
Kyanid, jako CN57-12-5310D
Kyanovodík74-90-8310D0,905
Kyselina dusičná7697-37-212,5I0,388
Kyselina ethanováviz Kyselina octová
Kyselina ethandiováviz Kyselina šťavelová
Kyselina fosforečná7664-38-212I
Kyselina chloristá7601-90-312I0,243
Kyselina methanováviz Kyselina mravenčí
Kyselina mravenčí64-18-6918I0,531
Kyselina octová64-19-72535I0,408
Kyselina peroxyoctová79-21-00,61,2I0,321
Kyselina pikrová88-89-10,10,5D, I, S
Kyselina propanováviz Kyselina propionová
Kyselina propionová79-09-43060I0,330
Kyselina sírová (mlha koncentrované kyseliny)7664-93-90,05-I
Kyselina sírová, jako S037664-93-912I
Kyselina šťavelová144-62-715I
Maleinanhydrid108-31-612I, S0,249
Mangan7439-96-512
Mangan - jeho sloučeniny, jako Mn12
Měď (prach)7440-50-812
Měď (dýmy)7440-50-80,10,2
Mesitylenviz 1,3,5-Trimethylbenzen
Methanalviz Formaldehyd
Methanaminviz Methylamin
Methanol67-56-12501000D0,754
3-Methoxy-n-butylacetát4435-53-41002000,167
2-Methoxyethan-1-ol109-86-4330D, P0,321
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol111-77-350100D0,203
2-Methoxyethyl-acetát110-49-6550D, P0,207
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol56539-66-31002000,207
2-Methoxy-1-methylethylacetát108-65-6270550D, I0,185
1-Methoxy-2-propanol107-98-2270550D0,271
2-Methoxy-1-propylacetát70657-70-4270550D0,185
(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (technická směs isomerů)34590-94-8270550D0,165
Methylacetát79-20-9600800I0,330
Methylakrylát96-33-32040I, S0,284
Methylalkoholviz Methanol
Methylamin74-89-51020I0,787
4-Methylanilinviz p-Toluidin
N-Methylanilin100-61-824D, P0,228
Methylbenzenviz Toluen
N-Methylbenzenaminviz N-Methylanilin
Methylbromidviz Brommethan
3-Methyl-1-butanolviz Amylalkohol
1-Methyl-n-butylacetátviz Pentylacetát
Methylcelosolvviz 2-Methoxyethanol
Methylcelosolvacetátviz 2-Methoxyethylacetát
Methylcyklohexan108-87-215002000I0,249
Methylcyklohexanol (technická směs isomerů)25639-42-32004000,214
2-Methylcyklohexanon583-60-8150300D0,218
Methyldinitrobenzenviz Dinitrotoluen
2-Methyl-4,6-dinitrofenolviz 4,6-Dinitro-o-kresol
1,1‘-Methylenbis(4-isokyanatobenzen)viz Difenylmethan-4,4‘-diisokyanát
4,4‘-Methylendianilinviz 4,4‘-Diaminodifenylmethan
Methylenchloridviz Dichlormethan
Methylester 2-methyl-2-propenové kyselinyviz Methylmetakrylát
Methylethylketonviz 2-Butanon
5-Methylheptan-3-on541-85-550100I0,191
5-Methylhexan-2-on110-12-3952000,214
Methylhydrazin60-34-40,020,04I, S0,530
Methylchloridviz Chlormethan
Methylisokyanát624-83-90,0250,05D, I0,428
Methyljodidviz Jodmethan
Methylkyanidviz Acetonitril
Methylmetakrylát80-62-650150I, S0,244
N-Methylmethanaminviz Dimethylamin
4-Methyl-2-pentanon108-10-180200D, I0,244
1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on872-50-44080D, I0,247
Minerální olejeviz Oleje minerální
Molybden7439-98-7525
Molybdenu sloučeniny, jako Mo525I
Monochlormethylmethyleterviz Chlormethylmethylether
Morfolin110-91-83570I0,280
Nafta solventní2001000
Naftalen91-20-3501000,191
Neopentanviz 2,2-Dimethylpropan
Nikl7440-02-00,51S
Niklu sloučeniny, jako Ni (s výjimkou nikltetrakarbonylu)0,050,25S
Nikltetrakarbonyl13463-39-30,010,02D, I, P0,143
Nikotin54-11-50,52,5D0,151
Nitrobenzen98-95-312D0,199
Nitroglycerinviz Glyceroltrinitrát
Nitroglykolviz Ethylenglykoldinitrát
p-Nitrochlorbenzenviz 1-Chlor-4-nitrobenzen
Nitrosní plyny (NOx), oxidy dusíku s výjimkou oxidu dusného11104-93-11020I
Nitrotoluen (technická směs isomerů)1321-12-61020D0,179
Oleje minerální (aerosol)510
Olovo7439-92-10,050,2P*
Olova sloučeniny, jako Pb (kromě alkylsloučenin)0,050,2P*
1,1‘-Oxybis(benzen)viz Difenylether
1,1-Oxybis(ethan)viz Diethylether
Oxid antimonitý, jako Sb1309-64-40,10,2
Oxid dusičitý10102-44-023I0,531
Oxid dusnatý10102-43-91015I0,815
Oxid dusný10024-97-21803600,555
Oxid fosforečný1314-56-312I
Oxid horečnatý1309-48-4510
Oxid osmičelý, jako Os20816-12-00,0020,004I0,096
Oxid sírový7446-11-9120,306
Oxid siřičitý7446-09-51,55I0,382
Oxid uhelnatý630-08-030150P0,873
Oxid uhličitý124-38-99000450000,556
Oxid vanadičný (prach, dýmy)1314-62-10,050,1I, P
Oxid vápenatý1305-78-824
Oxid zinečnatý, jako Zn1314-13-225
Oxiranviz Ethylenoxid
1,1‘-Oxybis(2-chloroethan)viz bis(2-chlorethyl)ether
Oxychlorid fosforečný10025-87-30,51I0,159
Ozon10028-15-60,10,20,509
Pentafluoroethan354-33-65000-0,204
Pentachlorfenol87-86-50,51,5D, I
Pentakarbonyl železa, jako Fe13463-40-60,20,50,125
Pentan a isopentan109-66-078-78-430004500*0,339
1,5-Pentandial111-30-80,20,4I, S0,244
Pentanol všechny isoméry a směsi isomerů30899-19-5300600I0,278
Pentylacetát všechny isoméry a směsi isomerů84145-37-92705400,188
Pentylester kyseliny octovéviz Pentylacetát
Perchlorethylenviz Tetrachlorethylen
Peroxid vodíku7722-84-112I0,719
Piperazin110-85-00,10,3I
Platina (kov) a nerozpustné sloučeniny7440-06-40,51
Platiny rozpustné sloučeniny (jako Pt)0,0010,002I, S
Polychlorované bifenyly (technické)1336-36-30,51D, P
2-Propanaminviz iso-Propylamin
Propan butan (LPG)68476-85-718004000*0,339
iso-Propanol67-63-05001000I0,407
n-Propanol71-23-85001000I0,407
1-Propanolviz n-Propanol
2-Propanolviz iso-Propanol
2-Propanonviz Aceton
1,2,3 -Propantrioltrinitrátviz Glycerintrinitrát
2-Propenal107-02-80,250,5I0,436
2-Propen-1-ol107-18-6410D, I0,422
2-Propennitril107-13-126D, I, P, S0,461
β-Propiolakton57-57-812I, P
2-iso-Propoxyethan-1 -ol109-59-150100I0,235
2-iso-Propoxyethylacetát19234-20-965130I0,167
n-Propylacetát109-60-48001000I0,240
Iso-Propylacetát108-21-48001000I0,240
iso-Propylalkoholviz iso-Propanol
n-Propylalkoholviz n-Propanol
iso-Propylamin75-31-01020I0,413
Pseudokumenviz 1,2,4-Trimethylbenzen
Pyrethrum8003-34-712D, I, S
Pyridin110-86-1510D0,309
Resorcinviz 1,3-Dihydroxybenzen
Rtuť7439-97-60,020,15D, P0,122
Rtuti (dvojmocné) anorganické sloučeniny, jako Hg0,020,15D, P
Rtuti alkyl-sloučeniny, jako Hg0,010,03D, P
Selanviz Selenovodík
Selen7782-49-20,10,2
Selenu sloučeniny, jako Se (kromě selenovodíku)0,10,2
Selenovodík7783-07-50,070,170,302
Sevofluran28523-86-615300,122
Sirník fosforečnýviz Sulfid fosforečný
Sirouhlík75-15-01020D, I0,322
Sirovodík7783-06-47140,719
Solventní naftaviz Nafta solventní
Stříbro7440-22-40,10,3
Stříbra rozpustné sloučeniny, jako Ag0,010,03
Styren100-42-5100400I0,235
Sulfanviz Sirovodík
Sulfid fosforečný1314-80-312
Sulfotep (ISO)3689-24-50,10,2D0,076
Tellur a jeho sloučeniny, jako Te13494-80-90,10,5
Terpentýn - páry8006-64-2300800I0,180
Tetraethylester kyseliny křemičitéviz Tetraethylsilikát
Tetraethylolovo, jako Pb78-00-20,050,1D, P*0,076
Tetraethylsilikát78-10-450200I0,117
Tetraethoxysilanviz Tetraethylsilikát
O,O,O',O'-Tetraethyl-dithiopyrofosfátviz Sulfotep (ISO)
O,O,O',O'-Tetraethyldifosforodithiolát
Tetrafosforviz Fosfor (bílý, žlutý)
Tetrahydrofuran109-99-9 1150300D, I0,339
Tetrahydro-1,4-oxazinviz Morfolin
Tetrachlorethen127-18-4250750D0,147
Tetrachlorethylenviz Tetrachlorethen
Tetrachlormethan56-23-51020D, P0,159
Tetrakarbonyl nikluviz Nikltetrakarbonyl
Tetramethylolovo, jako Pb75-74-10,050,1D, P*0,091
Thallium7440-28-00,10,5P
Thallia sloučeniny rozpustné, jako Tl0,10,5D, P, S
Toluen108-88-3200500D, I0,266
m-Toluidin108-44-1510D, P0,228
o-Toluidin95-53-4510D, I, P0,228
p-Toluidin106-49-0510D, I, P, S0,228
2,4-Toluylendiisokyanát584-84-90,050,1I, S0,141
2,6-Toluylendiisokyanát91-08-70,050,1I, S0,140
Triethanolamin102-71-6510D0,164
Triethylamin121-44-8812I0,242
Trifluorbrommethan75-63-8400060000,164
1,2,4-Trichlorbenzen120-82-11535D, I0,135
1,1,1-Trichlorethan71-55-65001000I0,184
1,1,2-Trichlorethan79-00-550100D0,183
Trichlorethen79-01-6250750D, I0,186
Trichlorethylenviz Trichlorethen
Trichlorfluormethan75-69-4300045000,178
Trichlorid-oxid fosforečnýviz Oxychlorid fosforečný
Trichlormethan67-66-31020D, I, P0,205
Trimethylamin75-50-31020I0,413
1,2,3-Trimethylbenzen526-73-8100250I0,203
1,2,4-Trimethylbenzen95-63-6100250I0,203
1,3,5-Trimethylbenzen108-67-8100250I0,203
2,4,6-Trinitrofenolviz Kyselina pikrová
2,4,6-Trinitrotoluen118-96-70,30,5D, P0,108
Uhličitany a hydrogenuhličitany sodný a draselný510I
Vanad (prach)7440-62-20,050,15
Vinylacetát108-05-418360,284
Vinylbenzenviz Styren
Vinylchlorid75-01-47,515P0,391
Vinylidenchloridviz 1,1-Dichlorethen
Xylen technická směs isomerů a všechny isomery1330-20-7
95-47-6
106-42-3
108-38-3
200400D, I0,230
2,4-Xylidin95-68-1510D, P0,202
Xylidin (technická směs isomerů)1300-73-81020D, P0,202

Vysvětlivka k tabulce:

Kolona 2:

číslo CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts

Kolona 3 a 4:

Pro aerosoly látek s výrazným dráždivým účinkem na dýchací cesty a oči nelze obecně používat hodnoty hygienických limitů stanovené pro páry; ochranu zaměstnanců je třeba řešit s ohledem na konkrétní podmínky.

Kolona 5:

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží

S - látka má senzibilizační účinek

P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky

P* - pro hodnocení expozice je rozhodující výsledek vyšetření plumbemie

* - u NPK-P je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (např. výbušnost)

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

Kolona 6:

Faktor přepočtu z údaje v mg.m-3 na údaj ppm platí za podmínky teploty 25 °C a tlaku 100 kPa.

ČÁST B

Postup při stanovení přípustného expozičního limitu směsi chemických látek

Postup při stanovení přípustného expozičního limitu (PEL) směsi chemických látek se stanoví podle následujících zásad:

1. Jde-li o 2 nebo více látek, které působí na týž orgánový systém, předpokládá se, že působí aditivně (účinek se sčítá), pokud nejsou vědecky podložené informace o opaku. Součet poměrů jejich naměřených koncentrací k jejich PEL nebo NPK-P nesmí přesahovat 1. Výpočet se provádí podle vzorce:

k1 +k2 + ....... +kn ≤1
——— ——— ———
PEL1PEL2PELn
k1 +k2 + ....... +kn ≤1
————— ————— —————
NPK−P1NPK−P2NPK−Pn

kde

k1, k2 až kn - jsou naměřené koncentrace jednotlivých látek

PEL1, PEL2 až PELn . jsou stanovené hodnoty PEL jednotlivých látek

NPK-P1, NPK2 až NPK-Pn Jsou stanovené hodnoty NPK-P jednotlivých látek.

2. Vzorec pro výpočet hodnoty NPK-P se používá u látek s výrazným akutním účinkem, například dráždivým nebo narkotickým.

3. Pokud nelze aditivní účinek jednotlivých látek předpokládat, koncentrace žádné složky směsi nesmí překračovat její NPK-P ani PEL.

Postup stanovení PEL při vyšší plicní ventilaci

1. Před úpravou PEL při vyšší plicní ventilaci se zjišťuje

a) o kolik je při práci překročena hodnota plicní ventilace 20 litrů/min,

b) zda jde o práci nepřetržitou nebo přerušovanou,

c) zdravotní stav skupiny zaměstnanců, kteří budou těžkou fyzickou práci vykonávat,

d) zda se práce provádí současně za nevyhovujících mikroklimatických podmínek.

2. Pro stanovení úprav PEL platí, že

a) 20 litrům minutové ventilace a 100 % hodnotě PEL, odpovídají průměrné minutové výkony 11,7 kJ/min (195,0 W) - netto, 40 litrům minutové ventilace a 50 % hodnotě PEL, odpovídají průměrné minutové výkony 26,4 kJ/min (440,0 W) - netto,

b) při hodnotě plicní ventilace 40 litrů za minutu odpovídá hodnota PEL 50 % hodnoty PEL platného pro plicní ventilaci 20 litrů za minutu; pro plicní ventilace mezi 20 a 40 litry za minutu se určí podíl PEL lineární interpolací.

Postup stanovení PEL pro delší než osmihodinovou směnu

1. Před úpravou PEL pro delší než osmihodinovou směnu se zjišťuje

a) o kolik hodin je pracovní doba prodloužena,

b) charakter působení chemické látky na lidský organismus,

c) zdravotní stav skupiny zaměstnanců, kteří mají pracovat déle než 8 hodin denně,

d) zda se současně vyskytuje více škodlivin, nebo se práce provádí za nepříznivých mikroklimatických podmínek, nebo jde o těžkou fyzickou práci a další okolnosti, které mohou míru rizika ovlivňovat.

2. V případech, kdy se nevyskytují faktory, které negativně ovlivňují míru rizika, se upraví PEL takto:

a) pokud jsou delší směny odděleny volnými dny nebo osmihodinovými směnami

8×PEL
PELt = ————
t

b) pokud je týdenní pracovní doba delší než 40 hodin při dodržení maximálně 8 hodinových expozic za směnu:

PEL×40
PELt = ————
T

c) pokud následují dny s delší směnou bezprostředně za sebou

8×PEL×(24−t)
PELt = ———————
16×t

PELt Je nová hodnota PEL pro jiné doby expozice

t -je doba expozice v hodinách za pracovní dobu

T - celkový počet hodin v expozici za týdenní pracovní dobu.

1) Oxid a chlorid rtuťnatý spadají pod anorganické sloučeniny dvojmocné rtuti. U ostatních látek v seznamu 3 jsou hodnoty platné v ČR stejné nebo nižší než navrhované směrné hodnoty s výjimkou mlhy kyseliny sírové, jejíž limitace by měla být řešena separátně.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Prach, jeho hygienické limity a postup jejich stanovení

ČÁST A

Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity

1. PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se označuje PELc, pro respirabilní frakci prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků.

2. Přípustné expoziční limity směsí prachů (PELs) s různým PEL se stanoví výpočtem z PEL jednotlivých prachů podle vzorce:

vzorec

kde

PELs - je PEL směsi látek 1 až n

PEL1 až PELn - je PEL látek 1 až n

% x1 až % xn - je hmotnostní podíl látek 1 až n v procentech.

3. Pokud nelze hmotnostní podíl jednotlivých složek v polétavém prachu spolehlivě určit, stanoví se PEL podle hodnoty platné pro složku s nejnižším PEL.

Příklady:

a) Směs obsahuje 80 hmotnostních % vláken bavlněných (PELC = 2 mg.m-3) a 20 % vláken textilních synt.(PELC = 4mg.m-3).

vzorec

V případě, že nelze hmotnostní podíl jednotlivých složek v poletavém prachu spolehlivě určit, stanoví se PELS podle hodnoty platné pro látku s nejnižší PEL.

b) Směs obsahuje vlnu (PELC = 6 mg.m-3), syntetická vlákna textilní (PELC = 4 mg.m-3) a půdní prach (PELC = 10 mg.m-3). Podíl jednotlivých složek nelze stanovit.

PELS = 4 mg.m-3 hodnota platná pro látku s nejnižším PELC.

4. Pokud je v prachu obsažena fibrogenní složka musí se stanovit vždy jeho respirabilní frakce a koncentrace fibrogenní složky. Jestliže respirabilní frakce obsahuje více než 1% fibrogenní složky nesmí její PELr překračovat hodnoty uvedené v tabulce č 1. Za dodržení PEL se pokládá stav, kdy jsou dodrženy jak PELr pro fibrogenní složku, tak i PELc pro daný druh prachu.

5. Pokud prach obsahuje méně než 1% krystalického SiO2 a neobsahuje azbest, považuje se za prach s převážně nespecifickým účinkem. Pro takový prach s převážně nespecifickým účinkem platí PELc 10 mg.m-3.

6. PEL nepřihlíží k možným senzibilizujícím účinkům a případnému obsahu mikroorganismů v prachu.

Tabulka č. 1 - Prachy s převážně fibrogenním účinkem a)

LátkaPELr (mg.m-3) respirabilní frakce (Fr)PELc (mg.m-3) celková koncentrace
Fr = 100 %b)
křemen0,1-
kristobalit0,1-
tridymit0,1-
gama-oxid hlinitý0,1-
Fr ≤ 5 %Fr > 5 %
dinas2,010 : Fr10
grafit2,010 : Fr10
prach černouhelných dolů c)2,010 : Fr10
koks2,010 : Fr10
slída2,010 : Fr10
talek d)2,010 : Fr10
ostatní křemičitany (s výjimkou azbestu)2,010 : Fr10
šamot2,010 : Fr10
horninové prachy2,010 : Fr10
slévárenský prach2,010 : Fr10

Vysvětlivky k tabulce č. 1:

a) Za fibrogenní se považuje prach, který obsahuje více než 1% fibrogenní složky a v pokusu na zvířeti vykazuje zřetelnou fibrogenní reakci plicní tkáně.

b) Fr = obsah fibrogenní složky v respirabilní frakci v procentech.
Fibrogenní složka - křemen, kristobalit, tridymit, gama-oxid hlinitý.

c) Za přítomnosti vláken respirabilních rozměrů v prachu musí být dodržen PEL pro azbest.

Tabulka č. 2 - Prachy s možným fibrogenním účinkem

LátkaPELc (mg.m-3)
amorfní SiO24,0
svářečské dýmy a)5,0
bentonit6,0

Vysvětlivka k tabulce č. 2:

a) Platí pro pevné částice. Složení svářečských dýmů závisí na řadě činitelů zejména na svařovaném materiálu, materiálu jímž se svařuje, svařovacím proudu atd. Tyto okolnosti musí být brány v úvahu při hodnocení expozice svářečským dýmem.

Tabulka č. 3 - Prachy s převážně nespecifickým účinkem

LátkaPELc (mg.m-3)
baryt10,0
cement10,0
čedič tavený10,0
dolomit10,0
železo a jeho slitinya)10,0
hliník a jeho oxidy (s výjimkou gama Al2O3)10,0
hnědé uhlí a lignit10,0
magnezit10,0
ocelárenská struska10,0
ledek amonný10,0
oxidy železa10,0
popílek10,0
prach z umělého brusiva (karborundum, elektrit)10,0
půdní prachy10,0
sádra10,0
saze2,0
siderit10,0
škvára10,0
vápenec, mramor10,0
vysokopecní struska10,0

Vysvětlivka k tabulce č. 3

a) Pokud slitiny železa obsahují vyšší podíl kovů, pro které jsou stanoveny PEL, posuzuje se prašnost i podle PEL těchto kovů. Za dodržení PEL se považuje stav, kdy je dodržen jak PELc pro slitinu železa tak i PEL pro jednotlivé kovy, rozhodující je přitom ten, jehož PEL je nejnižší. Slitiny jiných kovů než železa se posuzují po stránce prašnosti podle PEL jednotlivých kovů přítomných ve slitině, rozhodující je přitom ta složka slitiny, jejíž PEL je nejnižší.

Tabulka č. 4 - Prachy s převážně dráždivým účinkem

LátkaPELc (mg.m-3)
Textilní prachy:
bavlna2,0
len2,0
konopí2,0
hedvábí2,0
syntetická vlákna textilní4,0
sisal6,0
juta6,0
Živočišné prachy
peří4,0
vlna6,0
srst6,0
ostatní živočišné prachy6,0
Rostlinné prachy
mouka4,0
tabák4,0
čaj4,0
káva zelená2,0
koření2,0
prach obilní6,0
Prach z
- toxických a výrazně senzibilizujích (exotických) dřevina)1,0
- tvrdých (karcinogenních a senzibilizujících dřev)b)2,0
- ostatních (nesenzibilizujících a nekarcinogenních) dřevin5,0
Ostatní rostlinné prachy6,0
Jiné prachy s dráždivým účinkem
prach dusičnanu sodného6,0
prach z chromu0,5
prach fenolformaldehydových pryskyřic5,0
prach PVC5,0
prach z broušení pneumatik3,0
prach epoxidových pryskyřic2,0
prach papíru6,0
prach polyakrylátových pryskyřic5,0
prach polyesterových pryskyřic5,0
prach polyethylenu5,0
prach polypropylenu5,0
prach polymerních materiálů5,0
prach polystyrenu5,0
prach siřičitanu vápenatého5,0
prach sklolaminátů5,0
prach škrobu4,0
kyselina citrónová4,0

Vysvětlivky k tabulce č. 4:

a) Například: Iroko (chlorophora excelsa), makoré-třešňový mahagon (Tieghemella eckelii), mansonie (Mansonia altissima), peroba žlutá (Paratecoma peroba), avodiré (Turraenthus africanus), citroník (Chloroxylon), Indigbo-limba (Terminalia avirensis), západní rudý cedr (Thuja plicata), teak (Tectona grandis).

b) Tvrdými dřevy se rozumí dřevo: břízy (Betula), buku (Fagus), bílého ořechu (Hikory), dubu (Quercus), ebenu afrického cejlonského a pod. (Diospyros), habru (Carpinus), jasanu (Fraxinus), javoru (Acer), jilmu (Ulnus), kaštanu (Castanes), lípy (Tilia), olše (Alnus), ořešáku vlašského (Juglans), platanu (Platanus), švestky (Prunus), topolu (Populus), třešně (Prunus), dřeviny botanické skupiny Dalbergia - (indický palisandr, brazilské růžové dřevo, africké černé dřevo a pod.), honduraské růžové dřevo, meranti bílé a rudé (Shorea talurda acurtisii), wawa (Triplochiton sclerowylon), mahagon africký, senegalský a pod. (Khaya ivorensis anthoteca), limba - afara (Terminalia superba), kokosové dřevo (Brya ebenus), aiele (Canarian scweinfurtii), andoung (Monopetalanthus heitzii), tola/agba (Gossweilerodendron balsamiferum), Pau Marfim (Balfourodendron riedelianum).

Tabulka č. 5 - Minerální vláknité prachy

LátkaPEL
početní koncentrace (počet respirabilních vláken, cm-3)
azbestová vlákna všech azbestů0,1
keramická vlákna0,3
umělá minerální vlákna (např. čedičová,skleněná, strusková)1,0
hmotnostní koncentrace (mg.m-3)
umělá minerální vlákna * (vlákna všech rozměrů)4

Vysvětlivka k tabulce č. 5

* Pro umělá minerální vlákna včetně keramických musí být dodrženy současně přípustné hodnoty početní i hmotnostní koncentrace.

ČÁST B

Metoda odběru vzorků prachu obsahujícího azbest a jejich zpracování

1. Vzorky se odebírají v dýchací zóně zaměstnance, tj. uvnitř polokoule obepínající zpředu obličej o poloměru 300 mm, měřeném ze středu spojnice uší.

2. K odběru se používají membránové filtry (smíšené estery nebo dusičnany celulosy) o průměru 25 mm a o velikosti pórů od 0,8 do 1,2 μm s vytištěnými čtverci upevněné v otevřeném držáku filtru s cylindrickým nástavcem přesahujícím 33 až 44 mm rovinu filtru a vymezujícím kruhovou plochu o průměru nejméně 20 mm. Při odběru má nástavec směřovat dolů.

3. K odběru vzorků pracovního ovzduší se používá přenosné bateriové čerpadlo umístěné na opasku nebo v kapse zaměstnance. Průtok vzduchu se nastavuje na počátku odběru na 1 litr/min ±5 % a má být udržován v rozmezí ±10 % počáteční hodnoty průtoku v průběhu celé doby odběru a nemá kolísat.

4. Doba odběru se měří s tolerancí 2 %.

5. Optimální počet vláken na filtru má být mezi 100 až 400 vlákny/mm2 . Po odběru se celý filtr nebo jeho část umístí na podložní sklíčko, zprůhlední za použití aceton-triacetinové metody a pokryje krycím sklíčkem.

6. Pro počítání vláken se používá binokulární mikroskop vybavený:

6.1. osvětlením podle Koehlera,

6.2 Abbeho nebo achromatickým fázově kontrastním kondenzorem a s nezávislým centrováním fázového prstence,

6.3 pozitivním fázově kontrastním achromatickým objektivem zvětšujícím čtyřicetkrát s numerickou aperturou 0,65 až 0,70 s fázovou vrstvou v optické soustavě, případně zařízením pro vytvoření fázového kontrastu mimo rovinu objektivu. Absorpční koeficient absorpční destičky má být 65 až 85 %,

6.4 kompenzačními okuláry zvětšujícími 12,5 krát; alespoň jeden z nich musí dovolovat vložení okulárního měřítka a musí být vybaven zaostřováním,

6.5 Walton-Becketovým kruhovým měřítkem s kruhem vymezujícím při pracovním měření kruhové pole o průměru 100 μm ± 2μm.

7. Mikroskop musí být seřízen podle instrukcí výrobce a detekční limit kontrolován pomocí fázově kontrastní testovací destičky. Kontrola se provádí denně před zahájením práce.

8. Vzorky se odečítají podle následujících pravidel:

8.1 počitatelné vlákno je jakékoliv vlákno, jehož délka je větší než 5 μm, průměr menší než 3μm, poměr délky ku průměru minimálně 3 : 1,

8.2 jakékoliv počitatelné vlákno, jehož oba konce jsou uvnitř gratikulární plochy se počítá jako jedno vlákno; jakékoliv vlákno, jehož jen jeden konec je uvnitř plochy se počítá polovinou,

8.3 gratikulární plochy pro počítání se vyberou nahodile uvnitř exponované plochy filtru,

8.4 svazek vláken, který se v průběhu své délky jeví v jednom nebo více bodech jako solidní a nerozdělený, ale v jiných bodech je rozdělen do oddělených svazků (rozdělených vláken) se počítá jako jednotlivé vlákno, jestliže jeho rozměry odpovídají počitatelnému vláknu; průměr se přitom měří na nerozdělené části,

8.5 v jakémkoliv jiném svazku vláken, v němž se jednotlivá vlákna dotýkají nebo kříží, se vlákna počítají individuálně, jestliže je lze dostatečně rozlišit tak, aby bylo možno určit, zda odpovídají definici pro počitatelné vlákno; jestliže nelze jednotlivá vlákna odpovídající této definici rozlišit, je svazek pokládán za počitatelné vlákno, jestliže posuzován jako celek odpovídá definici počitatelného vlákna,

8.6 jestliže je více než 1/8 gratikulární plochy pokryta částicemi nebo jejich svazkem, musí být pro počítání zvolena jiná plocha,

8.7 počítá se 100 vláken, přičemž se odečítá minimálně 20 gratikulárních ploch, nebo se vyšetří 100 gratikulárních ploch,

8.8 průměrný počet vláken v jednom poli se vypočítá dělením počtu počitatelných vláken počtem vyšetřených polí. Vliv počtu skvrn na filtru a kontaminace filtru se musí omezovat a musí být udrženy pod hodnotu 3 vlákna na 100 polí a posuzuje se srovnáním s čistými filtry.

ČÁST C

Způsob měření a hodnocení inhalační expozice chemických látek a prachu

1. Pro zjištění inhalační expozice zaměstnance na pracovišti, musí se použít tam, kde je to možné, osobní odběr vzorků ovzduší vhodným zařízením, připevněným na těle. Tam, kde skupina zaměstnanců provádí identické nebo podobné úkony na stejném místě a je obdobně exponována, považuje se za reprezentativní pro celou skupinu, jeli odběr prováděn na vybraných zaměstnancích uvnitř této skupiny.

2. Postup měření musí dávat o inhalační expozici zaměstnance škodlivinám v pracovním ovzduší reprezentativní výsledky odvozené od časově váženého průměru jejich koncentrací (kp). Výpočet časově váženého průměru koncentrací musí postihnout všechny pracovní operace i veškerou ostatní činnost v průběhu pracovní doby. Průměrnou koncentrací kp se rozumí hodnota vypočtená z naměřených koncentrací k1 kn podle vzorce:

k1.t1 + k2.t2 + ...... + kn.tn
kp = ———————————
t1 + t2 + ............ + tn

kde

k1 - kn = koncentrace v ovzduší získané jednotlivými odběry (měřeními)

t1 - tn = doba trvání jednotlivých odběrů (měření).

3. Odběry vzorků a měření na pevně stanovených místech (stacionární) se mohou používat, jestliže jejich výsledky umožňují zjistit míru inhalační expozice zaměstnance na pracovišti. Vzorky se musí odebírat ve výšce dýchací zóny a v bezprostřední blízkosti zaměstnanců.

4. Postup měření musí odpovídat látce, která má být měřena, jejím limitním hodnotám (PEL, NPK-P) a složení pracovního ovzduší.

5. Výsledek musí být dostatečně spolehlivý s ohledem na limitní hodnoty látky a udán ve stejných jednotkách.

6. Jestliže metoda měření není specifická jen pro danou látku, musí být celá naměřená hodnota vztažena na látku, která má být hodnocena.

7. Meze stanovitelnosti musí odpovídat nejméně jedné čtvrtině PEL.

8. Musí být zajištěna správnost měřicího postupu. U metody musí být zajištěna celková správnost odpovídající odhadu relativní chyby ±25%.

9. Pro měření musí být použity postupy ověřené v podmínkách praxe.

Hodnocení inhalační expozice

1. Jestliže v pracovním ovzduší nelze s jistotou vyloučit přítomnost jedné, či více látek v plynné formě nebo jako aerosolu, musí se zhodnotit jejich koncentrace a zjistit všechny skutečnosti, které mohou být relevantní pro expozici:

a) látky používané nebo vyráběné,

b) technická zařízení a technologické operace a

c) časové a prostorové rozdělení koncentrací látek.

2. Limitní hodnota pro chemické látky nebo prach v pracovním ovzduší je dodržena, jestliže hodnocení ukáže, že ji koncentrace ve vzduchu dýchací zóny nepřekračuje. Pokud jsou podklady nedostatečné pro kvalifikované posouzení, zda jsou limitní hodnoty dodrženy, musí být provedeno další šetření a měření.

3. Jestliže hodnocení ukáže, že:

a) nejsou limitní hodnoty dodrženy, musí být zjištěny důvody, pro které byla limitní hodnota překročena a musí být zavedena co nejrychleji odpovídající opatření pro nápravu situace a hodnocení se musí zopakovat,

b) jsou limitní hodnoty dodrženy, musí se podle potřeby v pravidelných intervalech provádět následná měření, aby se potvrdilo, že dosavadní situace stále trvá; čím více se zjištěná hodnota blíží hodnotě limitní, tím častěji se musí měření provádět nebo že

c) nedochází současně k podstatným změnám v podmínkách pracoviště, které by mohly pravděpodobně vést ke změně expozice zaměstnance, může být snížena frekvence kontrol dodržení limitní hodnoty měřením; v takových případech musí být však pravidelně kontrolováno, zda hodnocení vedoucí k tomuto závěru je stále ještě použitelné.

4. Jestliže jsou zaměstnanci vystaveni současně nebo následně více než jedné látce, musí být tato skutečnost brána v úvahu při hodnocení zdravotního rizika, jemuž jsou vystaveni.

Část D

Měření vdechovatelné a respirabilní frakce polétavého prachu

Pro hodnocení expozice prachu platí zásady uvedené v části C s těmito doplňky: Způsob a technika odběru a stanovení koncentrace frakcí polétavého prachu vdechovatelné a respirabilní frakce v pracovním ovzduší podle přijatých konvencí v ČSN EN 481 gravimetricky. Strategie měření, výběr vhodného měřicího postupu a zpracování výsledků dle ČSN EN 482 a ČSN EN 689.

Princip zkoušky

Podstatou metody je prosávání vzduchu zařízením s filtrem, na němž se určitá frakce polétavého prachu kvantitativně zachytí.

Prosávání vzduchu je nejčastěji zajištěno čerpací jednotkou s elektronickou regulací průtoku, popř. jiným způsobem (Venturiho trubice napojená na zdroj stlačeného vzduchu, rotace misky s filtrem apod.).

Vstupním zařízením může být cyklon, impaktor, elutriátor, popř. jiné zařízení, které zachycuje částice odlučovaných frakcí prachu, které musí odpovídat přijatým konvencím uvedeným v ČSN EN 481. (V tomto smyslu je možno používat i zařízení splňující požadavky Johannesburgské konvence).

Rozsah použití zkoušky

Je to rozdíl mezi horní mezí stanovitelností a mezí detekce hmotnosti odebraného prachu na filtru. Rozsah použití zkoušky závisí na době odběru, citlivosti analytických vah, typu filtru a typu prachu.

Mez detekce je nejmenší statisticky významný rozdíl v hmotnosti, který lze vypočítat z hmotnosti filtru s odebraným prachem a hmotnosti čistého filtru. Je ji možno odhadnout z hmotností opakovaně vážených slepých vzorků takto:

xD = x0 + k.s0 kde x0 průměrný rozdíl hmotnosti slepých vzorků před expozicí a po expozici

k je konstanta, doporučuje se hodnota 3

s0 je průměrná směrodatná odchylka hmotnosti slepých vzorků před a po expozici (viz. kapitola Validace)

Horní mez stanovitelnosti polétavého prachu je největší hmotnost odebraného prachu v případě, že ještě nedochází k odpadávání prachových částic z filtru. Je závislá na maximální únosnosti filtru (u membránového filtru je asi 15-20 mg, u některých vláknitých filtrů až 80 mg, u PUF filtrů závisí na velikosti filtru a pórů).

Vzorkování, konzervace a přeprava vzorků

Vzorek prachu je získán prosáváním zkoumaného ovzduší odběrovou aparaturou. Před odběrem se doporučuje provést kontrolu těsnosti aparatury. Průtoková rychlost, která musí být dodržena po celou dobu odběru v povolených mezích (max. ± 5% hodnoty průtokové rychlosti jmenovité) se liší podle druhu použitého odběrového zařízení. U osobních odběrových aparatur s čerpadlem se pohybuje hodnota jmenovité průtokové rychlosti v rozmezí 1-3,5 litrů/min., u osobních vzorkovačů (samplerů) u nichž je prosávání založeno na jiném principu než je tomu u sestavy čerpadlo + odběrová hlavice i více, např. 10 litrů/min. U stacionárních aparatur až 50 litrů/min. Zároveň s reálnými vzorky je nutno transportovat slepé vzorky, tj. vzorky, se kterými se manipuluje zcela obdobně jako s reálnými vzorky, vyjma prosávání vzdušin těmito filtry. Doporučuje se počet 1 až 4, popř. počet slepých vzorků přizpůsobit vyššímu počtu vzorkovaných pracovišť.

Vzorek prachu se uchovává a transportuje v odběrové hlavici popř. se exponované filtry v objímkách, miskách či jinak fixované podle typu použité aparatury přemístí do transportních obalů nebo boxů. V laboratoři se filtry umisťují v Petriho miskách v exsikátoru do dalšího zpracování. Doba archivace exponovaných filtrů je dána minimálně termínem vydání protokolu o zkoušce zkušební laboratoře pokud nebyl filtr podroben dalším destruktivním zkouškám. Obecně postup vzorkování a konzervace vzorků musí respektovat návod k použití konkrétního odběrového zařízení výrobce, není-li v rozporu s některým bodem standardní metody.

Etalony, referenční materiály

Závaží o rozsahu hmotnosti , pokud možno odpovídající hmotnosti vážených filtrů.

Přístroje a zařízení

1. Kompletní odběrová hlavice (vybavená selektorem oddělující frakce polétavého prachu vyhovující konvencím podle ČSN EN 481), vyrobená z materiálu, který zaručuje, že nebude ovlivněno stanovení koncentrace prachu ani následné analýzy filtru (stanovení obsahu kovů, organických látek apod.).

2. Čerpací jednotka - čerpadlo zajišťující dodržení hodnoty požadovaného jmenovitého průtoku při odběru s maximální odchylkou ±5%, tedy čerpadlo s elektronickou regulací průtoku nebo čerpadlo vybavené omezovací tryskou (kontrola průtoku je možná pouze při vybavení soustavy vakuometrem, tedy prostřednictvím hodnoty podtlaku, pod níž nesmí klesnout, má-li se průtok s postupným zanášením filtru snížit jen do povolené odchylky) nebo jiné, vybavené indikátorem chybné funkce čerpadla nebo automatickým přerušovačem chodu čerpadla se záznamem délky doby odběru (podle požadavků ČSN EN 1232 - Ovzduší na pracovišti. Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek - požadavky a zkušební metody, ČSN EN 12912 - Ovzduší na pracovišti. Čerpadla pro odběr vzorků chemických látek s objemovým průtokem nad 5 litrů/min - Požadavky a zkušební metody).

3. Časoměrné zařízení vhodného typu a rozsahu, například stopky.

4. Hadice přiměřeného průměru a materiálu, zaručujícího stálost vnitřního průřezu v podtlakovém (nebo přetlakovém) režimu při prosávání odebírané vzdušiny, s dostatečnou tepelnou odolností (pryž, PU, PVC, apod.)

5. Držáky filtrů.

6. Podpůrné destičky pro podložení filtru.

7. Průtokoměr požadovaného rozsahu průtočné rychlosti a takové přesnosti jejího měření, aby bylo možno spolehlivě kontrolovat její kolísání v rozsahu požadovaných ±5%, průtoku, nebo suchý nebo mokrý plynoměr s týmiž vlastnostmi.

8. Stativ, či jiné zařízení pro instalaci stacionárních odběrových zařízení ve výšce odpovídající výšce dýchací zóny exponovaného zaměstnance (s ohledem na jeho pracovní polohu).

9. Příslušenství pro osobní odběr (opasek, brašna, podle typu a provedení přístrojů).

10. Exsikátor s nasyceným roztokem K2CO3 pro udržení konstantní relativní vlhkosti 44 %.

11. Analytické váhy s citlivostí 10g nebo lepší.

12. Petřino misky nebo jiné zařízení pro transport a přechovávání filtrů.

13. Pinzeta s plochými konci pro manipulaci s filtry v laboratoři.

14. Formuláře pro záznamy v terénu a psací potřeby.

15. Teploměr, vlhkoměr, tlakoměr pro měření veličin při kalibraci (justaci) odběrové sestavy v laboratoři a podmínek odběru vzorků ovzduší na pracovišti.

Filtry

Výběr druhu filtru musí uživatel přizpůsobit podmínkám odběru vzorku (např. mikroklimatické podmínky) a potřebě eventuální následné analýzy zachyceného materiálu. Je nutno uvážit vlastnosti filtrů, jako druh materiálu, obsah nečistot, průměr a tloušťku filtru určený pro danou odběrovou hlavici, texturu povrchu filtru, pórovitost (např. průměr vláken, tloušťka a plošná hmotnost u vláknitých filtrů), velikost pórů (např. u membránových filtrů), odolnost vůči podtlaku.

Membránové filtry (pro vdechovatelné frakci velikost pórů ,5μm, pro respirabilní frakci velikost pórů ,5μm) např. směs esterů celulózy, nitrát celulózy, acetát celulózy, celulóza, polykarbonát, polyamid, polytetrafluoretylen (PTFE). Vhodné pro všechny druhy prachu vyjma prachů, jejichž částice mají malou měrnou hmotnost (např. dřevných prachů). Většina z nich není vhodná (s výjimkou PTFE) pro odběr prachu v prostředí s vyšší koncentrací organických rozpouštědel.

Vláknité filtry (pórovitost se významně liší u různých typů materiálů, pro křemenné filtry jsou požadavky přibližně - průměr vláken ,0μm, tloušťka filtru >400 μm a plošná hmotnost >5 mg/cm2) - skleněné, křemenné (quartz), AFPC. Vhodné pro všechny druhy prachů včetně prachů, jejichž částice mají malou měrnou hmotnost. Tyto filtry mají zpravidla vyšší únosnost zachyceného materiálu.

Polyuretanová pěna (druhy dodávané výrobcem pro odběrové zařízení). Pokud není výrobcem uveden návod na další zpracování tohoto filtru, není vhodnou volbou v případě provádění dalších analýz odebraného prachu a v prostředí s vyšší koncentrací organických rozpouštědel.

Postup zkoušky

Postup zkoušky spočívá ve stanovení hmotnostní koncentrace vdechovatelné a/nebo respirabilní frakce, popř. jiné frakce poletavého prachu v pracovním ovzduší osobní nebo stacionární odběrovou aparaturou. Stanovení sestává z přípravných prací v laboratoři, vlastního odběru, zpracování vzorku a výpočtu koncentrace prachu.

Koncentrace dané frakce se vypočte podle vzorce

c = m/V,

kde

c - koncentrace frakce (mg/m3)

m - celková hmotnost prachu (mg)

V - objem odebraného vzorku (m3)

Celková hmotnost prachu se vypočte z rozdílu hmotností filtru před a po odběru (expozici) podle vzorce

m = W2 − W1 ,

kde

W1 - hmotnost filtru před odběrem (mg)

W2 - hmotnost filtru po odběru (mg)

Stejným způsobem se provede výpočet i pro slepé vzorky (viz kapitola - validace).

Objem vzorku vzduchu se stanoví měřením prošlého objemu vzduchu nebo se vypočte jako součin průměrného průtoku a doby odběru podle vzorce

V = Q . t,

kde

Q - minutový průtok odběrovým zařízením (m3/min)

T - doba odběru (min).

Q se stanoví podle návodu výrobce zařízení (aritmetický průměr hodnot průtokové rychlosti na začátku a na konci odběru, jmenovitý průtok čerpadla s omezovací tryskou, Venturiho trubice).

Přepočet na standardní podmínky se provádí tehdy, nebylo-li při měření použito měřidla kalibrovaného za standardních podmínek. Za standardní podmínky se považuje T=20°C a p=101,3kPa).

V případě, kdy měřidlo průtoku je v odběrové sestavě zařazeno za odběrovou hlavicí po směru proudění prosávaných vzdušin (např. je-li k měření průtoku použit rotametr jako součást čerpadla), při výpočtu odebraného objemu je nutno provést korekci na tlakové a teplotní podmínky při justaci sestavy, například podle vzorce:

V = Q . t . (pkal . todb / podb . tkal)1/2 ,

kde

Q - objemový průtok odběrovým zařízením (m3/min)

T - doba odběru (min)

pkal - tlak během kalibrace čerpadla (kPa), tlakoměr zařazen mezi čerpací jednotku a odběrovou hlavici

todb - teplota během kalibrace (°C)

podb - tlak odebraného vzduchu (kPa)

tkal - teplota odebraného vzduchu (°C)

a) Stanovení hmotnostní koncentrace vdechovatelné frakce prachu osobní odběrovou aparaturou

Použije se zařízení s odběrovou hlavicí vyhovující konvenci pro vdechovatelné frakci podle ČSN EN 481.

Přípravné práce

Vizuální kontrola stavu odběrových zařízení, kontrola akumulátorů čerpadla, hadic,

Kondicionace filtrů

před odběrem vzorku musí být filtr kondicionován při konstantní relativní vlhkosti a konstantní teplotě nejméně 24 hodiny. Doporučuje se, aby pro dosažení nejlepší přesnosti okolní teplota byla v rozsahu 15 - 30 °C a byla udržována v rozmezí ± 3 °C, relativní vlhkost v rozmezí 20 - 45 % ± 5 %. Po odběru vzorků musí být filtry kondicionovány za stejných podmínek jako před odběrem. Filtry musí být v exsikátoru během kondicionace uloženy v otevřených přepravních zařízeních, např. Petriho miskách. Exsikátor musí být umístěn co nejblíže analytickým váhám, aby se čas, po který je filtr vystaven jiné vlhkosti, zkrátil na minimum. Z téhož důvodu je vhodné umístit do skříně vah malou kádinku s nasyceným roztokem K2CO3. Pokud je v laboratoři k dispozici váhovna s řízenými tepelně vlhkostními podmínkami, postačí pro kondicionaci filtrů uložení v této místnosti v prázdném exikátoru nebo pod ochranným obalem.

Kontrola správné funkce analytických vah - před vážením každé série filtrů je nutno provést vážení závaží o hmotnosti , pokud možno odpovídající hmotnosti vážených filtrů Odchylka od deklarované hodnoty musí být menší než v laboratoři vypočtená kombinovaná nejistota z nejistoty kalibrace tohoto závaží a nejistoty kalibrace vah. Pokud vznikne podezření na změnu podmínek vážení (teplota, vibrace, mechanický otřes apod.), je nutno provést novou kalibraci vah.

Vážení čistých filtrů

Filtry musí být zváženy do 1 minuty po vyjmutí z exsikátoru, aby se jejich hmotnost nezměnila vlivem odlišné okolní vlhkosti. Exsikátor se musí zavřít po každém vyjmutí filtru. Po kalibraci analytických vah se filtry bez objímky a podpůrných destiček zváží. Filtry se přechovávají v laboratoři v čisté Petriho misce. Manipulace s nimi se děje pouze pinzetou s plochými čelistmi, bez dotýkání se exponované plochy filtru, pouze za okraj. Vážení filtrů s objímkami je možné u speciálních odběrových zařízení podle specifikace výrobců.

Sestavení odběrové hlavice

Filtr a podpůrná destička se do objímky vloží ihned po zvážení, objímky se uloží v transportním obalu popř. se instalují přímo do odběrových hlavic.

Odběr vzorku v terénu

a) Sestaví se odběrová aparatura - čerpadlo, hadička, odběrová hlavice s filtrem, upevní se na pracovníka exponovaného prachu pracovního ovzduší, do jeho dýchací zóny podle příslušné české technické normy ČSN EN 1540.

b) Nastaví se požadovaný průtok sestavy justací čerpadla (průtokoměrem či jiným zařízením)

c) Zaznamená se čas začátku odběru, průtoková rychlost na začátku měření popř. jiné parametry než průtok mající význam pro měření.

d) Po odběru vzorku se zaznamená čas ukončení odběru, průtoková rychlost na konci měření popř. jiné. Filtr v objímce se vyjme z odběrové hlavice a uloží do transportního obalu.

Zpracování vzorku v laboratoři

a) Před vážením se filtr po odběru vzorku kondicionuje za stejných podmínek jako před odběrem. Požadavky na vážení exponovaných filtrů jsou stejné jako u vážení čistých filtrů.

b) Výpočet koncentrace prachu je uveden výše.

c) Všechny práce či manipulace se zařízením musí být v souladu s postupem stanoveným výrobcem zařízení.

b) Stanovení hmotnostní koncentrace respirabilní frakce (podle přijatých konvencí) prachu osobní odběrovou aparaturou.

Respirabilní frakce se odebírá v případě výskytu prachu s převážně fibrogenním účinkem. Stanovení jiných frakcí může být opodstatněné při výzkumných a speciálních úkolech.

Použije se zařízení s odběrovou hlavicí vyhovující konvenci pro respirabilní, popř. jinou frakci podle příslušné české technické normy ČSN EN 481.

Celý postup je identický jako u vdechovatelné frakce s tím, že některá zařízení umožňují stanovení vdechovatelné, respirabilní popř. jiných frakcí současně (odběr jedinou odběrovou hlavicí). V tomto případě se provádí nejen vážení filtru ke stanovení koncentrace respirabilní frakce, ale i vážení ostatních zachycených podílů prachu. Vdechovatelné frakce je pak dána součtem všech zachycených podílů prachu.

c) Stanovení hmotnostní koncentrace vdechovatelné a respirabilní frakce prachu stacionární odběrovou aparaturou

Postup je identický jako u stanovení koncentrace uvedených frakcí poletavého prachu osobní odběrovou aparaturou. Rozdíl je pouze u odběru vzorku v terénu, kdy po sestavení odběrové aparatury se tato umístí na referenčním místě na pracovišti v úrovni dýchací zóny, neupevňuje se na zaměstnance. Referenčními místy jsou míněna místa pro statický odběr vzorků, která reprezentují výskyt a pohyb zaměstnanců.

d) Požadavky na metrologickou návaznost:

Metrologická návaznost je upravena zákony a prováděcími předpisy v platném znění.

Časové intervaly úkonů metrologické návaznosti (kalibrací) jsou upraveny zvláštními právními předpisy pro stanovená měřidla, v případě nestanovených měřidel si laboratoř příslušné intervaly stanoví sama.

Průtoková rychlost v sestavě čerpadlo-odběrová hlavice se měří vždy minimálně před a po každém odběru průtokoměrem, či nepřímo měřidlem jiné veličiny, při zapojení sestavy (viz schéma nejběžnější aplikace) podle doporučení výrobce takto:

Směr toku vzduchu

Vysvětlivka:

Čerpací jednotka (v zapojení nasává) --- odběrová hlavice osazená filtrem (použitým pouze ke kalibraci, stejného typu jaký je použit k odběru vzorků) --- průtokoměr. Jiné zapojení může způsobit nepřesné nastavení správné hodnoty průtokové rychlosti odběrové aparatury!(viz korekce na tlakové a teplotní podmínky při justaci soustavy).

Vyjádření výsledků

Výsledky koncentrace prachu se udávají v mg/m3. Nejistota výsledku se uvádí v % hodnoty výsledku nebo v jednotce mg/m3.

Zaokrouhlování výsledků

Výsledky se zaokrouhlují na 1 desetinné místo.

Validace metody, kontrola stability zkoušek

V následujícím textu jsou použity názvy parametrů podle příslušné české technické normy ČSN ISO 3534 -1.

Pro validaci metody musí laboratoř ověřit níásledující parametry pro konkrétní podmínky a použitou laboratorní a odběrovou techniku:

Rozsah kalibrace: u průtoku je dán rozdílem nejvyšší a nejnižší hodnoty kalibrační závislosti. Pracovní rozsah měřidla průtoku musí respektovat jmenovité hodnoty průtoků hlavic odběrových aparatur. Pracovní rozsah měřidel hmotnosti musí splňovat podmínku nižší dolní meze váživosti vah než je hmotnost použitého čistého filtru.

Nejistota kalibrace: vyjadřuje výskyt chyb při kalibraci nebo použití měřícího zařízení (průtokoměrů, vah, plynoměrů atd.). Zpravidla je vyjádřena jako rozšířená kombinovaná standardní nejistota nebo konfidenční interval. U průtokoměru nesmí být horší než ±5% hodnoty průtoku, které jsou požadovány u stability průtoku čerpacích jednotek, v praxi se pohybuje do ±3%. Používají se váhy s citlivostí 0,01mg nebo lepší.

Mez detekce (mez stanovitelnosti) lze odhadnout výpočtem z opakovaných měření slepých pokusů (pro daný typ filtru). Doporučuje se pro výpočet použít sady nejméně 10 naměřených rozdílů hmotnosti slepých vzorků (čistých filtrů) před a po expozici (myslí se tím vystavení filtru stejným podmínkám jako neznámé vzorky s tím rozdílem, že slepými vzorky není prosáván vzduch obsahující aerosol).

Mez stanovitelnosti se použije v případě požadavku dodržení shodnosti v celém rozsahu kalibrace a vypočte se stejným způsobem jako mez detekce při použití koeficientu k=10.

V souladu s postupem zkoušky se provádí vážení slepých filtrů při každé sérii vzorků. Z výsledků se sestrojí regulační diagram, kde v přípravné fázi se vynese nejméně 10 zjištěných rozdílů hmotnosti (před a po expozici). Pokud poté dojde u slepého vzorku k překročení regulačních mezí (±3s0 ) musí být výsledky u této série prohlášeny za neplatné.

Shodnost vyjadřuje přítomnost a velikost náhodných chyb, tj. variabilitu jednotlivých dílčích kroků při měření prašnosti (vážení, měření průtoku,apod.). Slouží jako výchozí parametr (vyjádřený jako směrodatná odchylka) pro odhad nejistoty výsledku.

Strannost (správnost) strannost metody lze hodnotit jen v definovaných laboratorních podmínkách při zajištění referenční koncentrace aerosolu.

Specifičnost je odhadována na základě znalosti principu metody a experimentů, kterými je možno odhalit rozsah rušivých vlivů interferujících s měřeným faktorem. Měření koncentrace prachu je metodou nespecifickou v případě výskytu kapalného aerosolu při měření závisí záchyt kapalných částic na filtru (nebo částic pevných, na které se kapalné mohou vázat) na tenzi par kapalné látky.

Nejistota výsledků je parametr přidružený k výsledku měření, charakterizující rozptyl hodnot důvodně přisuzovaný výsledkům. Nejistotu výsledků je možno odhadnout jako rozšířenou kombinovanou standardní nejistotu podle zákona o šíření nejistot. Je to souhrn nejistot všech veličin vstupujících do procesu vynásobený koeficientem rozšíření.

Při výpočtu kombinované standardní nejistoty výsledku se významně podílí na výsledku tyto složky:

a) nejistota vnesená kalibrací měřidel - přebírá se z údaje o nejistotě kalibrace,

b) vzorkování - v úvahu připadá vliv směru/rychlosti proudění vzduchu, vlhkost při odběru, shoda průběhu odlučování jednotlivých frakcí prachu odběrovým zařízení s konvenční funkcí,

c) vliv experimentálních podmínek na zkušební postup - vlivy prostředí při vážení a justaci průtoku,

d) vlastnosti a stav předmětu zkoušení, interference - distribuce částic aerosolu, vliv možného elektrostatického náboje váženého filtru na výslednou hmotnost,

e) další vlivy - chyby operátora, aproximace, předpoklady, které jsou součástí zkušební metody.

Rozšířená kombinovaná standardní nejistota výsledku se vypočte podle vzorce

U (p, q, r, ...) = k . ( up2 + uq2 + ur2 + ... )1/2

kde

k - koeficient rozšíření,

up - dílčí standardní nejistota parametru p,

uq - dílčí standardní nejistota parametru q,

ur - dílčí standardní nejistota parametru r.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Příkladmý seznam činností, při kterých může docházet k expozici olovu

1. Manipulace s koncentráty olova.

2. Tavení a zušlechťování olova a zinku (primární a sekundární).

3. Výroba postřiku arsenátu olova a manipulace s ním.

4. Výroba oxidu olovnatého.

5. Výroba dalších sloučenin olova (včetně té části výroby sloučenin alkyl olova, kde tato výroba zahrnuje vystavení zaměstnance metalickému olovu a jeho iontovým sloučeninám).

6. Výroba barev, smaltů, nátěrových hmot a tmelů obsahujících olovo.

7. Výroba baterií a jejich regenerace (do té míry, do jaké se používá nebo je přítomno olovo).

8. Řemeslnické a umělecké práce v cínu a olovu.

9. Výroba olověné pájky.

10. Výroba olověné munice.

11. Výroba předmětů z olova nebo z olověných slitin.

12. Používání nátěrových hmot, smaltů, tmelů a barev obsahujících olovo.

13. Výroba keramiky a hrnčířského zboží (do té míry, do jaké se používá nebo je přítomno olovo).

14. Výroba a práce s křišťálovým sklem.

15. Průmysl umělých hmot používající olověných přísad.

16. Časté používání olověné pájky v uzavřeném prostoru.

17. Tiskařské práce zahrnující používání olova.

18. Odstraňování staveb nebo jejich částí zejména pokud jde o strhávání, pálení a řezání plamenem materiálů, potažených nátěrovou hmotou obsahující olovo a rozbíjení zařízení (například pecí na olovo) v té míře, v jaké se používá nebo je přítomno olovo.

19. Používání olověné munice v uzavřeném prostoru.

20. Výroba a opravy automobilů (v té míře, v jaké se používá neboje přítomno olovo).

21. Výroba poolověné oceli.

22. Temperování oceli olovem.

23. Natírání olovem.

24. Regenerace olova a kovových zbytků obsahujících olovo.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení

ČÁST A

Přípustné a průměrné hygienické limity energetického výdeje při práci s celkovou fyzickou zátěží

Tabulka č. 1

Energetický výdejJednotkyMužiŽeny
Směnový průměrnýMJ6,84,5
Směnový přípustnýMJ85,4
Roční průměrnýMJ16001060
Minutový přípustnýkJ.min-1
w
34,5
575
23,7
395

Tabulka č. 2

Chlapci

Energetický výdejJednotkyVěková skupina
15 až 1616 až 1717 až 18
Směnový průměrnýMJ5,96,97,9
Směnový přípustnýMJ6,27,38,5
Roční průměrnýMJ139016201860
Minutový přípustnýkJ.min-1
W
26,4
440
30
500
32,4
540

Tabulka č. 3

Dívky

Energetický výdejJednotkyVěková skupina
15 až 1616 až 1717 až 18
Směnový průměrnýMJ3,73,84,8
Směnový přípustnýMJ4,44,65,0
Roční průměrnýMJ8708901130
Minutový přípustnýkJ.min-1
w
20,9
350
22,2
370
22,5
375

Přípustné hygienické limity pro hodnoty srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží

Tabulka č. 4

Průměrnáa)102
Nejvyšší přípustnáb)110
Zvýšení nad výchozí hodnotuc)28

Vysvětlivky k tabulce č. 4:

a) hodnota určená k posouzení nálezů při vyšetření skupiny osob, pokud není stanovena též výchozí hodnota srdeční frekvence.

b) hodnota, která může být pro vyšetřovanou osobu ještě dlouhodobě únosná, pokud není překračována hodnota. zvýšení srdeční frekvence nad výchozí (klidovou) hodnotu.

c) nejvyšší přípustná hodnota zvýšení srdeční frekvence nad výchozí hodnotu, která je u zdravých jedinců dlouhodobě únosná.

Přípustné hygienické limity pro průměrnou směnovou časově váženou hodnotu % Fmax

Tabulka č. 5

Přípustné hodnoty v % Fmax pro muže a ženy při práci s převahou:
Převážně dynamické složkyPřevážně statické složky
Celosměnově průměrnéCelosměnově průměrné
3010

Vysvětlivka k tabulce č. 5:

F max (maximální svalová síla) je síla, kterou je schopen zaměstnanec osoba dosáhnout při maximálním volním úsilí vynakládaném konkrétními svalovými skupinami v definované pracovní poloze.

Statickou složkou se rozumí zátěž bez pohybu při svalovém stahu v délce trvání 3 sekund a více nebo jako zátěž spojená s pohybem svalových struktur bez odpočinkových časů.

Převaha statické práce znamená, že statické úkony jsou prováděny v průměrné osmihodinové směně po dobu delší než 4 hodiny.

Průměrné hygienické limity pro směnové a minutové počty pohybů ruky a předloktí za průměrnou osmihodinovou směnu

Tabulka č. 6

% FmaxPrůměrný počet pohybů za
průměrnou osmihodinovou směnu
Průměrný minutový počet pohybů
za průměrnou osmihodinovou směnu
72760058
82430051
92180044
101980041
111810037
121670034
131550032
141440029
151350029
161270026
171200025
181140024
191090023
201040022
211000021
22960020
23930019
24900019
25870018
26840018
27810017
28780017
29750016
30720015
31690015
32660014
33630014
34600013
35580012
36560012
37540011
38520011
39500010
40480010
41460010
4244009
4342009
4440009
4538008
4636008
4734007
4832007
4930007
5027007
5124007
5221007
5318007

ČÁST B

Měření a hodnocení lokální svalové zátěže

Měření lokální svalové zátěže

1. Měření tahů, tlaků pák, rukojetí a jiných ovladačů a hmotnosti břemen, pracovních pomůcek, držených nástrojů pomocí jednoduchých měřidel jako jsou mincíře, momentové klíče, dynamometry, váhy, jednoduché tenzometry bez kontinuálního časového záznamu. Metoda je použitelná pro jednoduché pracovní činnosti.

2. Měření pomocí tenzometrické aparatury s kontinuálním časovým záznamem. Metoda je pro přesnější měření svalových sil.

3. Metody pod body 1 a 2 vycházejí z měření absolutních hodnot vynakládané svalové síly a z následného přepočtu, při kterém jsou porovnávány hodnoty vynakládaných svalových sil s odečtenou (tabulkovou) nebo naměřenou maximální hodnotou svalové síly, korigovanou na věk a pohlaví (%Fmax).

4. Metoda integrované elektromyografie, nejpřesnější, při které je u zaměstnance monitorována odezva funkce neurosvalového systému, resp. snímány elektrofyziologické potenciály vyšetřených svalových skupin .

5. Pro posouzení lokální svalové zátěže je nutné posouzení více kritérií ve vzájemné souvislosti, a to zejména nadměrnosti, jednostrannosti a dlouhodobosti. Za dlouhodobost lze považovat dobu poškozování, která vylučuje úrazový mechanismus. Kritéria jednostrannosti a nadměrnosti jsou posuzována vždy ve vzájemné souvislosti a vypovídají o poměru vynakládaných sil k jejich časovému průběhu z hlediska zátěže stejných anatomických struktur.

6. Nadměrnost a jednostrannost se posuzuje zejména podle

a) velikosti svalové síly,

b) doby, po kterou daná síla působí v průběhu pracovního pohybu, úkonu, operace,

c) pracovní polohy těla, polohy končetin a rozsahu pohybů při vynakládání svalové síly v určitém směru,

d) střídání pracovních pohybů při pracovních úkonech, operací z hlediska zátěže stejných či různých svalových skupin,

e) střídání pracovních operací v průběhu pracovní doby event.v jednotlivých měsících během roku.

f) četnost opakování pracovních pohybů se zapojením stejných svalových skupin v průběhu časové jednotky, pracovní doby.

Hodnocení lokální svalové zátěže

1. Analýza pracovních podmínek zahrnuje zejména:

a) popis práce se sledováním časových faktorů práce,

b) režim práce a odpočinku v průběhu konání práce (zvláště u sezónních prací),

c) rozbor režimu práce uvnitř pracovních operací, délku trvání úkonů, doby odpočinku,

d) plnění výkonových norem, nárazové práce s velkou silovou zátěží,

e) vyhodnocení podílu zátěže svalstva malých svalových skupin na celkové zátěži,

f) vytipování nárazových prací s velkou silovou zátěží,

g) zaujímání nefyziologických pracovních poloh,

h) manipulační rovinu a pohybový prostor,

i) umístění ovládacích prvků stroje nebo technického zařízení,

j) používané pracovní nástroje a nářadí,

k) manipulovaný materiál.

2. Hodnocení lokální svalové zátěže musí vždy zahrnovat údaje, zda

a) v průběhu doby výkonu práce nepřesahují svalové síly krátkodobé limitní hodnoty (v % maximální svalové síly, % Fmax),

b) hodnota celosměnového časově váženého průměru vynakládaných svalových sil nepřesahuje limitní hodnoty,

c) celosměnová četnost pohybů v průměrné osmihodinové směně v závislosti na průměrné směnové časově vážené hodnotě vynakládaných svalových sil nepřekračuje dané limitní hodnoty.

Hodnocení lokální svalové zátěže musí vždy zahrnovat údaje zda

a) v průběhu pracovní doby nepřesahují svalové síly krátkodobé limitní hodnoty (v % maximální svalové síly, % F max),

b) hodnota celosměnového časově váženého průměru vynakládaných svalových sil nepřesahuje limitní hodnoty,

c) četnost pohybů za minutu a za pracovní dobu v závislosti na velikosti vynakládaných svalových sil nepřekračuje dané limitní hodnoty.

ČÁST C

Hodnocení pracovních poloh

1. Při hodnocení polohy trupu se vychází z polohy páteřního výrůstku sedmého krčního obratle a horní hrany velkého chocholíku, které definují neutrální polohu. Úhly pro hodnocení polohy trupu jsou pak vztaženy k vertikální rovině. Úhel mezi rovinou procházející trupem v neutrální poloze a vertikální rovinou je 4o.

2. Při hodnocení polohy krku a hlavy se vychází buď z úhlu pohledu (při poloze trupu v neutrální poloze), tj. z velikosti úhlu pod horizontální rovinou oka, nebo z velikosti úhlu sklonu hlavy a krku k vertikální rovině.

3. Při hodnocení horních končetin se vychází ze dvou bodů na horní končetině, tj. vnější části klíční kosti a loketního kloubu. Vzpažení horní končetiny je definována jako úhel, který svírá končetina v pracovní poloze vzhledem k neutrální poloze paže. Neutrální poloha je poloha končetiny volně visící podél těla.

Obrázek č. 1

TRUP
TRUP

KROK 1:
NEPŘIJATELNÁ POLOHA
Statická poloha trupuPředklon trupu větší než 60°.
Zakloň bez opory celého těla.
Výrazný úklon či pootočení trupu větší než 20°.
Dynamická poloha TrupuPředklon trupu větší než 60° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min.
Záklon trupu při frekvenci větší nebo rovné 2/min.
Výrazný úklon trupu či pootočení větší než 20° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min.
PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA
Statická polohaPředklon trupu 40 až 60 ° bez opory trupu (KROK 2 A).
Zákon trupu s oporou těla (KROK 2 B).
Výrazný úklon či rotace větší 10° a menší než 20°.
Dynamická polohaPředklon trupu větší než 60° při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 C).
Výrazný úklon trupu do stran větší než 20° při frekvenci pohybů menší než 2/min. (KROK 2 A).
Záklon trupu při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 C).
KROK 2:A) Přijatelná, jestliže doba držení v této poloze je kratší než maximálně přijatelný čas držení (v minutách).
B) Přijatelná, jestliže je opora trupu (zádová opera).
C) Nepřijatelná, jestliže stroj je používán po dobu delší než polovinu pracovní směny.

Obrázek č. 2

HLAVA - KRK
HLAVA - KRK

KROK 1:
NEPŘIJATELNÁ POLOHA
Statická polohaPředklon hlavy větší než 25° bez podpory trupu.
Záklon hlavy bez podpory celé hlavy.
Úklon a rotace hlavy větší ne