PLUS na zkoušku

Zákon č. 344/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 108/2007
Platnost od 21.12.2007
Účinnost od 01.03.2008
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.03.2008

344

01.03.2008

ZÁKON

01.03.2008

ze dne 5. prosince 2007,

01.03.2008

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2008

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.03.2008

ČÁST DRUHÁ

01.03.2008

Změna zákona o přestupcích

01.03.2008

Čl. III

01.03.2008

V § 24 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 370/2000 Sb. a zákona č. 62/2002 Sb., písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 4 až 6 zní:

01.03.2008

"c) poruší povinnost

01.03.2008

1. uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu údaje o své obchodní firmě, a nemá-li ji, o jménu a příjmení nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky, podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni, popřípadě o zápisu organizační složky podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku, včetně spisové značky4),

01.03.2008

2. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo uložit listinu do sbírky listin5),

01.03.2008

3. používat při podnikání obchodní firmu, a nemá-li ji, jméno a příjmení nebo název6).

01.03.2008

4) § 13a obchodního zákoníku.

01.03.2008

5) § 27 až 38l obchodního zákoníku.

01.03.2008

6) § 8 až 11 obchodního zákoníku.".

01.03.2008

Dosavadní poznámky pod čarou č. 3m, 3n, 3h, 3o, 3i, 3c, 4, 5, 6, 7, 10 a 11 se označují jako poznámky pod čarou č. 7 až 18, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.


01.03.2008

ČÁST TŘETÍ

01.03.2008

ÚČINNOST

01.03.2008

Čl. IV

01.03.2008

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.03.2008

Vlček v. r.

01.03.2008

Klaus v. r.

01.03.2008

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru