Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2007>Předpis č. 344/2007 Sb.

Předpis č. 344/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Ze dne05.12.2007
Částka108/2007
Platnost od21.12.2007
Účinnost od01.03.2008
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Aktuální verze


744x145_ZPL_mobilní aplikace_v2 kopie.png

344

ZÁKON

ze dne 5. prosince 2007,

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o přestupcích

Čl. III

V § 24 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 370/2000 Sb. a zákona č. 62/2002 Sb., písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 4 až 6 zní:

"c) poruší povinnost

1. uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu údaje o své obchodní firmě, a nemá-li ji, o jménu a příjmení nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky, podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni, popřípadě o zápisu organizační složky podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku, včetně spisové značky4),

2. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo uložit listinu do sbírky listin5),

3. používat při podnikání obchodní firmu, a nemá-li ji, jméno a příjmení nebo název6).

4) § 13a obchodního zákoníku.

5) § 27 až 38l obchodního zákoníku.

6) § 8 až 11 obchodního zákoníku.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 3m, 3n, 3h, 3o, 3i, 3c, 4, 5, 6, 7, 10 a 11 se označují jako poznámky pod čarou č. 7 až 18, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru