PLUS na zkoušku

Zákon č. 296/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

Částka 97/2007
Platnost od 29.11.2007
Účinnost od 01.01.2008
Zařazeno v právních oblastech
více
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.01.2008

296

01.01.2008

ZÁKON

01.01.2008

ze dne 31. října 2007,

01.01.2008

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

01.01.2008

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2008

ČÁST PRVNÍ

01.01.2008

Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

01.01.2008

Čl. I

01.01.2008

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 6 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

01.01.2008

"g) veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, zřízené podle zvláštního zákona2a),

01.01.2008

2a) Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 483/2006 Sb.".

01.01.2008

2. V § 11 odst. 2 se za slovo "dávat" vkládá slovo "insolvenčnímu".

01.01.2008

3. V § 18 odst. 4 se za slova "není přípustné," vkládá slovo "insolvenční".

01.01.2008

4. V § 21 odst. 1 se slova "(dále jen "seznam")" zrušují.

01.01.2008

5. V § 21 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:

01.01.2008

"(2) Náležitosti seznamu insolvenčních správců, údaje do něj zapisované, jeho členění, vedení a podmínky zápisu do něj a vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce upravuje zvláštní právní předpis9a).

01.01.2008

(3) Insolvenčním správcem se pro účely tohoto zákona rozumí i hostující insolvenční správce.

01.01.2008

9a) Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.".

01.01.2008

6. V § 22 odst. 1 se za slovo "ustanovení" vkládá slovo "insolvenčním".

01.01.2008

7. V § 22 odst. 1 a 2 se za slovo "seznamu" vkládají slova "insolvenčních správců".

01.01.2008

8. V § 23 se slova " ; uzavření této smlouvy je podmínkou pro zápis do seznamu podle § 21 odst. 1 a pro ustanovení insolvenčního správce podle § 22 odst. 2" zrušují.

01.01.2008

9. V § 24 odst. 2 se za slovo "funkci" vkládá slovo "insolvenčního".

01.01.2008

10. V § 31 odst. 1 a § 32 odst. 1 se za slovo "slyšení" vkládá slovo "insolvenčního".

01.01.2008

11. V § 37 odst. 4 se za slovo "byl" vkládá slovo "insolvenční".

01.01.2008

12. V § 38 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.01.2008

"(4) Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně.".

01.01.2008

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2008

13. V § 47 odst. 2 se slovo "zástupce" nahrazuje slovem "zastupitelství".

01.01.2008

14. V § 48 odst. 2 se slova "tohoto správce" nahrazují slovy "insolvenčního správce".

01.01.2008

15. V § 58 odst. 2 písm. f) se slovo "uzávěrky" nahrazuje slovem "závěrky".

01.01.2008

16. V § 62 odst. 1 se slovo "insolvenčních" zrušuje.

01.01.2008

17. V § 97 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2008

"(2) Insolvenční návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží.".

01.01.2008

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2008

18. V § 102 odst. 1 písmeno g) zní:

01.01.2008

"g) Českou národní banku, je-li dlužník účastníkem platebního systému uvedeného v seznamu České národní banky podle zákona upravujícího platební styk1), nebo účastníkem vypořádacího systému podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu18),".

01.01.2008

19. V § 102 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

01.01.2008

20. V § 107 odst. 1 se za slovo "na" vkládá slovo "majetek".

01.01.2008

21. V § 107 odst. 3 se za slovo "kdy" vkládá slovo "insolvenční".

01.01.2008

22. V § 107 odst. 4 se za slovo "než" vkládá slovo "insolvenční".

01.01.2008

23. V § 112 odst. 4 se za slova "lhůtě podal" vkládá slovo "insolvenčnímu".

01.01.2008

24. V § 137 odst. 1 se slovo "insolvenčních" zrušuje.

01.01.2008

25. V § 137 odst. 3 se za slovo "svolá" vkládá slovo "insolvenční".

01.01.2008

26. V § 138 odst. 2 se za slovo "znění" vkládá slovo "zvlášť".

01.01.2008

27. V § 161 větě třetí se za slovo "může" vkládá slovo "insolvenční".

01.01.2008

28. V § 168 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2008

"a) náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li předběžný správce ustanoven insolvenčním správcem,".

01.01.2008

29. V § 168 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.01.2008

"b) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného soudem a správce podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému správci nebo insolvenčnímu správci,".

01.01.2008

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

01.01.2008

30. V § 214 odst. 2 se slova "k soudu" zrušují.

01.01.2008

31. V § 216 odst. 1 se slova "§ 213" nahrazují slovy "§ 214".

01.01.2008

32. V § 218 odst. 1 se za slovo "doplní" vkládá slovo "insolvenční".

01.01.2008

33. V § 224 odst. 1 se za slova "tuto osobu" a za slova "pro který" vkládá slovo "insolvenční".

01.01.2008

34. V § 231 odst. 2 se slovo "zástupce" nahrazuje slovem "zastupitelství".

01.01.2008

35. V § 235 odst. 2 se za slovo "rozhodnutím" vkládá slovo "insolvenčního".

01.01.2008

36. V § 237 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2008

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2008

37. V § 256 odst. 1 se slova "§ 711" zrušují a slova "tím není dotčeno" se nahrazují slovy "o tom, v kterých případech a za jakých podmínek může pronajímatel vypovědět nájem bytu, tím nejsou dotčena".

01.01.2008

38. V § 266 odst. 2 se slovo "Účastníkem" nahrazuje slovy "Není-li dále stanoveno jinak, účastníkem".

01.01.2008

39. V § 267 odst. 2 se slova "§ 202 odst. 5" nahrazují slovy "§ 203 odst. 5".

01.01.2008

40. V § 277 odst. 4 se slovo "uzávěrku" nahrazuje slovy "závěrku nebo přehled o příjmech, výdajích, majetku a závazcích".

01.01.2008

41. V § 285 odst. 3 se slova "v případě přivolení k výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku" nahrazují slovy "při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu".

01.01.2008

42. V § 298 odst. 2 se za slovo "odměnu" vkládá slovo "insolvenčního".

01.01.2008

43. V § 300 se za slova "na základě rozhodnutí" vkládá slovo "insolvenčního".

01.01.2008

44. V § 302 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2008

"(4) Ke dni sestavení konečné zprávy sestaví insolvenční správce účetní závěrku.".

01.01.2008

45. V § 304 odst. 3 větě druhé se za slova "k tomuto jednání" vkládá slovo "insolvenční".

01.01.2008

46. V § 304 odst. 4 se za slova "zprávě a vyúčtování" vkládá slovo "insolvenčního".

01.01.2008

47. V § 305 odst. 2 se slova "§ 168 odst. 1 písm. d)" nahrazují slovy "§ 168 odst. 1 písm. e)".

01.01.2008

48. V § 306 odst. 2 se za slovo "předloženého" vkládá slovo "insolvenčním".

01.01.2008

49. V § 307 odst. 3 se za slovo "jim" vkládá slovo "insolvenční".

01.01.2008

50. V § 307 odst. 4 větě první se za slova "do úschovy u" vkládá slovo "insolvenčního".

01.01.2008

51. V § 313 odst. 3 se za slova "odstavce 2" vkládá slovo "insolvenční".

01.01.2008

52. V § 316 odst. 1 se za slova "tohoto podniku podle" vkládá slovo "insolvenčním".

01.01.2008

53. V § 316 odst. 4 se slova "není též" nahrazují slovem "je", slovo "nedosáhl" slovem "dosáhl", slova "méně než" slovem "nejméně", slovo "hlavním" se zrušuje a na konci textu se doplňují slova " ; ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno".

01.01.2008

54. V § 316 odst. 5 se slovo "odstavec" nahrazuje slovy "omezení podle odstavce".

01.01.2008

55. V § 321 odst. 1 se slova "§ 67" nahrazují slovy "§ 107".

01.01.2008

56. V § 330 odst. 6 se slovo "uzávěrku" nahrazuje slovem "závěrku".

01.01.2008

57. V § 339 odst. 4 a § 363 odst. 1 písm. e) se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 4".

01.01.2008

58. V § 350 odst. 2 se za slovo "rozhodnutí" vkládá slovo "insolvenčního".

01.01.2008

59. V § 360 odst. 1 se za slova "právní moci rozhodnutí" vkládá slovo "insolvenčního".

01.01.2008

60. V § 363 odst. 1 písm. b) se za slovo "prodloužení" vkládá slovo "insolvenčním".

01.01.2008

61. V § 373 odst. 2 písm. b), § 373 odst. 4, § 374 odst. 1 písm. b), § 374 odst. 3, § 385 odst. 2 písm. b) a § 385 odst. 4 se slova "[§ 2 písm. f)]" nahrazují slovy "[§ 2 písm. g)]".

01.01.2008

62. V § 374 odst. 2 se za slovo "zasílá" vkládá slovo "insolvenční".

01.01.2008

63. V § 382 odst. 1 se slova "§ 380" nahrazují slovy "§ 379".

01.01.2008

64. V § 385 odst. 4 se slova "§ 380" nahrazují slovy "§ 379" a slova "§ 387" se nahrazují slovy "§ 386".

01.01.2008

65. V § 402 odst. 4 se číslo "2" nahrazuje číslem "3".

01.01.2008

66. V § 406 odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.2008

"a) uvede informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem,".

01.01.2008

67. V § 411 odst. 2 se za slovo "rozhodnutí" vkládá slovo "insolvenčního".

01.01.2008

68. V § 419 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2008

69. V § 422 odst. 3 se za slova "odstavců 1 a 2" vkládá slovo "insolvenční".

01.01.2008

70. V § 425 odst. 1 se slova "Je-li pravomocně ukončeno insolvenční řízení" nahrazují slovy "Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení".

01.01.2008

71. V § 431 písm. a) se slova "náležitosti písemného podání, kterým se popírá pohledávka v reorganizaci," zrušují.

01.01.2008

72. V § 431 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2008

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

01.01.2008

73. V § 432 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

01.01.2008

"(2) Jestliže v době do 31. prosince 2008 dojde insolvenční návrh insolvenčnímu soudu mimo rozvrženou pracovní dobu insolvenčního soudu, nebo ve dnech pracovního klidu, pak se povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh (§ 101 odst. 1), pokládá za splněnou i tehdy, učiní-li tak insolvenční soud do 2 hodin po zahájení rozvržené pracovní doby.

01.01.2008

(3) Do 31. prosince 2008 obsahuje insolvenční rejstřík seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a veřejně přístupné písemnosti a informace z insolvenčního spisu.

01.01.2008

(4) V případě postupu podle § 422 odst. 1 a 2 se do 31. prosince 2008 nepřipojují informace o charakteru osobního údaje, který není zveřejňován.".

01.01.2008

ČÁST DRUHÁ

01.01.2008

Změna zákona směnečného a šekového

01.01.2008

Čl. II

01.01.2008

Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 43 odst. 2 body 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí:

01.01.2008

"2. bylo-li ohledně majetku směnečníka, ať přijal směnku nebo ne, vydáno rozhodnutí o úpadku1) nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu1) pro nedostatek majetku, zastavil-li směnečník své platy nebo byl-li bezvýsledně veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na jeho majetek;

01.01.2008

3. bylo-li ohledně majetku výstavce směnky, který zakázal její předložení k přijetí, vydáno rozhodnutí o úpadku nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.

01.01.2008

1) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

2. V § 44 odstavec 6 zní:

01.01.2008

"(6) Bylo-li ohledně majetku směnečníka, ať směnku přijal nebo ne, či výstavce směnky, který zakázal její předložení k přijetí, rozhodnuto o úpadku nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, stačí k výkonu práva postihu předložit příslušná rozhodnutí soudu.".

01.01.2008

ČÁST PÁTÁ

01.01.2008

Změna občanského soudního řádu

01.01.2008

Čl. V

01.01.2008

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb. a zákona č. 315/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 9 odst. 3 písm. i) se za slova "fondem a" vkládá slovo "insolvenčním" a slovo "konkursní" se nahrazuje slovem "majetkové".

01.01.2008

2. V § 9 odst. 3 se písmena s) a t) zrušují.

01.01.2008

Dosavadní písmena u) až x) se označují jako písmena s) až v).

01.01.2008

3. V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 53c zní:

01.01.2008

"(4) Krajské soudy dále rozhodují jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech53c).

01.01.2008

53c) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2008

4. V § 35 odst. 1 písmeno k) zní:

01.01.2008

"k) v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů, a moratoria53c),".

01.01.2008

5. V § 85 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.01.2008

"(4) Obecným soudem insolvenčního správce při výkonu jeho funkce je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.".

01.01.2008

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

01.01.2008

6. V § 87 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 62f zní:

01.01.2008

"(2) Jde-li o insolvenční řízení, v němž se má řešit úpadek nebo hrozící úpadek osoby, tvořící s dlužníkem koncern62f), je vedle soudu uvedeného v § 85a k řízení příslušný také soud, u něhož probíhá insolvenční řízení řešící úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka.

01.01.2008

62f) § 66a obchodního zákoníku.".

01.01.2008

7. V § 88 se písmeno i) zrušuje.

01.01.2008

Dosavadní písmena j) až p) se označují jako písmena i) až o).

01.01.2008

8. V § 118b odst. 1 se slova "ve sporech vyvolaných konkursem a vyrovnáním" nahrazují slovy "v incidenčních sporech v rámci insolvenčního řízení53c)".

01.01.2008

9. V § 235a odst. 1 se slova "odst. 2 a 3" nahrazují slovy "odst. 2 až 4".

01.01.2008

10. V § 238a odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2008

"a) v insolvenčním řízení53c),".

01.01.2008

11. V § 260b odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.2008

"a) probíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek povinného53c) a po dobu trvání účinků moratoria na majetek povinného,".

01.01.2008

12. V § 260b odst. 2 se písmena b) a c) zrušují.

01.01.2008

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

01.01.2008

13. V § 338i odst. 1 se slova "správců konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčních správců".

01.01.2008

14. Poznámka pod čarou č. 94 zní:

01.01.2008

"94) § 21 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.".

01.01.2008

15. V § 338i odst. 2 se slova "správců konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčních správců".

01.01.2008

ČÁST SEDMÁ

01.01.2008

Změna zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

01.01.2008

Čl. VII

01.01.2008

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 313/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 37a odst. 2 se slova "konkursu vedeného na majetek dlužníka, popřípadě předmětem vyrovnání" nahrazují slovy "zahrnuty do majetkové podstaty".

01.01.2008

2. Poznámka pod čarou č. 20b zní:

01.01.2008

"20b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

3. V § 37a odst. 6 se slova "konkursní podstaty" nahrazují slovy "majetkové podstaty".

01.01.2008

ČÁST OSMÁ

01.01.2008

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

01.01.2008

Čl. VIII

01.01.2008

V § 33 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb., se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

01.01.2008

Čl. IX

01.01.2008

Přechodné ustanovení

01.01.2008

V případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se povinnost stanovená v § 33 odst. 3 vztahuje na správce konkursní podstaty.

01.01.2008

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

01.01.2008

Čl. XII

01.01.2008

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 9 odst. 3 písmeno f) zní:

01.01.2008

"f) zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení končí, jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce.".

01.01.2008

2. V § 12 odst. 4 se slova "navrhnout prohlášení konkursu" nahrazují slovy "podat insolvenční návrh".

01.01.2008

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2008

Změna zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

01.01.2008

Čl. XIII

01.01.2008

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb. a zákona č. 315/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 zní:

01.01.2008

"§ 8

01.01.2008

Překážky provozování živnosti

01.01.2008

(1) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, ode dne

01.01.2008

a) prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu26),

01.01.2008

b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování podniku.

01.01.2008

(2) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu. Místně příslušný živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou ve větě první, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.

01.01.2008

(3) Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může taková osoba učinit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce.

01.01.2008

(4) V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.

01.01.2008

(5) Fyzická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru (§ 22 odst. 4), nemůže po dobu trvání zákazu tuto živnost provozovat.

01.01.2008

26) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

2. V § 13 odst. 1 písm. c) se slovo "nebo" za slovem "živnosti," zrušuje.

01.01.2008

3. V § 13 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

01.01.2008

"d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu26); nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, nebo".

01.01.2008

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

01.01.2008

4. V § 13 odst. 2 a 4 se slova "b) až d)" nahrazují slovy "b), c) a e)".

01.01.2008

5. V § 13 odst. 2 se za slova "Správce dědictví" vkládají slova "nebo insolvenční správce".

01.01.2008

6. V § 13 odst. 3 se za slova "písm. a)" vkládají slova "nebo insolvenční správce podle odstavce 1 písm. d)".

01.01.2008

7. V § 57 odst. 1 písm. a) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova "správce dědictví" se vkládají slova "nebo insolvenční správce".

01.01.2008

8. V § 60 odst. 2 písmeno k) zní:

01.01.2008

"k) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o zrušení úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu,".

01.01.2008

9. V § 60 odst. 3 se slova "prohlášení a zrušení konkursu" nahrazují slovy "rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o zrušení úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu".

01.01.2008

Čl. XIV

01.01.2008

Přechodné ustanovení

01.01.2008

V případě řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pravomocně neskončeného do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ustanovení § 13 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vztahuje i na správce konkursní podstaty; pokud správce konkursní podstaty pokračuje v živnosti při úmrtí podnikatele, použije se ustanovení § 57 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2008

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.01.2008

Změna zákona o soudních poplatcích

01.01.2008

Čl. XVI

01.01.2008

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 2 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2008

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

01.01.2008

2. V § 11 odst. 1 písm. i) se slova "která je v konkursu" nahrazují slovy "jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku".

01.01.2008

3. V § 11 odst. 1 písmeno j) zní:

01.01.2008

"j) v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek (insolvenční řízení), s výjimkou incidenčních sporů,".

01.01.2008

4. V § 11 odst. 2 písm. r) se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce" a slova "konkursní podstaty" za slovy "majetku patřícího do" se nahrazují slovy "majetkové podstaty".

01.01.2008

5. V § 11 odst. 4 se čárka za slovem "rozhodnutí" nahrazuje slovem "a" a slova "a o vyrovnací řízení" se zrušují.

01.01.2008

6. V položce 1 a 2 přílohy, Sazebník poplatků, se v Poznámkách k položkám 1 a 2 za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

01.01.2008

"4. Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem se vybere poplatek podle položky 2 písm. c), a to pouze jednou, bez zřetele k tomu, kolika věcí se požadované určení týká. Pro návrh na zahájení řízení o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, to platí obdobně.".

01.01.2008

Dosavadní body 4 až 6 Poznámek k položkám 1 a 2 se označují jako body 5 až 7.

01.01.2008

7. V položce 3 přílohy, Sazebník poplatků, se Poznámka zrušuje.

01.01.2008

8. V položce 8 přílohy, Sazebník poplatků, se v Poznámkách doplňuje bod 3, který zní:

01.01.2008

"3. Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájené na návrh příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.".

01.01.2008

9. Položka 9 přílohy, Sazebník poplatků, zní:

01.01.2008

"Položka 9

01.01.2008

Za návrh na vyhlášení moratoria 50 000,- Kč".

01.01.2008

10. Položka 10 přílohy, Sazebník poplatků, včetně Poznámek zní:

01.01.2008

"Položka 10

01.01.2008

Za návrh na zahájení řízení v incidenčních sporech 1 000,- Kč

01.01.2008

Poznámky:

01.01.2008

1. Poplatek podle této položky se vybere za návrh pouze jednou.

01.01.2008

2. Podle této položky se vybere poplatek také za návrh o vyloučení věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty v incidenčních sporech.".

01.01.2008

11. V položce 17 přílohy, Sazebník poplatků, se v bodě 6 Poznámek za slova "podílového spoluvlastnictví," vkládají slova "v incidenčním sporu,".

01.01.2008

12. V položce 17 přílohy, Sazebník poplatků, se za bod 6 Poznámek vkládá nový bod 7, který zní:

01.01.2008

"7. Je-li odvolání podáno proti jednomu rozhodnutí soudu prvního stupně, vybere se poplatek podle písmene e) této položky pouze jednou.".

01.01.2008

Dosavadní bod 7 Poznámek se označuje jako bod 8.

01.01.2008

13. V položce 18 přílohy, Sazebník poplatků, se v bodě 2 Poznámek za slova "v penězích" vkládají slova "a které nepřevyšuje částku 100 000 Kč".

01.01.2008

14. V položce 18 přílohy, Sazebník poplatků, se v bodě 4 Poznámek za slova "podílového spoluvlastnictví," vkládají slova "v incidenčním sporu,".

01.01.2008

15. V položce 18 přílohy, Sazebník poplatků, se za bod 4 Poznámek vkládá nový bod 5, který zní:

01.01.2008

"5. Je-li dovolání podáno proti jednomu rozhodnutí odvolacího soudu, vybere se poplatek podle písmene b) této položky pouze jednou.".

01.01.2008

Dosavadní bod 5 Poznámek se označuje jako bod 6.

01.01.2008

Čl. XVII

01.01.2008

Přechodné ustanovení

01.01.2008

Za řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání nebo dovolání podávaná po nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají podle tohoto zákona.

01.01.2008

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.01.2008

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

01.01.2008

Čl. XVIII

01.01.2008

V § 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 455/2003 Sb., se věta druhá včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 1 a poznámky pod čarou č. 1 zrušuje.

01.01.2008

ČÁST PATNÁCTÁ

01.01.2008

Změna zákona o účetnictví

01.01.2008

Čl. XIX

01.01.2008

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 17 odst. 1 písmena e) až j) znějí:

01.01.2008

"e) ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs,

01.01.2008

f) ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu,

01.01.2008

g) ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu,

01.01.2008

h) ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu,

01.01.2008

i) ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo

01.01.2008

j) ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis.".

01.01.2008

2. V § 17 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

01.01.2008

3. V § 17 odst. 2 písmena e) až j) znějí:

01.01.2008

"e) ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs,

01.01.2008

f) ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu,

01.01.2008

g) ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu,

01.01.2008

h) ke dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu,

01.01.2008

i) ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo

01.01.2008

j) ke dni, ke kterému stanoví povinnost uzavřít účetní knihy nebo sestavit účetní závěrku zvláštní právní předpis.".

01.01.2008

4. V § 17 odst. 2 se písmeno k) zrušuje.

01.01.2008

5. V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2008

"(5) Pokud právní předpisy stanoví účetní jednotce povinnost sestavit řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a zároveň mezitímní účetní závěrku, mezitímní účetní závěrka se nesestavuje.".

01.01.2008

6. V § 20 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Pokud tento zákon nestanoví jinak, řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenu auditorem tyto účetní jednotky".

01.01.2008

7. V § 20 odstavec 2 zní:

01.01.2008

"(2) Účetní jednotky uvedené v odstavci 1 nejsou povinny mít auditorem ověřenou účetní závěrku

01.01.2008

a) sestavenou v průběhu konkursu, a to po dobu nepřetržitě po sobě jdoucích 36 kalendářních měsíců, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kterým nastaly účinky prohlášení konkursu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor,

01.01.2008

b) sestavenou ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor,

01.01.2008

c) pokud došlo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující,

01.01.2008

d) pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.".

01.01.2008

8. V § 20 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2008

9. V § 29 odst. 1 větě druhé se slova "a pro účely podání návrhu na vyrovnání" zrušují.

01.01.2008

10. V § 31 odst. 3 písm. a) se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčního správce".

01.01.2008

11. V § 31 odst. 3 písm. b) se za slova "písm. d)" vkládají slova "až h)".

01.01.2008

Čl. XX

01.01.2008

Přechodné ustanovení

01.01.2008

Na konkursní řízení zahájená podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, se použijí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2008

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.01.2008

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.01.2008

Čl. XXI

01.01.2008

V § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se slova "nebo vedou-li tyto orgány řízení o konkurzu a vyrovnání plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti" nahrazují slovy " ; tyto informace poskytnou na žádost též jinému orgánu sociálního zabezpečení, je-li účastníkem insolvenčního řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo soudu, který toto řízení vede anebo v tomto řízení ustanovenému insolvenčnímu správci".

01.01.2008

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.01.2008

Změna zákona o bankách

01.01.2008

Čl. XXII

01.01.2008

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 25a odst. 4 písm. a) se slovo "konkurzu" nahrazuje slovem "úpadku".

01.01.2008

2. V § 38f odst. 2 se slova "o prohlášení konkursu" nahrazují slovy "o vydání rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu".

01.01.2008

3. V § 41a odst. 4 se slovo "konkurzních" nahrazuje slovem "insolvenčních".

01.01.2008

4. V § 41d odst. 3 se slova "správce konkurzní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

01.01.2008

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.2008

Změna zákona o komoditních burzách

01.01.2008

Čl. XXIII

01.01.2008

V § 22 odst. 1 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

01.01.2008

"b) osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo soud konkurs zrušil jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo usnesením o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu dvou let po skončení insolvenčního řízení4),

01.01.2008

4) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

ČÁST DVACÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

01.01.2008

Čl. XXVI

01.01.2008

V § 6a odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., se slova "návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenční návrh".

01.01.2008

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.01.2008

Změna zákona o dani z nemovitostí

01.01.2008

Čl. XXIX

01.01.2008

V § 13a odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 242/1994 Sb. a zákona č. 576/2002 Sb., se slova "na jehož majetek byl prohlášen konkurs podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení19)".

01.01.2008

Poznámka pod čarou č. 19 zní:

01.01.2008

"19) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

Čl. XXX

01.01.2008

Přechodné ustanovení

01.01.2008

Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, postupuje se při podávání daňového přiznání podle ustanovení § 13a odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění platném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2008

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2008

Změna zákona o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

01.01.2008

Čl. XXXIII

01.01.2008

V § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 30/2000 Sb., odstavec 3 zní:

01.01.2008

"(3) Notář může též vykonávat funkci insolvenčního správce, předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce v insolvenčním řízení.".

01.01.2008

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o daních z příjmů

01.01.2008

Čl. XXXIV

01.01.2008

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 4 odst. 1 písmeno x) včetně poznámky pod čarou č. 19a zní:

01.01.2008

"x) příjmy plynoucí z odpisu závazků při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle zvláštního právního předpisu19a),

01.01.2008

19a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

2. V § 4 odst. 1 písm. zn) se slova "ve dvou zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období" nahrazují slovy "v jednom zdaňovacím období následujícím bezprostředně po zdaňovacím období", slovo "úpadci" se nahrazuje slovem "dlužníkovi" a slova "v nich" se nahrazují slovy "v něm".

01.01.2008

3. V § 7 odst. 2 písmeno d) zní:

01.01.2008

"d) příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu19a).".

01.01.2008

4. V § 19 odst. 1 písm. h) se slova "vyrovnání nebo při nuceném vyrovnání,19a)" nahrazují slovy "oddlužení nebo reorganizaci provedené podle zvláštního právního předpisu19a),".

01.01.2008

5. V § 19 odst. 1 písmeno zo) zní:

01.01.2008

"zo) příjem podle § 18 plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace podle zvláštního právního předpisu19a), a v jednom zdaňovacím období následujícím bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace.".

01.01.2008

6. V § 24 odst. 2 písm. y) body 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 26i znějí:

01.01.2008

"1. u něhož soud zrušil konkurs26i) proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty,

01.01.2008

2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí26i) na základě výsledků insolvenčního řízení,

01.01.2008

26i) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

7. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se za slova "prohlášení konkursu" vkládají slova " , povolení reorganizace nebo schválení plánu oddlužení".

01.01.2008

8. V § 26 odst. 7 písm. c) se slova "na kterého byl prohlášen konkurs" nahrazují slovy "který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí".

01.01.2008

9. V § 26 odst. 7 písm. d) se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 2".

01.01.2008

10. V § 35a odst. 2 písm. b) se slovo "konkursní" nahrazuje slovem "majetkové".

01.01.2008

11. V § 35a odst. 2 písm. b) se za slova "zvláštního právního předpisu" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 19a.

01.01.2008

12. V § 35a odst. 2 písm. c) se slovo "konkurzní" nahrazuje slovem "insolvenční".

01.01.2008

13. § 38gb včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 41d zní:

01.01.2008

"§ 38gb

01.01.2008

Daňové přiznání v insolvenčním řízení

01.01.2008

(1) Poplatník uvedený v § 2 při rozhodnutí o způsobu řešení jeho úpadku, při předložení konečné zprávy, při podání návrhu na zrušení konkursu, při zrušení konkursu nebo při splnění jiného způsobu řešení úpadku19a) podává daňové přiznání podle zvláštního právního předpisu41d), ve kterém neuplatní nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani ani daňové zvýhodnění. Při stanovení základu daně za uplynulou část zdaňovacího období se vychází z rozdílu mezi příjmy (výnosy) a výdaji (náklady). Obdobně se postupuje při přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu19a).

01.01.2008

(2) Po uplynutí zdaňovacího období, ve kterém došlo k rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, k předložení konečné zprávy, k podání návrhu na zrušení konkursu, ke zrušení konkursu nebo ke splnění jiného způsobu řešení úpadku19a), poplatník podá daňové přiznání41d) za celé zdaňovací období. Splňuje-li stanovené podmínky, uvede v přiznání nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani a daňové zvýhodnění.

01.01.2008

(3) Po uplynutí zdaňovacího období, ve kterém došlo k rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a současně k předložení konečné zprávy, k podání návrhu na zrušení konkursu, ke zrušení konkursu nebo ke splnění jiného způsobu řešení úpadku19a), podá poplatník daňové přiznání41d) za celé zdaňovací období. Splňuje-li stanovené podmínky, uvede v přiznání nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani a daňové zvýhodnění. Dojde-li k předložení konečné zprávy, k podání návrhu na zrušení konkursu, ke zrušení konkursu nebo ke splnění jiného způsobu řešení úpadku19a) k poslednímu dni zdaňovacího období, podává poplatník daňové přiznání za celé zdaňovací období s tím, že splňuje-li stanovené podmínky, uvede v přiznání nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani a daňové zvýhodnění. Obdobně se postupuje při přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu19a).

01.01.2008

(4) Daňová povinnost vzniklá na základě daňového přiznání podle odstavce 1 se považuje za zálohu na daň po vyměření daňové povinnosti podle daňového přiznání podaného podle odstavců 2 a 3.

01.01.2008

(5) Ve zdaňovacích obdobích, která následují po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku a zároveň nebyla předložena konečná zpráva, nebyl podán návrh na zrušení konkursu, nebyl zrušen konkurs nebo nebyl splněn jiný způsob řešení úpadku19a), podává poplatník daňové přiznání za každé zdaňovací období. Splňuje-li stanovené podmínky, uvede v přiznání nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani a daňové zvýhodnění.

01.01.2008

41d) § 40 a 40b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

14. Poznámka pod čarou č. 41c se zrušuje.

01.01.2008

15. V § 38m se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2008

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

01.01.2008

16. Poznámka pod čarou č. 102 se zrušuje.

01.01.2008

17. V § 38m odst. 2 písm. c) se slovo "předchází" nahrazuje slovem "předcházející".

01.01.2008

18. V § 38m odst. 4 úvodní části ustanovení se číslo "3" nahrazuje číslem "2".

01.01.2008

19. V § 38m odst. 7 písmeno c) zní:

01.01.2008

"c) zanikající nebo rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo za období od rozhodného dne přeměny70) do dne zápisu přeměny70) do obchodního rejstříku.".

01.01.2008

Čl. XXXV

01.01.2008

Přechodná ustanovení

01.01.2008

1. Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, použije se pro daň z příjmů související s tímto řízením ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.

01.01.2008

2. Na úroky z úvěrů a půjček plynoucí ze smluv uzavřených před 1. lednem 2008, u nichž nebyly po 31. prosinci 2007 sjednány dodatky, kterými se mění výše poskytované půjčky nebo úvěru anebo výše hrazených úroků, se za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, započaté v roce 2008 a 2009 použije ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2007. Za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, které započalo v roce 2010 a později, se použije ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2008, na veškeré finanční výdaje (náklady) plynoucí ze všech smluv včetně jejich dodatků.

01.01.2008

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2008

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.01.2008

Čl. XXXVI

01.01.2008

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 20 odst. 3 větě třetí se slova "od prohlášení konkursního řízení či vyrovnacího řízení na jeho majetek podle zvláštního zákona45) anebo ode dne právní moci usnesení soudu, jímž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursního řízení pro nedostatek majetku plátce pojistného" nahrazují slovy "ode dne vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek plátce pojistného nebo rozhodnutí o úpadku plátce pojistného".

01.01.2008

Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje.

01.01.2008

2. V § 20 odst. 5 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 45 zní:

01.01.2008

"e) za dobu ode dne vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek plátce pojistného do dne právní moci usnesení soudu, kterým se konkurs ruší45),

01.01.2008

45) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

3. V § 20 odst. 5 písmeno g) zní:

01.01.2008

"g) za dobu od právní moci usnesení soudu, kterým byl zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek plátce pojistného nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo kterým byl zrušen konkurs po zjištění soudu, že majetek plátce pojistného je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů.".

01.01.2008

4. V § 20a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Placení dlužného pojistného a penále ve splátkách nelze povolit, jestliže došlo k jeho zrušení s likvidací nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku plátce pojistného; tyto skutečnosti je plátce pojistného, který žádá o povolení splátek, povinen písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 8 dnů ode dne, kdy nastaly.".

01.01.2009

5. V § 20a odst. 6 písm. b) se slova "je prohlášeno konkursní nebo vyrovnací řízení a jeho majetek anebo jestliže byl usnesením soudu zamítnut návrh na prohlášení konkursního řízení pro nedostatek majetku plátce pojistného" nahrazují slovy "bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku plátce pojistného".

01.01.2008

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

01.01.2008

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

01.01.2008

Čl. XXXVIII

01.01.2008

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 23 odst. 3 se slova "konkursním řízení nebo potvrzena ve vyrovnávacím řízení.39a)" nahrazují slovy "insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu39a).".

01.01.2008

2. Poznámka pod čarou č. 39a zní:

01.01.2008

"39a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

3. V § 23 odst. 6 písm. b) se slova "řízení o konkurzu a vyrovnání" nahrazují slovy "insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek".

01.01.2008

4. Poznámka pod čarou č. 41 zní:

01.01.2008

"41) Například zákon č. 182/2006 Sb., zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

01.01.2008

Čl. XXXIX

01.01.2008

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 4 odst. 1 větě třetí se za slova "nebo ke dni předcházejícímu den účinnosti" vkládají slova "rozhodnutí o".

01.01.2008

2. V § 5a odst. 1 se slova "průběhu konkursu" nahrazují slovy "průběhu insolvenčního řízení v době trvání účinků prohlášení konkursu".

01.01.2008

3. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 12b zní:

01.01.2008

"c) procházejí reorganizací nebo oddlužením podle zvláštního právního předpisu12b) a jejichž vlastnické právo ke hmotnému majetku, k němuž byla rezerva tvořena, nebylo průběhem insolvenčního řízení ani pravomocným ukončením insolvenčního řízení dotčeno.

01.01.2008

12b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

4. V § 7 odst. 3 písm. d) se slova "v konkursním a vyrovnacím řízení.23)" nahrazují slovy " , vůči jehož majetku trvají účinky prohlášení konkursu podle zvláštního právního předpisu12b).".

01.01.2008

5. Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.

01.01.2008

6. § 8 včetně nadpisu zní:

01.01.2008

"§ 8

01.01.2008

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení

01.01.2008

(1) Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1), mohou vytvořit poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly přihlášeny. Byla-li povolena reorganizace, namísto přihlášky pohledávky postačí, že dlužník věřitelovu pohledávku správně uvedl v seznamu svých závazků podle zvláštního právního předpisu12b). K pohledávkám přihlášeným po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku a k pohledávkám vyloučeným v § 2 odst. 2 nelze tvořit opravné položky, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) podle tohoto ustanovení.

01.01.2008

(2) Opravné položky se zruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení nebo v případě, že pohledávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník a zvláštní právní předpis12b) těmto osobám právo popřít pohledávku přiznává.

01.01.2008

(3) Jestliže pominou důvody pro existenci opravné položky vytvořené podle tohoto ustanovení nebo na základě rozhodnutí poplatníka, je možné snížit vytvořenou opravnou položku na úroveň, která by mohla být vytvořena podle ustanovení § 8a. Poplatník pak pokračuje v tvorbě opravné položky podle § 8a.".

01.01.2008

7. Poznámky pod čarou č. 13c, 13d a 13e se zrušují.

01.01.2008

8. Poznámka pod čarou č. 13h zní:

01.01.2008

"13h) Správní řád.".

01.01.2008

9. V § 10a odst. 6 se slova "konkursní podstaty23)" nahrazují slovy "majetkové podstaty poplatníka v insolvenčním řízení12b)".

01.01.2008

Čl. XL

01.01.2008

Přechodné ustanovení

01.01.2008

Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, použije se pro daň z příjmů související s tímto řízením ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.

01.01.2008

ČÁST TŘICÁTÁ

01.01.2008

Změna celního zákona

01.01.2008

Čl. XLI

01.01.2008

V § 260l odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb., písmeno c) zní:

01.01.2008

"c) jakmile zjistí, že probíhá insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek některého ze společných a nerozdílných dlužníků a v němž nemá právo na uspokojení ze zajištění.".

01.01.2008

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2008

Změna zákona o dani silniční

01.01.2008

Čl. XLII

01.01.2008

V § 15 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 143/1996 Sb. a zákona č. 207/2002 Sb., se slova "který je v konkurzním řízení" nahrazují slovy "jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení".

01.01.2008

Čl. XLIII

01.01.2008

Přechodné ustanovení

01.01.2008

Pokud bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, použije se pro daň silniční související s tímto řízením ustanovení § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona.

01.01.2008

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2008

Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2008

Čl. XLIV

01.01.2008

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 11 odst. 2 se slova "konkurzu, po potvrzení vyrovnání a nuceného vyrovnání či rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku" nahrazují slovy "insolvenčního řízení".

01.01.2008

2. V § 13 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2008

"b) rozhodnutím o úpadku právnické osoby,".

01.01.2008

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.2008

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

01.01.2008

Čl. XLV

01.01.2008

V zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se § 53 zrušuje.

01.01.2008

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

01.01.2008

Čl. XLVII

01.01.2008

V zákoně č. 117/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se článek IV zrušuje.

01.01.2008

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2008

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2008

Čl. XLVIII

01.01.2008

V zákoně č. 156/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, se článek III zrušuje.

01.01.2008

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2008

Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

01.01.2008

Čl. L

01.01.2008

V § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, se slova "sporů vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání" nahrazují slovy "incidenčních sporů".

01.01.2008

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.

01.01.2008

Čl. LI

01.01.2008

V zákoně č. 224/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., ve znění zákona č. 179/2005 Sb., se článek III zrušuje.

01.01.2008

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o dráhách

01.01.2008

Čl. LII

01.01.2008

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 191/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 27a odst. 3 se slova "byl na jeho majetek prohlášen konkurs nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku" nahrazují slovy "probíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek,".

01.01.2008

2. Poznámka pod čarou č. 6b zní:

01.01.2008

"6b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2008

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2008

Čl. LIII

01.01.2008

V zákoně č. 84/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 257/2004 Sb., se článek III zrušuje.

01.01.2008

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2008

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2008

Čl. LIV

01.01.2008

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 2a odst. 7 písmeno c) zní:

01.01.2008

"c) ohledně jejíhož majetku nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,".

01.01.2008

2. V § 2a odst. 7 písm. d) se slova "návrh na prohlášení konkursu podaný proti takové právnické osobě" nahrazují slovy "insolvenční návrh".

01.01.2008

3. V § 2a odst. 8 písmeno a) zní:

01.01.2008

"a) soud

01.01.2008

1. konkurs zrušil jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo usnesením o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,

01.01.2008

2. zamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

01.01.2008

4. V § 5a odst. 4 se slova "Správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "Insolvenční správce" a slova "správcem konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčním správcem".

01.01.2008

5. Poznámka pod čarou č. 5a zní:

01.01.2008

"5a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

6. V § 22 odstavec 5 zní:

01.01.2008

"(5) Česká národní banka neprodleně informuje o vydání rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu na majetek družstevní záložny příslušný orgán dohledu členského státu Evropské unie, ve kterém má družstevní záložna pobočku5a). Česká národní banka usiluje o koordinaci své činnosti s orgány dohledu všech členských států Evropské unie, v nichž má družstevní záložna pobočku.".

01.01.2008

7. V § 25a odst. 4 písm. a) se slovo "konkursu" nahrazuje slovem "úpadku".

01.01.2008

8. V § 27a odst. 6 se slova "Správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "Insolvenční správce".

01.01.2008

9. V § 27c odst. 2 se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

01.01.2008

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.2008

Změna zákona o důchodovém pojištění

01.01.2009

Čl. LV

01.01.2009

V § 9 odst. 3 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se slova "správce konkursní podstaty, včetně předběžného správce, zvláštního správce a vyrovnacího správce" nahrazují slovy "insolvenčního správce, popřípadě dalšího správce".

01.01.2008

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o advokacii

01.01.2008

Čl. LVII

01.01.2008

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb. a zákona č. 312/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 7b odst. 1 písmena e) a f) znějí:

01.01.2008

"e) vůči komu byl prohlášen konkurs, je vyškrtnut ze seznamu advokátů ke dni právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu,

01.01.2008

f) kdo je společníkem právnické osoby zřízené k výkonu advokacie (§ 15), vůči níž byl prohlášen konkurs, je vyškrtnut ze seznamu advokátů ke dni právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu,".

01.01.2008

2. V § 8b odst. 1 písmena a) a b) znějí:

01.01.2008

"a) vůči kterému byl prohlášen konkurs, je pozastaven výkon advokacie dnem, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu,

01.01.2008

b) který je společníkem právnické osoby zřízené k výkonu advokacie (§ 15), vůči níž byl prohlášen konkurs, je pozastaven výkon advokacie dnem, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu,".

01.01.2008

3. V § 9 odst. 2 písmeno c) zní:

01.01.2008

"c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek advokáta nebo právnické osoby zřízené k výkonu advokacie (§ 15), jíž je společníkem.".

01.01.2008

4. V § 15 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Pouze veřejná obchodní společnost může mít zapsán výkon činnosti insolvenčního správce jako předmět podnikání.".

01.01.2008

5. V § 56 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

01.01.2008

"(1) Advokát je oprávněn spravovat cizí majetek, včetně výkonu funkce insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu17).

01.01.2008

17) § 36 až 40 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.".

01.01.2008

6. V § 56 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Advokát však nemá povinnost mlčenlivosti podle § 21 ohledně skutečností, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce; ustanovení zvláštního právního předpisu17b) o povinnosti mlčenlivosti insolvenčního správce tím nejsou dotčena.".

01.01.2008

Poznámka pod čarou č. 17b zní:

01.01.2008

"17b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2008

Změna zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2008

Čl. LVIII

01.01.2008

V zákoně č. 94/1996 Sb., kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se články I a VI zrušují.

01.01.2008

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2008

Změna zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

01.01.2008

Čl. LIX

01.01.2008

V § 17 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., písmeno l) zní:

01.01.2008

"l) bez zbytečného odkladu informovat Úřad o zahájení insolvenčního řízení,".

01.01.2008

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2008

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

01.01.2008

Čl. LX

01.01.2008

V § 53a odst. 3 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 176/2002 Sb., se slova "návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenční návrh47b)".

01.01.2008

Poznámka pod čarou č. 47b zní:

01.01.2008

"47b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o státním podniku

01.01.2008

Čl. LXI

01.01.2008

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 103/2001 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 480/2003 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 6 odst. 5 se slova "správce konkurzní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčního správce".

01.01.2008

2. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

01.01.2008

"7) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

ČÁST PADESÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

01.01.2008

Čl. LXII

01.01.2008

V zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 229/2006 Sb., se poznámka pod čarou č. 3 zrušuje včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2008

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2008

Změna zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

01.01.2008

Čl. LXIII

01.01.2008

V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2008

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2008

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

01.01.2008

Čl. LXV

01.01.2008

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 26 odst. 2 písm. c) bodě 1 se slova "správcem konkursní podstaty, předběžným správcem, vyrovnacím správcem" nahrazují slovy "insolvenčním správcem".

01.01.2008

2. V § 26 odst. 2 písm. g) se slovo "konkursním" nahrazuje slovem "insolvenčním" a slovo "úpadce" slovem "dlužníka".

01.01.2008

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2008

Změna zákona o vysokých školách

01.01.2008

Čl. LXVI

01.01.2008

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 310/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 42 odst. 1 písm. f) se slova "vyhlášení nebo ukončení konkursu podle obecných předpisů o konkursu a vyrovnání,13)" nahrazují slovy "prohlášení nebo ukončení konkursu podle předpisů upravujících úpadek a způsoby jeho řešení13),".

01.01.2008

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

01.01.2008

"13) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

2. V § 101 odst. 6 se slova "o konkursu a vyrovnání" nahrazují slovy "upravující úpadek a způsoby jeho řešení".

01.01.2008

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

01.01.2008

Čl. LXVII

01.01.2008

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 24 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "Pohledávka Kanceláře na náhradu za plnění podle odstavce 2 písm. b) a c) se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu22c) hledí jako na přihlášenou.".

01.01.2008

Poznámka pod čarou č. 22c zní:

01.01.2008

"22c) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

2. V § 26 odst. 1 větě poslední se slova " , je-li tato osoba v konkursu, správce konkursní podstaty" zrušují.

01.01.2008

3. V § 26 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek vlastníka vozidla, vykonává povinnosti vlastníka vozidla podle tohoto zákona po svém ustanovení insolvenční správce, jestliže na něj přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou vlastníka vozidla.".

01.01.2008

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2008

Změna zákona o veřejných dražbách

01.01.2008

Čl. LXIX

01.01.2008

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 315/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

01.01.2008

"(2) Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby2), osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční návrh na majetek takové osoby byl zamítnut proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let od právní moci takového rozhodnutí; nikdo nesmí dražit za ně.

01.01.2008

2) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

2. V § 17 odst. 4 se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

01.01.2008

3. V § 18 odst. 3 se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

01.01.2008

4. V § 22 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 14a zní:

01.01.2008

"e) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, nebo byl-li předmět dražby nebo jeho část zahrnut do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu14a), není-li navrhovatelem insolvenční správce,

01.01.2008

14a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

5. V § 46 odst. 1 písmeno f) zní:

01.01.2008

"f) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek vlastníka, nebo byl-li předmět dražby nebo jeho část zahrnut do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu14a), není-li navrhovatelem insolvenční správce,".

01.01.2008

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

01.01.2008

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

01.01.2008

Čl. LXX

01.01.2008

V zákoně č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 499/2004 Sb., se část desátá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2008

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2008

Čl. LXXI

01.01.2008

V zákoně č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2008

ČÁST ŠEDESÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2008

Čl. LXXII

01.01.2008

V zákoně č. 105/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část první včetně nadpisu a čl. VII zrušují.

01.01.2008

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2008

Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

01.01.2008

Čl. LXXIII

01.01.2008

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 73/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 3 písm. a) a c) a § 5 odst. 1 se slova "návrh na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenční návrh".

01.01.2008

2. Poznámka pod čarou č. 5 zní:

01.01.2008

"5) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

3. V § 4 odst. 4 se slova "nejpozději do 5 pracovních dnů od sdělení soudu o podání návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "neprodleně poté, co jej soud vyrozumí o zahájení insolvenčního řízení,".

01.01.2008

4. V § 4 odst. 5 se slova "3 měsíců" nahrazují slovy "1 měsíce" a slova "návrh na prohlášení konkursu odmítne5c) nebo zamítne, toto řízení zastaví6) nebo konkurs zruší,7)" se nahrazují slovy "rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku5),".

01.01.2008

5. Poznámky pod čarou č. 5c, 6 a 7 se zrušují.

01.01.2008

6. V § 5 odst. 2 a § 9 odst. 1 a 7 se slova "návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenčního návrhu".

01.01.2008

7. V § 7 odst. 1 se slova "do 7 dnů" nahrazují slovem "neprodleně" a číslo "14" se nahrazuje číslem "7".

01.01.2008

8. V § 7 odst. 2 se slova "prohlášení konkursu" nahrazují slovy "rozhodnutí o úpadku" a slova "správce konkursní podstaty10)" se nahrazují slovy "insolvenčního správce5)".

01.01.2008

9. Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

01.01.2008

10. V § 9 odst. 4 se slova "návrhu na prohlášení konkursu.11)" nahrazují slovy "insolvenčního návrhu11).".

01.01.2008

11. V § 11 odst. 2 se slova "konkursním řízení.14)" nahrazují slovy "insolvenčním řízení5).".

01.01.2008

12. Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

01.01.2008

13. V § 11 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "Bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele, uplatní úřad práce pohledávky jednotlivých zaměstnanců v insolvenčním řízení5).".

01.01.2008

14. Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

01.01.2008

15. V § 12 odstavce 1 a 2 znějí:

01.01.2008

"(1) Není-li dále stanoveno jinak, zaniká povinnost zaměstnavatele uhradit úřadu práce finanční prostředky vyplacené zaměstnanci podle tohoto zákona, a částky odpovídající srážkám a odvodům, které úřad práce odvedl podle zvláštních právních předpisů, v rozsahu, v němž tyto pohledávky nebyly uspokojeny v insolvenčním řízení, dnem právní moci usnesení, jímž se insolvenční řízení končí.

01.01.2008

(2) Zaměstnavatel je povinen uhradit úřadu práce finanční prostředky vyplacené zaměstnanci podle tohoto zákona a částky odpovídající srážkám a odvodům, které úřad práce odvedl podle zvláštních právních předpisů, do 3 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud

01.01.2008

a) rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku5),

01.01.2008

b) rozhodl o tom, že dlužník není v úpadku,

01.01.2008

c) zrušil konkurs z jiného důvodu než po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.".

01.01.2008

16. Poznámky pod čarou č. 16 až 18 se zrušují.

01.01.2008

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2008

Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů

01.01.2008

Čl. LXXIV

01.01.2008

V § 17 odst. 2 zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, písmeno c) zní:

01.01.2008

"c) rozhodnutím o úpadku, zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek oprávněné osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

01.01.2008

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2008

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

01.01.2008

Čl. LXXV

01.01.2008

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. § 33 včetně poznámky pod čarou č. 56 zní:

01.01.2008

"§ 33

01.01.2008

Na poměrné uspokojení pohledávky je možno přistoupit pouze v rámci reorganizace nebo při oddlužení56).

01.01.2008

56) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

2. V § 43 odst. 1 se slova "konkursu ani vyrovnání" nahrazují slovy "insolvenčního řízení".

01.01.2008

3. V § 56 odst. 6 se za slovo "jejíž" vkládá slovo "všechny" a slova "konkursu ani vyrovnání" se nahrazují slovy "insolvenčního řízení".

01.01.2008

4. V § 60c odst. 1 se slova "konkurzu a vyrovnání" nahrazují slovy "ohledně jehož majetku je vedeno insolvenční řízení".

01.01.2008

Čl. LXXVI

01.01.2008

Přechodné ustanovení

01.01.2008

Pokud bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, je možné v takovém řízení přistoupit na poměrné uspokojení pohledávky pouze v rámci vyrovnání.

01.01.2008

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2008

Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2008

Čl. LXXVII

01.01.2008

V § 16 odst. 4 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, písmeno b) zní:

01.01.2008

"b) je vydáno rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku dodavatele mobilizační dodávky, nebo insolvenční soud zamítne insolvenční návrh proto, že majetek dodavatele mobilizační dodávky nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

01.01.2008

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

01.01.2008

Čl. LXXVIII

01.01.2008

Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb., zákona č. 169/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 8 odst. 2 písm. c) se slova "řízení o konkurzu a vyrovnání" nahrazují slovy "insolvenční řízení".

01.01.2008

2. V § 11 odst. 2 písmeno e) zní:

01.01.2008

"e) vůči komu byl prohlášen konkurs, je vyškrtnut ze seznamu auditorů nebo ze seznamu auditorských společností ke dni právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu,".

01.01.2008

3. V § 18 odst. 2 písm. f) se slova "správce konkurzní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

01.01.2008

4. V § 18 odst. 3 písm. b) se slova "správcem konkurzní podstaty, vyrovnacím správcem" nahrazují slovy "insolvenčním správcem".

01.01.2008

5. V § 18 odst. 4 písm. e) se slova "správcem konkurzní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčním správcem".

01.01.2008

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2008

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2008

Čl. LXXIX

01.01.2008

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 83d odst. 1 písmeno e) zní:

01.01.2008

"e) rozhodnutím o úpadku nebo zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek držitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo vstupem držitele autorizace do likvidace.".

01.01.2008

2. Poznámka pod čarou č. 59 zní:

01.01.2008

"59) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2008

Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2008

Čl. LXXX

01.01.2008

Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 16 odst. 4 písm. b) se slova "konkurz nebo povoleno vyrovnání" nahrazují slovem "konkurs".

01.01.2008

2. V § 32 odst. 1 se slovo "konkurz" nahrazuje slovem "konkurs" a slova "konkurzní podstaty" se nahrazují slovy "majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu10a)".

01.01.2008

Poznámka pod čarou č. 10a zní:

01.01.2008

"10a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

3. V § 32 odst. 2 větě první se slova "Správce konkurzní podstaty" nahrazují slovy "Insolvenční správce" a slovo "majetku" se nahrazuje slovy "majetkové podstaty".

01.01.2008

4. V § 32 odst. 3 větě první se slova "správce konkurzní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce" a věta druhá se nahrazuje větou "Neuspokojená část nároků majitelů zemědělských skladních listů se považuje za pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky.".

01.01.2008

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ

01.01.2008

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2008

Čl. LXXXI

01.01.2008

V zákoně č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., se část šestá včetně nadpisu a čl. IX včetně nadpisu zrušují.

01.01.2008

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

01.01.2008

Čl. LXXXII

01.01.2008

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 5 odst. 6 se slovo "konkurz" za slovy "3 let soud zrušil" nahrazuje slovem "konkurs" a slova "zrušil konkurz proto, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, nebo soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku" se nahrazují slovy "zamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo rozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující".

01.01.2008

2. V § 10 odst. 3 písmeno b) zní:

01.01.2008

"b) ohledně majetku držitele licence bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek držitele licence nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo držitel licence vstoupil do likvidace,".

01.01.2008

3. V § 37, 42, § 67 odst. 13 a § 85 písmeno c) zní:

01.01.2008

"c) vydáním rozhodnutí o úpadku ohledně majetku držitele autorizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek držitele autorizace nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

01.01.2008

ČÁST SEDMDESÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

01.01.2008

Čl. LXXXIII

01.01.2008

V § 5 odst. 4 písm. b) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), se slova "nebyl na ni prohlášen konkurs nebo nebylo zahájeno vyrovnací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku" nahrazují slovy "že na základě jejího insolvenčního návrhu neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jejím úpadku,".

01.01.2008

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2008

Změna zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

01.01.2008

Čl. LXXXIV

01.01.2008

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb. a zákona č. 253/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 70 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

01.01.2008

2. Část čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2008

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2008

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

01.01.2008

Čl. LXXXV

01.01.2008

V § 12 odst. 8 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 361/2005 Sb., se slova "správce konkursní podstaty.9)" nahrazují slovy "insolvenčního správce9).".

01.01.2008

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

01.01.2008

"9) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2008

Změna zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů

01.01.2008

Čl. LXXXVI

01.01.2008

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 37n odst. 2 se slovo "konkurzní" nahrazuje slovem "majetkové".

01.01.2008

2. V § 49 odst. 3 se slovo "konkurzní" nahrazuje slovem "majetkové".

01.01.2008

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2008

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

01.01.2008

Čl. LXXXVII

01.01.2008

V § 13 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 341/2004 Sb., se slova "nebyl prohlášen konkurz nebo na jeho majetek nebylo zahájeno řízení o vyrovnání" nahrazují slovy "nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku".

01.01.2008

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o myslivosti

01.01.2008

Čl. LXXXVIII

01.01.2008

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 25 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2008

"e) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.".

01.01.2008

2. V § 25 odst. 2 se slova "navrhnout prohlášení konkursu" nahrazují slovy "podat insolvenční návrh".

01.01.2008

3. V § 28 odst. 3 písmeno h) zní:

01.01.2008

"h) zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu, jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce.".

01.01.2008

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2008

Změna zákona o obalech

01.01.2008

Čl. LXXXIX

01.01.2008

V zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 66/2006 Sb., poznámka pod čarou č. 20 zní:

01.01.2008

"20) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2008

Změna zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

01.01.2008

Čl. XC

01.01.2008

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 18 odst. 1 písm. g), § 19 odst. 1 písm. g) a § 20 odst. 1 písm. g) se slova "prohlášení konkursu a osobní údaje správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a zahájení řízení o vyrovnání" nahrazují slovy "rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce".

01.01.2008

2. V § 22 odst. 1 písm. b) se slovo "zrušením" nahrazuje slovy "ke zrušení" a slova "nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku" se nahrazují slovy "je zcela nepostačující, nebo dojde k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek církve nebo náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení".

01.01.2008

3. V § 23 se slova "návrhu na konkurs" nahrazují slovy "insolvenčním návrhu".

01.01.2008

4. Poznámka pod čarou č. 16 zní:

01.01.2008

"16) Obchodní zákoník.
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

5. V § 26 odst. 1 písm. d) se slova "nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo po zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku" nahrazují slovy "je zcela nepostačující, nebo po zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že její majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení".

01.01.2008

6. V § 26 odst. 7 se slova "ni podán návrh na konkurs" nahrazují slovy "její majetek podán insolvenční návrh".

01.01.2008

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

01.01.2008

Čl. XCII

01.01.2008

V zákoně č. 125/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2008

ČÁST OSMDESÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

01.01.2008

Čl. XCIII

01.01.2008

V § 18 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 342/2005 Sb., písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

01.01.2008

"c) není v likvidaci a jehož úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v insolvenčním řízení24),

01.01.2008

24) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2008

Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

01.01.2008

Čl. XCIV

01.01.2008

V § 4 odst. 1 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 5b zní:

01.01.2008

"d) vůči ní nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku podle zvláštního právního předpisu5b),

01.01.2008

5b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2008

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

01.01.2008

Čl. XCV

01.01.2008

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 10 odst. 2 písmeno e) zní:

01.01.2008

"e) prohlášením, že ohledně majetku právnické osoby nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek této osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

01.01.2008

2. V § 13 písmeno f) zní:

01.01.2008

"f) bez zbytečného odkladu informovat Úřad o zahájení insolvenčního řízení.".

01.01.2008

ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2008

Změna zákona o spotřebních daních

01.01.2008

Čl. XCVI

01.01.2008

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 13 odst. 5 se věta první nahrazuje větou "Celní ředitelství rozhodne o vydání zvláštního povolení pouze navrhovateli, který není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu20).".

01.01.2008

2. Poznámka pod čarou č. 20 zní:

01.01.2008

"20) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

3. V § 13 odst. 21 písmeno e) zní:

01.01.2008

"e) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek uživatele, nebo".

01.01.2008

4. V § 18 odstavec 4 zní:

01.01.2008

"(4) Daňové přiznání, které se podává v průběhu insolvenčního řízení20), je upraveno v § 136a.".

01.01.2008

5. V § 20 odst. 5 se věta první nahrazuje větou "Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu.".

01.01.2008

6. V § 20 odst. 17 písmeno c) zní:

01.01.2008

"c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek plátce, nebo".

01.01.2008

7. V § 22 odst. 5 se věta první nahrazuje větou "Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu.".

01.01.2008

8. V § 22 odst. 17 písmeno c) zní:

01.01.2008

"c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek oprávněného příjemce, nebo".

01.01.2008

9. V § 23a odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu20).".

01.01.2008

10. V § 23a odst. 15 písmeno c) zní:

01.01.2008

"c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek daňového zástupce,".

01.01.2008

11. V § 36 odstavec 6 zní:

01.01.2008

"(6) Celní úřad vydá povolení, pokud návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 5 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu20).".

01.01.2008

12. V § 36 odst. 12 písmeno c) zní:

01.01.2008

"c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele, nebo".

01.01.2008

13. V § 60a odst. 4 se věta první nahrazuje větou "Celní ředitelství rozhodne o vydání povolení pouze navrhovateli, který není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu20).".

01.01.2008

14. V § 60a odst. 17 písmeno d) zní:

01.01.2008

"d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele povolení, nebo".

01.01.2008

15. V § 72 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Po prohlášení konkursu na majetek uživatele či zániku podniku uživatele může být líh osvobozený od daně poskytnut jinému uživateli.".

01.01.2008

16. Za § 136 se vkládá nový § 136a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2008

"§ 136a

01.01.2008

Zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně v průběhu insolvenčního řízení

01.01.2008

(1) Jde-li o plátce, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, probíhající zdaňovací období končí dnem, který předchází dni účinnosti rozhodnutí o úpadku. Další zdaňovací období plátce začíná dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bylo toto rozhodnutí insolvenčním soudem vydáno. Pro další období trvání insolvenčního řízení je zdaňovacím obdobím plátce kalendářní měsíc.

01.01.2008

(2) Dnem, kdy je ukončeno insolvenční řízení, končí probíhající zdaňovací období plátce. Další zdaňovací období plátce začíná dnem následujícím po dni ukončení insolvenčního řízení a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bylo ukončeno insolvenční řízení.

01.01.2008

(3) Daňová přiznání za zdaňovací období uvedená v odstavcích 1 a 2 je insolvenční správce, případně jiná osoba, která je podle zvláštního právního předpisu20) oprávněna účinně nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty, povinen podat do 25. dne po skončení zdaňovacího období.

01.01.2008

(4) Daň za zdaňovací období uvedená v odstavcích 1 a 2 je splatná do 40. dne od skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.".

01.01.2008

Čl. XCVII

01.01.2008

Přechodné ustanovení

01.01.2008

Ustanovení tohoto zákona se použije i pro spotřební daň související s řízením, které bylo zahájeno a pravomocně neskončeno podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2008

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2008

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

01.01.2008

Čl. XCVIII

01.01.2008

V § 6 odst. 2 zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., se slova "řízení o konkursu a vyrovnání" nahrazují slovy "insolvenční řízení".

01.01.2008

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

01.01.2008

Čl. XCIX

01.01.2008

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 17 odst. 1 se slova "konkurzní podstaty v konkurzním řízení nebo do seznamu majetku v řízení o vyrovnání" nahrazují slovy "majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu6a)".

01.01.2008

Poznámka pod čarou č. 6a zní:

01.01.2008

"6a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

2. V § 53 se slova "konkurzního řízení, řízení o vyrovnání" nahrazují slovy "insolvenčního řízení".

01.01.2008

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2008

Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)

01.01.2008

Čl. C

01.01.2008

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 12 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova " , nebo datum zveřejnění rozhodnutí o úpadku příslušné osoby v insolvenčním rejstříku".

01.01.2008

2. V § 13 odst. 8 a v § 15 odst. 7 se za slova "prohlášení a zrušení konkursu" vkládají slova " , rozhodnutí o úpadku".

01.01.2008

3. V § 19 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

01.01.2008

"b) ohledně jejíhož majetku nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

01.01.2008

c) která nebyla v posledních 5 letech přede dnem podání žádosti, se kterou je podle tohoto zákona spojena povinnost prokázání důvěryhodnosti fyzické osoby, členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo byl-li insolvenční návrh na majetek takové právnické osobě zamítnut proto, že majetek této právnické osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek právnické osoby je zcela nepostačující,".

01.01.2008

4. V § 19 odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.2008

"a) insolvenční soud zrušil konkurs jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,".

01.01.2008

5. V § 20 odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2008

"c) ohledně jejíhož majetku nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku.".

01.01.2008

6. V § 20 odstavec 2 zní:

01.01.2008

"(2) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou právnickou osobu považuje rovněž právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, jestliže insolvenční soud zrušil konkurs jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.".

01.01.2008

7. V § 28 odst. 2 se slova "konkursní podstaty podle zvláštního právního předpisu.14)" nahrazují slovy "majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu14).".

01.01.2008

Poznámka pod čarou č. 14 zní:

01.01.2008

"14) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ

01.01.2008

Změna zákona o dluhopisech

01.01.2008

Čl. CII

01.01.2008

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 7 odst. 2 písm. o) bod 2 zní:

01.01.2008

"2. vydání rozhodnutí o úpadku emitenta,".

01.01.2008

2. V § 7 odst. 2 písm. o) se bod 3 zrušuje.

01.01.2008

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

01.01.2008

3. V § 34 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2008

"b) vydání rozhodnutí o úpadku emitenta, nebo".

01.01.2008

4. V § 34 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2008

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

01.01.2008

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

01.01.2008

Čl. CIII

01.01.2008

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 87 odst. 7 se slova "v konkursním řízení či vyrovnacím řízení" nahrazují slovy "neprobíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek navrhovatele".

01.01.2008

2. V § 87 odst. 12 písmeno c) zní:

01.01.2008

"c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele, nebo".

01.01.2008

3. V § 99 odstavec 11 zní:

01.01.2008

"(11) Při rozhodnutí o úpadku končí probíhající zdaňovací období dnem, který předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku. Následující zdaňovací období plátce začíná dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nabylo účinnosti rozhodnutí o úpadku. Pro období po dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, ve kterém probíhá insolvenční řízení, je zdaňovacím obdobím plátce kalendářní měsíc. Dojde-li k ukončení insolvenčního řízení, končí zdaňovací období dnem, kdy došlo k ukončení insolvenčního řízení, a následující zdaňovací období začíná dnem následujícím po dni, ve kterém došlo k ukončení insolvenčního řízení. Po ukončení insolvenčního řízení je do konce kalendářního roku zdaňovacím obdobím plátce kalendářní měsíc a pro následující kalendářní rok se určí zdaňovací období podle odstavců 1 až 3.".

01.01.2008

4. V § 101 odstavec 2 zní:

01.01.2008

"(2) Lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období končící dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku je 30 dnů od skončení zdaňovacího období. Za zdaňovací období v době probíhajícího insolvenčního řízení, včetně zdaňovacího období končícího dnem, kdy došlo k ukončení insolvenčního řízení, je lhůta pro podání daňového přiznání 25 dnů od skončení zdaňovacího období.".

01.01.2008

5. V § 105 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

01.01.2008

Čl. CIV

01.01.2008

Přechodné ustanovení

01.01.2008

Ustanovení tohoto zákona se použije i pro daň z přidané hodnoty související s řízením, které bylo zahájeno a pravomocně neskončeno podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2008

ČÁST DEVADESÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

01.01.2008

Čl. CV

01.01.2008

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 159/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 80 odst. 4 se slova "konkurzní podstaty" nahrazují slovy "majetkové podstaty" a slova "V případě konkurzu je správce konkurzní podstaty" se nahrazují slovy "V případě rozhodnutí o úpadku je insolvenční správce".

01.01.2008

2. V § 86 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Prohlášením konkurzu na majetek" nahrazují slovy "Rozhodnutím o úpadku".

01.01.2008

3. V § 86 odst. 2 písm. a) se slova "prohlášením konkurzu" nahrazují slovy "rozhodnutím o úpadku".

01.01.2008

4. V § 86 odst. 2 písmeno b) zní:

01.01.2008

"b) v okamžiku rozhodnutí o úpadku či uložení jiného opatření nebo po rozhodnutí o úpadku či uložení jiného opatření a byly vypořádány v den rozhodnutí o úpadku či uložení jiného opatření, prokáží-li všichni účastníci vypořádacího systému podle § 82 odst. 5, že jim rozhodnutí o úpadku nebo uložení jiného opatření České národní banka neoznámila a ani jim nebylo jinak známo.".

01.01.2008

5. V § 86 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "Prohlášením konkurzu na majetek" nahrazují slovy "Rozhodnutím o úpadku".

01.01.2008

6. V § 89 odst. 2 a 3 se slova "prohlášení konkurzu na majetek" nahrazují slovy "rozhodnutí o úpadku".

01.01.2008

7. V § 107a odst. 1 se slova "prohlášení konkursu na jeho majetek, je správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "rozhodnutí o úpadku, je insolvenční správce".

01.01.2008

8. V § 107a odst. 2 se slova "Správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "Insolvenční správce".

01.01.2008

9. V § 107a odst. 4, 6, 7 a 9 se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

01.01.2008

10. V § 107a odst. 5 se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenčního správce".

01.01.2008

11. Poznámka pod čarou č. 1f zní:

01.01.2008

"1f) § 291 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).".

01.01.2008

12. V § 108 odst. 2 písm. b) bod 3 zní:

01.01.2008

"3. o tom, že proti němu bylo zahájeno insolvenční řízení.".

01.01.2008

13. V § 109 odstavec 6 zní:

01.01.2008

"(6) Účastníkem centrálního depozitáře nesmí být osoba,

01.01.2008

a) které byla povolena reorganizace, a to po dobu 5 let od skončení reorganizace,

01.01.2008

b) na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to po dobu 5 let od zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,

01.01.2008

c) jejíž plán oddlužení soud schválil, a to po dobu 5 let od splnění plánu oddlužení,

01.01.2008

d) zamítl-li soud insolvenční návrh, jestliže majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.".

01.01.2008

14. V § 115 odst. 1 písmeno f) zní:

01.01.2008

"f) insolvenčnímu správci pro účely insolvenčního řízení, jehož účastníkem je vlastník investičního nástroje,".

01.01.2008

15. V § 115 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

01.01.2008

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g) a dosavadní písmena k) a k) se označují jako písmena h) a i).

01.01.2008

16. V § 117 odst. 1 se slova "konkurzním správcem, vyrovnacím správcem" nahrazují slovy "insolvenčním správcem".

01.01.2008

17. V § 117 odst. 2 písm. j) se slovo "konkurzního" nahrazuje slovem "insolvenčního".

01.01.2008

18. V § 130 odst. 1 písm. b) se slova "prohlásil konkurz na majetek" nahrazují slovy "vydal rozhodnutí o úpadku".

01.01.2008

19. V § 130 odst. 11 se slovo "konkurz" nahrazuje slovem "konkurs" a slova "správce konkurzní podstaty" se nahrazují slovy "insolvenční správce".

01.01.2008

20. V § 131 odst. 1 se slovo "konkurzu" nahrazuje slovem "konkursu", slovo "konkurzním" se nahrazuje slovem "konkursním" a slova "správce konkurzní podstaty" se nahrazují slovy "insolvenční správce".

01.01.2008

21. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

01.01.2008

"4) § 189 insolvenčního zákona.".

01.01.2008

22. V § 131 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2008

23. V § 132 nadpis zní: "Vydání majetku zákazníků po vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek obchodníka s cennými papíry".

01.01.2008

24. V § 132 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

01.01.2008

"(1) Majetek zákazníka není součástí majetkové podstaty obchodníka s cennými papíry podle zvláštního právního předpisu4a), a je-li vydáno rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry, insolvenční správce je povinen jej bez zbytečného odkladu vydat zákazníkům.

01.01.2008

4a) § 205 insolvenčního zákona.".

01.01.2008

25. V § 132 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 4b a 4c zní:

01.01.2008

"(4) V rozsahu, ve kterém nárok na vydání majetku zákazníka nemůže být uspokojen postupem podle odstavce 2 nebo 3, jde o pohledávku, kterou je insolvenční správce povinen uplatnit v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu4b) přihláškou; dokud není znám rozsah uspokojení tohoto nároku, lze pohledávku uplatnit jako vázanou na podmínku4c).

01.01.2008

4b) Insolvenční zákon.

01.01.2008

4c) § 173 odst. 3 insolvenčního zákona.".

01.01.2008

26. V § 132 odstavec 5 zní:

01.01.2008

"(5) Insolvenčnímu správci přísluší za činnost podle odstavců 1 až 4 náhrada hotových výdajů a odměna, které jsou pohledávkou za majetkovou podstatou; v případě, že majetková podstata na vyplacení náhrady hotových výdajů a odměny nepostačuje, vyplatí je stát. Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.".

01.01.2008

27. V § 141 písm. b) se slova "prohlášením konkurzu na majetek" nahrazují slovy "vydáním rozhodnutí o úpadku".

01.01.2008

28. V § 145 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2008

"a) vůči které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek takové osoby nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo".

01.01.2008

29. V § 145 odst. 6 písmeno a) zní:

01.01.2008

"a) ohledně které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo".

01.01.2008

30. V § 189 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2008

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.01.2008

31. V § 189 odst. 2 se slova "a 2" zrušují.

01.01.2008

32. V § 199 odst. 2 písm. r) se slova "správce konkursní podstaty" nahrazují slovy "insolvenční správce".

01.01.2008

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2008

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

01.01.2008

Čl. CVI

01.01.2008

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se části jedenáctá a třicátá devátá včetně nadpisů zrušují.

01.01.2008

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2008

Změna zákona o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)

01.01.2008

Čl. CVII

01.01.2008

Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení), se mění takto:

01.01.2008

1. V § 3 odst. 4 se slova "konkursního správce, vyrovnacího správce" nahrazují slovy "insolvenčního správce".

01.01.2008

2. V § 12 se slova "anebo z důvodu zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu na majetek společníka pro nedostatek majetku" nahrazují slovy " , nebo z důvodu zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek společníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení anebo z důvodu zrušení konkursu proto, že majetek společníka je zcela nepostačující".

01.01.2008

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2008

Změna zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

01.01.2008

Čl. CVIII

01.01.2008

Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, se mění takto:

01.01.2008

1. V § 8 odst. 1 písm. f) se slovo "konkurzu" nahrazuje slovem "konkursu" a slova "zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku" nahrazují slovy " , že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo z důvodu, že konkurs byl zrušen proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující".

01.01.2008

2. V § 14 odst. 1 písmena f) a g) znějí:

01.01.2008

"f) byl-li prohlášen konkurs na jeho majetek, a to dnem, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu,

01.01.2008

g) je-li společníkem nebo akcionářem společnosti patentových zástupců (§ 10), na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to dnem, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu.".

01.01.2008

3. V § 15 odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2008

"c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek patentového zástupce nebo společnosti patentových zástupců, jejímž je společníkem nebo akcionářem.".

01.01.2008

4. V § 18 odst. 3 písmeno b) zní:

01.01.2008

"b) na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, a to ke dni právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu,".

01.01.2008

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2008

Změna zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

01.01.2008

Čl. CIX

01.01.2008

V zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2008

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

01.01.2008

Čl. CX

01.01.2008

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 624/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 126 odst. 3 písmeno e) zní:

01.01.2008

"e) zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek školské právnické osoby nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek školské právnické osoby je zcela nepostačující, nebo po splnění rozvrhového usnesení,".

01.01.2008

2. V § 147 odst. 1 písmeno n) zní:

01.01.2008

"n) čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není v likvidaci, nemá daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a že nebyl v posledních třech letech proveden výmaz zapsané osoby, jejímž byl zřizovatelem, ze školského rejstříku z důvodů uvedených v § 150 odst. 1 písm. c) až f); uvedené se vztahuje také na jiné právnické osoby, které budou vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, a jejich statutární orgány,".

01.01.2008

3. V § 154 odst. 1 písmeno j) zní:

01.01.2008

"j) rozhodnutí o úpadku a jméno, příjmení (obchodní firma) nebo název, místo trvalého pobytu a adresa sídla insolvenčního správce,".

01.01.2008

4. V § 154 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

01.01.2008

Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena k) a l).

01.01.2008

5. V § 155 odst. 1 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 35a zní:

01.01.2008

"f) rozhodnutí soudu podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení35a), a to usnesení o zahájení insolvenčního řízení, usnesení o předběžných opatřeních, rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu, usnesení o prohlášení konkursu a o schválení konečné zprávy, usnesení o povolení reorganizace a usnesení o schválení reorganizačního plánu a jeho změn, usnesení o schválení plánu oddlužení a jeho změn, usnesení, jímž se insolvenční řízení končí.

01.01.2008

35a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

6. Za § 159 se vkládá nový § 159a, který zní:

01.01.2008

"§ 159a

01.01.2008

Právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, je povinna neprodleně oznámit orgánu, který vede školský rejstřík, že bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek nebo že bylo rozhodnuto o jejím úpadku.".

01.01.2008

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2008

Změna zákona o evropské společnosti

01.01.2008

Čl. CXI

01.01.2008

V § 46 odst. 8 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, se slova "konkursem, vyrovnáním či" nahrazují slovy "insolvenčním řízením nebo".

01.01.2008

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ

01.01.2008

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky

01.01.2008

Čl. CXIII

01.01.2008

V zákoně č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 138/2006 Sb., se část dvacátá devátá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2008

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o veřejných výzkumných institucích

01.01.2008

Čl. CXIV

01.01.2008

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 633/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 6 odst. 3 písm. o) se slova "konkursního nebo vyrovnacího správce a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky" nahrazují slovy "nebo firma insolvenčního správce a jeho sídlo".

01.01.2008

2. V § 6 odst. 3 písm. q) se slova "návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenčního návrhu".

01.01.2008

3. V § 6 odst. 3 se písmena r) a s) zrušují.

01.01.2008

Dosavadní písmena t) až v) se označují jako písmena r) až t).

01.01.2008

4. V § 8 písm. i) se slova "o konkursu a vyrovnání" nahrazují slovy "upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení".

01.01.2008

5. V § 10 odst. 2 písm. e) se slova "návrhu na prohlášení konkursu" nahrazují slovy "insolvenčního návrhu" a slova "nepostačuje k úhradě nákladů konkursu" se nahrazují slovy "je zcela nepostačující".

01.01.2008

ČÁST STÁ

01.01.2008

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

01.01.2008

Čl. CXV

01.01.2008

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb. a zákona č. 177/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 17 odst. 1 písmena b) a c) včetně poznámky pod čarou č. 15 znějí:

01.01.2008

"b) u kterého soud vyhlásil moratorium15),

01.01.2008

c) vůči jehož majetku je vydáno rozhodnutí o úpadku15),

01.01.2008

15) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

2. Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

01.01.2008

3. V § 17 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

01.01.2008

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

01.01.2008

4. V § 97 písmena n) až p) znějí:

01.01.2008

"n) údaje o podání insolvenčního návrhu,

01.01.2008

o) údaje o rozhodnutí o insolvenčním návrhu,

01.01.2008

p) údaje o způsobu řešení úpadku,".

01.01.200830.09.2016

ČÁST STÁ PRVNÍ

01.01.200830.09.2016

Změna zákona o veřejných zakázkách

01.01.200830.09.2016

Čl. CXVI

01.01.200830.09.2016

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., se mění takto:

01.01.200830.09.2016

1. V § 23 odst. 5 písmeno d) zní:

01.01.200830.09.2016

"d) jde o dodávky pořizované za zvláště výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci, nebo v případě, že je vůči dodavateli vedeno insolvenční řízení, od osoby oprávněné disponovat s majetkovou podstatou, nebo".

01.01.200830.09.2016

2. V § 53 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:

01.01.200830.09.2016

"d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

01.01.200830.09.2016

41) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

ČÁST STÁ TŘETÍ

01.01.2008

Změna zákoníku práce

01.01.2008

Čl. CXVIII

01.01.2008

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 62 odst. 5 se slova "byl prohlášen konkurs" nahrazují slovy "bylo vydáno rozhodnutí o úpadku21a)".

01.01.2008

Poznámka pod čarou č. 21a zní:

01.01.2008

"21a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2008

2. V § 63 se slova "byl-li na zaměstnavatele prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání" nahrazují slovy "bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku21a) zaměstnavatele".

01.01.2008

3. V § 289 odst. 1 se slova "konkursu a vyrovnání81)" nahrazují slovy "insolvenčního řízení21a)".

01.01.2008

4. Poznámka pod čarou č. 81 se zrušuje.

01.01.2008

ČÁST STÁ PÁTÁ

01.01.2008

Změna zákona o insolvenčních správcích

01.01.2008

Čl. CXX

01.01.2008

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 108/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2008

1. V § 3 odst. 2, § 17 odst. 3, § 28 odst. 1 a § 31 písm. c) se za slova "obchodníkem s cennými papíry," vkládá slovo "centrálním".

01.01.2008

2. V § 34 se za slovo "opakovaně" vkládá slovo "nebo".

01.01.2008

3. V § 39 se slova "a § 8 odst. 1 písm. c)" nahrazují slovy " , § 8 odst. 1 písm. c) a § 27 odst. 1 písm. b)".


01.01.2008

ČÁST STÁ ŠESTÁ

01.01.2008

Zmocňovací ustanovení

01.01.2008

Čl. CXXI

01.01.2008

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

01.01.2008

ČÁST STÁ SEDMÁ

01.01.2008

ÚČINNOST

01.01.2008

Čl. CXXII

01.01.2008

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou ustanovení čl. XXXVI bodu 5 a ustanovení čl. LV, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.


01.01.2008

Vlček v. r.

01.01.2008

Klaus v. r.

01.01.2008

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru