PLUS na zkoušku
Porovnání znění
31.10.2007

270

31.10.2007

ZÁKON

31.10.2007

ze dne 26. září 2007,

31.10.2007

kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

31.10.2007

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


31.10.2007

ČÁST DRUHÁ

31.10.2007

Změna zákona o místních poplatcích

31.10.2007

Čl. II

31.10.2007

V § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 229/2003 Sb., se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

31.10.2007

"(2) Penále, úrok z posečkání nebo splátek daně a úrok z prodlení podle zákona upravujícího správu daní se neuplatňují.".

31.10.2007

ČÁST TŘETÍ

31.10.2007

Změna zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

31.10.2007

Čl. III

31.10.2007

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb. a zákona č. 160/2007 Sb., se mění takto:

31.10.2007

1. V § 6 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmena d) až f) se zrušují.

31.10.2007

2. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.

31.10.2007

3. V § 11 odst. 2 se slova "odst. 1 písm. a) až c) a §" nahrazují slovem "a".

31.10.2007

4. V § 46 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmena j) a k) se zrušují.

31.10.2007

5. V § 46 odst. 6 se věta první nahrazuje větou "Není-li k ohlášení živnosti doložen výpis z Rejstříku trestů a vyžaduje-li to tento zákon, živnostenský úřad si jej vyžádá postupem podle § 72.".

31.10.2007

6. V § 46 odst. 6 se věta druhá zrušuje.

31.10.2007

7. V § 47 odst. 5 se věta první nahrazuje větou "Pokud si živnostenský úřad vyžádá výpis z Rejstříku trestů, neběží lhůta pro vydání živnostenského listu ode dne odeslání žádosti do dne doručení výpisu.".

31.10.2007

8. V § 47 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

31.10.2007

9. V § 51 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Zjistí-li živnostenský úřad, že k žádosti o koncesi není doložen výpis z Rejstříku trestů, postupuje podle § 46 odst. 6; na dobu ode dne odeslání vyžádání o výpis z Rejstříku trestů do dne jeho doručení se řízení o udělení koncese přerušuje.".

31.10.2007

ČÁST ČTVRTÁ

31.10.2007

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

31.10.2007

Čl. IV

31.10.2007

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., se mění takto:

31.10.2007

1. V § 6 odst. 4 písm. y) se slova "a vydávají živnostenskému úřadu na jeho žádost do 7 dnů potvrzení o tom, že ohlašovatel živnosti nebo žadatel o koncesi nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti" zrušují.

31.10.2007

2. V § 6 odst. 4 se na konci písmene y) čárka nahrazuje tečkou a písmeno z) se zrušuje.

31.10.2007

ČÁST ŠESTÁ

31.10.2007

Změna zákona o dani silniční

31.10.2007

Čl. VI

31.10.2007

V § 16 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 241/2000 Sb. a zákona č. 207/2002 Sb., se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

31.10.2007

"(2) Úrok z prodlení7a), který vznikl u daně v důsledku prodlení, které nastalo před stanovením daně, je splatný v náhradní lhůtě 30 dnů ode dne jejího stanovení.

31.10.2007

7a) § 63 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

31.10.2007

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

31.10.2007

Dosavadní poznámka pod čarou č. 7a se označuje jako poznámka pod čarou č. 7b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

31.10.2007

ČÁST SEDMÁ

31.10.2007

Změna rozpočtových pravidel

31.10.2007

Čl. VII

31.10.2007

V § 44a odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., se za větu první vkládají věty "Při správě penále se uplatní postup, který stanoví zákon upravující správu daní pro úrok z prodlení. Penále, které vzniklo v důsledku porušení rozpočtové kázně před vyměřením odvodu, je splatné do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.".

31.10.2007

ČÁST OSMÁ

31.10.2007

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

31.10.2007

Čl. VIII

31.10.2007

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb. a zákona 245/2006 Sb., se mění takto:

31.10.2007

1. V § 22 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

31.10.2007

"(1) Za neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv se stanoví odvod a penále podle rozpočtových pravidel12).

31.10.2007

12) § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb.".

31.10.2007

2. V § 22 odstavec 7 zní:

31.10.2007

"(7) Při správě odvodů a sankcí podle odstavců 2 a 3 se postupuje podle zákona upravujícího správu daní. Při správě penále se uplatní postup, který stanoví zákon upravující správu daní pro úrok z prodlení.".

31.10.2007

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

31.10.2007

ČÁST DEVÁTÁ

31.10.2007

Změna zákona o spotřebních daních

31.10.2007

Čl. IX

31.10.2007

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

31.10.2007

1. V § 13 odst. 6 se za slovo "pokuta" vkládají slova " , úrok z prodlení".

31.10.2007

2. V § 88 odst. 4 větě poslední se slova "penále ani" zrušují.

31.10.2007

3. V § 88 odst. 5 větě poslední se slova "penále ani" zrušují.

31.10.2007

ČÁST DESÁTÁ

31.10.2007

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

31.10.2007

Čl. X

31.10.2007

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

31.10.2007

1. V § 26 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 22 zrušuje.

31.10.2007

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

31.10.2007

2. V § 72 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 49b zní:

31.10.2007

"(3) Odpočet daně lze uplatnit v daňovém přiznání, nebo při daňové kontrole49b).

31.10.2007

49b) § 16 odst. 4 písm. f) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.".

31.10.2007

3. V § 98 odst. 1 větě první se slovo "až" zrušuje.

31.10.2007

4. V § 98 odst. 2 se slovo "až" zrušuje.

31.10.2007

5. V § 104 odst. 2 větě první se slova "stanoví sankci ve výši 0,1 %" nahrazují slovy "uplatní úrok z prodlení podle zákona upravujícího správu daní68)".

31.10.2007

6. V § 104 odst. 2 větě druhé se slova "Sankce je splatná v náhradní" nahrazují slovy "Úrok z prodlení je splatný ve".

31.10.2007

7. V § 104 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

31.10.2007

8. V § 104 se odstavec 4 zrušuje.

31.10.2007

9. V § 105 odst. 2 větě první se slova "počítá se sankce podle zvláštního právního předpisu68)" nahrazují slovy "podléhá tento úroku z prodlení podle zákona upravujícího správu daní68)".

31.10.2007

10. V § 105 odst. 2 větě druhé se slova "Tato sankce68) se neuplatní" nahrazují slovy "Úrok z prodlení se neuplatní".

31.10.2007

Čl. XI

31.10.2007

Přechodné ustanovení

31.10.2007

Při uložení náhrady za neuplatnění daně při nesplnění zákonné registrační povinnosti, které nastalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.


31.10.2007

ČÁST JEDENÁCTÁ

31.10.2007

ÚČINNOST

31.10.2007

Čl. XII

31.10.2007

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


31.10.2007

Vlček v. r.

31.10.2007

Klaus v. r.

31.10.2007

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru