PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 213/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.

Částka 69/2007
Platnost od 22.08.2007
Účinnost od 22.08.2007
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
22.08.2007

213

22.08.2007

ZÁKON

22.08.2007

ze dne 18. července 2007,

22.08.2007

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.

22.08.2007

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


22.08.2007

ČÁST PRVNÍ

22.08.2007

Změna zákona o státní sociální podpoře

22.08.2007

Čl. I

22.08.2007

V § 40a odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 134/2006 Sb., se slova "dítětem dlouhodobě těžce zdravotně postiženým vyžadujícím mimořádnou péči" nahrazují slovy "osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zvláštního právního předpisu47d)" a slova "dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči" se nahrazují slovy "osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zvláštního právního předpisu47d)".

22.08.2007

Poznámka pod čarou č. 47d zní:

22.08.2007

"47d) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.".

22.08.2007

ČÁST DRUHÁ

22.08.2007

Změna zákona o zaměstnanosti

22.08.2007

Čl. II

22.08.2007

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb. a zákona č. 171/2007 Sb., se mění takto:

22.08.2007

1. V § 5 písm. c) se bod 2 zrušuje.

22.08.2007

Dosavadní body 3 až 7 se označují jako body 2 až 6.

22.08.2007

2. V § 5 písm. c) bodě 2 se slova "převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let" nahrazují slovy "fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a)".

22.08.2007

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

22.08.2007

3a) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.“.

22.08.2007

3. V § 41 odst. 3 písm. e) se slova "nebo o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči" zrušují.

22.08.2007

4. V § 41 odst. 3 písm. f) se slova "převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let" nahrazují slovy "fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a)".

22.08.2007

Čl. III

22.08.2007

Přechodné ustanovení

22.08.2007

Za náhradní dobu zaměstnání podle § 41 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění tohoto zákona, se považuje i doba, kdy před nabytím účinnosti tohoto zákona uchazeč o zaměstnání osobně pečoval o osobu uvedenou v § 41 odst. 3 písm. e) a f) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 264/2006 Sb.

22.08.2007

ČÁST TŘETÍ

22.08.2007

Změna zákona o inspekci práce

22.08.2007

Čl. IV

22.08.2007

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:

22.08.2007

1. V § 3 odst. 1 písm. e) se slova "pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu" nahrazují slovy "soustavně pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a)".

22.08.2007

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

22.08.2007

3a) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.“.

22.08.2007

2. V § 18 odst. 1 písm. b) a c) a v § 31 odst. 1 písm. b) a c) se slova "pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu" nahrazují slovy "soustavně pečuje o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a)".

22.08.2007

ČÁST ČTVRTÁ

22.08.2007

Změna zákona o sociálních službách

22.08.2007

Čl. V

22.08.2007

V § 29 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se slova "která s oprávněnou osobou žije v domácnosti," zrušují a slova "a důchodového pojištění" se nahrazují slovy ", důchodového pojištění a zaměstnanosti".


22.08.2007

ČÁST PÁTÁ

22.08.2007

ÚČINNOST

22.08.2007

Čl. VI

22.08.2007

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


22.08.2007

Vlček v. r.

22.08.2007

Klaus v. r.

22.08.2007

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru