PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 74/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 29/2006
Platnost od 15.03.2006
Účinnost od 01.04.2006
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
15.03.2006

74

15.03.2006

ZÁKON

15.03.2006

ze dne 3. února 2006,

15.03.2006

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2006

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.04.2006

ČÁST PRVNÍ

01.04.2006

Změna zákona o návykových látkách

01.04.2006

Čl. I

01.04.2006

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 228/2005 Sb., se mění takto:

01.04.2006

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

01.04.2006

"§ 1

01.04.2006

Předmět úpravy

01.04.2006

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) zacházení s prekursory a pomocnými látkami.

01.04.2006

(2) Tento zákon dále upravuje

01.04.2006

a) zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,

01.04.2006

b) zacházení s přípravky obsahujícími návykové látky nebo prekursory nebo obsahujícími návykové látky a prekursory (dále jen "přípravky"), jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,

01.04.2006

c) zacházení s přípravky obsahujícími efedrin nebo větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy,

01.04.2006

d) pěstování máku, konopí a koky a vývoz a dovoz makoviny.

01.04.2006

1) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog.
Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími státy.".

01.04.2006

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a a 2 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.04.2006

2. V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo jeden nebo více prekursorů".

01.04.2006

3. V § 2 písmena c) a d) včetně poznámek pod čarou č. 1a a 2 znějí:

01.04.2006

"c) prekursorem látka uvedená v kategorii 1 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) nebo v kategorii 1 přílohy přímo použitelného předpisu Evropských společenství2),

01.04.2006

d) pomocnou látkou látka uvedená

01.04.2006

1. v kategorii 2 a 3 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a), nebo

01.04.2006

2. v kategorii 2 a 3 přílohy přímo použitelného předpisu Evropských společenství2),

01.04.2006

1a) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.

01.04.2006

2) Nařízení Rady (ES) č. 111/2005.".

01.04.2006

4. V § 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova "po sklizni".

01.04.2006

5. V § 2 písm. h) se slova "látek uvedených v přílohách č. 9 až 11 tohoto zákona" nahrazují slovy "prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

01.04.2006

6. V § 2 písmeno i) zní:

01.04.2006

"i) uváděním na trh dodání prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a),".

01.04.2006

7. § 3a včetně nadpisu zní:

01.04.2006

"§ 3a

01.04.2006

Zacházení s prekursory a pomocnými látkami

01.04.2006

(1) Zacházením s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 se rozumí činnosti uvedené v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1).

01.04.2006

(2) K zacházení s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 je třeba registrace podle § 16 tohoto zákona, nestanoví-li tento zákon jinak.".

01.04.2006

8. V § 5 odst. 6 a v § 6 odst. 2 se za slova "Policie České republiky" vkládají slova ", Vězeňské služby České republiky".

01.04.2006

9. V § 8 odstavec 3 zní:

01.04.2006

"(3) Povolení k zacházení s

01.04.2006

a) návykovými látkami a přípravky se vydává na dobu 5 let,

01.04.2006

b) prekursory se vydává na dobu stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropských společenství1).

01.04.2006

Pokud o to žadatel požádá, může být povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky nebo prekursory vydáno i na kratší dobu.".

01.04.2006

10. V § 8 odst. 7 se slova "uvedených v příloze č. 9 tohoto zákona" zrušují.

01.04.2006

11. V § 8 odst. 10, § 16 odst. 6 písm. a) a v § 22 odst. 7 písm. b) se slovo "nepravdivých" nahrazuje slovem "nesprávných", v § 36 odst. 1 písm. c), n), q), s), v) a x), § 36 odst. 2 písm. b) a c), § 36 odst. 3 písm. b), § 36 odst. 4 písm. c), d) a f), § 36 odst. 5 písm. b) a v § 39 odst. 1 písm. b) se slovo "nepravdivé" nahrazuje slovem "nesprávné".

01.04.2006

12. V § 12 odst. 1 se za slova "mohou být" vkládají slova "předány nebo".

01.04.2006

13. V § 12 odstavec 2 zní:

01.04.2006

"(2) Prekursory a pomocné látky kategorie 2 mohou být předány nebo prodány pouze osobám, které předloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení odběratele podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a).".

01.04.2006

Poznámka pod čarou č. 5f se zrušuje.

01.04.2006

14. V § 12 se odstavec 3 zrušuje.

01.04.2006

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

01.04.2006

15. V § 12 odstavec 3 zní:

01.04.2006

"(3) Osoby, které se hodlají zabývat činnostmi uvedenými v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1) s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v těchto předpisech, jsou povinny zabezpečit jejich označování podle těchto předpisů.".

01.04.2006

Poznámka pod čarou č. 5g se zrušuje.

01.04.2006

16. V § 15 písm. b) se za slova "pomocné látky" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)" a slova "bezprostředně závazném" se nahrazují slovy "přímo použitelném".

01.04.2006

17. V § 15 písm. c) bodě 3 se slova "zacházet s návykovými látkami" nahrazují slovy "s nimi zacházet".

01.04.2006

18. V § 16 odstavec 1 zní:

01.04.2006

"(1) Osoby, které se hodlají zabývat činnostmi uvedenými v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1) s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v těchto předpisech, jsou povinny se před zahájením této činnosti zaregistrovat u Ministerstva zdravotnictví. Žádost o registraci se podává ve dvou vyhotoveních na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví.".

01.04.2006

Poznámka pod čarou č. 7b se zrušuje.

01.04.2006

19. V § 16 odst. 2 se slova "uvedené v příloze č. 11 tohoto zákona, jejichž celkové množství nepřekročí v kalendářním roce množství podle bezprostředně závazného" nahrazují slovy "kategorie 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), jejichž celkové množství v kalendářním roce nepřekročí množství stanovené v přímo použitelném".

01.04.2006

20. V nadpisu § 20 se slova "s jejich obsahem" zrušují.

01.04.2006

21. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

01.04.2006

22. V § 20 odst. 2 písm. a) a v § 21 odst. 2 písm. a) se slova "2, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona" nahrazují slovy "1, 2, 5, 6, 7 nebo 8 k tomuto zákonu".

01.04.2006

23. V § 20b odst. 1 se slova "uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona" nahrazují slovy "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

01.04.2006

24. V § 20b se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.04.2006

25. V nadpisu § 21 se slova "s jejich obsahem" zrušují.

01.04.2006

26. V § 21 odst. 4 se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

01.04.2006

27. V § 28 odst. 1 písm. a) se slova "uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona a hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona" nahrazují slovy "kategorie 2 a hlášení o vývozu pomocných látek kategorie 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

01.04.2006

28. V § 28 odst. 1 písmeno b) zní:

01.04.2006

"b) hlášení o vývozu pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2) v případech, na které se vyžaduje vývozní povolení8j),".

01.04.2006

Poznámka pod čarou č. 10e se zrušuje.

01.04.2006

29. V § 28 odst. 1 písm. c), § 43a úvodní části ustanovení odstavce 1, § 43a odst. 1 písm. a), § 43a odst. 2 písm a) a v § 43a odst. 4 písm. a) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

01.04.2006

30. V § 28 odst. 1 písm. d) se za slova "pomocných látkách" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

01.04.2006

31. § 32 včetně nadpisu zní:

01.04.2006

"§ 32

01.04.2006

Evidence a dokumentace

01.04.2006

(1) O zacházení s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 se vede evidence a dokumentace podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1).

01.04.2006

(2) O zacházení s návykovými látkami a přípravky, jakož i o jejich dovozu a vývozu se vede stanoveným způsobem10i) evidence. Evidenci jsou povinny vést osoby, které uskutečňují činnosti, k nimž je třeba povolení k zacházení, vývozního povolení nebo dovozního povolení, osoby, které provozují zdravotnické zařízení, osoby, které provozují zařízení ústavní sociální péče, osoby, které poskytují veterinární péči, a osoby uvedené v § 5 odst. 6 a v § 5 odst. 7.

01.04.2006

(3) Náležitosti a obsah evidence a dokumentace, jejich druhy, formy vedení dokumentace a způsob jejího uchovávání a ověřování stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.".

01.04.2006

Poznámky pod čarou č. 10j, 10k a 10l se zrušují.

01.04.2006

32. V § 33 odst. 1 se za slova "pomocnými látkami" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)" a za slova "pomocných látek" slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

01.04.2006

33. Nadpis hlavy osmé zní: "SPRÁVNÍ DELIKTY".

01.04.2006

34. Nadpis § 36 zní: "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob".

01.04.2006

35. V § 36 úvodní části ustanovení odstavců 1 a 5 se slova "osoba, případně fyzická osoba, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním," nahrazují slovy "nebo podnikající fyzická osoba".

01.04.2006

36. V § 36 odst. 1 písm. a) a § 43 odst. 1 se za slova "pomocnými látkami" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

01.04.2006

37. V § 36 odst. 1 písmeno i) zní:

01.04.2006

"i) předá nebo prodá prekursory nebo pomocné látky kategorie 2 osobám, které nepředloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) (§ 12 odst. 2),".

01.04.2006

38. V § 36 odst. 1 písm. j) se slova "uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona" nahrazují slovy "kategorie 2 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)" a slova "(§ 12 odst. 4)" se nahrazují slovy "(§ 12 odst. 3)".

01.04.2006

39. V § 36 odst. 1 písm. p) se za slova "pomocné látky" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

01.04.2006

40. V § 36 odst. 1 písm. r) se na konci textu doplňují slova "nebo doveze prekursory bez dovozního povolení2)".

01.04.2006

41. V § 36 odst. 1 písm. t) se slova ", nebo pěstuje rostliny rodu Erythroxylon (keř koka)" zrušují.

01.04.2006

42. V § 36 úvodní části ustanovení odstavce 4, § 41, § 43a odst. 1 písm. e) a v § 43a odst. 4 písm. c) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

01.04.2006

43. V § 36 odst. 4 písm. a) se slova "uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona a o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona" nahrazují slovy "kategorie 2 a o vývozu pomocných látek kategorie 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

01.04.2006

44. V § 36 odst. 4 písm. b) se slova "do patnáctého dne následujícího měsíce" zrušují a slova "uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona" se nahrazují slovy "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

01.04.2006

45. V § 36 odst. 4 písm. c) se slova "uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona za uplynulý kalendářní rok a v hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona" nahrazují slovy "kategorie 2 za uplynulý kalendářní rok a v hlášení o vývozu pomocných látek kategorie 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

01.04.2006

46. V § 36 odst. 4 písm. d) se slovo "měsíčním" zrušuje a slova "uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona" se nahrazují slovy "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

01.04.2006

47. V § 36 odst. 4 písm. e) se slova "a o dalších okolnostech podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství10n)" nahrazují slovy "kategorie 2 a 3 a o dalších okolnostech podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1),10n)" a za slova "transakcích s" vložit slovo "těmito".

01.04.2006

48. Nadpis § 37 zní: "Sankce".

01.04.2006

49. V § 37 se slovo "delikty" nahrazuje slovem "delikt" a slova "podle písmen" se nahrazují slovy "podle písmene".

01.04.2006

50. V § 37 se slova "právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním," zrušují.

01.04.2006

51. § 38 včetně nadpisu zní:

01.04.2006

"§ 38

01.04.2006

Propadnutí a zabrání věci

01.04.2006

(1) Za správní delikt podle § 36 lze uložit propadnutí návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1), zařízení a materiálů potřebných k jejich výrobě, jestliže

01.04.2006

a) náleží pachateli správního deliktu a byly ke spáchání správního deliktu určeny,

01.04.2006

b) byly ke spáchání správního deliktu použity,

01.04.2006

c) byly spácháním správního deliktu získány, nebo

01.04.2006

d) byly nabyty za věc správním deliktem získanou.

01.04.2006

(2) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v odstavci 1, lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, a vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku, anebo jiný obecný zájem.

01.04.2006

(3) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci se stává stát.".

01.04.2006

52. Nadpis § 39 zní: "Přestupky".

01.04.2006

53. V nadpisu § 40 se slova "o sankcích" zrušují.

01.04.2006

54. V § 40 odst. 4 se slova "delikt právnické osoby podle § 36 odst. 1, s výjimkou správního deliktu" nahrazují slovy "delikty podle § 36 odst. 1, s výjimkou správního deliktu podle § 36 odst. 1 písm. t) a správních deliktů" a slovo "spáchaného" se nahrazuje slovem "spáchaných".

01.04.2006

55. V § 40 odst. 5 se slova "Správní delikt právnických osob" nahrazují slovy "Správní delikty" a slova "správní delikt podle" se nahrazují slovy "správní delikty podle".

01.04.2006

56. V § 40 odst. 6 se slova "Správní delikt právnických osob podle" nahrazují slovy "Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. t) a".

01.04.2006

57. V § 40 odst. 7 se slova "Správní delikt právnických osob" nahrazují slovy "Správní delikty".

01.04.2006

58. V § 41a se za slova "pomocnými látkami" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

01.04.2006

59. V § 42 se věta první nahrazuje větou "Ve veškerých úředních dokladech, obchodních dokladech a tiskopisech musí být používány názvy návykových látek podle příloh k tomuto zákonu, v případě prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 názvy podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1).".

01.04.2006

60. V § 43a odst. 2 písm. b) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)" a slova "v přílohách č. 9, 10 a 11 tohoto zákona" se nahrazují slovy "v příloze I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) a v příloze přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

01.04.2006

61. V § 43a se odstavec 3 zrušuje.

01.04.2006

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

01.04.2006

62. V § 43a odst. 3 písm. b) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)" a slova "v přílohách č. 9, 10 a 11 tohoto zákona" se nahrazují slovy "v příloze I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) a v příloze přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

01.04.2006

63. V § 43a odst. 3 písmeno d) zní:

01.04.2006

"d) kontrolují vyvezená množství pomocných látek kategorie 3, zda nepřesahují limity stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství2),7c),".

01.04.2006

64. V § 43a odst. 3 písm. e) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

01.04.2006

65. Za § 44a se vkládá nový § 44b, který včetně nadpisu zní:

01.04.2006

"§ 44b

01.04.2006

Tiskopisy formulářů

01.04.2006

Tiskopisy formulářů uvedených v § 5 odst. 7, § 8 odst. 7 a 11, § 9 odst. 10, § 16 odst. 1, § 22 odst. 2, § 25 odst. 1, § 26 odst. 1, § 27 odst. 1, § 28 odst. 3, § 30, § 31 odst. 1 a § 43 odst. 6 stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou a zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

01.04.2006

66. V § 45 odst. 3 se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a)".

01.04.2006

67. V příloze č. 1 ve sloupci "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" se za položku "Koncentrát z makoviny" vkládá nová položka "Konopí extrakt a tinktura".

01.04.2006

68. V příloze č. 4 se na konci nadpisu doplňují slova "nebo podle rozhodnutí orgánů Evropských společenství".

01.04.2006

69. V příloze č. 4 ve sloupci "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" se za položku "DOB" vkládá nová položka "2C-I" a do sloupce "Chemický název" slova "4-jod-2,5-dimethoxyfenetylamin".

01.04.2006

70. V příloze č. 4 ve sloupci "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" se za položku "2C-I" vkládá nová položka "2C-T-2" a do sloupce "Chemický název" slova "2,5-dimethoxy-4-etylthiofenetylamin".

01.04.2006

71. V příloze č. 4 ve sloupci "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" se za položku "2C-T-2" vkládá nová položka "2C-T-7" a do sloupce "Chemický název" slova "2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiofenetylamin".

01.04.2006

72. V příloze č. 4 ve sloupci "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" se za položku "TMA" vkládá nová položka "TMA-2" a do sloupce "Chemický název" slova "dl-2-amino-1-(2,4,5-trimethoxyfenyl)propan".

01.04.2006

73. Přílohy č. 9, 10 a 11 se zrušují.

01.04.2006

Čl. II

01.04.2006

Přechodné ustanovení

01.04.2006

Povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory vydaná Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti do uplynutí doby, na kterou byla vydána.

15.03.2006

ČÁST DRUHÁ

15.03.2006

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

15.03.2006

Čl. III

15.03.2006

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

15.03.2006

1. V § 84 odst. 1 písmeno r) zní:

15.03.2006

"r) mohou nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti na dobu nejdéle 2 následujících provozních dnů od okamžiku zjištění porušení povinnosti, které může mít za následek ohrožení života nebo zdraví,".

15.03.2006

2. V § 84 odst. 2 větě první se za slovem "h)" čárka zrušuje a slova "l) a r)" se nahrazují slovy "a l)".

15.03.2006

3. V § 84 odst. 3 větě první se za slova "odstavce 1 písm." vkládají slova "r) a" a věty druhá a třetí se nahrazují větami "Toto opatření oznámí zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví ústně osobě uvedené v § 88 odst. 2 větě první a učiní o něm písemný zápis. Opatření podle odstavce 1 písm. r) a opatření podle odstavce 1 písm. u), kterým zaměstnanec příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nařídí znehodnocení či likvidaci pokrmu, suroviny, polotovaru nebo potraviny k výrobě či přípravě pokrmu nebo epidemiologicky rizikové potraviny, je účinné okamžikem jeho oznámení. Nedojde-li v případě podle odstavce 1 písm. r) k odstranění zjištěného porušení povinnosti, je ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví oprávněn tuto lhůtu prodloužit, a to do doby odstranění závady; pro toto opatření neplatí správní řád. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením podle odstavce 1 písm. u) nebo s opatřením podle věty čtvrté, může proti nim podat písemně námitky, nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu nebo opatření podle věty čtvrté.".

15.03.2006

4. V § 94 odst. 4 větě první se slovo "r)," zrušuje.


01.04.2006

ČÁST ČTVRTÁ

01.04.2006

Účinnost

01.04.2006

Čl. V

01.04.2006

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


01.04.2006

Zaorálek v. r.

01.04.2006

Klaus v. r.

01.04.2006

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru