PLUS na zkoušku

Zákon č. 68/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Částka 28/2006
Platnost od 15.03.2006
Účinnost od 15.03.2006
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

15.03.2006

68

15.03.2006

ZÁKON

15.03.2006

ze dne 2. února 2006,

15.03.2006

kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

15.03.2006

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


15.03.2006

Čl. I

15.03.2006

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

15.03.2006

1. V § 6a písm. a) bodu 7 se čárka za slovy "datum narození" nahrazuje středníkem a doplňují se slova "tyto údaje se neoznamují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,".

15.03.2006

2. V § 7 písm. c) se za bod 5 vkládá nový bod 6, který včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

15.03.2006

"6. rodná čísla otce a matky7a); pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména a příjmení; tento údaj se neoznamuje, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,

15.03.2006

7a) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.".

15.03.2006

Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 7.

15.03.2006

3. V § 10 odst. 3 se za slovem "matky" doplňují slova ", pokud se rodiče nedohodnou jinak".

15.03.2006

4. V § 10 se na konci textu odstavce 4 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 12b zní: "obdobně se postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem12b).

15.03.2006

12b) § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.".


15.03.2006

Čl. II

15.03.2006

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


15.03.2006

Zaorálek v. r.

15.03.2006

Klaus v. r.

15.03.2006

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru