Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2006>Předpis č. 522/2006 Sb.

Předpis č. 522/2006 Sb.Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Ze dne13.11.2006
Částka168/2006
Platnost od30.11.2006
Účinnost od15.12.2006
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Aktuální verze


744x145_ZPL_mobilní aplikace_v2 kopie.png

522

VYHLÁŠKA

ze dne 13. listopadu 2006

o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 34 odst. 1 a § 38a odst. 3 zákona:


§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2a) upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen „kontrola“) a stanoví vzor paměťové kontrolní karty.

§ 2

Obecná ustanovení

(1) Orgán vykonávající kontrolu (dále jen "kontrolní orgán") provádí kontrolu

a) na pozemních komunikacích3), jakož i ve vozidlech používaných k provozování silniční dopravy (dále jen "silniční kontrola") a

b) v provozovnách dopravců a všech prostorách souvisejících s vykonávanou činností dopravce a při přepravě nebezpečných věcí u subjektu předávajícího nebezpečné věci k přepravě a u subjektu zajišťujícího vykládku nebezpečných věcí (dále jen "kontrola v provozovně").

(2) Při kontrole používá kontrolní orgán

a) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením dle přílohy IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (dále jen "digitální tachograf"), paměťovou kontrolní kartu, která umožňuje kontrolnímu orgánu zpřístupnění údajů z digitálního tachografu, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce a zařízení pro kontrolu digitálního podpisu, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3a), připojeného k údajům spolu s programovým vybavením pro ověření a kontrolu digitálního podpisu, jakož i pro vyhotovení podrobného profilu rychlosti vozidel před kontrolou jejich záznamového zařízení, nebo

b) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením dle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (dále jen "analogový tachograf"), zařízení ke kontrole záznamových listů.

(3) Kontrolní orgán zašle Ministerstvu dopravy

a) formulář s údaji o porušení povinnosti zahraničním dopravcem na území České republiky vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém došlo ke zjištění porušení povinnosti,

b) formulář s údaji zjištěnými při kontrolách vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém byly kontroly provedeny.

Při vyplňování údajů o přepravě nebezpečných věcí se zjištěná porušení povinnosti dělí do kategorií rizik dle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(4) Dopravní úřad zašle Ministerstvu dopravy

a) formulář s uvedením opatření přijatých u tuzemského dopravce, který se dopustil porušení povinnosti v jiném členském státě vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 5 k této vyhlášce nejpozději do šesti měsíců od obdržení oznámení o porušení povinnosti,

b) formulář s uvedením výsledků správního řízení vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém bylo pravomocně ukončeno správní řízení.

§ 3

Předmět kontroly

(1) Při silniční kontrole se kontrolní orgán zaměřuje na

a) dodržování denní a týdenní doby řízení, bezpečnostní přestávky a denní a týdenní doby odpočinku,

b) záznamové listy z předchozích dnů a období, v němž řidič řídil, anebo na potvrzení vystavené dopravcem, že neřídil vozidlo v uvedeném období včetně uvedení důvodů, případně na potvrzení o výkonu jiné práce, než je řízení vozidla v tomto období, nebo na údaje uložené pro stejnou dobu na kartě řidiče nebo v paměti záznamového zařízení nebo na údaje na jejich výtiscích,

c) označení vozidla a jeho vybavení doklady a povoleními pro danou přepravu,

d) zjištění, zda je vozidlo pro danou přepravu vybaveno podle zákona,

e) dodržování podmínek pro přepravu nebezpečných věcí stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy5),

f) řádné fungování záznamového zařízení, zejména na zjištění, zda nedochází ke zneužití záznamového zařízení, karty řidiče nebo záznamových listů,

g) odhalení instalace přístroje nebo používání takového přístroje, který by mohl zničit, odstranit, nebo pozměnit údaje nebo rychlost jejich přenosu, nebo přístroje, který má zasahovat do elektronického přenosu dat mezi součástmi záznamového zařízení.

(2) Při kontrole v provozovně se kontrolní orgán kromě skutečností uvedených v odstavci 1 zaměřuje na

a) dodržování čtrnáctidenních omezení dob řízení,

b) záznamové listy, údaje z přístroje vozidla a jejich výtisky a karty řidiče,

c) zjištění, zda je dopravce držitelem potřebných dokladů.

§ 4

Silniční kontrola

Kontrolní orgán provádí silniční kontrolu

a) v jakoukoli dobu na různých místech pozemních komunikací3) vhodných z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,

b) tak, aby bylo obtížné se kontrolním bodům vyhnout,

c) tak, aby nebyla jednostranně zaměřována zejména na stát registrace vozidla, na stát, kde má dopravce sídlo nebo místo podnikání nebo řidič bydliště, na výchozí a cílové místo přepravy, nebo na typ tachografu (analogový nebo digitální).

§ 5

Kontrola v provozovně

(1) Kontrolní orgán provede kontrolu v provozovně dopravce vždy

a) při zjištění porušení povinnosti, které spadá do skupiny F, G 1 až G 10, I nebo J podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a pokud je klasifikováno jako velmi závažné, nebo

b) při zjištění porušení povinností, která spadají do skupin B, C nebo D podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, jsou klasifikována jako velmi závažná a pokud zároveň byla zjištěna u dopravce opakovaně.

(2) V případě zjištění porušení povinností neuvedených v odstavci 1 provede kontrolní orgán kontrolu v provozovně dopravce, vyžaduje-li to počet a závažnost zjištěných porušení uvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(3) Za kontrolu v provozovně je rovněž považována kontrola, kterou provádí kontrolní orgán na základě dokladů souvisejících s provozováním silniční dopravy, jež mu dopravce na jeho žádost předložil.

(4) Kontrolní orgán zohlední v průběhu kontroly údaje poskytnuté Ministerstvu dopravy příslušným orgánem jiného členského státu, pokud jde o činnost dotčeného dopravce v tomto jiném členském státě.

§ 6

Systém kontrol v oblasti dodržování dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku

(1) Kontrolní orgán provádí kontroly v oblasti dodržování dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku tak, aby ve svém souhrnu ode dne účinnosti vyhlášky do 31. 12. 2007 zahrnovaly nejméně 1 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy Evropských společenství6).

(2) Z počtu kontrol podle odstavce 1 zahrnují silniční kontroly nejméně 15 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů řidičů vozidel (dále jen "kontrolovaných pracovních dnů") a kontroly v provozovnách nejméně 30 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů.

§ 7

Kontrola přepravy nebezpečných věcí

(1) Kontrolní orgán vyznačí výsledky kontroly přepravy nebezpečných věcí v kontrolním seznamu, jehož vzor je obsažen v příloze č. 7 k této vyhlášce. Zjištěné porušení právní povinnosti kontrolní orgán upřesní fotodokumentací, popisem v poznámce nebo jiným způsobem.

(2) Kontrolní orgán provádějící silniční kontrolu vždy předá opis kontrolního seznamu řidiči vozidla.

§ 7a

(K § 38a odst. 4 zákona)

(1) Vzor Potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou je uveden v příloze č. 9.

(2) Vzor Potvrzení o převzetí kauce je uveden v příloze č. 10.


§ 8

Přechodná ustanovení

(1) Kontroly podle § 6 provádí kontrolní orgán

a) od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009 v rozsahu nejméně 2 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy Evropských společenství6), a

b) od 1. 1. 2010 v rozsahu nejméně 3 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy Evropských společenství6).

(2) Z počtu kontrol podle odstavce 1 zahrnují silniční kontroly nejméně 30 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů a kontroly v provozovně nejméně 50 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Řebíček v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Vzor paměťové kontrolní karty

Přední strana

Zadní strana

Kontrolní karta je modré barvy o rozměrech 8,5 × 5,4 cm na tvrdém pokladu z umělé hmoty.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Porušení povinností zahraničními dopravci na území České republiky a uložené sankce
Porušení povinnosti zahraničními dopravci na území České republiky a uložené sankce

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

1. SILNIČNÍ KONTROLY

1.1. Počet vozidel zastavených za účelem silniční kontroly podle typu silnice a země registrace vozidla, z toho se závadou

Typ silniceABBGCYCZDDKEESTFFINGBGRHUIIRL
12121212121212121212121212121212
Dálnice
Silnice
Místní komunikace
Typ silniceLTLVMNLpPLROSSKSLOFLISNOCHOstatníCelkem
12121212121212121212121212121212
Dálnice
Silnice
Místní komunikace

1 - Počet zkontrolovaných vozidel

2 - Z toho počet vozidel se závadou

1.2. Počet zkontrolovaných řidičů na silnicích podle země registrace vozidla a hlavního druhu přepravy, z toho se závadou

Hlavní druh přepravyČREU/EHP/ŠvýcarskoTřetí země
121212
Přeprava osob
Přeprava nákladu
CELKEM

1 - Počet zkontrolovaných řidičů

2 - Z toho počet se závadou

1.3. Počet pracovních dnů řidičů zkontrolovaných na silnicích podle hlavního druhu přepravy a země registrace vozidla, z toho se závadou

Hlavní druh přepravyČREU/EHP/ŠvýcarskoTřetí země
121212
Přeprava osob
Přeprava nákladu
CELKEM

1 - Počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů

2 - Z toho počet se závadou

1.4. Počet zkontrolovaných vozidel podle typu tachografu

Typ tachografuČREU/EHP/ŠvýcarskoTřetí země
Analogový
Digitální
Nevybaven
CELKEM

1.5. Počet zkontrolovaných zahraničních dopravců provozujících kabotáž

EU/EHP/ŠvýcarskoTřetí země
Počet zkontrolovaných zahraničních dopravců
Počet zjištěných porušení

1.6. Kontrola přepravy nebezpečných věcí

Místo registrace vozidelCelkem
ČREU/EHP/ ŠvýcarskoTřetí země
Počet dopravních jednotek kontrolovaných vzhledem k obsahu nákladu (a ADR)
Počet dopravních jednotek neodpovídajících ADR
Počet odstavených dopravních jednotek
Počet zaznamenaných porušení povinností při přepravě nebezpečných věcí podle rizikových kategoriíRiziková kategorie I
Riziková kategorie II
Riziková kategorie III
Počet řešení a sankcí podle druhuNapomenutí
Kauce
Pokuta
Předání podnětů do správního řízení
Jiné

1.7. Porušení - počet a druh porušení zjištěných na silnicích

(N - nařízení, Z - zákon č. 111/1994 Sb.)

Druh porušeníPřeprava osobPřeprava nákladu
ČREU/EHP/ ŠvýcarskoTřetí zeměČREU/EHP/ ŠvýcarskoTřetí země
N 561/2006, čl. 6Doba řízení: - denní limit - týdenní limit - dvoutýdenní limit
N 561/2006, čl. 6Chybějící záznamy o jiné práci a/nebo pracovní pohotovosti
N 561/2006, čl. 7Bezpečnostní přestávky (doba řízení delší než 4,5 hod. bez přestávky nebo příliš krátká přestávka)
N 561/2006, čl. 8Doby odpočinku: - denní minimum - týdenní minimum
N 561/2006, čl. 10 a 26Záznamy o době řízení: - záznamové listy za běžný den a předchozích 28 dnů
N 3821/85 čl. 15 odst. 8, čl. 16Záznamové zařízení: - nesprávné fungování - zneužití nebo manipulace záznamového zařízení
N 3821/85 čl. 15 odst. 2 a odst. 5Nevyplněný nebo nesprávně vyplněný záznam, list, záznam, list je použit delší dobu než je povoleno
Z § 9 odst. 2 písm.b), § 30,§ 33aVe vozidle chybí doklad o oprávnění k podnikání, eurolicence nebo vstupní povolení
Z § 3 odst. 3 ve znění § lb vyhlášky č. 478/2000Řidič nepředložil doklad o tom, že v kontrolovaném období neřídil
Z § 9 odst. 1Vozidlo je nesprávně označeno nebo není označeno vůbec
Ostatní

2. KONTROLY V PROVOZOVNÁCH DOPRAVCŮ

2.1. Počet zkontrolovaných řidičů a počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů v provozních dopravců, z toho se závadou

Druh přepravyPočet zkontrolovaných řidičůPočet zkontrolovaných pracovních dnů
1212
I. Typologie
Přeprava osob
Přeprava nákladu
II. Typologie
Přeprava pro cizí potřeby
Přeprava pro vlastní potřeby

1 - Počet zkontrolovaných řidičů a pracovních dnů řidičů

2 - Z toho počet se závadou

2.2. Porušení - počet a druh zjištěných porušení v provozovnách dopravců

(N - nařízení, Z - zákon č. 111/1994 Sb.)

ČlánekDruh porušeníPřeprava osobPřeprava nákladu
N 561/2006, čl. 6Doba řízení: - denní limit - týdenní limit - dvoutýdenní limit
N 561/2006, čl. 6Chybějící záznamy o jiné práci a/nebo pracovní pohotovosti
N 561/2006, čl. 7Bezpečnostní přestávky (doba řízení delší než 4,5 hod. bez přestávky nebo příliš krátká přestávka)
N 561/2006, čl. 8Doby odpočinku: - denní minimum - týdenní minimum
N 3821/85 čl. 14 odst. 2Záznamy o době řízení: - 1 rok pro uchovávání údajů
N 3821/85 čl. 15 odst. 8, čl. 16Záznamové zařízení: - nesprávné fungování - zneužití nebo manipulace záznamového zařízení
Z § 9 odst. 1Vozidlo je nesprávně označeno nebo není označeno vůbec
Ostatní

2.3. Počet zkontrolovaných dopravců a řidičů podle velikosti vozového parku dopravce

Velikost vozového parkuPočet zkontrolovaných dopravcůPočet zkontrolovaných řidičůPočet zjištěných porušení
1
2-5
6-10
11-20
21-50
51-200
201-500
Více než 500

2.4. Kontrola přepravy nebezpečných věcí

DopravceOdesílatelCelkem
Počet kontrol
Počet dopravních jednotek neodpovídajících ADR
Počet znehybněných dopravních jednotek
Počet zaznamenaných porušení povinností při přepravě nebezpečných věcíRiziková kategorie I
Riziková kategorie II
Riziková kategorie III
Počet řešení a sankcí podle druhuPředání podnětů do správního řízení
Jiné

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

KATEGORIZACE RIZIK

Následující seznam rozdělený do tří kategorií rizik (kategorie I představuje nejzávažnější rizika) představuje pro účely vyplňování statistických údajů pokyny pro určení, co se považuje za protiprávní jednání.

Určení příslušné kategorie rizika musí vzít v úvahu příslušné okolnosti a závisí plně na uvážení kontrolního orgánu.

Nedostatky, které nejsou uvedeny v žádné z kategorií rizik, budou klasifikovány podle popisu těchto kategorií.

Pokud je v rámci jedné dopravní jednotky zjištěno více případů protiprávního jednání, bude pro účely podání zprávy použita pouze kategorie nejzávažnějšího rizika.

1. Kategorie rizik I

Pokud nedodržení příslušných předpisů ADR představuje vysoké riziko úmrtí, závažného poranění osoby nebo významného poškození životního prostředí, vede zjištění takového nedodržení obvykle k okamžitému provedení vhodných nápravných opatření, jako je odstavení vozidla.

Patří sem:

1. přeprava nebezpečných věcí, jejichž přeprava je zakázána;

2. únik nebezpečných látek;

3. přeprava zakázaným způsobem nebo nevhodnými dopravními prostředky;

4. přeprava volně ložených látek v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný;

5. přeprava ve vozidle bez odpovídajícího osvědčení o schválení;

6. vozidlo již neodpovídá normám pro schválení a představuje bezprostřední nebezpečí (jinak spadá do kategorie rizik II);

7. použití neschváleného obalu;

8. obal neodpovídá příslušnému pokynu pro balení;

9. nebyla dodržena zvláštní ustanovení pro společné balení;

10. nebyla dodržena pravidla pro zajištění a uložení nákladu;

11. nebyla dodržena pravidla pro společnou nakládku kusů;

12. nebyly dodrženy dovolené stupně plnění cisteren nebo obalů;

13. nebyla dodržena ustanovení omezující množství přepravovaná v dopravní jednotce;

14. přeprava nebezpečných věcí bez identifikace jejich přítomnosti ve vozidle (např. příslušné doklady, označení kusů, označení vozidla);

15. přeprava bez označení vozidla;

16. chybí informace umožňující určení kategorie rizik I pro přepravovanou látku (např. UN číslo, oficiální pojmenování pro přepravu, obalová skupina);

17. řidič nemá platné osvědčení o odborném školení;

18. použití otevřeného ohně nebo nechráněného světelného zdroje;

19. nedodržení zákazu kouření.

2. Kategorie rizik II

Pokud nedodržení příslušných předpisů ADR představuje riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí, vede zjištění takového nedodržení obvykle k provedení vhodných nápravných opatření, jako je požadavek nápravy na místě kontroly, pokud je to možné a vhodné, nejpozději však po dokončení přepravy.

Patří sem:

1. dopravní jednotka zahrnuje více než jedno přípojné vozidlo;

2. vozidlo již neodpovídá normám pro schválení, ale nepředstavuje bezprostřední nebezpečí;

3. vozidlo není vybaveno funkčními hasicími přístroji podle požadavků; hasicí přístroj lze považovat za funkční, pokud chybí pouze předepsaná plomba a/nebo označení doby použitelnosti; to však neplatí, pokud je hasicí přístroj viditelně nefunkční, např. tlakoměr ukazuje 0;

4. vozidlo není vybaveno podle požadavků ADR nebo podle písemných pokynů;

5. nebyla dodržena data zkoušek a inspekcí a doby použitelnosti obalů, IBC nebo velkých obalů;

6. jsou přepravovány kusy s poškozenými obaly, IBC nebo velkými obaly, nebo poškozené nevyčištěné prázdné obaly;

7. přeprava balených věcí v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný;

8. cisterny/cisternové kontejnery (včetně prázdných a nevyčištěných) nejsou patřičně uzavřeny;

9. přeprava věcí ve skupinovém obalu s vnějším obalem, který není patřičně uzavřen;

10. nesprávné označení bezpečnostními značkami, nápisy nebo velkými bezpečnostními značkami;

11. neexistují žádné písemné pokyny v souladu s ADR, nebo písemné pokyny neodpovídají druhu přepravovaných věcí;

12. vozidlo není patřičně hlídáno nebo zaparkováno.

3. Kategorie rizik III

Pokud nedodržení příslušných předpisů představuje nízké riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí a pokud vhodná nápravná opatření není třeba provést na místě, ale lze je provést později v podniku dopravce.

Patří sem:

1. velikost velkých bezpečnostních značek nebo bezpečnostních značek nebo velikost písma, číslic nebo symbolů na velkých bezpečnostních značkách nebo bezpečnostních značkách neodpovídá předpisům;

2. v přepravní dokumentaci chybí informace jiné než vztahující se ke kategorii rizik 1/(16);

3. osvědčení o školení řidiče není ve vozidle, ale existuje důkaz o tom, že ho řidič má.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Opatření učiněná vůči tuzemským dopravcům, kteří porušili povinnosti v jiných členských státech
Opatření učiněná vůči tuzemským dopravcům, kteří porušili povinnosti v jiných členských státech

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Počet a výše pokut uložených dopravním úřadem pravomocným rozhodnutím ve správním řízení

Popis správního deliktuPočet správních deliktůCelková výše uložených pokut za tento správní delikt
Tuzemský dopravce v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona provozoval silniční dopravu vozidlem, kterému nebyla přidělena státní poznávací značka České republiky a které nebylo zapsáno v registru silničních vozidel (§ 35 odst. 1 písm. b) zákona)
Dopravce v rozporu s § 3 odst. 3 písm. b) zákona nezajistil, aby v každém vozidle byl doklad o nákladu a vztahu dopravce k němu nebo v rozporu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona tento doklad neuschoval po stanovenou dobu (§ 35 odst. 1 písm. c) zákona)
Dopravce neměl řádně označené vozidlo (§ 35 odst. 1 písm. e) zákona)
Dopravce nedodržoval ustanovení přepravního řádu (§ 35 odst. 1 písm. f) zákona)
Dopravce porušil ustanovení § 9 odst. 2,4 nebo § 9a zákona (§ 35 odst. 1 písm. g) zákona)
Dopravce nepředložil jízdní řád ke schválení ve stanovené lhůtě, nedodržel způsob předložení jízdního řádu ke schválení určený příslušným dopravním úřadem, nepředložil schválený jízdní řád mezinárodní linkové dopravy do celostátního informačního systému o jízdních řádech (§ 35 odst. 1 písm. h) zákona)
Dopravce provozoval silniční dopravu bez příslušného povolení (§ 35 odst. 2 písm. a) zákona)
Dopravce nezajistil dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů (§ 35 odst. 2 písm. b) zákona)
Dopravce nedodržel mezinárodní dohody v silniční dopravě (§ 35 odst. 2 písm. c) zákona)
Dopravce nedodržel podmínky pro provozování linkové osobní dopravy stanovené v licenci nebo povolení (§ 35 odst. 2 písm. d) zákona)
Dopravce provozoval linkovou osobní dopravu bez schváleného jízdního řádu nebo opakovaně nedodržel schválený jízdní řád (§ 35 odst. 2 písm. e) zákona)
Dopravce nezahájil provoz na lince ve stanoveném termínu (§ 35 odst. 2 písm. f) zákona)
Dopravce neprovozoval po celou dobu platnosti licence nebo povolení dopravu na lince (§ 35 odst. 2 písm. g) zákona)
Dopravce v rozporu s § 3 odst. 2 nebo 3 zákona nebo s § 27 zákona nezajistil, aby v každém vozidle byl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo nezajistil jeho řádné vedení, pokud byl povinen jej vést, nebo tento záznam neuschoval po stanovenou dobu (§ 35 odst. 2 písm. h) zákona)
Dopravce neumožnil výkon státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru (§ 35 odst. 3 písm. i) zákona)
Dopravce, příjemce nebo odesílatel nedodržel podmínky stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí (§ 35 odst. 4 zákona)

Počet návrhů dopravního úřadu na zrušení živnostenského oprávnění
Počet pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty
Celková výše pokut uložených za porušení právních předpisů zjištěných při kontrolách v provozovnách dopravců a při silničních kontrolách v Kč
Počet vydaných osvědčení o odborné způsobilosti
Počet pravomocných rozhodnutí o dobré pověsti dle § 35a odst. 3 zákona
Z tohovýsledkem řízení byla ztráta dobré pověsti dopravce nebo odpovědného zástupce
výsledkem řízení bylo zachování dobré pověsti dopravce nebo odpovědného zástupce
Počet sankcí pravomocně uložených dopravním úřadem za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie1
Počet oznámení o pravomocně uložených sankcích dopravci nebo odpovědnému zástupci za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie 1, která dopravní úřad, jako orgán příslušný dle § 35a odst. 3 zákona k provedení řízení o dobré pověsti, obdržel
Počet sankcí pravomocně uložených za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie 1, které dopravní úřad oznámil orgánu příslušnému dle § 35a odst. 3 zákona k provedení řízení o dobré pověsti

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Kontrolní seznam
Kontrolní seznam

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

1. Skupiny porušení nařízení (ES) č. 561/2006

č.Právní základDruh porušeníÚroveň závažnosti(*)
VZPZPMP
APosádka
A1Čl. 5 odst. 1Nedodržení minimálního věku průvodčíchX
BDoba řízení
B1Čl. 6 odst. 1Překročení denní doby řízení v trvání 9 hodin, pokud není povoleno prodloužení této doby na 10 hodin9 h<...<10 hX
B210 h<...<11 hX
B311 h<...X
B4Překročení prodloužené denní doby řízení v trvání 10 hodin, pokud je povoleno prodloužení10 h<...<11 hX
B511 h<...<12 hX
B612 h<...X
B7Čl. 6 odst. 2Překročení týdenní doby řízení56 h<...<60 hX
B860 h<...<70 hX
B970 h<...X
B10Čl. 6 odst. 3Překročení celkové doby řízení za období 2 po sobě následujících týdnů90 h<...<100 hX
B11100 h<...<112 h 30X
B12112 h 30<...X
CPřestávky
C1Článek 7Překročení nepřerušené doby řízení4 h 30<...<5 hX
C25 h<...<6 hX
C36 h<...X
DDoby odpočinku
D1Čl. 8 odst. 2Nedostatečná doba denního odpočinku v délce kratší než 11 hodin, pokud není povolena zkrácená doba denního odpočinku10 h<...<11 hX
D28 h 30<...<10 hX
D3...<8 h 30X
D4Nedostatečná zkrácená doba denního odpočinku v délce kratší než 9 hodin, pokud je zkrácení povoleno8 h<...<9hX
D57 h<...<8 hX
D6...<7 hX
D7Nedostatečné rozdělení doby denního odpočinku na části kratší než 3h + 9h3 h + [8 h<...<9 h]X
D83 h + [7 h<...<8 h]X
D93 h + [...<! h]X
D10Čl. 8 odst. 5Nedostatečná doba denního odpočinku v délce kratší než 9 hodin v případě řízení vozidla více řidiči8 h<...<9hX
D117 h<...<8 hX
D12...<7 hX
D13Čl. 8 odst. 6Nedostatečná zkrácená doba týdenního odpočinku v délce kratší než 24 hodin22 h<...<24 hX
D1420 h<...<22 hX
D15...<20hX
D16Nedostatečná doba týdenního odpočinku v délce kratší než 45 hodin, pokud není povolena zkrácená doba týdenního odpočinku42 h<...<45 hX
D1736 h<...<42 hX
D18...<36hX
EDruhy platby
E1Čl. 10 odst. 1Souvislost mezi mzdou a ujetou vzdáleností nebo množstvím přepravovaného zbožíX

(*) VZP= velmi závažné porušení/ZP = závažné porušení/MP = menší porušení.

2. Skupiny porušení nařízení (EHS) č. 3821/85

č.Právní základDruh porušeníÚroveň závažnosti(*)
VZPZPMP
FMontáž záznamového zařízení
F1Čl. 3 odst. 1Není zabudováno a nepoužívá se žádné typově schválené záznamové zařízeníX
GPoužívání záznamového zařízení, karty řidiče nebo záznamového listu
G1Článek 13Nesprávné fungování záznamového zařízení (například: záznamové zařízení nebylo řádně zkontrolováno, kalibrováno a zapečetěno)X
G2Nesprávné používání záznamového zařízení (nepoužívá se platná karta řidiče, úmyslné zneužití, ...)X
G3Čl. 14 odst. 1Řidiči při sobě nemají dostatečný počet záznamových listůX
G4Vzor záznamového listu nebyl schválenX
G5Řidiči při sobě nemají dost papíru na výtiskyX
G6Čl. 14 odst. 2Podnik neuchovává záznamové listy, výtisky a stažené údajeX
G7Čl. 14 odst. 4Řidič je držitelem více než jedné platné karty řidičeX
G8Čl. 14 odst. 4Řidič používá kartu řidiče, která není jeho vlastní platnou kartou řidičeX
G9Čl. 14 odst. 4Používání karty řidiče, která je vadná nebo jejíž platnost uplynulaX
G10Čl. 14 odst. 5Zaznamenané a uchované údaje nejsou k dispozici po dobu alespoň 365 dníX
G11Čl. 15 odst. 1Používání špinavých nebo poškozených listů nebo karet řidiče, přičemž údaje jsou čitelnéX
G12Používání špinavých nebo poškozených listů nebo karet řidiče, přičemž údaje nejsou čitelnéX
G13Řidič nepožádá o náhradu poškozené, nefunkční, ztracené nebo odcizené karty řidiče do 7 kalendářních dníX
G14Čl. 15 odst. 2Nesprávné používání záznamových listů / karet řidičeX
G15Nepovolené vyjmutí listů nebo karty řidiče, které má vliv na zaznamenávání příslušných údajůX
G16Nepovolené vyjmutí listů nebo karty řidiče, které nemá vliv na zaznamenané údajeX
G17Záznamový list nebo karta řidiče se používají po delší dobu, než na kterou byly určeny, přičemž nedošlo ke ztrátě údajůX
G18Záznamový list nebo karta řidiče se používají po delší období, než na které byly určeny, přičemž došlo ke ztrátě údajůX
G19V případě potřeby nebyly údaje zadány ručněX
G20Nebyl použit správný list nebo karta řidiče byla vložena do nesprávného otvoru v tachografu (při řízení vozidla více řidiči)X
G21Čl. 15 odst. 3Čas zaznamenaný na listě nesouhlasí s úředním časem v zemi registrace vozidlaX
G22Nesprávné používání přepínacího mechanismuX
HVyplňování údajů
H1Čl. 15 odst. 5Na záznamovém listě chybí příjmeníX
H2Na záznamovém listě chybí křestní jménoX
H3Na záznamovém listě chybí datum, kdy používání listu začíná nebo končíX
H4Na záznamovém listě chybí místo, kde používání listu začíná nebo končíX
H5Na záznamovém listě chybí registrační značkaX
H6Na záznamovém listě chybí údaje počítadla ujetých kilometrů (na začátku cesty)X
H7Na záznamovém listě chybí údaje počítadla ujetých kilometrů (na konci cesty)X
H8Na záznamovém listě chybí čas změny vozidlaX
H9Čl. 15 odst. 5aDo záznamového zařízení není zapsán symbol zeměX
IPředkládání informací
I1Čl. 15 odst. 7Odmítnutí kontrolyX
I2Čl. 15 odst. 7Neschopnost předložit záznamy za běžný denX
I3Neschopnost předložit záznamy za předchozích 28 dníX
I4Neschopnost předložit záznamy v kartě řidiče, pokud je řidič jejím držitelemX
I5Neschopnost předložit ruční záznamy a výtisky pořízené během běžného dne a předchozích 28 dníX
I6Neschopnost předložit kartu řidičeX
I7Neschopnost předložit výtisky pořízené během běžného dne a předchozích 28 dníX
JPodvodné jednání
J1Čl. 15 odst. 8Padělání, potlačování nebo ničení údajů zaznamenaných na záznamovém listu, uchovávaných v záznamovém zařízení nebo na kartě řidiče nebo na výstupních sestavách vytisknutých záznamovým zařízenímX
J2Manipulace se záznamovým zařízením, záznamovým listem nebo kartou řidiče, která může mít za následek padělání údajů a/nebo vytisknutých informacíX
J3Ve vozidle se nachází přístroj umožňující padělat údaje a/nebo vytisknuté informace (přepínač/kabel ...)X
KPorucha
K1Čl. 16 odst. 1Oprava nebyla provedena schváleným pracovníkem nebo dílnouX
K2Oprava nebyla provedena během cestyX
LRuční zadávání údajů do výtisků
L1Čl. 16 odst. 2V době, kdy je záznamové zařízení neschopné provozu nebo nefunguje správně, řidič neuvede všechny údaje o časových úsecích, které záznamovým zařízením nebyly nadále zaznamenáványX
L2Na prozatímním listu chybí číslo karty řidiče a/nebo jméno řidiče a/nebo číslo řidičského průkazuX
L3Na prozatímním listu chybí podpisX
L4Čl. 16 odst. 3Ztráta nebo krádež karty řidiče nebyla formálně oznámena příslušným orgánům členského státu, v němž ke krádeži došloX

(*) VZP = velmi závažné porušení / ZP = závažné porušení / MP = menší porušení.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

POTVRZENÍ o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
POTVRZENÍ o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

Poučení

(o § 35d zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě)

§ 35d

Zabránění v jízdě

(1) Je-li orgán Policie České republiky nebo celní úřad oprávněn vybrat kauci podle § 35c a řidič kauci na výzvu nesloží, přikáže orgán Policie České republiky nebo celní úřad řidiči, který pro tyto účely zastupuje dopravce, jízdu na nejbližší místo, které je z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vhodné k odstavení vozidla, a

a) zabrání mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „technický prostředek“), nebo

b) zakáže pokračovat v jízdě a zadrží řidiči doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou.

(2) Náklady spojené s jízdou vozidla do místa odstavení, náklady spojené s parkováním a náklady na zabránění v jízdě vozidla jdou k tíži dopravce. Odpovědnost dopravce za vozidlo, náklad a přepravované osoby není jeho odstavením dotčena.

(3) Při postupu podle odstavce 1 poučí orgán Policie České republiky nebo celní úřad řidiče o podmínkách uvolnění vozidla nebo vrácení zadržených dokladů a vystaví ve 4 vyhotoveních potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou. V potvrzení uvede důvod zabránění v jízdě nebo zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou, důvod uložení kauce a její výši a správní orgán příslušný k vedení řízení o správním deliktu.

(4) Orgán Policie České republiky nebo celní úřad předá 1 vyhotovení potvrzení podle odstavce 3 řidiči a 2 vyhotovení spolu s kaucí a protokolem o výsledcích kontroly nejpozději do 2 pracovních dnů po složení kauce správnímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení o správním deliktu. Jestliže nebude kauce složena do 72 hodin od zjištění porušení, budou příslušnému správnímu orgánu k vedení řízení o správním deliktu spolu s potvrzením o zabránění v jízdě a protokolem o výsledcích kontroly zaslány i doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou.

(5) Orgán Policie České republiky nebo celní úřad zajistí neprodleně uvolnění vozidla nebo orgán Policie České republiky, celní úřad nebo správní orgán zajistí neprodleně vrácení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou, jestliže

a) byla složena kauce orgánu Policie České republiky nebo celnímu úřadu,

b) správní orgán, který je příslušný k vedení řízení o správním deliktu podle tohoto zákona, neshledal na základě předaných podkladů důvody k zahájení správního řízení o správním deliktu,

c) správní řízení o správním deliktu podle tohoto zákona bylo pravomocně zastaveno, nebo

d) byla zaplacena pokuta a náklady řízení uložené ve správním řízení o správním deliktu podle tohoto zákona.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Potvrzení o převzetí kauce
Potvrzení o převzetí kauce

Poučení

(o § 35c a 35f zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě)

§ 35c

Vybírání kaucí

(1) Orgány Policie České republiky nebo celní úřady jsou při provádění kontroly a státního odborného dozoru podle tohoto zákona oprávněny vybírat kauci v rozmezí od 5 000 Kč do 100 000 Kč od dopravce, který je podezřelý ze spáchání správního deliktu podle tohoto zákona, a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním deliktu nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady popřípadě nebylo vůbec možné.

(2) Při výběru kauce orgány Policie České republiky nebo celní úřady poučí řidiče, který pro účely vybírání kauce zastupuje dopravce, o důsledku vybrání kauce a vystaví ve 4 vyhotoveních

a) písemné potvrzení o převzetí kauce, ve kterém musí být uveden důvod uložení kauce, její výše a správní orgán, který je příslušný k vedení řízení o správním deliktu, a

b) protokol o výsledcích kontroly.

(3) Orgán Policie České republiky nebo celní úřad předá 1 vyhotovení potvrzení o převzetí kauce a protokolu řidiči a 2 vyhotovení spolu s kaucí nejpozději do 2 pracovních dnů správnímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení o správním deliktu.

§ 35f

Vracení, propadnutí a započtení kauce

(1) Kauce se vrátí v plné výši, jestliže

a) správní orgán neshledal důvody pro zahájení řízení o správním deliktu podle tohoto zákona, nebo

b) řízení o správním deliktu podle tohoto zákona bylo pravomocně zastaveno.

(2) Je-li v řízení o správním deliktu podle tohoto zákona uložena dopravci pokuta a povinnost k úhradě nákladů řízení, rozhodne správní orgán o započtení složené kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta a náklady řízení, vrátí se dopravci část kauce zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení.

(3) Jestliže správní orgán neshledá důvody pro zahájení řízení o správním deliktu podle tohoto zákona, uvědomí o tom bez zbytečného odkladu dopravce a vyzve ho ke sdělení potřebných údajů o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit. Kauci nebo její zbývající část podle odstavců 1 a 2 správní orgán příslušný k rozhodování v prvním stupni vrátí dopravci, a to

a) do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, pokud mu byly ke dni nabytí právní moci rozhodnutí známy potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit, nebo

b) do 15 pracovních dnů ode dne, kdy dopravce písemně sdělí tomuto správnímu orgánu potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit.

(4) Kauce propadá, jestliže dopravce nesdělí dopravnímu úřadu do 1 roku ode dne odeslání výzvy nebo vydání rozhodnutí potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci nebo její část vrátit.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.
Směrnice Komise 2004/112/ES, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí.
Směrnice Komise 2009/4/ES o protiopatřeních na předcházení a odhalování manipulace se záznamy tachografů, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.
Směrnice Komise 2009/5/ES, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě.

2a) Rozhodnutí Komise 2009/810/ES, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení (ES) č. 561/2006.

3) § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3a) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, příloha IB, kapitola I, písm. r).

5) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí a její přílohy publikované ve Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení (EHS) č. 3820/85.
Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.
Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru