PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 505/2006 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Částka 164/2006
Platnost od 29.11.2006
Účinnost od 01.01.2007
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2007

505

01.01.2007

VYHLÁŠKA

01.01.2007

ze dne 15. listopadu 2006,

01.01.2007

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

01.01.2007

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:


01.01.2007

ČÁST PRVNÍ

01.01.2012

ZPŮSOB HODNOCENÍ SCHOPNOSTI ZVLÁDAT ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY

01.01.2012

§ 1

01.01.2012

(1) Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby se pro účely stanovení stupně závislosti hodnotí podle aktivit, které jsou pro jednotlivé základní životní potřeby vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

01.01.2012

(2) Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk fyzické osoby.

01.01.2012

(3) Při hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby se hodnotí

01.01.2012

a) tělesné struktury a

01.01.2012

b) tělesné funkce duševní, mentální, smyslové, oběhové, dechové, hematologické, imunologické, endokrinologické, metabolické, zažívací, vylučovací, neuromuskuloskeletální, včetně hrubé a jemné motoriky, a funkce hlasu, řeči a kůže,

01.01.2012

a to ve vztahu k rozsahu a tíži poruchy funkčních schopností.

01.01.201231.08.2016

(4) Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje stav, kdy porucha funkčních schopností dosahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy těžké, kdy i přes využívání zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a využívání běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku nelze zvládnout životní potřebu v přijatelném standardu. Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje rovněž stav, kdy režim nařízený odborným lékařem poskytujícím specializované zdravotnické služby neumožňuje provádění základní životní potřeby v přijatelném standardu.

01.01.2012

§ 2

01.01.2012

(1) Při hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby se posuzuje, zda z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je rozsah duševních, mentálních, tělesných a smyslových funkčních schopností dostatečný k pravidelnému zvládání základní životní potřeby a zda je fyzická osoba schopna rozpoznat, provést a zkontrolovat správnost zvládnutí základní životní potřeby. Přitom se přihlíží k tomu, zda dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav trvale ovlivňuje funkční schopnosti, k výsledku rehabilitace a k adaptaci na zdravotní postižení.

01.01.2012

(2) U osob, u nichž průběžně dochází ke zhoršování a zlepšování zdravotního stavu, trvá sledované období rozhodné pro posouzení závislosti zpravidla jeden rok; funkční schopnost zvládat základní životní potřebu se v takovém případě stanoví tak, aby odpovídala převažujícímu rozsahu schopnosti ve sledovaném období.

01.01.2012

§ 2a

01.01.2012

Pokud osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat alespoň jednu z aktivit, která je pro schopnost zvládat základní životní potřebu vymezena v příloze č. 1 k této vyhlášce, není schopna základní životní potřebu zvládat, a to bez ohledu na příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

01.01.2012

§ 2b

01.01.2012

Pokud osoba do 18 let věku nemá z důvodu nízkého věku a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje ještě vyvinutou schopnost zvládat některou ze základních životních potřeb nebo některou aktivitu, které jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce, není pro účely posuzování stupně závislosti považována za osobu, která je neschopna základní životní potřebu zvládat. To neplatí, pokud osoba z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při zvládání základní životní potřeby nebo některé aktivity, které jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce, vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

01.01.2012

§ 2c

01.01.2012

Při hodnocení základních životních potřeb pro účely stanovení stupně závislosti se základní životní potřeby, u nichž bylo zjištěno, že je osoba z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat, sčítají.

01.01.2007

ČÁST DRUHÁ

01.01.2007

ROZSAH ÚKONŮ POSKYTOVANÝCH V RÁMCI ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ U JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ NĚKTERÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

01.01.2007

§ 3

01.01.2007

Základní sociální poradenství

01.01.2007

Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,

01.01.2007

b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,

01.01.2007

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,

01.01.2007

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

01.01.2007

§ 4

01.01.2007

Odborné sociální poradenství

01.01.2007

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

zprostředkování navazujících služeb,

01.01.2007

b) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání;

01.01.2007

tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí,

01.01.2007

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

01.01.2007

§ 5

01.01.2007

Osobní asistence

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

01.01.2007

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

01.01.2007

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

01.01.2007

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

01.01.2007

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

01.01.2007

b) pomoc při osobní hygieně:

01.01.2007

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

01.01.2007

2. pomoc při použití WC,

01.01.2007

c) pomoc při zajištění stravy:

01.01.2007

pomoc při přípravě jídla a pití,

01.01.2007

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

01.01.2007

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

01.01.2007

2. nákupy a běžné pochůzky,

01.01.2007

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

01.01.2007

1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

01.01.2007

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

01.01.2007

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

01.01.2007

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

01.01.2014

(2) Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

01.01.2007

§ 6

01.01.2007

Pečovatelská služba

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

01.01.2007

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

01.01.2007

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

01.01.2007

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

01.01.2007

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

01.01.2007

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

01.01.2007

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

01.01.2007

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

01.01.2007

3. pomoc při použití WC,

01.01.2007

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

01.01.2007

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

01.01.2007

2. dovoz nebo donáška jídla,

01.01.2007

3. pomoc při přípravě jídla a pití,

01.01.2007

4. příprava a podání jídla a pití;

01.01.2007

tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,

01.01.2007

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

01.01.2007

1. běžný úklid a údržba domácnosti,

01.01.2014

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,

01.01.2014

3. donáška vody,

01.01.2014

4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,

01.01.2014

5. běžné nákupy a pochůzky,

01.01.2014

6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,

01.01.2014

7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

01.01.2014

8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

01.01.2007

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,

01.01.2007

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

01.01.2007

(2) Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí

01.01.2014

a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), písm. c) bodech 3 a 4, písm. d) bodech 1 až 5 a písm. e); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,

01.01.2007

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1

01.01.2014

1. 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

01.01.2008

2. 75 Kč za oběd,

01.01.2007

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

01.01.2014

c) 30 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 2,

01.01.2014

d) 115 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. d) bodě 6,

01.01.2014

e) 70 Kč za kilogram prádla za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d) bodech 7 a 8.

01.01.2007

§ 7

01.01.2007

Tísňová péče

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování tísňové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci:

01.01.2007

1. poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace,

01.01.2007

2. v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů,

01.01.2007

b) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

01.01.2007

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

01.01.2007

(2) Maximální výše úhrady za poskytování tísňové péče se rovná skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků.

01.01.2007

§ 8

01.01.2007

Průvodcovské a předčitatelské služby

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,

01.01.2007

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

01.01.2007

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

01.01.2007

2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

01.01.2007

3. předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami komunikace.

01.01.2014

(2) Maximální výše úhrady za poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

01.01.2007

§ 9

01.01.2007

Podpora samostatného bydlení

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování podpory samostatného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

01.01.2007

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

01.01.2007

2. podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti,

01.01.2007

3. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

01.01.2007

4. pomoc se zajištěním stravy,

01.01.2007

5. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,

01.01.2007

6. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,

01.01.2007

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

01.01.2007

1. podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,

01.01.2007

2. pracovně výchovná činnost s dětmi,

01.01.2007

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

01.01.2007

4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

5. podpora v oblasti partnerských vztahů,

01.01.2007

6. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

01.01.2007

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,

01.01.2007

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

01.01.2007

3. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

01.01.2007

d) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

01.01.2007

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

01.01.2014

(2) Maximální výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

01.01.2007

§ 10

01.01.2007

Odlehčovací služby

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

01.01.2007

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

01.01.2007

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

01.01.2007

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

01.01.2007

4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

01.01.2007

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

01.01.2007

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

01.01.2007

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

01.01.2007

3. pomoc při použití WC,

01.01.2007

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

01.01.2007

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

01.01.2007

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

01.01.2007

d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

01.01.2007

1. ubytování,

01.01.2007

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

01.01.2007

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

f) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

01.01.2007

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

01.01.2007

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

01.01.2007

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

01.01.2007

2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

01.01.2007

(2) Maximální výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí

01.01.2014

a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b), písm. c) bodě 2, písm. e) až h); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,

01.01.2007

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1

01.01.2014

1. 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

01.01.2008

2. 75 Kč za oběd,

01.01.2007

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

01.01.2014

c) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

01.01.2007

§ 11

01.01.2007

Centra denních služeb

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

01.01.2007

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

01.01.2007

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

01.01.2007

3. pomoc při použití WC,

01.01.2007

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

01.01.2007

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

01.01.2007

2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

01.01.2007

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

01.01.2007

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

01.01.2007

2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

01.01.2007

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

e) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

01.01.2007

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb činí

01.01.2014

a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), písm. b) bodě 2 a písm. c) až f); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,

01.01.2007

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě 1

01.01.2014

1. 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

01.01.2008

2. 75 Kč za oběd,

01.01.2007

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

01.01.2007

§ 12

01.01.2007

Denní stacionáře

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

01.01.2007

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

01.01.2007

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

01.01.2007

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

01.01.2007

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

01.01.2007

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

01.01.2007

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

01.01.2007

2. pomoc při použití WC,

01.01.2007

c) poskytnutí stravy:

01.01.2007

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

01.01.2007

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

01.01.2007

1. pracovně výchovná činnost,

01.01.2007

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

01.01.2007

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

01.01.2007

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

f) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

01.01.2007

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí

01.01.2014

a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a d) až g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,

01.01.2007

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c)

01.01.2014

1. 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

01.01.2008

2. 75 Kč za oběd,

01.01.2007

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

01.01.2007

§ 13

01.01.2007

Týdenní stacionáře

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) poskytnutí ubytování:

01.01.2007

1. ubytování,

01.01.2007

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

01.01.2007

b) poskytnutí stravy:

01.01.2007

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

01.01.2007

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

01.01.2007

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

01.01.2007

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

01.01.2007

3. pomoc při použití WC,

01.01.2007

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

01.01.2007

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

01.01.2007

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

01.01.2007

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

01.01.2007

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

01.01.2007

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

01.01.2007

1. pracovně výchovná činnost,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

01.01.2007

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

01.01.2007

4. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

01.01.2007

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

g) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

01.01.2007

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích činí

01.01.2014

a) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

01.01.2007

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

01.01.2014

1. 170 Kč denně za celodenní stravu,

01.01.2008

2. 75 Kč za oběd,

01.01.2007

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

01.01.2007

§ 14

01.01.2007

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) poskytnutí ubytování:

01.01.2007

1. ubytování,

01.01.2007

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

01.01.2007

b) poskytnutí stravy:

01.01.2007

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

01.01.2007

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

01.01.2007

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

01.01.2007

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

01.01.2007

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

01.01.2007

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

01.01.2007

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

01.01.2007

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

01.01.2007

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

01.01.2007

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

01.01.2007

3. pomoc při použití WC,

01.01.2007

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

01.01.2007

1. pracovně výchovná činnost,

01.01.2007

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

01.01.2007

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

01.01.2007

4. volnočasové a zájmové aktivity,

01.01.2007

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

g) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

01.01.2007

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením činí

01.01.2014

a) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

01.01.2007

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

01.01.2014

1. 170 Kč denně za celodenní stravu,

01.01.2008

2. 75 Kč za oběd,

01.01.2007

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

01.01.2007

§ 15

01.01.2007

Domovy pro seniory

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) poskytnutí ubytování:

01.01.2007

1. ubytování,

01.01.2007

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

01.01.2007

b) poskytnutí stravy:

01.01.2007

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

01.01.2007

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

01.01.2007

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

01.01.2007

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

01.01.2007

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

01.01.2007

4. pomoc při podávání jídla a pití,

01.01.2007

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

01.01.2007

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

01.01.2007

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

01.01.2007

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

01.01.2007

3. pomoc při použití WC,

01.01.2007

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

f) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

g) aktivizační činnosti:

01.01.2007

1. volnočasové a zájmové aktivity,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

01.01.2007

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

01.01.2007

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

01.01.2007

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory činí

01.01.2014

a) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

01.01.2007

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

01.01.2014

1. 170 Kč denně za celodenní stravu,

01.01.2008

2. 75 Kč za oběd,

01.01.2007

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

01.01.2007

§ 16

01.01.2007

Domovy se zvláštním režimem

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) poskytnutí ubytování:

01.01.2007

1. ubytování,

01.01.2007

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

01.01.2007

b) poskytnutí stravy:

01.01.2007

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

01.01.2007

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

01.01.2007

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

01.01.2007

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

01.01.2007

3. pomoc při použití WC,

01.01.2007

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

01.01.2007

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

01.01.2007

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

01.01.2007

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

01.01.2007

4. pomoc při podávání jídla a pití,

01.01.2007

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

01.01.2007

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

f) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

g) aktivizační činnosti:

01.01.2007

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

01.01.2007

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

01.01.2007

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

01.01.2007

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem činí

01.01.2014

a) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

01.01.2007

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

01.01.2014

1. 170 Kč denně za celodenní stravu,

01.01.2008

2. 75 Kč za oběd,

01.01.2007

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

01.01.2007

§ 17

01.01.2007

Chráněné bydlení

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

01.01.2007

1. pomoc s přípravou stravy,

01.01.2007

2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

01.01.2007

b) poskytnutí ubytování:

01.01.2007

1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,

01.01.2007

2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

01.01.2007

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

01.01.2007

1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,

01.01.2007

2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

01.01.2007

3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,

01.01.2007

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

01.01.2007

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

01.01.2007

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

01.01.2007

3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

01.01.2007

4. podpora v oblasti partnerských vztahů,

01.01.2007

5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

01.01.2007

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

01.01.2007

2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

01.01.2007

3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

f) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

01.01.2014

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

01.01.2014

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

01.01.2014

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

01.01.2014

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

01.01.2014

3. pomoc při použití WC.

01.01.2007

(2) Maximální výše úhrady za poskytování chráněného bydlení činí

01.01.2007

a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a)

01.01.2014

1. 170 Kč denně za celodenní stravu,

01.01.2008

2. 75 Kč za oběd,

01.01.2007

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

01.01.2014

b) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

01.01.2014

c) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. c) až h); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

01.01.2007

§ 18

01.01.2014

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

01.01.2014

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) poskytnutí ubytování:

01.01.2007

1. ubytování,

01.01.2007

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

01.01.2007

b) poskytnutí stravy:

01.01.2007

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

01.01.2007

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

01.01.2007

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

01.01.2007

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

01.01.2007

3. pomoc při použití WC,

01.01.2007

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

01.01.2007

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

01.01.2007

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

01.01.2007

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

01.01.2007

4. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

01.01.2007

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

01.01.2007

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

f) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

g) aktivizační činnosti:

01.01.2007

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

01.01.2007

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

01.01.2014

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče činí

01.01.2014

a) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

01.01.2007

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

01.01.2014

1. 170 Kč denně za celodenní stravu,

01.01.2008

2. 75 Kč za oběd,

01.01.2007

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

01.01.2007

§ 19

01.01.2007

Raná péče

01.01.2007

Základní činnosti při poskytování rané péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

01.01.2007

1. zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním,

01.01.2007

2. specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,

01.01.2007

3. podpora a posilování rodičovských kompetencí,

01.01.2007

4. upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,

01.01.2007

5. vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury,

01.01.2007

6. nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,

01.01.2007

7. instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální,

01.01.2007

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

01.01.2007

c) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

1. psychosociální podpora formou naslouchání,

01.01.2007

2. podpora výměny zkušeností,

01.01.2007

3. pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny,

01.01.2007

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů,

01.01.2007

2. doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte.

01.01.2007

§ 20

01.01.2007

Telefonická krizová pomoc

01.01.2007

Základní činnosti při poskytování telefonické krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) telefonická krizová pomoc:

01.01.2007

krizová práce s osobou spočívající v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu osoby s pracovištěm telefonické krizové intervence,

01.01.2007

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

01.01.2007

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

01.01.2007

§ 21

01.01.2007

Tlumočnické služby

01.01.2007

Základní činnosti při poskytování tlumočnických služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

1. tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,

01.01.2007

2. tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku v ruce, nebo obdobných metod pro osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením,

01.01.2007

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

01.01.2007

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

01.01.2007

§ 22

01.01.2007

Azylové domy

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

01.01.2007

1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,

01.01.2007

2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

01.01.2007

tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,

01.01.2007

b) poskytnutí ubytování:

01.01.2007

1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,

01.01.2007

2. umožnění celkové hygieny těla,

01.01.2007

3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

01.01.2007

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

01.01.2007

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v azylových domech činí

01.01.2007

a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a) bodě 2

01.01.2014

1. 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

01.01.2008

2. 75 Kč za oběd,

01.01.2007

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

01.01.2007

b) za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b) celkem

01.01.2014

1. 130 Kč denně, nebo

01.01.2014

2. jde-li o rodinu s nezletilými dětmi 100 Kč denně za dospělou osobu a 70 Kč denně za dítě,

01.01.2007

včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

01.01.2007

§ 23

01.01.2007

Domy na půl cesty

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) poskytnutí ubytování:

01.01.2007

1. ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,

01.01.2007

2. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

01.01.2007

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

01.01.2007

c) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

2. aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce,

01.01.2007

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

01.01.2007

2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

01.01.2014

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty činí za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) 130 Kč denně celkem, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

01.01.2007

§ 24

01.01.2007

Kontaktní centra

01.01.2007

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v kontaktních centrech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

2. poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod,

01.01.2007

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

01.01.2007

1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,

01.01.2007

2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.

01.01.2007

§ 25

01.01.2007

Krizová pomoc

01.01.2007

Základní činnosti při poskytování krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

01.01.2007

1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,

01.01.2007

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

01.01.2007

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:

01.01.2007

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

01.01.2007

c) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,

01.01.2007

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

01.01.2007

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

04.07.2007

§ 25a

04.07.2007

Intervenční centra

04.07.2007

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v intervenčních centrech se poskytují v rozsahu těchto úkonů:

04.07.2007

a) sociálně terapeutické činnosti:

04.07.2007

krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,

04.07.2007

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

04.07.2007

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

04.07.2007

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

04.07.2007

c) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

04.07.2007

1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,

04.07.2007

2. vytvoření podmínek pro praní, drobné opravy a žehlení osobního, popřípadě ložního prádla a ošacení,

04.07.2007

d) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:

04.07.2007

1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, nebo

04.07.2007

2. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.

01.01.2007

§ 26

01.01.2007

Nízkoprahová denní centra

01.01.2007

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových denních centrech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

01.01.2007

1. umožnění celkové hygieny těla,

01.01.2007

2. pomoc při osobní hygieně,

01.01.2007

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

01.01.2007

1. vytvoření podmínek pro přípravu stravy,

01.01.2007

2. poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;

01.01.2007

tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,

01.01.2007

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

01.01.2007

§ 27

01.01.2007

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

01.01.2007

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

01.01.2007

1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

01.01.2007

2. pracovně výchovná činnost s dětmi,

01.01.2007

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

01.01.2007

4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

01.01.2007

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

01.01.2007

c) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

01.01.2007

§ 28

01.01.2007

Noclehárny

01.01.2007

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v noclehárnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

01.01.2007

1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,

01.01.2007

2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,

01.01.2007

b) poskytnutí přenocování:

01.01.2007

1. přenocování,

01.01.2007

2. úklid, výměna ložního prádla.

01.01.2008

§ 29

01.01.2008

Služby následné péče

01.01.2008

(1) Základní činnosti při poskytování služeb následné péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2008

a) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2008

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2008

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2008

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

01.01.2008

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2008

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

01.01.2008

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2008

d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

01.01.2008

1. ubytování,

01.01.2008

2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,

01.01.2008

3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,

01.01.2008

e) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:

01.01.2008

1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo

01.01.2008

2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

01.01.2008

(2) Maximální výše úhrady za poskytování následné péče činí

01.01.2014

a) 180 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

01.01.2008

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. e) bodě 2

01.01.2014

1. 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

01.01.2008

2. 75 Kč za oběd,

01.01.2008

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

01.01.2007

§ 30

01.01.2007

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

01.01.2007

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

01.01.2007

1. pracovně výchovná činnost s dětmi,

01.01.2007

2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,

01.01.2007

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,

01.01.2007

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,

01.01.2007

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

01.01.2007

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

01.01.2007

c) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

01.01.2007

§ 31

01.01.2007

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

01.01.2007

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,

01.01.2007

b) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

01.01.2007

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

01.01.2007

§ 32

01.01.2007

Sociálně terapeutické dílny

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

01.01.2007

pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,

01.01.2007

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

01.01.2007

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

01.01.2007

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

01.01.2007

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

01.01.2007

1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

01.01.2007

2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku,

01.01.2007

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

01.01.2007

1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

01.01.2007

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách činí za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě 1

01.01.2014

1. 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

01.01.2008

2. 75 Kč za oběd,

01.01.2007

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

01.01.2007

§ 33

01.01.2007

Terapeutické komunity

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) poskytnutí stravy:

01.01.2007

1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,

01.01.2007

2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

01.01.2007

b) poskytnutí ubytování:

01.01.2007

1. ubytování,

01.01.2007

2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,

01.01.2007

3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,

01.01.2007

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

01.01.2007

d) sociálně terapeutické činnosti:

01.01.2007

1. pracovní terapie a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

2. výchovné, vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity,

01.01.2007

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

01.01.2007

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách činí

01.01.2007

a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a) bodě 2

01.01.2014

1. 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

01.01.2008

2. 75 Kč za oběd,

01.01.2007

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

01.01.2014

b) 180 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

01.01.2007

§ 34

01.01.2007

Terénní programy

01.01.2007

Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

01.01.2007

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

01.01.2007

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,

01.01.2007

4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.

01.01.2007

§ 35

01.01.2007

Sociální rehabilitace

01.01.2007

(1) Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

01.01.2007

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

01.01.2007

1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,

01.01.2007

2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,

01.01.2007

3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,

01.01.2007

4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,

01.01.2007

5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,

01.01.2007

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

01.01.2007

1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

01.01.2007

2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,

01.01.2007

3. nácvik chování v různých společenských situacích,

01.01.2007

4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,

01.01.2007

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

01.01.2007

upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

01.01.2007

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

01.01.2007

1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,

01.01.2007

2. informační servis a zprostředkovávání služeb,

01.01.2007

e) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:

01.01.2007

1. ubytování,

01.01.2007

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

01.01.2007

f) poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:

01.01.2007

1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní stravy, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

01.01.2007

2. pomoc při podávání jídla a pití,

01.01.2007

g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:

01.01.2007

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

01.01.2007

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

01.01.2007

3. pomoc při použití WC.

01.01.2007

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb činí

01.01.2014

a) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. e), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

01.01.2007

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. f) bodě 1

01.01.2014

1. 170 Kč za celodenní stravu,

01.01.2008

2. 75 Kč za oběd,

01.01.2007

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

01.01.2014

c) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

01.01.2007

ČÁST TŘETÍ

01.01.2007

ZDRAVOTNÍ STAVY VYLUČUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

01.01.2007

§ 36

01.01.2007

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

01.01.2007

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

01.01.2007

b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

01.01.2007

c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.

01.01.2007

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2007

KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

01.01.2007

§ 37

01.01.2007

(1) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se skládá z obecné a zvláštní části.

01.01.2007

(2) Obecná část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:

01.01.2007

a) úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb,

01.01.2007

b) základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace,

01.01.2007

c) úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie,

01.01.2007

d) základy ochrany zdraví,

01.01.2007

e) etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost,

01.01.2007

f) základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě,

01.01.2007

g) sociálně právní minimum,

01.01.2007

h) metody sociální práce.

01.01.2007

(3) Zvláštní část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:

01.01.2007

a) základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění,

01.01.2007

b) aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času,

01.01.2007

c) prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,

01.01.2007

d) základy výuky péče o domácnost,

01.01.2007

e) odborná praxe,

01.01.2007

f) krizová intervence,

01.01.2007

g) úvod do problematiky zdravotního postižení,

01.01.2007

h) zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany.

01.01.2007

(4) Minimální rozsah kurzu je celkem 150 výukových hodin, přičemž zvláštní část kurzu činí minimálně 80 výukových hodin.

01.01.2007

(5) Počet výukových hodin jednotlivých tematických okruhů zvláštní části kurzu se stanoví s přihlédnutím k odbornému zaměření účastníků kurzu, jejich pracovnímu zařazení a druhu sociální služby, kterou poskytují.

21.12.2007

§ 37a

01.01.2014

Absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oborech vzdělání uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce.

01.01.2007

ČÁST PÁTÁ

01.01.2014

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A INFORMACE O VÝSLEDKU PROVEDENÉ INSPEKCE“

01.01.2007

§ 38

01.01.2007

(1) Plnění standardů kvality sociálních služeb se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou

01.01.2007

a) 3 body, jestliže kritérium je splněno výborně,

01.01.2007

b) 2 body, jestliže kritérium je splněno dobře,

04.07.2007

c) 1 bod, jestliže kritérium je splněno částečně, nebo

01.01.2007

d) 0 bodů, jestliže kritérium není splněno.

01.01.2007

(2) Standardy kvality sociálních služeb jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

01.01.2014

§ 38a

01.01.2014

Informace o výsledku provedené inspekce obsahuje:

01.01.2014

a) datum zahájení a ukončení inspekce v místě poskytování sociální služby,

01.01.2014

b) název a adresu kontrolního orgánu,

01.01.2014

c) předmět provedené inspekce,

01.01.2014

d) hodnocení plnění povinností poskytovatele sociálních služeb a standardů kvality sociálních služeb,

01.01.2014

e) seznam zjištěných nedostatků, ke kterým byla uložena opatření k jejich odstranění, a datum, kdy tato opatření byla splněna.

01.01.2012

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2012

NÁLEŽITOSTI PRŮKAZU ZAMĚSTNANCE OBCE A ZAMĚSTNANCE KRAJE OPRÁVNĚNÉHO K VÝKONU ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

01.01.2012

§ 39

01.01.2012

Průkaz zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako sociální pracovník a zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu jako sociální pracovník, kterým se prokazuje při vstupu do obydlí za účelem vykonávání činností sociální práce, obsahuje tyto náležitosti:

01.01.2012

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a titul zaměstnance,

01.01.2012

c) fotografii zaměstnance,

01.01.2012

d) označení „sociální pracovník“,

01.01.2012

d) označení příslušného úřadu, který průkaz vydal, otisk úředního razítka a podpis vedoucího zaměstnance,

01.01.2012

e) dobu platnosti průkazu.


01.01.2007

ČÁST SEDMÁ

01.01.2007

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

01.01.2007

§ 40

01.01.2007

Za kvalifikační kurz podle § 37 se považuje i kurz uskutečněný přede dnem 1. ledna 2007 vzdělávací institucí akreditovanou podle předpisů o zaměstnanosti1), pokud obsah a rozsah tohoto kurzu byl srovnatelný s kvalifikačním kurzem podle § 37, a akreditovaný kvalifikační kurz v oboru všeobecný sanitář podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních2) uskutečněný přede dnem 1. ledna 2007.

01.01.2007

ČÁST OSMÁ

01.01.2007

ÚČINNOST

01.01.2007

§ 41

01.01.2007

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


01.01.2007

Ministr:
RNDr. Nečas v. r.


01.01.2007

01.01.201231.08.2016

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.

01.01.201231.08.2016

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby

01.01.201231.08.2016

a) Mobilita:

01.01.201231.08.2016

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

01.01.201231.08.2016

b) Orientace:

01.01.201231.08.2016

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

01.01.201231.08.2016

c) Komunikace:

01.01.201231.08.2016

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

01.01.201231.08.2016

d) Stravování:

01.01.201231.08.2016

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

01.01.201231.08.2016

e) Oblékání a obouvání:

01.01.201231.08.2016

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

01.01.201231.08.2016

f) Tělesná hygiena:

01.01.201231.08.2016

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

01.01.201231.08.2016

g) Výkon fyziologické potřeby:

01.01.201231.08.2016

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

01.01.201231.08.2016

h) Péče o zdraví:

01.01.201231.08.2016

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.

01.01.201231.08.2016

i) Osobní aktivity:

01.01.201231.08.2016

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

01.01.201231.08.2016

j) Péče o domácnost:

01.01.201231.08.2016

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

01.01.2007

01.01.2007

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.

01.01.2007

Obsah standardů kvality sociálních služeb

01.01.2007

1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

01.01.2012
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace;
c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje;
d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.
01.01.2007

2. Ochrana práv osob

01.01.2012
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
01.01.2007

3. Jednání se zájemcem o sociální službu

01.01.2012
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby;
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
01.01.2007

4. Smlouva o poskytování sociální služby

01.01.2012
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy;
c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby;
01.01.2007

5. Individuální plánování průběhu sociální služby

01.01.2012
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby;
c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda naplňovány její osobní cíle;
d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu určeného zaměstnance;
e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám;
01.01.2007

Plnění kritérií uvedených v písmenech d) a e) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

01.01.2007

6. Dokumentace o poskytování sociální služby

01.01.2012
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována, včetně pravidel pro nahlížení do dokumentace; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých osob v případech, kdy to vyžaduje charakter sociální služby nebo na žádost osoby;
c) Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování dokumentace o osobě po ukončení poskytování sociální služby.
01.01.2007

7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

01.01.2012
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, a to ve formě srozumitelné osobám; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni zaměstnanci poskytovatele;
c) Poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje je písemně v přiměřené lhůtě;
d) Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.
01.01.2007

8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

01.01.2012
Kritérium
a) Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat;
b) Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle jejích individuálně určených potřeb;
c) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím; v případě konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální postoj.
01.01.2007

9. Personální a organizační zajištění sociální služby

01.01.2012
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců uvedených v § 115 zákona o sociálních službách; organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je poskytována;
b) Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní organizační strukturu, ve které jsou stanovena oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců;
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována vnitřní pravidla pro působení těchto osob při poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
01.01.2007

Plnění kritérií uvedených v písmenech a) až d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

01.01.2007

10. Profesní rozvoj zaměstnanců

01.01.2012
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace; podle tohoto postupu poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel má písemně zpracován program dalšího vzdělávání zaměstnanců; podle tohoto programu poskytovatel postupuje;
c) Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované sociální službě; podle tohoto systému poskytovatel postupuje;
d) Poskytovatel má písemně zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců; podle tohoto systému poskytovatel postupuje;
e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s osobami, kterým je poskytována sociální služba, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.
01.01.2007

Plnění kritérií uvedených v písmenech c) a d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance; kritéria uvedená v písmenech a) a b) se na tohoto poskytovatele vztahují přiměřeně.

01.01.2007

11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

01.01.2012
Kritérium
Poskytovatel určuje místo a dobu poskytování sociální služby podle druhu sociální služby, okruhu osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb.
01.01.2007

12. Informovanost o poskytované sociální službě

01.01.2012
Kritérium
Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované sociální službě, a to ve formě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena.
01.01.2007

13. Prostředí a podmínky

01.01.2012
Kritérium
a) Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob;
b) Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní sociální služby v takovém prostředí, které je důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich individuálně určeným potřebám.
01.01.2007

Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který neposkytuje sociální služby v zařízení sociálních služeb.

01.01.2007

14. Nouzové a havarijní situace

01.01.2012
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně definovány nouzové a havarijní situace, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním sociální služby, a postup při jejich řešení;
b) Poskytovatel prokazatelně seznámí zaměstnance a osoby, kterým poskytuje sociální službu, s postupem při nouzových a havarijních situacích a vytváří podmínky, aby zaměstnanci a osoby byli schopni stanovené postupy použít;
c) Poskytovatel vede dokumentaci o průběhu a řešení nouzových a havarijních situací.
01.01.2007

Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

01.01.2007

15. Zvyšování kvality sociální služby

01.01.2012
Kritérium
a) Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytovaní sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíly a zásadami sociální služby a osobními cíly jednotlivých osob;
b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
c) Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby;
d) Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.
01.01.2007

01.08.2009

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.

01.08.2009

Obory vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách

01.08.2009
Název oboru vzděláníKód oboru vzděláníPředchozí kód oboru vzdělání
Sociální péče - pečovatelská činnost75-41-M/00375-46-6/01
Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny75-41-M/00575-46-6/03
Sociální činnost - sociální pečovatelství75-41-M/00876-52-6/01
Sociální činnost - sociální vychovatelství75-41-M/00976-52-6/02
Sociální činnost v prostředí etnických minorit75-41-M/01075-97-6
Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost75-41-M/01276-45-6/01
Vychovatelství75-31-M/00276-41-6
Předškolní a mimoškolní pedagogika75-31-M/00576-50-6
Vychovatelství pro ústavy sociální péče75-31-L/50176-51-6
Rodinná škola - sociální služby78-41-M/00363-44-6/01
Charitativní služby69-55-J/00163-67-3
Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce69-55-E/00555-91-2/02
Sociální činnost v prostředí etnických minorit75-41-J/00275-97-3

Poznámky pod čarou

01.01.2007

1) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2005 Sb.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.

01.01.2007

2) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

21.12.2007

3) Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru