PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 362/2006 Sb.Vyhláška o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování

Částka 113/2006
Platnost od 14.07.2006
Účinnost od 01.08.2006
Zrušeno k 01.09.2012 (201/2012 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.08.200631.08.2012

362

01.08.200631.08.2012

VYHLÁŠKA

01.08.200631.08.2012

ze dne 28. června 2006

01.08.200631.08.2012

o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování

01.08.200631.08.2012

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 385/2005 Sb. a zákona č. 212/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 10 odst. 2 zákona:


01.08.200631.08.2012

§ 1

01.08.200631.08.2012

Přípustná míra obtěžování zápachem

01.08.200631.08.2012

(1) Přípustná míra obtěžování zápachem je stav pachových látek ve vnějším ovzduší, kterého je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, odstraněním nebo omezením obtěžujícího pachového vjemu.

01.08.200631.08.2012

(2) Překročení přípustné míry obtěžování zápachem se posuzuje na základě písemné stížnosti osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází.

01.08.200631.08.2012

(3) Přípustná míra obtěžování zápachem je překročena vždy, pokud si na obtěžování zápachem stěžuje více než 20 osob podle odstavce 2 a pokud alespoň u jednoho z provozovatelů stacionárních zdrojů bylo prokázáno porušení povinnosti podle zákona, které překročení přípustné míry obtěžování zápachem způsobilo.

01.08.200631.08.2012

§ 2

01.08.200631.08.2012

Způsob stanovení koncentrace pachových látek

01.08.200631.08.2012

(1) Stanovení koncentrace pachových látek se provádí u stacionárních zdrojů uvedených v příloze k této vyhlášce postupem stanoveným touto vyhláškou a českou technickou normou ČSN EN 13725 (dále jen "technická norma"). Stanovení koncentrace pachových látek se nevztahuje na malé stacionární zdroje.

01.08.200631.08.2012

(2) Stanovení koncentrace pachových látek podle odstavce 1 se provádí

01.08.200631.08.2012

a) ke dni stanovenému v povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona při uvádění stacionárního zdroje do provozu,

01.08.200631.08.2012

b) po každé změně, na kterou bylo příslušným orgánem ochrany ovzduší vydáno povolení podle § 17 odst. 2 písm. f) zákona,

01.08.200631.08.2012

c) po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zařízení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně koncentrace pachových látek,

01.08.200631.08.2012

a to do 3 měsíců od vzniku některé ze skutečností uvedených pod písmeny a) až c).

01.08.200631.08.2012

(3) Koncentraci pachových látek posuzuje komise uvedená v technické normě. Od stanovení koncentrace pachových látek lze upustit v případě, kdy její stanovení představuje riziko poškození zdraví členů komise.

01.08.200631.08.2012

(4) Odběr vzorků pro stanovení koncentrace pachových látek se provádí v místě před vyústěním odpadního plynu do ovzduší nebo na jiném místě v souladu se zásadami stanovenými ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

01.08.200631.08.2012

(5) Doba odběru vzorků se přizpůsobí očekávaným koncentracím a provede se v období minimálně 1 hodiny, s tím, že doba každého jednotlivého odběru se bude pohybovat v rozmezí 5 až 15 minut.

01.08.200631.08.2012

(6) Při stanovení koncentrace pachových látek se provádí nejméně 3 odběry na každém měřicím místě. Výsledná koncentrace pachových látek v odpadním plynu zdroje je geometrický průměr výsledků jednotlivých odběrů.

01.08.200631.08.2012

§ 3

01.08.200631.08.2012

Stanovení koncentrace pachových látek

01.08.200631.08.2012

Stanovení koncentrace pachových látek se provede nejpozději

01.08.200631.08.2012

a) do 1. srpna 2007 u stacionárních zdrojů uvedených v části A přílohy k této vyhlášce,

01.08.200631.08.2012

b) do 1. srpna 2008 u stacionárních zdrojů uvedených v části B přílohy k této vyhlášce a

01.08.200631.08.2012

c) do 1. srpna 2009 u stacionárních zdrojů uvedených v části C přílohy k této vyhlášce.


01.08.200631.08.2012

§ 4

01.08.200631.08.2012

Účinnost

01.08.200631.08.2012

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006.


01.08.200631.08.2012

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


01.08.200631.08.2012

01.08.200631.08.2012

Příloha k vyhlášce č. 362/2006 Sb.

01.08.200631.08.2012

Stacionární zdroje, u kterých se stanovuje koncentrace pachových látek

01.08.200631.08.2012

A.

01.08.200631.08.2012

1. Potravinářský průmysl

01.08.200631.08.2012

1.1 Jatka s kapacitou porážky nad 50t/den

01.08.200631.08.2012

1.2 Zpracování ryb

01.08.200631.08.2012

1.3 Pekárny

01.08.200631.08.2012

1.4 Sušení vajec

01.08.200631.08.2012

1.5 Zpracování čokoládových produktů

01.08.200631.08.2012

1.6 Výroba tabákových výrobků

01.08.200631.08.2012

1.7 Udírny

01.08.200631.08.2012

1.8 Pražírny kávy, kávových náhražek, kakaových bobů nebo oříšků

01.08.200631.08.2012

2. Extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů

01.08.200631.08.2012

3. Laminování dřeva, kovu, textilu, vláken a plastů (výroba kompozitních materiálů na bázi organických pryskyřic).

01.08.200631.08.2012

B.

01.08.200631.08.2012

1. Zpracování kaučuku a výroba pryže

01.08.200631.08.2012

2. Výroby buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny - platí pro výrobní kapacitu od 20 t/den včetně

01.08.200631.08.2012

3. Průmyslové zpracování dřeva - sušení nativního dřeva v sušárnách o projektované kapacitě větší než 50 m3 a sušení jeho dezintegrovaných částic v sušárnách o projektované kapacitě větší než 3t/h, výroba dřevovláknitých, dřevotřískových a OSB desek.

01.08.200631.08.2012

C.

01.08.200631.08.2012

1. Čistírny odpadních vod

01.08.200631.08.2012

1.1 Čistírny městských odpadních vod s projektovanou kapacitou 2000 a více ekvivalentních obyvatel

01.08.200631.08.2012

1.2 Čistírny průmyslových odpadních vod zpracovávající odpadní vody v množství větším než 50 m3/den z procesů emitujících sulfan nebo amoniak nebo chlor

01.08.200631.08.2012

2. Veterinární asanační zařízení

01.08.200631.08.2012

3. Výroba krmiv z vedlejších produktů porážky

01.08.200631.08.2012

4. Výroba technických tuků z vedlejších produktů porážky

01.08.200631.08.2012

5. Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů

01.08.200631.08.2012

6. Výroba farmaceutických meziproduktů

01.08.200631.08.2012

7. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 0001, s výjimkou skládky inertního odpadu.

Přesunout nahoru