PLUS na zkoušku

Zákon č. 322/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

Částka 99/2006
Platnost od 30.06.2006
Účinnost od 30.06.2006
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

30.06.2006

322

30.06.2006

ZÁKON

30.06.2006

ze dne 25. května 2006,

30.06.2006

kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

30.06.2006

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


30.06.2006

Čl. I

30.06.2006

V § 17 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

30.06.2006

"(3) Odměna stanovená podle předchozích odstavců se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je znalec (tlumočník) povinen z odměny odvést podle zvláštního právního předpisu1).

30.06.2006

1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".


30.06.2006

Čl. II

30.06.2006

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


30.06.2006

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Přesunout nahoru