PLUS na zkoušku

Obsah

01.01.201730.09.2015

267

01.01.201730.09.2015

ZÁKON

01.01.201730.09.2015

ze dne 25. dubna 2006

01.01.201730.09.2015

o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

01.01.201730.09.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.201730.09.2015

ČÁST PRVNÍ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

01.01.201730.09.2015

Čl. I

01.01.201730.09.2015

V § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb. a zákona č. 474/1992 Sb., se za slova "nemocenské zabezpečení," vkládají slova "úrazové pojištění,".

01.01.201730.09.2015

ČÁST TŘETÍ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.01.201730.09.2015

Čl. III

01.01.201730.09.2015

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

01.01.201730.09.2015

3. V § 11 odst. 1 se za slova "provádění sociálního zabezpečení" vkládají slova "a úrazového pojištění".

01.01.201730.09.2015

4. V § 11 odst. 3 větě třetí se slova "od České pojišťovny, a. s.33a) a Kooperativy, pojišťovny, a. s.33a) a" včetně poznámky pod čarou č. 33a zrušují.

01.01.201730.09.2015

5. V § 11 odst. 3 větě třetí se slova "tyto pojišťovny a státní zdravotní ústav jsou povinny" nahrazují slovy "státní zdravotní ústav je povinen".

01.01.201730.09.2015

ČÁST PÁTÁ

01.01.201730.09.2015

Změna občanského soudního řádu

01.01.201730.09.2015

Čl. V

01.01.201730.09.2015

V zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

01.01.201730.09.2015

1. V § 279 odst. 2 písm. e) se za slova "důchodového pojištění" vkládá čárka a slova "úrazového pojištění".

01.01.201730.09.2015

2. V § 279 odst. 2 písm. f) se za slova "politiku zaměstnanosti" vkládá čárka a slova "pohledávky pojistného na úrazové pojištění".

01.01.201730.09.2015

3. V § 336c odst. 1 písm. c) se za slova "politiku zaměstnanosti" vkládá čárka a slova "pojistné na úrazové pojištění".

01.01.201730.09.2015

4. V § 337c odst. 1 písm. e) se za slova "politiku zaměstnanosti" vkládá čárka a slova "pojistného na úrazové pojištění".

01.01.201730.09.2015

5. V § 338ze odst. 1 písm. f) se za slova "politiku zaměstnanosti" vkládá čárka a slova "pojistného na úrazové pojištění".

01.07.200630.09.2015

ČÁST DEVÁTÁ

01.07.200630.09.2015

Změna zákona o důchodovém pojištění

01.07.200630.09.2015

Čl. IX

01.07.200630.09.2015

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

01.01.201730.09.2015

2. V § 25 odst. 1 větě první se za slova "pracovněprávních předpisů" vkládá čárka a slova "předpisů o úrazovém pojištění zaměstnanců34a)".

01.01.201730.09.2015

Poznámka pod čarou č. 34a zní:

01.01.201730.09.2015

"34a) Zákon č. 266/2006 Sb.".

01.01.201730.09.2015

3. V § 25 odst. 2 větě druhé se slova "Prováděcí předpis" nahrazují slovy "Zvláštní právní předpis34a)".

01.07.200630.09.2015

4. Za § 82 se vkládá nový § 82a, který včetně poznámek pod čarou č. 35a a 35b zní:

01.07.200630.09.2015

"§ 82a

01.07.200630.09.2015

(1) Byla-li výše vdovského důchodu, na který vznikl (znovu vznikl) nárok před 1. lednem 1996 nebo na který znovu vznikl nárok po 31. prosinci 1995 podle § 82 odst. 2, omezena pro souběh s nárokem na výplatu starobního nebo invalidního důchodu podle předpisů o sociálním zabezpečení platných před 1. lednem 199635a), zvyšuje se procentní výměra vdovského důchodu o částku odpovídající rozdílu mezi vyplácenou výší a výší bez takového omezení, včetně zvýšení podle předpisů o zvýšení důchodů náležejících od přiznání vdovského důchodu do dne, od kterého se úprava podle tohoto ustanovení provede. Zvýšení o částku rozdílu náleží jen v době, ve které omezení výše vdovského důchodu podle předchozí věty trvá.

01.07.200630.09.2015

(2) Nebyl-li vdovský důchod z důvodu uvedeného v předchozím odstavci vyplácen, postupuje se obdobně s tím, že za den přiznání vdovského důchodu se považuje den, kdy na takový vdovský důchod vznikl (znovu vznikl) nárok.

01.07.200630.09.2015

(3) Pro zjišťování výše vdovského důchodu pro účely stanovení částky rozdílu se nepoužijí ustanovení předpisů o sociálním zabezpečení platná před 1. lednem 1996 o

01.07.200630.09.2015

a) nejvyšších přípustných výměrách úhrnu důchodu při souběhu starobního nebo invalidního důchodu a vdovského důchodu a o snížení výše vdovského důchodu pro jejich překročení35a),

01.07.200630.09.2015

b) částce, kterou nesmí při zvýšení důchodu přesáhnout nejvyšší výměra úhrnu důchodu stanovená pro souběh starobního nebo invalidního důchodu a vdovského důchodu po takovém zvýšení.

01.07.200630.09.2015

Výše starobního nebo invalidního důchodu přitom zůstává nedotčena; zvýšení starobního důchodu za dobu dalšího zaměstnání po vzniku nároku na tento důchod se však považuje za součást starobního důchodu a zvýšení podle písmene b) za součást starobního nebo invalidního důchodu i tehdy, byla-li podle předpisů platných před 1. lednem 1996 součástí úhrnu důchodu. Pokud by při stanovení částky rozdílu podle předchozích vět výše starobního nebo invalidního důchodu bez zvýšení o pevnou částku a vdovského důchodu, která by náležela ke dni 31. prosince 1995, přesáhla částku stanovenou v § 4 odst. 1 zákona č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, sníží se výše vdovského důchodu tak, aby úhrn důchodu takovou částku k uvedenému dni nepřesáhl. Ustanovení § 93 odst. 2 není postupu podle tohoto ustanovení na překážku.

01.07.200630.09.2015

(4) Ustanovení předchozích odstavců se užije obdobně, byla-li výše vdovského důchodu omezena pro souběh s nárokem na výplatu důchodu za výsluhu let, který se podle § 89 odst. 1 považuje od 1. ledna 1996 za částečný invalidní důchod nebo za starobní důchod, nebo nebyl-li vdovský důchod z téhož důvodu vyplácen.

01.07.200630.09.2015

(5) Zvýšení vdovského důchodu o částku rozdílu se provede na žádost a nejdříve od splátky důchodu splatné po 1. červenci 2006. Lhůta pro vydání rozhodnutí stanovená zvláštním předpisem35b) se u žádostí uplatněných do 31. října 2006 prodlužuje o 90 dnů.

01.07.200630.09.2015

35a) Například § 56 odst. 2 až 5, § 64 odst. 5, § 139 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995, a obdobná ustanovení předcházejících předpisů.

01.07.200630.09.2015

35b) § 71 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

01.01.201730.09.2015

5. V § 107 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmeno b) se zrušuje. Zároveň se zrušuje označení písmene a).

01.01.201730.09.2015

ČÁST DESÁTÁ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o státní sociální podpoře

01.01.201730.09.2015

Čl. X

01.01.201730.09.2015

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

01.01.201730.09.2015

1. V § 5 odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.201730.09.2015

"c) dávky nemocenského pojištění (péče), dávky důchodového pojištění a dávky úrazového pojištění uvedené v § 17 odst. 1 písm. a), b), c), h) a i) zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců,".

01.01.201730.09.2015

2. V § 5 odst. 3 písm. e) se za slova "důchodového pojištění" vkládají slova "a úrazového pojištění".

01.01.201730.09.2015

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.201730.09.2015

Změna soudního řádu správního

01.01.201730.09.2015

Čl. XI

01.01.201730.09.2015

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

01.01.201730.09.2015

1. V § 7 odst. 3 se za slova "důchodového pojištění" vkládá čárka a slova "úrazového pojištění".

01.01.201730.09.2015

2. V § 31 odst. 2 se za slova "důchodového pojištění" vkládá čárka a slova "úrazového pojištění".

01.01.201730.09.2015

3. V § 60 odst. 2 se za slova "důchodového zabezpečení," vkládají slova "úrazového pojištění,".

01.01.201730.09.2015

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o ochraně osobních údajů

01.01.201730.09.2015

Čl. XII

01.01.201730.09.2015

V § 9 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb. a zákona č. 439/2004 Sb., se za slova "důchodového pojištění (zabezpečení)," vkládají slova "úrazového pojištění,".

01.01.201730.09.2015

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o soudech a soudcích

01.01.201730.09.2015

Čl. XIII

01.01.201730.09.2015

V § 84 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

01.01.201730.09.2015

"(5) Zabezpečení soudce pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání upravuje zvláštní právní předpis4a).

01.01.201730.09.2015

4a) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".

01.01.201730.09.2015

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody

01.01.201730.09.2015

Čl. XIV

01.01.201730.09.2015

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb. a zákona č. 109/2006 Sb., se mění takto:

01.01.201730.09.2015

1. V § 39 odst. 1 větě druhé se slova "za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání18)," včetně poznámky pod čarou č. 18 zrušují.

01.01.201730.09.2015

2. V § 39 odst. 1 se doplňuje věta "Zabezpečení odsouzeného pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání upravuje zvláštní právní předpis19a).".

01.01.201730.09.2015

Poznámka pod čarou č. 19a zní:

01.01.201730.09.2015

"19a) § 3 písm. m) zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".

01.01.201730.09.2015

ČÁST PATNÁCTÁ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o prevenci závažných havárií

01.01.201730.09.2015

Čl. XV

01.01.201730.09.2015

V § 4 odst. 1 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 82/2004 Sb., se tečka za slovem "havárie" a slova "Tímto ustanovením není dotčeno zákonné pojištění podle zvláštního předpisu10)" včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

01.01.201730.09.2015

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.01.201730.09.2015

Změna celního zákona

01.01.201730.09.2015

Čl. XVI

01.01.201730.09.2015

V § 45 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků" a slova "pracovněprávních předpisů" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

01.01.201730.09.2015

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o požární ochraně

01.01.201730.09.2015

Čl. XVIII

01.01.201730.09.2015

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

01.01.201730.09.2015

1. V § 80 odst. 1 se slova ", obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů9), pokud mu nevznikl nárok na náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu" nahrazují slovy "podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech, pokud mu již nevznikl nárok na dávku úrazového pojištění podle zvláštního právního předpisu9)".

01.01.201730.09.2015

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

01.01.201730.09.2015

"9) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".

01.01.201730.09.2015

2. V § 81 odst. 1 se slova "odškodňování pracovních úrazů" nahrazují slovy "úrazovém pojištění9)".

01.01.201730.09.2015

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

01.01.201730.09.2015

Čl. XIX

01.01.201730.09.2015

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se mění takto:

01.01.201730.09.2015

1. V § 60 odst. 2 větě druhé se slova "pracovněprávních předpisů" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

01.01.201730.09.2015

2. V § 62 se věta druhá nahrazuje větou "Náhrada škody v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se poskytuje podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech.".

01.01.201730.09.2015

ČÁST DVACÁTÁ

01.01.201730.09.2015

Změna lesního zákona

01.01.201730.09.2015

Čl. XX

01.01.201730.09.2015

V § 39a odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

01.01.201730.09.2015

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o rybářství

01.01.201730.09.2015

Čl. XXI

01.01.201730.09.2015

V § 18 odst. 3 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů18)" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

01.01.201730.09.2015

Dosavadní poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje, a to včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou.

01.01.201730.09.2015

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

01.01.201730.09.2015

Čl. XXII

01.01.201730.09.2015

V § 81b odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 238/1999 Sb., se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

01.01.201730.09.2015

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o myslivosti

01.01.201730.09.2015

Čl. XXIII

01.01.201730.09.2015

V § 16 odst. 1 větě třetí zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

01.01.201730.09.2015

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

01.01.201730.09.2015

Čl. XXIV

01.01.201730.09.2015

V § 23 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků" a slova "pracovněprávních předpisů" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

01.01.201730.09.2015

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o obecní policii

01.01.201730.09.2015

Čl. XXV

01.01.201730.09.2015

V § 24 odst. 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků" a slova "pracovněprávních předpisů" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

01.01.201730.09.2015

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

01.01.201730.09.2015

Čl. XXVI

01.01.201730.09.2015

V § 17 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

01.01.201730.09.2015

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

01.01.201730.09.2015

Změna krizového zákona

01.01.201730.09.2015

Čl. XXVII

01.01.201730.09.2015

V § 36 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), se slova "obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů,28) pokud nárok na náhradu této škody nevznikl již z pracovněprávního vztahu" nahrazují slovy "podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech, pokud mu již nevznikl nárok na dávku úrazového pojištění podle zvláštního právního předpisu28)".

01.01.201730.09.2015

Poznámka pod čarou č. 28 zní:

01.01.201730.09.2015

"28) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".

01.01.201730.09.2015

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o integrovaném záchranném systému

01.01.201730.09.2015

Čl. XXVIII

01.01.201730.09.2015

V § 30 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, se slova "obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů,25) pokud nevznikl nárok na náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu" nahrazují slovy "podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech, pokud mu již nevznikl nárok na dávku úrazového pojištění podle zvláštního právního předpisu25)".

01.01.201730.09.2015

Poznámka pod čarou č. 25 zní:

01.01.201730.09.2015

"25) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".

01.01.201730.09.2015

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.201730.09.2015

Změna zákona o zemědělství

01.01.201730.09.2015

Čl. XXXI

01.01.201730.09.2015

V § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., se v odstavci 2 slova "nezpracované rostlinné a živočišné výrobky" nahrazují slovy "rostlinné výrobky a nezpracované živočišné výrobky".


01.01.201730.09.2015

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.201730.09.2015

Přechodné ustanovení

01.01.201730.09.2015

Čl. XXXII

29.08.201430.09.2015

Rozsah a výše náhrady újmy na zdraví nebo smrti vzniklé před 1. lednem 2017, která nebyla do dne 31. prosince 2016 vyplacena, se v případech upravených ustanoveními zákonů, které se mění v článcích XVI až XXVIII tohoto zákona, posuzují i po 31. prosinci 2016 obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů zaměstnanců platných ke dni 31. prosince 2016.

01.01.201730.09.2015

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.201730.09.2015

Účinnost

01.01.201730.09.2015

Čl. XXXIII

29.08.201430.09.2015

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou části deváté čl. IX bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2006, a části třicáté čl. XXX, který nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.01.201730.09.2015

v z. Kasal v. r.

01.01.201730.09.2015

Klaus v. r.

01.01.201730.09.2015

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru