PLUS na zkoušku

Obsah

01.01.2007

264

01.01.2007

ZÁKON

01.01.2007

ze dne 21. dubna 2006,

01.01.2007

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

01.01.2007

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2007

ČÁST PRVNÍ

01.01.2007

Změna zákona o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti

01.01.2007

Čl. I

01.01.2007

V zákoně č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, se v § 138 odst. 2 bod 3 zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DRUHÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 20/1975 Sb.

01.01.2007

Čl. II

01.01.2007

V zákoně č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, se čl. I a II zrušují.

01.01.2007

ČÁST TŘETÍ

01.01.2007

Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům

01.01.2007

Čl. III

01.01.2007

V zákoně č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., se § 18 zrušuje.

01.01.2007

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 188/1988 Sb.

01.01.2007

Čl. IV

01.01.2007

V zákoně č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, se čl. I, čl. II a čl. IV zrušují.

01.01.2007

ČÁST PÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

01.01.2007

Čl. V

01.01.2007

V zákoně č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se § 4 zrušuje.

01.01.2007

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 264/1992 Sb.

01.01.2007

Čl. VI

01.01.2007

V zákoně č. 264/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., se čl. VIII zrušuje.

01.01.2007

ČÁST SEDMÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 590/1992 Sb.

01.01.2007

Čl. VII

01.01.2007

V zákoně č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb., se čl. III a IV zrušují.

01.01.2007

ČÁST OSMÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 37/1993 Sb.

01.01.2007

Čl. VIII

01.01.2007

V zákoně č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů, ve znění zákona č. 160/1993 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb., se část třetí zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 118/1995 Sb.

01.01.2007

Čl. IX

01.01.2007

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 587/2004 Sb., se čl. V a XIV zrušují.

01.01.2007

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 287/1995 Sb.

01.01.2007

Čl. X

01.01.2007

V zákoně č. 287/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, se čl. II zrušuje.

01.01.2007

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 138/1996 Sb.

01.01.2007

Čl. XI

01.01.2007

V čl. III zákona č. 138/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, se bod 1 zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 167/1999 Sb.

01.01.2007

Čl. XII

01.01.2007

V zákoně č. 167/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., se čl. IV zrušuje.

01.01.2007

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 225/1999 Sb.

01.01.2007

Čl. XIII

01.01.2007

V zákoně č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání, se čl. III zrušuje.

01.01.2007

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.01.2007

Změna zákona o poštovních službách

01.01.2007

Čl. XIV

01.01.2007

V zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se část patnáctá zrušuje.

01.01.2007

ČÁST PATNÁCTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 155/2000 Sb.

01.01.2007

Čl. XV

01.01.2007

V zákoně č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se část první zrušuje.

01.01.2007

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 220/2000 Sb.

01.01.2007

Čl. XVI

01.01.2007

V zákoně č. 220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 364/2000 Sb. a zákona č. 130/2002 Sb., se část jedenáctá a část třináctá zrušují.

01.01.2007

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.2007

Změna zákona o Probační a mediační službě

01.01.2007

Čl. XVIII

01.01.2007

V zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), se část třetí zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.2007

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

01.01.2007

Čl. XIX

01.01.2007

V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb. a zákona č. 74/2006 Sb., se část osmá zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 177/2001 Sb.

01.01.2007

Čl. XX

01.01.2007

V zákoně č. 177/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.01.2007

Změna zákona o soudech a soudcích

01.01.2007

Čl. XXI

01.01.2007

V zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se část čtvrtá zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 136/2002 Sb.

01.01.2007

Čl. XXII

01.01.2007

V zákoně č. 136/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.01.2007

Změna zákona č. 202/2002 Sb.

01.01.2007

Čl. XXIII

01.01.2007

V zákoně č. 202/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, se část šestá zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 309/2002 Sb.

01.01.2007

Čl. XXIV

01.01.2007

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se část dvacátá sedmá, část třicátá a část čtyřicátá šestá zrušují.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 311/2002 Sb.

01.01.2007

Čl. XXV

01.01.2007

V zákoně č. 311/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., se část šestá zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2007

Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků

01.01.2007

Čl. XXVI

01.01.2007

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 2 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.01.2007

"(6) U vedoucích úředníků se zakládá pracovní poměr jmenováním. Jmenování provede vedoucí úřadu.".

01.01.2007

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

01.01.2007

2. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

01.01.2007

"(3) Ustanovení podle odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy zvláštní právní předpis stanoví sjednání pracovního poměru na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv7a).

01.01.2007

7a) Například § 37 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2007

3. V § 12 odstavec 2 zní:

01.01.2007

"(2) Vedoucí úředník nebo vedoucí úřadu se může této funkce též vzdát.".

01.01.2007

4. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2007

"(3) Odvolání nebo vzdání se funkce musí být písemné a doručené druhému účastníku, jinak je neplatné. Odvolání z funkce musí navíc obsahovat důvody podle odstavce 1, jinak je neplatné. Výkon funkce končí dnem následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se funkce, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se funkce uveden den pozdější.".

01.01.2007

5. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2007

"(4) Odvoláním nebo vzdáním se funkce vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu pracovní poměr nekončí; to neplatí, jestliže byl pracovní poměr založen jmenováním na dobu určitou. Územní samosprávný celek je povinen podat vedoucímu úředníku nebo vedoucímu úřadu návrh na změnu jeho dalšího pracovního zařazení u územního samosprávného celku na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže územní samosprávný celek nemá pro vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu takovou práci nebo ji vedoucí úředník či vedoucí úřadu odmítne, jde o překážku v práci na straně územního samosprávného celku a současně je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) zákoníku práce; odstupné poskytované vedoucímu úředníku nebo vedoucímu úřadu při organizačních změnách nenáleží v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání nebo vzdání se funkce vedoucího úředníka či vedoucího úřadu.".

01.01.2007

6. V § 13 odst. 1 se slova "§ 46 odst. 1" nahrazují slovy "§ 52" a slova "§ 60a až 60c" se nahrazují slovy "§ 67 a 68".

01.01.2007

7. V § 13 odst. 3 písm. b) se slova "(§ 70 zákoníku práce)" zrušují.

01.01.2007

8. V § 13 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2007

9. V § 16 odst. 6 se slova "§ 73" nahrazují slovy "§ 301 a 303".

01.01.2007

10. V § 27 odst. 3 se slova "§ 143 odst. 7 a 8" nahrazují slovy "§ 235 odst. 3".

01.01.2007

11. § 38 se zrušuje.

01.01.2007

12. § 40 zní:

01.01.2007

"§ 40

01.01.2007

S úředníkem nelze uzavřít konkurenční doložku (§ 310 zákoníku práce).".

01.01.2007

13. V § 41 odstavec 1 věta první zní: "Účast členů výběrové komise na jejím jednání, členů akreditační komise na jejím jednání a členů zkušební komise při zkouškách podle tohoto zákona je jiným úkonem v obecném zájmu17), při němž náleží členům těchto komisí pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu s náhradou mzdy (platu).".

01.01.2007

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

01.01.2007

"17) § 203 zákoníku práce.".

01.01.2007

14. Část druhá se zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 274/2003 Sb.

01.01.2007

Čl. XXVII

01.01.2007

V zákoně č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se část čtvrtá zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 362/2003 Sb.

01.01.2007

Čl. XXVIII

01.01.2007

V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se část třicátá šestá zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 46/2004 Sb.

01.01.2007

Čl. XXIX

01.01.2007

V zákoně č. 46/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se část první zrušuje.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 436/2004 Sb.

01.01.2007

Čl. XXX

01.01.2007

V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, se část třetí a část čtrnáctá zrušují.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2007

Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů

01.01.2007

Čl. XXXI

01.01.2007

V zákoně č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 172/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 117/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se část patnáctá zrušuje.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 217/2000 Sb.

01.01.2007

Čl. XXXII

01.01.2007

V zákoně č. 217/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, se část první zrušuje.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.2007

Změna zákona č. 257/2004 Sb.

01.01.2007

Čl. XXXIII

01.01.2007

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se část dvacátá třetí zrušuje.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 132/2000 Sb.

01.01.2007

Čl. XXXIV

01.01.2007

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb. a zákona č. 379/2005 Sb., se část osmá zrušuje.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 320/2002 Sb.

01.01.2007

Čl. XXXV

01.01.2007

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 22/2006 Sb. a zákona č. 59/2006 Sb., se část desátá zrušuje.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 628/2004 Sb.

01.01.2007

Čl. XXXVI

01.01.2007

V zákoně č. 628/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti, se část třetí zrušuje.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 562/2004 Sb.

01.01.2007

Čl. XXXVII

01.01.2007

V zákoně č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, se část druhá zrušuje.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2007

Změna zákona o pedagogických pracovnících

01.01.2007

Čl. XXXVIII

01.01.2007

V zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., se část druhá zrušuje.

01.01.2007

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 169/2005 Sb.

01.01.2007

Čl. XXXIX

01.01.2007

V zákoně č. 169/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.

01.01.2007

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona č. 253/2005 Sb.

01.01.2007

Čl. XL

01.01.2007

V zákoně č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, ve znění zákona č. 138/2006 Sb., se část třetí zrušuje.

01.01.2007

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2007

Změna zákona č. 3/1991 Sb.

01.01.2007

Čl. XLI

01.01.2007

Zákon č. 3/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, se mění takto:

01.01.2007

1. Čl. I a II se zrušují.

01.01.2007

2. V čl. III se body 1, 3 až 12 zrušují.

01.01.2007

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2007

Změna zákona o daních z příjmů

01.01.2007

Čl. XLII

01.01.2007

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 6 odst. 7 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

01.01.2007

"a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem5) pro zaměstnance zaměstnavatele, který je státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona (dále jen "do výše stanovené zvláštním předpisem"), jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou zdanitelným příjmem podle odstavce 1,

01.01.2007

5) Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce.".

01.01.2007

2. V § 6 odst. 7 písm. b) se za slova "pracovních prostředků," vkládají slova "pracovních oděvů a obuvi," a za slova "dezinfekčních prostředků" se vkládají slova "a ochranných nápojů".

01.01.2007

3. V § 6 odst. 8 se slovo "popř." zrušuje a za slovo "zaměstnavatele" se vkládají slova " , v pracovní nebo jiné smlouvě".

01.01.2007

4. V § 6 odst. 9 písm. c) se za slovo "plnění" vkládají slova "ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů".

01.01.2007

5. V § 24 odst. 2 písm. j) se na konci textu bodu 1 čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "výdaje (náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy122),".

01.01.2007

Poznámka pod čarou č. 122 zní:

01.01.2007

"122) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2007

6. V § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 včetně poznámek pod čarou č. 110, 110a a 23b zní:

01.01.2007

"4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu110), maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu110a), bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu23b). Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů,

01.01.2007

23b) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

01.01.2007

110) § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.

01.01.2007

110a) § 88 odst. 4 zákoníku práce.".

01.01.2007

7. V § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zní:

01.01.2007

"5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak,".

01.01.2007

8. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 2 se slovo "stravné" nahrazuje slovy "zvýšené stravovací výdaje (stravné)5b)" a slova "§ 7; pravidelným" nahrazují slovy "§ 7, a to maximálně do výše stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a). Pravidelným".

01.01.2007

Poznámka pod čarou č. 5b zní:

01.01.2007

"5b) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.".

01.01.2007

9. V § 24 odst. 2 písmeno zh) zní:

01.01.2007

"zh) náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem5),".

01.01.2007

10. V § 25 odst. 1 písm. d) se slova "a dále peněžní plnění poskytované zaměstnanci vedle mzdy, pokud nárok na toto plnění nestanoví zvláštní předpis, nebo část tohoto plnění, která překračuje nárok stanovený zvláštním předpisem," zrušují.

01.01.2007

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2007

Změna zákona o evropské společnosti

01.01.2007

Čl. XLV

01.01.2007

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, se mění takto:

01.01.2007

1. V § 48 odst. 2 se slova "§ 25e odst. 4" nahrazují slovy "§ 290 odst. 4".

01.01.2007

2. V § 50 odst. 4 se slova "§ 25c" nahrazují slovy "§ 276 odst. 2".

01.01.2007

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

01.01.2007

Čl. XLVI

01.01.2007

V § 38 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se slova "§ 127" nahrazují slovy "§ 191".

01.01.2007

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2007

Změna zákona, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli

01.01.2007

Čl. XLVII

01.01.2007

Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 1 se slovo "dále" zrušuje a za slovo "uvedených" se vkládají slova "v zákoníku práce".

01.01.2007

2. § 2, 3 a 5 se včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušují.

01.01.2007

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2007

Změna zákona o finančním arbitrovi

01.01.2007

Čl. XLVIII

01.01.2007

V § 12 odst. 8 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, se slova "§ 73 odst. 2" nahrazují textem "§ 303".

07.06.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

07.06.2006

Změna zákona o zaměstnanosti

07.06.2006

Čl. XLIX

07.06.2006

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 5 písm. e) bodech 1 a 2 se slova "osobu uvedenou v § 13 odst. 3 písm. a)" nahrazují slovy "manžela nebo dítě této fyzické osoby".

01.01.2007

2. § 13 se zrušuje.

07.06.2006

3. V § 41 odst. 3 písm. f) se za slovo "jde-li" vkládá slovo "o".

01.01.2007

4. V § 69 odst. 6 se slova "§ 132, 166 a 167 zákoníku práce; ustanovení § 133 až 135 zákoníku práce" nahrazují slovy "§ 101, 245 a 246 zákoníku práce; ustanovení § 103 až 106 zákoníku práce".

01.01.2007

5. V § 89 se slova "běžných úkolů (§ 13 odst. 2)" nahrazují slovy "úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby".

07.06.2006

6. V § 113 odst. 5 se za slova "na sociální zabezpečení a" vkládají slova "příspěvku na".

01.01.2007

7. V § 121 odst. 5 se slova "§ 132, 166 a 167 zákoníku práce; ustanovení § 133 až 135 zákoníku práce" nahrazují slovy "§ 101, 245 a 246 zákoníku práce; ustanovení § 103 až 106 zákoníku práce".

01.01.2007

8. V § 132 odst. 1 se slova "osoby uvedené v § 13 odst. 3 písm. a)" nahrazují slovy "manžela nebo dítě kontrolované fyzické osoby".

07.06.2006

9. V § 139 odst. 2 písm. a) se slova "tyto osoby" nahrazují slovy "osoby se zdravotním postižením".

07.06.2006

10. V § 139 odst. 2 písm. b) a v § 140 odst. 2 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje.

07.06.2006

11. V § 139 odst. 2 písm. c) a v § 140 odst. 2 písm. c) se za slovo "zákonů," doplňuje slovo "nebo".

07.06.2006

12. V § 139 odst. 5 písm. a) se za slovo "pokutu" vkládá slovo "do".

01.01.2007

13. V § 140 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2007

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

01.01.2007

14. V § 140 odst. 4 písm. b) se text "b), c) a d)" nahrazuje textem "b) a c)".

01.01.2007

Čl. L

01.01.2007

Přechodné ustanovení

01.01.2007

Správní řízení ve věcech týkajících se plnění povinnosti podle § 13 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 220/2005 Sb., zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2007

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2007

Změna občanského soudního řádu

01.01.2007

Čl. LI

01.01.2007

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 309/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb. zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb. a zákona č. 135/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 279 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

01.01.2007

"h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,

01.01.2007

i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory.".

01.01.2007

2. V § 279 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Takto zjištěná plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se připočte ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k první třetině.".

01.01.2007

3. V § 285 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2007

4. V § 286 se za slovo "výplatě" vkládá slovo "dlužné".

01.01.2007

5. V § 293 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2007

6. V § 294 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "to obdobně platí pro plátce jiných příjmů (§ 299), z nichž byly prováděny srážky, jestliže bylo jejich provádění ukončeno, ačkoliv pohledávka není uspokojena.".

01.01.2007

7. V § 299 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 80a a 80b zní:

01.01.2007

"(1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou

01.01.2007

a) náhrada mzdy nebo platu,

01.01.2007

b) nemocenské80a),

31.12.2006

c) ošetřovné80a) nebo podpora při ošetřování člena rodiny,

01.01.2007

d) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství80a),

01.01.2007

e) peněžitá pomoc v mateřství80a),

01.01.2007

f) důchody, s výjimkou jejich zvýšení pro bezmocnost,

01.01.2007

g) stipendia,

01.01.2007

h) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,

01.01.2007

i) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,

01.01.2007

j) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,

01.01.2007

k) úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta80b).

01.01.2007

80a) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

01.01.2007

80b) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".

01.01.2007

8. V § 299 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta "Výkon rozhodnutí ohledně dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově, nelze provést přikázáním pohledávky.".

01.01.2007

9. V § 299 se odstavce 3 až 5 zrušují.

01.01.2007

10. § 300 se zrušuje.

01.01.2007

Čl. LII

01.01.2007

Přechodné ustanovení

01.01.2007

1. Plátci mzdy provedou srážky ze mzdy podle zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2007

ČÁST PADESÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona o konkursu a vyrovnání

01.01.2007

Čl. LIII

01.01.2007

V § 67a odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 105/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb., se slova "vedoucích zaměstnanců, jejichž pracovní poměr se zakládá jmenováním, uvedených v § 27 odst. 5 písm. a) a b) zákoníku práce (dále jen "vedoucí pracovníci")" nahrazují slovy "vedoucích zaměstnanců6a)".

01.01.2007

Poznámka pod čarou č. 6a zní:

01.01.2007

"6a) § 11 odst. 4 zákoníku práce.".

01.01.2007

Čl. LIV

01.01.2007

Přechodné ustanovení

01.01.2007

U konkursů, které byly pravomocně prohlášené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se při uspokojování pracovních nároků vedoucích zaměstnanců (§ 67a) postupuje podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2007

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2007

Změna zákona o kolektivním vyjednávání

01.01.2007

Čl. LVIII

01.01.2007

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb., zákona č. 255/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. § 1 zní:

01.01.2007

"§ 1

01.01.2007

Úvodní ustanovení

01.01.2007

Zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy.".

01.01.2007

2. § 2 až 6 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1, 2, 3, 4, 17 a 18 zrušují.

01.01.2007

3. V § 8 odstavec 2 zní:

01.01.2007

"(2) Smluvní strana je povinna na návrh písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuta jiná doba, a vyjádřit se k těm návrhům, které nepřijala.".

01.01.2007

4. V § 8 odstavec 4 zní:

01.01.2007

"(4) Byla-li kolektivní smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo byla-li uzavřena na dobu neurčitou a účastníci si dohodli možnost její změny k určitému datu, nebo došlo-li k její výpovědi, jsou účastníci kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy, popřípadě před datem, ke kterému si účastníci dohodli možnost její změny, zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy.".

01.01.2007

5. V § 9 odst. 1 se slova "ministerstvu práce a sociálních věcí republiky, příslušnému podle sídla této organizace" nahrazují slovy "Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo")".

01.01.2007

6. V § 9 odstavec 2 zní:

01.01.2007

"(2) Uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně se oznamuje ve Sbírce zákonů. O oznámení o uložení požádá ministerstvo. Ministerstvo tyto smlouvy bez odkladu po oznámení uložení ve Sbírce zákonů zpřístupní na svých internetových stránkách.".

01.01.2007

7. V § 9 odstavec 3 zní:

01.01.2007

"(3) Ministerstvo je povinno na žádost a za stanovený poplatek poskytnout žadateli stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně.".

01.01.2007

8. V § 9 se odstavce 4 a 5 zrušují.

01.01.2007

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2007

9. V § 11 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Přijetím žádosti zprostředkovatelem je řízení před zprostředkovatelem zahájeno. Smluvní strany a zprostředkovatel jsou povinni si vzájemně poskytovat požadovanou součinnost.".

01.01.2007

10. V § 11 odst. 2 se za slova "určí zprostředkovatele" vkládají slova "ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného ministerstvem" a slova "příslušné ministerstvo práce a sociálních věcí republiky" se nahrazují slovem "ministerstvo".

01.01.2007

11. V § 11 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Doručením rozhodnutí o určení zprostředkovatele je řízení před zprostředkovatelem zahájeno.".

01.01.2007

12. V § 11 odstavec 3 zní:

01.01.2007

"(3) Zprostředkovatelem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům podle práva České republiky nebo právnická osoba, pokud souhlasí s výkonem této funkce. Jde-li o případy uvedené v předchozím odstavci, musí jít o zprostředkovatele zapsaného v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeném ministerstvem.".

01.01.2007

13. V § 12 odst. 1 se slova "ode dne, kdy byl seznámen s předmětem sporu" nahrazují slovy "ode dne přijetí žádosti zprostředkovatelem, nebo ode dne doručení rozhodnutí o určení zprostředkovatele" a za slovo "strany" se vkládají slova "se zprostředkovatelem".

01.01.2007

14. V § 12 odst. 2 se slova "do 30 dnů ode dne, kdy byl zprostředkovatel seznámen s předmětem sporu" nahrazují slovy "do 20 dnů ode dne přijetí žádosti zprostředkovatelem, nebo ode dne doručení rozhodnutí o určení zprostředkovatele" a za slovo "strany" se vkládají slova "se zprostředkovatelem".

01.01.2007

15. V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2007

"(3) Je-li řízení před zprostředkovatelem prohlášeno za neúspěšné, mohou smluvní strany společně požádat ministerstvo o určení zprostředkovatele nového.".

01.01.2007

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2007

16. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Smluvní strany a rozhodce jsou povinni si vzájemně poskytovat požadovanou součinnost.".

01.01.2007

17. V § 13 odst. 2 se za slova "určí rozhodce" vkládají slova "ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného ministerstvem" a slova "příslušné ministerstvo práce a sociálních věcí republiky" se nahrazují slovem "ministerstvo".

01.01.2007

18. V § 13 odstavec 3 zní:

01.01.2007

"(3) Rozhodcem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům podle práva České republiky, pokud je zapsána v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeném ministerstvem.".

01.01.2007

19. V § 13 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Rozhodce spor rozhodne v mezích návrhů smluvních stran.".

01.01.2007

20. V § 13 odst. 7 se slova "příslušné ministerstvo práce a sociálních věcí republiky" nahrazují slovem "ministerstvo".

01.01.2007

21. V § 14 odst. 1 se za slovo "zruší" vkládají slova "nebo změní".

01.01.2007

22. V § 14 odst. 2 a 4 se za slovo "zrušení" vkládají slova "nebo změnu".

01.01.2007

23. § 15 odst. 1 se slova "Ministerstva práce a sociálních věcí republik" nahrazují slovy "Ministerstvo práce a sociálních věcí".

01.01.2007

24. V § 17 odstavec 1 zní:

01.01.2007

"(1) Stávku ve sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy vyhlašuje a o jejím zahájení rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny zaměstnanců zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má tato smlouva týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech zaměstnanců zaměstnavatele, jichž se má tato smlouva týkat.".

01.01.2007

25. V § 17 odstavec 2 zní:

01.01.2007

"(2) Stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně vyhlašuje a o jejím zahájení rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny zaměstnanců zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má kolektivní smlouva vyššího stupně týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech zaměstnanců, jichž se má kolektivní smlouva vyššího stupně týkat.".

01.01.2007

26. V § 17 odst. 4 se slova "Příslušný odborový orgán" nahrazují slovy "Odborová organizace".

01.01.2007

27. V § 17 odst. 4 písmeno c) zní:

01.01.2007

"c) počet zaměstnanců, kteří se stávky zúčastní, a seznamy pracovišť, která nebudou v době stávky v provozu.".

01.01.2007

28. V § 17 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

01.01.2007

29. V § 17 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2007

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2007

30. V § 17 odst. 5 se slova "příslušný odborový orgán" nahrazují slovy "odborová organizace".

01.01.2007

31. V § 18 odst. 2 se slova "Zástupci příslušného odborového orgánu, kteří jsou oprávněni zastupovat" nahrazují slovy "Odborová organizace, která je oprávněna jednat za".

01.01.2007

32. V § 19 odst. 1 se slova "Příslušný odborový orgán, který rozhodl o zahájení stávky, je povinen" nahrazují slovy "Odborová organizace, která rozhodla o zahájení stávky, je povinna".

01.01.2007

33. V § 19 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. 3 zrušuje.

01.01.2007

34. V § 21 se slova "příslušný orgán, proti němuž" nahrazují slovy "odborová organizace, proti níž".

01.01.2007

35. V § 22 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

01.01.2007

"(4) Zaměstnanci, který není účastníkem stávky, umožní zaměstnavatel výkon práce. Pokud tento zaměstnanec nemůže v důsledku stávky konat práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku; koná-li práci podle § 19, za kterou přísluší nižší mzda nebo plat, poskytne mu zaměstnavatel doplatek do výše průměrného výdělku8).

01.01.2007

8) § 40 a 208 zákoníku práce.".

01.01.2007

36. V § 23 odst. 3 se slova "jejíž orgán rozhodl" nahrazují slovy "která rozhodla" a slovo "hospodářského" se nahrazuje slovem "občanského".

01.01.2007

37. V § 23 odst. 4 se slova "jejíž orgán stávku vyhlásil" nahrazují slovy "která stávku vyhlásila" a slovo "hospodářského" se nahrazuje slovem "občanského".

01.01.2007

38. V § 26 se slova "rozhodl odborový orgán, který stávku vyhlásil nebo rozhodl" nahrazují slovy "rozhodla odborová organizace, která stávku vyhlásila nebo rozhodla" a slova "příslušný odborový orgán" se nahrazují slovy "odborová organizace".

01.01.2007

39. V § 27 odst. 3 se slova "příslušnému odborovému orgánu" nahrazují slovy "odborové organizaci".

01.01.2007

40. V § 29 se slova "Příslušný odborový orgán" nahrazují slovy "Odborová organizace".

01.01.2007

41. V § 30 odst. 3 větě druhé se slovo "zabezpečení" nahrazuje slovem "pojištění" a slova "průměrného měsíčního výdělku" se nahrazují slovy "osobního vyměřovacího základu17)".

01.01.2007

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

01.01.2007

"17) § 16 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2007

42. V § 31 se slova "příslušnému odborovému orgánu" nahrazují slovy "odborové organizaci".

01.01.2007

43. V § 32 se odstavec 1 zrušuje.

01.01.2007

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.01.2007

Čl. LIX

01.01.2007

Přechodné ustanovení

01.01.2007

Řízení před zprostředkovatelem nebo rozhodcem, řízení o zrušení rozhodnutí rozhodce, řízení o zrušení stávky nebo výluky, vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a řízení o nezákonnosti stávky, zahájená u krajského soudu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadní právní úpravou.

01.01.2007

Čl. LX

01.01.2007

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

01.01.2007

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

01.01.2007

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2007

Změna zákona o inspekci práce

01.01.2007

Čl. LXI

01.01.2007

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se mění takto:

01.01.2007

1. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova "§ 21" nahrazují slovy "§ 305".

01.01.2007

2. V § 5 odst. 1 písmeno d) zní:

01.01.2007

"d) neprodleně kontroluje závady, o nichž byl vyrozuměn odborovou organizací podle § 322 odst. 3 zákoníku práce,".

01.01.2007

3. V § 6 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

01.01.2007

"e) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí, a na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,".

01.01.2007

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).

01.01.2007

4. V § 6 odst. 4 písmeno d) zní:

01.01.2007

"d) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní báňské správy26),".

01.01.2007

5. V § 10 odst. 1 a § 23 odst. 1 se slova "z § 18, 18a, § 25c odst. 4 a 5, § 52 a § 250 odst. 1" nahrazují slovy "z § 62, 277, 279, 280, 287 a § 339 odst. 1".

01.01.2007

6. V § 11 odst. 1 písm. b) a § 24 odst. 1 písm. b) se slova "§ 1 odst. 4" nahrazují slovy "§ 16".

01.01.2007

7. V § 13 odst. 1 a v § 26 odst. 1 písmeno l) zní:

01.01.2007

"l) odmění zaměstnance v rozporu s § 103 odst. 1 písm. k) zákoníku práce,".

01.01.2007

8. V § 15 odst. 1 písm. o) a § 28 odst. 1 písm. o) se slova "§ 96 odst. 1" nahrazují slovy "§ 93 odst. 2".

01.01.2007

9. V § 17 odst. 1 písm. b) a § 30 odst. 1 písm. b) se slova "§ 132 odst. 4" nahrazují slovy "§ 108 odst. 2 a 3".

01.01.2007

10. V § 17 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 1 písm. f) se slova "§ 133" nahrazují slovy "§ 101 až 103".

01.01.2007

11. V § 17 odst. 1 písm. q) a § 30 odst. 1 písm. q) se slova "v § 134 zákoníku práce a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí59)" nahrazují slovy "ve zvláštním právním předpise, v nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí59), nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky59a) a nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu59b)".

01.01.2007

Poznámky pod čarou č. 59, 59a a 59b znějí:

01.01.2007

"59) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

01.01.2007

59a) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

01.01.2007

59b) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.".

01.01.2007

12. V § 17 odst. 1 písm. r) a § 30 odst. 1 písm. r) se slova "v § 134a zákoníku práce" nahrazují slovy "ve zvláštním právním předpise a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí59c),".

01.01.2007

Poznámka pod čarou č. 59c zní:

01.01.2007

"59c) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.".

01.01.2007

13. V § 17 odst. 1 písm. s) a § 30 odst. 1 písm. s) se slova "v § 134e zákoníku práce" nahrazují slovy "ve zvláštním právním předpise".

01.01.2007

14. V § 17 odst. 1 písm. v) a v § 30 odst. 1 písm. v) se slova "§ 136" nahrazují slovy "§ 322".

01.01.2007

15. V § 17 se na konci odstavce 1 a v § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena y), z) a za), která znějí:

01.01.2007

"y) nedoručí inspektorátu oznámení o zahájení prací, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,

01.01.2007

z) neplní povinnost poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,

01.01.2007

za) neplní povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stanovené v § 18 zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).".

01.01.2007

16. V § 17 odst. 2 písm. a) a v § 30 odst. 2 písm. a) se slova "a x)" nahrazují slovy " , x), z) a za)".

01.01.2007

17. V § 17 odst. 2 písm. b) a v § 30 odst. 2 písm. b) se slova "a p)" nahrazují slovy " , p) a y)".

01.01.2007

18. V § 18 odst. 1 písm. b) a § 31 odst. 1 písm. b) se slova "§ 154" nahrazují slovy "§ 240".

01.01.2007

19. V § 18 odst. 1 písm. d) a § 31 odst. 1 písm. d) se slova "§ 157 až 160" nahrazují slovy "§ 195 až 198".

01.01.2007

20. V § 18 odst. 1 písm. e) a § 31 odst. 1 písm. e) se slova "§ 161" nahrazují slovy "§ 242".

01.01.2007

21. V § 18 odst. 1 písm. f) a § 31 odst. 1 písm. f) se slova "§ 165" nahrazují slovy "§ 244 až 246".

01.01.2007

22. V § 18 odst. 1 písm. g) a § 31 odst. 1 písm. g) se slova "§ 168 odst. 1" nahrazují slovy "§ 247".

01.01.2007

23. V § 20 odst. 2 písm. c) a v § 33 odst. 2 písm. c) se za slovo "oprávnění" vkládají slova "nebo osvědčení".

01.01.2007

24. V § 38 písm. b) se slova "zdravotním dozorem26)" nahrazují slovy "zdravotním dozorem27)".

01.01.2007

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona o silničním provozu

01.01.2007

Čl. LXIII

01.01.2007

V příloze k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., se slova

01.01.2007
"překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb. 4"
01.01.2007

nahrazují slovy

01.01.2007
"překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisů42) 4".
01.01.2007

Poznámka pod čarou č. 42 zní:

01.01.2007

"42) Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.
Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), vyhlášená pod č. 108/1976 Sb.
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.".

01.01.2007

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2007

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.01.2007

Čl. LXIV

01.01.2007

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 5 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 6 znějí:

01.01.2007

"(1) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění. Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, jehož hodnota je na příslušném účtu zaměstnavatele účtována jako náklad nebo úbytek prostředků a které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě poskytnuto zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch.

01.01.2007

(2) Do vyměřovacího základu zaměstnance se z příjmů uvedených v odstavci 1 nezahrnují tyto příjmy:

01.01.2007

a) náhrada škody podle zákoníku práce,

01.01.2007

b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních právních předpisů4),

01.01.2007

c) věrnostní přídavek horníků5),

01.01.2007

d) odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích6), pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání,

01.01.2007

e) jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události,

01.01.2007

f) plnění poskytnutá po skončení zaměstnání, jde-li o plnění poskytnutá k životnímu jubileu nebo jinému výročí nebo k ocenění zásluh, a důvod pro poskytnutí těchto plnění nastal po skončení zaměstnání.

01.01.2007

3) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2007

4) Například zákoník práce, zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2007

5) Zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků.

01.01.2007

6) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2007

Poznámky pod čarou č. 7 až 10, 10a a 10b se zrušují, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2007

2. V § 5 odst. 3 se na začátek vkládá nová věta první "Do vyměřovacího základu zaměstnance se zahrnuje kromě příjmů uvedených v odstavci 1 odměna ve zvláštních případech vyplácená pěstounům podle zákona o státní sociální podpoře7).".

01.01.2007

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

01.01.2007

"7) § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.".

01.01.2007

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2007

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

01.01.2007

Čl. LXV

01.01.2007

V § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 2 až 7 znějí:

01.01.2007

"(1) Vyměřovacím základem zaměstnance2) je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění. Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, jehož hodnota je na příslušném účtu zaměstnavatele účtována jako náklad nebo úbytek prostředků a které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě poskytnuto zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch.

01.01.2007

(2) Do vyměřovacího základu zaměstnance se z příjmů uvedených v odstavci 1 nezahrnují tyto příjmy:

01.01.2007

a) náhrada škody podle zákoníku práce,

01.01.2007

b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních právních předpisů4),

01.01.2007

c) věrnostní přídavek horníků5),

01.01.2007

d) odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích6), pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání,

01.01.2007

e) jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události,

01.01.2007

f) plnění poskytnutá po skončení zaměstnání, jde-li o plnění poskytnutá k životnímu jubileu nebo jinému výročí nebo k ocenění zásluh, a důvod pro poskytnutí těchto plnění nastal po skončení zaměstnání.

01.01.2007

(3) Do vyměřovacího základu zaměstnance se zahrnuje kromě příjmů uvedených v odstavci 1 odměna ve zvláštních případech vyplácená pěstounům podle zákona o státní sociální podpoře7).

01.01.2007

2) § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2007

3) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2007

4) Například zákoník práce, zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2007

5) Zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků.

01.01.2007

6) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2007

7) § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.".

01.01.2007

Poznámky pod čarou č. 8, 9, 9a a 9b se zrušují včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.07.2006

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

01.07.2006

Změna zákona o důchodovém pojištění

01.07.2006

Čl. LXVI

01.07.2006

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb. a zákona č. 109/2006 Sb., se mění takto:

01.07.2006

1. Za § 67 se vkládá nový § 67a, který zní:

01.07.2006

"§ 67a

01.07.2006

Procentní výměra vypláceného důchodu se zvyšuje o 2 000 Kč měsíčně ode dne, kdy poživatel důchodu dosáhl věku 100 let. Jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se podle věty první procentní výměra starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu.".

01.07.2006

2. Za § 74 se vkládá nový § 74a, který zní:

01.07.2006

"§ 74a

01.07.2006

(1) U pojištěnců, kteří vykonávali před 1. lednem 1993 aspoň po dobu 10 let zaměstnání při těžbě, průzkumu a zpracování uranové rudy, které bylo podle předpisů účinných před 1. lednem 1969 zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající nárok na starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let, činí důchodový věk 50 let, pokud tito pojištěnci nastoupili do zaměstnání v uranovém průmyslu na pracovištích s rizikem ionizujícího záření před 1. lednem 1969 a věku 50 let dosáhli po 30. červnu 2006.

01.07.2006

(2) U pojištěnců, kteří vykonávali před 1. lednem 1993 aspoň po dobu 10 let zaměstnání při těžbě, průzkumu a zpracování uranové rudy, které bylo podle předpisů účinných před tímto dnem zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající nárok na starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let, činí důchodový věk 55 let, pokud tohoto věku dosáhli po 30. červnu 2006 a nesplňují podmínky uvedené v odstavci 1. Za zaměstnání při těžbě, průzkumu a zpracování uranové rudy se pro účely věty první nepovažuje zaměstnání v hornictví vykonávané pod spodní úrovní nadloží a na skrývce v povrchových dolech (lomech) na radioaktivní suroviny.".

01.07.2006

3. V § 76 se odstavec 3 zrušuje.

01.07.2006

4. Za § 76 se vkládá nový § 76a, který zní:

01.07.2006

"§ 76a

01.07.2006

Procentní výměra starobního důchodu, který je přiznáván po 30. červnu 2006 pojištěncům, jejichž důchodový věk byl stanoven podle § 74a odst. 1 nebo § 76 odst. 1, a pojištěncům, kteří vykonávali před 1. lednem 1993 aspoň po dobu 15 let zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (popřípadě 10 let, jde-li o takové zaměstnání v uranových dolech), které bylo podle předpisů účinných před tímto dnem zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající nárok na starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let, se zvyšuje ode dne přiznání tohoto důchodu podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 do dne, který předchází dni, od něhož se přiznává tento důchod. Zvýšení podle věty první však spolu s procentní výměrou důchodu nesmí přesáhnout nejvyšší výměru, která se stanoví tak, že nejvyšší částka výše důchodu podle § 4 odst. 1 věty druhé zákona č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, se zvýší podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 do dne, který předchází dni, od něhož se přiznává starobní důchod. Zvýšení podle věty první a druhé se stanoví tak, jako kdyby starobní důchod byl přiznán ke dni 31. prosince 1995.".

01.07.2006

Čl. LXVII

01.07.2006

Přechodná ustanovení

01.07.2006

1. Procentní výměra starobních důchodů přiznaných v období od 1. ledna 1996 do 30. června 2006 osobám, které dosáhly věku 50 let před 1. červencem 2006 a splnily ostatní podmínky uvedené v § 74a odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění čl. LXVI tohoto zákona, osobám uvedeným v § 76 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a osobám, které vykonávaly před 1. lednem 1993 aspoň po dobu 15 let zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (popřípadě 10 let, jde-li o takové zaměstnání v uranových dolech), které bylo podle předpisů účinných před tímto dnem zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající nárok na starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let, se na žádost zvýší od splátky důchodu splatné po 30. červnu 2006 podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 do 31. prosince kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá den, od něhož byl starobní důchod přiznán. Zvýšení podle věty první však spolu s procentní výměrou důchodu nesmí přesáhnout nejvyšší výměru, která se stanoví tak, že nejvyšší částka výše důchodu podle § 4 odst. 1 věty druhé zákona č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, se zvýší podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 do dne, který předchází dni, od něhož byl přiznán starobní důchod. Zvýšení podle věty první a druhé se stanoví tak, jako kdyby starobní důchod uvedený ve větě první byl přiznán ke dni 31. prosince 1995. Starobní důchod se podle věty první nezvýší, pokud byl zvýšen podle § 76 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 188/2001 Sb., nebo podle čl. II zákona č. 188/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo pokud byl zvýšen na základě opatření přijatých ministrem práce a sociálních věcí podle § 4 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, podle zásad obdobných úpravě obsažené v § 76a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění čl. LXVI tohoto zákona.

01.07.2006

2. Poživatelům důchodů, kteří dosáhli věku 100 let před účinností tohoto zákona, se zvyšuje procentní výměra vypláceného důchodu o 1 000 Kč měsíčně od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona. Jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se podle věty první procentní výměra starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu. Na poživatele důchodu uvedené ve větě první se nevztahuje § 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění čl. LXVI tohoto zákona.

01.01.2007

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

01.01.2007

Čl. LXVIII

01.01.2007

Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 1 odst. 9 se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovo "plnění" se vkládají slova " , a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné".

01.01.2007

2. V § 1 se doplňuje odstavec 10, který zní:

01.01.2007

"(10) Předsedu zastupují 2 místopředsedové, které jmenuje a odvolává předseda, přičemž určí pořadí jejich zastupování. Místopředsedové dále plní úkoly podle rozhodnutí předsedy. Místopředseda má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.".

01.01.2007

ČÁST ŠEDESÁTÁ

01.01.2007

Změna zákona o účetnictví

01.01.2007

Čl. LXIX

01.01.2007

V § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 669/2004 Sb., se slova "od 1. ledna 2007" nahrazují slovy "od 1. ledna 2008".


01.01.2007

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2007

ÚČINNOST

01.01.2007

Čl. LXX

29.08.2014

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou čl. XLIX bodů 3, 6 a 9 až 12, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou čl. LXVI a čl. LXVII, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2006.


01.01.2007

Zaorálek v. r.

01.01.2007

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru