PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 212/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 71/2006
Platnost od 19.05.2006
Účinnost od 01.06.2006
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.06.2006

212

01.06.2006

ZÁKON

01.06.2006

ze dne 19. dubna 2006,

01.06.2006

kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.06.2006

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.06.2006

ČÁST TŘETÍ

01.06.2006

Změna živnostenského zákona

01.06.2006

Čl. III

01.06.2006

V příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb., se v části SKUPINA 214: Ostatní ve sloupci 1 za slova "Měření znečišťujících látek a pachových látek" vkládají slova ", ověřování množství emisí skleníkových plynů a" a obor "Ověřování množství emisí skleníkových plynů" se zrušuje.

01.06.2006

Čl. IV

01.06.2006

Přechodná ustanovení

01.06.2006

1. Fyzické a právnické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byly držiteli platných živnostenských oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií a v oboru Ověřování množství emisí skleníkových plynů, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají držiteli platného živnostenského oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií; živnostenský úřad vydá těmto právnickým a fyzickým osobám živnostenský list s předmětem podnikání v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií, na jejich žádost nebo při první změně ohlášené podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a tohoto zákona.

01.06.2006

2. Vydání živnostenského listu podle bodu 1 je osvobozeno od správního poplatku.


01.06.2006

ČÁST ČTVRTÁ

01.06.2006

ÚČINNOST

01.06.2006

Čl. V

01.06.2006

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 6, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, a ustanovení čl. II bodu 7, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


01.06.2006

v z. Kasal v. r.

01.06.2006

Klaus v. r.

01.06.2006

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru