PLUS na zkoušku

Obsah

01.01.2007

189

01.01.2007

ZÁKON

01.01.2007

ze dne 14. března 2006,

01.01.2007

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

01.01.2009

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2009

ČÁST PRVNÍ

01.01.2009

Změna občanského soudního řádu

01.01.2009

Čl. I

01.01.2009

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 9 odst. 2 písmeno d) zní:

01.01.2009

"d) ve sporech o vzájemném vypořádání přeplatku na dávce nemocenského pojištění vyplacené neprávem nebo ve vyšší částce a ve sporech o vzájemném vypořádání regresní náhrady zaplacené v důsledku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění,".

01.01.2009

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2009

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

01.01.2009

Čl. V

01.01.2009

V § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb. a zákona č. 587/2004 Sb., se slova " , nemocenské zabezpečení" zrušují.

01.01.2009

ČÁST PÁTÁ

01.01.2009

Změna zákona o věrnostním přídavku horníků

01.01.2009

Čl. VI

01.01.2009

V § 9 odst. 3 zákona č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků, se slova "podpory při ošetřování člena rodiny" nahrazují slovem "ošetřovného".

01.01.2009

ČÁST SEDMÁ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců

01.01.2009

Čl. VIII

01.01.2009

V zákoně č. 110/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 180/1990 Sb., se čl. II a čl. III zrušují.

01.01.2009

ČÁST OSMÁ

01.01.2009

Změna zákona o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů

01.01.2009

Čl. IX

01.01.2009

V zákoně č. 180/1990 Sb., o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů, se čl. I až čl. IV a čl. VI až čl. X zrušují.

01.01.2009

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2009

Změna zákona o kolektivním vyjednávání

01.01.2009

Čl. X

01.01.2009

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. Nadpis § 24 zní: "Nároky ze sociálního zabezpečení".

01.01.2009

2. V § 24 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.

01.01.2009

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2009

Změna zákona o změnách v sociálním zabezpečení

01.01.2009

Čl. XI

01.01.2009

V zákoně č. 306/1991 Sb., o změnách v sociálním zabezpečení, se čl. II a čl. V zrušují.

01.01.2009

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2009

Změna zákona o soudních poplatcích

01.01.2009

Čl. XII

01.01.2009

V § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 151/2002 Sb., se slovo "(péče)" zrušuje.

01.01.2007

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2007

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.01.2007

Čl. XIII

01.01.2007

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 1 se slovo "organizací" nahrazuje slovem "zaměstnavatelů" a slova "nemocenského pojištění," se zrušují.

01.01.2009

2. V § 2 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušuje a zároveň se zrušuje dvojtečka a označení písmene b).

01.01.2009

3. V § 3 odst. 1 se slova "a organizace" zrušují.

01.01.2009

4. V § 4 odst. 2 se slova " , s výjimkou rozhodnutí podle § 6 odst. 4 písm. a) bod 6 a § 8a odst. 4, a pro účely odvolacího řízení správního, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno o odkladu, přerušení nebo zproštění výkonu civilní služby ze zdravotních důvodů podle zvláštních předpisů46)" a poznámka pod čarou č. 46 zrušují.

01.01.2009

5. V § 5 písm. a) bodě 3 se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatele".

01.01.2007

6. V § 5 písm. a) se doplňuje bod 6, který zní:

01.01.2007

"6. o převodech důchodových práv podle § 105a zákona o důchodovém pojištění a zařizuje tyto převody,".

01.01.2009

7. V § 5 písmeno f) zní:

01.01.2009

"f) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění,".

01.01.2009

8. V § 5 písm. h) se slova "nemocenského a" zrušují.

01.01.2009

10. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2009

11. V § 6 odst. 4 písm. a) bodě 1 se slova "nemocenského pojištění a" zrušují.

01.01.2009

12. V § 6 odst. 4 písm. a) se body 2, 5, 6, 8, 18 a 20 zrušují.

01.01.2009

13. V § 6 odst. 4 písm. a) bodě 3 se slovo "organizací" nahrazuje slovy "jeho zaměstnavatelem".

01.01.2007

14. V § 6 odst. 4 písm. a) bodu 7 se na konci doplňují slova "a o zřízení zástavního práva v případě dluhu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na penále,".

01.01.2009

16. V § 6 odst. 4 písmeno j) zní:

01.01.2009

"j) opatřují a předkládají České správě sociálního zabezpečení na její žádost podklady pro rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění a pro vymáhání neprávem vyplacených částek dávek důchodového pojištění,".

01.01.2009

17. V § 6 odst. 4 písm. l) se slovo "organizacím" nahrazuje slovem "zaměstnavatelům".

01.01.2009

18. V § 6 odst. 4 písmeno o) zní:

01.01.2009

"o) kontrolují plnění povinností občanů a zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení a plnění povinností plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,".

01.01.2009

19. V § 6 odst. 4 písm. q) se slova "a se zřetelem k účelnému vynakládání prostředků na sociální zabezpečení též kontrolují lékařské podklady pro rozhodování o nároku a výši dávek nemocenského pojištění (§ 8a) a dodržování léčebného režimu práce neschopnými občany (§ 8b)" zrušují.

01.01.2009

20. V § 6 odst. 4 se na konci textu písmene r) doplňují slova "a vymáhají pohledávky ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; přitom jsou oprávněny provádět správní výkon rozhodnutí".

01.01.2009

21. V § 6 odst. 4 písmeno s) zní:

01.01.2009

"s) vyrozumívají písemně ošetřujícího lékaře o tom, že občan, který je dočasně práce neschopný, byl uznán plně nebo částečně invalidní na základě soudního řízení o žalobě,".

01.01.2009

22. V § 6 odst. 4 písm. u) se slova "nemocenského pojištění a" zrušují a slova "organizací, které" se nahrazují slovy "zaměstnavatelů, kteří".

01.01.2009

23. V § 6 odst. 4 se písmeno z) vložené zákonem č. 501/2004 Sb. zrušuje.

01.01.2009

24. V § 7 písm. a) se slova "zaniklé organizace v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. b) a sídlem organizace pro účely důchodového pojištění" nahrazují slovy "zaniklého zaměstnavatele".

01.01.2009

25. V § 7 písmena b) a c) včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:

01.01.2009

"b) místem trvalého pobytu občana nebo místem hlášeného pobytu9a) v České republice, jde-li o cizince, v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. ch), i), k), o), r) a v) a v § 82 odst. 1,

01.01.2009

c) sídlem zaměstnavatele v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. o), r) a u), nelze-li určit místní příslušnost podle písmene d); je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem trvalého pobytu fyzické osoby, popřípadě, jde-li o cizince, místem hlášeného pobytu9a) v České republice, a nemá-li fyzická osoba hlášený ani trvalý pobyt v České republice a její místo trvalého pobytu je v cizině, místem jejího podnikání na území České republiky, popřípadě je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, která nemá trvalý ani hlášený pobyt na území České republiky a ani na území České republiky nepodniká, avšak zaměstnává pro svou potřebu na území České republiky zaměstnance, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem výkonu práce těchto zaměstnanců v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. o), r) a u),

01.01.2009

9a) § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2009

26. V § 7 písm. d) se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatele" a slova "písm. m)," se nahrazují slovy "písm. a) bodě 3, písm.".

01.01.2009

27. V § 7 se písmeno e) zrušuje.

01.07.2007

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

01.01.2009

28. V § 7 písm. e) se slova "písm. g) č. 1, písm. ch), písm. o) č. 1, písm." nahrazují slovy "písm. ch), o)," a za slova "České republiky" se vkládají slova " , popřípadě, jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu v České republice9a)".

01.01.2009

29. V § 8 úvodní části ustanovení odstavce 1 se slova "svými lékaři" zrušují.

01.01.2009

31. V § 8 odst. 2 písm. a) se slovo "lékaře" zrušuje.

01.01.2009

32. V § 8 odstavec 3 zní:

01.01.2009

"(3) Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení uvedené v odstavcích 1 a 2 může plnit pouze lékař.".

01.01.2009

33. V § 8 odst. 7 větě druhé se slova "nebo podle § 94" zrušují.

01.01.2009

34. § 8a a 8b se zrušují.

01.01.2009

35. V § 10 odst. 2 se slovo "jí" nahrazuje slovem "jím".

01.01.2009

36. V § 11 odst. 1 se slovo "organizací" nahrazuje slovem "zaměstnavatelů", slovo "organizace" se nahrazuje slovem "zaměstnavatelé" a slovo "povinny" se nahrazuje slovem "povinni".

01.01.2009

37. V § 11 odst. 2 se slova "a údaje o změně jména a příjmení občanů narozených před 1. lednem 1969" zrušují.

01.01.2009

38. V § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta "Povinnost podle věty první plní tyto úřady zasláním opisu úmrtního listu.".

01.01.2009

57. V § 13 odst. 1 se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatelé" a slovo "povinny" se nahrazuje slovem "povinni".

01.01.2009

58. V § 13 odst. 2 se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatelé" a slovo "povinny" se nahrazuje slovem "povinni".

01.01.2009

59. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Orgány sociálního zabezpečení mohou v rámci oprávnění podle věty první kontrolovat též správnost určení náhrad mezd a jiných příjmů poskytovaných po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnavatelem za účelem určení správné výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.".

01.01.2009

60. V § 14 odst. 2 části věty první před středníkem se slova " , organizací nebo malých organizací" nahrazují slovy "nebo zaměstnavatelů".

01.01.2009

61. V § 14 odst. 2 části věty první za středníkem se slova " , organizace nebo malé organizace" nahrazují slovy "nebo zaměstnavatele".

01.01.2009

62. V § 14 odst. 3 písm. c) se slova "organizací a malých organizací" nahrazují slovem "zaměstnavatelů".

01.01.2009

63. V § 14 odst. 3 písm. d) se čárka za slovem "činných" nahrazuje slovem "a" a slova "a přehled zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 25 zaměstnanců" se zrušují.

01.01.2009

65. V § 14 odst. 3 písm. i) a j) se slova "nemocenského a" zrušují.

01.01.2007

66. V § 14 odst. 3 písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 50c zní:

01.01.2007

"k) Celní správě České republiky údaje o druhu a výši jimi vyplácených dávek důchodového pojištění, včetně data přiznání a údajů o jejich výplatě od tohoto data, a to v rozsahu nezbytném pro účely poskytování výsluhového příspěvku podle zvláštního zákona50c),

01.01.2007

50c) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2007

Dosavadní poznámka pod čarou č. 50c se označuje jako poznámka pod čarou č. 50d, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.01.2009

67. V § 15 větě první se slova "do organizací" nahrazují slovy "na pracoviště zaměstnavatelů".

01.01.2009

68. V § 15 větě druhé se slova "Organizace jsou povinny" nahrazují slovy "Zaměstnavatelé jsou povinni".

01.01.2009

69. V § 16 odst. 1 větě první se slova "a pro kontrolu posuzování dočasné pracovní neschopnosti" zrušují.

01.01.2009

70. V § 16c odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "nemocenského pojištění a" zrušují.

01.01.2009

71. V § 16c odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova "a datum úmrtí pojištěnce".

01.01.2009

72. V § 16c odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní písmena h) až p) se označují jako písmena g) až o).

01.01.2009

73. V § 16c odst. 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova "popřípadě též kontaktní adresu pojištěnce, pokud se liší od adresy místa trvalého pobytu a pojištěnec ji oznámil,".

01.01.2009

74. V § 16c odst. 2 písm. h) a i) se slova "na nemocenském pojištění a" zrušují.

01.01.2009

75. V § 16c odst. 2 se na konci písmene h) doplňují slova "a údaj o tom, jde-li o povinnou nebo dobrovolnou účast".

01.01.2009

76. V § 16c odst. 2 písm. j) se slova "(organizace a malé organizace)" zrušují.

01.01.2009

77. V § 16c odst. 2 písm. k) se slovo "individuální" nahrazuje slovy "identifikační, popřípadě individuální".

01.01.2009

78. V § 16c odst. 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až u), která znějí:

01.01.2009

"p) datum vstupu do zaměstnání a skončení zaměstnání,

01.01.2009

q) dobu důchodového pojištění,

01.01.2009

r) vyměřovací základy pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní roky,

01.01.2009

s) doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu vylučují,

01.01.2009

t) doby důchodového pojištění (včetně náhradních dob) sdělené cizozemským nositelem pojištění,

01.01.2009

u) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu zákonného zástupce nebo zvláštního příjemce.".

01.01.2009

79. V § 16c se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2009

"(3) Údaje, které získaly o pojištěncích a jejich zaměstnavatelích orgány sociálního zabezpečení, slouží též orgánům provádějícím nemocenské pojištění.".

01.01.2009

80. V nadpisu části třetí se slovo "ORGANIZACÍ" nahrazuje slovem "ZAMĚSTNAVATELŮ".

01.01.2009

81. V části třetí se hlava první včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 54 a 3b zrušuje.

01.01.2009

82. V nadpisu hlavy druhé v části třetí se slovo "organizací" nahrazuje slovem "zaměstnavatelů".

01.01.2009

83. V nadpisu § 35a a 36 se slovo "organizací" nahrazuje slovem "zaměstnavatelů".

01.01.2009

84. V § 35a odst. 1 se slovo "Organizací" nahrazuje slovem "Zaměstnavatelem".

01.01.2009

85. V § 35a odst. 1 se na konci doplňuje věta "Za zaměstnavatele se považují též organizační složky státu, v nichž jsou zařazeny fyzické osoby v pracovním poměru nebo činny na základě dohody o pracovní činnosti, služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci podle služebního zákona3a) zařazeni k výkonu státní služby, věznice a vazební věznice (dále jen "věznice"), v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, a příslušné útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů nebo vojákům z povolání plat (dále jen "útvar").".

01.01.2009

86. V § 35a odst. 2 se slova "Organizace jsou povinny" nahrazují slovy "Zaměstnavatelé jsou povinni".

01.01.2009

87. V § 35a odst. 3 se slova "organizace povinny" nahrazují slovy "zaměstnavatelé povinni".

01.01.2009

88. V § 35a odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 71a a 71b zní:

01.01.2009

"(4) Zaměstnavatelé jsou povinni uschovávat

01.01.2009

a) stejnopisy evidenčních listů (§ 38 odst. 5 věta první) vyhotovených v kalendářním roce, kterého se týkají, nebo v bezprostředně následujícím kalendářním roce po dobu 3 kalendářních roků po roce, kterého se týkají, a stejnopisy ostatních evidenčních listů po dobu 3 kalendářních roků po roce, ve kterém byly vyhotoveny,

01.01.2009

b) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1 písm. h) po dobu 6 kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se záznam týká, vždy však po dobu 3 kalendářních roků následujících po měsíci, v němž bylo dlužné pojistné za tento měsíc zaplaceno,

01.01.2009

c) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1, pokud jde o poživatele starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, po dobu 10 kalendářních roků po roce, kterého se týkají,

01.01.2009

d) mzdové listy71a) nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění, včetně údajů uvedených v § 37 odst. 2, po dobu 30 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají, a jde-li o mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního důchodu, po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají,

01.01.2009

pokud zvláštní právní předpis nestanoví pro záznamy, které mají charakter účetních záznamů, delší uschovací dobu; za záznamy o těchto skutečnostech se vždy považují doklady o druhu, vzniku a skončení pracovního vztahu, záznamy o pracovních úrazech a o nemocech z povolání a záznamy o evidenci pracovní doby71b) včetně doby pracovního volna bez náhrady příjmu.

01.01.2009

71a) § 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2009

71b) § 94 zákoníku práce.".

01.01.2009

89. V § 35a se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2009

"(5) Zaniká-li zaměstnavatel bez právního nástupce před uplynutím dob uvedených v odstavci 4, je povinen zajistit úschovu záznamů a dalších dokladů do uplynutí uvedených dob a písemně oznámit okresní správě sociálního zabezpečení, kde jsou tyto záznamy a doklady uloženy. Jsou-li záznamy a další doklady uloženy v archivech, jsou archivy tyto záznamy a doklady povinny bezplatně na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení pro účely provádění důchodového pojištění na nezbytně nutnou dobu předat; archivy mají právo na úhradu nákladů přepravy nebo zaslání.".

01.01.2009

90. V § 36 písmeno c) zní:

01.01.2009

"c) členů družstev družstvo, jehož jsou členy,".

01.01.2009

91. V § 36 písmeno h) zní:

01.01.2009

"h) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako uvolnění členové zastupitelstva, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců těchto územních samosprávných celků,".

01.01.2009

92. V § 36 písmeno n) zní:

01.01.2009

"n) osob ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce věznice,".

01.01.2009

93. V § 36 písmeno q) zní:

01.01.2009

"q) osob, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, a osob, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce [§ 5 odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém pojištění], tento správní úřad nebo tato právnická osoba anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci postavení zaměstnavatele,".

01.01.2009

94. V § 36 písm. r) se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatel".

01.01.2009

95. V § 36 písm. s) se slova "(péče)" a "(péči)" zrušují a slovo "organizace" se nahrazuje slovem "útvary".

01.01.2009

96. Za § 36 se vkládají nové § 36a a 36b, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2009

"§ 36a

01.01.2009

Plnění úkolů zaměstnavatelů v některých případech

01.01.2009

(1) Smluvní zaměstnavatelé plní pro smluvní zaměstnance, kteří jsou účastni českého důchodového pojištění, pro účely důchodového pojištění stejné povinnosti jako ostatní zaměstnavatelé pro ostatní zaměstnance, kteří jsou účastni českého důchodového pojištění. Smluvním zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo bydliště na území České republiky a u níž jsou v České republice činni zaměstnanci zaměstnavatele, jehož sídlo nebo bydliště je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, považovaní v České republice za smluvní zaměstnance, pokud podle smlouvy uzavřené s tímto zaměstnavatelem jsou příjmy smluvních zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo jsou smluvním zaměstnavatelem uhrazovány tomuto zaměstnavateli. Smluvním zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný v České republice u smluvního zaměstnavatele.

01.01.2009

(2) Zaměstnavatel zaměstnanců, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, vykonávají trvale zaměstnání v cizině a jsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, je povinen vést ve své evidenci o těchto zaměstnancích údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a) a b) a údaj o této povinné účasti na důchodovém pojištění v cizině.

01.01.2009

§ 36b

01.01.2009

Oznamovací povinnost

01.01.2009

Zaměstnavatel, který zaměstnává osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona o důchodovém pojištění, je povinen na předepsaném tiskopisu oznámit okresní správě sociálního zabezpečení den zahájení jejich práce (činnosti), a to do 8 dnů, a den skončení jejich práce (činnosti), a to do 8 dnů. Zaměstnavatel je povinen písemně ohlásit okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů uvedených na oznámení podle věty první, a to do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Zaměstnavatel může s okresní správou sociálního zabezpečení písemně dohodnout jinou lhůtu pro plnění oznamovacích povinností uvedených ve větě první a druhé; tuto dohodu může písemně vypovědět zaměstnavatel i okresní správa sociálního zabezpečení, přičemž platnost této dohody končí prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla vypovězena.".

01.01.2009

97. V § 37 odst. 1 úvodní části ustanovení a v písmenu a) se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatel".

01.01.2009

98. V § 37 odst. 1 písm. a) se slova "stav a" zrušují.

01.01.2009

99. V § 37 odst. 1 písm. c) se slovo "organizaci" nahrazuje slovem "zaměstnavateli".

01.01.2009

100. V § 37 odst. 1 písmena e) a f) znějí:

01.01.2009

"e) dobu dočasné pracovní neschopnosti a karantény, za kterou byla vyplacena náhrada mzdy nebo snížený plat (snížená odměna) v období prvních 14 kalendářních dnů této neschopnosti a karantény,

01.01.2009

f) dobu pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci,".

01.01.2009

101. V § 37 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova " ; byl-li nebo je-li poživatel starobního důchodu na základě výdělečné činnosti mimo území České republiky účasten důchodového pojištění v cizině, též tento záznam".

01.01.2009

102. V § 37 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

01.01.2009

"i) nepodléhá-li zaměstnanec nebo smluvní zaměstnanec pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, údaje o jeho pojištění v cizině,

01.01.2009

j) dobu vojenské činné služby, nejde-li o vojáky z povolání.".

01.01.2009

103. V § 37 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "Organizace" nahrazuje slovem "Zaměstnavatel".

01.01.2009

104. V § 37 odst. 4 se slova "písm. a), b), popřípadě písm. f)" nahrazují slovy "písm. a) a b)".

01.01.2009

105. V § 37 odst. 5 větě třetí se za slova "plátci důchodu" vkládají slova " , je-li jím některý z orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 9 odst. 1,".

01.01.2009

106. V § 37 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

01.01.2009

"(7) Jde-li o osoby se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, vede zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava provádí, v evidenci údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění. Ustanovení odstavce 5 věty druhé platí zde přiměřeně.".

01.01.2009

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

01.01.2009

107. V § 37 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova " , a to nejpozději do dne výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku".

01.01.2009

108. V § 38 odst. 1 se slovo "Organizace" nahrazuje slovem "Zaměstnavatelé", slovo "povinny" se nahrazuje slovem "povinni" a slova " , pokud nejde o pracujícího poživatele starobního důchodu" se zrušují.

01.01.2009

109. V § 38 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Evidenční list se nevede, jde-li o pracujícího poživatele starobního důchodu, pokud tento poživatel nebyl nebo není účasten důchodového pojištění v cizině. Evidenční list nevede okresní správa sociálního zabezpečení, plní-li úkoly zaměstnavatele podle § 36 písm. s).".

01.01.2009

110. V § 38 odst. 2 větě druhé se slova "téže organizace" nahrazují slovy "téhož zaměstnavatele".

01.01.2009

111. V § 38 odst. 4 písm. a) se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatele".

01.01.2009

113. V § 38 odst. 5 větě první se slovo "Organizace" nahrazuje slovem "Zaměstnavatel" a slovo "povinna" se nahrazuje slovem "povinen".

01.01.2009

114. V § 38 odst. 5 větě druhé se slova "zápisem organizace" nahrazují slovy "zápisem zaměstnavatele" a slova "a organizace" se nahrazují slovy "a zaměstnavatel".

01.01.2009

115. V § 39 odst. 1 větě první se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatele".

01.01.2009

116. V § 39 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Organizace je povinna" nahrazují slovy "Zaměstnavatel je povinen" a číslo "8" se nahrazuje číslem "30".

01.01.2009

117. V § 39 odst. 2 písm. a) se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a věta druhá se zrušuje.

01.01.2009

118. V § 39 odst. 3 se slova "organizace povinna" nahrazují slovy "zaměstnavatel povinen".

01.01.2009

119. V § 39 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

01.01.2009

120. V § 39 odst. 5 se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatel".

01.01.2009

121. V § 39a odst. 1 se za slova "ode dne" vkládá slovo "skončení," a slova " ; tuto povinnost mají školy jen do 30. června 2005" se zrušují.

01.01.2009

122. V § 39a odstavec 2 zní:

01.01.2009

"(2) Jde-li o osoby uvedené v § 36 písm. r), předkládá zaměstnavatel, popřípadě vzdělávací zařízení údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a) až c) do 8 dnů ode dne skončení přípravy České správě sociálního zabezpečení.".

01.01.2009

123. V § 39a odstavce 4 až 7 znějí:

01.01.2009

"(4) Okresní správa sociálního zabezpečení zasílá osobám samostatně výdělečně činným údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a), s výjimkou údajů o důchodovém pojištění v cizině, písm. b) a písm. d), údaj o době, po kterou bylo osobě samostatně výdělečně činné vypláceno nemocenské, údaj o době účasti na důchodovém pojištění a údaj o zaplaceném pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za každý kalendářní rok.

01.01.2009

(5) Okresní správa sociálního zabezpečení zasílá osobám dobrovolně účastným důchodového pojištění údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a), s výjimkou údajů o důchodovém pojištění v cizině, písm. b) a písm. d), údaj o době účasti na důchodovém pojištění a údaj o zaplaceném pojistném na důchodové pojištění za každý kalendářní rok.

01.01.2009

(6) Údaje podle odstavců 4 a 5 zasílá okresní správa sociálního zabezpečení osobě samostatně výdělečně činné a osobě dobrovolně účastné důchodového pojištění do 30. září kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byly tyto osoby účastny důchodového pojištění a za který zaplatily pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na důchodové pojištění, a to na tiskopisech vydaných Českou správou sociálního zabezpečení. Nesouhlasí-li osoby uvedené ve větě první s údaji zapsanými v tomto tiskopisu, mohou požádat do 30 dnů ode dne převzetí tohoto tiskopisu okresní správu sociálního zabezpečení o opravu; ustanovení § 38 odst. 5 věty třetí platí zde obdobně. Nevyhoví-li okresní správa sociálního zabezpečení žádosti podle věty druhé, vydá o tom rozhodnutí; žádost o opravu se přitom považuje za žádost o zahájení řízení.

01.01.2009

(7) Údaje podle odstavců 1 až 3 se předkládají na tiskopisech vydaných Českou správou sociálního zabezpečení nebo způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 a 3.".

01.01.2009

124. V § 39a se doplňuje odstavec 8, který zní:

01.01.2009

"(8) Jde-li o osoby samostatně výdělečně činné a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění, předkládá okresní správa sociálního zabezpečení údaje uvedené v odstavcích 4 a 5 za každý kalendářní rok České správě sociálního zabezpečení.".

01.01.2009

125. § 40 se zrušuje.

01.01.2009

126. V § 41 odst. 1 se slovo "Organizace" nahrazuje slovem "Zaměstnavatel", slova "k ní" se nahrazují slovy "k němu", slova " , plného invalidního nebo částečného invalidního" se zrušují a slova " ; jde-li však o poživatele starobního důchodu, má organizace tuto povinnost jen v případech, kdy" se nahrazují slovem " , pokud".

01.01.2009

127. V § 41 odstavec 4 zní:

01.01.2009

"(4) Zaměstnavatel má povinnost odeslat hlášení tomu orgánu sociálního zabezpečení, který vyplácí důchod.".

01.01.2009

128. V § 41 odst. 5 se slovo "organizaci" nahrazuje slovem "zaměstnavateli".

01.01.2009

129. V § 41 odst. 6 a v § 42 se slova "Organizace jsou povinny" nahrazují slovy "Zaměstnavatelé jsou povinni".

01.01.2009

131. V § 42 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2009

"(2) Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci, popřípadě zaměstnanci, jehož zaměstnání skončilo, na jeho žádost potvrzení o době trvání zaměstnání v kalendářním roce, o výši vyměřovacích základů pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení dosažených v kalendářním roce, které do kalendářního roku zúčtoval, a o výši vyplacených náhrad mezd nebo snížených platů (snížených odměn) v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, které do kalendářního roku zúčtoval. Pokud výše těchto zúčtovaných vyměřovacích základů a vyplacených náhrad nebo snížených platů (snížených odměn) dosáhla v kalendářním roce aspoň dvanáctinásobek minimální mzdy zaměstnance v pracovním poměru odměňovaného měsíční mzdou, která platí k 1. lednu tohoto kalendářního roku, potvrdí zaměstnavatel jen tuto skutečnost. Toto potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat i okresní správě sociálního zabezpečení na její žádost. Tato potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat do 8 dnů od obdržení žádosti.".

01.01.2009

132. V § 46 se slova "organizace povinny" nahrazují slovy "zaměstnavatelé povinni".

01.01.2009

133. V § 48 odst. 1 písm. e) se slova "a civilní službu," zrušují.

01.01.2009

136. V § 48a odst. 2 se za slova "Osoba samostatně výdělečně činná" vkládají slova "vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost".

01.01.2009

137. Poznámka pod čarou č. 41 zní:

01.01.2009

"41) § 10 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2009

138. V § 48b odst. 2 se slova "a k účasti na nemocenském pojištění58)" a poznámka pod čarou č. 58 zrušují.

01.01.2009

139. Poznámka pod čarou č. 59 zní:

01.01.2009

"59) § 10 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2009

140. V § 48b odst. 3 se slova "a z účasti na nemocenském pojištění60)" a poznámka pod čarou č. 60 zrušují.

01.01.2009

141. V § 48c se slova "§ 49," zrušují.

01.01.2009

142. V části čtvrté se hlava druhá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2009

143. V § 50 odst. 2 se slova "zaslala organizace" nahrazují slovy "zaslal zaměstnavatel".

01.01.2007

144. V § 50 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2007

"(3) Oprávněný nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění je povinen písemně ohlásit plátci důchodu změnu adresy místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště v cizině, je-li mu dávka poukazována na účet u banky.".

01.01.2009

145. V § 51 odst. 1 větě druhé se za slovo "uvádějí" vkládají slova "své rodné číslo a".

01.01.2009

146. V § 51 odst. 2 se slova "organizaci plnící" nahrazují slovy "zaměstnavateli plnícímu" a slovo "její" se nahrazuje slovem "jeho".

01.01.2009

147. V § 54 odst. 1 se slova " , 48b a § 49 odst. 5" nahrazují slovy "a § 48b".

01.01.2009

148. V § 54 odst. 2 se slova " , § 15 větě druhé, § 20 až 23, § 29, § 33 odst. 1 a 2 větě druhé a § 34 odst. 1, odst. 2 větě za středníkem a odst. 3" nahrazují slovy "a § 15 větě druhé" a slova "organizaci (malé organizaci)" se nahrazují slovem "zaměstnavateli".

01.01.2009

149. V § 54 odst. 3 se slova "§ 8a odst. 2 větě třetí, § 8a odst. 3, § 8b odst. 4, § 16 odst. 1 a § 66" nahrazují slovy "§ 16 odst. 1".

01.01.2009

150. V § 54 odst. 4 se za slova "§ 83" vkládají slova "odst. 2" a slova "uložit organizaci" se nahrazují slovy "uložit zaměstnavateli".

01.01.2009

151. V § 54 odstavec 5 zní:

01.01.2009

"(5) Za nesplnění nebo porušení povinnosti stanovené v § 12 písm. f) může okresní správa sociálního zabezpečení uložit občanu pokutu až do výše 10 000 Kč.".

01.01.2009

152. V § 54 odst. 7 větě druhé se slova "organizaci (malé organizaci)" nahrazují slovem "zaměstnavateli".

01.01.2009

153. V § 54a se slova " ; toto oprávnění však neplatí, postupuje-li okresní správa sociálního zabezpečení podle § 32 odst. 1" zrušují.

01.01.2009

154. V nadpisu části šesté se slova "NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ," zrušují.

01.01.2009

155. V části šesté se hlava první včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2009

156. V § 81 odst. 1 větě druhé se slova "na příslušnou organizaci nebo" zrušují.

01.01.2007

157. V § 82 odstavec 1 zní:

01.01.2007

"(1) Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle § 7 písm. b) na předepsaných tiskopisech.".

01.01.2007

158. V § 82 se odstavce 2 až 5 zrušují.

01.01.2007

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 2 až 4.

01.01.2007

159. § 83 včetně poznámky pod čarou č. 60a zní:

01.01.2007

"§ 83

01.01.2007

(1) Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady. Věta první platí obdobně pro věznici, pokud je podle § 82 odst. 3 příslušná k sepsání žádosti o dávku důchodového pojištění.

01.01.2007

(2) Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně této správě, zda

01.01.2007

a) provádí z příjmu žadatele o dávku důchodového pojištění srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z důchodu uzavřené podle občanského zákoníku60a), označení toho, kdo toto rozhodnutí vydal, a číslo jednací tohoto rozhodnutí, a jde-li o srážky na výživné, zda se jedná o běžné nebo dlužné výživné a jaká je jeho výše,

01.01.2007

b) trvá pracovněprávní vztah žadatele o starobní důchod ke dni, od něhož občan žádá o přiznání tohoto důchodu, a na jakou dobu byl tento vztah sjednán,

01.01.2007

c) vyplácí náhradu mzdy nebo snížený plat (sníženou odměnu) v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a datum vzniku této neschopnosti nebo datum, od něhož byla nařízena karanténa.

01.01.2007

60a) § 551 občanského zákoníku.".

01.01.2009

160. Za § 83 se vkládá nový § 83a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2009

"§ 83a

01.01.2009

Účastníci řízení

01.01.2009

V řízení ve věcech účasti pojištěnce na důchodovém pojištění a o správnost obsahu stejnopisu evidenčního listu (§ 38 odst. 5) je účastníkem řízení také ten, kdo plní úkoly v důchodovém pojištění podle § 36 písm. a) až d), f) až s) a u) až z).".

01.01.2009

Dosavadní § 83a se označuje jako § 83b.

01.01.2009

163. V § 85 odst. 1 písm. c) se slova "organizace, která vyslala" nahrazují slovy "zaměstnavatele, který vyslal".

01.01.2007

164. V § 86 odstavec 4 zní:

01.01.2007

"(4) Oprávněný může do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení písemně požádat o změnu data

01.01.2007

a) přiznání důchodu nebo jeho výplaty; takovou žádost může podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu,

01.01.2007

b) uvolnění výplaty starobního důchodu nebo zařízení výplaty starobního důchodu, která nebyla zařízena ode dne přiznání tohoto důchodu; takovou žádost může podat pouze jednou po tomtéž uvolnění nebo zařízení výplaty;

01.01.2007

na základě této žádosti vydá Česká správa sociálního zabezpečení nové rozhodnutí.".

01.01.2009

165. § 87 včetně nadpisu zní:

01.01.2009

"§ 87

01.01.2009

Podkladové rozhodnutí

01.01.2009

Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení podle § 6 odst. 4 písm. a) bodů 1, 3, 11 a 17 a rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 9 odst. 1 podle § 38 odst. 5 věty čtvrté se považují za podklad pro rozhodnutí orgánu příslušného rozhodovat o dávce důchodového pojištění, jestliže bylo vydáno po podání žádosti o tuto dávku. Rozhodnutí uvedené ve větě první je obsaženo v rozhodnutí o dávce důchodového pojištění.".

01.01.2009

166. V § 90 písmeno a) zní:

01.01.2009

"a) rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění a zvýšení důchodu pro bezmocnost,".

01.01.2009

167. V § 90 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2009

"(2) Povinnost orgánu sociálního zabezpečení doručit písemnost je splněna, jakmile oprávněný nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění písemnost převezme nebo jakmile byla držitelem poštovní licence vrácena odesílateli jako nedoručitelná a oprávněný nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění svým jednáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže oprávněný nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění přijetí písemnosti odmítne.".

01.01.2009

168. V části šesté se hlava třetí včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 62, 25 a 26 zrušuje.

01.01.2007

169. V § 104a se na konci doplňují slova "a rozhodování o zřízení zástavního práva v případě dluhu na pojistném nebo penále".

01.01.2009

170. V § 104b odst. 1 větě první se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatele" a slova "malé organizace" se nahrazují slovem "zaměstnavatele".

01.01.2009

171. V § 104b odst. 1 větě druhé se slova "malou organizací" nahrazují slovem "zaměstnavatelem".

01.01.2009

172. V § 104b odst. 2 písm. a) se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatele" a slova "této organizace" se nahrazují slovem "zaměstnavatele".

01.01.2009

173. V § 104c odst. 1 větě druhé se slova "organizace (malé organizace), které" nahrazují slovy "zaměstnavatele, kterému".

01.01.2007

174. V § 104e písm. a) se za slovo "povolení" vkládají slova "nebo nepovolení".

01.01.2009

175. V § 104g odst. 1 písm. a) se slova "organizace (malé organizace), jíž" nahrazují slovy "zaměstnavatele, kterému".

01.01.2009

176. V § 104g odst. 1 písm. b) se slova "organizace (malé organizace)" nahrazují slovem "zaměstnavatele", slova "organizací (malou organizací)" se nahrazují slovem "zaměstnavatelem" a slovo "jí" se nahrazuje slovem "mu".

01.01.2009

177. V § 104g odst. 3 se slova "organizace (malá organizace)" nahrazují slovem "zaměstnavatel" a slovo "povinna" se nahrazuje slovem "povinen".

01.01.2009

178. V § 104ch odst. 1 a 2 se slova "práce a sociálních věcí" zrušují.

01.01.2007

179. § 104i včetně nadpisu zní:

01.01.2007

"§ 104i

01.01.2007

Zástavní právo

01.01.2007

(1) Okresní správa sociálního zabezpečení může k zajištění vykonatelné pohledávky na pojistném a penále zřídit rozhodnutím zástavní právo k majetku plátce pojistného, který má dluh na pojistném nebo penále (dále jen "dlužník"), za podmínek stanovených občanským zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.

01.01.2007

(2) Při rozhodování o zřízení zástavního práva se postupuje podle správního řádu s těmito odchylkami:

01.01.2007

a) zahájení řízení se dlužníku neoznamuje,

01.01.2007

b) řízení se zahajuje z moci úřední a je zahájeno dnem, kdy okresní správa sociálního zabezpečení učinila v řízení první úkon,

01.01.2007

c) odvolání proti rozhodnutí o zřízení zástavního práva nemá odkladný účinek.

01.01.2007

(3) Okresní správa sociálního zabezpečení je oprávněna vyžadovat od dlužníka doklady o vlastnictví věcí; v žádosti přitom uvede, pro jaké účely tyto doklady vyžaduje. Ke zjištění předmětu zástavy jsou pověření zaměstnanci okresní správy sociálního zabezpečení oprávněni vstupovat do provozních objektů a jiných prostor vlastněných nebo užívaných dlužníkem a vyžadovat od dlužníka předložení dokladů o vlastnictví jimi určených věcí. Dlužník je povinen okresní správě sociálního zabezpečení a pověřeným zaměstnancům okresní správy sociálního zabezpečení na vyžádání poskytnout ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny, doklady o jím vlastněných věcech a umožnit vstup podle věty druhé; za nesplnění těchto povinností může okresní správa sociálního zabezpečení uložit dlužníku pořádkovou pokutu až do výše 20 000 Kč.

01.01.2007

(4) Zástavní právo vzniká dnem doručení rozhodnutí o zřízení zástavního práva dlužníkovi. Zástavní právo k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, jakož i k dalším věcem, o kterých jsou vedeny veřejné registry, vzniká dnem doručení rozhodnutí o zřízení zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu, který vede katastr nemovitostí, popřípadě tomu, kdo vede veřejný registr.

01.01.2007

(5) Okresní správa sociálního zabezpečení je oprávněna rozhodnout o zřízení zástavního práva k majetku vlastníka, odlišného od dlužníka, na základě písemného souhlasu vlastníka s úředně ověřeným podpisem.

01.01.2007

(6) Okresní správa sociálního zabezpečení zašle rozhodnutí o zřízení zástavního práva k záznamu v Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem; záznam provede Notářská komora České republiky bezúplatně.

01.01.2007

(7) Zástavní právo zřízené rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení zaniká rovněž dnem právní moci rozhodnutí, kterým okresní správa sociálního zabezpečení ruší zástavní právo, nebo zrušením rozhodnutí, kterým bylo zástavní právo zřízeno.".

01.01.2009

180. V části šesté nadpis hlavy páté zní: "Společná ustanovení o řízení".

01.01.2007

181. Za § 107 se vkládá nový § 107a, který zní:

01.01.2007

"§ 107a

01.01.2007

(1) Lhůta pro vydání rozhodnutí v řízení podle tohoto zákona se kromě dob uvedených ve správním řádu prodlužuje též o dobu, po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů a dalších právnických nebo fyzických osob, správních úřadů, cizozemských nositelů nemocenského, důchodového, zdravotního nebo úrazového pojištění (zabezpečení), o dobu, po kterou zdravotnická zařízení plní povinnosti podle § 16 odst. 1 věty první ve lhůtě stanovené orgánem sociálního zabezpečení, a o dobu, kterou orgán sociálního zabezpečení stanovil tomu, kdo podání učinil, k odstranění nedostatků podání.

01.01.2007

(2) Orgán sociálního zabezpečení může řízení podle tohoto zákona přerušit též na dobu odpovídající lhůtě, kterou stanovil k odstranění nedostatků podání.".

01.01.2009

182. V § 108 se slova "nemocenského pojištění a" a slova "s tím, že ustanovení o jiných úkonech správních orgánů34c) se při postupu organizace nebo malé organizace použijí přiměřeně a jen tam, kde to povaha věci připouští" a poznámka pod čarou č. 34c zrušují.

01.01.2009

183. V § 110 odst. 3 se slova "Armády České republiky" zrušují.

01.01.2009

184. V § 110 odst. 5 větě první se slova "organizace, k níž" nahrazují slovy "zaměstnavatele, k němuž", slova "je jim vypláceno nemocenské z nemocenského pojištění" se nahrazují slovy "jsou v dočasné pracovní neschopnosti nebo jim byla nařízena karanténa" a slova "organizace je povinna" se nahrazují slovy "zaměstnavatel je povinen".

01.01.2009

185. V § 112 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2009

"(2) Ustanovení § 6 odst. 4 písm. s) platí obdobně pro orgány sociálního zabezpečení uvedené v § 9.".

01.01.2009

186. Část sedmá včetně nadpisu se zrušuje.

01.01.2009

187. V § 115a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2009

"(2) Byl-li přiznán starobní důchod zpětně za dobu, za kterou bylo vypláceno nemocenské, zúčtuje se nemocenské vyplacené za dobu, za kterou podle zákona o nemocenském pojištění nenáleželo poživateli starobního důchodu, s doplatkem tohoto důchodu. Pokud doplatek starobního důchodu nestačí na úhradu přeplatku na nemocenském nebo přeplatek z doplatku nebyl sražen, sráží se přeplatek, popřípadě zbytek přeplatku z pravidelných měsíčních splátek důchodu; při stanovení výše měsíční srážky se postupuje obdobně jako při výkonu rozhodnutí srážkami z důchodu.".

01.01.2009

188. V § 116a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2007

189. Za § 116c se vkládá nový § 116d, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34a zní:

01.01.2007

"§ 116d

01.01.2007

Výplata důchodů při ústavní péči ve zdravotnickém zařízení

01.01.2007

(1) Pokud pobyt poživatele důchodu v ústavní péči ve zdravotnickém zařízení trvá déle než 1 kalendářní měsíc nebo lze-li předpokládat, že tento pobyt bude trvat déle než uvedenou dobu, může poživatel důchodu, vyplácí-li se mu důchod v hotovosti, požádat o výplatu důchodu do tohoto zdravotnického zařízení.

01.01.2007

(2) Poživatel důchodu zasílá písemnou žádost o výplatu důchodu do zdravotnického zařízení, kde je v ústavní péči, prostřednictvím zdravotnického zařízení kterékoli provozovně držitele poštovní licence. V žádosti musí být uvedeno jméno a příjmení poživatele důchodu, jeho rodné číslo, místo trvalého pobytu a adresa zdravotnického zařízení, na kterou má být důchod vyplácen; zdravotnické zařízení potvrzuje na této žádosti, že pobyt poživatele důchodu v ústavní péči zdravotnického zařízení trvá nebo bude trvat déle než 1 kalendářní měsíc, a správnost adresy, na kterou má být výplata důchodu poukazována. Žádost se podává na tiskopisu vydaném držitelem poštovní licence. Na základě této žádosti vyplácí provozovna držitele poštovní licence důchod na adresu zdravotnického zařízení.

01.01.2007

(3) Zdravotnické zařízení je povinno

01.01.2007

a) po dobu ústavní péče poživatele důchodu převzít na základě žádosti uvedené v odstavci 2 důchod vyplacený do tohoto zařízení a předat tento důchod jeho poživateli bezprostředně po jeho obdržení,

01.01.2007

b) přijatý důchod nebo jeho část uložit, jestliže o to poživatel důchodu požádá nebo není-li poživatel důchodu schopen důchod převzít,

01.01.2007

c) částky přijatého důchodu poživateli důchodu na jeho žádost písemně vyúčtovat,

01.01.2007

d) oznámit do 8 dnů provozovně držitele poštovní licence, která poukazuje výplatu důchodu do zdravotnického zařízení, ukončení pobytu poživatele důchodu v ústavní péči zdravotnického zařízení; v případě úmrtí poživatele důchodu je zdravotnické zařízení povinno provozovně držitele poštovní licence neprodleně vrátit i částky důchodu přijaté po úmrtí poživatele důchodu.

01.01.2007

(4) Za škodu na částkách důchodu, který byl do zdravotnického zařízení pro poživatele důchodu vyplacen, nebo které zdravotnické zařízení uložilo, odpovídá zdravotnické zařízení poživateli důchodu podle občanského zákoníku34a).

01.01.2007

34a) § 420 občanského zákoníku.".

01.01.2009

190. V § 118 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do 1 měsíce.".

01.01.2009

191. V § 118 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2009

"(5) Obecní úřad rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce zruší, pokud

01.01.2009

a) odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven,

01.01.2009

b) zjistí, že zvláštní příjemce neplní povinnosti uvedené v odstavci 4 větě první a druhé, nebo

01.01.2009

c) zjistí, že zvláštní příjemce nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 4 větě třetí.".

01.01.2009

192. V § 118a odst. 3 se ve větě první slova "tří let ode dne, kdy orgán sociálního zabezpečení tuto skutečnost zjistil, nejpozději však uplynutím deseti let" nahrazují slovy "pěti let" a ve větě druhé se slova "Lhůty uvedené v předchozí větě neplynou" nahrazují slovy "Lhůta uvedená ve větě první neplyne".

01.01.2009

193. V § 118b se slova "organizace nepodala" nahrazují slovy "zaměstnavatel nepodal", slovo "nepředložila" se nahrazuje slovem "nepředložil", slovo "organizací" se nahrazuje slovem "zaměstnavatelem" a slovo "povinna" se nahrazuje slovem "povinen".

01.01.2009

194. V § 118c se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatel", slovo "Organizace" se nahrazuje slovem "Zaměstnavatel" a slovo "organizací" se nahrazuje slovem "zaměstnavatelem".

01.01.2009

195. V § 119 se odstavec 1 zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.01.2009

196. V § 119 odst. 2 se slova "písm. b) až v) nebo která bude příslušná podle § 20" zrušují.

01.01.2009

197. V § 120a větě druhé se slova "a přihláška k účasti na nemocenském pojištění nebo odhláška z této účasti" zrušují.

01.01.2007

198. V § 120a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 66a zní:

01.01.2007

"(2) Lhůta stanovená tímto zákonem k předložení předepsaného tiskopisu, ke splnění oznamovací povinnosti nebo k jinému úkonu je zachována, použije-li se služba dodání datové zprávy orgánu veřejné moci prostřednictvím portálu veřejné správy66a) a správce tohoto portálu převezme tuto datovou zprávu nejpozději v poslední den této lhůty.

01.01.2007

66a) § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.".

01.01.2009

199. § 120b se zrušuje.

01.01.2009

200. V § 120c se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 67a zrušuje.

01.01.2009

201. V § 122 odst. 1 a 2 se slovo "organizací" nahrazuje slovem "zaměstnavatelů".

01.01.2009

202. V § 122a odst. 1 větě první se slova "nemocenského pojištění," zrušují.

01.01.2009

203. § 123 se zrušuje.

01.01.2009

204. V § 123a odst. 1 písm. a) se slova "organizaci nebo malou organizaci" nahrazují slovem "zaměstnavatele".

01.01.2009

205. V § 123a odst. 2 se slova "organizace nebo malé organizace" nahrazují slovem "zaměstnavatele".

01.01.2009

206. V § 123b odst. 1 větě třetí se slova "organizací a malých organizací" nahrazují slovem "zaměstnavatelů".

01.01.2009

207. V § 123b se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2009

"(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně též pro dluh na pokutě.".

01.01.2009

208. V § 123e se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb".

01.01.2009

209. V § 123e odst. 2 písm. b) se za slovo "podpisem" vkládají slova "založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb".

01.01.2009

210. V § 123e odst. 2 se na konci písmene b) doplňují slova "přičemž je povinen tyto tiskopisy zveřejnit vždy na portálu veřejné správy66a),".

01.01.2009

211. V § 123e odst. 3 se za slovo "současně" vkládá slovo "akreditovaného" a za slova "který jeho" se vkládá slovo "kvalifikovaný".

01.01.2009

212. § 126 včetně poznámky pod čarou č. 69 se zrušuje.

01.01.2009

213. V § 127 se v odstavci 1 písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

01.01.2009

214. V § 127 odstavec 2 zní:

01.01.2009

"(2) Ministerstvo může stanovit vyhláškou případy nebo druhy řízení, v nichž může orgán sociálního zabezpečení žádat od účastníka řízení předložení dokladů k prokázání skutečností uváděných účastníkem.".

01.01.2009

215. § 128 až 131 se zrušují.

01.01.2009

Čl. XIV

01.01.2009

Přechodná ustanovení

31.12.2007

1. Řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do plné invalidity nebo částečné invalidity zahájené před 1. lednem 2009 se dnem 1. ledna 2009 zastavuje, pokud nebylo před tímto dnem vydáno okresní správou sociálního zabezpečení rozhodnutí. Bylo-li v řízení uvedeném ve větě první vydáno před 1. lednem 2009 okresní správou sociálního zabezpečení rozhodnutí, dokončí se toto řízení podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008, a to včetně podání odvolání, které lze po 31. prosinci 2008 podat ve lhůtě stanovené těmito předpisy; přitom pro výplatu nemocenského platí § 171 odst. 1 věta první, odst. 2 a 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

31.12.2007

2. Nároky na náhradu nákladů řízení podle bodu 1 vzniklé před 1. lednem 2009 tím, že se občan na výzvu dostavil k lékaři orgánu sociálního zabezpečení nebo se pro potřeby tohoto lékaře podvolil vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, se posuzují podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008.

31.12.2007

3. Zaměstnavatel, který vyplácí nemocenské, na které vznikl nárok před 1. lednem 2009, zaměstnanci, který žádá o přiznání výplaty starobního důchodu ode dne, který spadá do období po 31. prosinci 2008, a v souvislosti s tím zaměstnanec končí zaměstnání, postupuje při ukončení výplaty nemocenského podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008.

31.12.2007

4. Přiznává-li se po 31. prosinci 2008 starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod ode dne, který spadá do období před 1. lednem 2009, platí o souběhu nároku na výplatu těchto důchodů a nemocenského předpisy účinné ke dni 31. prosince 2008.

31.12.2007

5. Vyplácí-li zaměstnanci, který žádá o přiznání výplaty starobního důchodu ode dne, který spadá do období po 31. prosinci 2008, nemocenské k takovému dni zaměstnavatel podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008, oznamuje Česká správa sociálního zabezpečení tomuto zaměstnavateli, od kdy byla přiznána výplata starobního důchodu.

31.12.2007

6. Požádal-li zaměstnanec dočasně práce neschopný o plný nebo částečný invalidní důchod podle § 93 odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení před 1. lednem 2009 a nemocenské je vypláceno i po 31. prosinci 2008, postupuje Česká správa sociálního zabezpečení podle § 93 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

31.12.2007

7. Posudek vydaný podle § 95 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení před 1. lednem 2009 je podkladem i pro rozhodnutí o žádosti o plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, které bude vydáno v téže věci po 31. prosinci 2008.

31.12.2007

8. Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2008 se vyplňují podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008.

31.12.2007

9. Zaměstnavatel, který podle § 171 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyplácí zaměstnanci dávky nemocenského pojištění ještě v roce 2009, zapíše do evidenčního listu důchodového pojištění za rok 2009 dobu pobírání těchto dávek. Pokud zaměstnavatel vyplácí v roce 2009 dávky nemocenského pojištění po skončení zaměstnání, předkládá evidenční list důchodového pojištění podle § 39 odst. 2 písm. a) věty druhé zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2009

10. Pokud lhůta 3 let stanovená v § 118a odst. 3 větě první zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počala plynout přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ještě neuplynula, zaniká nárok orgánu sociálního zabezpečení na vrácení, popřípadě náhradu částek důchodu vyplacených neprávem nebo ve vyšší výši uplynutím této lhůty.

01.01.2009

Čl. XV

01.01.2009

Zmocnění k vydání úplného znění zákona

01.01.2009

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

01.01.2009

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.01.2009

Změna zákona o bankách

01.01.2009

Čl. XVII

01.01.2009

V § 38 odst. 3 písm. f) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 453/2003 Sb., se za slova "klient dluží," vkládají slova "včetně dluhu na přirážce k pojistnému, penále a pokutách, orgánů nemocenského pojištění ve věci řízení o přeplatku na dávkách nemocenského pojištění, regresních náhradách a dluhu na pokutách," a za slova "dávkách sociálního zabezpečení" se vkládají slova "a dluhu na pokutách".

01.01.2009

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.01.2009

Změna zákona o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení

01.01.2009

Čl. XIX

01.01.2009

V zákoně č. 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 155/1995 Sb., se čl. II a III zrušují.

01.01.2009

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.01.2009

Změna zákona o daních z příjmů

01.01.2009

Čl. XX

01.01.2009

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2009

2. Poznámka pod čarou č. 42 zní:

01.01.2009

"42) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.".

31.12.2007

4. V § 19 odst. 1 písm. n) se slovo "správy" zrušuje.

01.01.2009

6. V § 25 odst. 1 písm. f) se slova "a částka rozdílu mezi pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti zaplaceným podle zvýšené sazby26d) a pojistným včetně příspěvku vypočteným podle sazby bez jejího zvýšení26e)" a poznámky pod čarou č. 26d a 26e se zrušují.

01.01.2007

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.2007

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.01.2007

Čl. XXI

01.01.2007

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 3 odst. 1 se za slova "Pojistné jsou povinni" vkládají slova "v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3".

01.01.2009

2. V § 3 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

01.01.2009

"a) zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby1),

01.01.2009

1) § 4 služebního zákona.".

01.01.2009

3. V § 3 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

01.01.2009

4. V § 3 odst. 1 písm. b) body 3 a 4 znějí:

01.01.2009

"3. členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,

01.01.2009

4. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 5 až 8,".

01.01.2009

5. V § 3 odst. 1 písm. b) bod 7 zní:

01.01.2009

"7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,".

01.01.2009

6. V § 3 odst. 1 písm. b) bod 11 zní:

01.01.2009

"11. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce,".

01.01.2009

7. V § 3 odst. 1 písm. b) se za bod 13 vkládají nové body 14 a 15, které znějí:

01.01.2009

"14. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,

01.01.2009

15. členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo".

01.01.2009

9. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámek pod čarou č. 1e, 1f a 1g znějí:

01.01.2009

"(2) Zaměstnavatelé jsou poplatníky

01.01.2009

a) pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud zaměstnávají zaměstnance uvedené v odstavci 3 písm. a), a

01.01.2009

b) pojistného na důchodové pojištění, pokud zaměstnávají zaměstnance uvedené v odstavci 3 písm. b).

01.01.2009

(3) Zaměstnanci jsou poplatníky

01.01.2009

a) pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o zaměstnance uvedené v odstavci 1 písm. b) bodech 1 až 13, kteří jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění1e); za tohoto zaměstnance se považuje též fyzická osoba, které po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění nebo v době přerušení nemocenského pojištění1f) byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu, nebo

01.01.2009

b) pojistného na důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance uvedené v odstavci 1 písm. b) bodech 14 a 15, kteří jsou účastni důchodového pojištění1g); za tohoto zaměstnance se považuje též osoba, které po skončení zaměstnání zakládajícího účast na důchodovém pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu.

01.01.2009

1e) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

01.01.2009

1f) § 10 odst. 9 zákona č. 187/2006 Sb.

01.01.2009

1g) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2009

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.01.2009

10. V § 3 odst. 4 části věty za středníkem se slova "o sociálním zabezpečení51)" nahrazují slovy "o nemocenském pojištění" a poznámka pod čarou č. 51 se zrušuje.

01.01.2009

11. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2009

"(6) Zahraniční zaměstnanci jsou za dobu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění povinni platit pojistné na nemocenské pojištění. Zahraničním zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný v České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele.".

01.01.2009

17. V § 5 odst. 4 se slova "písm. c) bod 14" nahrazují slovy "písm. b) bod 13" a slova "organizací nebo malou organizací" se nahrazují slovy "zaměstnavatelem".

01.01.2009

18. V § 5 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Je-li zaměstnanec považován podle zákona o nemocenském pojištění za smluvního zaměstnance10c), je jeho vyměřovacím základem příjem zúčtovaný mu smluvním zaměstnavatelem (§ 23b odst. 2); je-li smluvnímu zaměstnanci vyplácen příjem prostřednictvím jeho zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, považuje se za vyměřovací základ smluvního zaměstnance příjem zúčtovaný tímto zahraničním zaměstnavatelem, který se v případě, že v úhradách smluvního zaměstnavatele zahraničnímu zaměstnavateli je obsažena i částka za zprostředkování práce smluvního zaměstnance, snižuje nejvýše o 40 %.".

01.01.2009

Poznámka pod čarou č. 10c zní:

01.01.2009

"10c) § 3 písm. o) zákona č. 187/2006 Sb.".

01.01.2009

19. V § 5 odst. 5 větě druhé se slova "organizace, malé organizace" nahrazují slovem "zaměstnavatele".

01.01.2009

20. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

01.01.2009

"§ 5a

01.01.2009

Vyměřovacími základy zaměstnavatele jsou

01.01.2009

a) částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců uvedených v § 3 odst. 3 písm. a),

01.01.2009

b) částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců uvedených v § 3 odst. 3 písm. b).".

01.01.2009

Dosavadní § 5a, 5b a 5c se označují jako § 5b, 5c a 5d.

01.01.2009

21. V § 5b odst. 2 písm. a) a b) a v § 14 odst. 8 větě první se slova "nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc)" nahrazují slovy "výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství".

01.01.2009

23. Poznámka pod čarou č. 58 zní:

01.01.2009

"58) Například § 7 odst. 4 a 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2009

24. V § 5b odst. 2 se v písmenu b) větě třetí slovo "pobírání" nahrazuje slovy " , po kterou tento poživatel měl nárok na výplatu", za slovo "činných" se vkládá čárka a za slovo "doba" se vkládá slovo "dočasné" a v písmenu c) větě čtvrté se slova "§ 5a odst. 1" nahrazují slovy "odstavce 1".

01.01.2009

25. V § 5b odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 58a zní:

01.01.2009

"(4) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši určuje osoba samostatně výdělečně činná. Měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění58a).

01.01.2009

58a) § 6 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb.".

01.01.2009

26. § 5c zní:

01.01.2009

"§ 5c

01.01.2009

(1) Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro pojistné na důchodové pojištění je částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny průměrné mzdy. Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

01.01.2009

(2) Vyměřovacím základem zahraničního zaměstnance pro pojistné na nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši určuje zahraniční zaměstnanec; ustanovení § 5b odst. 4 věty druhé platí zde obdobně.".

01.01.2009

27. V § 5d se slova "§ 5 až 5b" nahrazují slovy "§ 5 až 5c".

01.01.2009

28. V § 7 odstavec 1 zní:

01.01.2009

"(1) Sazby pojistného činí

01.01.2009

a) u zaměstnavatele

01.01.2009

1. 24,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. a), z toho 1,4 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

01.01.2009

2. 26 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. a), z toho 3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o zaměstnavatele s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 zaměstnanců, pokud si tuto sazbu sám stanoví podle odstavce 3,

01.01.2009

3. 21,5 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. b),

01.01.2009

b) u zaměstnance

01.01.2009

1. 8 % z vyměřovacího základu, z toho 1,1 % na nemocenské pojištění, 6,5 % na důchodové pojištění a 0,4 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o zaměstnance uvedeného v § 3 odst. 3 písm. a),

01.01.2009

2. 6,5 % z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance uvedeného v § 3 odst. 3 písm. b),

01.01.2009

c) u osoby samostatně výdělečně činné

01.01.2009

1. 29,6 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 až 3, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,6 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,

01.01.2009

2. 2,5 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 4, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,

01.01.2009

d) u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 % z vyměřovacího základu,

01.01.2009

e) u zahraničního zaměstnance 2,5 % z vyměřovacího základu.".

01.01.2009

29. V § 7 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

31.12.2006

"(2) Sazba pro pojistné na nemocenské pojištění a celková sazba pro pojistné uvedené v odstavci 1 písm. a) bodě 2 platí pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008. V dalším období stanoví výši těchto sazeb vláda nařízením vždy pro jednotlivý kalendářní rok, a to se zřetelem na vztah příjmů z pojistného na nemocenské pojištění zaměstnanců uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 13, jde-li o zaměstnance zaměstnavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) bodě 2, výdajů na dávky nemocenského pojištění vyplacené těmto zaměstnancům v kalendářním roce, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se tyto sazby stanoví, a na předpokládaný vztah těchto příjmů a výdajů v kalendářním roce, pro který se tyto sazby stanoví, tak, aby bylo dosaženo v tomto roce rovnováhy mezi těmito příjmy a výdaji.

01.01.2009

(3) Sazba pojistného na nemocenské pojištění podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 platí vždy pro jednotlivý kalendářní rok pro zaměstnavatele na základě jeho písemného oznámení. Zaměstnavatel může oznámit placení pojistného v kalendářním roce ve výši sazby uvedené v odstavci 1 písm. a) bodě 2 příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do 20. ledna kalendářního roku, pro který si tuto sazbu stanovil; k oznámení učiněnému po tomto dni se nepřihlíží.

01.01.2009

(4) Průměrný měsíční počet zaměstnanců pro účely stanovení sazby pojistného na nemocenské pojištění podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 pro kalendářní rok se zjišťuje podle počtu zaměstnanců v předchozím kalendářním roce; průměrný měsíční počet zaměstnanců se stanoví tak, že součet počtu zaměstnanců účastných nemocenského pojištění zjištěný k prvnímu dni měsíců října, listopadu a prosince se dělí třemi a výsledek se zaokrouhlí na celé číslo dolů. Za zaměstnavatele uvedeného v odstavci 1 písm. a) bodě 2 se považuje též právnická nebo fyzická osoba, která se stala zaměstnavatelem v průběhu kalendářního roku a oznámila placení pojistného na nemocenské pojištění v tomto kalendářním roce ve výši sazby uvedené v tomto ustanovení, a to od kalendářního měsíce, ve kterém oznámila placení pojistného v této sazbě, do konce kalendářního roku; pokud se právnická nebo fyzická osoba stala zaměstnavatelem v období od 1. října do 31. prosince, může oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení placení pojistného ve výši sazby uvedené v odstavci 1 písm. a) bodě 2 ve lhůtě uvedené v odstavci 3 větě druhé též pro následující kalendářní rok. Počet zaměstnanců se v případech uvedených ve větě druhé nezjišťuje.".

01.01.2009

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 5 a 6.

01.01.2009

30. V § 8 odst. 1 větě první se slova "Organizace a malá organizace je povinna" nahrazují slovy "Zaměstnavatel je povinen".

01.01.2009

31. V § 8 odst. 1 větě druhé a třetí se slova "organizace nebo malá organizace" nahrazují slovem "zaměstnavatel".

01.01.2009

32. V § 8 odst. 1 větě druhé se slovo "zúčtovala" nahrazuje slovem "zúčtoval".

01.01.2009

33. V § 8 odstavec 2 zní:

01.01.2009

"(2) Zaměstnavatel je povinen sám vypočítat pojistné, které je povinen odvádět.".

01.01.2009

34. § 9 včetně poznámky pod čarou č. 59a zní:

01.01.2009

"§ 9

01.01.2009

(1) Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pojistné se odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

01.01.2009

(2) Zaměstnavatel, který platí pojistné ve výši sazby uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) bodě 2 a bodě 3, odečte z částky pojistného polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtoval zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, a rozdíl odvede na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Polovina uvedená ve větě první se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

01.01.2009

(3) Zaměstnavatel, který platí pojistné ve výši sazby uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) bodě 1 a bodě 3, odečte z částky pojistného polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci zúčtoval zaměstnancům se zdravotním postižením59a) na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, a rozdíl odvede na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Za zaměstnance se zdravotním postižením se považuje zaměstnanec, který byl osobou se zdravotním postižením v den vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény).

01.01.2009

(4) Zaměstnavatel, který platí pojistné ve výši sazby uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) bodě 1 a bodě 3, je povinen ve lhůtě stanovené v odstavci 1 předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacích základů stanovených podle § 5a písm. a) a b) a o výši pojistného, které je povinen odvádět, s uvedením čísla účtu, z něhož byla platba pojistného provedena; zaměstnavatel uvedený v odstavci 3 uvádí na tomto tiskopisu též výši částky, kterou zúčtoval v kalendářním měsíci zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, a výši rozdílu mezi pojistným a polovinou těchto zúčtovaných náhrad mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.

01.01.2009

(5) Zaměstnavatel, který platí pojistné ve výši sazby uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) bodě 2 a bodě 3, je povinen ve lhůtě stanovené v odstavci 1 předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacích základů stanovených podle § 5a písm. a) a b), o výši pojistného, které je povinen odvádět, o výši částky, kterou zúčtoval v kalendářním měsíci zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, a o výši rozdílu mezi pojistným a polovinou těchto zúčtovaných náhrad mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti s uvedením čísla účtu, z něhož byla platba pojistného provedena.

01.01.2009

(6) Je-li polovina částky, kterou zaměstnavatel uvedený v odstavci 2 nebo odstavci 3 v kalendářním měsíci zúčtoval zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, vyšší než pojistné za tento kalendářní měsíc, požádá zaměstnavatel příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o úhradu rozdílu. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna uhradit rozdíl do 8 dnů ode dne obdržení žádosti, pokud nemá zaměstnavatel vůči ní splatný závazek; je-li takový závazek, použije se požadovaná částka nejdříve k jeho úhradě.

01.01.2009

(7) Byla-li z částky pojistného odečtena náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti ve vyšší částce, než měla být odečtena, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném.

01.01.2009

59a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.01.2009

35. § 10 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

01.01.2009

"§ 10

01.01.2009

Má-li zaměstnavatel více mzdových účtáren zapsaných do registru zaměstnavatelů podle zvláštního právního předpisu17), plní povinnosti zaměstnavatele při odvodu pojistného podle § 9 každá mzdová účtárna samostatně pro okruh zaměstnanců, pro které vede evidenci mezd nebo platů. Mzdovou účtárnou se pro účely tohoto zákona rozumí útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd nebo platů; je-li zaměstnavatelem stát, rozumí se mzdovou účtárnou útvar příslušné organizační složky státu, ve kterém je vedena evidence platů.

01.01.2009

17) § 93 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.".

01.01.2009

36. V § 11 větě první se slova "Organizace nebo malá organizace, ve které" nahrazují slovy "Zaměstnavatel, u něhož" a slovo "povinna" se nahrazuje slovem "povinen".

01.01.2009

37. V § 11 se ve větě druhé slova "§ 9 odst. 2" nahrazují slovy "§ 9 odst. 1" a slova "příslušné okresní správy sociálního zabezpečení" se nahrazují slovy "příslušného služebního orgánu Vězeňské služby České republiky".

01.01.2009

38. V § 11 věta třetí zní: "Ustanovení § 9 odst. 4 až 6 platí pro věznici ve vztahu k příslušnému služebnímu orgánu Vězeňské služby České republiky přiměřeně.".

01.01.2009

39. V § 12 odst. 1 se slova "organizace nebo malé organizace" nahrazují slovem "zaměstnavatele".

01.01.2009

40. V § 13a odst. 8 písmeno b) zní:

01.01.2009

"b) v období od kalendářního měsíce kalendářního roku, v němž dosáhla z činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců příjmu z této činnosti ve výši aspoň dvanáctinásobku minimální mzdy zaměstnance v pracovním poměru odměňovaného měsíční mzdou, která platí k 1. lednu tohoto kalendářního roku, do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za kalendářní rok, který následuje po kalendářním roce, v němž dosáhla tohoto dvanáctinásobku minimální mzdy; příjem z této činnosti se posuzuje podle § 9 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění.".

01.01.2009

41. V § 13a odst. 8 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2009

42. V § 13a odst. 9 větě první se za slova "a doloženo" vkládají slova " , popřípadě od kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž bylo oznámení učiněno a doloženo, pokud za takový měsíc záloha na pojistné nebyla již zaplacena a oznámení bylo učiněno a doloženo do 20. dne následujícího měsíce".

01.01.2009

43. V § 13a odst. 9 se věta druhá zrušuje.

01.01.2009

44. V § 13a odst. 9 se ve větě druhé za slovo "starobního" vkládají slova " , částečného invalidního".

01.01.2009

45. V § 14 odst. 1 se za slova "písm. c)" vkládají slova "bodě 1".

01.01.2009

48. V § 14a odstavec 1 zní:

01.01.2009

"(1) Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.".

01.01.2009

49. V § 14c se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Za kalendářní měsíc, v němž osobě samostatně výdělečně činné vznikla účast na nemocenském pojištění, se však pojistné na nemocenské pojištění platí vždy.".

01.01.2009

50. V § 14c odstavec 2 zní:

01.01.2009

"(2) Pojistné na nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se toto pojistné platí. Jestliže osobě samostatně výdělečně činné vznikla účast na nemocenském pojištění v kalendářním měsíci, který předcházel kalendářnímu měsíci, v němž podala přihlášku k nemocenskému pojištění, je pojistné na nemocenské pojištění za tento předcházející kalendářní měsíc splatné do konce kalendářního měsíce, v němž podala přihlášku k nemocenskému pojištění. Ustanovení § 14a odst. 2 platí obdobně i pro placení pojistného na nemocenské pojištění.".

01.01.2009

51. V § 14c se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

01.01.2009

"(3) Měsíční základ, který osoba samostatně výdělečně činná stanovila v souladu s tímto zákonem a odvedla z něho pojistné na nemocenské pojištění, nelze dodatečně měnit.

01.01.2009

(4) Jestliže pojistné na nemocenské pojištění bylo zaplaceno po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 2 nebo bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno, jedná se o přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna při vrácení tohoto přeplatku písemně oznámit osobě samostatně výdělečně činné den a důvod zániku její účasti na nemocenském pojištění.".

01.01.2009

52. V § 15 odst. 1 větě druhé se slova "a pojistném na nemocenské pojištění" zrušují.

01.01.2009

53. V § 15 odst. 5 větě druhé, odst. 6 a odst. 7 větě druhé se slova "podle § 5a" nahrazují slovy "podle § 5b".

01.01.2009

54. V § 16 odst. 3 písm. a) se slova "a d)" nahrazují slovy "až e)".

01.01.2009

55. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

01.01.2009

"§ 16a

01.01.2009

(1) Zahraniční zaměstnanec, který je účasten nemocenského pojištění, je povinen platit pojistné na nemocenské pojištění na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení za jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou kalendářních měsíců, ve kterých měl po celý kalendářní měsíc nárok na nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění zahraničního zaměstnance. Pojistné na nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který toto pojistné platí. Měsíční základ, který zahraniční zaměstnanec stanovil v souladu s tímto zákonem a odvedl z něho pojistné na nemocenské pojištění, nelze dodatečně měnit.

01.01.2009

(2) Jestliže pojistné na nemocenské pojištění bylo zahraničním zaměstnancem zaplaceno po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 nebo bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno, jedná se o přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna při vrácení tohoto přeplatku písemně oznámit zahraničnímu zaměstnanci den a důvod zániku jeho účasti na nemocenském pojištění.".

01.01.2009

56. V § 17 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta "Po úhradě splatných závazků na pojistném lze použít přeplatku na pojistném také k úhradě dluhu v nemocenském nebo důchodovém pojištění.".

01.01.2009

57. V § 17 odst. 1 věta čtvrtá zní: "Splatný závazek podle věty první a třetí se zjišťuje, má-li zaměstnavatel více mzdových účtáren, ve vztahu ke všem těmto mzdovým účtárnám.".

01.01.2007

58. V § 17 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Na žádost osoby samostatně výdělečně činné použije příslušná okresní správa sociálního zabezpečení přeplatek na pojistném vyplývající z přehledu podle § 15 odst. 1 na úhradu záloh na pojistném do budoucna, nejdéle však do konce kalendářního roku; za den zaplacení záloh na pojistném se přitom považuje den, kdy osoba samostatně výdělečně činná podala přehled podle § 15 odst. 1 spolu s takovou žádostí.".

01.01.2009

59. V § 18 odst. 2 se doplňuje věta "Promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.".

01.01.2009

61. V § 19 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova " , přičemž v jednom kalendářním dni nelze v hotovosti zaplatit dohromady více než tuto částku".

01.01.2007

62. V § 20 se v odstavci 1 větě druhé číslo "0,1" nahrazuje číslem "0,05" a v odstavci 3 větě první se číslo "0,05" nahrazuje číslem "0,025".

01.01.2009

63. V § 20 odst. 3 se věta třetí zrušuje.

01.01.2009

64. V § 20 odst. 4 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 47 zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

01.01.2009

65. V § 20 odst. 4 se slova "§ 20 odst. 6" nahrazují slovy "odstavce 6".

01.01.2007

66. V § 20 odstavec 5 zní:

01.01.2007

"(5) Penále se neplatí

01.01.2007

a) za dobu, kdy osoba samostatně výdělečně činná nevykonává samostatnou výdělečnou činnost,

01.01.2007

b) z pojistného na důchodové pojištění, které osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění dluží za dobu dobrovolné účasti na tomto pojištění,

01.01.2007

c) za dobu, po kterou se zaměstnavatel již nepovažuje pro účely tohoto zákona za zaměstnavatele [§ 3 odst. 1 písm. a)],

01.01.2007

d) za dobu ode dne následujícího po dni vydání platebního výměru do dne předcházejícímu dni jeho vykonatelnosti, pokud dlužné pojistné bylo zaplaceno do dne vykonatelnosti platebního výměru,

01.01.2007

e) za dobu ode dne prohlášení konkursního řízení na majetek plátce pojistného do dne právní moci usnesení soudu o zrušení konkursu,

01.01.2007

f) za dobu od vstupu plátce pojistného do likvidace,

01.01.2007

g) za dobu od právní moci usnesení soudu, jímž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursního řízení pro nedostatek majetku plátce pojistného, nebo usnesení soudu o povolení vyrovnacího řízení, pokud je v řízení vydáno rozhodnutí o vyrovnání.".

01.01.2009

67. V § 20 odst. 6 větě první se slova " , popřípadě na zvláštní výdajový účet Ministerstva financí,46)" a poznámka pod čarou č. 46 zrušují.

01.01.2007

68. V § 20 odst. 6 se doplňuje věta "Jestliže pojistné bylo zaplaceno na účet cizozemského nositele pojištění namísto příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, nepovažuje se taková částka za dlužné pojistné podle odstavce 1, pokud plátce pojistného uhradí dlužné pojistné do 8 dnů po zjištění, že měl pojistné zaplatit okresní správě sociálního zabezpečení; za den tohoto zjištění se přitom považuje den, ve kterém mu okresní správa sociálního zabezpečení písemně oznámila číslo účtu, na který mají být platby pojistného zasílány.".

01.01.2009

69. V § 20 se odstavec 7 zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

01.01.2009

70. V § 20a odst. 1 větě první se slova "písmena a) a b)" nahrazují slovy "písm. a)".

01.01.2009

71. V § 20a se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Věta druhá platí obdobně pro případy uvedené v § 20 odst. 5 písm. e) a f).".

01.01.2009

72. V § 20a odst. 2 větě první se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 4", za slova "(§ 14 odst. 11)" se vkládají slova " , pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 14b)" a poznámka pod čarou č. 49 se zrušuje.

01.01.2009

73. V § 20a odstavec 3 zní:

01.01.2009

"(3) Okresní správa sociálního zabezpečení stanoví výši jednotlivých splátek dluhu a dobu splácení dluhu, která nesmí být delší než 36 měsíců.".

01.01.2009

74. V § 20a se odstavce 4 a 5 zrušují.

01.01.2009

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 4 až 7.

01.01.2009

75. V § 20a odstavec 6 zní:

01.01.2009

"(6) Okresní správa sociálního zabezpečení

01.01.2009

a) může zrušit povolení o placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, jestliže plátce pojistného nezaplatí včas nebo ve správné výši některou splátku dluhu nebo pojistné splatné v období po splatnosti první splátky dluhu,

01.01.2009

b) zruší povolení o placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, jestliže plátce pojistného vstoupí do likvidace nebo je prohlášeno konkursní nebo vyrovnací řízení na jeho majetek anebo jestliže byl usnesením soudu zamítnut návrh na prohlášení konkursního řízení pro nedostatek majetku plátce pojistného, a to ke dni, kdy některá z těchto událostí nastala.

01.01.2009

Ustanovení § 20 odst. 4 platí přitom obdobně.".

01.01.2007

76. V § 20a odst. 7 se doplňuje věta "Pro účely placení dlužného pojistného a penále ve splátkách se za plátce pojistného považuje i bývalý plátce pojistného, který má splatné závazky vůči okresní nebo České správě sociálního zabezpečení.".

01.01.2009

77. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "organizaci nebo malé organizaci" nahrazují slovem "zaměstnavateli".

01.01.2009

78. V § 21 odst 1. písm. a) a b) se slova "organizace nebo malé organizace" nahrazují slovem "zaměstnavatele".

01.01.2009

80. V § 21 odst. 3 větě první a druhé se slova "organizace nebo malá organizace povinna" nahrazují slovy "zaměstnavatel povinen".

01.01.2009

81. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "odst. 2 větě čtvrté a odst. 3" nahrazují slovy "odst. 4 a 5", slova "větě čtvrté a páté" se nahrazují slovy "větě první", za slova "§ 11" se vkládají slova "věty třetí", za slova "za středníkem" se vkládají slova "a věty třetí" a slova "organizaci nebo malé organizaci" se nahrazují slovem "zaměstnavateli".

01.01.2009

82. V § 22a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "organizace nebo malá organizace" nahrazují slovem "zaměstnavatel" a slova "jejich platba nejprve na úhradu dlužných částek, a to" se nahrazují slovy "jeho platba".

01.01.2009

83. V § 22a odst. 1 písmena a) až e) znějí:

01.01.2009

"a) nejstarší nedoplatky pojistného,

01.01.2009

b) běžné platby pojistného,

01.01.2009

c) penále,

01.01.2009

d) pokuty,

01.01.2009

e) přirážka k pojistnému.".

01.01.2009

84. V § 22a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "nejprve na úhradu dlužných částek, a to" zrušují.

01.01.2009

85. V § 22a odst. 2 se písmena e) až g) zrušují a písmena a) až d) znějí:

01.01.2009

"a) nejstarší nedoplatky pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

01.01.2009

b) běžné platby pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

01.01.2009

c) penále z dlužného pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

01.01.2009

d) pokuty.".

01.01.2007

86. V § 22a se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2007

"(5) Pořadí plateb na úhradu dlužných částek podle odstavců 1 a 2 se nepoužije na částku uhrazenou v rámci výkonu rozhodnutí nebo výkazu nedoplatků; takováto částka může být použita jen na úhradu dluhu vyčísleného v rozhodnutí nebo výkazu nedoplatků takto vymáhaném.".

01.01.2009

87. V § 22b odst. 1 se slova "organizace nebo malá organizace nesplnila" nahrazují slovy "zaměstnavatel nesplnil", slova "§ 9 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 9 odst. 4 a 5" a slova "§ 10 věty čtvrté a § 11 věty třetí" se zrušují.

01.01.2009

88. V § 22b odst. 2 větě druhé se slova "organizace nebo malé organizace" zrušují.

01.01.2009

89. V § 22b odst. 2 větě třetí se slova "všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok,65) který o dva roky předchází kalendářnímu roku" nahrazují slovy "průměrné mzdy určované pro kalendářní rok" a poznámka pod čarou č. 65 se zrušuje.

01.01.2009

90. V § 22b odst. 3 a odst. 4 se slova "§ 9 odst. 3" nahrazují slovy "§ 9 odst. 3 a 4" a slova " , § 10 věty čtvrté, § 11 věty třetí" se zrušují.

01.01.2007

92. V § 23 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 65 zní:

01.01.2007

"(5) Lhůta stanovená tímto zákonem k předložení předepsaného tiskopisu, ke splnění oznamovací povinnosti nebo k jinému úkonu je zachována, použije-li se služba dodání datové zprávy orgánu veřejné moci prostřednictvím portálu veřejné správy65) a správce tohoto portálu převezme tuto datovou zprávu nejpozději v poslední den této lhůty.

01.01.2007

65) § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2009

93. V § 23b odstavec 2 zní:

01.01.2009

"(2) Smluvním zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo bydliště na území České republiky a u níž jsou v České republice činni zaměstnanci zaměstnavatele, jehož sídlo nebo bydliště je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, považovaní v České republice za smluvní zaměstnance, pokud podle smlouvy uzavřené s tímto zaměstnavatelem jsou příjmy smluvních zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo jsou smluvním zaměstnavatelem uhrazovány tomuto zaměstnavateli. Smluvní zaměstnavatel má pro účely tohoto zákona postavení zaměstnavatele.".

01.01.2009

Poznámka pod čarou č. 65a se zrušuje.

01.01.2009

94. V § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "a vojáky v další službě63)" a poznámka pod čarou č. 63 zrušují.

01.01.2009

95. V § 25 odst. 1 písm. b) se slovo "Armády" nahrazuje slovy "ozbrojených sil".

01.01.2009

96. V § 25 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. b) se slova "organizaci a malé organizaci" nahrazují slovem "zaměstnavateli".

01.01.2009

97. V § 25 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "a pro příslušníky Policie České republiky a bezpečnostních služeb" nahrazují slovy " , Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace".

01.01.2009

98. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova "a Ministerstvo vnitra" nahrazují slovy " , Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace".

01.01.2009

99. V § 25 odst. 2 písm. b) se slova "a bezpečnostní služby" nahrazují slovy " , Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace".

01.01.2009

100. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2009

"(6) Útvary a orgány uvedené v odstavci 1 písm. b), odstavci 2 písm. b), odstavci 3 písm. b) a odstavci 4 písm. b) odečtou úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění od pojistného, které jsou povinny odvádět, a rozdíl odvedou na příslušný účet sdělený v oborech své působnosti orgány uvedenými v odstavci 1 písm. a), odstavci 2 písm. a), odstavci 3 písm. a) a odstavci 4 písm. a), které též v případě, že úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění je vyšší než pojistné, které má být odvedeno, uhradí plátcům pojistného tento rozdíl, a to do 8 dnů od podání stanoveného přehledu.".

01.01.2009

101. V § 25a se slova "úhradu nákladů na vytvoření veřejně prospěšné práce32) a pro" a poznámka pod čarou č. 32 zrušují.

01.01.2009

102. § 31 se zrušuje.

01.01.2007

Čl. XXII

01.01.2007

Přechodná ustanovení

31.12.2007

1. Pro placení pojistného na nemocenské pojištění osobami samostatně výdělečně činnými za období před 1. lednem 2009 se použijí předpisy účinné před tímto dnem.

31.12.2007

2. Z pojistného na nemocenské pojištění, které dluží osoby samostatně výdělečně činné za dobu před 1. lednem 2009, neplyne od 1. ledna 2009 penále.

31.12.2007

3. Zaměstnavatel, který byl podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008 považován za organizaci a který po tomto dni podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ještě vyplácí dávky nemocenského pojištění, odečítá úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění od pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008 a na účet okresní správy sociálního zabezpečení odvádí tento rozdíl. Je-li úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění vyšší než pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které je zaměstnavatel povinen odvést, uhradí tento rozdíl okresní správa sociálního zabezpečení podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008.

31.12.2007

4. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za prosinec 2008, popřípadě za předchozí kalendářní měsíce, odvádějí zaměstnavatelé podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008.

31.12.2007

5. Splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za prosinec 2008, kterou osoba samostatně výdělečně činná nezaplatila do 31. prosince 2008, se řídí předpisy účinnými ke dni 1. ledna 2009.

31.12.2007

6. V roce 2009 se u zaměstnavatele uvedeného v bodě 3 při stanovení dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a při placení tohoto dlužného pojistného a příspěvku ve splátkách postupuje podle § 20 odst. 4 písm. a) a odst. 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2007

7. Výše penále u pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za dobu před 1. lednem 2007 se řídí předpisy účinnými před tímto dnem.

01.01.2009

Čl. XXIII

01.01.2009

Zmocnění k vydání úplného znění zákona

01.01.2009

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

01.01.2007

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.2007

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

01.01.2007

Čl. XXIV

01.01.2007

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "nemocenském" vkládají slova "nebo důchodovém".

01.01.2009

5. Poznámka pod čarou č. 21 zní:

01.01.2009

"21) Například § 7 odst. 4 a 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2009

6. V § 3a se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Za příjem ze samostatné výdělečné činnosti se nepovažují příjmy, které jsou podle zvláštního právního předpisu21a) samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, a odměny náležející podle autorského zákona z titulu jiných majetkových práv21b).".

01.01.2009

Poznámky pod čarou č. 21a a 21b znějí:

01.01.2009

"21a) § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2009

21b) § 24 a 25 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).".

01.01.2009

7. V § 3a odst. 4 písmeno b) zní:

01.01.2009

"b) měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako osoba samostatně výdělečně činná,".

01.01.2007

8. V § 18 se v odstavci 1 větě první a v odstavci 2 číslo "0,1" nahrazuje číslem "0,05".

01.01.2007

Čl. XXV

01.01.2007

Přechodné ustanovení

01.01.2007

Výše penále u pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za dobu před 1. lednem 2007 se řídí předpisy účinnými před tímto dnem.

01.01.2009

ČÁST DVACÁTÁ

01.01.2009

Změna zákona o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů

01.01.2009

Čl. XXVI

01.01.2009

V zákoně č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů, se část první, v části druhé čl. IV bod 38 a v části čtvrté čl. VIII a IX zrušují.

01.01.2009

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.01.2009

Čl. XXVII

01.01.2009

V zákoně č. 160/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony, se čl. III, IV a VI zrušují.

01.01.2009

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.01.2009

Čl. XXVIII

01.01.2009

V zákoně č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se čl. II bod 41 a čl. IX odstavce 1 až 7 zrušují.

01.01.2009

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky

01.01.2009

Čl. XXIX

01.01.2009

V zákoně č. 182/1994 Sb., kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky, se čl. II až IV zrušují.

01.01.2009

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2009

Čl. XXX

01.01.2009

V zákoně č. 241/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se čl. III a IV zrušují.

01.01.2009

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

01.01.2009

Změna zákona o státní sociální podpoře

01.01.2009

Čl. XXXI

01.01.2009

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb. a zákona č. 552/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 5 odst. 1 písm. c) se slovo "(péče)" zrušuje.

01.01.2009

2. V § 5 odst. 7 se slova "a s výjimkou osob, jejichž činnost se nepovažuje podle zvláštního právního předpisu38) za činnost osob samostatně výdělečně činných proto, že tuto činnost nevykonávají soustavně," zrušují.

01.01.2009

3. V § 10 odst. 1 písm. a) se slovo "(péči)" zrušuje.

01.01.2009

4. V § 30 odst. 2 písm. b) a odst. 6 a v § 32 odst. 2 se slova "peněžitou pomoc" zrušují.

01.01.2009

5. V § 68 odst. 1 písm. e) se slova "peněžité pomoci" zrušují.

01.01.2009

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

01.01.2009

Čl. XXXII

01.01.2009

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se čl. II, III a VI zrušují.

01.01.2007

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

01.01.2007

Změna zákona o důchodovém pojištění

01.01.2007

Čl. XXXIII

01.01.2007

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 24/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

01.01.2009

"(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění1a).

01.01.2009

1a) Například Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, Nařízení Rady (ES) č. 859/2003, kterým se rozšiřují ustanovení Nařízení (EHS) č. 1408/71 a Nařízení (EHS) č. 574/72 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato ustanovení ještě nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.".

01.01.2009

2. V § 5 odst. 1 písmena b) až d) včetně poznámek pod čarou č. 5 až 5b znějí:

01.01.2009

"b) příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky5), vojáci z povolání5a) a státní zaměstnanci podle služebního zákona5b),

01.01.2009

c) členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,

01.01.2009

d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v písmenech g) až i),

01.01.2009

5) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2009

5a) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2009

5b) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2009

3. V § 5 odst. 1 písmeno h) zní:

01.01.2009

"h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,".

01.01.2009

4. V § 5 odst. 1 písmeno l) zní:

01.01.2009

"l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce,".

01.01.2009

5. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene n) doplňují slova "a odst. 2 a doba výkonu výdělečné činnosti, která podle zvláštního právního předpisu nebrání (není překážkou) zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání28a), a to i když tato činnost zakládá účast na pojištění".

01.01.2009

Poznámka pod čarou č. 28a zní:

01.01.2009

"28a) § 25 odst. 3 až 5 zákona č. 435/2004 Sb.".

01.01.2009

6. V § 5 odst. 1 písm. u) se slovo "(péče)" zrušuje.

01.01.2009

7. V § 5 odst. 1 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) a x), která znějí:

01.01.2009

"w) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,

01.01.2009

x) členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo.".

01.01.2009

8. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2009

"(5) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na osoby, které jsou zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele a jsou činni v České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele; zahraničním zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnavatel, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.".

01.01.2009

9. V § 6 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2009

"e) činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 5; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem.".

01.01.2009

10. V § 8 se slova "(péče) podle zvláštních předpisů7)" nahrazují slovy "podle zvláštního právního předpisu7), pokud se nestanoví jinak v odstavci 3".

01.01.2009

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

01.01.2009

"7) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.".

01.01.2009

11. Na konci § 8 se doplňuje věta "Podmínka účasti na nemocenském pojištění se pro účely věty první považuje za splněnou po dobu, po kterou trvá přerušení nemocenského pojištění7a).".

01.01.2009

Poznámka pod čarou č. 7a zní:

01.01.2009

"7a) § 10 odst. 9 zákona č. 187/2006 Sb.".

01.01.2009

12. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

01.01.2009

"(2) Osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) jsou účastny pojištění podle tohoto zákona v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného z činnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) aspoň ve výši rozhodného příjmu. Rozhodný příjem činí jednu čtvrtinu součinu všeobecného vyměřovacího základu (§ 17 odst. 2) za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na pojištění, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; rozhodný příjem se zaokrouhluje na celé stokoruny směrem nahoru. Byl-li příjem uvedený ve větě první zúčtován až po ukončení činností uvedených v § 5 odst. 1 písm. w) a x), považuje se za zúčtovaný v posledním kalendářním měsíci výkonu těchto činností.

01.01.2009

(3) Osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až l) a v) a odst. 2, které mají trvalý pobyt na území České republiky a vykonávají zaměstnání v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, jsou účastny pojištění podle tohoto zákona, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině, nejsou povinně účastny pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a splňují podmínky uvedené v odstavci 2.

01.01.2009

(4) Účast na pojištění v případě výkonu více právních vztahů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až d), f) až l), v) až x) se posuzuje samostatně v každém tomto právním vztahu.".

01.01.2007

13. V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "která" vkládají slova "ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a".

01.01.2009

14. V § 9 odst. 3 písm. d) se slova "pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost jedná o soustavný výkon," nahrazují slovy "s výjimkou činnosti, z níž příjmy jsou podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně6b),".

01.01.2009

Poznámka pod čarou č. 6b zní:

01.01.2009

"6b) § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2009

15. V § 9 odst. 3 se v písmenu e) slova "(nemocenské péči)" zrušují a na konci se čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta "Za výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů se vždy považuje činnost znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce podle zvláštních právních předpisů a správce konkursní podstaty, včetně předběžného správce, zvláštního správce a vyrovnacího správce,".

01.01.2009

16. V § 9 odst. 3 písm. f) se věta druhá zrušuje.

01.01.2009

17. V § 9 odst. 6 písm. d) se slova "nebo civilní službu," zrušují.

01.01.2009

18. V § 9 odst. 8 větě první se slova "nebo na nemocenské péči" nahrazují slovy "a jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x), účast na důchodovém pojištění".

01.01.2009

19. V § 9 odst. 8 větě druhé se za slova "na pojištění," vkládají slova "náhrady mzdy nebo snížený plat (snížená odměna) vyplacené zaměstnavatelem v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény" a slova "(nemocenské péče)" se zrušují.

01.01.2007

20. V § 9 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné činnosti uvedené v odstavci 6 písm. a) a c) až f) musí osoba samostatně výdělečně činná doložit nejpozději při podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti podle zvláštního zákona17) za kalendářní rok, za který chce být považována za osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.".

01.01.2009

21. V § 10 odst. 2 větě třetí a v odst. 3 se slova "nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných" nahrazují slovy "výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako osoba samostatně výdělečně činná; za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské osobám samostatně výdělečně činným nevyplácí".

01.01.2009

22. V § 10 odst. 6 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

01.01.2009

23. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova "a v)" nahrazují slovy " , v) až x)".

01.01.2009

24. V § 11 odst. 2 větě první se slova "a v)" nahrazují slovy " , v) až x)", za slova "ani nepobíraly" se vkládají slova "náhradu mzdy nebo snížený plat (sníženou odměnu) v době dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů17b) nebo" a slovo "(péče)" se zrušuje.

01.01.2009

Poznámka pod čarou č. 17b zní:

01.01.2009

"17b) Například § 127a zákoníku práce.".

01.01.2009

25. V § 11 odst. 2 větě třetí se slova "a f)" nahrazují slovy " , f), w) a x)".

01.01.2009

26. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2009

"(4) Dobou, za kterou byly pobírány náhrada mzdy nebo snížený plat (snížená odměna) uvedené v odstavci 2 větě první, se pro účely tohoto zákona rozumí období od počátku dočasné pracovní neschopnosti (karantény), odůvodňující pobírání těchto plnění, do skončení dočasné pracovní neschopnosti (karantény), nejdéle však do 14. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), a to včetně tohoto dne.".

01.01.2009

27. V § 16 odst. 4 písm. a) se za slovo "pobírání" vkládají slova "náhrady mzdy nebo sníženého platu (snížené odměny) v době dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů17b) a pobírání" a slovo "(péče)" se zrušuje.

01.01.2009

28. V § 16 odst. 4 písm. b) se slovo "zahraničního" nahrazuje slovem "cizozemského".

01.01.2009

29. V § 16 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

01.01.2009

"(7) Jestliže zaměstnavatel pojištěnci započitatelný příjem do vyměřovacího základu

01.01.2009

a) zúčtoval v plném rozsahu, zahrnuje se tento příjem do vyměřovacího základu, a to i když tento příjem nebyl pojištěnci v plném rozsahu vyplacen; v tomto případě se ustanovení odstavce 4 písm. i) nepoužije a do vyměřovacího základu se nezahrnují ani mzdové nároky uspokojené úřadem práce,

01.01.2009

b) zúčtoval v částečném rozsahu, je celá doba, za kterou nebyl zúčtován příjem započitatelný do vyměřovacího základu, vyloučenou dobou podle odstavce 4 písm. i); v tomto případě se do vyměřovacího základu nezahrnují částky příjmu vyplacené zaměstnavatelem ani mzdové nároky uspokojené úřadem práce,

01.01.2009

c) nezúčtoval, použije se ustanovení odstavce 4 písm. i); v tomto případě se do vyměřovacího základu nezahrnují mzdové nároky uspokojené úřadem práce.".

01.01.2009

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

01.01.2009

30. V § 27 se slova "a v)" nahrazují slovy " , v) až x)".

01.01.2009

31. V § 34 odst. 2 větě třetí se slovo "(péče)" zrušuje.

01.01.2009

32. V § 42 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2009

33. V § 46 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.01.2009

34. V § 46 odst. 2 větě první se slova "odstavců 1 a 2" nahrazují slovy "odstavce 1".

01.01.2009

35. V § 46 odst. 3 se věta třetí zrušuje.

01.01.2009

36. V § 47 odst. 1 písm. a) se za slovo "pobíral" vkládají slova "náhradu mzdy nebo snížený plat (sníženou odměnu) v době dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů17b) nebo" a slovo "(péče)" se zrušuje.

01.01.2009

37. V § 47 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

01.01.2009

38. V § 47 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "mzdové nároky se přitom zahrnují do příjmu za obdobných podmínek, za jakých se podle § 16 odst. 7 písm. a) zahrnují tyto nároky do vyměřovacího základu.".

01.01.2009

39. V § 47 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Pro účely stanovení průměrného měsíčního příjmu z výdělečné činnosti se vylučovaná doba určí dále obdobně podle § 16 odst. 7 písm. b) a c). Při výpočtu průměrného měsíčního příjmu z výdělečné činnosti se nepřihlíží k příjmům, které jsou zúčtovány v kalendářním měsíci, který je celý vylučovanou dobou.".

01.01.2009

40. V § 47 odst. 2 se v části věty druhé za středníkem slova "až c)" nahrazují slovy "a b)".

01.01.2009

41. V § 47 odst. 5 se slova "až c)" nahrazují slovy "a b)" a slova "odst. 1 věta druhá" se nahrazují slovy "odst. 2 věta čtvrtá".

01.01.2009

42. V § 55 odst. 2 větě první se slovo "tří" nahrazuje slovem "pěti".

01.01.2009

43. V § 62 odst. 1 se za slovo "důchod" vkládají slova "a nárok na výplatu důchodu".

01.01.2009

44. V § 65 odst. 1 se slova "Starobní, plný invalidní a částečný invalidní důchod se nevyplácí" nahrazují slovy "Výplata plného invalidního a částečného invalidního důchodu nenáleží" a slovo "(péče)" se zrušuje.

01.01.2007

45. Za § 105 se vkládá nový § 105a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2007

"§ 105a

01.01.2007

Převod důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství

01.01.2007

(1) Pojištěnci, kteří se stali úředníky nebo ostatními zaměstnanci Evropských společenství nebo jejich institucí a ukončili v České republice výdělečnou činnost, mají nárok na převedení důchodových práv získaných v České republice do důchodového systému Evropských společenství nebo jejich institucí (dále jen "důchodový systém Evropských společenství"), pokud jim nebyl přiznán starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod z českého důchodového pojištění. Důchodovými právy podle věty první se rozumí finanční částka stanovená jako pojistněmatematický ekvivalent v závislosti na získané době pojištění a vyměřovacích základech. Převodem důchodových práv zaniká nárok na zápočet těch dob pojištění a vyměřovacích základů v českém důchodovém pojištění, které byly použity pro stanovení finanční částky podle věty druhé.

01.01.2007

(2) Stala-li se osoba po skončení služby nebo zaměstnání v Evropských společenstvích nebo jejich institucích, která byla po dobu této služby nebo zaměstnání účastna důchodového systému Evropských společenství, pojištěncem v českém důchodovém pojištění, má nárok na převedení důchodových práv získaných v důchodovém systému Evropských společenství do českého důchodového pojištění; tato důchodová práva se převedou prostřednictvím doby pojištění stanovené s přihlédnutím k délce doby služby nebo zaměstnání v Evropských společenstvích nebo jejich institucích, která založila účast v důchodovém systému Evropských společenství, a vyměřovacích základů stanovených za tuto dobu.

01.01.2007

(3) Převody důchodových práv podle odstavců 1 a 2 se provádějí na žádost pojištěnce.

01.01.2007

(4) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky a způsob převodu důchodových práv podle odstavců 1 a 2 a způsob výpočtu finanční částky podle odstavce 1 a určení dob pojištění a vyměřovacích základů odpovídajících důchodovým právům získaným v důchodovém systému Evropských společenství podle odstavce 2.".

01.01.2009

Čl. XXXIV

01.01.2009

Přechodná ustanovení

31.12.2007

1. Účast na důchodovém pojištění osob samostatně výdělečně činných uvedených v § 9 odst. 3 písm. d) a f) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které před 1. lednem 2009 nesplňovaly podmínky samostatné výdělečné činnosti stanovené tímto zákonem, vzniká nejdříve dnem 1. ledna 2009. Tyto osoby, pokud samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly před 1. lednem 2009 a konají ji dále po 31. prosinci 2008, jsou povinny splnit povinnosti spojené se zahájením samostatné výdělečné činnosti do 8. února 2009.

31.12.2007

2. U osob samostatně výdělečně činných uvedených v § 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jimž vznikla účast na důchodovém pojištění podle bodu 1, se za příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nepovažují odměny za užití téhož díla, jde-li o druhou nebo další licenční smlouvu k dílům vyhotoveným nebo provedeným před 1. lednem 2009 nebo byla-li licenční smlouva uzavřena před 1. lednem 2009; to však neplatí, je-li předmětem druhé nebo další licenční smlouvy aktualizace díla.

31.12.2007

3. Účast na důchodovém pojištění a doby důchodového pojištění a náhradní doby důchodového pojištění získané před 1. lednem 2009 se hodnotí podle předpisů účinných před tímto dnem.

01.01.2009

4. Za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se důchod doplatí podle § 55 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejvýše v rozsahu stanoveném právními předpisy účinnými ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2009

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

01.01.2009

Čl. XXXV

01.01.2009

V zákoně č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se čl. I bod 6, čl. IV a XVII zrušují.

01.01.2009

ČÁST TŘICÁTÁ

01.01.2009

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

01.01.2009

Čl. XXXVIII

01.01.2009

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb. a zákona č. 47/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 2 odst. 3 se slovo "(péče)" zrušuje.

01.01.2009

2. V § 5 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo "(péče)" zrušuje.

01.01.2009

3. V § 5 písm. a) body 3 a 4 znějí:

01.01.2009

"3. členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni;

01.01.2009

4. osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 6 až 9;".

01.01.2009

4. V § 5 písm. a) bod 7 zní:

01.01.2009

"7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva;".

01.01.2009

5. V § 5 písm. a) bod 12 zní:

01.01.2009

"12. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce;".

01.01.2009

6. V § 5 písm. a) se bod 13 včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje.

01.01.2009

Dosavadní bod 14 se označuje jako bod 13 a čárka se nahrazuje středníkem.

01.01.2009

7. V § 5 písm. a) se za bod 13 vkládají nové body 14 a 15, které znějí:

01.01.2009

"14. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni;

01.01.2009

15. členové družstva v družstvech, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo,".

01.01.2009

8. V § 5 písm. a) se slova "(péče) podle předpisů o nemocenském pojištění (péči)" nahrazují slovy "podle předpisů o nemocenském pojištění, jde-li o osoby uvedené v bodech 1 až 13, nebo pokud jsou účastny důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění, jde-li o osoby uvedené v bodech 14 a 15".

01.01.2009

9. V § 5 písm. b) bodě 4 se středník nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou činnosti, z níž jsou příjmy podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně4a);".

01.01.2009

Poznámka pod čarou č. 4a zní:

01.01.2009

"4a) § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2009

10. V § 6 odst. 1 větě druhé se za slovo "nemocenském" vkládají slova "nebo důchodovém".

01.01.2009

11. V § 7 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

01.01.2009

"d) ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění8);

01.01.2009

8) § 32 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.".

01.01.2009

12. Poznámka pod čarou č. 14 zní:

01.01.2009

"14) § 4 zákona č. 187/2006 Sb.".

01.01.2009

13. V § 38 se za slova "zahrnuje posuzování" vkládají slova "dočasné pracovní neschopnosti a" a slova "k práci nebo" se zrušují.

01.01.2009

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2009

Čl. XXXIX

01.01.2009

V zákoně č. 113/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 362/2003 Sb., se čl. II až IV zrušují.

01.01.2009

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.2009

Změna zákona o vojácích z povolání

01.01.2009

Čl. XLII

01.01.2009

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 546/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. Nadpis § 65 zní: "Příspěvek na pohřeb vojáka a pohřební obřad s vojenskými poctami".

01.01.2009

2. V § 65 se dosavadní text označuje jako odstavec 3 a vkládají se nové odstavce 1 a 2, které znějí:

01.01.2009

"(1) Zemřel-li voják mimo válečný stav na území České republiky, poskytne příslušný útvar na přání pozůstalých úhradu nutných výdajů na jednoduchou rakev s kovovou vložkou a úhradu poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu. V případě úmrtí vojáka v zahraničí náleží úhrada podle věty první, pouze pobýval-li voják v zahraničí ze služebních důvodů.

01.01.2009

(2) Na přání pozůstalých vypraví útvar svým nákladem zemřelému vojáku jednoduchý pohřeb; do nákladů se zahrnou i výdaje na kovovou vložku, poplatky a dopravné do místa pohřbu, nevypravuje-li se pohřeb v místě úmrtí. Plnění podle odstavce 1 v tomto případě nenáleží.".

01.01.2009

4. V nadpisu hlavy V v části páté se slova "nemocenská péče" nahrazují slovy "nemocenské pojištění".

01.01.2009

5. § 96 včetně nadpisu zní:

01.01.2009

"§ 96

01.01.2009

Nemocenské pojištění

01.01.2009

Nemocenské pojištění vojáků upravuje zvláštní právní předpis19a).".

01.01.2009

6. V § 134 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2009

7. V § 143 odst. 8 větě první se slova "anebo vznik nároku na výplatu dávek nemocenské péče v ozbrojených silách podle zvláštních právních předpisů27)" zrušují.

01.01.2009

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání

01.01.2009

Čl. XLIII

01.01.2009

V zákoně č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání, se čl. IV zrušuje.

01.01.2009

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv

01.01.2009

Čl. XLIV

01.01.2009

V zákoně č. 18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv, se část třetí zrušuje.

01.01.2009

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2009

Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

01.01.2009

Čl. LI

01.01.2009

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 587/2004 Sb., se část šestá zrušuje.

01.01.2009

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2009

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

01.01.2009

Čl. LIV

01.01.2009

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb. a zákona č. 74/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 67 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Nařizuje-li zdravotnické zařízení jako protiepidemické opatření karanténu fyzické osobě, která je pojištěncem nemocenského pojištění, použije k tomu předepsaný tiskopis, který vydá Česká správa sociálního zabezpečení v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví.".

01.01.2009

2. V § 82 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které včetně poznámky pod čarou č. 47a zní:

01.01.2009

"v) potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění pro účely nemocenského pojištění47a), že byla nařízena karanténa nebo mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku uvedená v § 69 odst. 1 písm. b) a h) a ukončení karantény nebo mimořádných opatření, popřípadě trvání karantény nebo mimořádných opatření, a to na základě žádosti osob, kterých se karanténa nebo mimořádné opatření týkají.

01.01.2009

47a) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.".

01.01.2009

3. Části třináctá, patnáctá a osmnáctá se zrušují.

01.01.2009

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.2009

Změna soudního řádu správního

01.01.2009

Čl. LV

01.01.2009

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 31 odst. 2 se slova "nemocenské péče v ozbrojených silách," zrušují.

01.01.2009

2. V § 60 odst. 2 se slova "a nemocenské péče v ozbrojených silách" zrušují.

01.01.2009

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2009

Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona

01.01.2009

Čl. LVII

01.01.2009

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se část dvacátá šestá zrušuje.

01.01.2009

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění

01.01.2009

Čl. LVIII

01.01.2009

V zákoně č. 420/2002 Sb., kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění, se část třetí zrušuje.

01.01.2009

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2009

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

01.01.2009

Čl. LIX

01.01.2009

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 530/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2009

1. V § 70 odst. 2 písm. f) závěrečné části ustanovení se slova "podpory při ošetřování člena rodiny" nahrazují slovem "ošetřovného".

01.01.2009

2. Nadpis hlavy II v části šesté zní: "Nemocenské pojištění".

01.01.2009

3. V § 78 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 37 zní:

01.01.2009

"(1) Nemocenské pojištění příslušníků upravuje zvláštní právní předpis37).

01.01.2009

37) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.".

01.01.2009

4. V § 78 odst. 2 se slova " , lázeňská péče, přijetí do ústavní péče ve zdravotnickém zařízení38)" a poznámka pod čarou č. 38 zrušují.

01.01.2009

5. V § 78 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Neschopností ke službě se pro účely tohoto zákona rozumí dočasná pracovní neschopnost uznaná podle zvláštního právního předpisu37).".

01.01.2009

8. V § 130 odst. 1 písm. g), § 163 odst. 1 větě první a § 166 odst. 2 se slova "nemocenské péče" nahrazují slovy "nemocenského pojištění".

01.01.2009

9. V § 160 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 75 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2009

10. Nadpis hlavy III v části jedenácté zní: "Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka".

01.01.2009

11. Za § 164 se vkládá nový § 164a, který zní:

01.01.2009

"§ 164a

01.01.2009

(1) Zemřel-li příslušník mimo válečný stav na území České republiky, poskytne bezpečnostní sbor na přání pozůstalých úhradu nutných výdajů na jednoduchou rakev s kovovou vložkou a úhradu poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu. V případě úmrtí příslušníka v zahraničí náleží úhrada podle věty první, pouze pobýval-li příslušník v zahraničí ze služebních důvodů.

01.01.2009

(2) Na přání pozůstalých vypraví bezpečnostní sbor svým nákladem zemřelému příslušníku jednoduchý pohřeb; do nákladů se zahrnou i výdaje na kovovou vložku, poplatky a dopravné do místa pohřbu, nevypravuje-li se pohřeb v místě úmrtí. Plnění podle odstavce 1 v tomto případě nenáleží.".

01.01.2009

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2009

Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

01.01.2009

Čl. LX

01.01.2009

V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se části devátá, desátá a třináctá zrušují.

01.01.2009

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.01.2009

Čl. LXI

01.01.2009

V zákoně č. 424/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

01.01.2009

ČÁST PADESÁTÁ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

01.01.2009

Čl. LXII

01.01.2009

V zákoně č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky, se část šestá zrušuje.

01.01.2009

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2009

Čl. LXIII

01.01.2009

V zákoně č. 281/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.

01.01.2009

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky

01.01.2009

Čl. LXIV

01.01.2009

V zákoně č. 359/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky, se část šestá zrušuje.

01.01.2009

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

01.01.2009

Čl. LXV

01.01.2009

V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, se část první zrušuje.

01.01.2009

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2009

Čl. LXVI

01.01.2009

V zákoně č. 168/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá a čl. IV bod 1 zrušují.

01.01.2009

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2009

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2009

Čl. LXVII

01.01.2009

V zákoně č. 361/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá a čl. XIII bod 1 zrušují.


01.01.2009

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2009

ÚČINNOST

31.12.2006

Čl. LXVIII

31.12.2007

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009, s výjimkou čl. XIII bodů 6, 14, 66, 144, 157 až 159, 164, 169, 174, 179, 181, 189 a 198, čl. XXI bodů 58, 62, 66, 68, 76, 86 a 92, čl. XXII bodu 7, čl. XXIV bodu 8, čl. XXV a čl. XXXIII bodů 13, 20 a 45, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.


01.01.2009

Zaorálek v. r.

01.01.2009

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru