PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 173/2006 Sb.Nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Částka 60/2006
Platnost od 03.05.2006
Účinnost od 03.05.2006
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
03.05.2006

173

03.05.2006

NAŘÍZENÍ VLÁDY

03.05.2006

ze dne 29. března 2006

03.05.2006

o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

03.05.2006

Vláda nařizuje podle § 21 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


03.05.2006

§ 1

03.05.2006

Předmět úpravy

03.05.2006

Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje zásady, podle nichž povinné subjekty stanoví výši úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona.

03.05.2006

§ 2

03.05.2006

Způsob stanovení výše úhrady

03.05.2006

(1) Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na

03.05.2006

a) pořízení kopií (§ 4),

03.05.2006

b) opatření technických nosičů dat (§ 5),

03.05.2006

c) odeslání informací žadateli (§ 6) a

03.05.2006

d) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (§ 7).

03.05.2006

(2) Povinný subjekt stanoví výši úhrady na základě jednotkových sazeb, pokud je to možné. V ostatních případech stanoví povinný subjekt výši úhrady jiným prokazatelným způsobem, zejména na základě individuální kalkulace nákladů.

03.05.2006

§ 3

03.05.2006

Sazebník úhrad nákladů

03.05.2006

(1) Povinný subjekt v sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací (dále jen "sazebník") stanoví vždy sazby, na jejichž základě určuje výši úhrady.

03.05.2006

(2) Sazby v sazebníku jsou stanoveny na základě aktuálních nákladů a odhadu jejich vývoje v příslušném účetním období podle platných účetních zásad. Sazebník vydá povinný subjekt na dobu účetního období. Dojde-li však v průběhu účetního období k podstatné změně podmínek, za nichž byly určeny náklady, podle kterých byly stanoveny sazby, vydá povinný subjekt nový sazebník.

03.05.2006

(3) Povinný subjekt může v sazebníku stanovit

03.05.2006

a) částku, do jejíž výše nebude po žadateli úhradu nákladů vzniklých na základě jedné žádosti požadovat,

03.05.2006

b) další případy, v nichž nebude po žadateli úhradu nákladů vzniklých na základě jedné žádosti požadovat.

03.05.2006

§ 4

03.05.2006

Náklady na pořízení kopií

03.05.2006

(1) Povinný subjekt stanoví v sazebníku sazby za pořízení 1 kopie v závislosti na druhu kopie a použité technologii kopírování.

03.05.2006

(2) V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných povinným subjektem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

03.05.2006

§ 5

03.05.2006

Náklady na opatření technických nosičů dat

03.05.2006

Povinný subjekt stanoví v sazebníku sazby za 1 kus každého druhu technického nosiče dat, které odpovídají pořizovacím nákladům uvedeného nosiče pro povinný subjekt.

03.05.2006

§ 6

03.05.2006

Náklady na odeslání informací žadateli

03.05.2006

(1) Povinný subjekt stanoví v sazebníku sazby úhrad nákladů na odeslání informací žadateli, které zahrnují

03.05.2006

a) balné,

03.05.2006

b) náklady na poštovní služby.

03.05.2006

(2) Náklady na balné stanoví povinný subjekt paušální sazbou.

03.05.2006

(3) Náklady na poštovní služby tvoří cena uhrazená povinným subjektem provozovateli poštovních služeb.

03.05.2006

§ 7

03.05.2006

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

03.05.2006

Povinný subjekt stanoví v sazebníku hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, případně mzdy a z ostatních osobních nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.

03.05.2006

§ 8

03.05.2006

Licenční odměna za oprávnění informaci užít

03.05.2006

(1) Je-li v licenční smlouvě uzavřené podle § 14a odst. 1 zákona sjednána licenční odměna za oprávnění informaci užít a není-li její výše určena zvláštním právním předpisem, určí se výše licenční odměny stejně jako výše úhrady stanovená podle tohoto nařízení, která by jinak byla požadována, pokud by informace nebyla předmětem ochrany autorského práva.

03.05.2006

(2) Je-li v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona sjednána licenční odměna za oprávnění informaci užít a není-li její výše určena zvláštním právním předpisem nebo licenční smlouvou mezi povinným subjektem a tím, kdo povinnému subjektu oprávnění užít předmět práva autorského udělil, určí se výše licenční odměny stejně jako výše úhrady stanovená podle tohoto nařízení, která by jinak byla požadována, pokud by informace nebyla předmětem ochrany autorského práva.


03.05.2006

§ 9

03.05.2006

Účinnost

03.05.2006

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


03.05.2006

Předseda vlády:

03.05.2006

Ing. Paroubek v. r.

03.05.2006

Ministryně informatiky:

03.05.2006

Ing. Bérová v. r.

Poznámky pod čarou

03.05.2006

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Přesunout nahoru