PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 134/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 46/2006
Platnost od 14.04.2006
Účinnost od 01.06.2006
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.06.2006

134

01.06.2006

ZÁKON

01.06.2006

ze dne 14. března 2006,

01.06.2006

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2006

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.06.2006

ČÁST PRVNÍ

01.06.2006

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

01.06.2006

Čl. I

01.06.2006

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb. a zákona č. 381/2005 Sb., se mění takto:

01.06.2006

1. V § 2 odst. 2 písmeno c) zní:

01.06.2006

"c) podalo žádost o udělení azylu na území České republiky,".

01.06.2006

2. V § 6 odst. 1 se doplňují písmena f) až h), která znějí:

01.06.2006

"f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;

01.06.2006

g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

01.06.2006

h) které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu;".

01.06.2006

3. V § 7 odst. 2 se slova "až e)" nahrazují slovy "až h)".

01.06.2006

4. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Při své činnosti bere orgán sociálně-právní ochrany v úvahu přání a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho věku a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jeho citového a psychického vývoje.".

01.06.2006

5. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.06.2006

"(3) Dítě, které je schopno s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost posoudit dosah a význam rozhodnutí vyplývajících ze soudního nebo správního řízení, kterého je účastníkem, nebo jde-li o jiné rozhodnutí vztahující se k jeho osobě, obdrží od orgánu sociálně-právní ochrany informace o všech závažných věcech jeho osoby se týkajících.".

01.06.2006

6. V § 10 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Při plnění povinností podle věty první a druhé se nelze dovolávat povinnosti zachovat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu9a).".

01.06.2006

Poznámka pod čarou č. 9a zní:

01.06.2006

"9a) Například § 55 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 123/2000 Sb.".

01.06.2006

Dosavadní poznámka pod čarou č. 9a se označuje jako poznámka pod čarou č. 9b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.06.2006

7. V § 10 odstavec 5 zní:

01.06.2006

"(5) Zdravotnické zařízení je povinno při ošetřování úrazu dítěte v případě podezření z týrání dítěte, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o ně zajistit zaznamenání úrazu. Záznam o vzniku úrazu (dále jen "záznam") je povinna provést osoba doprovázející dítě, nebo dítě samo, dostavilo-li se k ošetření úrazu bez doprovodu jiné osoby, a je-li to možné s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost. V záznamu je osoba doprovázející dítě povinna uvést, jak k úrazu došlo; stejnou povinnost má i dítě, pokud záznam vyplňuje toto dítě. Jestliže zdravotnické zařízení zjistí, že charakter zranění neodpovídá popisu úrazu uvedeného doprovázející osobou, popřípadě dítětem, tuto skutečnost v záznamu uvede. V případě, že doprovázející osoba, popřípadě dítě, odmítne záznam provést, vyznačí zdravotnické zařízení tuto skutečnost v záznamu.".

01.06.2006

8. V § 10 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

01.06.2006

"(6) Záznam je povinno zdravotnické zařízení zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

01.06.2006

(7) Splněním povinností podle odstavců 5 a 6 není dotčena oznamovací povinnost zdravotnického zařízení podle zvláštních právních předpisů. Při plnění povinností podle odstavců 5 a 6 platí odstavec 4 věta poslední obdobně.".

01.06.2006

9. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

01.06.2006

"§ 10a

01.06.2006

(1) Zdravotnické zařízení je povinno neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že matka po narození dítěte dítě opustila a zanechala je ve zdravotnickém zařízení.

01.06.2006

(2) Každý, kdo se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a bez rozhodnutí příslušného orgánu převezme dítě do své péče s úmyslem přijmout dítě do své trvalé péče, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

01.06.2006

(3) Při plnění povinností podle odstavců 1 a 2 platí § 10 odst. 4 věta poslední obdobně.".

01.06.2006

10. V § 11 odst. 1 písmeno d) zní:

01.06.2006

"d) poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte.".

01.06.2006

11. V § 11 se vkládají za odstavec 1 nové odstavce 2 a 3, které znějí:

01.06.2006

"(2) Krajský úřad zajišťuje

01.06.2006

a) přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytuje těmto osobám poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu,

01.06.2006

b) osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy.

01.06.2006

(3) Krajský úřad může zajišťovat přípravu a poradenskou pomoc podle odstavce 2 také v případech poručenství, jestliže poručník o dítě osobně pečuje, nebo v případech svěření dítěte do výchovy podle § 45 zákona o rodině.".

01.06.2006

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.06.2006

12. § 12 zní:

01.06.2006

"§ 12

01.06.2006

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, pokud rodiče

01.06.2006

a) nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil,

01.06.2006

b) nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem.

01.06.2006

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen poskytnout rodiči pomoc po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy (§ 28), nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42), spočívající zejména v pomoci uspořádat rodinné poměry, které by umožnily návrat dítěte do rodiny, při řešení životní a sociální situace, včetně hmotné úrovně rodiny, v pomoci při spolupráci s orgány sociálního zabezpečení, úřady práce a dalšími státními a jinými orgány, a za tím účelem také zprostředkuje rodiči pomoc poradenského zařízení.

01.06.2006

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může povinnosti uvedené v odstavci 1 uložit a pomoc podle odstavce 2 poskytnout i jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte.".

01.06.2006

13. V § 14 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.06.2006

"e) na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení.".

01.06.2006

14. V § 14 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 12a zní:

01.06.2006

"(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí podle zvláštního právního předpisu12a).

01.06.2006

12a) § 272 až 273a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.".

01.06.2006

15. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně poznámky pod čarou č. 13a zní:

01.06.2006

"§ 16a

01.06.2006

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen posoudit, zda je nutné učinit opatření směřující k ochraně dítěte, jestliže dítě je se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte bez rozhodnutí příslušného orgánu předáno do péče osoby, která má úmysl přijmout dítě do své trvalé nebo dlouhodobé péče. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen taková opatření učinit zejména v případě, kdy osoba, která převzala dítě do své péče, bez zbytečného odkladu nepodá příslušnému orgánu návrh na osvojení dítěte, na svěření dítěte do pěstounské péče nebo do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem, na svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče nebo na jinou právní úpravu svého vztahu k dítěti podle zvláštního právního předpisu13a).

01.06.2006

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje osobě, které bylo dítě předáno do péče podle odstavce 1 věty první, pomoc při řešení problémů spojených s péčí o dítě, při podávání návrhů příslušným orgánům na úpravu právního vztahu této osoby k dítěti a při uplatňování nároků, zejména v sociální oblasti.

01.06.2006

13a) § 45 až 45d, § 63 až 82 zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů.".

01.06.2006

16. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn rozhodovat o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele nebo do péče budoucího pěstouna, nejde-li o případ uvedený v § 20 odst. 3, pouze tomu žadateli, který je uveden v oznámení krajského úřadu nebo ministerstva podle § 24 odst. 3 nebo § 24a odst. 4.".

01.06.2006

17. V § 19 odst. 4 se slova "příslušný k poskytování příspěvku" nahrazují slovy ", který poskytuje příspěvek".

01.06.2006

18. V části druhé pod nadpisem hlavy IV se vkládá nový § 19a, který zní:

01.06.2006

"§ 19a

01.06.2006

(1) Zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá

01.06.2006

a) ve vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2 vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče,

01.06.2006

b) ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny,

01.06.2006

c) v odborné přípravě fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny,

01.06.2006

d) ve výběru určité fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem určitého dítěte, jemuž se osvojení nebo pěstounská péče zprostředkovává, a v zajištění osobního seznámení se dítěte s touto osobou.

01.06.2006

(2) Zprostředkování osvojení a pěstounské péče podle odstavce 1 písm. d) nesmí provádět jiné orgány, právnické nebo fyzické osoby, než jsou orgány sociálně-právní ochrany uvedené v § 4 odst. 1.".

01.06.2006

19. Pod označení § 20 se vkládá nadpis, který zní: "Zprostředkování osvojení a pěstounské péče orgány sociálně-právní ochrany".

01.06.2006

20. V § 20 odstavec 1 zní:

01.06.2006

"(1) Osvojení nebo pěstounská péče v České republice a osvojení dětí z ciziny do České republiky se zprostředkuje jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě nebo přijmout dítě do pěstounské péče (dále jen "žadatel"). Žádost občana České republiky, který má na jejím území trvalý pobyt, a cizince, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo který je podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky1a) hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů, se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.".

01.06.2006

21. V § 21 odst. 1 se text "§ 20" nahrazuje textem "§ 19a" a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova "a pověřené osoby".

01.06.2006

22. V § 21 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

01.06.2006

"(2) V žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče podané obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností žadatel uvede údaje a připojí doklady uvedené v odstavci 5 písm. a) potřebné pro vedení spisové dokumentace.

01.06.2006

(3) Po obdržení žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působností žádost na základě údajů v ní uvedených a připojených dokladů posoudí a žádost zamítne, pokud

01.06.2006

a) nejsou splněny podmínky uvedené v § 20 odst. 1 a 3, nebo

01.06.2006

b) zjistí, že osoba, která žádá o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče dítěte s obvyklým bydlištěm v České republice, splňuje podmínku pobytu na území České republiky podle § 20 odst. 1, avšak její obvyklé bydliště se nachází mimo území České republiky; zároveň jí sdělí, že žádost musí podat příslušnému orgánu státu, ve kterém má obvyklé bydliště.".

01.06.2006

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 4 až 7.

01.06.2006

23. V § 21 úvodní části ustanovení odstavce 4 se text "§ 20" nahrazuje textem "§ 19a".

01.06.2006

24. V § 21 odst. 5 písm. a) se za slova "osobní údaje" doplňují slova ", jimiž jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu".

01.06.2006

25. V § 21 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno j), které zní:

01.06.2006

"j) stanovisko zřizovatele zařízení pro výkon pěstounské péče (§ 44), vyžadované obecním úřadem obce s rozšířenou působností, podává-li žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče fyzická osoba, která vykonává pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče.".

01.06.2006

26. V § 21 odst. 6 se text "§ 20" nahrazuje textem "§ 19a".

01.06.2006

27. V § 21 odstavec 7 zní:

01.06.2006

"(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o zastavení řízení o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, jestliže osoba, která o zprostředkování žádala,

01.06.2006

a) vezme svou žádost zpět před postoupením spisové dokumentace krajskému úřadu, nebo

01.06.2006

b) ani na výzvu obecního úřadu obce s rozšířenou působností nesdělí údaje a nedoloží doklady potřebné pro vedení spisové dokumentace.".

01.06.2006

28. V § 22 odst. 1 se text "§ 20" nahrazuje textem "§ 19a".

01.06.2006

29. V § 22 odst. 2 písm. a) se číslo "2" nahrazuje číslem "4".

01.06.2006

30. V § 22 odst. 3 písm. a) se číslo "3" nahrazuje číslem "5".

01.06.2006

31. V § 22 odst. 4 se číslo "3" nahrazuje číslem "5".

01.06.2006

32. V § 22 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

01.06.2006

"(5) Krajský úřad řízení o zařazení žadatele do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče

01.06.2006

a) přeruší na základě žádosti žadatele, a to na nezbytně nutnou dobu, odpovídající důvodům, které žadatel v žádosti o přerušení uvedl,

01.06.2006

b) přeruší, je-li proti žadateli nebo proti jeho manželovi, druhovi, dítěti nebo jiné osobě tvořící s žadatelem společnou domácnost9b) vedeno trestní řízení pro trestný čin směřující proti životu, zdraví, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte, nebo pro jiný trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost žadatele k řádné výchově dítěte, a to až do vydání konečného rozhodnutí v tomto trestním řízení,

01.06.2006

c) může přerušit, zjistí-li na straně žadatele důvody bránící jeho odbornému posouzení podle § 27, a to na nezbytně nutnou dobu.".

01.06.2006

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.

01.06.2006

33. V § 22 odstavec 6 zní:

01.06.2006

"(6) Krajský úřad rozhoduje o zařazení žadatele do evidence žadatelů neprodleně po odborném posouzení žadatele podle § 27. V rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence žadatelů krajský úřad stanoví žadateli povinnost hlásit krajskému úřadu všechny změny rozhodné pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče do 15 dnů ode dne jejich vzniku.".

01.06.2006

34. V § 22 odst. 7 písm. a) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.06.2006

35. V § 22 odst. 7 písm. b) se za slova "§ 21 odst. 5" vkládají slova "písm. j)".

01.06.2006

36. V § 22 odst. 8 písm. b) se slova "12 kalendářních měsíců" nahrazují slovy "3 let".

01.06.2006

37. V § 22 odst. 9 písm. a) bodě 1 se číslo "7" nahrazuje číslem "8".

01.06.2006

38. V § 23 odst. 1 se číslo "7" nahrazuje číslem "8".

01.06.2006

39. V § 23 se na konci textu odstavce 3 slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 5".

01.06.2006

40. V § 24 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Krajský úřad při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče přihlíží k doporučení poradního sboru uvedeného v § 38a.".

01.06.2006

41. V § 24 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "písm. j)".

01.06.2006

42. V § 24 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.06.2006

"e) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.".

01.06.2006

43. V § 24a se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Ministerstvo při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče přihlíží k doporučení poradního sboru uvedeného v § 38b.".

01.06.2006

44. V § 24a odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova "písm. j)".

01.06.2006

45. V § 24a odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.06.2006

"e) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.".

01.06.2006

46. V § 24a odst. 6 se číslo "9" nahrazuje číslem "10".

01.06.2006

47. V § 24b odst. 1 písm. d) se číslo "9" nahrazuje číslem "10".

01.06.2006

48. V § 24b odst. 2 se číslo "7" nahrazuje číslem "8".

01.06.2006

49. V § 24b se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.06.2006

"(4) Datum nabytí právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem, je povinen pro účely přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče neprodleně oznámit

01.06.2006

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností krajskému úřadu,

01.06.2006

b) krajský úřad bezprostředně poté, kdy mu toto datum sdělil obecní úřad obce s rozšířenou působností, ministerstvu nebo Úřadu, jsou-li dítě nebo žadatelé vedeni v evidenci ministerstva nebo Úřadu.".

01.06.2006

50. V § 24c odst. 1 písm. a) bodě 3 se číslo "7" nahrazuje číslem "8".

01.06.2006

51. V § 24c odst. 1 písm. b) bodě 5 se číslo "7" nahrazuje číslem "8".

01.06.2006

52. V § 24c se na konci odstavce 2 doplňuje věta "V ostatních případech krajský úřad žadatelům vyřazení z evidence písemně oznámí.".

01.06.2006

53. V § 24c odst. 3 se za slova "§ 21 odst. 5" vkládají slova "písm. j)".

01.06.2006

54. V § 24c odstavec 4 zní:

01.06.2006

"(4) Datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče je povinen pro účely vyřazení žadatele z evidence oznámit

01.06.2006

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností krajskému úřadu,

01.06.2006

b) krajský úřad bezprostředně poté, kdy mu toto datum sdělil obecní úřad obce s rozšířenou působností, ministerstvu, jsou-li dítě nebo žadatel vedeni v evidenci ministerstva.".

01.06.2006

55. V § 24d odst. 3 písm. d) se za slova "§ 21 odst. 5" vkládají slova "písm. j)".

01.06.2006

56. V § 25 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Do evidence nelze zařadit osobu vhodnou stát se osvojitelem dětí uvedených v odstavci 1 písm. b), jestliže sice splňuje podmínku pobytu na území České republiky podle § 20 odst. 1, avšak její obvyklé bydliště se prokazatelně nachází mimo území České republiky.".

01.06.2006

57. V § 25 odst. 6 se čísla "5" a "9" nahrazují čísly "6" a "10".

01.06.2006

58. V § 25 se doplňují odstavce 8 a 9, které včetně poznámky pod čarou č. 23a znějí:

01.06.2006

"(8) Pro účely vedení evidence Úřadem je krajský úřad povinen

01.06.2006

a) na žádost Úřadu zjistit potřebné údaje a doplnit spisovou dokumentaci o dítěti vhodném k osvojení v cizině nebo o žadateli vhodném stát se osvojitelem dítěte z ciziny,

01.06.2006

b) na žádost Úřadu prošetřit poměry, v nichž dítě žije, jde-li o dítě, které bylo v České republice osvojeno na základě zprostředkování osvojení z ciziny nebo které má být z ciziny osvojeno a nachází se v České republice v péči budoucích osvojitelů,

01.06.2006

c) neprodleně oznámit Úřadu datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení dítěte.

01.06.2006

(9) Osvojení dítěte do ciziny je Úřad povinen oznámit

01.06.2006

a) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,

01.06.2006

b) matričnímu úřadu příslušnému podle zvláštního právního předpisu23a),

01.06.2006

c) krajskému úřadu a

01.06.2006

d) ministerstvu.

01.06.2006

23a) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

01.06.2006

59. V § 27 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

01.06.2006

"(1) Odborné posouzení pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče zahrnuje

01.06.2006

a) posouzení dítěte a žadatele podle odstavce 2,

01.06.2006

b) zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny, včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu (§ 11 odst. 2),

01.06.2006

c) vyjádření dětí žadatele k přijetí osvojovaného dítěte nebo dítěte svěřovaného do pěstounské péče do rodiny, jsou-li takového vyjádření schopny s ohledem na jejich věk a rozumovou vyspělost,

01.06.2006

d) posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatele přijmout dítě do rodiny,

01.06.2006

e) zjištění bezúhonnosti žadatele, jeho manžela, druha, dítěte a jiné osoby tvořící s žadatelem společnou domácnost; za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který směřoval proti životu, zdraví, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte, nebo pro jiný trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost žadatele k řádné výchově dítěte,

01.06.2006

f) u žadatelů o zařazení do evidence osob vhodných pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu posouzení schopnosti pečovat o děti vyžadující speciální péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí.".

01.06.2006

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.

01.06.2006

60. V § 27 odst. 5 se číslo "1" nahrazuje číslem "2".

01.06.2006

61. V § 27 odst. 6 větě první se slova "1 až 4" nahrazují slovy "2 až 5".

01.06.2006

62. V části třetí se za hlavu IV vkládá nová hlava V, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 23b zní:

01.06.2006

"HLAVA V

01.06.2006

PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU

01.06.2006

§ 27a

01.06.2006

(1) Krajský úřad vede pro účely zajištění pěstounské péče pro dítě na přechodnou dobu podle zvláštního právního předpisu23b) evidenci osob, které mohou pěstounskou péči po přechodnou dobu vykonávat. Do evidence se osoby zařazují na základě žádosti podané u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen po doplnění žádosti o údaje a doklady uvedené v odstavci 3 neprodleně žádost postoupit krajskému úřadu.

01.06.2006

(2) Do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, se zařazují osoby, které na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon takové péče o dítě, a to zejména z hlediska krátkodobosti takové péče a péče o dítě krátce po jeho narození.

01.06.2006

(3) Evidence obsahuje

01.06.2006

a) žadatelovy osobní údaje uvedené v § 21 odst. 5 písm. a),

01.06.2006

b) doklady uvedené v § 21 odst. 5 písm. b) až e) a h),

01.06.2006

c) písemný souhlas s tím, že krajský úřad je oprávněn kdykoliv

01.06.2006

1. zjišťovat další údaje potřebné pro zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu,

01.06.2006

2. zjišťovat, zda nedošlo ke změně skutečností uvedených v žádosti,

01.06.2006

d) stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o zařazení žadatele do evidence.

01.06.2006

(4) Odborné posouzení žadatele se provede na základě žádosti podané podle odstavce 3; pro odborné posouzení žadatele platí § 27 obdobně.

01.06.2006

(5) Krajský úřad rozhodne o zařazení žadatele do evidence uvedené v odstavci 1 a o jeho vyřazení z této evidence nebo o tom, že žadatel do této evidence zařazen nebyl. Opis rozhodnutí uvedeného v předchozí větě zašle krajský úřad obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. O vedení evidence o zařazení žadatele do evidence a o jeho vyřazení platí § 22 až 24c přiměřeně.

01.06.2006

(6) Krajský úřad předá opis seznamu osob zařazených do evidence osob, které mohou po přechodnou dobu vykonávat pěstounskou péči, a to včetně údajů uvedených v odstavci 3, ministerstvu a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu. Krajský úřad je povinen tento seznam bezodkladně doplňovat na základě změn, ke kterým v evidenci podle odstavce 1 došlo, a toto doplnění sdělit také ministerstvu a uvedeným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.

01.06.2006

23b) § 45a odst. 2 zákona o rodině.".

01.06.2006

Dosavadní hlavy V až IX se označují jako hlavy VI až X.

01.06.2006

63. V § 28 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.06.2006

64. V § 29 odstavec 2 zní:

01.06.2006

"(2) Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu je povinen

01.06.2006

a) nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova,

01.06.2006

b) nejméně jednou za 3 měsíce navštívit rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova,

01.06.2006

c) navštívit dítě uvedené v § 10a odst. 1 bezodkladně poté, kdy se o něm dozví, a dále podle potřeb dítěte,

01.06.2006

a to na základě zvláštního oprávnění vydaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností, v němž je uvedeno jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance, titul, zaměstnavatel a vymezena činnost, kterou může tento zaměstnanec vykonávat.".

01.06.2006

65. § 30 včetně nadpisu zní:

01.06.2006

"§ 30

01.06.2006

Pobyt dítěte mimo ústav

01.06.2006

(1) Ředitel ústavního zařízení může jen po předchozím písemném souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností povolit dítěti, které je v ústavním zařízení umístěno na základě předběžného opatření nebo rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo kterému byla na základě rozhodnutí soudu uložena ochranná výchova, pobyt u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob, a to nejvýše v rozsahu 14 kalendářních dnů při prvním pobytu u těchto osob. Tato doba, s výjimkou případů, kdy byla na základě rozhodnutí soudu uložena ochranná výchova, může být prodloužena, jde-li o pobyt u těchto osob, na základě písemného souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Bylo-li dítě umístěno v takovém ústavním zařízení na základě žádosti rodičů nebo jiných zákonných zástupců, lze povolit takový pobyt u jiných fyzických osob jen po předchozím písemném souhlasu rodičů nebo jiných zákonných zástupců, pokud získání tohoto souhlasu nebrání vážná překážka.

01.06.2006

(2) Písemný souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle odstavce 1 musí obsahovat určení osob, u nichž bude dítě pobývat, délku pobytu dítěte mimo ústav, na kterou se souhlas vydává, a místo pobytu dítěte.

01.06.2006

(3) Při vydávání písemného souhlasu s pobytem dítěte mimo ústav podle odstavce 1 obecní úřad obce s rozšířenou působností přihlíží zejména k rodinnému a sociálnímu prostředí, v němž bude dítě pobývat. V případě pobytu dítěte u jiných fyzických osob než rodičů, prarodičů nebo sourozenců, posuzuje se jejich bezúhonnost podle § 27 odst. 1 písm. e). Pro účely vydání souhlasu může obecní úřad obce s rozšířenou působností požádat krajský úřad o odborné posouzení fyzické osoby jiné než rodiče, u níž má dítě pobývat, a požádat je o předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů. Pro odborné posouzení platí § 27 přiměřeně.

01.06.2006

(4) Krajský úřad je povinen odborné posouzení jiné fyzické osoby podle odstavce 3 provést.

01.06.2006

(5) Je-li místo trvalého pobytu dítěte odlišné od místa trvalého pobytu rodičů nebo jiných fyzických osob, u nichž má dítě pobývat, může obecní úřad obce s rozšířenou působností vydat písemný souhlas podle odstavce 1 jen na základě vyjádření jiného příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností [§ 61 odst. 3 písm. c)].".

01.06.2006

66. § 33 včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:

01.06.2006

"§ 33

01.06.2006

(1) Orgánem sociálně-právní ochrany příslušným podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže29) je obecní úřad obce s rozšířenou působností.

01.06.2006

(2) Orgánem sociálně-právní ochrany příslušným podle zákona o přestupcích31), je obecní úřad obce s rozšířenou působností; ústního jednání o přestupku, je-li obviněným mladistvý, je povinen se účastnit zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do tohoto obecního úřadu.

01.06.2006

29) Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).".

01.06.2006

Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.

01.06.2006

67. V § 34 odst. 1 se slova "a v případech uvedených v § 33 odst. 1 též se státním zastupitelstvím" zrušují.

01.06.2006

68. V § 34 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.06.2006

"(4) Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu obce s rozšířenou působností je při návštěvě ve věznici oprávněn nahlížet do dokumentace vztahující se k přípravě odsouzeného mladistvého na budoucí povolání, k dítěti, o něž ve věznici pečuje odsouzená nebo obviněná žena, a k péči této ženy o dítě.".

01.06.2006

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

01.06.2006

69. V § 34 odst. 5 větě první se za slova " a do věznice" vkládají slova ", umožnit nahlížení do dokumentace podle odstavce 4".

01.06.2006

70. V § 34 odst. 5 větě druhé se slova "a příjmení zaměstnance, jeho další osobní údaje" nahrazují slovy ", popřípadě jména a příjmení zaměstnance, titul a zaměstnavatel".

01.06.2006

71. V § 35 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "výkonu činností podle odstavce 1" nahrazují slovy "zajišťování sociálně-právní ochrany ve vztahu k cizině".

01.06.2006

72. V § 35 odst. 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 33a zní:

01.06.2006

"a) vykonává funkci přijímacího a odesílajícího orgánu a funkci ústředního orgánu při provádění mezinárodních smluv a pro účely prohlášení o vzájemnosti podle zvláštního právního předpisu33a) a plní další povinnosti vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv týkajících se sociálně-právní ochrany dítěte34),

01.06.2006

33a) § 54 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.".

01.06.2006

73. V § 35 odst. 2 písm. g) se za slovo "cizině" vkládají slova "a pro účely osvojení dítěte z ciziny".

01.06.2006

74. V § 35 odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 34c zní:

01.06.2006

"k) spolupracuje ve věcech rodičovské zodpovědnosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství34c).

01.06.2006

34c) Čl. 53 až 58 nařízení Rady č. 2201/2003 o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a věcech rodičovské zodpovědnosti.".

01.06.2006

75. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který zní:

01.06.2006

"§ 35a

01.06.2006

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává zákonnému zástupci dítěte pro účely uplatňování nároků dítěte na výživné vůči povinné osobě žijící v cizině potvrzení o tom, že dítě je naživu a nachází se v péči zákonného zástupce; potvrzení vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost zákonného zástupce.".

01.06.2006

76. Nadpis části třetí hlavy desáté zní: "KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ A PORADNÍ SBORY".

01.06.2006

77. V § 38 odst. 2 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) až d), která znějí:

01.06.2006

"b) navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi, za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině,

01.06.2006

c) doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí,

01.06.2006

d) na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska,".

01.06.2006

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno e).

01.06.2006

78. V § 38 odst. 3 se za větu první vkládá věta "U předsedy komise se nevyžaduje prokazování zvláštní odborné způsobilosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.".

01.06.2006

79. Za § 38 se vkládají nové § 38a a 38b, které včetně poznámky pod čarou č. 39a znějí:

01.06.2006

"§ 38a

01.06.2006

(1) Hejtman kraje zřizuje pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče jako zvláštní orgán kraje39a) poradní sbor. Poradní sbor doporučuje pro určité dítě vedené v evidenci krajského úřadu podle § 22 odst. 2 vhodné žadatele vedené krajským úřadem nebo ministerstvem v evidenci žadatelů.

01.06.2006

(2) Hejtman kraje jmenuje a odvolává předsedu poradního sboru, jeho zástupce a ostatní členy poradního sboru. Tajemníkem poradního sboru je zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, který vykonává činnost na úseku sociálně-právní ochrany. Tajemník je členem poradního sboru. U předsedy poradního sboru se nevyžaduje prokazování zvláštní odborné způsobilosti v oblasti sociálně-právní ochrany.

01.06.2006

(3) Poradní sbor tvoří odborníci působící v oblasti sociálně-právní ochrany. Zejména jde o odborníky z oboru pediatrie, psychologie, pedagogiky, zástupce školských, zdravotnických nebo sociálních zařízení pro výkon ústavní výchovy, zaměstnance krajského úřadu a obecního úřadu obcí s rozšířenou působností zařazené na úseku sociálně-právní ochrany. Poradní sbor má nejméně 5 členů. Pro jednání poradního sboru a způsob usnášení platí § 38 odst. 4 a 5 obdobně.

01.06.2006

(4) Poradní sbor se schází neprodleně poté, co krajský úřad zjistí vhodného žadatele pro určité dítě.

01.06.2006

(5) Pro účast členů na jednání poradního sboru a stanovení náhrad platí § 38 odst. 7 obdobně s tím, že náhradu jízdních výdajů a náhradu ušlého výdělku vyplácí krajský úřad.

01.06.2006

§ 38b

01.06.2006

(1) Ministr práce a sociálních věcí zřizuje pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče poradní sbor. Poradní sbor doporučuje pro určité dítě vedené v evidenci ministerstva podle § 23 vhodné žadatele vedené v evidenci žadatelů podle § 23. Poradní sbor má nejméně 5 členů a je usnášení schopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů.

01.06.2006

(2) Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává předsedu poradního sboru, jeho zástupce a ostatní členy poradního sboru. Tajemníkem poradního sboru je zaměstnanec ministerstva, který vykonává činnost v oblasti sociálně-právní ochrany. Tajemník je členem poradního sboru.

01.06.2006

(3) Pro složení poradního sboru, jeho jednání a způsob usnášení platí § 38a odst. 3 obdobně. Pro účast členů na jednání poradního sboru platí § 38 odst. 5 obdobně a pro stanovení náhrad platí § 38 odst. 7 obdobně s tím, že náhradu jízdních výdajů a náhradu ušlého výdělku vyplácí ministerstvo.

01.06.2006

39a) § 65 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.".

01.06.2006

80. V § 39 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

01.06.2006

"(2) Na zařízení sociálně-právní ochrany uvedené v odstavci 1 zřízené kraji nebo obcemi se přiměřeně vztahují ustanovení § 49 odst. 2 písm. b) až f) a odst. 6 a 7.

01.06.2006

(3) Obec je povinna ohlásit krajskému úřadu zřízení nebo zrušení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to do 15 dnů od jeho zřízení nebo zrušení. Krajský úřad je povinen sdělit ministerstvu do 15 dnů zřízení, popřípadě zrušení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc krajem, a jde-li o zřízení nebo zrušení takového zařízení obcí, je povinen splnit tuto povinnost do 15 dnů ode dne, kdy mu obec tuto skutečnost oznámila.".

01.06.2006

81. § 42 včetně poznámky pod čarou č. 39b zní:

01.06.2006

"§ 42

01.06.2006

(1) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku (§ 15), jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče zdravotnickým zařízením a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

01.06.2006

(2) Dítě se umisťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

01.06.2006

a) na základě rozhodnutí soudu,

01.06.2006

b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

01.06.2006

c) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo

01.06.2006

d) požádá-li o to dítě.

01.06.2006

(3) Jde-li o dítě, které se umisťuje do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě skutečnosti uvedené v odstavci 2 písm. b) a d), je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen neprodleně podat návrh soudu na nařízení předběžného opatření, pokud nelze do doby, do níž musí o předběžném opatření rozhodnout soud39b), zajistit souhlas rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte s pobytem dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

01.06.2006

(4) Je-li dítě umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,

01.06.2006

a) je zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu povinen navštívit dítě starší 1 roku podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce, a jde-li o dítě mladší 1 roku, je povinen navštívit dítě nejméně jednou za měsíc,

01.06.2006

b) může být povolen pobyt dítěte mimo toto zařízení u rodičů nebo jiných fyzických osob jen po předchozím písemném souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

01.06.2006

c) platí pro plnění povinností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc § 29 obdobně.

01.06.2006

(5) Dítě může být umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, jen jestliže byla mezi uvedeným zařízením a zákonným zástupcem dítěte uzavřena písemná dohoda, která obsahuje

01.06.2006

a) název zařízení, jeho adresu a adresu sídla jeho zřizovatele,

01.06.2006

b) jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození, adresu místa trvalého pobytu dítěte, případně též jeho obvyklého bydliště,

01.06.2006

c) jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, případně též obvyklého bydliště zákonných zástupců dítěte,

01.06.2006

d) údaje o zdravotním stavu dítěte a způsob zajištění lékařské péče zdravotnickým zařízením,

01.06.2006

e) důvody pro umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

01.06.2006

f) datum a čas dohodnutého přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

01.06.2006

g) souhlas zákonného zástupce s tím, že při pobytu v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc budou se na pobyt dítěte vztahovat pravidla stanovená ve vnitřním řádu tohoto zařízení,

01.06.2006

h) podmínky a způsob osobního, telefonického a písemného styku dítěte s dalšími osobami a vymezení okruhu těchto osob,

01.06.2006

i) způsob a výše úhrady příspěvku za pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s tím, že výše příspěvku může být sjednána nejvýše v částce uvedené v § 42c odst. 1 podle věku dítěte,

01.06.2006

j) podpis dohody zástupcem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zákonným zástupcem dítěte.

01.06.2006

(6) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinno poskytovat služby a zajistit jeho provoz nepřetržitě.

01.06.2006

(7) V zařízení se poskytuje ochrana a pomoc dítěti v případech uvedených též v § 37 odst. 1, a to po dobu, než rozhodne soud o návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na nařízení předběžného opatření13).

01.06.2006

(8) Zřizovatel zařízení je povinen vést evidenci dětí, které byly přijaty do zařízení, v níž musí být uvedeny

01.06.2006

a) datum přijetí dítěte do zařízení,

01.06.2006

b) jméno a příjmení dítěte, pokud je známo,

01.06.2006

c) datum narození dítěte, pokud je známo; není-li známo datum narození dítěte, uvede se přibližný věk dítěte,

01.06.2006

d) záznam o splnění povinnosti stanovené v § 10 odst. 4 větě druhé,

01.06.2006

e) datum a čas propuštění dítěte ze zařízení.

01.06.2006

(9) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je při přijetí dítěte do tohoto zařízení povinno tuto skutečnost neprodleně ohlásit zřizovateli a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany.

01.06.2006

39b) § 75 odst. 4 občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.".

01.06.2006

82. Za § 42 se vkládají nové § 42a až 42f, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 39c až 39h znějí:

01.06.2006

"§ 42a

01.06.2006

(1) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

01.06.2006

a) zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte v zařízení spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení,

01.06.2006

b) poskytuje výchovnou péči,

01.06.2006

c) zajišťuje poskytnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením, včetně primární zdravotní péče39c),

01.06.2006

d) poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte,

01.06.2006

e) zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy,

01.06.2006

f) vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí,

01.06.2006

g) je povinno poskytovat dítěti odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa,

01.06.2006

h) je povinno vydat vnitřní řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který vychází z vymezení činnosti zařízení tímto zákonem.

01.06.2006

(2) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vede o dětech v tomto zařízení

01.06.2006

a) evidenci, která obsahuje

01.06.2006

1. jméno a příjmení dítěte, pokud je známo,

01.06.2006

2. datum narození dítěte, pokud je známo; není-li známo datum narození dítěte, uvede se přibližný věk dítěte,

01.06.2006

3. adresu místa trvalého pobytu; není-li známa adresa místa trvalého pobytu, uvede se jiný údaj o místě pobytu dítěte před přijetím do zařízení,

01.06.2006

4. datum a čas přijetí dítěte do zařízení a datum jeho ukončení,

01.06.2006

5. důvod přijetí dítěte do zařízení,

01.06.2006

b) spisovou dokumentaci, která obsahuje

01.06.2006

1. údaje uvedené v evidenci v písmenu a) bodech 1 až 5,

01.06.2006

2. kopie rozhodnutí soudu o umístění dítěte v zařízení, žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností o umístění dítěte v zařízení, doklad o přijetí dítěte a písemnou dohodu podle § 42 odst. 5,

01.06.2006

3. záznamy o spolupráci zařízení s orgány sociálně-právní ochrany, s dalšími orgány, právnickými i fyzickými osobami,

01.06.2006

4. záznamy o pomoci a léčbě poskytnuté dítěti, o přijatých opatřeních ve vztahu k dítěti, o poskytnuté lékařské péči a jejich důvodech,

01.06.2006

5. kopie hlášení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností o tom, že dítě pobývá v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

01.06.2006

6. další údaje potřebné pro poskytování sociálně-právní ochrany.

01.06.2006

(3) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může vykonávat činnost jen v objektu nebo prostorách, které umožňují zajištění přijetí dítěte, ubytování a přípravu dětí na školní vyučování, stravování, zájmovou a další činnost ve volném čase.

01.06.2006

Příspěvek na úhradu pobytu a péče

01.06.2006

§ 42b

01.06.2006

(1) Povinnost hradit příspěvek na úhradu pobytu a péče poskytované v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen "příspěvek") podle § 42c až 42f, bylo-li dítě umístěno do tohoto zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, mají

01.06.2006

a) rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do výchovy, popřípadě jiná osoba povinná výživou dítěte,

01.06.2006

b) nezletilý rodič umístěný společně s dítětem v takovém zařízení,

01.06.2006

c) příjemce sirotčího důchodu oboustranně osiřelého dítěte.

01.06.2006

(2) Rodiče se na hrazení příspěvku podílejí rovným dílem.

01.06.2006

(3) O příspěvku podle odstavce 1 rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

01.06.2006

§ 42c

01.06.2006

(1) Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak,

01.06.2006

a) 1 300 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

01.06.2006

b) 1 495 Kč, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku,

01.06.2006

c) 1 690 Kč, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,

01.06.2006

d) 1 885 Kč, jde-li o dítě starší 15 let věku.

01.06.2006

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou změnu částek uvedených v odstavci 1 v závislosti na změně koeficientu úhrnného indexu spotřebitelských cen zjištěného Českým statistickým úřadem, pokud změna hodnoty koeficientu přesáhne 5 %.

01.06.2006

(3) Pokud se zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vyplácí přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu39d), snižuje se o jeho výši příspěvek podle odstavce 1.

01.06.2006

(4) Výše příspěvku nezletilých matek umístěných společně s dítětem v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc činí za kalendářní měsíc 10 % z výše rodičovského příspěvku poskytovaného podle zvláštního právního předpisu39e).

01.06.2006

(5) Za období kratší než kalendářní měsíc se výše příspěvku stanoví podle počtu dnů. Denní úhrada nákladů činí jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc.

01.06.2006

(6) Příspěvek se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

01.06.2006

§ 42d

01.06.2006

(1) Příspěvek se na žádost osob uvedených v § 42b odst. 1 nebo z podnětu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc sníží nebo nevyžaduje, jestliže po zaplacení příspěvku by jejich příjem nebo příjem jejich rodiny poklesl pod částku životního minima stanovenou zvláštním právním předpisem39f). Příspěvek se rovněž nevyžaduje, jestliže osoba uvedená v § 42b odst. 1 nebo osoba s ní společně posuzovaná je příjemcem dávky sociální péče poskytnuté z důvodu sociální potřebnosti podle zvláštního právního předpisu39g). Příspěvek se nevyžaduje ani v případě, kdy by po snížení podle věty první byl nižší než 100 Kč.

01.06.2006

(2) Osoby uvedené v § 42b odst. 1 jsou povinny doložit výši svých příjmů nebo příjmů jejich rodiny pro snížení nebo nevyžadování příspěvku podle odstavce 1 a vždy po uplynutí 6 měsíců od posledního doložení příjmů prokazovat, že splňují podmínky pro snížení nebo nevyžadování příspěvku. Dále jsou tyto osoby povinny bezodkladně oznamovat změny v příjmech, které by mohly mít vliv na výši příspěvku stanovenou podle odstavce 1. V případě nesplnění těchto povinností se příspěvek zvýší na částku stanovenou podle § 42c odst. 1, a to od doby, kdy marně uplynula lhůta pro prokázání splnění podmínek, nebo i zpětně od doby, kdy došlo ke změně v příjmech.

01.06.2006

(3) Příjmy podle odstavců 1 a 2 a osobami společně posuzovanými podle odstavce 1 se rozumí příjmy a osoby uvedené v zákoně o životním minimu39f).

01.06.2006

§ 42e

01.06.2006

Výše příspěvku ze sirotčího důchodu39h) oboustranně osiřelého dítěte činí za kalendářní měsíc částku stanovenou v § 42c odst. 1 podle věku dítěte.

01.06.2006

§ 42f

01.06.2006

(1) Příspěvek za kalendářní měsíc se hradí nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. Příspěvek náleží zařízení od prvního dne pobytu dítěte v zařízení, pokud bylo dítě k pobytu přijato v době do 15.00 hodin.

01.06.2006

(2) Pobývá-li dítě mimo zařízení po dobu alespoň 2 dnů po sobě jdoucích, snižuje se měsíční částka úhrady za každý takový den o jednu třicetinu; denní úhrada se nesnižuje, odejde-li dítě ze zařízení v době po patnácté hodině nebo vrátí-li se do zařízení před patnáctou hodinou.

01.06.2006

(3) Zařízení provede vyúčtování přeplatků a nedoplatků do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po provedení úhrady příspěvku podle odstavce 1. Výsledky vyúčtování za uplynulé čtvrtletí písemně oznámí zařízení osobě, která příspěvek hradí.

01.06.2006

39c) § 20 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

01.06.2006

39d) § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

01.06.2006

39e) § 32 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.06.2006

39f) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

01.06.2006

39g) Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

01.06.2006

39h) § 52 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.".

01.06.2006

83. Za § 42f se vkládají nové § 42g až 42n, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 39i znějí:

01.06.2006

"Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

01.06.2006

§ 42g

01.06.2006

(1) Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti v tomto zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

01.06.2006

(2) Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinen využít státní příspěvek pouze pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

01.06.2006

(3) Státní příspěvek náleží za každé dítě ve výši

01.06.2006

a) částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb stanovené pro toto dítě podle zákona o životním minimu39i), vynásobené koeficientem 7,00, trval-li pobyt dítěte v tomto zařízení po celý kalendářní měsíc,

01.06.2006

b) jedné třicetiny částky uvedené v písmenu a) za každý kalendářní den, pokud pobyt dítěte v tomto zařízení trval jen po část kalendářního měsíce; v této výši náleží státní příspěvek, i když pobyt dítěte v uvedeném zařízení trval jen po část kalendářního dne.

01.06.2006

(4) Jestliže splňuje dítě po část kalendářního měsíce podmínky pro stanovení státního příspěvku v nižší výměře a po část kalendářního měsíce ve zvýšené výměře, stanoví se výše státního příspěvku ve vyšší výměře.

01.06.2006

(5) Dojde-li ke změně částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb stanovené pro dítě podle zákona o životním minimu39i), upraví se výše státního příspěvku ode dne, od něhož k takové změně došlo.

01.06.2006

§ 42h

01.06.2006

(1) Státní příspěvek se vyplácí měsíčně v české měně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží, nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto měsíci.

01.06.2006

(2) Výše státního příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

01.06.2006

(3) Státní příspěvek vyplácí krajský úřad.

01.06.2006

(4) Státní příspěvek se poukazuje na účet zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který o státní příspěvek požádal.

01.06.2006

§ 42i

01.06.2006

(1) Nárok na státní příspěvek vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto zákonem.

01.06.2006

(2) Nárok na výplatu státního příspěvku vzniká dnem podání žádosti o přiznání příspěvku u příslušného krajského úřadu.

01.06.2006

§ 42j

01.06.2006

(1) Nebylo-li požádáno o státní příspěvek nebo jeho část, zaniká nárok na státní příspěvek nebo jeho část za kalendářní měsíc uplynutím 1 roku od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který státní příspěvek náležel.

01.06.2006

(2) Byl-li státní příspěvek neprávem

01.06.2006

a) přiznán v nižší částce, než v jaké náležel,

01.06.2006

b) vyplácen nebo vyplacen v nižší částce, než v jaké náležel,

01.06.2006

c) přiznán od pozdějšího data než náležel, nebo

01.06.2006

d) odepřen,

01.06.2006

přizná se nebo zvýší ode dne, od něhož státní příspěvek nebo jeho část náleží, nejvýše však 3 roky nazpět ode dne, kdy to krajský úřad rozhodující o státním příspěvku zjistil, nebo ode dne, kdy o zvýšení státního příspěvku nebo jeho přiznání zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc požádal.

01.06.2006

(3) Státní příspěvek neprávem

01.06.2006

a) přiznaný,

01.06.2006

b) vyplacený, nebo

01.06.2006

c) vyplácený nebo vyplacený ve vyšší částce, než v jaké náleží,

01.06.2006

se odejme, nebo se jeho výplata zastaví nebo sníží, a to dnem následujícím po dni, jímž uplynulo období, za které už byl vyplacen. Ustanovení § 42k odst. 3 zůstává nedotčeno.

01.06.2006

(4) Lhůty podle odstavců 1 až 3 neplynou po dobu řízení o státním příspěvku.

01.06.2006

§ 42k

01.06.2006

(1) Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinen písemně ohlásit krajskému úřadu, který státní příspěvek přiznal, do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na státní příspěvek, jeho výši nebo výplatu, nejde-li o skutečnosti uvedené v § 42n.

01.06.2006

(2) Je-li zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vyzván krajským úřadem, který o státním příspěvku rozhoduje, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na státní příspěvek, jeho výši nebo výplatu, je povinen této výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do 8 dnů, pokud krajský úřad nestanoví lhůtu delší.

01.06.2006

(3) Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který nesplnil některou z uložených povinností nebo přijal státní příspěvek nebo jeho část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, nebo jinak způsobil, že byl státní příspěvek vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen neprávem přijaté částky vrátit.

01.06.2006

(4) Nárok na vrácení státního příspěvku poskytnutého neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy byl státní příspěvek vyplacen.

01.06.2006

(5) O povinnosti vrátit státní příspěvek nebo jeho část podle odstavce 3 rozhodne krajský úřad, který státní příspěvek vyplatil. Částky neprávem vyplacené mohou být sraženy také z později přiznaného státního příspěvku náležejícího zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který má povinnost podle odstavce 3 částky státního příspěvku neprávem přiznaného vrátit.

01.06.2006

§ 42l

01.06.2006

(1) O státním příspěvku rozhoduje krajský úřad.

01.06.2006

(2) Řízení o přiznání státního příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti podané zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na tiskopisu předepsaném ministerstvem.

01.06.2006

(3) Žádost o státní příspěvek musí obsahovat

01.06.2006

a) název zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jeho adresu a identifikační číslo, je-li zřizovatelem zařízení obec nebo kraj,

01.06.2006

b) název zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jeho adresu, identifikační číslo, datum právní moci rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany s uvedením orgánu, který rozhodnutí vydal, je-li zřizovatelem zařízení pověřená osoba,

01.06.2006

c) název a adresu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v němž jsou umístěny děti, jejichž pobyt a péče o ně zakládá nárok na státní příspěvek,

01.06.2006

d) číslo účtu nebo účtů, na které se státní příspěvek vyplácí,

01.06.2006

e) seznam dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které zakládají zřizovateli nárok na státní příspěvek; seznam musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo nebo datum jeho narození, nebylo-li mu rodné číslo přiděleno, místo trvalého pobytu, datum přijetí a datum ukončení pobytu v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, byl-li pobyt ukončen, jméno, příjmení a adresu zákonného zástupce dítěte nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte,

01.06.2006

f) doklad prokazující, že dítě je v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc umístěno na základě rozhodnutí soudu nebo na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

01.06.2006

(4) Je-li žádáno o státní příspěvek z důvodu pobytu a péče o děti ve více zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřízených jedním zřizovatelem, uvádí se údaje uvedené v odstavci 3 písm. c), e) a f) za každé takové zařízení samostatně.

01.06.2006

§ 42m

01.06.2006

(1) Zřizovatel zařízení pro péči o děti vyžadující okamžitou pomoc může pověřit jinou osobu, aby namísto něho plnila povinnosti uvedené v § 42k odst. 1 a 2 a § 42n a aby namísto zřizovatele podávala žádost o státní příspěvek. Tuto skutečnost písemně sdělí zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc krajskému úřadu příslušnému k rozhodování o státním příspěvku do 8 dnů od tohoto pověření.

01.06.2006

(2) Jestliže zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pověřil jinou osobu podle odstavce 1 k podávání žádosti, musí být v žádosti o státní příspěvek uveden údaj o tomto pověření a jméno a příjmení osoby, která je tímto zastupováním pověřena.

01.06.2006

§ 42n

01.06.2006

(1) Byl-li přiznán státní příspěvek, je zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc povinen pro nárok na výplatu státního příspěvku a jeho výši za kalendářní měsíc příslušnému krajskému úřadu oznámit, zda v kalendářním měsíci, za který se má státní příspěvek poskytnout, došlo ke změně počtu dětí, délce jejich pobytu v uvedeném zařízení a změně věku dětí ve srovnání s kalendářním měsícem předcházejícím tomuto kalendářnímu měsíci. Zřizovatel je povinen sdělit tento údaj písemně krajskému úřadu nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, na který se má státní příspěvek poskytnout.

01.06.2006

(2) Došlo-li ke změně počtu dětí, ke změně délky jejich pobytu v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo ke změně věku dětí, je zřizovatel zařízení povinen sdělit příslušnému krajskému úřadu údaje uvedené v § 42l odst. 3 písm. e), a v případě, že bylo do zařízení dítě nově umístěno, též údaje uvedené v § 42l odst. 3 písm. f).

01.06.2006

(3) O změně výše státního příspěvku vydá krajský úřad rozhodnutí.

01.06.2006

(4) Krajský úřad rozhodne o zastavení výplaty státního příspěvku, pokud zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nesplnil povinnosti podle odstavců 1 a 2. Nesplnil-li zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 ani po uplynutí 2 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém měla být povinnost podle odstavců 1 a 2 splněna, nárok na státní příspěvek zaniká. Po dodatečném splnění povinností lze státní příspěvek přiznat zpětně nejdéle za dobu 1 roku (§ 42j).

01.06.2006

39i) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.".

01.06.2006

84. V § 44 odst. 3 písmeno b) zní:

01.06.2006

"b) stanovení nejnižšího a nejvyššího počtu dětí, u nichž bude v zařízení pěstounská péče vykonávána tak, že celkový počet dětí v zařízení, včetně dětí pěstouna, popřípadě dalších dětí, nesmí přesáhnout počet 6 dětí; tento počet lze překročit, jen budou-li pěstounu svěřeny do pěstounské péče sourozenci nebo půjde-li o dítě pěstouna, které po uzavření dohody začalo pobývat v zařízení, anebo výjimečně i z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných.".

01.06.2006

85. V § 44 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.06.2006

"(4) V dohodě lze sjednat, že v zařízení může pobývat osoba, která byla do nabytí zletilosti v pěstounské péči pěstouna, a za jakých podmínek.".

01.06.2006

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

01.06.2006

86. V § 45 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

01.06.2006

"c) umožnit zřizovateli zařízení dohlížet na dodržování podmínek, které jsou stanoveny pro výkon pěstounské péče v zařízeních tímto zákonem nebo dohodou,

01.06.2006

d) průběžně doplňovat své odborné znalosti a dovednosti vztahující se k péči o dítě a k výchově dítěte.".

01.06.2006

87. V § 45 odst. 2 písmeno g) zní:

01.06.2006

"g) dohlížet na dodržování podmínek, které jsou stanoveny pro výkon pěstounské péče v zařízeních tímto zákonem nebo dohodou,".

01.06.2006

Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje.

01.06.2006

88. V § 45 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

01.06.2006

"h) poskytovat pěstounovi součinnost při doplňování odborných znalostí a dovedností.".

01.06.2006

89. V § 46 odst. 2 se číslo "2,4" nahrazuje číslem "6,5".

01.06.2006

90. V § 46 odst. 4 se za slova "i po dobu" vkládá slovo "dočasné".

01.06.2006

91. V § 48 odst. 2 písm. b) se za slovo "vzniku" doplňují slova "podle § 31 a 32".

01.06.2006

92. V § 48 odst. 2 písm. e) se slova "(§ 22 odst. 5)" nahrazují slovy "(§ 22 odst. 6)" a slova "obecní úřad obce s rozšířenou působností [§ 11 odst. 1 písm. d)]" se nahrazují slovy "krajský úřad (§ 11 odst. 2)".

01.06.2006

93. V § 48 odst. 2 písm. g) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

01.06.2006

"h) vyhledávat děti uvedené v § 2 odst. 2 vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,

01.06.2006

i) poskytovat fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.".

01.06.2006

94. V § 49 odst. 2 písmeno b) zní:

01.06.2006

"b) prokázání odborné způsobilosti u všech osob, které budou sociálně-právní ochranu přímo poskytovat, předložení dokladu o ukončení jejich vzdělání a předložení seznamu jejich dřívějších zaměstnání a dalších pracovních činností; prokazování odborné způsobilosti a předložení uvedeného seznamu se nevztahuje na pěstouny v zařízeních pro výkon pěstounské péče a osoby uvedené v § 49a odst. 6,".

01.06.2006

95. V § 49 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

01.06.2006

"g) předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud pověřená osoba nevydává výroční zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla hospodaření.".

01.06.2006

96. V § 49 odstavec 3 zní:

01.06.2006

"(3) Pro účely rozhodování o vydání pověření si krajský úřad nebo komise vyžádá vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo bydliště, sídlo nebo sídlo organizační složky, a v případě, že žadatel vyvíjí činnost ve správním obvodu jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než má trvalý pobyt nebo sídlo, vyžádá si také vyjádření tohoto obecního úřadu. Obecní úřad obce s rozšířenou působností se vyjádří zejména k dosavadní činnosti žadatele.".

01.06.2006

97. V § 49 odst. 4 písm. a) se za slovo "sídlo" vkládají slova "nebo sídlo organizační složky" a v písm. b) se za slovo "pobytu" vkládají slova "nebo bydliště".

01.06.2006

98. V § 49 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova "a podrobný popis činností, na které se žádá o vydání pověření".

01.06.2006

99. V § 49 odst. 4 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 45a zní:

01.06.2006

"f) výpis z evidence Rejstříku trestů a obdobného rejstříku států, ve kterých se v posledních 3 letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu45a).

01.06.2006

45a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.".

01.06.2006

100. V § 49 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

01.06.2006

"(5) Pověření se vydá, prokáže-li žadatel, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 2. V rozhodnutí o pověření se uvede rozsah poskytované sociálně-právní ochrany. Krajský úřad nebo komise rozhoduje také o rozšíření nebo změně pověření k poskytování sociálně-právní ochrany, jestliže pověřená osoba chce vykonávat jinou činnost, než je činnost, na kterou jí bylo vydáno pověření. Na vydání pověření o rozšíření nebo změně vykonávání sociálně-právní ochrany se vztahují odstavce 2 až 4 obdobně.".

01.06.2006

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 6 až 11.

01.06.2006

101. V § 49 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Je-li proti žadateli nebo jiným osobám, které jsou v žádosti o vydání pověření uvedeny jako osoby, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat, vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v předchozí větě, řízení o vydání pověření se přeruší, a to až do doby vydání konečného rozhodnutí v tomto trestním řízení.".

01.06.2006

102. V § 49 se odstavec 7 zrušuje.

01.06.2006

Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 7 až 10.

01.06.2006

103. V § 49 odstavec 8 zní:

01.06.2006

"(8) Pověřená osoba je povinna

01.06.2006

a) oznámit orgánu, který rozhodl o pověření, změny skutečností rozhodných pro vydání pověření nebo pozastavení činností uvedených v pověření, a to do 15 dnů od jejich vzniku,

01.06.2006

b) poskytnout orgánu, který rozhodl o pověření, potřebné podklady a umožnit mu vstup do prostor, v nichž se sociálně-právní ochrana vykonává, k prověření splnění podmínek uvedených v odstavci 2,

01.06.2006

c) vést záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany v rozsahu odpovídajícímu udělenému pověření a předložit je na požádání orgánu, který rozhodl o vydání pověření,

01.06.2006

d) vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně nebo jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření, pokud výroční zprávu nevydává, a zaslat jej nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku orgánu, který rozhodl o vydání pověření; výroční zpráva může být zveřejněna v rozsahu a za podmínek stanovených v § 57 odst. 2,

01.06.2006

e) oznámit termín a místo konání výchovně rekreačního tábora pro děti příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany nejpozději 1 měsíc před započetím jeho konání.".

01.06.2006

104. V § 49 se na konci odstavce 10 doplňují věty "Oprávnění kontrolovat výkon sociálně-právní ochrany podle věty první má i krajský úřad, v jehož obvodu je místo sídla zařízení sociálně-právní ochrany; pověřená osoba plní povinnosti uvedené ve větě druhé vůči tomuto krajskému úřadu. Tento krajský úřad je povinen sdělit skutečnosti zjištěné při kontrole krajskému úřadu, který je příslušný k vydání pověření.".

01.06.2006

105. Za § 49 se vkládá nový § 49a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 45b až 45d zní:

01.06.2006

"§ 49a

01.06.2006

Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

01.06.2006

(1) Sociálně-právní ochranu mohou přímo poskytovat osoby, které získaly odbornou způsobilost.

01.06.2006

(2) Odbornou způsobilostí pro účely poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami se rozumí

01.06.2006

a) řádně ukončené vysokoškolské studium ve studijních programech v oblasti pedagogických a společenských věd zaměřených na sociální péči, sociální politiku, sociální práci, pedagogiku, právo, psychologii, vychovatelství nebo ošetřovatelství, a v oblasti lékařství zaměřených na všeobecné a dětské lékařství,

01.06.2006

b) řádně ukončené studium ve vzdělávacích programech uskutečňovaných vyššími odbornými školami v oboru sociální práce, pedagogika, charitní a sociální péče, charitní a sociální činnost, sociálně-právní činnost, dvouoborové studium pedagogika a teologie a ukončené studium pro diplomované zdravotní sestry nebo řádně ukončené maturitní studium v těchto oborech,

01.06.2006

c) vzdělání v rozsahu, ve kterém se vyžaduje pro získání osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany podle zvláštního právního předpisu45b), a praxe v trvání nejméně 1 roku,

01.06.2006

d) absolvování vzdělávacích kurzů v oblasti péče o rodinu a děti v celkovém rozsahu nejméně 100 hodin a praxe v trvání nejméně 1 roku, jde-li o osoby, které řádně ukončily vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v jiné oblasti studia nebo v téže oblasti studia, ale v jiném zaměření, než jsou uvedeny v písmenech a) a b),

01.06.2006

e) absolvování vzdělávacích kurzů v oblasti péče o rodinu a děti v rozsahu nejméně 100 hodin a praxe v trvání nejméně 1 roku, jde-li o osoby, které dosáhly středního nebo základního vzdělání, nebo

01.06.2006

f) absolvování přípravy organizované pro dobrovolníky vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra podle zvláštního právního předpisu45c), je-li tato příprava zaměřena na pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase.

01.06.2006

(3) Za praxi podle odstavce 2 se považuje činnost v oblasti péče o rodinu a děti.

01.06.2006

(4) Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o absolvování studia a potvrzením o odborné praxi, které vystavují ty orgány nebo osoby, u nichž byla odborná praxe konána.

01.06.2006

(5) Při uznávání odborné kvalifikace a praxe nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci45d) získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu45a).

01.06.2006

(6) Na přímém poskytování sociálně-právní ochrany se mohou podílet také osoby, které nezískaly odbornou způsobilost uvedenou v odstavci 2, pokud tuto činnost vykonávají pod dozorem osoby, která odbornou způsobilost uvedenou v odstavci 2 získala. Osoba, která odbornou způsobilost nezískala, je povinna absolvovat vzdělávací kurz v oblasti péče o rodinu a děti podle odstavce 2 písm. d) nebo e) nejpozději do 1 roku od započetí přímého poskytování sociálně-právní ochrany.

01.06.2006

45b) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb.

01.06.2006

45c) Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb.

01.06.2006

45d) Čl. 11 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství.".

01.06.2006

106. V § 50 odstavec 1 zní:

01.06.2006

"(1) Orgán sociálně-právní ochrany, který vydal pověření, rozhodne o odnětí pověření,

01.06.2006

a) požádá-li pověřená osoba o zrušení pověření,

01.06.2006

b) pokud byla pověřené osobě pravomocně uložena sankce za správní delikt uvedený v § 59 až 59k v případě, že jde o zvlášť závažné porušení povinností,

01.06.2006

c) nevykonává-li pověřená osoba činnost, na kterou jí bylo vydáno pověření, a tuto skutečnost ve stanovené lhůtě neoznámí [§ 49 odst. 8 písm. a)],

01.06.2006

d) pokud po oznámení o pozastavení činnosti pověřená osoba do doby 1 roku od tohoto oznámení nezačala znovu činnost, na niž jí bylo vydáno pověření, vykonávat, nebo

01.06.2006

e) pokud byla pověřená osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin uvedený v § 49 odst. 6.".

01.06.2006

107. V § 50 se odstavec 2 zrušuje.

01.06.2006

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.06.2006

108. V § 50 odst. 2 se slova "a) až c)" nahrazují slovy "b) až d)".

01.06.2006

109. V § 51 odst. 1 se slova "a komise" nahrazují slovy ", komise a poradní sbory".

01.06.2006

110. V § 51 odst. 4 se slova "zvláštních právních předpisů47)" nahrazují slovy "zvláštního právního předpisu29)" a poznámka pod čarou č. 47 se zrušuje.

01.06.2006

111. V § 51 odst. 5 se na konci písmene a) středník nahrazuje čárkou a doplňují se body 5 až 7, které znějí:

01.06.2006

"5. úřadu státní sociální podpory údaje potřebné pro podání návrhu soudu na stanovení výživného a návrhu na výkon rozhodnutí, jde-li o výživné na děti uvedené v § 19 odst. 4,

01.06.2006

6. zařízení uvedenému v § 29 odst. 1 informace o poměrech v rodině dítěte, které bylo do tohoto zařízení umístěno na základě rozhodnutí soudu, a je-li tomuto dítěti zprostředkovávána pěstounská péče nebo osvojení, též informace o postupu při tomto zprostředkování,

01.06.2006

7. věznici, ve které mladistvý vykonává trest odnětí svobody, informace potřebné pro dosažení účelu trestu;".

01.06.2006

112. V § 51 odst. 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova ", anebo že dochází k násilí mezi rodiči, jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a dalšími fyzickými osobami v domácnosti obývané dítětem".

01.06.2006

113. V § 51 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 47b zní:

01.06.2006

"(6) Evidence vedené podle tohoto zákona jsou informačními systémy veřejné správy47b).

01.06.2006

47b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

01.06.2006

114. V § 52 odst. 3 se slova "a příjmení zaměstnance, jeho další osobní údaje" nahrazují slovy ", popřípadě jména a příjmení zaměstnance, titul a zaměstnavatel".

01.06.2006

115. V § 53 odst. 1 závěrečné části ustanovení se za slova "poskytnutí sociálně-právní ochrany" vkládají slova "nebo pro účely rozhodování o vydání pověření".

01.06.2006

116. V § 53 odst. 2 písmeno b) zní:

01.06.2006

"b) na výzvu příslušného orgánu sociálně-právní ochrany se dostavovat k osobnímu jednání, předložit listiny a další doklady a poskytnout nezbytné informace, je-li jich třeba pro výkon sociálně-právní ochrany,".

01.06.2006

117. V § 53 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.06.2006

"(5) Rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte může orgán sociálně-právní ochrany uložit pořádkovou pokutu do 20 000 Kč, nesplní-li povinnost uvedenou v odstavci 2 písm. a) až c). Pokutu lze uložit opakovaně. Pokutu lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy byla povinnost porušena. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.".

01.06.2006

118. V § 55 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 50a a 50b zní:

01.06.2006

"(5) Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, nejde-li o část týkající se správního řízení, je oprávněn na základě písemné žádosti pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská zodpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě písemně udělené plné moci. Nevidomé osobě bude obsah spisové dokumentace přečten a obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní na požádání této osoby, aby do spisu nahlížel její doprovod. Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě písemně udělené plné moci mají právo při nahlížení do spisové dokumentace činit si z ní výpisy a pořizovat za úhradu kopie spisové dokumentace nebo její části; pro stanovení úhrady za pořízení kopie ze spisové dokumentace platí zvláštní právní předpis50a). Na nahlížení do spisové dokumentace se nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím50b).

01.06.2006

50a) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

01.06.2006

50b) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.".

01.06.2006

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

01.06.2006

Dosavadní poznámka pod čarou č. 50a se označuje jako poznámka pod čarou č. 50c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.06.2006

119. V § 55 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou "Obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne, kdy rodič nebo osoba odpovědná za výchovu dítěte požádali o nahlédnutí do uvedené spisové dokumentace,

01.06.2006

a) sdělí, že se rodiči nebo osobě odpovědné za výchovu dítěte umožní nahlédnout do spisové dokumentace, a určí termín k nahlédnutí, v tomto případě se nevydává rozhodnutí, nebo

01.06.2006

b) rozhodne o odmítnutí písemné žádosti, pokud by to bylo v rozporu se zájmem dítěte nebo pokud lze ze spisové dokumentace zjistit, která fyzická osoba upozornila na skutečnosti uvedené v § 7.".

01.06.2006

120. V § 55 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

01.06.2006

"(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zajistit uložení všech údajů obsažených ve spisové dokumentaci, týkající se

01.06.2006

a) dítěte, po dobu 15 let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k vyřazení dítěte z evidence,

01.06.2006

b) dítěte, které bylo osvojeno nebo svěřeno do pěstounské péče, po dobu 15 let následujících po kalendářním roce, v němž dítě nabylo zletilosti,

01.06.2006

c) žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, po dobu 15 let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k vyřazení žadatelů z evidence.

01.06.2006

(8) Pro vedení evidence krajským úřadem podle § 22 a ministerstvem podle § 23 platí ustanovení odstavce 7 obdobně.".

01.06.2006

121. V § 57 odst. 1 větě druhé se za slova "§ 7" vkládají slova ", jsou povinni zachovávat mlčenlivost o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v rodině s dítětem".

01.06.2006

122. V § 58 odstavce 1 a 2 znějí:

01.06.2006

"(1) Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li dále stanoveno jinak, nese stát, s výjimkou nákladů na zřízení a provoz zařízení sociálně-právní ochrany, které nese zřizovatel tohoto zařízení, a s výjimkou nákladů, které vznikly pověřené osobě v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany.

01.06.2006

(2) Je-li obec, kraj nebo pověřená osoba zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, má nárok na státní příspěvek podle § 42g až 42n.".

01.06.2006

123. V § 58 odst. 3 se za slovo "táboře" vkládají slova ", pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc".

01.06.2006

124. Část sedmá včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 52 a 52a zní:

01.06.2006

"ČÁST SEDMÁ

01.06.2006

SPRÁVNÍ DELIKTY

01.06.2006

HLAVA I

01.06.2006

PŘESTUPKY

01.06.2006

§ 59

01.06.2006

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

01.06.2006

a) jako osoba, u níž se dítě nachází, neumožní seznámení dítěte se žadatelem podle § 24 odst. 3 a § 24a odst. 4,

01.06.2006

b) vykonává bez pověření činnost uvedenou v § 48 odst. 2,

01.06.2006

c) neoprávněně, v rozporu s § 19a odst. 2, zprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči podle § 19a odst. 1 písm. d),

01.06.2006

d) nesplní povinnost podle § 10a odst. 2 oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že převzala do své péče dítě s úmyslem přijmout je do péče trvalé,

01.06.2006

e) ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozšířením údajů o osvojení,

01.06.2006

f) maří výkon ochranné výchovy dítěte anebo narušuje výchovu dítěte svěřeného do výchovy jiného občana než rodiče nebo do pěstounské péče,

01.06.2006

g) jako osoba odpovědná za dítě ponechá dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a tím je vystaví nebezpečí vážné újmy na zdraví, nebo v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou,

01.06.2006

h) v úmyslu ponížit lidskou důstojnost dítěte použije vůči němu nepřiměřeného opatření, nebo

01.06.2006

i) úmyslně ztěžuje nebo maří výkon rozhodnutí obecního úřadu podle § 13, kterým byl nad dítětem stanoven dohled nebo kterým byla dítěti uložena omezení.

01.06.2006

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) až i) lze uložit pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 200 000 Kč.

01.06.2006

§ 59a

01.06.2006

(1) Rodič nebo jiná fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte se dopustí přestupku tím, že

01.06.2006

a) nesplní povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, o jejímž uložení rozhodl orgán sociálně-právní ochrany podle § 12, nebo

01.06.2006

b) nepřevezme dítě při jeho návratu z ciziny podle § 36 odst. 3, ačkoliv mu v tom nebrání závažná překážka.

01.06.2006

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

01.06.2006

§ 59b

01.06.2006

(1) Fyzická osoba se jako pověřená osoba dopustí přestupku tím, že

01.06.2006

a) překročí rozsah sociálně-právní ochrany stanovený v pověření nebo vykonává sociálně-právní ochranu v rozporu s podmínkami stanovenými v § 49 nebo poruší povinnost stanovenou v tomto pověření,

01.06.2006

b) poruší práva dětí žijících v zařízeních sociálně-právní ochrany nebo neplní povinnosti nutné pro jejich ochranu při výkonu sociálně-právní ochrany v rámci rozsahu sociálně-právní ochrany stanoveného v pověření, nebo

01.06.2006

c) závažně poruší hygienické a protiepidemiologické předpisy nebo tyto předpisy porušuje soustavně.

01.06.2006

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 50 000 Kč.

01.06.2006

§ 59c

01.06.2006

(1) Fyzická osoba se jako osoba odpovědná za ústavní zařízení nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které není právnickou osobou ani podnikem podnikající fyzické osoby, dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby takové zařízení plnilo povinnosti podle § 29 odst. 6.

01.06.2006

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

01.06.2006

§ 59d

01.06.2006

(1) Fyzická osoba se jako zřizovatel školy, školského, zdravotnického nebo jiného obdobného zařízení, nebo jako pověřená osoba dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost sdělit bezplatně údaje potřebné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání pověření podle § 53 odst. 1.

01.06.2006

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

01.06.2006

§ 59e

01.06.2006

(1) Fyzická osoba se jako pověřená osoba nebo jako osoba odpovědná za školu, školské zařízení nebo jiné zařízení určené pro děti, které není právnickou osobou nebo podnikem podnikající fyzické osoby, dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 10 odst. 4 bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že se dověděla o dítěti uvedeném v § 6 odst. 1, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana, nebo nezajistí, aby tuto povinnost splnila škola, školské zařízení nebo jiné zařízení určené pro děti, za které je odpovědná.

01.06.2006

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

01.06.2006

HLAVA II

01.06.2006

SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

01.06.2006

§ 59f

01.06.2006

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.06.2006

a) jako osoba, u níž se dítě nachází, neumožní seznámení dítěte se žadatelem podle § 24 odst. 3 a § 24a odst. 4, nebo

01.06.2006

b) nesplní povinnost podle § 10a odst. 2 oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že převzala do své péče dítě s úmyslem přijmout je do péče trvalé.

01.06.2006

(2) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.06.2006

a) vykonává bez pověření činnost uvedenou v § 48 odst. 2, nebo

01.06.2006

b) neoprávněně, v rozporu s § 19a odst. 2, zprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči podle § 19a odst. 1 písm. d).

01.06.2006

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. a) se uloží pokuta do 50 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 2 písm. b) pokuta do 200 000 Kč.

01.06.2006

§ 59g

01.06.2006

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pověřená osoba dopustí správního deliktu tím, že

01.06.2006

a) překročí rozsah sociálně-právní ochrany stanovený v pověření nebo vykonává sociálně-právní ochranu v rozporu s podmínkami stanovenými v § 49 nebo poruší povinnost stanovenou v tomto pověření,

01.06.2006

b) poruší práva dětí žijících v zařízeních sociálně-právní ochrany nebo neplní povinnosti nutné pro jejich ochranu při výkonu sociálně-právní ochrany v rámci rozsahu sociálně-právní ochrany stanoveného v pověření, nebo

01.06.2006

c) závažně poruší hygienické a protiepidemiologické předpisy nebo tyto předpisy porušuje soustavně.

01.06.2006

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b) se uloží pokuta do 200 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) pokuta do 50 000 Kč.

01.06.2006

§ 59h

01.06.2006

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako ústavní zařízení nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost podle § 29 odst. 6.

01.06.2006

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.

01.06.2006

§ 59i

01.06.2006

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel, škola, školské, zdravotnické nebo jiné obdobné zařízení nebo jako pověřená osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost sdělit bezplatně údaje potřebné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání pověření podle § 53 odst. 1.

01.06.2006

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.

01.06.2006

§ 59j

01.06.2006

(1) Zdravotnické zařízení se dopustí správního deliktu tím, že při ošetřování úrazu dítěte v případě podezření z týrání dítěte, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče (§ 10 odst. 5) nezašle záznam o úrazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností způsobem podle § 10 odst. 6.

01.06.2006

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.

01.06.2006

§ 59k

01.06.2006

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pověřená osoba nebo jako škola, školské zařízení nebo zdravotnické zařízení anebo jiné zařízení určené pro děti se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 10 odst. 4 bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že se dověděli o dítěti uvedeném v § 6 odst. 1, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana.

01.06.2006

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.

01.06.2006

HLAVA III

01.06.2006

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

01.06.2006

§ 59l

01.06.2006

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

01.06.2006

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

01.06.2006

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

01.06.2006

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby52) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

01.06.2006

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

01.06.2006

a) orgán sociálně-právní ochrany, který žadatele zařadil do evidence žadatelů, jde-li o správní delikt podle § 59 odst. 1 písm. a) nebo podle § 59f odst. 1 písm. a),

01.06.2006

b) krajský úřad, který by byl příslušný k vydání pověření, nebo pokud by byla k vydání pověření příslušná komise, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jejíž starosta komisi zřídil, jde-li o správní delikt podle § 59 odst. 1 písm. b) nebo § 59d odst. 2 písm. a),

01.06.2006

c) krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte, jde-li o správní delikt podle § 59 odst. 1 písm. c) nebo podle § 59f odst. 2 písm. b),

01.06.2006

d) obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte, jde-li o správní delikt podle § 59 odst. 1 písm. e) až h), § 59a odst. 1 písm. b), § 59c odst. 1 nebo § 59h odst. 1,

01.06.2006

e) krajský úřad, který vydal pověření, nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, jejíž starosta zřídil komisi, která vydala pověření, jde-li o správní delikt podle § 59b odst. 1 nebo § 59g odst. 1,

01.06.2006

f) orgán sociálně-právní ochrany, vůči kterému má být povinnost plněna, nejsou-li k projednání správního deliktu příslušné orgány podle písmen a) až e).

01.06.2006

(6) Pokuty vybírá orgán sociálně-právní ochrany, který je uložil.

01.06.2006

(7) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu52a).

01.06.2006

52) § 2 obchodního zákoníku.

01.06.2006

52a) Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

01.06.2006

125. V § 61 odst. 2 písm. a) se za slova "uvedené v" vkládají slova "§ 11 odst. 2 písm. a),".

01.06.2006

126. V § 61 odst. 2 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

01.06.2006

"b) místem trvalého pobytu fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem a místem trvalého pobytu osvojitele nebo pěstouna, jde-li o případy uvedené v § 11 odst. 2 písm. b),

01.06.2006

c) místem, kde se nachází sídlo zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jde-li o státní příspěvek pro zřizovatele tohoto zařízení.".

01.06.2006

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno d).

01.06.2006

127. V § 61 odst. 2 písm. d) se za slovo "pobytu" vkládají slova "nebo bydliště".

01.06.2006

128. V § 61 odst. 3 písm. a) se slova "10 odst. 5" nahrazují slovy "10a odst. 1" a za slova "§ 15 odst. 2" se vkládají slova ", § 16".

01.06.2006

129. V § 61 odst. 3 písm. b) se slova "a § 21 odst. 1" nahrazují slovy ", § 21 odst. 1 a § 27a odst. 2".

01.06.2006

130. V § 61 odst. 3 písm. c) se číslo "2" nahrazuje číslem "5".

01.06.2006

131. V § 61 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

01.06.2006

"d) místem sídla zdravotnického zařízení, jde-li o zaslání záznamu o úrazu dítěte (§ 10 odst. 6); nemá-li dítě v obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, zašle tento obecní úřad záznam o úrazu dítěte obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má dítě trvalý pobyt,

01.06.2006

e) místem, kde se zdržuje rodič, jde-li o přijetí souhlasu rodiče s osvojením dítěte předem bez vztahu k určitým osvojitelům (§ 19 odst. 3).".

01.06.2006

132. V § 62 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

01.06.2006

"(3) Orgán sociálně-právní ochrany příslušný podle § 61, který má navštívit dítě v rodině nebo pro účely sociálně-právní ochrany provést šetření u jiných osob, je oprávněn požádat o provedení takové návštěvy jiný orgán sociálně-právní ochrany, v jehož obvodu se dítě nebo jiné osoby nachází. Orgán sociálně-právní ochrany je povinen dožádání vyhovět. Věta první se nevztahuje na navštívení dětí svěřených do výchovy jiných fyzických osob než rodičů podle § 19 odst. 5.

01.06.2006

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je místně příslušný podle § 61, je oprávněn požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se rodič dítěte nachází, o součinnost při zprostředkování pomoci poradenského zařízení pro rodiče, jehož dítě bylo umístěno do zařízení pro výkon ústavní výchovy (§ 12 odst. 2). Dožádaný obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen dožádání vyhovět.".

01.06.2006

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

01.06.2006

133. V § 62 odst. 5 se slova "a 2" nahrazují slovy "až 4".

01.06.2006

134. § 63 zní:

01.06.2006

"§ 63

01.06.2006

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti podané orgánu sociálně-právní ochrany

01.06.2006

a) příslušnému k přijetí žádosti podle § 20 odst. 1, jde-li o zařazení do evidence žadatelů (§ 22),

01.06.2006

b) příslušnému k rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů nebo osvojitelů (§ 19 odst. 1 a 2),

01.06.2006

c) příslušnému k rozhodnutí o vydání pověření podle § 49, s výjimkou případu uvedeného v § 38 odst. 2 písm. a),

01.06.2006

d) jehož zvláštním orgánem je komise uvedená v § 38 odst. 2 písm. a), jde-li o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, k jehož vydání je tato komise příslušná.".

01.06.2006

135. V § 64 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Účastníkem řízení v řízení o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče je pouze žadatel.".

01.06.2006

136. V § 64 odst. 2 se za číslici "5" vkládají slova "a 6".

01.06.2006

137. V § 64 odst. 3 se za slovo "pěstounů" vkládají slova "a odvolání proti rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu pobytu a péče podle § 42b až 42f".

01.06.2006

Čl. II

01.06.2006

Přechodná ustanovení

01.06.2006

1. Pověřená osoba, které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí krajským úřadem, je povinna krajskému úřadu, který pověření vydal, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

01.06.2006

a) prokázat splnění požadavku odborné způsobilosti osob, které sociálně-právní ochranu dětí vykonávají,

01.06.2006

b) oznámit místo výkonu činnosti nebo název a sídlo všech zařízení, v nichž je sociálně-právní ochrana dětí vykonávána, jde-li o pověřenou osobu, které bylo uděleno pověření ke zřízení zařízení sociálně-právní ochrany dětí,

01.06.2006

c) prokázat další skutečnosti podmiňující vykonávání sociálně-právní ochrany dětí podle tohoto zákona, pokud si jejich prokázání vyžádá orgán sociálně-právní ochrany dětí příslušný k vydávání pověření.

01.06.2006

2. Krajský úřad je povinen nejpozději do 6 měsíců ode dne splnění povinností podle bodu 1 posoudit, zda jsou splněny podmínky pro výkon sociálně-právní ochrany dětí pověřenou osobou stanovené tímto zákonem, a v případě osoby, které bylo vydáno pověření ke zřízení a provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vydat rozhodnutí, v němž bude uveden název a sídlo všech zařízení, v nichž je sociálně-právní ochrana vykonávána a která z těchto zařízení splňují, popřípadě nesplňují podmínky pro výkon sociálně-právní ochrany dětí. Jestliže pověřená osoba nesplní povinnosti uložené podle bodu 1, je krajský úřad povinen o pověření znovu rozhodnout.

01.06.2006

3. Řízení o žádostech o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, o nichž nebylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se dokončí podle tohoto zákona.

01.06.2006

4. Pověřená osoba, které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ministerstvem, plní povinnosti uvedené v bodu 1 vůči krajskému úřadu, který je místně příslušný podle tohoto zákona; tento krajský úřad je povinen rozhodnout podle bodu 2.

01.06.2006

5. Body 1 až 4 platí obdobně pro pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami, o nichž rozhoduje komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

01.06.2006

6. Povinnost úhrady příspěvku na úhradu potřeb dítěte v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc vzniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.06.2006

7. Obec nebo kraj, pokud zřídily zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splnit povinnosti, které pro ně pro provoz těchto zařízení vyplývají z článku I tohoto zákona.

01.06.2006

8. Je-li v zařízeních pro výkon pěstounské péče zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona počet dětí vyšší, než připouští čl. I bod 84, může být pěstounská péče vykonávána i nadále s tím, že ke změně počtu dětí může dojít, jen je-li to v souladu s čl. I bodem 84.

01.06.2006

9. O žádostech o zařazení do evidence žadatelů o osvojení nebo pěstounské péči, o nichž nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne příslušný krajský úřad podle předpisů platných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Bude-li žadateli v rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů uložena povinnost zúčastnit se přípravy k přijetí dítěte do rodiny, je povinností krajského úřadu přípravu žadatele zajistit.

01.06.2006

10. Přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, která nebyla ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí obecní úřad obce s rozšířenou působností.

01.06.2006

11. Lhůta pro návštěvu rodiče, jehož dítě bylo po nařízení ústavní výchovy přijato do ústavního zařízení nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, začíná běžet ode dne účinnosti tohoto zákona.

01.06.2006

Čl. III

01.06.2006

Zmocnění

01.06.2006

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

01.06.2006

ČÁST TŘETÍ

01.06.2006

Změna občanského soudního řádu

01.06.2006

Čl. V

01.06.2006

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 283/2003 Sb., zákona č. 27/2004 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se mění takto:

01.06.2006

1. V § 76a se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Jde-li o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu33a) na přechodnou dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, nebo na dobu do rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodiče k osvojení, soud svěří dítě do pěstounské péče předběžným opatřením.".

01.06.2006

Poznámka pod čarou č. 33a zní:

01.06.2006

"33a) § 45a odst. 2 písm. b) a c) zákona o rodině.".

01.06.2006

2. V § 76a odst. 4 větě první se slova "tří měsíců" nahrazují slovy "jednoho měsíce", za slovo "vykonatelnosti" se vkládají slova ", s výjimkou předběžného opatření o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, u něhož po uplynutí doby 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření může být, nebude-li mít soud podklady pro rozhodnutí ve věci, trvání předběžného opatření prodlouženo" a slova "pak trvá až do doby, než se stane vykonatelným rozhodnutím, kterým se toto řízení končí" se nahrazují slovy "může soud předběžné opatření podle odstavce 1 opakovaně prodloužit o jeden měsíc tak, aby celková doba trvání předběžného opatření nepřesáhla šest měsíců. Poté lze dobu trvání předběžného opatření výjimečně prodloužit jen tehdy, nebylo-li z vážných důvodů a objektivních příčin možné v této době skončit důkazní řízení ve věci samé.".

01.06.2006

3. V § 76a se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.06.2006

"(5) Rodiče nezletilého, orgán sociálně-právní ochrany dětí a opatrovník podle odstavce 3 mohou kdykoli soudu navrhnout zrušení předběžného opatření. O takovém návrhu musí soud rozhodnout bezodkladně, nejpozději do sedmi dnů. Byl-li návrh zamítnut, může jej oprávněná osoba, neuvede-li v ní jiné důvody, opakovat až po uplynutí 14 dnů od právní moci rozhodnutí.".

01.06.2006

ČÁST ČTVRTÁ

01.06.2006

Změna zákona o státní sociální podpoře

01.06.2006

Čl. VI

01.06.2006

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1995 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb. a zákona č. 552/2005 Sb., se mění takto:

01.06.2006

1. V § 2 písm. b) se bod 4 zrušuje.

01.06.2006

Dosavadní body 5 a 6 se označují jako body 4 a 5.

01.06.2006

2. V § 3 odst. 2 se slova "anebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc" zrušují.

01.06.2006

3. V § 7 odst. 4 se na konci věty první středník nahrazuje tečkou a slova "za takové zařízení se považuje i zařízení uvedené v § 43a" se zrušují.

01.06.2006

4. V § 40 odst. 2 se číslo "0,50" nahrazuje číslem "1,00".

01.06.2006

5. V § 40a odstavec 1 zní:

01.06.2006

"(1) Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 6,50, pečuje-li pěstoun alespoň o 3 děti svěřené mu do pěstounské péče nebo pečuje-li pěstoun alespoň o jedno dítě svěřené mu do pěstounské péče, které je dítětem dlouhodobě těžce zdravotně postiženým vyžadujícím mimořádnou péči. Uvedená odměna pěstouna se zvyšuje o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,60 za péči o každé další dítě svěřené mu do pěstounské péče, a jde-li o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, zvyšuje se odměna pěstouna o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,90 za péči o každé další takové dítě svěřené mu do pěstounské péče. Uvedená odměna pěstouna se pro účely zvláštních právních předpisů48) posuzuje jako plat.".

01.06.2006

6. V § 40a odst. 2 se za slovo "jednoho" vkládá slovo "kalendářního".

01.06.2006

7. V části třetí se hlava osmá zrušuje.

01.06.2006

Dosavadní hlavy devátá a desátá se označují jako hlavy osmá a devátá.

01.06.2006

8. V § 54 odst. 2 se slova "písm. b) v bodech 1, 2 a 4" nahrazují slovy "písm. b) v bodu 1".

01.06.2006

9. V § 54 odst. 3 se v uvozující části věty slova "v bodech 5 a 6" nahrazují slovy "v bodech 4 a 5".

01.06.2006

10. V § 57 odst. 1 větě první se slova "§ 2 písm. b) v bodech 1, 2 a 4" nahrazují slovy "§ 2 písm. b) v bodu 1".

01.06.2006

11. V § 57 odst. 2 se slova "bodech 2, 5 a 6" nahrazují slovy "bodech 2, 4 a 5".

01.06.2006

12. V § 58 odst. 2 se slova "bodech 1 a 4" nahrazují slovy "bodu 1".

01.06.2006

13. V § 68 odst. 1 písm. i) se slova "anebo doklad o zahájení řízení o ustanovení poručníkem dítěti" a slova "anebo hlášení orgánu sociálně-právní ochrany o přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42 odst. 3 zákona o sociálně-právní ochraně dětí), jde-li o nároky podle § 43a a 43b" zrušují.

01.06.2006

Čl. VII

01.06.2006

Přechodná ustanovení

01.06.2006

1. Výše odměny pěstouna, na niž vznikl nárok přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se přepočte podle čl. VI tohoto zákona od splátky dávky náležející za kalendářní měsíc následující po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.06.2006

2. Příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se vyplatí naposledy, jde-li o nárok na tento příspěvek za předchozí kalendářní měsíc, v němž nabyl účinnosti tento zákon.

01.06.2006

ČÁST PÁTÁ

01.06.2006

Změna zákona o přestupcích

01.06.2006

Čl. VIII

01.06.2006

V zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., § 28 zní:

01.06.2006

"§ 28

01.06.2006

Přestupky na úseku sociálních věcí

01.06.2006

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

01.06.2006

a) úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije průkaz mimořádných výhod,

01.06.2006

b) poruší jinou povinnost stanovenou zákonem o sociálním zabezpečení na úseku průkazů mimořádných výhod.

01.06.2006

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.".


01.06.2006

ČÁST ŠESTÁ

01.06.2006

ÚČINNOST

01.06.2006

Čl. IX

01.06.2006

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.06.2006

Zaorálek v. r.

01.06.2006

Klaus v. r.

01.06.2006

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru