PLUS na zkoušku

Zákon č. 131/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 45/2006
Platnost od 14.04.2006
Účinnost od 14.04.2006
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
14.04.2006

131

14.04.2006

ZÁKON

14.04.2006

ze dne 14. března 2006,

14.04.2006

kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

14.04.2006

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


14.04.2006

ČÁST PRVNÍ

14.04.2006

Změna zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

14.04.2006

Čl. I

14.04.2006

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

14.04.2006

1. V § 1 odst. 1 se slova "upravuje v souladu s" nahrazují slovy "zapracovává příslušné" a za slovo "společenství1)" se vkládají slova "a upravuje".

14.04.2006

2. V poznámce pod čarou č. 1 se za větu "Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na území Společenství" vkládá nová věta "Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě v jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami.".

14.04.2006

3. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova "v oblasti zemědělství, lesního hospodářství a zeleně" zrušují.

14.04.2006

4. V § 1 odst. 1 písm. e) se za slovo "vlivu" vkládají slova "škodlivých organismů a".

14.04.2006

5. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo "zejména" zrušuje.

14.04.2006

6. V § 2 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se bod 11, který včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

14.04.2006

"11. jiné části rostlin, které mohou být stanoveny postupem podle předpisu Evropských společenství1a),

14.04.2006

"1a) Článek 18 odst. 2 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství, ve znění směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na území Společenství.".

14.04.2006

7. V § 2 odst. 1 písm. v) bodě 1 se za slova "pro reexport" vkládají slova "v listinné nebo elektronické podobě".

14.04.2006

8. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova "jednotek rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů" nahrazují slovem "zboží" a slova "je vystavováno, pokud je vyžadováno jedno rostlinolékařské osvědčení nebo jedno rostlinolékařské osvědčení pro reexport" se nahrazují slovy "se vztahuje jediný doklad potřebný k řízení před celním úřadem nebo k jinému řízení, například rostlinolékařské osvědčení nebo jiný dokument či označení zboží".

14.04.2006

9. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

14.04.2006

"2) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím, v platném znění, vyhlášená pod č. 179/1996 Sb.".

14.04.2006

10. V § 2 odst. 2 písm. c) se slovo "jednotek" zrušuje.

14.04.2006

11. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až y), která včetně poznámek pod čarou č. 4a až 4d znějí:

14.04.2006

"s) vstupním místem místo, na kterém rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty poprvé vstupují na celní území Evropských společenství: v případě letecké dopravy letiště, v případě námořní nebo říční dopravy přístav, v případě železniční dopravy železniční stanice, v případě ostatní dopravy sídlo celního úřadu, v jehož územní působnosti se překračuje pozemní hranice Evropských společenství směrem na jejich území,

14.04.2006

t) úřadem vstupního místa úřad v členském státě Evropské unie, jemuž podléhá vstupní místo,

14.04.2006

u) úřadem místa určení úřad v členském státě Evropské unie v územní působnosti celního úřadu určení,

14.04.2006

v) celním úřadem vstupního místa úřad vstupního místa definovaného pod písmenem s),

14.04.2006

w) celním úřadem určení úřad místa určení podle předpisu Evropských společenství4a),

14.04.2006

x) celně schváleným zacházením nebo použitím celně schválené určení uvedené v předpisu Evropských společenství4b),

14.04.2006

y) tranzitem doprava zboží, které podléhá dohledu celních orgánů, z jednoho místa na druhé v celním území Evropských společenství, jak je uvedeno v předpisu Evropských společenství4c) a jak to odpovídá Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím4d).

14.04.2006

4a) Článek 340b odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

14.04.2006

4b) Článek 4 bod 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

14.04.2006

4c) Článek 91 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

14.04.2006

4d) Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím, v platném znění, vyhlášená pod č. 179/1996 Sb.".

14.04.2006

12. V § 3 odst. 1 písm. b) se za slova "podle tohoto zákona," vkládají slova "popřípadě biocidní přípravky uváděné na trh podle zvláštního právního předpisu4e) a povolené rostlinolékařskou správou (§ 37 odst. 3),".

14.04.2006

Poznámka pod čarou č. 4e zní:

14.04.2006

"4e) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.".

14.04.2006

13. V § 4 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

14.04.2006

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

14.04.2006

14. V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:

14.04.2006

"(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá pěstovat šlechtitelský, rozmnožovací nebo reprodukční materiál podléhající uznávacímu řízení podle zvláštních právních předpisů6),7), může před založením příslušného porostu požádat rostlinolékařskou správu o provedení průzkumu výskytu škodlivých organismů, jejichž přítomnost je překážkou uznání těchto rostlin. Průzkum se provádí v místě určeném k produkci tohoto materiálu, popřípadě i v bezprostředním okolí tohoto místa. Druhy rostlin, kterých se možnost provedení průzkumu týká, a další podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.

14.04.2006

(2) Zjistí-li rostlinolékařská správa v porostu nebo na rozmnožovacím nebo reprodukčním materiálu, který podléhá uznávacímu řízení podle zvláštních právních předpisů6),7), výskyt škodlivých organismů, jejichž přítomnost je překážkou uznání těchto rostlin, informuje o tom písemně Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a v případě lesních dřevin ministerstvo (dále jen "příslušné správní úřady"), které uznávací řízení zajišťují. Rovněž informuje příslušné správní úřady o nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76, pokud se týkají uznávaných porostů a rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu.".

14.04.2006

Odstavec 3 se zrušuje a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

14.04.2006

15. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

14.04.2006

"§ 6a

14.04.2006

Laboratorní činnosti na úseku rostlinolékařské péče

14.04.2006

(1) K prohlubování a koordinaci laboratorní činnosti na úseku odborných rostlinolékařských činností spojených s výkonem státní správy podle § 81 vykonává rostlinolékařská správa působnost národní referenční laboratoře pro diagnostiku a zkušebnictví a národní referenční laboratoře pro přípravky a další prostředky na ochranu rostlin.

14.04.2006

(2) Ministerstvo pověřuje v souladu s § 71 odst. 1 písm. b) fyzické nebo právnické osoby výkonem působnosti národní referenční laboratoře pro další laboratorní činnosti na úseku odborných rostlinolékařských činností podle § 81, které neprovádí rostlinolékařská správa, a pověřuje výkonem působnosti referenční laboratoře pro laboratorní činnosti na úseku odborných rostlinolékařských činností podle § 81. Pověření vydá, zjistí-li rostlinolékařská správa formou expertního auditu, že příslušná osoba splňuje technické požadavky pro uznání národní referenční laboratoře nebo referenční laboratoře a podmínky výkonu jejich činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

14.04.2006

(3) Národní referenční laboratoře

14.04.2006

a) plní funkci ústředního zdroje směrodatných informací v příslušných úsecích odborných rostlinolékařských činností,

14.04.2006

b) spolupracují s obdobně zaměřenými pracovišti členských států Evropské unie,

14.04.2006

c) koordinují spolupráci referenčních laboratoří v oblastech svého zaměření,

14.04.2006

d) spolu s referenčními laboratořemi jsou expertní základnou pro zajištění výkonu státní správy v oblastech svého zaměření.

14.04.2006

(4) Ministerstvo odejme pověření podle odstavce 2, jestliže národní referenční laboratoř nebo referenční laboratoř nedodržuje požadavky nebo podmínky podle odstavce 2.

14.04.2006

(5) Rostlinolékařská správa zveřejňuje seznam národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří včetně zaměření jejich činnosti ve Věstníku Státní rostlinolékařské správy (dále jen "Věstník").".

14.04.2006

16. V § 7 odstavec 2 zní:

14.04.2006

"(2) Zákaz uvedený v odstavci 1 písm. a) se nevztahuje na případy stanovené v souladu s postupem podle předpisu Evropských společenství1a), které se týkají slabého výskytu škodlivých organismů stanovených prováděcím právním předpisem na rostlinách, které nejsou určeny k pěstování, nebo přípustných tolerancí pro škodlivé organismy stanovené prováděcím právním předpisem na rostlinách určených k pěstování. Rostlinolékařská správa zveřejní tyto případy ve Věstníku.".

14.04.2006

17. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje včetně odkazů na poznámku pod čarou.

14.04.2006

18. V § 7 odst. 3 se odkaz na poznámku pod čarou č. 8 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1a.

14.04.2006

19. V § 7 odst. 5 písm. b) se za slovo "dovážet" vkládají slova "a přemísťovat" a slova "pokud pocházejí z určitých zemí" se zrušují.

14.04.2006

20. V § 8 odst. 1 písmeno d) zní:

14.04.2006

"d) podrobnosti postupu a podmínky vydání povolení k nakládání s karanténním materiálem a dobu platnosti povolení,".

14.04.2006

21. V § 10 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Rostlinolékařská správa provádí monitoring a na území České republiky provádí rovněž průzkum výskytu

14.04.2006

a) škodlivých organismů uvedených v § 7 odst. 1 písm. a),

14.04.2006

b) škodlivých organismů, které na území České republiky nebyly dosud zjištěny, a invazních škodlivých organismů stanovených prováděcím právním předpisem, pokud představují pro rostliny nebo rostlinné produkty na tomto území pěstované, vyráběné nebo skladované, popřípadě pro životní prostředí, riziko podle odstavce 2.".

14.04.2006

22. V § 10 odst. 3 se slova "s přijatou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána9)," nahrazují slovy "s předpisem Evropských společenství9),".

14.04.2006

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

14.04.2006

"9) Rozhodnutí Rady 2004/597/ES ze dne 19. července 2004, kterým se schvaluje přistoupení Evropských společenství k Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin revidované a schválené rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v listopadu 1997.".

14.04.2006

23. V § 12 odstavec 4 zní:

14.04.2006

"(4) Rostlinolékařská správa vydá do 3 měsíců ode dne doručení žádosti podle odstavce 3 žadateli doklad o provedení zápisu do registru, který není rozhodnutím podle správního řádu11), jestliže shledá, že je žadatel způsobilý plnit povinnosti stanovené v § 13 a s ohledem na požadovaný rozsah registrace také zvláštní podmínky podle § 15 odst. 1 nebo povinnosti vyplývající z mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených podle § 76 odst. 2.".

14.04.2006

24. V § 12 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

14.04.2006

"(5) Jestliže rostlinolékařská správa shledá, že žadatel není způsobilý plnit povinnosti a podmínky podle odstavce 4, zahájí řízení a rozhodne o zamítnutí žádosti.".

14.04.2006

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.

14.04.2006

25. V § 14 odst. 4 se za slova "odstavce 1 se" vkládají slova "na území České republiky".

14.04.2006

26. V § 16 odstavec 1 zní:

14.04.2006

"(1) Rostlinolékařský pas se vystaví, prokáže-li se soustavnou rostlinolékařskou kontrolou provedenou podle § 15 odst. 2, že

14.04.2006

a) jsou splněny požadavky stanovené v § 15 odst. 1, nebo

14.04.2006

b) je vyloučeno nebezpečí vyplývající z výskytu příslušného škodlivého organismu anebo z neplnění zvláštního požadavku podle § 15 odst. 1 na základě splnění opatření nařízených rostlinolékařskou správou podle § 15 odst. 6.".

14.04.2006

27. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

14.04.2006

"(2) Vystavením rostlinolékařského pasu se rozumí jeho vyhotovení v souladu s prováděcím právním předpisem, kterým se stanoví forma a náležitosti rostlinolékařského pasu. Vystavený rostlinolékařský pas musí být zabezpečen před zneužitím po dobu do jeho předání žadateli.".

14.04.2006

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

14.04.2006

28. V § 21 odst. 1 písmeno d) zní:

14.04.2006

"d) jsou opatřeny originálem rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport, nebo za podmínek stanovených postupem podle předpisu Evropských společenství1a) elektronickou podobou tohoto osvědčení, jestliže je osvědčení vystaveno a splňuje náležitosti podle § 23, nebo jsou opatřeny originálem jiného dokladu, je-li to stanoveno postupem podle předpisu Evropských společenství1a), nebo jsou opatřeny označením stanoveným prováděcím právním předpisem a jsou splněny technické náležitosti tímto předpisem stanovené, přičemž úředně ověřené opisy se uznají, je-li to stanoveno postupem podle předpisu Evropských společenství1a),".

14.04.2006

29. V § 21 na konci odstavce 1 se za slovem "použití" doplňují slova ", jakož i do celního režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku13)".

14.04.2006

30. Poznámka pod čarou č. 13 zní:

14.04.2006

"13) Článek 4 bod 16 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.".

14.04.2006

31. Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje včetně odkazů na poznámku pod čarou.

14.04.2006

32. V § 21 odstavec 2 zní:

14.04.2006

"(2) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, neuvedené v odstavci 1, včetně dřeva ve formě prokladů, nosníků, palet nebo obalového materiálu, jenž se používá při dopravě zboží všeho druhu, které jsou dováženy ze třetích zemí do České republiky, mohou být podrobeny dovozní rostlinolékařské kontrole prováděné rostlinolékařskou správou podle § 22 s cílem zjistit, zda nejsou napadeny nebo kontaminovány škodlivými organismy podle odstavce 1 písm. a) anebo škodlivými organismy, jejichž výskyt dosud nebyl na území České republiky zjištěn. Pokud je kontrola podle tohoto odstavce zahájena, mohou být příslušné rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty propuštěny do celního režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem, dočasného použití, jakož i do celního režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku13) až tehdy, je-li na základě výsledku této kontroly zřejmé, že splňují příslušná ustanovení tohoto zákona. Zahájení této kontroly oznámí rostlinolékařská správa neprodleně dovozci zásilky a příslušnému celnímu úřadu vstupního místa, popřípadě celnímu úřadu místa určení.".

14.04.2006

33. V § 21 odst. 4 se slova "jejím celním projednávání" nahrazují slovy "řízení o přidělení celně schváleného určení".

14.04.2006

34. V § 21 odst. 5 se slova "celního" zrušují.

14.04.2006

35. Poznámka pod čarou č. 15 zní:

14.04.2006

"15) Článek 166 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.".

14.04.2006

36. V § 21 se za odstavec 6 doplňují nové odstavce 7 až 9, které včetně poznámek pod čarou č. 15a až 15d znějí:

14.04.2006

"(7) Existuje-li nebezpečí šíření škodlivých organismů, musí být rostlinolékařské kontrole podrobeny také rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které mají být umístěny do svobodného pásma nebo svobodného celního skladu15a), zpětně vyvezeny z celního území Evropských společenství, zničeny nebo přenechány ve prospěch státu15b) nebo které jsou navrženy na propuštění do celního režimu tranzitu15c) nebo do celního režimu uskladnění v celním skladu15d). Za tímto účelem umožní celní úřad pod svým dozorem provedení dovozní rostlinolékařské kontroly.

14.04.2006

(8) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení odstavců 4 a 9, § 7 odst. 2, § 27 odst. 1 a 2 a ustanovení týkající se opatření vyhlášených podle § 11 a opatření a záruk stanovených při udělování výjimek podle § 71 odst. 2 a 3. Rovněž nejsou dotčeny specifické dohody uzavřené mezi Evropskými společenstvími a jednou nebo více třetími zeměmi o záležitostech upravených odstavcem 1.

14.04.2006

(9) Rostlinolékařská opatření přijatá třetí zemí pro vývoz do Evropských společenství se uznávají za rovnocenná rostlinolékařským opatřením Evropských společenství, pokud to stanoví předpis Evropských společenství1).

14.04.2006

15a) Článek 166 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

14.04.2006

15b) Článek 182 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

14.04.2006

15c) Článek 91 a násl. a článek 163 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

14.04.2006

15d) Článek 98 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.".

14.04.2006

37. V § 22 odst. 2 úvodní větě se slova "§ 21 odst. 1 a 3" nahrazují slovy "§ 21 odst. 1 až 3" a za slova "se provádí" se vkládají slova "v souladu s § 24 souběžně s kontrolou náležitostí požadovaných pro propuštění do celního režimu podle předpisu Evropských společenství15e) a".

14.04.2006

Poznámka pod čarou č. 15e zní:

14.04.2006

"15e) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.".

14.04.2006

38. V § 22 odst. 2 písm. a) se za slova "požadovanými doklady" vkládají slova "nebo označením".

14.04.2006

39. V § 22 odst. 2 se na konci písmene c) doplňují slova "a je-li nutno uplatnit ustanovení § 11 odst. 2".

14.04.2006

40. V § 22 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

14.04.2006

"d) neobsahuje rostliny nebo rostlinné produkty podle § 21 odst. 1 písm. b).".

14.04.2006

41. V § 22 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až f), která včetně poznámky pod čarou č. 17a znějí:

14.04.2006

"d) potvrzuje provedení kontroly dokladů uvedením svého názvu a data předložení příslušného dokladu na příslušném prvopisu nebo elektronické podobě rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport nebo jiného dokladu uvedeného v § 21 odst. 1 písm. d) a, je-li to vhodné, zaznamená také provedení této kontroly, kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu do rostlinolékařského dokladu o přesunu zásilky nebo partie, vystaveného podle § 25 odst. 5, a to způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

14.04.2006

e) uchovává v souladu se zvláštním právním předpisem17a) po ukončení dovozní rostlinolékařské kontroly zásilky nebo partie originál nebo kopii rostlinolékařského dokladu o přesunu této zásilky nebo partie, vystaveného podle § 25 odst. 5, po dobu stanovenou prováděcím právním předpisem,

14.04.2006

f) provádí dovozní rostlinolékařskou kontrolu podle § 21 odst. 1 až 4 pouze prostřednictvím zaměstnanců, kteří splňují podmínky odborné kvalifikace podle § 82 odst. 2.

14.04.2006

17a) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.".

14.04.2006

42. V § 22 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 17b a 17c znějí:

14.04.2006

"(5) Kontrola totožnosti a kontrola zdravotního stavu se může provést se sníženou četností, pokud

14.04.2006

a) se na základě dohody uzavřené v souladu s § 27 odst. 3 dovozní rostlinolékařská kontrola rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v zásilce nebo v partii už uskutečnila v odesílající třetí zemi,

14.04.2006

b) jde o rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty v zásilce nebo v partii uvedené v předpisu Evropských společenství17b), nebo

14.04.2006

c) rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty v zásilce nebo v partii pocházejí ze třetí země, pro niž byla ve všeobecných mezinárodních rostlinolékařských dohodách uzavřených na zásadě oboustrannosti mezi Evropskými společenstvími a třetí zemí stanovena snížená četnost kontrol totožnosti a kontrol zdravotního stavu,

14.04.2006

nejsou-li vážné důvody se domnívat, že technické požadavky stanovené předpisem Evropských společenství1) a tímto zákonem (§ 21 až 25) nejsou splněny.

14.04.2006

(6) Rostlinolékařské kontroly podle odstavců 1 až 5 se mohou rovněž uskutečňovat se sníženou četností, pokud je to stanoveno dvoustrannou nebo mnohostrannou dohodou o uznání rovnocennosti rostlinolékařských opatření17c) nebo je-li to stanoveno postupem podle předpisu Evropských společenství1a), a to za předpokladu, že jsou splněny specifické podmínky stanovené tímto předpisem.

14.04.2006

17b) Nařízení Komise (ES) č. 1756/2004 ze dne 11. října 1994, kterým se stanoví podrobné podmínky pro požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení rostlinolékařských kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES.

14.04.2006

17c) Článek 15 odst. 2 druhý pododstavec směrnice Rady 2000/29/ES.".

14.04.2006

43. V § 23 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Toto osvědčení musí být

14.04.2006

a) určeno organizacím pro ochranu rostlin členských států Evropské unie,

14.04.2006

b) vystaveno ve třetí zemi, která příslušné zboží vyváží nebo zpětně vyváží, v souladu s právními předpisy této třetí země, přijatými v souladu s předpisem Evropských společenství9), nehledě na to, zda je dotyčná země smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin z roku 1997.".

14.04.2006

44. V § 23 se doplňuje odstavec 3, který zní:

14.04.2006

"(3) Prováděcí právní předpis stanoví způsob potvrzení splnění zvláštních požadavků podle § 21 odst. 1 písm. c) a § 21 odst. 3 písm. c) v rostlinolékařském osvědčení nebo rostlinolékařském osvědčení pro reexport.".

14.04.2006

45. V § 24 odstavec 2 zní:

14.04.2006

"(2) Dovozce zásilky nebo partie, která podléhá dovozní rostlinolékařské kontrole podle § 21 odst. 1 nebo 3, popřípadě jiná osoba pověřená dovozcem, jsou povinni rostlinolékařské správě v místě stanoveném jako místo provedení dovozní rostlinolékařské kontroly podle § 25

14.04.2006

a) oznámit písemně předpokládaný den dovozu takové partie nebo zásilky, jakmile se o něm dozví,

14.04.2006

b) nejpozději při zahájení dovozní rostlinolékařské kontroly písemně oznámit údaje vztahující se k příslušné partii nebo zásilce, a to nejméně na jednom z dokladů vyžadovaných pro propuštění do celního režimu uvedeného v § 21 odst. 1, a údaje o dokladech, které doprovázejí zásilku nebo partii do místa provedení kontroly, a

14.04.2006

c) aktualizovat údaje oznámené podle písmene b) do jednoho měsíce ode dne, kdy došlo k jejich změně.

14.04.2006

Údaje uvedené v písmenu a) je povinen oznámit i celnímu úřadu příslušnému podle místa provedení dovozní rostlinolékařské kontroly. Vzor oznámení podle písmene a) a náležitosti oznámení podle písmene b) stanoví prováděcí právní předpis.".

14.04.2006

46. § 25 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zní:

14.04.2006

"§ 25

14.04.2006

Místa provádění dovozní rostlinolékařské kontroly

14.04.2006

(1) Kontrola dokladů, kontrola podle § 21 odst. 4 a § 22 odst. 2 písm. d) se provádí ve vstupních místech stanovených v souladu s mezinárodní smlouvou18) na území České republiky. Vstupními místy jsou letiště Praha-Ruzyně, letiště Brno-Tuřany, letiště Ostrava-Mošnov a vyclívací pošta Praha 1; další vstupní místa mohou být stanovena prováděcím právním předpisem. Aktualizovaný seznam vstupních míst na území České republiky zasílá rostlinolékařská správa Komisi a ostatním členským státům Evropské unie.

14.04.2006

(2) Kontrola totožnosti a kontrola zdravotního stavu se provádí společně s celními formalitami vyžadovanými pro propuštění do celního režimu uvedeného v § 21 odst. 1, a to buď ve vstupních místech podle odstavce 1 nebo na kterémkoli jiném místě nacházejícím se v blízkosti vstupního místa a označeném nebo schváleném celními orgány a rostlinolékařskou správou, které je jiné než místo určení ve smyslu odstavce 3 písm. b).

14.04.2006

(3) Jestliže úřad vstupního místa rozhodne po dohodě s úřadem místa určení příslušné zásilky nebo partie, kterým je na území České republiky rostlinolékařská správa, že kontrola totožnosti a kontrola zdravotního stavu nemůže být v místě uvedeném v odstavci 2 provedena v rozsahu stanoveném v § 22 odst. 1 tak, aby byl naplněn cíl kontroly podle § 22 odst. 2, může tyto kontroly zcela nebo zčásti provést úřad místa určení, aniž jsou dotčena ustanovení odstavců 4 a 5,

14.04.2006

a) v případě tranzitu zboží, které nepochází z Evropských společenství, v místě určení tohoto zboží, a to buď v prostorách úřadu místa určení, nebo na kterémkoli jiném místě nacházejícím se v blízkosti prostor tohoto úřadu a za účelem provedení této kontroly schváleném celním úřadem místa určení, které je jiné než místo určení podle písmene b),

14.04.2006

b) v případě jiného zboží než zboží podle písmene a) v místě určení tohoto zboží, včetně místa jeho konečného využití, schváleném za účelem provedení této kontroly příslušným celním úřadem určení a úřadem místa určení.

14.04.2006

(4) Pokud nedojde k dohodě mezi úřadem vstupního místa a úřadem místa určení o místě provedení kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu, provede tyto kontroly úřad vstupního místa, a to na některém z míst uvedených v odstavci 2.

14.04.2006

(5) Kontrola totožnosti a kontrola zdravotního stavu příslušné zásilky nebo partie smí být provedena v místě uvedeném v odstavci 3 a na území České republiky schváleném postupem stanoveným v souladu s § 25a (dále jen "schválené místo"), jen tehdy, jsou-li splněny požadavky týkající se dopravy příslušné zásilky nebo partie do schváleného místa a jejího skladování v tomto místě, a je-li tato zásilka ve vstupním místě opatřena, aniž je dotčeno ustanovení § 21 odst. 1 písm. d), rostlinolékařským dokladem o přesunu, vystaveným úřadem vstupního místa a pod dohledem tohoto úřadu potvrzeným dovozcem.

14.04.2006

(6) Provozovatel vstupního místa a místa podle odstavce 2 poskytne za úplatu rostlinolékařské správě vhodné prostory umožňující splnění minimálních požadavků k výkonu dovozní rostlinolékařské kontroly. Je-li provozovatelem tohoto místa organizační složka státu, poskytuje tyto prostory rostlinolékařské správě bezúplatně.

14.04.2006

(7) Prováděcí právní předpis stanoví

14.04.2006

a) další vstupní místa podle odstavce 1,

14.04.2006

b) požadavky podle odstavce 5,

14.04.2006

c) náležitosti rostlinolékařského dokladu o přesunu zásilky a způsob jeho potvrzení dovozcem podle odstavce 5,

14.04.2006

d) minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení vstupního místa, místa podle odstavce 2 a schváleného místa pro provádění dovozní rostlinolékařské kontroly podle § 21 odst. 1 až 4.

14.04.2006

18) Mezinárodní úmluva o sladění hraničních kontrol zboží ze dne 21. října 1982, vyhlášená pod č. 55/1992 Sb.".

14.04.2006

47. Za § 25 se vkládají nové § 25a a 25b, které včetně nadpisů znějí:

14.04.2006

"§ 25a

14.04.2006

Postup při schvalování míst pro provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie

14.04.2006

(1) Pokud dovozce zásilky nebo partie, která podléhá dovozní rostlinolékařské kontrole podle § 21 odst. 1 nebo 3, hodlá předložit tuto zásilku nebo partii ke kontrole totožnosti a kontrole zdravotního stavu v jiném místě než stanoveném v § 25 odst. 1 a 2, požádá tento dovozce, popřípadě majitel nebo uživatel tohoto místa po dohodě s dovozcem, rostlinolékařskou správu o schválení tohoto místa alespoň 1 měsíc před očekávaným datem prvního vstupu takové zásilky nebo partie na území Evropských společenství. Náležitosti této žádosti podle věty první stanoví prováděcí právní předpis.

14.04.2006

(2) Rostlinolékařská správa ověří informace obsažené v žádosti, dále ověří, zda navržené místo podle odstavce 1 splňuje minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení podle § 25 odst. 7 písm. d) a zda lze v tomto místě splnit podmínky skladování zásilky nebo partie podle § 25 odst. 5, a vydá

14.04.2006

a) rozhodnutí o schválení navrženého místa pro provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie, nebo

14.04.2006

b) rozhodnutí o zamítnutí žádosti, jestliže shledá, že navržené místo podle písmene a) nesplňuje minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení podle § 25 odst. 7 písm. d) anebo nelze v tomto místě splnit podmínky skladování zásilky nebo partie podle § 25 odst. 5.

14.04.2006

(3) Rostlinolékařská správa

14.04.2006

a) informuje územně příslušné celní úřady určení o rozhodnutích vydaných podle odstavce 2 písm. a),

14.04.2006

b) vede aktualizovaný seznam míst schválených podle odstavce 2 písm. a) a podle § 25 odst. 2,

14.04.2006

c) umožní na požádání Komisi a členským státům Evropské unie přístup k aktualizovanému seznamu míst podle písmene b).

14.04.2006

(4) Rostlinolékařská správa zruší, popřípadě pozastaví platnost schválení příslušného schváleného místa pro příslušného dovozce, jestliže tento dovozce zvlášť hrubě nebo opakovaně poruší podmínku stanovenou podle § 25 odst. 5 anebo poruší v souvislosti se schváleným místem povinnost stanovenou podle § 24. Rostlinolékařská správa oznamuje porušení těchto podmínek Komisi a dotčeným členským státům Evropské unie.

14.04.2006

§ 25b

14.04.2006

Postup při provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky, popřípadě partie v místech jejich určení

14.04.2006

(1) Je-li zásilka, popřípadě partie odesílána k provedení kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu do místa určení podle § 25 odst. 3 ze vstupního místa na území České republiky, vystaví rostlinolékařská správa ve vstupním místě pro tuto zásilku, popřípadě partii rostlinolékařský doklad o přesunu podle § 25 odst. 5.

14.04.2006

(2) Má-li být kontrola totožnosti a kontrola zdravotního stavu příslušné zásilky, popřípadě partie provedena ve schváleném místě, smí být dopravena pouze do místa předem schváleného pro tuto zásilku, popřípadě partii. Případná změna schváleného místa musí být ještě před zahájením kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu příslušné zásilky, popřípadě partie odsouhlasena úřadem vstupního místa, který rozhodl o původním schváleném místě podle § 25 odst. 3, úřadem místa určení příslušným nově požadovanému místu kontroly a celním úřadem určení příslušným nově požadovanému místu kontroly.

14.04.2006

(3) Rostlinolékařská správa zajišťuje s využitím rostlinolékařského dokladu o přesunu, vystaveného podle § 25 odst. 5 písemně nebo elektronickým přenosem dat, výměnu příslušných údajů o zásilce, popřípadě partii, které mají být doručeny do schváleného místa na území České republiky nebo do jiného místa určení na území Evropských společenství, včetně údaje o způsobu jejich přepravy a balení, mezi příslušným úřadem vstupního místa, úřadem místa určení a celním úřadem určení, a i jinak s nimi za tímto účelem spolupracuje.".

14.04.2006

48. V § 26 odst. 1 písmena a) až e) znějí:

14.04.2006

"a) odstranění zamořeného nebo kontaminovaného předmětu ze zásilky,

14.04.2006

b) uskladnění v místě a za podmínek stanovených rostlinolékařskou správou, než budou známy konečné výsledky úředně stanovených laboratorních anebo jiných zkoušek,

14.04.2006

c) odmítnutí vstupu zásilky na území Evropských společenství,

14.04.2006

d) zničení způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou,

14.04.2006

e) přemístění na místo určení mimo území Evropských společenství pod úřední kontrolou v souladu s příslušným celním režimem platným během přepravy uvnitř Evropských společenství.".

14.04.2006

49. V § 26 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

14.04.2006

"f) výjimečně ošetření nebo zpracování postupy a prostředky stanovenými rostlinolékařskou správou, pokud tímto ošetřením nebo zpracováním budou splněny požadavky stanovené v § 21; tím nejsou dotčena ustanovení předpisu Evropských společenství19).

14.04.2006

19) Článek 130 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.".

14.04.2006

50. V § 26 odst. 6 se ve větě první za slova "oznámí to rostlinolékařská správa" vkládají slova "příslušné třetí zemi," a za slova "Evropské unie," se vkládají slova ", aniž jsou dotčena opatření nařizovaná podle odstavců 1 a 5,".

14.04.2006

51. V § 26 odst. 8 písm. a) se slova "písm. b) a d)" nahrazují slovy "písm. b), d) a e)", za slova "osvědčení pro reexport" se vkládají slova "nebo jiný doklad" a slovo "vystavené" se zrušuje.

14.04.2006

52. V § 26 se doplňuje odstavec 11, který zní:

14.04.2006

"(11) Je-li zásilka, popřípadě partie na základě výsledku dovozní rostlinolékařské kontroly ukončené v místě schváleném podle § 25a

14.04.2006

a) propuštěna do navrhovaného celního režimu bez omezení, předloží dovozce tuto zásilku nebo partii a příslušný rostlinolékařský doklad o přesunu, vystavený podle § 25 odst. 5, celnímu orgánu územně příslušnému místu ukončení dovozní rostlinolékařské kontroly,

14.04.2006

b) podrobena opatření podle odstavce 1 písm. e), podléhá do okamžiku opuštění území Evropských společenství dohledu celních orgánů.".

14.04.2006

53. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje včetně odkazů na poznámku pod čarou.

14.04.2006

54. V § 27 odst. 1 písm. a) a b) se slova "přímého tranzitu21)" nahrazují slovem "tranzitu".

14.04.2006

55. V § 28 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou "Žadatel předloží rostlinolékařské správě požadavky dovážejícího, popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů, pokud nebyly tyto požadavky zveřejněny podle odstavce 7 písm. b), a umožní rostlinolékařské správě provést potřebné šetření.".

14.04.2006

56. V § 28 odst. 1 se věta čtvrtá zrušuje.

14.04.2006

57. V § 29 odst. 5 se ve větě první za slovo "informuje" a ve větě druhé za slovo "neodkladně" vkládají slova "písemně, popřípadě elektronickou formou".

14.04.2006

58. V § 30 odst. 5 se slova "§ 16 odst. 3" nahrazují slovy "§ 16 odst. 4".

14.04.2006

59. V § 31 odst. 2 se na konci věty první za slova "podle § 37 odst. 2" doplňují slova "nebo držitelem povolení podle § 44 odst. 1".

14.04.2006

60. V § 31 odst. 5 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 22a zní:

14.04.2006

"a) není klasifikována, balena a označena podle technických požadavků stanovených zvláštním právním předpisem22a), popřípadě prováděcím právním předpisem,

14.04.2006

22a) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.".

14.04.2006

61. V § 31 odst. 5 písm. b) se slova "podle § 44 a 45" nahrazují slovy "podle § 37 odst. 2 a § 44 a 45".

14.04.2006

62. V § 32 odst. 6 se na konci písmene c) doplňují slova "; součástí tohoto zhodnocení není vyjádření odborné rady pro přípravky podle § 72 odst. 5 písm. m)".

14.04.2006

63. V § 33 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 23a a 23b zní:

14.04.2006

"(4) Posouzení přípravku včetně jeho použití z hlediska ochrany zdraví zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví na základě hodnocení vypracovaného Státním zdravotním ústavem23a). Pro účely vypracování hodnocení předloží žadatel Státnímu zdravotnímu ústavu dokumentační soubor údajů o přípravku a účinné látce. Za vypracování hodnocení uhradí žadatel Státnímu zdravotnímu ústavu cenu, která se stanoví podle zvláštního právního předpisu23b). Na základě hodnocení Státního zdravotního ústavu vydá Ministerstvo zdravotnictví toxikologický posudek přípravku (dále jen "toxikologický posudek").

14.04.2006

23a) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14.04.2006

23b) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.".

14.04.2006

64. V § 33 odst. 6 se věta druhá zrušuje.

14.04.2006

65. V § 34 odst. 6 se slova "o 5 let" nahrazují slovy "o 10 let".

14.04.2006

66. V § 35 odst. 4 se na konci písmene a) doplňují slova "nebo je-li to nezbytné vzhledem k zvláštním požadavkům na účinnou látku stanoveným směrnicí Komise, kterou se účinná látka zařazuje do seznamu účinných látek".

14.04.2006

67. V § 35 odst. 5 se slovo "může" zrušuje a slovo "stanovit" se nahrazuje slovem "stanoví".

14.04.2006

68. V § 36 odst. 3 se slova "až do dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise o zařazení nebo nezařazení této účinné látky do seznamu účinných látek" nahrazují slovy "na dobu stanovenou příslušným rozhodnutím Komise".

14.04.2006

69. V § 37 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 4, které znějí:

14.04.2006

"(2) Rostlinolékařská správa povolí rozšíření použití registrovaného přípravku pro jiný účel (dále jen "jiný účel"), jestliže

14.04.2006

a) toto použití je povoleno v členském státě Evropské unie, jehož podmínky zemědělství, lesního hospodářství, praxe ochrany rostlin a životního prostředí včetně klimatických podmínek, významné pro toto použití, jsou srovnatelné s Českou republikou,

14.04.2006

b) navrhovatel předloží

14.04.2006

1. kopii rozhodnutí o povolení uvádět na trh a používat přípravek pro jiný účel v členském státě Evropské unie,

14.04.2006

2. doklad o vyhlášení maximálního limitu reziduí v členském státě Evropské unie, je-li to vzhledem k použití přípravku pro jiný účel nezbytné; tento maximální limit reziduí lze uznat v České republice, pokud zde pro použití přípravku pro daný účel není vyhlášen a jeho výše je v souladu s platnými právními předpisy Evropských společenství.

14.04.2006

Rostlinolékařská správa může určit zvláštní podmínky pro rozhodování o povolení použití přípravku pro jiný účel, je-li to vzhledem k podmínkám v České republice nezbytné. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.

14.04.2006

(4) Rostlinolékařská správa povolí použití biocidního přípravku, jestliže

14.04.2006

a) byl uveden na trh podle zvláštního právního předpisu4e),

14.04.2006

b) účel použití, pro který byl uveden na trh, odpovídá účelu použití proti škodlivým organismům,

14.04.2006

c) nehrozí riziko nežádoucího ovlivnění vlastností rostlin a rostlinných produktů a

14.04.2006

d) použití biocidního přípravku je z hlediska potřeb ochrany proti škodlivým organismům důvodné.".

14.04.2006

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

14.04.2006

70. V § 38 odst. 3 větě třetí se za slovem "Komise" středník nahrazuje tečkou a zbytek věty se zrušuje.

14.04.2006

71. V § 40 odst. 5 písm. b) se odkaz na poznámku pod čarou č. 27 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 22a.

14.04.2006

Poznámka pod čarou č. 27 včetně odkazů na poznámku pod čarou se zrušuje.

14.04.2006

72. V § 41 se doplňuje odstavec 5, který zní:

14.04.2006

"(5) Zařazení účinné látky do Seznamu účinných látek [§ 2 odst. 2 písm. m)], popřípadě její nezařazení nebo vyřazení z tohoto seznamu, oznamuje rostlinolékařská správa ve Věstníku.".

14.04.2006

73. V § 42 odst. 1 písmeno f) zní:

14.04.2006

"f) číslo šarže vyznačené zřetelně a srozumitelným způsobem,".

14.04.2006

74. V § 42 odst. 1 písmeno r) zní:

14.04.2006

"r) datum ukončení doby použitelnosti vyznačené zřetelně a srozumitelným způsobem, odpovídající době použitelnosti stanovené v rozhodnutí o registraci přípravku,".

14.04.2006

75. V § 42 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "pokud se tyto údaje uvádějí na etiketě, musí být tato připevněna na spotřebitelském, skupinovém a přepravním obalu tak, aby nemohla být odstraněna.".

14.04.2006

76. V § 42 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a jestliže jeho použití představuje pro ně riziko.".

14.04.2006

77. V § 42 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 28a, 28b a 28c zní:

14.04.2006

"(5) Rostlinolékařská správa v rozhodnutí o registraci podle § 33

14.04.2006

a) může povolit, aby v případě, kdy nepostačuje místo na spotřebitelském obalu28a), údaje požadované v odstavci 1 písm. l) až o) byly uvedeny na samostatném příbalovém letáku, přiloženém k obalu; příbalový leták je považován za součást označení přípravku,

14.04.2006

b) stanoví způsob vyznačení kategorií uživatelů přípravku v souladu s § 34 odst. 4,

14.04.2006

c) stanoví údaje, jimiž musí být označen skupinový obal28b) obsahující přípravek ve spotřebitelském obalu28a) a přepravní obal28c) obsahující přípravek ve skupinových obalech nebo ve spotřebitelských obalech28a),

14.04.2006

d) stanoví způsob umístění údajů označujících přípravek na etiketě tak, aby údaje podle zvláštního právního předpisu22a) byly odlišeny od ostatních.

14.04.2006

28a) § 2 písm. a) bod 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb.

14.04.2006

28b) § 2 písm. a) bod 2 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění zákona č. 94/2004 Sb.

14.04.2006

28c) § 2 písm. a) bod 3 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění zákona č. 94/2004 Sb.".

14.04.2006

78. V § 43 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Obdobně se postupuje v případě zjištění prošlé doby použitelnosti přípravku.".

14.04.2006

79. V § 43 odst. 3 se za slova "v České republice" vkládají slova "a certifikované standardy účinných látek obsažených v přípravcích v množství nezbytně nutném k provedení kontrolních analýz".

14.04.2006

80. V § 44 odst. 2 větě první se za slova "podle odstavce 1" vkládají slova ", popřípadě za tímto účelem dovézt neregistrovaný přípravek do České republiky nebo jej na území České republiky vyrobit,".

14.04.2006

81. V § 45 odstavec 2 zní:

14.04.2006

"(2) Zkoušky za účelem zjištění účinnosti přípravků na území České republiky provádějí rostlinolékařská správa nebo fyzická nebo právnická osoba, které rostlinolékařská správa na základě její žádosti vydala osvědčení o způsobilosti k provádění těchto zkoušek (dále jen "úředně uznaná osoba").".

14.04.2006

82. V § 46 písm. a) se na konci bodu 2 doplňují slova "a jejich neuvádění na trh, jestliže rozborem odpovídajícího vzorku nebylo prokázáno, že chemické a fyzikální vlastnosti těchto přípravků splňují podmínky stanovené v rozhodnutí o jejich registraci".

14.04.2006

83. V § 46 písm. a) se doplňuje bod 5, který zní:

14.04.2006

"5. skladování pouze takových přípravků, které jsou baleny a označeny v souladu s § 42, jde-li o skladování přípravků určených k uvádění na trh nebo k použití,".

14.04.2006

84. V § 47 větě druhé se za slovo "lze" vkládají slova "uvádět na trh a".

14.04.2006

85. V § 47 se za větu druhou vkládá nová věta třetí, která zní: "Délku prodloužené doby použitelnosti stanoví držitel registrace a před uvedením na trh zajistí její vyznačení na obalech přípravku.".

14.04.2006

86. V § 49 odst. 1 úvodní větě se slova "s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o registraci a údaji, jimiž jsou označeny" nahrazují slovy "s údaji, jimiž jsou označeny podle příslušného rozhodnutí o jejich registraci".

14.04.2006

87. V § 49 odst. 1 písm. c) se slova "poškozeny rostliny na pozemcích" nahrazují slovy "zasaženy rostliny".

14.04.2006

88. V § 49 odst. 3 věta druhá zní: "Rostlinolékařská správa je povinna zajistit ochranu poskytovaných údajů před jejich zneužitím třetími osobami.".

14.04.2006

89. V § 50 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

14.04.2006

90. V § 51 odst. 1 se slovo "zákona38)" nahrazuje slovy "právního předpisu4e)".

14.04.2006

Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.

14.04.2006

91. V § 52 písmeno a) zní:

14.04.2006

"a) účinné látky, jejichž uvádění na trh pro používání v ochraně rostlin se zakazuje, a to i tehdy, jestliže jsou aplikovány na osivo nebo pěstební substrát při jejich dovozu,".

14.04.2006

92. V § 53 se na konci odstavce 9 doplňuje věta "Tato lhůta neběží ode dne, kdy byl orgán státu, příslušný k rozhodování o registraci přípravku, odkud má být souběžný přípravek dovezen, požádán o informaci k tomuto přípravku, a to až do obdržení této informace.".

14.04.2006

93. V § 53 odst. 10 se za slova "vztahují ustanovení" vkládají slova "§ 33 odst. 2," a za slova "§ 46 až 51" se vkládají slova "a § 60".

14.04.2006

94. V § 54 odst. 1 se na konci věty první doplňují slova "používané k ochraně rostlin (dále jen "bioagens")".

14.04.2006

95. V § 54 odst. 3 se slova "rozhodne a" zrušují.

14.04.2006

96. V § 54 odst. 5 se slovo "rozhodne" nahrazuje slovy "vydá žadateli doklad" a slova "od zahájení řízení" se nahrazují slovy "ode dne doručení žádosti podle odstavce 2".

14.04.2006

97. V § 54 odstavec 15 zní:

14.04.2006

"(15) V řízení o zápisu dalšího prostředku do úředního registru se použije ustanovení § 33 odst. 2 obdobně.".

14.04.2006

98. V § 60 odst. 2 se za slova "číslo šarže" vkládají slova "a datum skončení doby použitelnosti" a na konci se doplňuje věta "Toto ustanovení se nevztahuje na prodejce v maloobchodní síti prodejen.".

14.04.2006

99. V § 68 odstavec 2 zní:

14.04.2006

"(2) Technické zařízení podle odstavce 1, včetně technických požadavků na ně, stanoví prováděcí právní předpis; toto zařízení musí být způsobilé k hubení škodlivých organismů podle technologického postupu, který schvaluje rostlinolékařská správa. Dodržování tohoto postupu kontroluje rostlinolékařská správa nebo jiná osoba pověřená k této činnosti ministerstvem podle § 71 odst. 1 písm. b).".

14.04.2006

100. V § 69 se doplňuje odstavec 5, který zní:

14.04.2006

"(5) Rostlinolékařská správa neprodleně rozhodne o zrušení uznání způsobilosti podle odstavce 1, pokud zjistí, že provozovatel technického zařízení porušil povinnosti podle odstavce 4.".

14.04.2006

101. V § 71 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

14.04.2006

Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena e) až i).

14.04.2006

102. V § 71 odst. 2 písm. c) se slova "zajištěny odpovídající záruky" nahrazují slovy "povinnosti podle § 21 odst. 1 písm. d) zajištěny náhradními doklady nebo označením".

14.04.2006

103. V § 72 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

14.04.2006

"l) vykonává působnost národních referenčních laboratoří podle § 6a odst. 1,

14.04.2006

m) zřizuje radu pro přípravky jako odborný poradní orgán, který se vyjadřuje k otázkám souvisejícím s registrací přípravků, obsahujících účinnou látku, která není obsažena v žádném z přípravků registrovaných v České republice, a souvisejícím se zrušením registrace přípravků.".

14.04.2006

104. V § 72 odst. 10 se na konci písmene e) doplňují slova "; to se nevztahuje na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené prováděcím právním předpisem".

14.04.2006

105. V § 72 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

14.04.2006

"f) název úřadu vykonávajícího rostlinolékařskou péči na území České republiky.".

14.04.2006

106. V § 72 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámek pod čarou č. 52a a 52b zní:

14.04.2006

"(11) Rostlinolékařská správa dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zvláštního právního předpisu52a) v souladu s předpisy Evropských společenství v rozsahu stanoveném podle zvláštních právních předpisů52b).".

14.04.2006

52a) § 12a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14.04.2006

52b) Například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).".

14.04.2006

107. V § 73 odst. 3 se za slova "ve svých obvodech přestupky" vkládají slova "nebo jiné správní delikty" a na konci věty se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty.".

14.04.2006

108. V § 74 odst. 8 se za slova "dotčeného členského státu Evropské unie" vkládají slova "a Komisi" a na konci odstavce 8 se doplňuje věta "Tímto není dotčeno ustanovení § 10 odst. 5.".

14.04.2006

109. V § 78 odst. 1 písmeno b) zní:

14.04.2006

"b) poruší ustanovení o experimentálním použití dalších prostředků podle § 54 odst. 12,".

14.04.2006

110. V § 78 odst. 2 se tečka na konci písmene f) nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

14.04.2006

"g) použije při dovozu nebo přemístění karantenního materiálu podle § 8 odst. 1 oprávnění, které neodpovídá ustanovení § 8 odst. 2 nebo 3,

14.04.2006

h) použije při dovozu nebo vývozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, které neodpovídá ustanovení § 23 odst. 1 nebo § 28 odst. 1.".

14.04.2006

111. V § 78 odst. 3 písm. c) se na konci bodu 5 doplňuje slovo "nebo" a doplňuje se písmeno d), které zní:

14.04.2006

"d) nesplní povinnost týkající se dovozu a použití souběžného přípravku podle § 53,".

14.04.2006

112. V § 78 odst. 5 písm. b) se bod 3 zrušuje, bod 4 se označuje jako bod 3 a doplňují se body 4 až 6, které znějí:

14.04.2006

"4. oznamovací a dokladové povinnosti podle § 60,

14.04.2006

5. dovozu souběžného přípravku podle § 53 odst. 2 a 4,

14.04.2006

6. použití technického zařízení podle § 69 odst. 1 a 4.".

14.04.2006

113. V § 78 odst. 6 se doplňují písmena o) a p), která znějí:

14.04.2006

"o) použije při dovozu nebo přemístění karantenního materiálu podle § 8 odst. 1 oprávnění, které neodpovídá ustanovení § 8 odst. 2 nebo 3,

14.04.2006

p) použije při dovozu nebo vývozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, které neodpovídá ustanovení § 23 odst. 1 nebo § 28 odst. 1,".

14.04.2006

114. V § 78 odst. 7 se doplňuje písmeno d), které zní:

14.04.2006

"d) nesplní povinnost týkající se dovozu a použití souběžného přípravku podle § 53,".

14.04.2006

115. V § 78 odst. 8 písm. b) se slova "odst. 1 písm. a), b) nebo e)" nahrazují slovy "odst. 1 písm. a), d) nebo f)".

14.04.2006

116. V § 78 odst. 14 se za slovo "působností" vkládají slova "vybírá a".

14.04.2006

117. V § 78 odst. 15 se slova "a vybraných podle tohoto zákona" zrušují.

14.04.2006

118. V § 79 odst. 1 písm. a) se slova "§ 5 odst. 1" nahrazují slovy "§ 5 odst. 2".

14.04.2006

119. V § 79 odst. 1 písm. c) se za slovem "dovozu" slovo "a" nahrazuje čárkou, za slovo "přemísťování" se vkládají slova "a přechovávání" a za slova "a jiných předmětů" se vkládají slova "a jiné manipulace s nimi".

14.04.2006

120. V § 79 odst. 1 se písmeno e) zrušuje a písmena f) až n) se označují jako písmena e) až m).

14.04.2006

121. V § 79 se doplňuje odstavec 4, který zní:

14.04.2006

"(4) Od náhrady nákladů jsou osvobozeny

14.04.2006

a) státní orgány,

14.04.2006

b) územní samosprávné celky, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy,

14.04.2006

c) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny.".

14.04.2006

122. V § 86 odst. 1 se na konci věty první doplňují slova "a nebo musí mít tuto odbornou způsobilost sám podnikatel" a na konci věty druhé se doplňují slova "a skladování přípravků distributory, pokud tito zároveň neposkytují poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků".

14.04.2006

123. V § 85 odst. 2 se za slovo "přípravky" vkládají slova ", biocidními přípravky".

14.04.2006

124. V § 86 odst. 2 písmeno c) zní:

14.04.2006

"c) hubení škodlivých organismů v potravinářských nebo zemědělských objektech s použitím přípravků na ochranu rostlin nebo biocidních přípravků je osoba odborně způsobilá podle písmene b), která získala osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v zemědělských a potravinářských objektech podle zvláštního zákona66).".

14.04.2006

125. V § 86 odst. 4 se slova "§ 5 odst. 2" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1".

14.04.2006

126. Poznámka pod čarou č. 67 se zrušuje včetně odkazů na poznámku pod čarou.

14.04.2006

127. V § 86 odst. 4 a § 86 odst. 5 písm. a) se slovo "zdraví" nahrazuje slovem "zdraví23a)".

14.04.2006

128. V § 86 se doplňuje odstavec 7, který zní:

14.04.2006

"(7) Odstavce 1 až 6 se vztahují na biocidní přípravky obdobně.".

14.04.2006

129. V § 88 odst. 1 písm. b) se slova "§ 7 odst. 1, 5 až 7" nahrazují slovy "§ 7 odst. 1, 2, 5 až 7", slova "§ 12 odst. 2 a 7" se nahrazují slovy "§ 12 odst. 2 a 8", slova "§ 22 odst. 4" se nahrazují slovy "§ 22 odst. 3 a 4", slova "§ 24 odst. 1" se nahrazují slovy "§ 24 odst. 1 a 2" a slova "§ 25 odst. 1 a 3" se nahrazují slovy "§ 25 odst. 7, § 25a odst. 1".

14.04.2006

130. V § 88 odst. 3 se slova "§ 37 odst. 1" nahrazují slovy "§ 37 odst. 1 a 2".

14.04.2006

131. V § 88 se doplňuje odstavec 6, který zní:

14.04.2006

"(6) Ministerstvo vydá vyhlášku, kterou stanoví technické požadavky pro uznání národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří a podmínky výkonu jejich činnosti k provedení § 6a odst. 2.".

14.04.2006

ČÁST DRUHÁ

14.04.2006

Změna živnostenského zákona

14.04.2006

Čl. II

14.04.2006

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001, zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 358/2005 Sb., se mění takto:

14.04.2006

1. V příloze 2 Vázané živnosti, ve skupině 214: Ostatní, u oboru Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin se v názvu oboru doplňují slova "nebo biocidními přípravky" a na konci ustanovení o odborné způsobilosti se doplňují slova "; pro hubení škodlivých organismů rostlin v potravinářských nebo zemědělských provozech též odborná způsobilost podle § 58 odst. 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo po dobu 5 let od účinnosti zákona č. 258/2000 Sb., odborná způsobilost podle § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo po dobu 3 let od 1. ledna 2002 odborná způsobilost získaná podle § 58 odst. 5 písm. a) nebo b) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění platném do 1. ledna 2002.".

14.04.2006

2. V příloze 2 Vázané živnosti, ve skupině 214: Ostatní, u oboru Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče se čárka za slovem "objektech" nahrazuje slovem "a" a slova "a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" se zrušují.

14.04.2006

3. V příloze 2 Vázané živnosti, ve skupině 214: Ostatní, u oboru Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin se slova "včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin" zrušují.

14.04.2006

4. V příloze 2 Vázané živnosti, ve skupině 214: Ostatní, u oboru Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče se slova "a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" zrušují.

14.04.2006

Čl. III

14.04.2006

Přechodná ustanovení

14.04.2006

1. Živnostenská oprávnění, která trvají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována, pokud není dále stanoveno jinak.

14.04.2006

2. Živnostenský úřad vydá fyzické nebo právnické osobě, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro živnost "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin", pro živnost "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami, nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" nebo pro živnost "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče", živnostenský list podle živnostenského zákona, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na její žádost nebo nejpozději na základě změny oznámené fyzickou nebo právnickou osobou podle § 49 živnostenského zákona.

14.04.2006

3. Fyzické nebo právnické osobě, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro živnost "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin", vydá živnostenský úřad na její žádost průkaz živnostenského oprávnění s uvedením předmětu podnikání "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky" a "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech", a to na její žádost, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

14.04.2006

4. Vydání živnostenského listu nebo změna živnostenského listu podle bodů 1 až 3 nepodléhá správnímu poplatku.

14.04.2006

5. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění se dokončí podle živnostenského zákona, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

14.04.2006

ČÁST TŘETÍ

14.04.2006

Změna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

14.04.2006

Čl. IV

14.04.2006

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004 Sb. a zákona č. 272/2005 Sb., se mění takto:

14.04.2006

1. V § 11 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

14.04.2006

"(2) V případech uvedených v odstavci 1 může být oprávněné osobě na její žádost převeden lesní pozemek přiměřené výměry a kvality, to vše v cenách ke dni 24. června 1991 a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem10a).

14.04.2006

10a) § 2 odst. 10 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

14.04.2006

2. V § 11 odst. 3 v poslední větě se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "§ 11a".

14.04.2006

3. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13b až 13d zní:

14.04.2006

"§ 11a

14.04.2006

Postup při převodu jiného zemědělského pozemku

14.04.2006

(1) Oprávněným osobám uvedeným v § 4, kterým podle tohoto zákona nelze vydat pozemek odňatý způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 a 2, převádí pozemkový fond jiné pozemky na základě veřejných nabídek, není-li dále stanoveno jinak. Osoby, na které právo oprávněné osoby na bezúplatný převod jiného pozemku přešlo děděním, se pro účely tohoto zákona považují za oprávněné osoby.

14.04.2006

(2) Veřejné nabídky sestavuje pozemkový fond z pozemků, které se nacházejí v současně zastavěném území obce13b) nebo zastavitelném13b) území takto vymezeném závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace, na které nebylo uplatněno právo třetích osob na převod podle zvláštních právních předpisů13c). Pozemky, které se nacházejí mimo současně zastavěné území obce nebo zastavitelné území obce takto vymezené závaznou částí územně plánovací dokumentace, budou do veřejné nabídky zařazeny, pokud byly marně nabídnuty k prodeji podle § 7 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zbývající pozemky budou nabídnuty k převodu v obchodní veřejné soutěži podle zvláštního právního předpisu13d).

14.04.2006

(3) Ve veřejné nabídce se uvedou

14.04.2006

a) závazné údaje o pozemcích podle katastru nemovitostí,

14.04.2006

b) cena pozemků,

14.04.2006

c) lhůta, ve které mohou oprávněné osoby o pozemky písemně požádat,

14.04.2006

d) adresa organizační složky pozemkového fondu určené k převzetí žádosti.

14.04.2006

(4) Soupis pozemků nabízených k převodu v územním obvodu obce vyvěsí obec na žádost pozemkového fondu na úřední desce obecního úřadu. První den vyvěšení je dnem vyhlášení nabídky.

14.04.2006

(5) Osoba, která žádá o převod pozemku, musí požádat pozemkový fond o převod písemně do jednoho měsíce ode dne vyhlášení prodeje.

14.04.2006

(6) Po vyhlášení je možno stáhnout pozemek z nabídky pouze tehdy, jestliže by převod pozemku byl v rozporu se zákonem nebo jestliže k němu bylo uplatněno právo na převod podle zvláštních právních předpisů13c). Stažení z nabídky zveřejňuje obec na žádost pozemkového fondu rovněž vyvěšením na úřední desce obecního úřadu.

14.04.2006

(7) Žádost o nabídnutý pozemek musí obsahovat nezaměnitelné údaje o nároku, který má být převodem označeného pozemku zcela nebo zčásti uspokojen, musí být doručena na určenou adresu včas a musí mít písemnou formu. Jinak je neplatná. Neplatná je i žádost o pozemky, jestliže celkový nárok v ní uplatněný je nižší než součet cen žádaných pozemků.

14.04.2006

(8) S oprávněnou osobou, která o nabídnutý pozemek požádá, uzavře neprodleně pozemkový fond smlouvu o bezúplatném převodu. Smlouvu lze uzavřít pouze k uspokojení nároku uplatněného v žádosti.

14.04.2006

(9) Požádá-li o nabídnutý pozemek více oprávněných osob, vyzve je pozemkový fond, aby nabídly za pozemek nárok vyšší, než je cena pozemku stanovená podle odstavce 13. Podle výše nabídek stanoví pozemkový fond pořadí, podle kterého bude postupně navrhovat oprávněným osobám uzavření smlouvy. Lhůta pro přijetí návrhu činí 14 dnů a po jejím marném uplynutí má právo na uzavření smlouvy oprávněná osoba na dalším místě v pořadí.

14.04.2006

(10) Žádost o nabídnutý pozemek podle odstavce 7 mohou na základě veřejné nabídky podat i fyzické nebo právnické osoby, na které bylo právo na bezúplatný převod pozemku převedeno nebo na které přešlo jinak než děděním (dále jen "právní nástupce"). Pozemek z veřejné nabídky, který nebyl převeden na oprávněnou osobu, převede pozemkový fond bezúplatně do vlastnictví právního nástupce, který o něj na základě veřejné nabídky požádal. Požádalo-li o pozemek více právních nástupců, postupuje pozemkový fond obdobně podle odstavce 9.

14.04.2006

(11) Je-li oprávněná osoba vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby, která je nemovitostí, lze jí mimo veřejnou nabídku převést do vlastnictví pozemek, na kterém je tato stavba umístěna, i pozemek, jestliže s touto stavbou funkčně souvisí. Za stejných podmínek lze mimo veřejnou nabídku převést pozemek i na právního nástupce.

14.04.2006

(12) Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku nelze uzavřít, jestliže bylo uplatněno právo na jeho převod podle zvláštních právních předpisů13c).

14.04.2006

(13) Cena pozemků uvedená ve veřejné nabídce se stanoví podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., přičemž pozemky určené schválenou územně plánovací dokumentací k zastavění budou oceněny jako stavební. Ustanovení § 6 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužijí. Stejným způsobem se ocení i pozemky převáděné mimo veřejnou nabídku podle odstavce 11.

14.04.2006

(14) Cena trvalého porostu a oplocení uvedená ve veřejné nabídce nebo stanovená podle odstavce 13 pro převod pozemku mimo veřejnou nabídku se odečte od ceny pozemku převáděného na osobu, která prokáže, že je na svůj náklad zřídila, pokud k vypořádání nedošlo v souvislosti s ukončením nájmu pozemku podle § 24 odst. 2. Stejně se postupuje i v případě, že trvalý porost nebo oplocení zřídil na svůj náklad právní předchůdce nabyvatele.

14.04.2006

(15) Pozemek lze do veřejné nabídky zařadit jen jedenkrát.

14.04.2006

13b) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14.04.2006

13c) Například § 5 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. § 2 odst. 7 zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Čl. II zákona č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2003 Sb.
§ 20 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl. IV zákona č. 150/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

14.04.2006

13d) Zákon č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

14.04.2006

4. V § 12 v poslední větě se za slova "podle § 11 odst. 2" vkládají slova "nebo podle § 11a".

14.04.2006

5. V § 24 odst. 7 se za slova "podle § 11 odst. 2" vkládají slova "nebo podle § 11a".


14.04.2006

ČÁST PÁTÁ

14.04.2006

ÚČINNOST

14.04.2006

Čl. VI

14.04.2006

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


14.04.2006

Zaorálek v. r.

14.04.2006

Klaus v. r.

14.04.2006

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru