PLUS na zkoušku
Porovnání znění
01.07.2006

109

01.07.2006

ZÁKON

01.07.2006

ze dne 14. března 2006,

01.07.2006

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách

01.07.2006

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.07.2006

ČÁST TŘETÍ

01.07.2006

Změna živnostenského zákona

01.01.2007

Čl. IV

01.01.2007

V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se na konci písmene af) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ag), které včetně poznámky pod čarou č. 23p zní:

01.01.2007

"ag) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p).

01.01.2007

23p) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.".

01.07.2006

ČÁST ČTVRTÁ

01.07.2006

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.07.2006

Čl. V

01.07.2006

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 2 písm. b) se slova "a zvýšení důchodu pro bezmocnost náležející podle zákona o sociálním zabezpečení4)" včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.

01.07.2006

2. V § 4 odst. 2 se čárka za slovem "pojištění" nahrazuje slovem "a" a slova "lékaře okresní správy sociálního zabezpečení" se nahrazují slovy "úřadu práce podle zvláštních právních předpisů46)".

01.07.2006

Poznámka pod čarou č. 46 zní:

01.07.2006

"46) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2007

3. V § 6 odst. 4 písm. a) bodě 11 se za slova "do čtyř let," vkládají slova " , jde-li o dobu péče o toto dítě po 31. prosinci 1995, a o době a rozsahu" a na konci se doplňují slova "do 31. prosince 2006".

01.01.2007

4. V § 6 odst. 4 písm. a) bod 12 včetně poznámky pod čarou č. 52b zní:

01.01.2007

"12. o době a rozsahu péče osoby pečující osobně o osobu, která je podle zvláštního právního předpisu52b) závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), jde-li o dobu péče o tuto osobu po 31. prosinci 2006.

01.01.2007

52b) § 8 zákona č. 108/2006 Sb.".

01.07.2006

5. V § 6 odst. 4 písm. a) se bod 19 včetně poznámky po čarou č. 52a zrušuje.

01.07.2006

6. V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova " , státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a sociální péče" zrušují.

01.07.2006

7. V § 8 odst. 1 se písmena b) a d) až i) zrušují.

01.07.2006

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

01.07.2006

8. V § 8 se doplňuje odstavec 10, který zní:

01.07.2006

"(10) Okresní správa sociálního zabezpečení zašle úřadu práce do 7 dnů kopii posudku vydaného podle § 8 odst. 1, pokud o to úřad práce požádá z důvodu zjištění zdravotního stavu fyzické osoby pro účely sociální péče, státní sociální podpory, posouzení stupně závislosti na péči jiné osoby nebo posouzení osoby zdravotně znevýhodněné.".

01.07.2006

9. V § 12 se písmeno d) zrušuje.

01.07.2006

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

01.07.2006

10. V § 16 odst. 1 větě první se za slova "dávkách sociálního zabezpečení" vkládají slova "a pro účely odvolacího řízení správního podle zvláštních právních předpisů (§ 4 odst. 2)", slova "o dávce sociálního zabezpečení" se nahrazují slovy "v těchto řízeních" a slovo "osmi" se nahrazuje číslovkou "15".

01.07.2006

11. V § 16 odst. 1 se věta druhá a třetí zrušují.

01.07.2006

12. V § 16a odst. 1 se slova "základních pravidel činnosti správních orgánů" nahrazují slovy "ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o spisu".

01.07.2006

13. V § 16a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.07.2006

"(3) Předseda posudkové komise je oprávněn vyzvat fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav je posuzován pro účely vydání posudku podle § 4 odst. 2, aby se

01.07.2006

a) podrobila vyšetření svého zdravotního stavu lékaři posudkové komise,

01.07.2006

b) podrobila vyšetření svého zdravotního stavu v určeném zdravotnickém zařízení nebo jinému odbornému vyšetření, nebo

01.07.2006

c) poskytla jinou součinnost, která je potřebná k podání posudku;

01.07.2006

tato osoba je povinna výzvě vyhovět.".

01.07.2006

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.07.2006

14. § 16b se zrušuje.

01.01.2007

15. V § 48 odst. 1 písm. e) se slova "a příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu" zrušují.

01.07.2006

16. V § 53 odst. 2 se slova "a občan, který je uznán za osobu zdravotně znevýhodněnou, popřípadě občan, který žádá o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou" zrušují.

01.01.2007

17. V § 89 odst. 1 se slova "a zvýšení důchodu pro bezmocnost" zrušují.

01.01.2007

18. V § 89 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2007

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2007

19. V § 89 odst. 4 v úvodní části ustanovení se slova "a důchodového zabezpečení" zrušují.

01.01.2007

20. V § 107 se slova "a zvýšení důchodu pro bezmocnost" zrušují.

01.01.2007

21. V § 116 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

01.01.2007

22. V § 118a se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2007

23. § 125 se zrušuje.

01.07.2006

Čl. VI

01.07.2006

Přechodná ustanovení

01.07.2006

1. Posuzování zdravotního stavu podle § 8 odst. 1 písm. e) a g) až i) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném do dne 1. července 2006, zahájená před tímto dnem se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2007

2. Posuzování bezmocnosti a zda jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči zahájená před 1. lednem 2007 se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.07.2006

3. Řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou zahájená a pravomocně neskončená přede dnem 1. července 2006 se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.07.2006

4. Okresní správy sociálního zabezpečení předají bezúplatně příslušným úřadům práce

01.07.2006

a) ke dni 1. července 2006 kopie posudků zpracovaných podle § 8 odst. 1 písm. e) a g) až i) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném do dne 1. července 2006,

01.01.2007

b) ke dni 1. ledna 2007 kopie posudků zpracovaných podle § 8 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném do dne 1. července 2006.

01.01.2007

5. Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují pro účely důchodového pojištění podle dosavadních právních předpisů bezmocnost a zda jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, jde-li o dobu před 1. lednem 2007.

31.03.2006

6. Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení, k jejichž pracovním úkolům patří posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory, sociální péče a zaměstnanosti a výkon činností s tím souvisejících, přechází dnem 1. července 2006 z České správy sociálního zabezpečení na úřady práce a na Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo"). Česká správa sociálního zabezpečení dohodne se zaměstnancem v České správě sociálního zabezpečení podle věty první, zda výkon jeho práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na úřad práce a na který úřad práce nebo zda přejde výkon těchto práv a povinností na ministerstvo.

31.03.2006

7. Česká správa sociálního zabezpečení na základě dohody podle odstavce 6 provede delimitaci zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení na úřady práce a na ministerstvo. Takto provedená delimitace je závazná.

31.03.2006

8. Nedojde-li k dohodě podle odstavce 6 nejpozději do 31. května 2006, stanoví počty a pravidla delimitace zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení na úřady práce a na ministerstvo na návrh ředitele České správy sociálního zabezpečení ministerstvo.

01.07.2006

ČÁST PÁTÁ

01.07.2006

Změna zákona o daních z příjmů

01.01.2007

Čl. VII

01.07.2006

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 4 odst. 1 písm. i) se slova "a služby sociální péče," nahrazují slovy "sociální péče, sociální služby,".

01.01.2007

2. V § 35ba odst. 1 písm. b) větě druhé se slova "nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní sociální podpory, dávky a služby sociální péče" nahrazují slovy "nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby".

01.07.2006

ČÁST ŠESTÁ

01.07.2006

Změna zákona o státní sociální podpoře

01.01.2007

Čl. VIII

01.01.2007

V § 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb. a zákona č. 204/2005 Sb., se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2007

"(7) Rodičovský příspěvek rodiči nenáleží, jestliže dítěti, o které pečuje, byl podle zvláštního právního předpisu přiznán příspěvek na péči ve výši podle stupně II (středně těžká závislost) nebo stupně III (těžká závislost) anebo stupně IV (úplná závislost).".

01.07.2006

ČÁST SEDMÁ

01.07.2006

Změna zákona o důchodovém pojištění

01.01.2007

Čl. IX

01.01.2007

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 24/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 5 odst. 1 písm. r) se slova "nebo o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči" zrušují.

01.01.2007

2. V § 5 odst. 1 písmeno s) včetně poznámek pod čarou č. 5c a 5d zní:

01.01.2007

"s) osoby pečující osobně o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c), pokud spolu žijí v domácnosti5d); podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,

01.01.2007

5c) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

01.01.2007

5d) § 115 občanského zákoníku.".

01.01.2007

3. V § 9 odst. 6 písm. c) se slova "nebo na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu,15c)" nahrazují slovy "nebo osobně pečovala o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c)," a poznámka pod čarou č. 15c se zrušuje.

01.01.2007

4. V § 14 odst. 2 větě druhé se slova "o bezmocnou osobu" zrušují.

01.01.2007

5. V § 50 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

01.01.2007

"b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),

01.01.2007

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),".

01.01.2007

6. Za § 102 se vkládá nový § 102a, který zní:

01.01.2007

"§ 102a

01.01.2007

Účast osoby pečující o dítě ve věku do 18 let, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, a osoby pečující osobně o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let, pokud spolu žijí v domácnosti, na důchodovém pojištění před 1. lednem 2007 se posuzuje podle právních předpisů platných před tímto dnem.".

01.01.2007

7. V § 108 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

01.01.2007

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

01.01.2007

Čl. X

01.01.2007

Přechodná ustanovení

01.01.2007

1. Nárok na vdovský a vdovecký důchod za dobu před 1. lednem 2007 na základě žádosti uplatněné po 31. prosinci 2006 se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2007

2. Poživatelům vdovských a vdoveckých důchodů, kteří po 31. prosinci 2006 nesplňují podmínky nároků na tyto důchody, náleží výplata těchto důchodů naposledy při splátce důchodu splatné v prosinci 2006.

01.07.2006

ČÁST OSMÁ

01.07.2006

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

01.01.2007

Čl. XI

01.01.2007

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb. a zákona č. 47/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 7 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

01.01.2007

"g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)11), a osoby pečující o tyto osoby,

01.01.2007

11) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.".

01.01.2007

2. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně poznámky pod čarou č. 28a zní:

01.01.2007

"§ 17a

01.01.2007

Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a ostatní zdravotní pojišťovny zřízené podle zvláštního zákona28) zvláštní smlouvy s těmito zařízeními sociálních služeb. Příslušná zdravotní pojišťovna zvláštní smlouvu uzavře, pokud o to zařízení sociálních služeb požádá a současně prokáže, že ošetřovatelská a rehabilitační zdravotní péče bude poskytována zdravotnickými pracovníky zařízení sociálních služeb, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů28a).

01.01.2007

28a) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.".

01.01.2007

3. V § 22 písmeno d) zní:

01.01.2007

"d) zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb,".

01.01.2007

4. V § 22 se tečka za písmenem d) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2007

"e) ošetřovatelská a rehabilitační zdravotní péče poskytovaná na základě ordinace ošetřujícího lékaře pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb odborně způsobilými zaměstnanci těchto zařízení, pokud k tomu tato zařízení uzavřou zvláštní smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou podle § 17a.".

01.07.2006

ČÁST DESÁTÁ

01.07.2006

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2007

Čl. XIII

01.01.2007

V § 20 odst. 9 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., se slova "příslušným orgánům sociálního zabezpečení9) poskytovat odsouzeným služby sociální péče" nahrazují slovy "obecním úřadům obcí s rozšířenou působností poskytovat odsouzeným sociální služby9)".

01.01.2007

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

01.01.2007

"9) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.".

01.07.2006

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.07.2006

Změna zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

01.01.2007

Čl. XIV

01.01.2007

V § 9 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb. a zákona č. 439/2004 Sb., se za slova "státních sociálních dávek," vkládají slova "sociálních služeb,".

01.07.2006

ČÁST DVANÁCTÁ

01.07.2006

Změna zákona o hlavním městě Praze

01.01.2007

Čl. XV

01.01.2007

V § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., se slova "služby sociální péče" nahrazují slovy "sociální služby".

01.07.2006

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.07.2006

Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

01.01.2007

Čl. XVI

01.01.2007

V § 3 písm. h) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, se slova "služeb sociální péče a sociální pomoci" nahrazují slovy "sociálních služeb".

01.07.2006

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.07.2006

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

01.07.2006

Čl. XVII

01.07.2006

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. § 59 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 47 zní:

01.01.2007

"§ 59

01.01.2007

Sociální pomoc

01.01.2007

Službami sociální pomoci se pro účely tohoto zákona rozumí sociální služby podle zvláštního právního předpisu47) poskytované veřejnoprávními subjekty nebo jinými právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání.

01.01.2007

47) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.".

01.04.2006

2. V § 113 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

01.07.2006

ČÁST PATNÁCTÁ

01.07.2006

Změna zákona o zaměstnanosti

01.07.2006

Čl. XVIII

01.07.2006

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb., se mění takto:

01.07.2006

1. V § 7 odst. 3 se za slovo "vykonáváno," vkládají slova "nebo bydlištěm fyzické osoby, jejíž zdravotní stav úřad práce posuzuje,".

01.07.2006

2. V § 8 odst. 1 se za písmeno l) vkládají nová písmena m) a n), která znějí:

01.07.2006

"m) posuzuje a rozhoduje, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou [§ 67 odst. 2 písm. c)], a v případech uvedených v § 9 odst. 7 o tom, že fyzická osoba se nepovažuje za osobu zdravotně znevýhodněnou,

01.07.2006

n) posuzuje pro účely poskytnutí dávek nebo mimořádných výhod podle zvláštních právních předpisů

01.07.2006

1. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte,

01.07.2006

2. zda si fyzická osoba může zvýšit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu životní úroveň vlastní prací,

01.07.2006

3. zda jde o fyzickou osobu těžce zdravotně postiženou a druh a stupeň tohoto postižení pro účely mimořádných výhod, příspěvku na úpravu bytu, úhradu bezbariérového bytu nebo garáže, koupi, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla a příspěvku na individuální dopravu,

01.07.2006

4. zda jde pro účely dávek státní sociální podpory o fyzickou osobu dlouhodobě těžce zdravotně postiženou, dlouhodobě zdravotně postiženou nebo o dítě dlouhodobě nemocné,

01.01.2007

5. stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči,".

01.07.2006

Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno o).

01.07.2006

3. V části první hlava V včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14 a 14a zní:

01.07.2006

"HLAVA V

01.07.2006

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB A SOUČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB

01.07.2006

§ 9

01.07.2006

(1) Při posuzování zdravotního stavu pro účely rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. m) a při posuzování podle § 8 odst. 1 písm. n) vychází úřad práce z podkladů vypracovaných lékařem určeným úřadem práce.

01.07.2006

(2) Posuzování podle § 8 odst. 1 písm. n) se provádí na základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán, nebo zjistí-li lékař určený úřadem práce anebo ministerstvo posudkově významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontroly původního posouzení.

01.07.2006

(3) Úřad práce je oprávněn vyzvat fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav je posuzován pro účely vydání posudku podle § 8 odst. 1 písm. n), aby

01.07.2006

a) se podrobila vyšetření svého zdravotního stavu lékařem určeným úřadem práce,

01.07.2006

b) se podle požadavku lékaře určeného úřadem práce podrobila vyšetření svého zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení nebo jinému odbornému vyšetření, nebo

01.07.2006

c) poskytla jinou součinnost, která je potřebná k podání posudku;

01.07.2006

tato fyzická osoba je povinna výzvě vyhovět.

01.07.2006

(4) Nepodrobí-li se fyzická osoba uvedená v odstavci 3 vyšetření zdravotního stavu podle odstavce 3 písm. a) nebo b) anebo odmítne poskytnout součinnost podle odstavce 3 písm. c), sdělí úřad práce tuto skutečnost správnímu orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek vyžádán.

01.07.2006

(5) Ustanovení odstavce 3 platí obdobně pro fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav je posuzován v řízení, zda je osobou zdravotně znevýhodněnou, a pro fyzickou osobu, která byla uznána zdravotně znevýhodněnou, v případech kontroly původního posouzení.

01.07.2006

(6) Jestliže se fyzická osoba, jejíž zdravotní stav je posuzován v řízení, zda je osobou zdravotně znevýhodněnou, nepodrobí vyšetření zdravotního stavu, ačkoliv byla k tomuto vyšetření vyzvána, může být řízení přerušeno až do doby, kdy se fyzická osoba tomuto vyšetření podrobí, pokud byla ve výzvě na tento následek upozorněna. Trvalo-li přerušení řízení podle věty první alespoň 12 měsíců, lze řízení zastavit.

01.07.2006

(7) Jestliže se fyzická osoba, která byla uznána osobou zdravotně znevýhodněnou, nepodrobí vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, nepovažuje se ode dne uvedeného v rozhodnutí úřadu práce za osobu zdravotně znevýhodněnou; podmínkou však je, že na tuto možnost byla tato osoba nebo její zákonný zástupce upozorněn.

01.07.2006

§ 9a

01.07.2006

(1) Na postup při vydání posudku podle § 8 odst. 1 písm. n) se nevztahuje správní řád, s výjimkou ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o vyloučení z projednávání a rozhodování věci a ustanovení o spisu.

01.07.2006

(2) Lhůta pro vydání posudku podle § 8 odst. 1 písm. n) činí 30 kalendářních dnů, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší. Brání-li vydání posudku ve lhůtě podle věty první závažné důvody, sdělí úřad práce neprodleně tyto důvody orgánu, který o posouzení požádal; v těchto případech se lhůta podle věty první prodlužuje až o 30 kalendářních dnů, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, jinou lhůtu.

01.07.2006

(3) Úřad práce zašle orgánu, který o vydání posudku podle § 8 odst. 1 písm. n) požádal, pouze ty části posudku, které neobsahují údaje o zdravotním stavu posuzované fyzické osoby.

01.07.2006

(4) Úřad práce zašle okresní správě sociálního zabezpečení do 7 dnů kopii posudku vyhotoveného podle § 8 odst. 1 písm. n), pokud o to tato správa požádá z důvodu zjištění zdravotního stavu fyzické osoby pro účely důchodového a nemocenského pojištění.

01.07.2006

§ 9b

01.07.2006

(1) Zdravotnická zařízení jsou povinna za úhradu na žádost úřadu práce nebo lékaře určeného úřadem práce

01.07.2006

a) provést vyšetření zdravotního stavu fyzické osoby,

01.07.2006

b) zpracovat lékařské podklady ve vyžádaném rozsahu, jichž je třeba k posouzení zdravotního stavu fyzické osoby.

01.07.2006

(2) Zdravotnická zařízení jsou povinna bezplatně lékaři uvedenému v odstavci 1 na jeho žádost sdělit informace potřebné pro posouzení zdravotního stavu, umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace a na nezbytně nutnou dobu zapůjčit zdravotnickou dokumentaci v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotního stavu fyzické osoby.

01.07.2006

(3) Zdravotnické zařízení plní povinnosti podle odstavců 1 a 2 ve lhůtě určené úřadem práce nebo lékařem uvedeným v odstavci 1, a není-li tato lhůta určena, do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy obdrželo žádost.

01.07.2006

(4) Výše úhrady za výkony podle odstavce 1 se řídí seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami14) a zvláštními právními předpisy14a). Úhradu poskytne příslušný úřad práce, který si provedení výkonu vyžádal, a to na základě vyúčtování předloženého zdravotnickým zařízením. To platí obdobně i pro náhradu poštovného za zaslání zdravotnické dokumentace podle odstavce 2.

01.07.2006

14) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2006

14a) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.".

01.07.2006

4. V § 67 odst. 2 písm. c) se slova "orgánu sociálního zabezpečení" nahrazují slovy "úřadu práce".

01.07.2006

5. V § 67 odst. 5 se za slovo "postižením" vkládají slova "podle odstavce 2 písm. a) a b)" a na konci odstavce se doplňuje věta "Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. c), dokládá fyzická osoba rozhodnutím úřadu práce.".

01.07.2006

6. V § 139 odst. 5 písmena c) a d) znějí:

01.07.2006

"c) podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 5 000 Kč,

01.07.2006

d) podle odstavce 2 písm. c) a d) lze uložit pokutu do 500 000 Kč,".

01.07.2006

7. V § 140 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.07.2006

"(3) Zdravotnické zařízení se dopustí správního deliktu tím, že

01.07.2006

a) neprovede vyšetření zdravotního stavu podle § 9b odst. 1 písm. a) nebo je neprovede ve lhůtě uvedené v § 9b odst. 3,

01.07.2006

b) nesplní povinnost zpracovat lékařské podklady podle § 9b odst. 1 písm. b) nebo nesplní tuto povinnost ve lhůtě uvedené v § 9b odst. 3, nebo

01.07.2006

c) nesplní povinnost sdělit informace, umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace nebo zapůjčit zdravotnickou dokumentaci podle § 9b odst. 2 nebo nesplní tuto povinnost ve lhůtě uvedené v § 9b odst. 3.".

01.07.2006

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.07.2006

8. V § 140 odst. 4 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.07.2006

"d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.".

01.07.2006

9. V § 142 se za slova "§ 124 odst. 1," vkládají slova "na rozhodování, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou podle § 8 odst. 1 písm. m),".

01.07.2006

10. V příloze 2

01.07.2006

a) v bodu 6 se slova "Úřad práce v Mostě" nahrazují slovy "Úřad práce v Ústí nad Labem",

01.07.2006

b) v bodu 11 se slova "Úřad práce Brno-venkov" nahrazují slovy "Úřad práce Brno-město".

01.07.2006

Čl. XIX

01.07.2006

Přechodné ustanovení

01.07.2006

Fyzické osoby, které byly rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení uznány za osoby zdravotně znevýhodněné, se po dobu platnosti tohoto rozhodnutí, maximálně však po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považují za osoby zdravotně znevýhodněné podle tohoto zákona.

01.07.2006

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.07.2006

Změna zákona o správních poplatcích

01.01.2007

Čl. XX

01.01.2007

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2007

1. V § 8 odst. 2 písm. a) se za slova "sociálně-právní ochraně dětí," vkládají slova "o sociálních službách,".

01.01.2007

2. V příloze v Položce 3 se za slova "ochrany zvířat," vkládají slova "sociálních služeb,".

01.01.2007

3. V příloze v Položce 4 se za slova "ochrany zvířat," vkládají slova "sociálních služeb,".

01.01.2007

4. V příloze v Položce 5 se za slova "ochrany zvířat," vkládají slova "sociálních služeb,".


01.07.2006

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.07.2006

ÚČINNOST

01.07.2006

Čl. XXI

01.07.2006

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2006, s výjimkou ustanovení čl. I, čl. II bodů 1 až 3, 5 a 7, čl. III a IV, čl. V bodů 1, 3, 4, bodu 7, pokud jde o § 8 odst. 1 písm. b) a d), bodů 15, 17 až 23, čl. VI bodu 2, bodu 4 písm. b) a bodu 5, čl. VII až XVI, čl. XVII bodu 1, čl. XVIII bodu 2, pokud jde o § 8 odst. 1 písm n) bod 5, a čl. XX, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou čl. VI bodů 6 až 8, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, a s výjimkou čl. XVII bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.


01.07.2006

Zaorálek v. r.

01.07.2006

Klaus v. r.

01.07.2006

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru