PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 444/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 155/2005
Platnost od 11.11.2005
Účinnost od 01.01.2006
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

11.11.2005

444

11.11.2005

ZÁKON

11.11.2005

ze dne 12. října 2005,

11.11.2005

kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2006

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2006

ČÁST DRUHÁ

01.01.2006

Změna zákona o České obchodní inspekci

01.01.2006

Čl. III

01.01.2006

V § 12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb., se slova "územní finanční orgán3l)" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST TŘETÍ

01.01.2006

Změna zákona o geologických pracích

01.01.2006

Čl. IV

01.01.2006

V § 20 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb., se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

01.01.2006

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2006

Změna zákona o metrologii

01.01.2006

Čl. V

01.01.2006

V § 23 odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

11.11.2005

ČÁST PÁTÁ

11.11.2005

Změna živnostenského zákona

11.11.2005

Čl. VI

11.11.2005

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:

11.11.2005

1. Za § 60d se vkládá nový § 60e, který zní:

11.11.2005

"§ 60e

11.11.2005

Kontrolu plnění povinnosti označit provozovnu, stanovenou v § 17 odst. 7 a 8, provádějí při správě daní rovněž územní finanční orgány a celní úřady.".

11.11.2005

2. V § 65 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Územní finanční orgán nebo celní úřad mohou uložit podnikateli pokutu až do výše 1 000 000 Kč, jestliže podnikatel poruší povinnost označit provozovnu, stanovenou v § 17 odst. 7 a 8.".

11.11.2005

3. V § 65 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Řízení o uložení pokuty podle odstavce 2 provede ten orgán, který porušení povinnosti zjistil jako první.".

11.11.2005

4. V § 66 odst. 2 se za slova "živnostenský úřad" vkládají slova ", územní finanční orgán nebo celní úřad".

11.11.2005

5. V 66 odst. 3 se slova "Živnostenský úřad" nahrazují slovem "Orgán".

11.11.2005

6. V § 66 odst. 5 se za slova "živnostenského úřadu" vkládají slova ", územního finančního orgánu nebo celního úřadu".

01.01.2006

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2006

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

01.01.2006

Čl. VII

01.01.2006

V § 88a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

01.01.2006

ČÁST SEDMÁ

01.01.2006

Změna zákona o komoditních burzách

01.01.2006

Čl. VIII

01.01.2006

V § 36 odst. 6 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 105/1995 Sb., se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

01.01.2006

ČÁST OSMÁ

01.01.2006

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

01.01.2006

Čl. IX

01.01.2006

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 12 odst. 3 a v § 20 odst. 6 se slova "finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

2. V § 12 odst. 4 se slova "Finanční orgán21a)" nahrazují slovy "Celní úřad".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 21a se zrušuje.

01.01.2006

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o ochraně spotřebitele

01.01.2006

Čl. XI

01.01.2006

V § 24 odst. 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 217/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2006

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

01.01.2006

Čl. XII

01.01.2006

V § 43e odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 36/2004 Sb., se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2006

Změna zákona o zeměměřictví

01.01.2006

Čl. XIII

01.01.2006

V § 17c odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.01.2006

Změna zákona o regulaci reklamy

01.01.2006

Čl. XIV

01.01.2006

V § 8 odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2002 Sb. a zákona č. 217/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.01.2006

Změna devizového zákona

01.01.2006

Čl. XV

01.01.2006

V § 24 odst. 2 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST PATNÁCTÁ

01.01.2006

Změna lesního zákona

01.01.2006

Čl. XVI

01.01.2006

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 17 odst. 3 se slova "finančnímu orgánu11)" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

01.01.2006

2. V § 18 odst. 2 se slova "finanční orgán11)" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

3. V § 18 odst. 3 a 4 se slova "finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.01.2006

Změna zákona o krmivech

01.01.2006

Čl. XVII

01.01.2006

V § 19 odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 21/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán11)" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

01.01.2006

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.01.2006

Změna zákona o ochraně chmele

01.01.2006

Čl. XVIII

01.01.2006

V § 8 odst. 7 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 322/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán20)" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

01.01.2006

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.2006

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

01.01.2006

Čl. XIX

01.01.2006

V § 17 odst. 18 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán17a)" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 17a se zrušuje.

01.01.2006

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.2006

Změna zákona o zemědělství

01.01.2006

Čl. XX

01.01.2006

V § 5 odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., se slova "územní finanční orgán5e)" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 5e se zrušuje.

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností

01.01.2006

Čl. XXI

01.01.2006

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 386/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 72 odst. 3 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

01.01.2006

2. V § 81r odst. 3 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.01.2006

Změna zákona o hnojivech

01.01.2006

Čl. XXII

01.01.2006

V § 14c odst. 6 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán18)" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.01.2006

Změna veterinárního zákona

01.01.2006

Čl. XXIII

01.01.2006

V § 74 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.01.2006

Změna zákona o azylu

01.01.2006

Čl. XXIV

01.01.2006

V § 93a odst. 5 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2006

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

01.01.2006

Čl. XXV

01.01.2006

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 156 odst. 7 se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

2. V § 157 odst. 5 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2006

Změna zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán

01.01.2006

Čl. XXVII

01.01.2006

V § 8 odst. 7 zákona č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán, se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

01.01.2006

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti

01.01.2006

Čl. XXVIII

01.01.2006

V § 8 odst. 7 zákona č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

01.01.2006

Změna zákona o ochraně osobních údajů

01.01.2006

Čl. XXIX

01.01.2006

V § 46 odst. 7 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb., se slova "územní finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o evidenci obyvatel

01.01.2006

Čl. XXX

01.01.2006

V § 17e odst. 6 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ

01.01.2006

Změna plemenářského zákona

01.01.2006

Čl. XXXI

01.01.2006

V § 26 odst. 3 a v § 28 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2006

Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

01.01.2006

Čl. XXXII

01.01.2006

V § 22 odst. 7 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., se slova "územní finanční orgány24)" nahrazují slovy "celní úřady".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2006

Změna zákona o elektronickém podpisu

01.01.2006

Čl. XXXIII

01.01.2006

V § 19 odst. 6 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se slova "územní finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.2006

Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

01.01.2006

Čl. XXXIV

01.01.2006

V § 26 odst. 7 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2006

Změna zákona o ekologickém zemědělství

01.01.2006

Čl. XXXV

01.01.2006

V § 33 odst. 14 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se slova "územní finanční orgán41)" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 41 se zrušuje.

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

01.01.2006

Čl. XXXVI

01.01.2006

V § 93 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "územní finanční orgán54)" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 54 se zrušuje.

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2006

Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech

01.01.2006

Čl. XXXVII

01.01.2006

V § 28 odst. 2 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "finanční úřad podle zvláštního právního předpisu8)" nahrazují slovy "celní úřad podle zákona upravujícího správu daní a poplatků".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2006

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

01.01.2006

Čl. XXXVIII

01.01.2006

V § 7 odst. 6 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2006

Změna zákona o ochraně práv k odrůdám

01.01.2006

Čl. XXXIX

01.01.2006

V § 22 odst. 4 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), se slova "územní finanční orgán12)" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2006

Změna lázeňského zákona

01.01.2006

Čl. XL

01.01.2006

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 11 a v § 16 odst. 1 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

01.01.2006

2. V § 20 odst. 4 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o odpadech

01.01.2006

Čl. XLI

01.01.2006

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 21 odst. 1 písm. a) se za slova "finančnímu úřadu" vkládají slova "a vůči místně příslušnému celnímu úřadu".

01.01.2006

2. V § 47 odst. 2 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

01.01.2006

3. V § 68 odst. 1 se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2006

Změna vodního zákona

01.01.2006

Čl. XLII

01.01.2006

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 88 odst. 4 a v § 99 odst. 1 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

11.11.2005

2. V § 88 odst. 7 se slova "finančnímu úřadu místně příslušnému36b)" nahrazují slovy "celnímu úřadu místně příslušnému".

11.11.2005

Poznámka pod čarou č. 36b se zrušuje.

01.01.2007

3. V § 88 odst. 12 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

01.01.2007

4. V § 88 odst. 13 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu", slova "finančního úřadu" se nahrazují slovy "celního úřadu" a slova "finanční úřad" se nahrazují slovy "celní úřad".

11.11.2005

5. V § 93 odst. 2 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

01.01.2006

6. V § 94 odst. 2 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu", slova "finančního úřadu" se nahrazují slovy "celního úřadu" a slova "finanční úřad" se nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

7. V § 96 odst. 1 a v § 97 odst. 2 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

01.01.2006

8. V § 99 odst. 2 se slova "finančního úřadu" nahrazují slovy "celního úřadu" a slova "finanční úřad" se nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2006

Změna zákona o myslivosti

01.01.2006

Čl. XLIII

01.01.2006

V § 64 odst. 9 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.2006

Změna zákona o obalech

01.01.2006

Čl. XLIV

01.01.2006

V § 46 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), se slova "finanční úřad30)" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2006

Změna zákona o integrované prevenci

01.01.2006

Čl. XLV

01.01.2006

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 40 se slova "finančním úřadem" nahrazují slovy "celním úřadem".

01.01.2006

2. V § 41 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2006

Změna zákona o zbraních

01.01.2006

Čl. XLVII

01.01.2006

V § 76 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2006

Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

01.01.2006

Čl. XLVIII

01.01.2006

V § 11 odst. 9 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "územní finanční orgán26)" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje.

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2006

Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

01.01.2006

Čl. XLIX

01.01.2006

V § 23 odst. 3 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

01.01.2006

Čl. L

01.01.2006

V § 35 odst. 5 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o oběhu osiva a sadby

01.01.2006

Čl. LI

01.01.2006

V § 41 odst. 9 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2006

Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

01.01.2006

Čl. LII

01.01.2006

V § 26 odst. 3 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2006

Změna zákona o rybářství

01.01.2006

Čl. LIII

01.01.2006

V § 31 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2006

Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy

01.01.2006

Čl. LIV

01.01.2006

V § 31 odst. 2 a § 32 odst. 4 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2006

Změna zákona o poštovních službách

01.01.2006

Čl. LV

01.01.2006

V § 37b odst. 6 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb. a zákona č. 95/2005 Sb., se slova "územní finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

01.01.2006

Čl. LVI

01.01.2006

V § 40 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), se slova "finanční orgán91)" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 91 se zrušuje.

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2006

Změna zákona o rostlinolékařské péči

01.01.2006

Čl. LVII

01.01.2006

V § 78 odst. 14 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

01.01.2006

Změna zákona o archivnictví a spisové službě

01.01.2006

Čl. LIX

01.01.2006

V § 76 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, se slova "územní finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

01.01.2006

Čl. LX

01.01.2006

V zákoně č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, se část třináctá zrušuje.

11.11.2005

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

11.11.2005

Změna zákona o správních poplatcích

11.11.2005

Čl. LXII

11.11.2005

Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 228/2005 Sb., se mění takto:

11.11.2005

1. V položce 1 se za bod 2 doplňuje bod 3, který zní:

11.11.2005

"3.

11.11.2005

a) Vydání osvědčení o certifikaci typu fiskální registrační pokladny Kč 20 000

11.11.2005

b) Udělení autorizace servisnímu středisku Kč 10 000".

11.11.2005

2. V položce 135 se dosavadní ustanovení označuje jako písmeno b) a před něj se vkládá písmeno a), které zní:

11.11.2005

"a) Přijetí přihlášky průmyslového vzoru Kč 1 000

11.11.2005

- pokud je(jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i) Kč 500".

01.01.2006

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2006

Změna zákona o zaměstnanosti

01.01.2006

Čl. LXIII

01.01.2006

V § 82 odst. 4 a v § 141 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2006

Změna zákona o některých službách informační společnosti

01.01.2006

Čl. LXIV

01.01.2006

V § 12 odst. 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

01.01.2006

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2006

Změna zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice

01.01.2006

Čl. LXV

01.01.2006

V § 8 odst. 10 zákona č. 4/2005 Sb., o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice, se slova "Finanční úřad pro Prahu 1" nahrazují slovy "Celní úřad Praha 1".


01.01.2006

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2006

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

01.01.2006

Čl. LXVI

01.01.2006

1. Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z územních finančních orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními orgány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, který řízení zahájil.

01.06.2006

2. Při změně podmínek pro určení místní příslušnosti v důsledku nového vymezení územní působnosti územních finančních orgánů tímto zákonem provede přeregistraci daňových subjektů správce daně z moci úřední. Do dne přeregistrace vykonává správu daní daňového subjektu správce daně místně příslušný před účinností tohoto zákona.

01.01.2006

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2006

ÚČINNOST

01.01.2006

Čl. LXVII

01.01.2006

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18, 22, 23 a 25, čl. VI, čl. X, čl. XLII bodů 2 až 5, čl. LXI a čl. LXII.

01.01.2006

(2) Ustanovení čl. I bodů 18, 23 a 25 a čl. XLII bodů 3 a 4 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

01.01.2006

(3) Ustanovení čl. I bodu 22, čl. VI, čl. X, čl. XLII bodů 2 a 5, čl. LXI a čl. LXII nabývají účinnosti dnem vyhlášení.


01.01.2006

Zaorálek v. r.

01.01.2006

Klaus v. r.

01.01.2006

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru