PLUS na zkoušku

Zákon č. 413/2005 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Částka 143/2005
Platnost od 18.10.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zařazeno v právních oblastech
více
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.01.2006

413

01.01.2006

ZÁKON

01.01.2006

ze dne 21. září 2005

01.01.2006

o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

01.01.2006

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2006

ČÁST DRUHÁ

01.01.2006

Změna trestního řádu

01.01.2006

Čl. II

01.01.2006

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 8 odst. 4 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

2. V § 8 odst. 5 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace" a slova "tyto skutečnosti" se nahrazují slovy "tyto informace".

01.01.2006

3. V § 17 odst. 1 písm. a) se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

01.01.2006

4. V § 35 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2006

5. V § 50 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2006

6. V části první hlavě druhé se za oddíl osmý doplňuje oddíl devátý, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

01.01.2006

"Oddíl devátý

01.01.2006

Přístup k utajovaným informacím

01.01.2006

§ 51b

01.01.2006

(1) Jsou-li v trestním řízení projednávány utajované informace, musí být tlumočník, obviněný, zákonný zástupce obviněného, obhájce, zúčastněná osoba, poškozený, zmocněnec poškozeného, zmocněnec zúčastněné osoby, důvěrník obžalovaného, znalec, osoby podávající odborné vyjádření, jakož i další osoby, které se podle zákona musí zúčastnit trestního řízení, předem poučeny podle zvláštního právního předpisu1).

01.01.2006

(2) Poučení podle odstavce 1 provede v přípravném řízení policejní orgán nebo státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu. Ten, kdo toto poučení provedl, založí písemný záznam o poučení do trestního spisu.

01.01.2006

(3) Poučení podle odstavce 1 není potřebné u těch osob, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajovaných informací a poučením, vydanými podle zvláštního právního předpisu1a).

01.01.2006

1) § 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

01.01.2006

1a) Zákon č. 412/2005 Sb.".

01.01.2006

7. V § 55 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou "Pominou-li důvody pro utajení podoby svědka a oddělené vedení osobních údajů svědka, orgán, který v té době vede trestní řízení, zruší stupeň utajení těchto informací, připojí uvedené údaje k trestnímu spisu a podoba svědka ani údaje o jeho totožnosti se nadále neutajují.".

01.01.2006

8. V § 65 odst. 5, § 99 odst. 1 a § 201 odst. 2 a 3 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

9. V § 99 odst. 3 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích" a u slov "Důvěrné" a "Vyhrazené" se uvozovky zrušují.

01.01.2006

10. § 198a se zrušuje.

01.01.2006

11. V § 200 odst. 1 a § 201 odst. 3 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

01.01.2006

ČÁST TŘETÍ

01.01.2006

Změna občanského soudního řádu

01.01.2006

Čl. III

01.01.2006

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 24 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 56 zní:

01.01.2006

"(2) Jsou-li v řízení projednávány utajované informace, mohou účastníky zastupovat pouze fyzické osoby, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení těchto utajovaných informací vydaným podle zvláštního právního předpisu56), nebo které byly poučeny způsobem uvedeným v § 40a odst. 1.

01.01.2006

56) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

2. § 40a včetně poznámky pod čarou č. 56a zní:

01.01.2006

"§ 40a

01.01.2006

(1) Jsou-li v řízení projednávány utajované informace, je předseda senátu povinen přísedící, účastníky, osoby oprávněné za ně jednat (§ 21 až 21b), zástupce účastníků, znalce, tlumočníky, osoby uvedené v § 116 odst. 3 a další osoby, které se podle zákona musí zúčastnit řízení, předem podle zvláštního právního předpisu poučit56a). Písemný záznam o tomto poučení založí předseda senátu do spisu a jeho kopii zašle nejpozději do 30 dnů ode dne poučení Národnímu bezpečnostnímu úřadu.

01.01.2006

(2) Poučení podle odstavce 1 není potřebné u těch osob, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajovaných informací a poučením, vydanými podle zvláštního právního předpisu56).

01.01.2006

56a) § 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb.".

01.01.2006

3. V § 44 odst. 3 a § 116 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

4. V § 116 odst. 3 a § 124 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích".

01.01.2006

ČÁST PÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o požární ochraně

01.01.2006

Čl. V

01.01.2006

V § 90 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., se slova "Předpisy o ochraně utajovaných skutečností10)" nahrazují slovy "Zvláštní právní předpisy o ochraně utajovaných informací10)".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

01.01.2006

"10) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2006

Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích

01.01.2006

Čl. VI

01.01.2006

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 207/2000 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 59/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 24 odst. 4 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

01.01.2006

2. Poznámka pod čarou č. 4a zní:

01.01.2006

"4a) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST OSMÁ

01.01.2006

Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

01.01.2006

Čl. VIII

01.01.2006

V § 10 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".

01.01.2006

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2006

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.01.2006

Čl. XI

01.01.2006

V § 14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 50c zní:

01.01.2006

"m) informace získané při výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajské službě nebo Ministerstvu vnitra, pro potřeby provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona50c).

01.01.2006

50c) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2006

Změna zákona o bankách

01.01.2006

Čl. XII

01.01.2006

V § 38 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 453/2003 Sb., se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 10c zní:

01.01.2006

"j) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10c).

01.01.2006

10c) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.01.2006

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

01.01.2006

Čl. XIII

01.01.2006

V § 25a odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 280/2004 Sb., se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 18b zní:

01.01.2006

"k) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona18b).

01.01.2006

18b) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST PATNÁCTÁ

01.01.2006

Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání

01.01.2006

Čl. XV

01.01.2006

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., zákona č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 17f odst. 5 písm. a) bodě 3 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

2. Poznámka pod čarou č. 5a zní:

01.01.2006

"5a) Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), obchodní zákoník, zákoník práce, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

3. V § 18b odst. 4 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.01.2006

Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

01.01.2006

Čl. XVII

01.01.2006

V § 4a písm. c) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 460/2000 Sb., se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.2006

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

01.01.2006

Čl. XVIII

01.01.2006

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 123/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 23 odst. 6 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 25d zní:

01.01.2006

"c) informace získané při výběru pojistného Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajské službě nebo Ministerstvu vnitra, pro potřeby provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona25d),

01.01.2006

25d) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

01.01.2006

2. V § 27 odst. 1 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.2006

Změna celního zákona

01.01.2006

Čl. XIX

01.01.2006

V § 37d odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb., se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.01.2006

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

01.01.2006

Čl. XXI

01.01.2006

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 282/2002 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 21 písm. c) se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi" a slovo "skutečností" se nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

2. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

01.01.2006

"4) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.01.2006

Změna zákona o státním zastupitelství

01.01.2006

Čl. XXII

01.01.2006

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 11/2001 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 630/2004 Sb., se mění takto:

01.03.2006

1. § 7a se včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje.

01.01.2006

2. V § 13d písm. l) se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.03.2006

3. V § 13e se odstavec 3 zrušuje.

01.03.2006

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2006

4. V § 14 odst. 5 a § 15 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

5. Poznámka pod čarou č. 5l zní:

01.01.2006

"5l) Například § 63 odst. 3 písm. h) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.01.2006

Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

01.01.2006

Čl. XXIII

01.01.2006

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 357/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 7 odst. 1 písm. b) se v úvodní části textu za slovo "prokuristé" vkládají slova " , je-li prokura udělena, a členové dozorčí rady, je-li zřízena,".

01.01.2006

2. V § 7 odst. 1 písm. b) bod 5 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

01.01.2006

"5. splňují předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle zvláštního právního předpisu2).

01.01.2006

2) § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.".

01.01.2006

3. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 6, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

01.01.2006

"6. splňují předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zvláštního zákona2a).

01.01.2006

2a) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

4. V § 7 odst. 3 se za slova "ve lhůtě do 30 dnů" vkládají slova "od provedení změny" a na konci textu odstavce se doplňují slova " , v dozorčí radě nebo v osobě prokuristy".

01.01.2006

5. § 8 zní:

01.01.2006

"§ 8

01.01.2006

Za citlivou činnost podle zvláštního zákona2a) se považuje

01.01.2006

a) výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem,

01.01.2006

b) výkon funkce prokuristy u právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem,

01.01.2006

c) výkon funkce člena dozorčí rady právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem.".

01.01.2006

6. V § 9 odst. 1 písm. b) se za slova "právnické osoby" vkládají slova "a prokuristy, je-li prokura udělena," a na konci textu písmene se doplňují slova " , jakož i jména, trvalý pobyt a rodná čísla členů dozorčí rady, je-li zřízena".

01.01.2006

7. V § 9 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

01.01.2006

"c) doklady o státním občanství, trvalém pobytu, výpisy z evidence Rejstříku trestů ne staršími 3 měsíců, čestným prohlášením o způsobilosti k právním úkonům, osvědčením o splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle zvláštního právního předpisu3) a dokladem o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby pro výkon citlivé činnosti nebo osvědčením fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné nebo vyšším, vydanými podle zvláštního zákona2a), u členů statutárního orgánu právnické osoby, prokuristů, je-li prokura udělena, a členů dozorčí rady, je-li zřízena,

01.01.2006

3) § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.".

01.01.2006

Čl. XXIV

01.01.2006

Přechodné ustanovení

01.01.2006

Právnické osoby, které jsou držiteli povolení pro zahraniční obchod s vojenským materiálem a zřídily dozorčí radu, jsou povinny předložit ministerstvu pro každého člena dozorčí rady doklady podle § 7 odst. 1 písm. b) do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2006

Změna zákona o zeměměřictví

01.01.2006

Čl. XXV

01.01.2006

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 11 odst. 1 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

2. Poznámka pod čarou č. 11 zní:

01.01.2006

"11) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

01.01.2006

Změna atomového zákona

01.01.2006

Čl. XXVI

01.01.2006

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1c zní:

01.01.2006

"§ 2a

01.01.2006

Citlivé činnosti

01.01.2006

Za citlivé činnosti se podle zvláštního právního předpisu1c) považují

01.01.2006

a) v oblasti organizace a řízení na jaderném zařízení

01.01.2006

1. organizace a řízení provozu jaderného zařízení,

01.01.2006

2. organizace nebo řízení činností podle vnitřního havarijního plánu nebo havarijního řádu,

01.01.2006

3. organizace nebo řízení činnosti úložišť radioaktivních odpadů,

01.01.2006

4. směnové řízení jaderné elektrárny včetně jednotlivých energetických bloků,

01.01.2006

5. směnové řízení výzkumného jaderného reaktoru,

01.01.2006

b) v oblasti nakládání s jadernými materiály zařazenými do I. nebo II. kategorie z hlediska fyzické ochrany

01.01.2006

1. evidence a kontrola jaderných materiálů,

01.01.2006

2. řízení nebo kontrola manipulace s jadernými materiály,

01.01.2006

3. řízení nebo kontrola skladování jaderných materiálů,

01.01.2006

4. organizování přeprav jaderných materiálů,

01.01.2006

5. organizování přeprav zdrojů ionizujícího záření vyžadujících povolení Úřadu,

01.01.2006

c) v oblasti zajišťování fyzické ochrany jaderných materiálů nebo jaderných zařízení

01.01.2006

1. řízení nebo kontrola fyzické ostrahy jaderných materiálů nebo jaderných zařízení,

01.01.2006

2. řízení nebo kontrola obsluhy a zajištění provozu řídícího centra a obsluha řídícího centra technického systému fyzické ochrany,

01.01.2006

3. řízení nebo kontrola údržby a opravy technického systému fyzické ochrany a jeho komponent.

01.01.2006

1c) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

2. V § 17 odst. 1 písmeno i) zní:

01.01.2006

"i) zajistit výkon stanovených činností pouze osobami splňujícími podmínky zvláštní odborné způsobilosti a zdravotně a psychicky způsobilými a zajistit výkon citlivé činnosti podle § 2a osobou bezpečnostně způsobilou podle zvláštního právního předpisu1c),".

01.01.2006

3. Poznámky pod čarou č. 9 a 9a se zrušují.

01.01.2006

4. V § 18 odst. 1 písm. l) a § 39 odst. 2 větě třetí se slovo "předpisu9)" nahrazuje slovem "předpisu1c)" a slova "dle zvláštního právního předpisu9a)" se nahrazují slovy "podle § 2a".

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2006

Změna zákona o civilním letectví

01.01.2006

Čl. XXVII

01.01.2006

V zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se za § 86 vkládá nový § 86a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5b a 5c zní:

01.01.2006

"§ 86a

01.01.2006

Citlivé činnosti

01.01.2006

Citlivou činností podle zvláštního právního předpisu5b), týkající se civilního letectví, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu nebo jiného důležitého zájmu státu, je na letištích určených k obchodní letecké dopravě

01.01.2006

a) řízení činností k zajišťování ochrany civilního letectví před protiprávními činy,

01.01.2006

b) provádění osobních prohlídek a prohlídek zavazadel a přepravovaného nákladu podle § 86 odst. 1,

01.01.2006

c) provádění bezpečnostních předletových kontrol letadel a zajišťování ostrahy letišť,

01.01.2006

d) provádění kontrolní činnosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy,

01.01.2006

e) činnost člena letištního výboru pro bezpečnost zřizovaného podle mezinárodní smlouvy5c),

01.01.2006

f) nastavování citlivosti detekčních systémů a provádění jejich údržby, nebo

01.01.2006

g) podnikání a činnosti vykonávané v pracovním, služebním nebo obdobném poměru nebo při dodávání zboží nebo služeb na palubu letadel ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru určeném provozovatelem letiště, bez doprovodu osoby určené provozovatelem letiště, která splňuje požadavky pro výkon citlivé činnosti podle zvláštního právního předpisu5b).

01.01.2006

5b) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

01.01.2006

5c) Úmluva o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944 (Chicagská úmluva), uveřejněná pod č. 147/1947 Sb.".

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

01.01.2006

Změna zákona o právu na informace o životním prostředí

01.01.2006

Čl. XXVIII

01.01.2006

V § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 6/2005 Sb., se slovo "skutečností5)" nahrazuje slovem "informací5)".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

01.01.2006

"5) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

01.01.2006

Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností

01.01.2006

Čl. XXIX

01.01.2006

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 386/2004 Sb., zákona č. 190/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 220/2005 Sb. a zákona č. 290/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. § 1 se zrušuje.

01.01.2006

2. Část první se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 19 zrušuje.

01.01.2006

3. Část druhá se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 20 a 21 zrušuje.

01.01.2006

4. V § 89 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2006

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

01.01.2006

Čl. XXX

01.01.2006

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 7 se v nadpisu slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací" a v textu se slovo "skutečnost" nahrazuje slovem "informaci".

01.01.2006

2. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

01.01.2006

"4) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o ozbrojených silách České republiky

01.01.2006

Čl. XXXI

01.01.2006

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 7 odst. 5 se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".

01.01.2006

2. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

01.01.2006

"7) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 12 občanského zákoníku.".

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2006

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

01.01.2006

Čl. XXXIII

01.01.2006

V § 49 odst. 5 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace" a slovo "skutečností" se nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.2006

Změna zákona o prevenci závažných havárií

01.01.2006

Čl. XXXIV

01.01.2006

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 82/2004 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 13 odst. 3 se slovo "skutečností13c)" nahrazuje slovem "informací13c)".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 13c zní:

01.01.2006

"13c) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

2. V § 13 odst. 4 se slovo "skutečností13c)" nahrazuje slovem "informací13c)".

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv

01.01.2006

Čl. XXXVI

01.01.2006

V zákoně č. 18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2006

Změna zákona o poštovních službách

01.01.2006

Čl. XXXVII

01.01.2006

V zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 95/2005 Sb., se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2006

Změna zákona, kterým se mění občanský soudní řád a některé další zákony

01.01.2006

Čl. XXXVIII

01.01.2006

V zákoně č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., se část devátá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2006

Změna zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení

01.01.2006

Čl. XXXIX

01.01.2006

V § 16 odst. 1 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, se slovo "skutečnostmi8)" nahrazuje slovem "informacemi8)".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

01.01.2006

8) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků

01.01.2006

Čl. XL

01.01.2006

Zákon č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

01.01.2006

1. V § 12 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

2. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

01.01.2006

"6) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o ochraně osobních údajů

01.01.2006

Čl. XLI

01.01.2006

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 37 písm. c) se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".

01.01.2006

2. Poznámka pod čarou č. 31 zní:

01.01.2006

"31) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2006

Změna zákona o obcích

01.01.2006

Čl. XLII

01.01.2006

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 13 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

2. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

01.01.2006

"4) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2006

Změna zákona o krajích

01.01.2006

Čl. XLIII

01.01.2006

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 15 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

2. V § 61 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.

01.01.2006

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena f) až h).

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2006

Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

01.01.2006

Čl. XLV

01.01.2006

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 16 odst. 1 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

2. Poznámka pod čarou č. 13 zní:

01.01.2006

"13) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu

01.01.2006

Čl. XLVI

01.01.2006

Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, se mění takto:

01.01.2006

1. V § 6 odst. 2 písm. c) se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

2. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

01.01.2006

"3) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2006

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

01.01.2006

Čl. XLVII

01.01.2006

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 3 odst. 3 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

01.01.2006

"d) Národním bezpečnostním úřadem, zpravodajskou službou nebo Ministerstvem vnitra při provádění bezpečnostního řízení a vedení evidencí podle zvláštního zákona5),

01.01.2006

5) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

2. V § 3 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.01.2006

"(6) Zákon se rovněž nevztahuje na informační systémy veřejné správy nakládající s utajovanými informacemi5).".

01.01.2006

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

01.01.2006

3. V § 7 odst. 1 se slova "§ 3 odst. 7" nahrazují slovy "§ 3 odst. 8".

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2006

Změna zákona, kterým se mění zákon o Policii České republiky, zákon o ochraně utajovaných skutečností a zákon o provozu na pozemních komunikacích

01.01.2006

Čl. XLVIII

01.01.2006

V zákoně č. 60/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2006

Změna zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením

01.01.2006

Čl. XLIX

01.01.2006

Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 349/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 7 odst. 3 písm. d) se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

2. V § 21 odst. 1 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

01.01.2006

3. Poznámka pod čarou č. 10 zní:

01.01.2006

"10) § 74 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2006

Změna vodního zákona

01.01.2006

Čl. L

01.01.2006

V § 21 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o soudech a soudcích

01.01.2006

Čl. LI

01.01.2006

V § 123 odst. 1 písm. n) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb., se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2006

Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

01.01.2006

Čl. LII

01.01.2006

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 12 odst. 3 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

2. Poznámka pod čarou č. 14 zní:

01.01.2006

"14) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

3. V § 17 odst. 6 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2006

Změna soudního řádu správního

01.01.2006

Čl. LIII

01.01.2006

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb. a zákona č. 357/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 28 písm. g) a § 49 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

2. V § 45 odst. 3, § 45 odst. 6 a § 49 odst. 2 a 6 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

01.01.2006

3. V § 45 odst. 6 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2006

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního

01.01.2006

Čl. LIV

01.01.2006

V zákoně č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se část čtrnáctá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

01.01.2006

Čl. LVI

01.01.2006

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 18 odst. 8 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

01.01.2006

2. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

01.01.2006

"7) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, obchodní zákoník.".

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2006

Změna zákona č. 310/2002 Sb.

01.01.2006

Čl. LVII

01.01.2006

V zákoně č. 310/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 436/2003 Sb., se část první včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2006

Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

01.01.2006

Čl. LVIII

01.01.2006

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se část padesátá čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

01.01.2006

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

01.01.2006

Čl. LIX

01.01.2006

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 13 odst. 1 písm. g), § 25 odst. 1 písm. b) a § 32 odst. 1 písm. b) se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".

01.01.2006

2. V § 42 odst. 2 a 3 se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".

01.01.2006

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona, kterým se mění zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

01.01.2006

Čl. LX

01.01.2006

V zákoně č. 436/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 127/2005 Sb., se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2006

ČÁST ŠEDESÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu

01.01.2006

Čl. LXI

01.01.2006

Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 6 odst. 7 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích".

01.01.2006

2. Poznámka pod čarou č. 5a zní:

01.01.2006

"5a) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2006

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

01.01.2006

Čl. LXIII

01.01.2006

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění zákona č. 669/2004 Sb., se část dvacátá devátá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2006

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2006

Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

01.01.2006

Čl. LXIV

01.01.2006

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se mění takto:

01.01.2006

1. V § 6 odst. 1 písm. b) se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".

01.01.2006

2. Poznámka pod čarou č. 18 zní:

01.01.2006

"18) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2006

Změna zákona o zaměstnanosti

01.01.2006

Čl. LXV

01.01.2006

V § 138 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2006

Změna zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

01.01.2006

Čl. LXVI

01.01.2006

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, se mění takto:

01.01.2006

1. V § 13 odst. 1 se slovo "skutečnosti2)" nahrazuje slovem "informace2)".

01.01.2006

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

01.01.2006

"2) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

01.01.2006

2. V § 53 odst. 3 a 5 a § 68 odst. 2 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

01.01.2006

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2006

Změna správního řádu

01.01.2006

Čl. LXVII

01.01.2006

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, se mění takto:

01.01.2006

1. V § 17 odst. 3 a § 49 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

01.01.2006

2. V § 38 odst. 6 se slova "utajované skutečnosti" nahrazují slovy "utajované informace".

01.01.2006

3. V § 55 odst. 2 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích".


01.01.2006

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2006

ÚČINNOST

01.01.2006

Čl. LXVIII

01.01.2006

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. XXII bodů 1 a 3, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2006, a čl. LV bodů 2 až 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.


01.01.2006

Zaorálek v. r.

01.01.2006

Klaus v. r.

01.01.2006

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru