PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 392/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 136/2005
Platnost od 27.09.2005
Účinnost od 27.09.2005
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
27.09.2005

392

27.09.2005

ZÁKON

27.09.2005

ze dne 19. srpna 2005,

27.09.2005

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

27.09.2005

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


27.09.2005

ČÁST PRVNÍ

27.09.2005

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

27.09.2005

Čl. I

27.09.2005

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto:

27.09.2005

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

27.09.2005

"§ 1

27.09.2005

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

27.09.2005

a) práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,

27.09.2005

b) soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc.

27.09.2005

1) Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států o kosmetických výrobcích, ve znění směrnice Komise 2003/80/ES ze dne 5. září 2003, kterou se stanoví symbol pro údaj označující trvanlivost kosmetických prostředků v příloze VIIIa směrnice Rady 76/768/EHS.
Směrnice Komise 80/1335/EHS ze dne 22. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států o analytických metodách nezbytných pro kontrolu složení kosmetických výrobků, ve znění směrnice Komise 96/45/EHS ze dne 2. července 1996 o metodách analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků.
Rozhodnutí Komise 96/335/ES ze dne 8. května 1996, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích.
Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.
Směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupání, ve znění směrnice 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 ke standardizaci a racionalizaci zpráv o zavádění určitých směrnic vztahujících se k životnímu prostředí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci.
Směrnice Rady 83/477/EHS ze dne 19. září 1983 o ochraně pracovníků před riziky vystavení azbestu při práci, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/18/ES ze dne 27. března 2003.
Směrnice Rady 93/43/EHS ze dne 14. června 1993 o hygieně potravin.
Směrnice Rady 89/109/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2004/19/ES ze dne 1. března 2004, kterou se doplňuje směrnice 2002/72/ES týkající se plastů a výrobků z plastů přicházejících do styku s potravinami.
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2119/98/ES ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství.
Rozhodnutí Evropské komise ze dne 17. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/96/EC ve věci stanovení surveillance vybraných infekcí.".

27.09.2005

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 2, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

27.09.2005

2. V § 2 odst. 11 se slova "výrobek, který hodlá uvést na trh nebo do oběhu" nahrazují slovy "či objednala výrobek, který hodlá uvést na trh nebo do oběhu4c) pod svým jménem", za slovo "firmu" se vkládá slovo ", název" a za slovo "nestanoví-li" se vkládají slova "přímo použitelný předpis Evropských společenství nebo".

27.09.2005

Poznámka pod čarou č. 4c zní:

27.09.2005

"4c) § 2 písm. p) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb.".

27.09.2005

3. V § 3 odst. 2 na konci písmena d) se za slovo "zařízení" vkládají slova ", zařízení stravovacích služeb".

01.10.2005

4. V § 3 odstavec 3 zní:

01.10.2005

"(3) Teplá voda dodávaná jako součást podnikatelské činnosti osoby nebo jiné činnosti právnické osoby musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem; za splnění této povinnosti odpovídá výrobce teplé vody. Teplou vodu dodávanou potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem6a), které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody, může výrobce vyrobit jen z vody pitné. Je-li nedodržení hygienického limitu teplé vody způsobeno vnitřním vodovodem6a) nebo jeho údržbou a jde o stavbu, v níž je teplá voda dodávána veřejnosti, postupují výrobce teplé vody, odběratel a další osoby v obdobném postavení obdobně podle § 4 odst. 5 vět čtvrté a páté.".

01.10.2005

5. V § 3a odst. 6 se na konci doplňují slova "a hodnocení zdravotních rizik podle § 2 odst. 2".

27.09.2005

6. V § 3a odst. 8 větě první se za slova "informovat o" vkládají slova "povolení podle § 3 odst. 4 vět první a druhé a o jeho podmínkách, o".

27.09.2005

7. V § 4 odst. 3 větě první se slova "místa odběru vzorků" nahrazují slovy "způsob stanovení míst odběru vzorků".

27.09.2005

8. V § 5 odst. 2 větě první se za slova "zajistit u" vkládají slova "držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo u".

27.09.2005

9. V § 6 odst. 1 větě první se za slova "pro veřejnost" vkládají slova ", a související provozní plochy s vybavením".

27.09.2005

10. V § 6 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

27.09.2005

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

27.09.2005

11. V § 6 odst. 3 písm. a) se slova "dodržení povinnosti podle písmene a), její hodnocení" nahrazují slovy "jakosti vody ke koupání upravené prováděcím právním předpisem".

27.09.2005

12. V § 6 odst. 3 písm. c) se za slova "úpravy vody" vkládají slova "umělého koupaliště nebo sauny, popřípadě koupaliště ve volné přírodě, je-li v něm voda upravována".

27.09.2005

13. V § 6 odst. 3 písm. d) se slovo "b)" nahrazuje slovem "a)".

27.09.2005

14. V § 6 odst. 4 se vkládá nové písmeno a), které zní:

27.09.2005

"a) zajistit, aby voda v bazénu umělého koupaliště nebo sauny vyhovovala hygienickým limitům ukazatelů jakosti upraveným prováděcím právním předpisem a voda ve sprchách umělého koupaliště nebo sauny splňovala požadavky podle § 3 odst. 3,".

27.09.2005

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).

27.09.2005

15. V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

27.09.2005

"(6) Osoba provozující koupaliště ve volné přírodě je povinna v případě, že jakost vody ke koupání nevyhovuje stanoveným hygienickým limitům, zřetelně označit koupaliště informací o této skutečnosti. Osoba provozující umělé koupaliště nebo saunu je povinna v případě, že voda v umělém koupališti nebo sauně nevyhovuje stanoveným hygienickým limitům, provoz umělého koupaliště nebo sauny do doby odstranění závady zastavit.".

27.09.2005

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

27.09.2005

16. V § 6 odstavec 7 zní:

27.09.2005

"(7) Povinnosti uvedené v odstavci 3 písm. a) a d) a v odstavci 5 má i osoba, která provozuje ve stavbách a zařízeních na pozemcích sousedících s povrchovými vodami využívanými ke koupání fyzických osob živnost provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, hostinskou živnost, v jejímž rámci jsou poskytovány ubytovací služby, nebo ubytovací služby v ubytovacích zařízeních, s výjimkou osob poskytujících ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci8b), a v reklamě nebo jiné nabídce svých služeb spotřebiteli uvádí tuto možnost koupání v povrchových vodách využívaných ke koupání.".

27.09.2005

17. V § 6 odst. 8 se za slova "Ministerstvo životního prostředí" vkládají slova "ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví".

27.09.2005

18. V § 7 odst. 1 se slova "Základní a střední školy9), předškolní a školská zařízení zařazená do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení10), s výjimkou školní knihovny a pedagogicko-psychologické poradny," nahrazují slovy "Školy a školská zařízení9) zapsaná do školského rejstříku10), s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování," a slova "a úklid" se nahrazují slovy ", úklid a nakládání s prádlem".

27.09.2005

Poznámky pod čarou č. 9 a 10 znějí:

27.09.2005

"9) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

27.09.2005

10) § 7 odst. 6 a § 141 zákona č. 561/2004 Sb.".

27.09.2005

19. V § 7 odst. 2 se slova ", popřípadě způsob nakládání s prádlem" zrušují.

27.09.2005

20. V § 8 odst. 2 větě první se slovo "pořádá" nahrazuje slovy "přijala děti na".

27.09.2005

21. V § 8 se odstavec 5 zrušuje.

27.09.2005

22. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Základní škola a předškolní zařízení" nahrazují slovy "Mateřská škola a základní škola".

27.09.2005

23. V § 9 odst. 3 se slova "předškolnímu zařízení" nahrazují slovy "mateřské škole".

27.09.2005

24. V § 9 odst. 4 se slova "Základní škola a předškolní zařízení," nahrazují slovy "Mateřská a základní škola,".

27.09.2005

25. V § 10 odst. 2 se slova "vysílajícímu předškolnímu zařízení," nahrazují slovy "vysílající mateřské škole,".

27.09.2005

26. V § 10 odst. 3 se slovo "předpoklady" nahrazuje slovy "požadavky stanovené", slova "(§ 19)" se nahrazují slovy "v § 19 odst. 2 a odst. 3 větě první" a na konci odstavce 3 se doplňuje věta "Při prověřování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví postupuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 19 odst. 3.".

27.09.2005

27. V nadpisu pod § 11 se slova "školy a předškolního zařízení," nahrazují slovy "a mateřské školy,".

27.09.2005

28. V § 11 odst. 1 se slova "škola a předškolní zařízení," nahrazují slovy "nebo mateřská škola,".

01.10.2005

29. V § 19 odst. 1 se za slova "úpraven vod" vkládají slova "a vodovodů6a)" .

01.10.2005

30. V § 19 odst. 2 větě první se za slova "potravinami nebo pokrmy," vkládají slova "fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů6a) do přímého styku s vodou", za slova "kosmetickými prostředky," se vkládají slova "jejich ingrediencemi (§ 28 odst. 1)" a slova "upravovanou vodou" se zrušují.

27.09.2005

31. V § 24 odst. 1 písm. a) se slova "na zdravotní nezávadnost, jakost, čistotu a značení," zrušují.

27.09.2005

32. V § 24 odst. 1 písmeno g) zní:

27.09.2005

"g) dodržovat při odběru a uchovávání vzorků pokrmů postup upravený prováděcím právním předpisem,".

01.10.2005

33. V § 24 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

01.10.2005

"l) zajistit pro zaměstnance vykonávající činnosti epidemiologicky závažné pravidelné proškolování k získání a udržení znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví; o provedených školeních vést záznam.".

27.09.2005

34. V § 25 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 27b zní:

27.09.2005

"a) materiály a předměty určené pro styk s potravinami upravené přímo použitelným předpisem Evropských společenství27b),

27.09.2005

27b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.".

27.09.2005

35. V nadpisu pod § 26 se za slovo "dovozce" vkládá slovo ", prodávajícího".

27.09.2005

36. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "je povinen" vkládají slova ", pokud přímo použitelný předpis Evropských společenství nestanoví jinak,".

27.09.2005

37. V § 26 odst. 1 písm. d) se číslo "4" nahrazuje číslem "5".

27.09.2005

38. V § 26 odst. 2 se slovo "Dovozce" nahrazuje slovy "Pokud přímo použitelný předpis Evropských společenství nestanoví jinak, dovozce".

27.09.2005

39. V § 26 odst. 2 se na konci doplňují věty "Dovozce může proti opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví vydanému podle písmene b) podat do 3 dnů ode dne jeho doručení nebo ústního oznámení písemně námitky; o ústním oznámení opatření učiní orgán ochrany veřejného zdraví zápis, jehož kopii vydá dovozci. O podaných námitkách rozhodne nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví do 30 dnů ode dne jejich doručení. Na základě námitek nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví vydané opatření změní nebo zruší anebo námitky zamítne a opatření potvrdí. Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání.".

27.09.2005

40. V § 26 odst. 3 se před větu první vkládá věta "Distributor4a) nesmí distribuovat ty předměty běžného užívání podle § 25 odst. 1 písm. c) a d) uvedené na trh, které nejsou v souladu s tímto zákonem značeny a vybaveny písemným prohlášením, návodem k použití, popřípadě obsluze a čištění."

27.10.2005

a na konci odstavce se doplňuje věta "Předměty běžného užívání s prošlým datem minimální trvanlivosti je prodávající29a) povinen umístit odděleně a zřetelně označit údajem o skončení doby minimální trvanlivosti; tyto výrobky smí prodávat jen, jsou-li bezpečné26a).".

27.10.2005

Poznámka pod čarou č. 29a zní:

27.10.2005

"29a) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.".

27.09.2005

41. V § 26 odst. 4 větě druhé se slova "výrobku, který je ve svém konečném stavu určen pro styk s potravinami nebo pokrmy, nebo je ve styku s potravinami nebo pokrmy a je pro tento účel určen" nahrazují slovy "předmětu určeného pro styk s potravinami" a na konci druhé a třetí věty se doplňují slova ", pokud přímo použitelný předpis Evropských společenství nestanoví jinak".

27.09.2005

42. V § 26 odst. 5 větě druhé se za slova "konečného výrobku" vkládají slova ", popřípadě i způsob užití látky", ve větě třetí se za slova "rozsahem značení" vkládají slova "a způsobem užití látky" a slova "ten je povinen způsob a rozsah značení dodržet i na obalu konečného výrobku" se nahrazují slovy "ten je povinen dodržet způsob užití látky a způsob a rozsah jejího značení na obalu konečného výrobku".

27.09.2005

43. V § 26 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

27.09.2005

"(6) O povoleních vydaných podle odstavců 4 a 5 informuje Ministerstvo zdravotnictví nejdéle do 2 měsíců ode dne jejich vykonatelnosti ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropských společenství. Před uplynutím období, na které bylo povolení uděleno, může Ministerstvo zdravotnictví podat Komisi Evropských společenství žádost o zahrnutí látky do seznamu povolených látek. V žádosti uvede podklady, na jejichž základě vydalo povolení. Nevyhoví-li Komise Evropských společenství žádosti o zahrnutí látky do seznamu povolených látek, zaniká povolení Ministerstva zdravotnictví vydané podle odstavců 4 a 5 dnem, kdy bylo rozhodnutí Komise Evropských společenství oznámeno Ministerstvem zdravotnictví výrobci nebo dovozci uvedenému v odstavci 4. Týká-li se takové rozhodnutí Komise Evropských společenství i použití látky, postupuje Ministerstvo zdravotnictví při stanovení nebezpečnosti výrobku podle § 80 odst. 6.

27.09.2005

(7) Žádost podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství27b) o povolení nové látky dosud neuvedené na seznamu látek, jejichž užití při výrobě materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami je povoleno, jakož i žádost o změnu povolení vydaného podle tohoto přímo použitelného předpisu Evropských společenství se podává u Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze (§ 86 odst. 2).".

27.09.2005

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.

27.09.2005

44. V § 26 odstavec 10 zní:

27.09.2005

"(10) Hygienické požadavky uvedené v odstavcích 1 až 3 se vztahují i na předměty běžného užívání uvedené v § 25 písm. d) nabízené jako použité. Na tyto předměty běžného užívání se však nevztahují požadavky uvedené v odstavci 1 písm. b) části textu za středníkem a písm. d). Jen výrobky splňující tyto požadavky může prodávající29a) prodávat spotřebiteli nebo distributor nabízet k uvedení do provozu4a).".

27.09.2005

45. V nadpisu nad § 27 se slova "výrobu a dovoz kosmetických prostředků" nahrazují slovy "vývoj, výrobu, uvedení na trh, distribuci a dovoz kosmetických prostředků" a nadpis pod § 27 se zrušuje.

27.09.2005

46. V § 27 odst. 1 větě první se slovo "jméno" nahrazuje slovem "firmu" a na konci odstavce se doplňuje věta "Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví je oprávněn zajistit sběr a poskytování těchto informací o látkách obsažených v kosmetickém prostředku prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby nebo organizační složky státu.".

27.09.2005

47. V § 27 odst. 2 se věta první nahrazuje větami "Výrobce nebo dovozce je pro kontrolní účely povinen uschovávat na adrese uvedené podle prováděcího právního předpisu na obalu kosmetického prostředku29b) údaje o kosmetickém prostředku, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem29c). Jsou-li tyto údaje uchovávány na území České republiky, musí být uvedeny v českém jazyce. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví však může na žádost výrobce nebo dovozce povolit, aby dokumentace byla v jiném, tomuto orgánu srozumitelném jazyce.".

27.09.2005

Poznámky pod čarou č. 29b a 29c znějí:

27.09.2005

"29b) § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb. a vyhlášky č. 444/2004 Sb.

27.09.2005

29c) § 3 vyhlášky č. 26/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 444/2004 Sb.".

27.09.2005

48. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 29d a 29e zní:

27.09.2005

"(3) Výrobce nebo dovozce je dále povinen, bez dotčení ochrany obchodního tajemství a práva duševního vlastnictví, zajistit, aby na adrese uvedené podle prováděcího právního předpisu na obalu kosmetického prostředku29b) byly veřejnosti snadno dostupné údaje o

27.09.2005

a) kvalitativním složení kosmetického prostředku; u parfémů a parfémových kompozic i údaje o složení, názvu, kódovém čísle složení a dodavateli,

27.09.2005

b) kvantitativním složení, pokud jde o obsah nebezpečných chemických látek29d), a

27.09.2005

c) o nežádoucích účincích kosmetického prostředku na fyzické osoby plynoucích z používání kosmetického prostředku;

27.09.2005

snadný přístup veřejnosti k těmto údajům může být zajištěn jakýmikoli prostředky, včetně elektronických29e).

27.09.2005

29d) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, ve znění nařízení vlády č. 258/2001 Sb.

27.09.2005

29e) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/15/ES ze dne 27. února 2003, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.".

27.09.2005

49. Nadpis pod § 28 se zrušuje.

27.09.2005

50. V § 28 odst. 1 větě první se za slovo "výrobce" vkládají slova "nebo dovozce, jde-li o první dovoz finálního kosmetického prostředku,", za slova "ve značení" se vkládá slovo "finálního" a za slova "ve složení" se vkládá slovo "finálního".

27.09.2005

51. V § 28 odst. 2 větě první se za slovo "výrobce" vkládají slova "nebo dovozce uvedený v odstavci 1", za slova "na obalu" se vkládá slovo "finálního" a na konci odstavce se doplňuje věta "Registrační číslo tvoří 7 číslic, z nichž první dvě číslice označují rok povolení, druhé dvě číslice kód přiřazený České republice jako členskému státu Evropské unie a poslední tři číslice přidělí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.".

27.09.2005

52. V § 28 odst. 3 větě druhé se za slovo "výrobce" vkládají slova "nebo dovozce uvedeného v odstavci 1" a ve větě třetí se za slovo "výrobce" vkládají slova "nebo dovozce uvedený v odstavci 1".

27.09.2005

53. V § 28 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo "Výrobce" vkládají slova "nebo dovozce uvedený v odstavci 1" a v písmenu b) se za slovo "názvu" vkládá slovo "finálního".

27.09.2005

54. V § 28 odst. 5 se za slovy "odstavce 4," slovo "nebo" zrušuje, za slova "ochrana veřejného zdraví" se vkládají slova "nebo tak rozhodne příslušný orgán Evropských společenství" a za slovo "výrobci" se vkládají slova "nebo dovozci uvedenému v odstavci 1".

27.09.2005

55. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:

27.09.2005

"§ 28a

27.09.2005

(1) Ministerstvo zdravotnictví informuje o svých rozhodnutích podle § 28, kterými povolilo neuvedení ingredience ve složení finálního kosmetického prostředku nebo prodloužilo platnost takových rozhodnutí, ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropských společenství. V informaci uvede obchodní firmu žadatele a jeho sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, název kosmetických prostředků, obsahujících přísadu, pro niž bylo neuvedení ingredience ve značení povoleno, a registrační číslo podle § 28 odst. 2. Na žádost Komise Evropských společenství nebo členského státu Evropské unie jim Ministerstvo zdravotnictví zašle kopii spisového materiálu obsahujícího žádost o utajení a vydaná rozhodnutí.

27.09.2005

(2) Ministerstvo zdravotnictví informuje dále ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropských společenství o svých rozhodnutích, kterými zamítlo žádost podle § 28 odst. 1 nebo odňalo povolení podle § 28 odst. 5.

27.09.2005

(3) Ministerstvo zdravotnictví je povinno zajistit, aby údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 nebyly nepřípustným způsobem zveřejněny. Orgány ochrany veřejného zdraví uznávají rozhodnutí o povolení neuvedení ingrediencí kosmetických prostředků nebo o prodloužení doby utajení ingrediencí přijatá příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie.".

27.09.2005

56. Nadpis pod § 29 se zrušuje.

27.09.2005

57. V § 29 odst. 1 větě první se za slovo "bezpečných26a)" vkládá slovo "finálních", za slovo "značení" se vkládá slovo "finálního" a na konci odstavce se doplňuje věta "Fyzickou osobu s touto odbornou způsobilostí musí stanovit i dovozce, který hodlá uvést na trh dovezený finální kosmetický prostředek.".

27.09.2005

58. V § 29 odstavec 2 zní:

27.09.2005

"(2) Výrobce nebo dovozce je povinen před uvedením finálního kosmetického prostředku na trh zajistit hodnocení jeho bezpečnosti pro zdraví fyzických osob. K tomuto účelu musí vzít v úvahu všeobecný toxikologický profil ingrediencí, jejich chemickou strukturu a hladinu expozice fyzických osob; zejména musí zohlednit specifické expoziční charakteristiky míst, na které bude finální kosmetický prostředek aplikován, a specifické expoziční charakteristiky populace fyzických osob, pro které je finální kosmetický prostředek určen. Dále musí provést specifické zhodnocení bezpečnosti finálních kosmetických prostředků určených pro děti ve věku do 3 let a finálních kosmetických prostředků určených výhradně pro vnější intimní hygienu. Hodnocení musí být provedeno podle zásad správné laboratorní praxe pro zkoušení chemických látek30). Hodnocením finálního kosmetického prostředku může výrobce nebo dovozce pověřit pouze fyzickou osobu, která má ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti lékařství, farmacie nebo chemie nebo v příbuzných oborech a zaměření na toxikologii; to neplatí, je-li výrobce nebo dovozce sám fyzickou osobou s touto kvalifikací.".

27.09.2005

59. V § 29 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 30a zní:

27.09.2005

"(3) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci České republiky nebo členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu30a).

27.09.2005

30a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.".

27.09.2005

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

27.09.2005

60. V § 29 odst. 4 se věta první nahrazuje větami "Je-li stejný kosmetický prostředek vyráběn na více místech v rámci území Evropských společenství, může výrobce zvolit jediné místo výroby, kde budou údaje o hodnocení bezpečnosti finálního kosmetického prostředku v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem29c) uchovávány. Výrobce je povinen označit takto zvolené místo, bude-li o to pro kontrolní účely příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví požádán. Údaje musí být snadno dostupné, a je-li zvoleným místem území České republiky, musí být uvedeny v českém jazyce. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví však může na žádost výrobce povolit, aby dokumentace byla dostupná v jiném, tomuto orgánu srozumitelném jazyce.".

27.09.2005

61. V § 29 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 29f znějí:

27.09.2005

"(5) Výrobce nebo dovozce může využít možnosti uvést na obalu finálního kosmetického prostředku nebo v jakémkoli dokumentu, poznámce, na etiketě, kroužku nebo límcové etiketě, které finální kosmetický prostředek doprovázejí, skutečnost, že nebyly prováděny pokusy na zvířatech29f) pouze tehdy, pokud výrobce ani jeho dodavatelé neprováděli ani nezadali žádné pokusy na zvířatech29f) u prototypu kosmetického prostředku, finálního kosmetického prostředku nebo jeho ingrediencí, ani nepoužili ingredience, které byly pro účely vývoje nových kosmetických prostředků zkoušeny na zvířatech třetími osobami29e).

27.09.2005

(6) Výrobce, dovozce ani distributor nesmí při značení finálních kosmetických prostředků, jejich propagaci nebo nabízení k prodeji použít texty, názvy, obchodní značky, vyobrazení nebo symboly, které by přisuzovaly finálním kosmetickým prostředkům vlastnosti, které nemají.

27.09.2005

29f) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.".

27.09.2005

62. V § 30 odst. 3 větě první se slova "prostor určených pro zemědělské účely, lesů" nahrazují slovy "lesních a zemědělských pozemků32b)".

27.09.2005

Poznámka pod čarou č. 32b zní:

27.09.2005

"32b) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

27.09.2005

63. V § 31 odst. 1 se na konci doplňuje věta "Toto povolení se nevydá, stanoví-li příslušný orgán ochrany veřejného zdraví závazné podmínky provozu zdroje hluku nebo vibrací pro provoz zařízení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).".

27.09.2005

64. V § 31 odst. 3 větě poslední se slova "rozhodnout o vyvlastnění, popřípadě" zrušují.

27.09.2005

65. V § 32 se na konci věty první doplňují slova "pro chráněné prostory uvedené v § 3033c)".

27.09.2005

Poznámka pod čarou č. 33c zní:

27.09.2005

"33c) Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.".

27.09.2005

66. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který zní:

27.09.2005

"§ 32a

27.09.2005

Měření hluku v životním prostředí člověka podle tohoto zákona může provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci4a) nebo držitel autorizace podle § 83c.".

27.09.2005

67. V § 37 odst. 3 písmeno c) zní:

27.09.2005

"c) výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně,".

27.09.2005

68. V § 37 odst. 3 se písmeno e) zrušuje.

27.09.2005

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

27.09.2005

69. V § 37 odst. 6 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

27.09.2005

"d) tom, že práce druhé kategorie již není ve smyslu § 39 odst. 1 prací rizikovou.".

15.04.2006

70. V § 41 odst. 1 větě druhé se za slova "zahájením práce" vkládají slova "a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují" a na konci odstavce se doplňují věty "Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu podle vět první a druhé zaměstnavatel nemá, jde-li o práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu33d). Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu upraví prováděcí právní předpis.".

15.04.2006

Poznámka pod čarou č. 33d zní:

15.04.2006

"33d) Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. března 2003, kterou se mění směrnice Rady 83/477/EHS o ochraně pracovníků před riziky vystavení azbestu při práci.".

27.09.2005

71. V § 43 se slova "a) a písm. c)" nahrazují slovem "b)".

27.09.2005

72. V § 44a odst. 8 se slova "nebo 6" nahrazují slovy "nebo 7".

27.09.2005

73. V § 44b odst. 4 větě první se za slova "České republiky" vkládají slova ", popřípadě bydliště, jde-li o fyzickou osobu, která trvalý pobyt na území České republiky nemá".

27.09.2005

74. V § 44b se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 35j zní:

27.09.2005

"(5) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci České republiky nebo členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu30a). Pokud komise pro přezkoušení odborné způsobilosti uzná odbornou kvalifikaci podle odstavce 4 pouze částečně, je uchazeč oprávněn skládat rozdílovou zkoušku. U rozdílové zkoušky není uchazeč zkoušen z těch oblastí, uvedených v prováděcím právním předpisu35j), ve kterých mu byla uznána získaná odborná kvalifikace postupem podle věty první.

27.09.2005

35j) Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické.".

27.09.2005

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

27.09.2005

75. V § 45 odst. 1 větě první se slova "opatření přijatá orgány ochrany veřejného zdraví na základě tohoto zákona" nahrazují slovy "na základě zákona příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví".

27.09.2005

76. V § 46 odst. 1 větě druhé se slova "skupiny fyzických osob" nahrazují slovy "fyzické osoby".

27.09.2005

77. V § 47 odst. 1 úvodní části ustanovení a v písmenu b) se číslo "5" nahrazuje číslem "7".

27.09.2005

78. V § 47 se odstavec 4 zrušuje.

27.09.2005

79. V § 47a odst. 1 se na konci doplňuje věta "U osob umístěných ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a obdobných zařízeních provádějí očkování podle tohoto zákona také lékaři těchto zařízení.".

27.09.2005

80. V § 58 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem37c),".

27.09.2005

Poznámka pod čarou č. 37c zní:

27.09.2005

"37c) Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.".

27.09.2005

81. V § 58 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem37c),".

27.09.2005

82. V § 58 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem37c),".

27.09.2005

83. V § 58 odst. 5 větě první se za slova "odstavce 1 písm. b)" vkládají slova "nebo platné osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu odstavce 1 písm. c)" a na konci textu odstavce se doplňují slova "nebo platné osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. c)".

27.09.2005

84. V § 60 odst. 2 větě první se slovo "příslušný" zrušuje.

27.09.2005

85. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:

27.09.2005

"§ 60a

27.09.2005

(1) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci České republiky nebo členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu30a).

27.09.2005

(2) Pokud komise pro přezkoušení odborné způsobilosti uzná odbornou kvalifikaci podle § 58 odst. 1 až 4 pouze částečně, je uchazeč oprávněn skládat rozdílovou zkoušku.

27.09.2005

(3) U rozdílové zkoušky není uchazeč zkoušen z těch oblastí, uvedených v prováděcím právním předpisu37c), ve kterých mu byla uznána získaná odborná kvalifikace postupem podle odstavce 1. Ustanovení § 60 se použije obdobně.".

27.09.2005

86. V § 61 odst. 5 se na konci doplňují věty "Na tento postup se nevztahuje správní řád. Opatření, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, může orgán ochrany veřejného zdraví vyhlásit ústně a učinit o něm písemný zápis. Osoba oprávněná provozovat speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci může proti opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podat do 24 hodin od jeho doručení nebo ústního oznámení písemně námitky. Podání námitek nemá odkladný účinek. O podaných námitkách rozhoduje ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Na základě námitek opatření změní nebo zruší, anebo námitky zamítne a opatření potvrdí. Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání.".

27.09.2005

87. Za § 62 se vkládá nový § 62a, který včetně nadpisu zní:

27.09.2005

"§ 62a

27.09.2005

Epidemiologické šetření

27.09.2005

Příslušné orgány ochrany veřejného zdraví jsou oprávněny provádět epidemiologické šetření zaměřené zejména na ověření diagnózy a zjištění ohniska nákazy (§ 65 odst. 2). Osoby jsou povinny sdělit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jeho výzvu okolnosti důležité v zájmu epidemiologického šetření.".

27.09.2005

88. V § 64 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

27.09.2005

89. Za § 75 se vkládá nový § 75a, který včetně nadpisu zní:

27.09.2005

"§ 75a

27.09.2005

Systém epidemiologické bdělosti

27.09.2005

(1) Pro infekce způsobené Haemophilus influenzae b, chřipku, spalničky, dávivý kašel, nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu, legionelózu, meningokokové onemocnění a tuberkulózu se zavádí systém epidemiologické bdělosti (surveillance). Rozsah infekcí může být prováděcím právním předpisem rozšířen. Správním úřadem, který shromažďuje informace na tomto úseku a předává je do sítě Evropských společenství pro epidemiologický dozor a kontrolu infekčních onemocnění (dále jen "síť Společenství"), provádí výměnu nutných informací, organizuje systém včasného varování a reakce pro účely prevence a kontroly a provádí konzultace, je Ministerstvo zdravotnictví.

27.09.2005

(2) Orgány ochrany veřejného zdraví uvedené v § 78 písm. b) a c) jsou povinny shromažďovat údaje

27.09.2005

a) o prvotním nebo opakovaném výskytu infekcí uvedených v odstavci 1 a použitých kontrolních opatřeních,

27.09.2005

b) o vývoji epidemiologické situace, za kterou odpovídají z hlediska sběru informací,

27.09.2005

c) o neobvyklých epidemiologických skutečnostech a nových infekčních onemocněních neznámého původu,

27.09.2005

d) o všech podstatných skutečnostech v souvislosti s

27.09.2005

1. infekčními onemocněními uvedenými v odstavci 1,

27.09.2005

2. novými infekčními onemocněními neznámého původu v zemích, které nejsou členským státem Evropské unie,

27.09.2005

e) o existujících nebo navrhovaných mechanismech a postupech pro předcházení a kontrolu infekčních onemocnění, zejména v případech ohrožení veřejného zdraví,

27.09.2005

f) které by mohly pomoci členským státům Evropské unie koordinovat jejich úsilí o předcházení a kontrolu infekčních onemocnění včetně jakýchkoli přijatých opatření

27.09.2005

a předávat je Ministerstvu zdravotnictví, které je sdělí do sítě Společenství.

27.09.2005

(3) O charakteru a rozsahu opatření k předcházení infekčních onemocnění uvedených v odstavci 1 informuje Ministerstvo zdravotnictví před jejich přijetím za účelem koordinace úsilí o předcházení a kontrolu infekčních onemocnění síť Společenství a konzultuje prostřednictvím sítě Společenství s dalšími členskými státy Evropské unie a Komisí Evropských společenství charakter a rozsah plánovaných opatření; to neplatí, je-li potřeba chránit veřejné zdraví tak naléhavá, že konzultace znemožňuje. V takovém případě však Ministerstvo zdravotnictví informuje o přijatých opatřeních co nejdříve prostřednictvím sítě Společenství ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropských společenství.

01.07.2005

(4) Osoby poskytující péči (§ 15 odst. 1) jsou povinny v rozsahu prováděcího právního předpisu shromažďovat údaje o infekčních onemocněních zahrnutých do systému epidemiologické bdělosti a hlásit je způsobem a ve lhůtách upravených prováděcím právním předpisem příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Při laboratorní diagnostice, epidemiologickém šetření a stanovení druhu a způsobu provedení protiepidemických opatření při výskytu infekčních onemocnění zahrnutých do systému epidemiologické bdělosti jsou zdravotnická zařízení povinna postupovat podle prováděcího právního předpisu, popřípadě pokynů a opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Prováděcí právní předpis dále upraví základní charakteristiku, klinickou definici a klasifikaci infekčních onemocnění zahrnutých do systému epidemiologické bdělosti.".

27.09.2005

90. V § 76 písm. a) se za slova "na trh" vkládají slova "nebo do oběhu4c)".

27.09.2005

91. V § 76 písm. b) se slova "byl pozastaven oběh" nahrazují slovy "bylo pozastaveno uvádění do oběhu4c) nebo na trh, distribuce a prodej" a slova "do oběhu" se nahrazují slovy "k uvedení na trh nebo do oběhu4c), k distribuci a prodeji".

27.09.2005

92. V § 76 písm. c) se slova "do oběhu" nahrazují slovy "k uvedení na trh nebo do oběhu4c), k distribuci a prodeji".

27.09.2005

93. V § 76 písm. d) se slovo "oběhu" nahrazuje slovy "distribuce a prodeje, nebo bylo zakázáno jejich uvádění do oběhu4c) nebo na trh".

27.09.2005

94. V § 76 písm. e) se slovo "oběh" nahrazuje slovy "uvádění do oběhu4c) nebo na trh, distribuci a prodej" a slovo "oběhu" se nahrazuje slovy "distribuce, prodeje nebo oběhu4c)".

27.09.2005

95. V § 77 na konci se doplňují věty "Orgán ochrany veřejného zdraví vydává v těchto věcech stanovisko. Souhlas může orgán ochrany veřejného zdraví vázat na splnění podmínek. Stanovisko není rozhodnutím vydaným ve správním řízení.".

27.09.2005

96. V § 79 se doplňuje odstavec 6, který zní:

27.09.2005

"(6) Orgány ochrany veřejného zdraví jsou oprávněny sdělovat Ministerstvu práce a sociálních věcí a orgánům státního odborného dozoru nad bezpečností práce údaje o výskytu prací zařazených do kategorií třetí a čtvrté a práce kategorie druhé, stanovené příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví jako rizikové.".

27.09.2005

97. V § 80 odst. 1 písmeno f) zní:

27.09.2005

"f) rozhoduje ve věcech podle § 5 odst. 5, § 26 odst. 4, 5 a 8, § 28, § 72 odst. 1 a 2, § 73, § 83e odst. 6 a § 83f a dále o námitkách, rozhoduje-li o nich podle tohoto zákona nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví; je oprávněno povolit prodloužení mírnějšího hygienického limitu podle § 3a odst. 3; plní úkoly podle § 3a odst. 4, § 3b, § 26 odst. 6, § 27 odst. 1, § 27b, 28a, § 72 odst. 3, § 75a, § 79 odst. 5, § 83a odst. 2, § 83c odst. 3 a § 83e odst. 7; na návrh krajských hygienických stanic rozhoduje za podmínek § 37 o kategorizaci prací vykonávaných na jejich pracovištích,".

27.09.2005

98. V § 80 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

27.09.2005

"p) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropských společenství.".

27.09.2005

99. V § 80 odst. 2 se na konci doplňuje věta "Analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků upraví prováděcí právní předpis.".

27.09.2005

100. V § 80 odst. 3 se na konci doplňují věty "Proti stanovené rozhodčí metodě může podat zaměstnavatel nebo osoba uvedená v § 43 do 3 dnů ode dne jejího doručení písemně námitky. O námitkách rozhoduje ministr zdravotnictví do 30 dnů ode dne jejich doručení. Na základě námitek rozhodčí metodu změní nebo zruší, anebo námitky zamítne a rozhodčí metodu potvrdí. Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání.".

27.09.2005

101. V § 80 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 43d znějí:

27.09.2005

"(4) Zjistí-li Ministerstvo zdravotnictví na základě významných důkazů, že kosmetický prostředek, přestože splňuje požadavky práva Evropských společenství, představuje nebezpečí pro zdraví43d), může dočasně zakázat používání takového výrobku, jeho uvádění na trh nebo podrobit tento výrobek zvláštním podmínkám a rozhodnout o ukončení platnosti takového rozhodnutí.

27.09.2005

(5) O postupu podle odstavce 4 a jeho důvodech uvědomí Ministerstvo zdravotnictví neprodleně ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropských společenství.

27.09.2005

43d) Článek 12 směrnice 76/768/EHS.".

27.09.2005

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.

27.09.2005

102. V § 80 odst. 6 větě první se za slova "výrobky upravené" vkládají slova "přímo použitelnými předpisy Evropských společenství,", slova "a zvláštními" se nahrazují slovy "nebo zvláštními" a na konci textu odstavce se doplňují slova "nebo přímo použitelné předpisy Evropských společenství. Dočasné pozastavení nebo omezení uplatňování zvláštních opatření nebo jiných přímo použitelných předpisů Evropských společenství, stanovené Ministerstvem zdravotnictví na základě přímo použitelných předpisů Evropských společenství, vyhlásí Ministerstvo zdravotnictví zveřejněním na své úřední desce a úředních deskách krajských hygienických stanic (Hygienické stanice hlavního města Prahy) umístěných v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích. Stanovení a opatření podle tohoto odstavce zpřístupní Ministerstvo zdravotnictví i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto stanovení a opatření není rozhodnutím vydaným ve správním řízení.".

27.09.2005

103. V § 80 odst. 7 se slova "odst. 1" zrušují.

01.01.2007

104. V § 82 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou "Jmenování a odvolání ředitele krajské hygienické stanice se řídí služebním zákonem43a).".

27.09.2005

105. V § 82 odst. 2 písm. b) se za slova "povinností stanovených" vkládají slova "přímo použitelnými předpisy Evropských společenství,".

27.09.2005

106. V § 82 odst. 2 se za písmeno o) vkládají nová písmena p) a q), která znějí:

27.09.2005

"p) nařídit osobě provozující stravovací službu odběr a uchovávání vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů nebo z důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů, a určit rozsah a dobu plnění této povinnosti; postup při odběru a uchovávání vzorků pokrmů upraví prováděcí právní předpis,

27.09.2005

q) provádět epidemiologické šetření podle § 62a,".

27.09.2005

Dosavadní písmena p) až t) se označují jako písmena s) až u).

27.09.2005

107. V § 82 odst. 4 se na konci věty druhé doplňují slova ", popřípadě místo bydliště, neměla-li tato fyzická osoba trvalý pobyt na území České republiky", za větu druhou se vkládá nová věta "Toto místo sdělí též zařízení vykonávajícímu závodní preventivní péči." a ve větě poslední se za slova "preventivní péči" vkládají slova "na základě tohoto sdělení", za slova "lékařství, které" se vkládají slova "by bylo příslušné" a slovo "provede" se nahrazuje slovem "provést".

27.09.2005

108. § 83 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 47a až 47c zní:

27.09.2005

"§ 83

27.09.2005

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra

27.09.2005

(1) Úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích a nad jimi užívanými objekty47a) vykonává podle tohoto zákona Ministerstvo obrany.

27.09.2005

(2) Úkoly státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru v bezpečnostních sborech47b), s výjimkou Vězeňské služby České republiky, v Ministerstvu vnitra a organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených v jeho působnosti včetně jimi užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra podle zvláštního zákona47c) vykonává podle tohoto zákona Ministerstvo vnitra.

27.09.2005

47a) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

27.09.2005

47b) § 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

27.09.2005

47c) Například zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.".

27.09.2005

109. V § 83a odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "nebo" nahrazuje slovy "organizační složky státu, kraje nebo obce nebo" a na konci písmene h) se slova "(§ 37 odst. 3)" zrušují.

01.10.2005

110. V § 83a odst. 1 písm. i) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

27.09.2005

111. V § 83b odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "vydá" vkládají slova "organizační složce státu, kraje nebo obce,".

27.09.2005

112. V § 83b odstavec 3 zní:

27.09.2005

"(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání. Fyzická osoba bezúhonnost podle odstavce 1 písm. f) dokládá výpisem z Rejstříku trestů nebo obdobnými doklady vydanými státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad o bezúhonnosti může být nahrazen dokladem o způsobilosti k výkonu povolání nebo činnosti, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti. Bezúhonnost za právnickou osobu prokazují všichni členové statutárního orgánu; za organizační složku státu, kraje nebo obce její vedoucí. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu30a).".

27.09.2005

113. V § 83b odstavec 4 zní:

27.09.2005

"(4) V žádosti o vydání osvědčení o autorizaci žadatel uvede obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo organizační složky státu, kraje nebo obce nebo jméno a příjmení fyzické osoby, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo její bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu, kraje nebo obce, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a dále údaje prokazující splnění podmínek podle odstavce 1. Žádost se předkládá autorizující osobě.".

27.09.2005

114. V § 83d odst. 1 písm. d) se za slovo "zániku" vkládají slova "organizační složky státu, kraje nebo obce nebo".

27.09.2005

115. V § 83e odst. 2 se na konci doplňují věty "Při zkoušce musí fyzická osoba prokázat znalosti stanovené prováděcím právním předpisem37c). Prováděcí právní předpis dále upraví složení komise a podmínky provedení zkoušky odborné způsobilosti.".

27.09.2005

116. V § 83e odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou "Fyzická osoba prokazuje bezúhonnost obdobně podle § 83b odst. 3.".

27.09.2005

117. V § 83e odst. 4 se za slova "přírodních věd," vkládá slovo "popřípadě" a za slova "Ministerstvem zdravotnictví" se vkládají slova ", pokud se ho fyzická osoba za účelem získání odborných znalostí zúčastnila,".

27.09.2005

118. V § 83e se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

27.09.2005

"(5) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci České republiky nebo členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu30a). Pokud komise pro přezkoušení odborné způsobilosti uzná odbornou kvalifikaci podle odstavce 4 pouze částečně, je uchazeč oprávněn skládat rozdílovou zkoušku. U rozdílové zkoušky není uchazeč zkoušen z těch oblastí, uvedených v prováděcím právním předpisu37c), ve kterých mu byla uznána získaná odborná kvalifikace postupem podle věty první. Ustanovení odstavce 4 vět druhé a třetí se použije obdobně.".

27.09.2005

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.

27.09.2005

119. V § 83e odst. 6 se na konci doplňuje věta "Při uznávání dokladu o praxi, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu30a).".

27.09.2005

120. V § 83e odst. 8 větě první se za slova "zdravotních rizik" vkládá slovo "fyzická" a za slova "trvalého pobytu" se vkládají slova "nebo bydliště, nemá-li na území České republiky trvalý pobyt" a ve větě poslední se slova "až 6" nahrazují slovy "až 7".

27.09.2005

121. V § 83e odst. 10 písm. a) se slova "odstavce 8" nahrazují slovy "odstavce 9".

27.09.2005

122. Za § 83e se vkládá nový § 83f, který zní:

27.09.2005

"§ 83f

27.09.2005

(1) Osvědčení o autorizaci se nevyžaduje u fyzické osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně vykonávat činnost uvedenou v § 83a nebo § 83e, pokud prokáže, že je

27.09.2005

a) státním příslušníkem členského státu Evropské unie,

27.09.2005

b) držitelem oprávnění k výkonu činností uvedených v odstavci 1 podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud se v tomto státě takové oprávnění vyžaduje,

27.09.2005

c) bezúhonná.

27.09.2005

(2) V případě činností podle § 83a je tato fyzická osoba povinna předložit Ministerstvu zdravotnictví seznam metod, postupů odběrů a úprav vzorků pro účely měření či vyšetřování včetně konečných analytických metod a postupů, které budou použity. V případě zpracování hodnocení zdravotních rizik podle § 83e je tato fyzická osoba povinna předložit Ministerstvu zdravotnictví dříve zpracovaná hodnocení zdravotních rizik.

27.09.2005

(3) Doklady podle odstavců 1 a 2 je osoba povinna předložit před zahájením činnosti.

27.09.2005

(4) O nesplnění požadavků pro výkon činnosti uvedené v § 83a nebo § 83e vydá Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů.

27.09.2005

(5) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 4, může být činnost vykonávána nejdéle po dobu 1 roku ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí.".

27.09.2005

123. V § 84 odst. 1 písm. a) se za slova "ochraně veřejného zdraví" vkládají slova "přímo použitelnými předpisy Evropských společenství," a slova "58 a" se zrušují.

27.09.2005

124. V § 84 odst. 1 písm. b) se slova "zakázat činnost, kterou" nahrazují slovy "pozastavit výkon činnosti, pokud při ní".

27.09.2005

125. V § 84 odst. 1 písm. c) se slovo "oběh" nahrazuje slovy "do oběhu4c), distribuci a prodej", slovo "oběhu" se nahrazuje slovy "distribuce a prodeje" a slova "zakázat jejich uvedení na trh" se nahrazují slovy "zakázat jejich uvádění do oběhu4c) nebo na trh".

27.09.2005

126. V § 84 odst. 1 písm. i) se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. c)".

27.09.2005

127. V § 84 odst. 1 písm. k) se za slova "vydané podle" vkládají slova "§ 4 odst. 6,", slova "§ 5 odst. 5" se nahrazují slovy "§ 5 odst. 5 až 8" a za slova "povolení vydáno" se vkládají slova ", nebo je-li ohroženo veřejné zdraví".

27.09.2005

128. V § 84 odst. 1 písm. l) se slovo "zakázat" nahrazuje slovem "pozastavit".

27.09.2005

129. V § 84 odst. 1 písm. r) se slova "rozhodnout o zastavení nebo omezení" nahrazují slovy "pozastavit nebo omezit".

27.09.2005

130. V § 84 odst. 1 písm. u) se slova "nebo epidemiologicky rizikové potraviny48) nevyhovují požadavkům stanoveným právními předpisy nebo na základě právních předpisů vydaným rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovy "jsou zjevně zdravotně závadné nebo při zjištění, že potraviny uváděné do oběhu48) jsou zjevně zdravotně závadné".

27.09.2005

Poznámka pod čarou č. 48 zní:

27.09.2005

"48) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

27.09.2005

131. V § 84 odst. 1 písm. y) se na začátek vkládá slovo "mohou".

27.09.2005

132. V § 84 odst. 2 větě první se slova "kontrolovaná osoba50)" nahrazují slovy "osoba, které bylo nápravné opatření uloženo neprodleně,", slovo "předložit" se nahrazuje slovy ", spočívá-li závada ve skutečnosti, kterou lze měřit nebo provést její laboratorní vyšetření, předložit i", za slovo "stanovených" se vkládají slova "přímo použitelnými předpisy Evropských společenství a" a ve větě druhé se slovo "kontrolovaná" zrušuje.

27.09.2005

133. V § 84 odst. 2 se na konci doplňují věty "Určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek podle odstavce 1 písm. o) lze provést jen prostřednictvím držitele autorizace (§ 83c), držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo osoby, která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe30) pro příslušný obor měření a vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a vyšetřování autorizace, akreditace či vydání osvědčení právními předpisy upraveno. Věty druhá a třetí se nepoužijí, stanoví-li tento zákon pro příslušné měření jinak (§ 32a).".

27.09.2005

134. V § 84 odst. 3 větě první se slovo "t)" nahrazuje slovem "u)" a ve větě druhé se slovo "kontrolované" zrušuje a za slovo "osobě" se vkládají slova "uvedené v § 88 odst. 2 větě první".

27.09.2005

135. V § 84 se doplňuje odstavec 5, který zní:

27.09.2005

"(5) Při plnění úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů jsou orgány ochrany veřejného zdraví v rozsahu své působnosti oprávněny přijímat opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropských společenství.".

27.09.2005

136. V § 88 odst. 2 větě páté se slova "předá jí protokol o kontrolním zjištění a seznámí ji s výsledky kontroly" nahrazují slovy "a seznámí ji s protokolem o měření nebo jiném vyšetření a s protokolem o kontrolním zjištění50)" a za větu pátou se vkládají věty "Je-li předmětem státního zdravotního dozoru podle věty první zjištění vyžadující vyšetření odebraného vzorku nebo měření, seznámení kontrolované osoby50) s protokolem o měření nebo jiném vyšetření a s protokolem o kontrolním zjištění50) zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví provede až po skončení státního zdravotního dozoru, kdy je vyhodnocen výsledek měření či vyšetření, který uvede v protokolu o kontrolním zjištění50). Seznámení kontrolované osoby s protokolem o kontrolním zjištění50) a výsledky kontroly podle vět páté a šesté může zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví provést doručením těchto dokladů o kontrolním zjištění kontrolované osobě50) nebo postupem podle vět druhé až čtvrté.".

27.09.2005

137. V § 88 odst. 4 se věty čtvrtá a pátá nahrazují větou "V řízení o námitkách se postupuje podle zvláštního právního předpisu50a).".

27.09.2005

Poznámka pod čarou č. 50a zní:

27.09.2005

"50a) § 18 a 26 zákona č. 552/1991 Sb., ve znění zákona č. 501/2004 Sb.".

27.09.2005

138. V § 88 odst. 5 se na začátek vkládá věta "Kontrolované osoby50) jsou povinny vytvořit podmínky k provedení státního zdravotního dozoru, zejména jsou povinny poskytnout součinnost odpovídající oprávněním orgánu ochrany veřejného zdraví podle odstavců 1 až 4.".

27.09.2005

139. V § 88a úvodní části ustanovení se slova "pro práci ve zdravotnictví51)" nahrazují slovy "k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání51)".

27.09.2005

Poznámka pod čarou č. 51 zní:

27.09.2005

"51) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.".

27.09.2005

140. V § 88a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

27.09.2005

"(2) Činností podle odstavce 1 lékaře, zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání se nepřerušuje výkon zdravotnického povolání51).

27.09.2005

(3) Lékaři, zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, vykonávající činnosti podle odstavce 1, jsou povinni se celoživotně vzdělávat v rozsahu a za podmínek zvláštního právního předpisu51).

27.09.2005

(4) Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání upravují zvláštní právní předpisy51).".

27.09.2005

141. V § 90 větě první se slova "písm. b)" nahrazují slovy "písm. a)".

27.09.2005

142. V § 92 odst. 1 se za slova "orgánu ochrany veřejného zdraví," vkládají slova "přímo použitelnými předpisy Evropských společenství,".

27.09.2005

143. V § 94 odst. 2 větě první se slova "§ 6 odst. 3 písm. d)" nahrazují slovy "§ 6 odst. 3 písm. c)" a slova "až 6" se nahrazují slovy ", 5 a 8" a ve větě druhé se slova "písm. b)" nahrazují slovy "písm. a)".

27.09.2005

144. V § 94 odst. 4 se věta první nahrazuje větou "Řízení o námitkách podle § 3a odst. 6 věty třetí, § 4 odst. 7 věty třetí a § 61 odst. 5 a řízení podle § 46 odst. 3, § 53 odst. 3, § 61 odst. 2, § 67 odst. 1 a 3, § 68 odst. 2, § 70 odst. 2, § 80 odst. 1 písm. g), § 82 odst. 2 písm. l) a § 84 odst. 1 písm. c), části textu před středníkem, písmene e), písmene m), části textu před středníkem a písmen r) a y) se zahajuje doručením rozhodnutí.".

27.09.2005

145. V § 95 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 57 a 58 zní:

27.09.2005

"(4) V případě mimořádných událostí57), přesahujících území kraje nebo je-li vyhlášen krizový stav58), je Ministerstvo zdravotnictví oprávněno uložit zaměstnancům krajských hygienických stanic s odbornou způsobilostí pro práci ve zdravotnictví (§ 88a) provádění stanovených výkonů zdravotní péče.

27.09.2005

57) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb.

27.09.2005

58) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".

27.09.2005

146. V § 97 odstavec 2 zní:

27.09.2005

"(2) Pokud bylo při výkonu státního zdravotního dozoru zjištěno nesplnění či porušení povinnosti, může orgán ochrany veřejného zdraví uložit kontrolované osobě50), u které bylo porušení či nesplnění povinnosti zjištěno, aby uhradila přizvanému zdravotnímu ústavu nebo Státnímu zdravotnímu ústavu náklady vynaložené na zjištění závady.".

27.09.2005

147. V § 97 se odstavec 3 zrušuje.

27.09.2005

148. § 99 zní:

27.09.2005

"§ 99

27.09.2005

Vedle ustanovení, která upravují oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví stanovit rozhodnutím nebo opatřením i podmínky, může orgán ochrany veřejného zdraví vázat na podmínky rozhodnutí podle § 4 odst. 3, § 5 odst. 5 a 8, § 6 odst. 3 písm. c) a odst. 5, § 14, § 15 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2 a 4, § 21a, § 26 odst. 5 a 8, § 31 odst. 1, § 72 odst. 1 a § 84 odst. 1 písm. e), o) a r) a opatření podle § 3 odst. 4, § 3a odst. 1 a 3 a § 4 odst. 2, 4 a 6.".

27.09.2005

149. Za § 99 se vkládá nový § 99a, který včetně poznámky pod čarou č. 59 zní:

27.09.2005

"§ 99a

27.09.2005

(1) Zřizovatel zdravotnického zařízení, pokud jím je územní samosprávný celek a takové zdravotnické zařízení je navázáno na rozpočet tohoto územního samosprávného celku (kraje nebo obce), nesmí do přijetí zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních převést toto zdravotnické zařízení do formy obchodní společnosti a ani nesmí jeho provozování svěřit obchodní společnosti jinak vytvořené.

27.09.2005

(2) Na lůžková zdravotnická zařízení, jejichž zřizovatelem jsou územní samosprávné celky a která mají již podobu obchodní společnosti, nemůže být do přijetí zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních prohlášen konkurs podle zvláštního právního předpisu59).

27.09.2005

59) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.".

27.09.2005

150. Za § 100c se vkládá nový § 100d, který zní:

27.09.2005

"§ 100d

27.09.2005

Pokud prováděcí právní předpisy vydané podle § 108 stanoví požadavky, které nepřejímají požadavky stanovené příslušnými předpisy Evropských společenství, neuplatní se tyto požadavky na výrobky, které byly vyrobeny anebo uvedeny na trh v některém členském státě Evropské unie nebo mají původ v některém ze států Evropského sdružení volného obchodu, které jsou současně smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, za předpokladu, že takový výrobek odpovídá

27.09.2005

a) technickým předpisům4a), které jsou pro výrobu nebo uvedení na trh, popřípadě pro používání tohoto výrobku v některém z těchto států závazné,

27.09.2005

b) technickým normám4a) nebo pravidlům správné výrobní praxe, které jsou vydány národním normalizačním orgánem nebo subjektem jemu na roveň postaveným, v souladu s právními předpisy a požadavky státu, který je smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, nebo

27.09.2005

c) mezinárodním technickým normám4a), oprávněně používaným v některém z těchto států, nebo tradičním či inovačním výrobním postupům používaným v některém z těchto států v souladu s jeho právními předpisy, pro které existuje dostatečně podrobná technická dokumentace zajišťující, že tento výrobek může být pro daný účel použití posouzen, v případě potřeby i na základě doplňujících (nikoliv shodných) zkoušek výrobku,

27.09.2005

pokud tyto technické předpisy, technické normy, pravidla správné praxe nebo postupy zaručují míru ochrany veřejného zdraví odpovídající míře této ochrany v České republice.".

27.09.2005

151. Za § 100d se vkládá nový § 100e, který zní:

27.09.2005

"§ 100e

27.09.2005

Krajské hygienické stanice jsou oprávněny informovat veřejnost o závěrech státního zdravotního dozoru nad koupališti (§ 6 odst. 2), zotavovacími akcemi a jinými podobnými akcemi pro děti, pískovišti venkovních hracích ploch, ubytovacími a stravovacími službami, a to v rozsahu uvedení totožnosti kontrolované osoby, stavu kontrolovaného objektu, povaze případného rizika, přijatých nápravných opatření a dalších informací nezbytných k ochraně veřejného zdraví. Na tyto případy se nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů50).".

27.09.2005

152. V § 108 odstavec 1 zní:

27.09.2005

"(1) Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášky k provedení § 3 odst. 1, 3 a 5, § 4 odst. 1, 2, 4 a 7, § 5 odst. 1, 2 a 6 až 9, § 6 odst. 3 písm. a) a b), § 6 odst. 4 písm. a) až e), § 6 odst. 5, § 7 odst. 1, § 8 odst. 2 a 4, § 9 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. a) a d), § 13, § 16 odst. 2 písm. b), § 17 odst. 1 a 5, § 18 odst. 1, § 19 odst. 3, § 20 písm. a) a d), § 21 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 3, § 24 odst. 1 písm. c) až e) a g) a odst. 2, § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 4, 8 a 9, § 27, § 28 odst. 1, § 29 odst. 1, § 30 odst. 1 a 2, § 32, § 34 odst. 1, § 35 odst. 2, § 36, § 37 odst. 1, § 38, § 39 odst. 3 a 4, § 41 odst. 1, § 41a odst. 1, § 44b odst. 3, § 45, § 46 odst. 1, 2 a 6, § 47 odst. 3, § 59 odst. 2, § 60 odst. 1 a 3, § 62 odst. 1 a 4 písm. a) a b), § 70 odst. 1, § 72 odst. 1 písm. a), § 75a odst. 1 a 4, § 80 odst. 2 a § 83e odst. 2. Ministerstvo zdravotnictví může vyhláškou upravit zásady správné výrobní praxe podle § 29 odst. 1.".

27.09.2005

153. V § 108 odst. 2 větě druhé se slova "písm. b)" nahrazují slovy "písm. a)".

27.09.2005

154. Příloha č. 1 se zrušuje.

27.09.2005

Čl. II

27.09.2005

Přechodná ustanovení

27.09.2005

1. Výrobci ani dovozci nesmějí od 1. března 2006 uvádět na trh materiály a výrobky pro styk s potravinami, které nesplňují požadavky stanovené prováděcím právním předpisem na plasty a výrobky z nich.

27.09.2005

2. Výrobci ani dovozci nesmějí od 29. ledna 2006 uvádět na trh výrobky pro styk s potravinami z regenerované celulózy, které nesplňují požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro regenerovanou celulózu (celofán).

27.09.2005

3. Návrhy na zařazení prací do kategorií a žádosti podle § 3a odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o nichž bylo zahájeno řízení či posouzení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

27.09.2005

4. Změny provozního řádu podle § 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží osoby uvedené v § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

27.09.2005

5. Splnění povinnosti uložené podle § 84 odst. 1 písm. o) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vykonatelným rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

27.09.2005

6. Prodejci, jakož i osoby poskytující služby nesmějí od data 24. září 2005 prodávat ani poskytovat konečnému spotřebiteli kosmetické prostředky, které obsahují methyldibromglutaronitril (MDGN), s výjimkou kosmetických prostředků, které se oplachují a neobsahují více než 0,1 % methyldibromglutaronitrilu (MDGN).

27.09.2005

ČÁST TŘETÍ

27.09.2005

Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

27.09.2005

Čl. IV

27.09.2005

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb. a zákona č. 95/2005 Sb., se mění takto:

27.09.2005

1. V § 29 odst. 2 se na konci doplňuje věta "V blokovém řízení (§ 86) může orgán ochrany veřejného zdraví uložit za přestupky pokutu až do výše 5 000 Kč.".

27.09.2005

2. V § 86 písmeno c) zní:

27.09.2005

"c) orgány ochrany veřejného zdraví přestupky na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. a), jde-li o nepodrobení se povinnému vyšetření nebo léčení infekčního onemocnění, § 29 odst. 1 písm. b), c), d), jde-li o padělání nebo úmyslné neoprávněné změnění zdravotního průkazu, § 29 odst. 1 písm. e), jde-li o porušení povinnosti při zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, § 29 odst. 1 písm. f), h) až j), n) a o),".

27.09.2005

ČÁST ČTVRTÁ

27.09.2005

Změna zákona č. 316/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

27.09.2005

Čl. V

27.09.2005

Zákon č. 316/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se mění takto:

27.09.2005

1. V čl. II bodu 2 se za slovo "nesplňují" vkládají slova "podmínky podle bodu 3 nebo".

27.09.2005

2. V čl. II se doplňuje bod 3, který zní:

27.09.2005

"3. Do 31. prosince 2009 lze při výrobě doplňků stravy užívat vitamíny a minerální látky neuvedené ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví (dále jen "látky") za předpokladu, že

27.09.2005

a) látka, o kterou se jedná se užívá v jednom nebo více doplňcích stravy prodávaných na území Evropských společenství k datu 12. července 2002, a

27.09.2005

b) na základě materiálů podporujících užití této látky, které Ministerstvo zdravotnictví předloží Komisi Evropských společenství nejpozději 12. července 2005, nezamítne Evropský úřad pro bezpečnost potravin užití této látky nebo její dané formy při výrobě doplňků stravy.

27.09.2005

Seznamy látek, k nimž byly předloženy Komisi Evropských společenství materiály podle písmena b), zveřejní Ministerstvo zdravotnictví způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

27.09.2005

ČÁST PÁTÁ

27.09.2005

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

27.09.2005

Čl. VI

27.09.2005

V § 15 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

27.09.2005

"(5) Ministerstvo, Ministerstvo zdravotnictví a orgány dozoru uvedené v § 16 shromažďují v informačním systému dozorových orgánů působících v oblasti potravinového práva, vedeném pro účely prohloubení spolupráce při vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, informace o

27.09.2005

a) kontrolovaných osobách,

27.09.2005

b) výsledcích státního dozoru nad plněním povinností provozovatelů potravinářských podniků, osob provozujících stravovací služby a výrobců, dovozců a distributorů materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami a

27.09.2005

c) správních řízeních vedených na základě kontrolních zjištění z tohoto státního dozoru.

27.09.2005

Správní úřady uvedené ve větě první jsou oprávněny využívat údaje shromážděné v tomto informačním systému k usměrnění, řízení a koordinaci státního dozoru a informování veřejnosti o nebezpečných výrobcích a nejakostních službách. Na tyto případy se nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.".

27.09.2005

ČÁST ŠESTÁ

27.09.2005

ZMOCNĚNÍ K VYDÁNÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

27.09.2005

Čl. VII

27.09.2005

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.


27.09.2005

ČÁST SEDMÁ

27.09.2005

ÚČINNOST

27.09.2005

Čl. VIII

27.09.2005

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou

27.09.2005

a) čl. I bodů 4, 5, 29, 30, 33 a 110, které nabývají účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení,

27.09.2005

b) čl. I bodu 40, pokud jde o § 26 odst. 3 větu poslední, který nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení,

27.09.2005

c) čl. I bodu 70, který nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2006,

27.09.2005

d) čl. I bodu 89, pokud jde o § 75a odst. 4, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2005,

27.09.2005

e) čl. I bodu 104, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


27.09.2005

Zaorálek v. r.

27.09.2005

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru