PLUS na zkoušku

Zákon č. 359/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Částka 124/2005
Platnost od 19.09.2005
Účinnost od 01.10.2005
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.10.2005

359

01.10.2005

ZÁKON

01.10.2005

ze dne 19. srpna 2005,

01.10.2005

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

01.10.2005

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.10.2005

ČÁST TŘETÍ

01.10.2005

Změna zákona o zbraních

01.10.2005

Čl. III

01.10.2005

V § 68 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 228/2003 Sb., se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.10.2005

"(3) Útvar policie, jemuž byl podle odstavce 2 oznámen nález zbraně kategorie A, B, C nebo D, střeliva do těchto zbraní, munice nebo výbušniny, uloží nalezenou zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo do těchto zbraní, munici nebo výbušninu a zabezpečí jejich úschovu po dobu 6 měsíců od jejich uložení. Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadají nalezené zbraně kategorie A, B, C nebo D, střelivo do těchto zbraní, munice nebo výbušnina do vlastnictví státu.".

01.10.2005

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.10.2005

ČÁST ČTVRTÁ

01.10.2005

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

01.10.2005

Čl. IV

01.10.2005

V § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 14a zní:

01.10.2005

"g) s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu14a), přísluší Ministerstvu vnitra.

01.10.2005

14a) § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.".


01.10.2005

ČÁST PÁTÁ

01.10.2005

ÚČINNOST

01.10.2005

Čl. V

01.10.2005

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.10.2005

Zaorálek v. r.

01.10.2005

Klaus v. r.

01.10.2005

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru