PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 204/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Částka 74/2005
Platnost od 27.05.2005
Účinnost od 01.01.2006
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2006

204

01.01.2006

ZÁKON

01.01.2006

ze dne 3. května 2005,

01.01.2006

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2006

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2006

Čl. I

01.01.2006

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 168/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2006

1. V § 30 odst. 3 písmeno a) zní:

01.01.2006

"a) dítě, které nedosáhlo 3 let věku, navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení pro děti nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, není-li dále stanoveno jinak; za návštěvu dítěte v jeslích nebo v obdobném zařízení pro děti v kalendářním dnu se rozumí každý den, kdy dítě jesle nebo uvedené zařízení navštíví, bez ohledu na délku doby trvání návštěvy,".

01.01.2006

2. V § 30 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.01.2006

"b) dítě, které dovršilo 3 let věku, pravidelně navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,".

01.01.2006

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

01.01.2006

3. V § 31 odst. 2 se slova "písm. a)" zrušují.

01.01.2006

4. V § 54 odst. 4 se na konci odstavce doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 48d zní: "Ustanovení věty první neplatí také, jde-li o nárok na rodičovský příspěvek ženy po dobu, po kterou tato ve výkonu vazby má u sebe své dítě a stará se o něj podle zvláštního právního předpisu48d).

01.01.2006

48d) § 28a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 52/2004 Sb.".


01.01.2006

Čl. II

01.01.2006

Přechodné ustanovení

01.01.2006

Nároky na rodičovský příspěvek v případě, že dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku, se posuzují podle čl. I od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tento zákon nabyl účinnosti.

01.01.2006

Čl. III

01.01.2006

Účinnost

01.01.2006

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


01.01.2006

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Přesunout nahoru