PLUS na zkoušku

Zákon č. 190/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 70/2005
Platnost od 23.05.2005
Účinnost od 23.05.2005
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
23.05.2005

190

23.05.2005

ZÁKON

23.05.2005

ze dne 28. dubna 2005,

23.05.2005

kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

23.05.2005

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


23.05.2005

Čl. I

23.05.2005

Změna zákona o válečných veteránech

23.05.2005

Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, se mění takto:

23.05.2005

1. V § 2 nadpis zní: "Armáda a policie".

23.05.2005

2. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

23.05.2005

"(2) Policií se pro účely tohoto zákona rozumí Policie České republiky.".

23.05.2005

3. V § 3 odst. 1 se za slovo "armády" vkládají slova "nebo policie".

23.05.2005

4. V § 3 odst. 2 se za slovo "armády" vkládají slova "nebo policie".

23.05.2005

5. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

23.05.2005

"(3) Ministerstvo vnitra poskytne ministerstvu údaje o splnění podmínek pro vydání osvědčení válečného veterána policistům podle § 3.".

23.05.2005

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

23.05.2005

6. V příloze č. 1 k zákonu č. 170/2002 Sb. se v bodu 1 za slova "č. 170/2002 Sb.," vkládají slova "ve znění zákona č. 190/2005 Sb.".

23.05.2005

7. V příloze č. 1 k zákonu č. 170/2002 Sb. se v bodu 2 za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

23.05.2005

"f) jako příslušník policie,".

23.05.2005

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

23.05.2005

8. V příloze č. 2 k zákonu č. 170/2002 Sb. se za slova "č. 170/2002 Sb.," vkládají slova "ve znění zákona č. 190/2005 Sb.".

23.05.2005

Čl. II

23.05.2005

Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností

23.05.2005

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 386/2004 Sb., se mění takto:

23.05.2005

V § 89 odstavec 2 zní:

23.05.2005

"(2) Tento zákon pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2005.".


23.05.2005

Čl. III

23.05.2005

Účinnost

23.05.2005

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


23.05.2005

Zaorálek v. r.

23.05.2005

Klaus v. r.

23.05.2005

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru