PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 168/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 62/2005
Platnost od 27.04.2005
Účinnost od 01.06.2005
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.06.2005

168

01.06.2005

ZÁKON

01.06.2005

ze dne 23. března 2005,

01.06.2005

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.06.2005

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.06.2005

ČÁST PRVNÍ

01.06.2005

Změna zákona o státní sociální podpoře

01.06.2005

Čl. I

01.06.2005

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb., se mění takto:

01.06.2005

1. V § 40 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "není-li dále stanoveno jinak.".

01.06.2005

2. V § 40 se odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 48 zrušují.

01.06.2005

3. Za § 40 se vkládají nové § 40a a 40b, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48 znějí:

01.06.2005

"§ 40a

01.06.2005

Odměna pěstouna ve zvláštních případech

01.06.2005

(1) Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu

01.06.2005

a) 3,00, pečuje-li pěstoun alespoň o 3 děti svěřené mu do pěstounské péče, přičemž tato odměna se zvyšuje o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,60 za čtvrté a každé další dítě svěřené pěstounovi do pěstounské péče, nebo

01.06.2005

b) 3,30, pečuje-li pěstoun alespoň o jedno dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči svěřené mu do pěstounské péče, přičemž tato odměna se zvyšuje o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,60 za péči o každé další dítě svěřené mu do pěstounské péče nebo se zvyšuje o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,90 za péči o každé další dítě svěřené mu do pěstounské péče, jde-li o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.

01.06.2005

Odměna uvedená v písmenech a) a b) se pro účely zvláštních právních předpisů48) posuzuje jako plat.

01.06.2005

(2) Odměna pěstouna podle odstavce 1 náleží, jen jestliže pěstoun nebyl po celý kalendářní měsíc výdělečně činný a po celý kalendářní měsíc byly splněny podmínky uvedené v odstavci 1. Odměna pěstouna podle odstavce 1 náleží pěstounovi i po dobu dočasné pracovní neschopnosti pěstouna, nejdéle však po dobu jednoho měsíce jejího trvání.

01.06.2005

§ 40b

01.06.2005

Podmínky nároku na odměnu pěstouna

01.06.2005

(1) Vykonává-li pěstoun pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče a je mu proto poskytována odměna za výkon pěstounské péče podle zvláštních právních předpisů49a), odměna pěstouna podle § 40 a 40a nenáleží.

01.06.2005

(2) Je-li dítě svěřené pěstounovi v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež (§ 7 odst. 4 věta druhá) nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů (§ 7 odst. 12), odměna pěstounovi za péči o tyto děti podle § 40 odst. 1 nenáleží a k těmto dětem se nepřihlíží při stanovení odměny podle § 40a.

01.06.2005

48) Například zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

01.06.2005

4. V § 43 odst. 3 se slova "až 40" nahrazují slovy "až 40b".

01.06.2005

5. V § 51 odst. 4 se za slova "§ 36 písm. b)" vkládají slova ", s výjimkou odměny pěstouna podle § 40a,".

01.06.2005

ČÁST DRUHÁ

01.06.2005

Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců

01.06.2005

Čl. II

01.06.2005

Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 58/1964 Sb., zákona č. 65/1965 Sb., zákona č. 67/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 88/1968 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 61/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 421/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

01.06.2005

1. V § 2 odst. 1 písmeno i) včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

01.06.2005

"i) pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu1), nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu1a),

01.06.2005

1) § 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

01.06.2005

1a) § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.".

01.06.2005

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.06.2005

2. V § 15 odst. 1 se na konci věty druhé tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "nemocenské dále nenáleží za období pracovní neschopnosti, za které po stanovenou dobu náleží podle zvláštního právního předpisu1b) místo nemocenského započitatelný příjem.".

01.06.2005

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

01.06.2005

"1b) Například § 46 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., § 40a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění zákona č. 168/2005 Sb.".

01.06.2005

ČÁST TŘETÍ

01.06.2005

Změna zákona o důchodovém pojištění

01.06.2005

Čl. III

01.06.2005

V § 5 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., písmeno k), včetně poznámek pod čarou č. 5a a 5b zní:

01.06.2005

"k) pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu5a), nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu5b),

01.06.2005

5a) § 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

01.06.2005

5b) § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.".

01.06.2005

Dosavadní poznámka pod čarou č. 5a se označuje jako poznámka pod čarou č. 5c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.06.2005

ČÁST ČTVRTÁ

01.06.2005

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.06.2005

Čl. IV

01.06.2005

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

01.06.2005

2. V § 36 písmeno m) zní:

01.06.2005

"m) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu71a), zřizovatel tohoto zařízení, a u pěstounů, kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu71b), orgán, který vyplácí odměnu,".

01.06.2005

ČÁST PÁTÁ

01.06.2005

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.06.2005

Čl. V

01.06.2005

V § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., bod 10 včetně poznámek pod čarou č. 1c a 1d zní:

01.06.2005

"10. pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu1c), nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu1d),

01.06.2005

1c) § 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

01.06.2005

1d) § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.".

01.06.2005

ČÁST ŠESTÁ

01.06.2005

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

01.06.2005

Čl. VI

01.06.2005

V § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., bod 11 včetně poznámek pod čarou č. 1c a 1d zní:

01.06.2005

"11. pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu1c), nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu1d),

01.06.2005

1c) § 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

01.06.2005

1d) § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.".

01.06.2005

ČÁST OSMÁ

01.06.2005

Změna zákona o zaměstnanosti

01.06.2005

Čl. VIII

01.06.2005

V § 25 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, písmeno q) včetně poznámek pod čarou č. 30 a 30a zní:

01.06.2005

"q) pěstounem, který vykonává pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu30), nebo kterému je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu30a),

01.06.2005

30) § 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

01.06.2005

30a) § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.".


01.06.2005

ČÁST DEVÁTÁ

01.06.2005

ÚČINNOST

01.06.2005

Čl. IX

01.06.2005

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.06.2005

Zaorálek v. r.

01.06.2005

Klaus v. r.

01.06.2005

Gross v. r.

Přesunout nahoru