PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 158/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví minimální náležitosti návrhu smlouvy o přístupu nebo o propojení veřejných komunikačních sítí

Částka 59/2005
Platnost od 28.04.2005
Účinnost od 01.05.2005
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.05.2005

158

01.05.2005

VYHLÁŠKA

01.05.2005

ze dne 19. dubna 2005,

01.05.2005

kterou se stanoví minimální náležitosti návrhu smlouvy o přístupu nebo o propojení veřejných komunikačních sítí

01.05.2005

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 80 odst. 5 zákona:


01.05.2005

§ 1

01.05.2005

Minimální náležitosti návrhu smlouvy o přístupu

01.05.2005

(1) Návrh na uzavření smlouvy o přístupu podle § 80 odst. 1 zákona musí obsahovat alespoň identifikační údaje navrhovatele, návrh technického řešení přístupu, návrh cen a dalších obchodních podmínek a specifikaci požadovaných služeb.

01.05.2005

(2) Identifikačními údaji navrhovatele se rozumí

01.05.2005

a) u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště v zahraničí, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě jméno, příjmení a bydliště odpovědného zástupce a evidenční číslo osvědčení o oznámení vykonávání komunikační činnosti,

01.05.2005

b) u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby a evidenční číslo osvědčení o oznámení vykonávání komunikační činnosti.

01.05.2005

(3) Návrhem technického řešení přístupu se rozumí

01.05.2005

a) návrh umístění přístupových bodů (přesné adresy, a je-li to možné, specifikace patra budovy, čísla místnosti, popřípadě jednoduchý situační náčrt podle katastrální mapy),

01.05.2005

b) návrh specifikace zařízení, které se pro přístup navrhuje,

01.05.2005

c) návrh elektrických a fyzických parametrů rozhraní pro přístup k síti podle norem nebo specifikací (§ 62 zákona) a dalších údajů potřebných pro zajištění interoperability služeb, určených pro koncové nebo přístupové body sítě,

01.05.2005

d) návrh specifikace síťových prvků a přiřazených prostředků, ke kterým je přístup požadován, včetně návrhu údajů o jejich požadovaných kapacitách v době zahájení provozu, s odhadem potřeby příslušných kapacit s výhledem na 2 roky,

01.05.2005

e) návrh požadovaného termínu zprovoznění přístupu a

01.05.2005

f) návrh požadovaných kvalitativních parametrů rozhraní pro přístup, včetně jejich hodnot a metodiky jejich zjišťování.

01.05.2005

(4) Návrhem cen a dalších obchodních podmínek se rozumí

01.05.2005

a) návrh ceny celkové a cen dílčích v přiměřeném členění podle síťových prvků a přiřazených prostředků,

01.05.2005

b) návrh řešení pro případ výpadku a snížené kvality přístupu a

01.05.2005

c) návrh řešení případu nevyužití požadovaných kapacit síťových prvků, přiřazených prostředků nebo služeb.

01.05.2005

(5) Specifikací požadovaných služeb se rozumí

01.05.2005

a) specifikace služby poskytované v součinnosti smluvních stran, včetně stručného popisu parametrů služby,

01.05.2005

b) specifikace služby poskytované uživatelům a

01.05.2005

c) specifikace doplňkové služby; doplňkovou službou se rozumí služba, která doplňuje základní službu elektronických komunikací a která nemůže být uživateli nabízena samostatně, ale pouze ve spojení se základní poskytovanou službou.

01.05.2005

(6) Návrh smlouvy o přístupu, kterým se požaduje zpřístupnění účastnického vedení1), musí dále obsahovat alespoň specifikaci části sítě, ke které je přístup požadován, včetně požadovaného druhu zpřístupnění účastnického vedení a přidělené identifikační číslo operátora.

01.05.2005

§ 2

01.05.2005

Minimální náležitosti návrhu smlouvy o propojení sítí

01.05.2005

(1) Návrh na uzavření smlouvy o propojení sítí podle § 80 odst. 1 zákona musí obsahovat alespoň identifikační údaje navrhovatele, návrh technického řešení propojení, návrh cen a dalších obchodních podmínek, specifikaci požadovaných opatření a služeb a návrh způsobu měření provozu a provozního zatížení mezi propojenými sítěmi.

01.05.2005

(2) Identifikačními údaji navrhovatele se rozumí

01.05.2005

a) u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště v zahraničí, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě jméno, příjmení a bydliště odpovědného zástupce a evidenční číslo osvědčení o oznámení vykonávání komunikační činnosti,

01.05.2005

b) u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby a evidenční číslo osvědčení o oznámení vykonávání komunikační činnosti.

01.05.2005

(3) Návrhem technického řešení propojení se rozumí

01.05.2005

a) návrh umístění propojovacích bodů (přesné adresy, a je-li to možné, specifikace patra budovy, čísla místnosti, popřípadě jednoduchý situační náčrt podle katastrální mapy) a požadovaná síťová úroveň propojení,

01.05.2005

b) návrh počtu okruhů nebo rozhraní pro jednotlivé propojovací body v době zahájení provozu a odhad požadavku na jejich kapacitu s výhledem na 2 roky,

01.05.2005

c) návrh specifikace zařízení, které má být pro propojení použito,

01.05.2005

d) návrh elektrických a fyzických parametrů, přenosového a signalizačního protokolu rozhraní pro propojení sítí podle norem nebo specifikací (§ 62 zákona), údajů potřebných pro zajištění interoperability služeb v propojovaných sítích, údajů pro zabezpečení dalších funkcí, které rozhraní umožňuje, a doklad o ověření technické způsobilosti rozhraní zařízení,

01.05.2005

e) návrh číslování, popřípadě údaje o adresaci v síti, která je vzhledem k typu propojovaných služeb relevantní, a identifikační číslo operátora,

01.05.2005

f) návrh popisu struktury sítě, použitých přenosových prostředků v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy o propojení, údaje o směrování provozu a způsobu synchronizace sítí,

01.05.2005

g) návrh objemu provozního zatížení pro propojení při zahájení provozu za 1 rok a s výhledem na 2 roky členěný dle národního a mezinárodního provozu a podle druhu požadovaných služeb, s uvedením předpokládaného stupně koncentrace provozního zatížení a

01.05.2005

h) návrh provedení zkušebních testů.

01.05.2005

(4) Návrhem cen a dalších obchodních podmínek se rozumí

01.05.2005

a) návrh cen za využití síťových prvků, přiřazených prostředků, poskytovaných služeb a za zřízení, změnu a zrušení propojení,

01.05.2005

b) návrh termínů testování propojení, zprovoznění propojení a zahájení poskytování služeb včetně podmínek pro ukončení služeb včetně propojení,

01.05.2005

c) návrh řešení pro případ výpadku a snížené kvality propojení a

01.05.2005

d) návrh řešení případu nevyužití požadovaných kapacit síťových prvků, přiřazených prostředků nebo služeb.

01.05.2005

(5) Specifikací požadovaných opatření a služeb se rozumí

01.05.2005

a) specifikace služby poskytované v součinnosti smluvních stran, včetně stručného popisu parametrů služby,

01.05.2005

b) specifikace technické a dohledové služby pro provoz sítě poskytované v součinnosti obou smluvních stran,

01.05.2005

c) specifikace služby poskytované uživatelům,

01.05.2005

d) specifikace doplňkové služby a

01.05.2005

e) specifikace požadovaných opatření zaměřených na splnění požadavků na zabezpečení integrity sítě a interoperability služeb.

01.05.2005

(6) Návrhem způsobu měření provozu a provozního zatížení mezi propojenými sítěmi se rozumí

01.05.2005

a) návrh měření provozních ztrát, kvality a spolehlivosti služby a

01.05.2005

b) návrh měření uskutečněného provozu pro vyúčtování.


01.05.2005

§ 3

01.05.2005

Účinnost

01.05.2005

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.


01.05.2005

Ministr:
Mlynář v. r.

Poznámky pod čarou

01.05.2005

1) § 85 zákona č. 127/2005 Sb.

Přesunout nahoru