PLUS na zkoušku

Zákon č. 93/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Částka 30/2004
Platnost od 03.03.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.05.2004

93

01.05.2004

ZÁKON

01.05.2004

ze dne 29. ledna 2004,

01.05.2004

kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

01.05.2004

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.05.2004

Čl. I

01.05.2004

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), se mění takto:

01.05.2004

1. Nad § 1 se vkládá nadpis, který zní:

01.05.2004

"Díl 1

01.05.2004

Úvodní ustanovení".

01.05.2004

2. V § 1 odst. 1 se za slovo "Zákon" vkládají slova "v souladu s právem Evropských společenství1)" a za slovo "prostředí" se vkládají slova "a veřejné zdraví (dále jen "posuzování vlivů na životní prostředí")".

01.05.2004

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

01.05.2004

"1) Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (85/337/EHS).
Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.".

01.05.2004

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.05.2004

3. V § 1 odst. 2 se za slovo "záměry" vkládají slova "a koncepce".

01.05.2004

4. V § 1 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova ", a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti1b)".

01.05.2004

Poznámka pod čarou č. 1b) zní:

01.05.2004

"1b) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.".

01.05.2004

5. V § 2 se slovo "obyvatelstvo" nahrazuje slovy "veřejné zdraví".

01.05.2004

6. V § 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.05.2004

"b) koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané,".

01.05.2004

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

01.05.2004

7. V § 3 se na konci písmene c) doplňují slova "nebo koncepce".

01.05.2004

8. V § 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámky pod čarou č. 2) znějí:

01.05.2004

"e) dotčeným správním úřadem správní úřad, který hájí zájmy chráněné zvláštními právními předpisy2) a jehož územně správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, a Česká inspekce životního prostředí,

01.05.2004

f) příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu je navržen záměr nebo pro jehož územně správní obvod je zpracovávána koncepce (§ 22).

01.05.2004

2) Například zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).".

01.05.2004

9. Nad § 4 se vkládá nadpis, který zní:

01.05.2004

"Díl 2

01.05.2004

Posuzování vlivů záměru na životní prostředí".

01.05.2004

10. V § 4 odst. 1 písm. b) se na konci spojka "a" zrušuje.

01.05.2004

11. V § 4 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

01.05.2004

"d) změny každého záměru uvedeného v příloze č. 1, pokud jimi bude dosaženo příslušné limitní hodnoty nebo záměr vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty a pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7,

01.05.2004

e) záměry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska podle § 10 odst. 3, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.".

01.05.2004

12. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "V dlouhodobém záměru se jeho jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu vlivů záměru jako celku.".

01.05.2004

13. V § 6 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen "oznamovatel"), je povinen předložit oznámení záměru (dále jen "oznámení") příslušnému úřadu.".

01.05.2004

14. V § 6 odst. 2 se na konci věty první doplňují slova ", a to v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem".

01.05.2004

15. V § 6 odst. 3 se slova "Příslušný úřad zašle do 5 pracovních" nahrazují slovy "Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavce 2, zašle příslušný úřad do 10 pracovních" a slova "části oznámení obsahující jeho všeobecně srozumitelné shrnutí ve smyslu části G přílohy č. 3 k tomuto zákonu" se nahrazují slovy "na internetu dále zveřejní textovou část oznámení".

01.05.2004

16. V § 6 odst. 4 větě první se číslo "15" nahrazuje číslem "20".

01.05.2004

17. V § 7 odst. 1 větě druhé se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. c), d) a e)".

01.05.2004

18. V § 7 odst. 2 se číslo "30" nahrazuje číslem "35" a za slova "v téže lhůtě jej" se vkládají slova "bez příloh podle odstavce 3".

01.05.2004

19. V § 7 odst. 4 se za slovo "žádné" vkládá slovo "odůvodněné".

01.05.2004

20. V § 8 odst. 1 se slova "od elektronické podoby upustit" nahrazují slovy "upustit od elektronické podoby mapových, obrazových nebo grafických příloh dokumentace".

01.05.2004

21. V § 8 odst. 2 se číslo "5" nahrazuje číslem "10".

01.05.2004

22. V § 8 odst. 2 se ve větě první slova "zveřejní na internetu a" zrušují a na konci věty druhé se doplňují slova "a na internetu zveřejní vždy alespoň textovou část dokumentace".

01.05.2004

23. V § 8 odst. 4 se za slovo "lhůtě" vkládají slova "spolu s vyjádřeními".

01.05.2004

24. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.05.2004

"(5) V případě vrácení dokumentace podle odstavce 4 je s doplněnou nebo přepracovanou dokumentací nakládáno podle odstavce 2.".

01.05.2004

25. V § 9 odst. 6 se za slovo "dokumentace" vkládají slova "a další údaje nezbytné pro zpracování posudku".

01.05.2004

26. V § 9 odst. 7 se slova "Příslušný úřad zašle posudek do 5 pracovních" nahrazují slovy "Pokud posudek splňuje náležitosti podle odstavce 2, zašle jej příslušný úřad do 10 pracovních".

01.05.2004

27. V § 9 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Pokud posudek nesplňuje náležitosti podle tohoto zákona, příslušný úřad jej vrátí do 10 pracovních dnů ode dne obdržení zpracovateli posudku k doplnění nebo přepracování.".

01.05.2004

28. V § 9 se doplňuje odstavec 10, který zní:

01.05.2004

"(10) Zpracovatel posudku vypořádá obdržená písemná vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání a na jejich základě popřípadě upraví návrh stanoviska. Toto vypořádání předá spolu s návrhem stanoviska příslušnému úřadu do 10 dnů po uplynutí lhůty podle odstavce 8.".

01.05.2004

29. V § 10 odst. 1 se slova "45 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku" nahrazují slovy "30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku".

01.05.2004

30. V § 10 odst. 2 se slova "do 50 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku zašle stanovisko" nahrazují slovy "zašle stanovisko do 7 pracovních dnů od jeho vydání".

01.05.2004

31. V § 10 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.05.2004

"(5) V případě, že záměr uvedený v příloze č. 1 kategorii II a změna záměru podle § 4 odst. 1 nebudou posuzovány podle tohoto zákona, platí ustanovení odstavce 4 obdobně i pro závěr zjišťovacího řízení.".

01.05.2004

32. Za § 10 se vkládá nový díl třetí, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4a) až 4c) zní:

01.05.2004

"Díl 3

01.05.2004

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

01.05.2004

§ 10a

01.05.2004

Předmět posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

01.05.2004

(1) Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen "posuzování koncepce") podle tohoto zákona jsou

01.05.2004

a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1, zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody, koncepce, u nichž nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní prostředí, vyplývá ze zvláštního právního předpisu, a dále koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropských společenství; tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce,

01.05.2004

b) koncepce podle písmene a), u nichž je dotčené území tvořeno územním obvodem pouze jedné obce, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 10d,

01.05.2004

c) změny koncepcí podle písmen a) a b), pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 10d.

01.05.2004

(2) Předmětem posuzování podle tohoto zákona nejsou

01.05.2004

a) koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany státu,

01.05.2004

b) koncepce zpracovávané pro případ mimořádných událostí, při kterých dochází k závažnému a bezprostřednímu ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob,4a)

01.05.2004

c) finanční a rozpočtové koncepce,

01.05.2004

d) regulační plány podle zvláštního právního předpisu,4b) pokud nestanoví podmínky pro provedení záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

01.05.2004

§ 10b

01.05.2004

Způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

01.05.2004

(1) Posuzování koncepce zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění.

01.05.2004

(2) Posuzování koncepce vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době podání oznámení o zpracování koncepce (dále jen "oznámení koncepce"), s přihlédnutím ke vlivům jiných koncepcí nebo záměrů, které budou uskutečněny před provedením koncepce nebo v průběhu jejího provádění, popřípadě jejichž provedení je zamýšleno.

01.05.2004

(3) Při posuzování koncepce podle tohoto zákona mohou být využity údaje z jiného posuzování, pokud odpovídají údajům podle tohoto zákona.

01.05.2004

(4) Při posuzování koncepce se navrhují a posuzují opatření k předcházení nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo kompenzaci těchto vlivů, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedením koncepce, včetně vyhodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných opatření. Je-li koncepce řešena ve variantách, je nutné posuzování podle tohoto zákona provést pro všechny varianty.

01.05.2004

§ 10c

01.05.2004

Oznámení koncepce

01.05.2004

(1) Ten, kdo předkládá podnět ke zpracování koncepce (dále jen "předkladatel"), je povinen předložit oznámení koncepce příslušnému úřadu v listinné a v elektronické podobě. Náležitosti oznámení koncepce stanoví příloha č. 7 k tomuto zákonu.

01.05.2004

(2) Pokud oznámení koncepce splňuje náležitosti podle odstavce 1, zašle příslušný úřad do 10 dnů ode dne jeho obdržení kopii tohoto oznámení k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní oznámení na internetu a zajistí zveřejnění informace o oznámení podle § 16. Orgán kraje v téže lhůtě zašle kopii oznámení ministerstvu.

01.05.2004

(3) Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

01.05.2004

§ 10d

01.05.2004

Zjišťovací řízení

01.05.2004

(1) Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "vyhodnocení"). U koncepce uvedené v § 10a odst. 1 písm. b) a c) je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda koncepce nebo změna koncepce bude posuzována podle tohoto zákona.

01.05.2004

(2) Příslušný úřad provede zjišťovací řízení na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu a ukončí jej nejpozději do 35 dnů ode dne zveřejnění oznámení koncepce písemným závěrem zjišťovacího řízení.

01.05.2004

(3) Pokud koncepce podléhá posuzování podle tohoto zákona, příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení stanoví

01.05.2004

a) obsah a rozsah vyhodnocení, včetně požadavku na zpracování v úvahu přicházejících variant koncepce,

01.05.2004

b) v jakém počtu vyhotovení má být příslušnému úřadu předán návrh koncepce.

01.05.2004

(4) V závěru zjišťovacího řízení příslušný úřad dále navrhne průběh posuzování koncepce včetně konání veřejného projednání.

01.05.2004

(5) Nejde-li o koncepci podle odstavce 3, je příslušný úřad povinen uvést v závěru zjišťovacího řízení důvody, pro které není posuzování podle tohoto zákona požadováno.

01.05.2004

(6) Příslušný úřad zašle závěr zjišťovacího řízení neprodleně předkladateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zároveň jej zveřejní podle § 16.

01.05.2004

§ 10e

01.05.2004

Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

01.05.2004

(1) Předkladatel je povinen do 30 dnů ode dne obdržení závěru zjišťovacího řízení zajistit osobu oprávněnou ke zpracování vyhodnocení podle § 19 (dále jen "posuzovatel") a informovat o tom příslušný úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní na internetu.

01.05.2004

(2) Předkladatel je povinen spolupracovat s posuzovatelem při zpracování vyhodnocení, zejména mu předávat vyjádření došlá v průběhu zpracování návrhu koncepce.

01.05.2004

(3) Za úplné a objektivní zpracování vyhodnocení je odpovědný posuzovatel. Náležitosti vyhodnocení jsou uvedeny v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

01.05.2004

(4) Posuzovatel je oprávněn požadovat informace nezbytné pro zpracování vyhodnocení u předkladatele, příslušného úřadu, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků a ty jsou povinny mu informace v potřebném rozsahu poskytnout. Odmítnout poskytnutí informace je možné pouze za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.4c)

01.05.2004

§ 10f

01.05.2004

Návrh koncepce

01.05.2004

(1) Předkladatel je povinen předat příslušnému úřadu návrh koncepce v listinné a v elektronické podobě. Nedílnou součástí návrhu koncepce je vyhodnocení zpracované posuzovatelem.

01.05.2004

(2) Pokud vyhodnocení obsahuje náležitosti podle přílohy č. 9, zašle příslušný úřad návrh koncepce do 10 dnů ode dne, kdy mu byl doručen, k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní návrh koncepce na internetu a zajistí zveřejnění informace o návrhu koncepce podle § 16. Pokud vyhodnocení neobsahuje náležitosti podle přílohy č. 9, vrátí jej příslušný úřad k doplnění.

01.05.2004

(3) Předkladatel je povinen zveřejnit informaci o místě a času konání veřejného projednání návrhu koncepce na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v tisku apod.), a to nejméně 10 dnů před jeho konáním. Současně je povinen o místě a času konání tohoto veřejného projednání informovat příslušný úřad.

01.05.2004

(4) Veřejné projednání návrhu koncepce nemůže být konáno dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu. Předkladatel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce zaslat zápis z tohoto veřejného projednání příslušnému úřadu a současně jej zveřejnit na internetu.

01.05.2004

(5) Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce příslušnému úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. V téže lhůtě může zaslat předkladatel příslušnému úřadu své písemné vyjádření k vyhodnocení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

01.05.2004

(6) Na veřejné projednání návrhu koncepce se nevztahuje § 17 odst. 1 až 6.

01.05.2004

§ 10g

01.05.2004

Stanovisko k návrhu koncepce

01.05.2004

(1) Příslušný úřad vydá na základě návrhu koncepce, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "stanovisko ke koncepci") ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení zápisu z veřejného projednání návrhu koncepce.

01.05.2004

(2) Příslušný úřad může ve svém stanovisku vyjádřit nesouhlas s návrhem koncepce z hlediska možných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, dále může navrhnout jeho doplnění, popřípadě navrhnout kompenzační opatření a opatření ke sledování vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

01.05.2004

(3) Příslušný úřad stanovisko ke koncepci neprodleně po jeho vydání zašle předkladateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zároveň jej zveřejní podle § 16.

01.05.2004

(4) Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit a takovéto odůvodnění zveřejnit.

01.05.2004

§ 10h

01.05.2004

Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

01.05.2004

(1) Předkladatel je povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Pokud zjistí, že provádění koncepce má nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat o tom příslušný úřad a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně koncepce.

01.05.2004

(2) Dotčené správní úřady v rámci své působnosti podle zvláštních právních předpisů2) sledují vlivy schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a jsou oprávněny podat podnět ke změně koncepce, nelze-li v dohodě se schvalujícím orgánem nepředvídané závažné negativní vlivy podle odstavce 1 odvrátit nebo zmírnit jinak.

01.05.2004

§ 10i

01.05.2004

Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí

01.05.2004

(1) Při posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí se postupuje podle stavebního zákona4b) a v rozsahu stanoveném tímto ustanovením; předkladatelem je pořizovatel územně plánovací dokumentace.

01.05.2004

(2) Příslušný úřad provede zjišťovací řízení na základě návrhu zadání územně plánovací dokumentace a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

01.05.2004

(3) Příslušný úřad ukončí zjišťovací řízení písemným závěrem, který je součástí stanoviska dotčeného orgánu státní správy k návrhu zadání územně plánovací dokumentace.

01.05.2004

(4) Pokud příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení stanoví nutnost posuzování vlivů na životní prostředí, upřesní současně obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí, včetně požadavků na zpracování možných variant konceptu řešení územně plánovací dokumentace.

01.05.2004

(5) Pokud závěr zjišťovacího řízení stanoví nutnost posuzování vlivů na životní prostředí, je nedílnou součástí konceptu řešení územně plánovací dokumentace vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracované osobou k tomu oprávněnou podle § 19.

01.05.2004

(6) Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí je povinen zpracovat toto vyhodnocení úplně, objektivně, v souladu se závěrem zjišťovacího řízení a přiměřeně v rozsahu přílohy č. 9 k tomuto zákonu.

01.05.2004

(7) Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí je oprávněn požadovat informace nezbytné pro zpracování vyhodnocení u pořizovatele územně plánovací dokumentace, příslušného úřadu, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků. Ty jsou povinny mu informace v potřebném rozsahu poskytnout, odmítnutí je možné pouze za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.4c)

01.05.2004

(8) Pořizovatel územně plánovací dokumentace předává pro účely vydání stanoviska příslušnému úřadu jedno její vyhotovení.

01.05.2004

(9) Na základě veřejného projednání konceptu řešení územně plánovací dokumentace, vyjádření k němu podaných a na základě návrhu souborného stanoviska4b) příslušný úřad vydá stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto stanovisko je součástí stanoviska dotčeného orgánu státní správy ke konceptu řešení územně plánovací dokumentace.

01.05.2004

(10) Pokud návrh územně plánovací dokumentace obsahuje variantu vyhodnocenou z hlediska vlivů na životní prostředí již v jejím konceptu řešení, návrh se znovu nevyhodnocuje.

01.05.2004

(11) Schvalující orgán je povinen ve svém usnesení o schválení územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit.

01.05.2004

§ 10j

01.05.2004

Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, pokud je koncepce zpracovávána ústředním správním úřadem

01.05.2004

(1) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, která je zpracovávána ústředním správním úřadem podle zvláštního zákona a jež je předkládána vládě ke schválení, zajišťuje ministerstvo.

01.05.2004

(2) Ministerstvo je povinno zajistit vyhodnocení návrhu koncepce posuzovatelem podle § 19 a zveřejnit návrh koncepce na internetu, včetně informace, kdy a kde je možno do něj nahlížet. Náležitosti posouzení stanoví příloha č. 9.

01.05.2004

(3) Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce ministerstvu ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění. K vyjádřením zaslaným po lhůtě ministerstvo nepřihlíží.

01.05.2004

(4) Ministerstvo je povinno zajistit veřejné projednání návrhu koncepce přiměřeně podle § 17 odst. 1 až 5 a odst. 7. Ústřední správní úřad je neopominutelným účastníkem veřejného projednání návrhu koncepce.

01.05.2004

(5) Ministerstvo ve spolupráci s ústředním správním úřadem vyhodnotí došlá vyjádření a připomínky z veřejného projednání a na základě jejich vyhodnocení vydá stanovisko k návrhu koncepce.

01.05.2004

(6) Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí hradí ústřední správní úřad, který koncepci předkládá k posouzení.

01.05.2004

(7) Mezistátní posuzování vlivů na životní prostředí se přiměřeně řídí § 11 až 14a.

01.05.2004

4a) Například zákon č. 254/2001 Sb.

01.05.2004

4b) Zákon č. 50/1976 Sb.

01.05.2004

4c) Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

01.05.2004

33. V § 11 odstavce 1 až 3 znějí:

01.05.2004

"(1) Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky (dále jen "mezistátní posuzování") je

01.05.2004

a) záměr uvedený v příloze č. 1 a koncepce podle tohoto zákona, pokud dotčené území může zasahovat i mimo území České republiky,

01.05.2004

b) záměr uvedený v příloze č. 1 nebo koncepce podle tohoto zákona, pokud o takové posuzování stát, jehož území může být zasaženo závažnými vlivy na životní prostředí (dále jen "dotčený stát"), požádá,

01.05.2004

c) záměr a koncepce, které mají být prováděné na území jiného státu (dále jen "stát původu") a které mohou mít závažný vliv na životní prostředí na území České republiky.

01.05.2004

(2) Příslušný úřad postupuje při mezistátním posuzování ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí.

01.05.2004

(3) Orgán kraje je povinen v případě záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu sloupci B postoupit jeho posuzování ministerstvu, jestliže zjistí, že se jedná o záměr podle odstavce 1. Dále je povinen postoupit posuzování koncepce ministerstvu, jestliže zjistí, že jde o koncepci podle odstavce 1.".

01.05.2004

34. V § 12 odst. 1 se slova "podle § 6 odst. 4, § 8 odst. 3 a podle § 9 odst. 8" nahrazují slovy "pro vyjádření".

01.05.2004

35. V § 13 odst. 1 se za slova "§ 11 odst. 1" vkládají slova "písm. a)" a slova "§ 11 odst. 2 a Ministerstvo zahraničních věcí po předchozí dohodě s ministerstvem s mezistátním posuzováním vysloví souhlas" se nahrazují slovy "§ 11 odst. 1 písm. b)".

01.05.2004

36. V § 13 odstavec 6 zní:

01.05.2004

"(6) Ministerstvo je povinno zaslat dotčenému státu stanovisko do 15 dnů ode dne jeho vydání. Dále je povinno mu zaslat žádosti o vydání navazujících rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů1a) a tato rozhodnutí, a to do 15 dnů ode dne jejich obdržení. Tyto žádosti a rozhodnutí jsou správní úřady povinny zaslat ministerstvu na podkladě požadavku uvedeném ve stanovisku nebo na podkladě žádosti.".

01.05.2004

37. Za § 14 se vkládají nové § 14a a 14b, které včetně nadpisů znějí:

01.05.2004

"§ 14a

01.05.2004

Mezistátní posuzování koncepce prováděné na území České republiky

01.05.2004

(1) Pokud ministerstvo zjistí, že se jedná o koncepci podle § 11 odst. 1 písm. a), nebo jestliže dotčený stát o mezistátní posuzování požádal podle § 11 odst. 1 písm. b), zašle návrh koncepce do 10 dnů ode dne jeho obdržení dotčenému státu k vyjádření. Současně ministerstvo nabídne dotčenému státu konzultaci, zejména pokud je návrh koncepce zpracován ve variantách.

01.05.2004

(2) Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu k zaslanému návrhu koncepce obsahuje požadavek zúčastnit se mezistátního posuzování, ministerstvo si od dotčeného státu vyžádá údaje o stavu životního prostředí na jeho dotčeném území. Ministerstvo zašle tyto údaje do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení předkladateli a posuzovateli.

01.05.2004

(3) Pokud dotčený stát projeví o konzultaci zájem, ministerstvo se konzultace zúčastní. Ministerstvo předem neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne stanovení termínu konzultace, informuje o místě a času konzultace předkladatele a jeho prostřednictvím posuzovatele. Ti jsou pak povinni se konzultace rovněž zúčastnit. Informaci o konzultaci je ministerstvo povinno zveřejnit podle § 16.

01.05.2004

(4) Ministerstvo vyjádření dotčeného státu ke konečnému návrhu koncepce zapracuje do stanoviska ke koncepci nebo v něm uvede důvody neuvedení tohoto vyjádření nebo jeho uvedení jen zčásti. Stanovisko ke koncepci zašle ministerstvo dotčenému státu do 10 dnů ode dne jeho vydání.

01.05.2004

(5) Schvalující orgán je povinen zaslat ministerstvu jedno vyhotovení koncepce do 30 dnů ode dne jejího schválení. Ministerstvo je povinno schválenou koncepci zaslat dotčenému státu.

01.05.2004

§ 14b

01.05.2004

Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky

01.05.2004

(1) Pokud ministerstvo obdrží návrh koncepce, která bude prováděna na území státu původu a případnou nabídku ke konzultaci od státu původu, je povinno do 20 dnů od jejího obdržení zveřejnit informaci o návrhu koncepce podle § 16 a zaslat návrh koncepce dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření.

01.05.2004

(2) K návrhu koncepce podle odstavce 1 je každý oprávněn zaslat ministerstvu písemné vyjádření do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce. Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým vyjádřením a informací, že se případně konzultace zúčastní, zašle státu původu do 40 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce.

01.05.2004

(3) Ministerstvo na žádost státu původu sdělí údaje o stavu životního prostředí na dotčeném území České republiky, a to do 30 dnů ode dne obdržení této žádosti, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpis.5)

01.05.2004

(4) Pokud ministerstvo včas obdrží informaci o místě a času veřejného projednání konaného na území státu původu, zveřejní ji podle § 16.

01.05.2004

(5) Ministerstvo zveřejní podle § 16 informaci o schválení koncepce do 15 dnů ode dne obdržení takové informace od státu původu. Pokud ministerstvo obdrží od státu původu schválenou koncepci, zveřejní ji na internetu do 20 dnů ode dne obdržení.".

01.05.2004

38. V § 15 se za slovo "oznamovatel" vkládají slova "nebo předkladatel", za slovy "podle § 6" se vkládají slova "nebo oznámení koncepce podle § 10c", za slovo "oznamovatelem" se vkládají slova "nebo předkladatelem", za slovo "záměr" se vkládají slova "nebo koncepci" a za slovo "oznamovatele" se vkládají slova "nebo předkladatele".

01.05.2004

39. V § 16 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:

01.05.2004

"f) oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,

01.05.2004

g) návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,

01.05.2004

h) konzultaci při mezistátním posuzování.".

01.05.2004

40. V § 16 odst. 2 se slova "a stanoviska" nahrazují slovy ", stanoviska a stanoviska ke koncepci".

01.05.2004

41. V § 16 odst. 3 se v úvodní části textu slova "po projednání s dotčenými úřady vykonávajícími státní správu a dotčenými územními samosprávnými celky" zrušují.

01.05.2004

42. V § 16 odst. 3 písm. a) se slova "úřadů vykonávajících státní správu, jejichž správní obvody leží alespoň zčásti v dotčeném území, a též na úředních deskách dotčených obcí" nahrazují slovy "dotčených územních samosprávných celků".

01.05.2004

43. V § 16 odstavec 4 zní:

01.05.2004

"(4) Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace a stanoviska podle odstavců 1 a 2 na úřední desce dotčeného kraje. Dotčené územní samosprávné celky jsou povinny informace a stanoviska podle odstavců 1 a 2 neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a vyrozumět o tom příslušný úřad.".

01.05.2004

44. V § 17 odst. 2 se slova "před uplynutím" nahrazují slovy "po uplynutí".

01.05.2004

45. V § 18 odst. 1 se za slovo "vlivů" vkládá slovo "záměrů" a na konci odstavce 1 se doplňuje věta "Náklady spojené s posuzováním vlivů koncepce na životní prostředí, s výjimkou nákladů spojených se zveřejňováním, hradí předkladatel.".

01.05.2004

46. V § 18 odst. 2 se spojka "a" nahrazuje slovy "podle § 9 odst. 9 tohoto zákona a náklady spojené se" a na konci odstavce 2 se doplňuje věta "Náklady spojené s překlady dokumentace, posudku nebo návrhu koncepce a náklady spojené s tlumočením hradí oznamovatel nebo předkladatel.".

01.05.2004

47. V § 18 odst. 3 větě první se slova "zvláštního právního předpisu7)" nahrazují slovy "obchodního zákoníku" a poznámka pod čarou č. 7) se zrušuje, ve větě druhé se slova "ode dne doručení posudku" nahrazují slovy "po uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku" a ve větě třetí se číslo "15" nahrazuje číslem "10".

01.05.2004

48. V § 19 odst. 1 se slova "dokumentaci a posudek podle tohoto zákona" nahrazují slovy "dokumentaci, posudek, oznámení předkládané podle § 7 odst. 4 a zpracovávat vyhodnocení", slova "dokumentace a posudku podle tohoto zákona" se nahrazují slovy "těchto dokumentů" a na konci odstavce 1 se doplňují věty "U záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii I a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví uděluje a odnímá Ministerstvo zdravotnictví.".

01.05.2004

49. V § 19 odst. 3 se za slova "odborná způsobilost," vkládají slova "praxe v oboru v délce nejméně 3 let,".

01.05.2004

50. V § 19 odstavec 5 zní:

01.05.2004

"(5) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin, který souvisí s autorizovanou činností podle tohoto zákona. Bezúhonnost se prokazuje předložením dokladu o bezúhonnosti, kterým je výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizinců obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo v němž má trvalé bydliště, nebo čestné prohlášení v případě, že stát, jehož je občanem, takový doklad nevydává.".

01.05.2004

51. V § 19 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:

01.05.2004

"(12) Úplatu spojenou se zkouškou odborné způsobilosti ve výši 3 000 Kč uhradí uchazeč o tuto zkoušku předem na účet příspěvkové organizace nebo organizační složky státu, kterou ministerstvo pověřilo zajišťováním zkoušky odborné způsobilosti. Tuto úplatu uhradí i za opakovanou zkoušku.".

01.05.2004

Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 13.

01.05.2004

52. V § 19 se na konci odstavce 13 doplňuje věta "Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem stanoví vyhláškou bližší podmínky odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.".

01.05.2004

53. V § 19 se doplňují odstavce 14 až 16, které znějí:

01.05.2004

"(14) Rozhodnutí o autorizaci se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1, pokud prokáže, že

01.05.2004

a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie,

01.05.2004

b) je oprávněna k výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.

01.05.2004

(15) O nesplnění požadavků pro výkon činnosti uvedené v odstavci 1 vydá ministerstvo rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byly předloženy úplné doklady o splnění podmínek podle odstavce 14 písm. a) a b).

01.05.2004

(16) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 15, činnost podle odstavce 1 může být vykonávána nejdéle po dobu 1 roku ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí.".

01.05.2004

54. V § 21 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která včetně poznámky pod čarou č. 8a) znějí:

01.05.2004

"d) zajišťuje posuzování územního plánu velkého územního celku podle § 10i a dále posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území tvoří celé území kraje nebo zasahuje na území více krajů nebo na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti8a) nebo pokud dotčené území tvoří území celého státu,

01.05.2004

e) poskytuje Evropské komisi v souladu s právními předpisy Evropských společenství informace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,

01.05.2004

8a) Zákon č. 114/1992 Sb.".

01.05.2004

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena f) až k).

01.05.2004

55. V § 21 se na konci písmene f) doplňují slova "a koncepcí".

01.05.2004

56. V § 21 písm. h) se za slovo "vydaných" vkládají slova "závěrů zjišťovacích řízení a".

01.05.2004

57. V § 21 písm. k) se za slovo "zpracovatelů" vkládají slova "a dále seznam koncepcí a jejich posuzovatelů".

01.05.2004

58. V § 22 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.05.2004

"b) zajišťují posuzování územního plánu obce podle § 10i a dále posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje výlučně do územního obvodu kraje, není-li příslušné ministerstvo podle § 21 písm. d),".

01.05.2004

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

01.05.2004

59. V § 22 písm. c) se za slovo "vydaného" vkládají slova "závěru zjišťovacího řízení a".

01.05.2004

60. V § 22 písm. d) se za slovo "zpracovatelů" vkládají slova "a dále seznam koncepcí a jejich posuzovatelů".

01.05.2004

61. V § 23 odst. 3 se slovo "oznámení" nahrazuje slovy "podnětu k vyjádření".

01.05.2004

62. V § 23 odstavec 4 zní:

01.05.2004

"(4) Ministerstvo si v odůvodněných případech může vyhradit posuzování záměru nebo koncepce, k jejichž posouzení je příslušný orgán kraje. Ministerstvo může v odůvodněných případech po dohodě s orgánem kraje přenést posuzování záměru podle § 21 písm. c) nebo posuzování koncepce podle § 21 písm. d) na orgán kraje, pokud to může přispět k rychlosti a hospodárnosti posouzení.".

01.05.2004

63. V § 23 odst. 5 se slova "obyvatelstvo Ministerstvo zdravotnictví a místně příslušné orgány hygienické služby." nahrazují slovy "veřejné zdraví Ministerstvo zdravotnictví pro záměry a koncepce přesahující rámec kraje a územně příslušné krajské hygienické stanice v ostatních případech.".

01.05.2004

64. V § 23 odst. 6 se slova "v příloze č. 1 pod body 3.2 až 3.5" nahrazují slovy "v příloze č. 1 k tomuto zákonu, kategorii I body 3.2 až 3.5 a kategorii II bod 3.5".

01.05.2004

65. V § 23 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Povinnosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) až c) zde platí obdobně.".

01.05.2004

66. V § 23 se doplňuje odstavec 13, který zní:

01.05.2004

"(13) Hodnocení důsledků plánů a záměrů na území evropsky významných lokalit a oblastí ochrany ptactva podle zvláštního právního předpisu není tímto zákonem dotčeno.".

01.05.2004

67. Část čtvrtá se zrušuje.

01.05.2004

68. V příloze č. 1, kategorie I bod 1.2 se slova ", nebo pokud se převádí množství vody nad 2 000 mil.m3 za rok, které přesahuje 5 % průměrného ročního odtoku v místě odběru." nahrazují slovy "nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda převádí, přesahuje 2 000 mil.m3 za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku.".

01.05.2004

69. V příloze č. 1, kategorie I body 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 3.6, 4.4, 7.7 a 9.2 se slovo "od" nahrazuje slovem "nad".

01.05.2004

70. V příloze č. 1, kategorie I bod 1.7 se slova "s výjimkou" zrušují.

01.05.2004

71. V příloze č. 1, kategorie I bod 1.8 se za slovo "Kafilerie" doplňují slova "nebo veterinární asanační ústavy".

01.05.2004

72. V příloze č. 1, kategorie I bod 4.4 se slova "elektrolytickými nebo chemickými procesy," zrušují a slova "m2/rok upravené plochy. " se nahrazují slovy "m2/rok celkové plochy úprav.".

01.05.2004

73. V příloze č. 1, kategorie I bod 5.1 zní:

01.05.2004

"5.1 Průmyslové závody na:

01.05.2004

a) výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů,

01.05.2004

b) výrobu papíru a lepenek s výrobní kapacitou vyšší než 200 tun za den.".

01.05.2004

74. V příloze č. 1, kategorie I bod 7.4 zní:

01.05.2004

"7.4 Průmyslová výroba farmaceutických produktů chemickou nebo biochemickou cestou.".

01.05.2004

75. V příloze č. 1, kategorie I se za bod 7.7 doplňuje nový bod 7.8, který zní:

01.05.2004

"7.8 Nové zařízení k výrobě oxidu titaničitého nebo zařízení k jeho výrobě, pokud je kapacita zvýšena o 15 tis.t/rok a více.".

01.05.2004

Křížek se doplňuje do sloupce A.

01.05.2004

76. V příloze č. 1, kategorie I bod 9.1 se slovo "tratí" nahrazuje slovem "drah".

01.05.2004

77. V příloze č. 1, kategorie I bod 9.3 se na konci tečka zrušuje a doplňují se slova "a rychlostních silnic.".

01.05.2004

78. V příloze č. 1, kategorie I bod 9.4 se slova "neuvedených v bodě 9.3, se čtyřmi nebo více jízdními pruhy, delší než 10 km." nahrazují slovy "o čtyřech a více jízdních pruzích delších než 10 km nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích delších než 1 km.".

01.05.2004

79. V příloze č. 1, kategorie I bod 10.1 se na konci doplňují slova "s kapacitou nad 1000 t/rok".

01.05.2004

80. V příloze č. 1, kategorie II bod 1.6 zní:

01.05.2004

"1.6 Rybníky určené k chovu ryb s obsádkou při zarybnění nad 10 t živé hmotnosti.".

01.05.2004

81. V příloze č. 1, kategorie II bod 1.8 zní:

01.05.2004

"1.8 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do 100 mil.m3 za rok, nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda převádí, je od 200 do 2 000 mil.m3 za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku; čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil.m3 za rok.".

01.05.2004

82. V příloze č. 1, kategorie II bod 1.9 zní:

01.05.2004

"1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.".

01.05.2004

83. V příloze č. 1, kategorie II bod 2.6 se slovo "říčních" nahrazuje slovy "nebo údolních nivách vodních".

01.05.2004

84. V příloze č. 1, kategorie II bod 2.11 zní:

01.05.2004

"2.11 Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů pro veřejnou potřebu, s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy.".

01.05.2004

85. V příloze č. 1, kategorie II bod 3.2 se slova "od maximálního výkonu 5 kWe." nahrazují slovy "s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů.".

01.05.2004

86. V příloze č. 1, kategorie II bod 3.3 zní:

01.05.2004

"3.3 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny nad 50 MWe.".

01.05.2004

87. V příloze č. 1, kategorie II bod 3.4 zní:

01.05.2004

"3.4 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny od 10 MWe do 50 MWe.".

01.05.2004

88. V příloze č. 1, kategorie II bod 3.7 se slova "větším než" zrušují.

01.05.2004

89. V příloze č. 1, kategorie II bod 4.1 se slovo "Provozy" nahrazuje slovy "Průmyslové provozy".

01.05.2004

90. V příloze č. 1, kategorie II bod 4.2 se slova "elektrolytickými nebo chemickými procesy" nahrazují slovy "včetně lakoven," a slova "m2/rok upravené plochy." se nahrazují slovy "m2/rok celkové plochy úprav.".

01.05.2004

91. V příloze č. 1, kategorie II se za bod 5.6 doplňují nové body 5.7 a 5.8, které znějí:

01.05.2004

"5.7 Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenek (projekty nezařazené v kategorii I).".

01.05.2004

Křížek se doplňuje do sloupce B.

01.05.2004

"5.8 Zařízení na výrobu a zpracování celulózy.".

01.05.2004

Křížek se doplňuje do sloupce B.

01.05.2004

92. V příloze č. 1, kategorie II bod 7.1 se slovo "chemické" zrušuje a na konci se tečka zrušuje a doplňují se slova "nad 100 t/rok.".

01.05.2004

93. V příloze č. 1, kategorie II bod 7.5 se slova "v bodě 7.3" zrušují.

01.05.2004

94. V příloze č. 1, kategorie II se za bod 7.5 doplňuje nový bod 7.6, který zní:

01.05.2004

"7.6 Ostatní zařízení k výrobě oxidu titaničitého (záměr neuvedený v kategorii I v bodě 7.8).".

01.05.2004

Křížek se doplňuje do sloupce A.

01.05.2004

95. V příloze č. 1, kategorie II bod 9.1 se na konci tečka zrušuje a doplňují se slova "nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích delších než 500 m.".

01.05.2004

96. V příloze č. 1, kategorie II bod 9.2 se slovo "tratí" nahrazuje slovem "drah".

01.05.2004

97. V příloze č. 1, kategorie II bod 10.1 se na konci tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou od 100 do 1000 t/rok.".

01.05.2004

98. V příloze č. 1, kategorie II bod 10.4 se slova "toxických látek" nahrazují slovy "vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)11a)".

01.05.2004

Poznámka pod čarou č. 11a) zní:

01.05.2004

"11a) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

01.05.2004

99. V příloze č. 1, kategorie II bod 10.6 zní:

01.05.2004

"10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.".

01.05.2004

100. V příloze č. 1, kategorie II bod 10.13 se slova "uvedené ve schválené územně plánovací dokumentaci." nahrazují slovy "na ploše nad 5 000 m2.".

01.05.2004

101. V příloze č. 1, kategorie II bod 10.15 se slova "vybrané typy přírodních stanovišť v národních parcích, rezervacích, národních přírodních památkách a chráněných krajinných oblastech, jež jsou uvedeny v příloze č. 7 k tomuto zákonu, a charakteristiky krajiny, které mají velký význam pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny uvedené v příloze č. 8 k tomuto zákonu." nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 12a) "stav životního prostředí ve zvláště chráněných územích podle zvláštních právních předpisů12a) nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

01.05.2004

12a) Například zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 254/2001 Sb.".

01.05.2004

102. V příloze č. 2, bod I.5. se slova "obtěžování obyvatelstva" nahrazují slovy "vlivy na veřejné zdraví".

01.05.2004

103. V příloze č. 3 se v nadpisu bodu D. slovo "OBYVATELSTVO" nahrazuje slovy "VEŘEJNÉ ZDRAVÍ".

01.05.2004

104. V příloze č. 4 se v nadpisu části D slovo "OBYVATELSTVO" nahrazuje slovy "VEŘEJNÉ ZDRAVÍ".

01.05.2004

105. Přílohy č. 7 až 9 zní:

01.05.2004

"Příloha č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb.

01.05.2004

Náležitosti oznámení koncepce

01.05.2004

A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI

01.05.2004

1. Název organizace

01.05.2004

2. IČ, bylo-li přiděleno

01.05.2004

3. Sídlo (bydliště)

01.05.2004

4. Jméno, příjmení, bydliště, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele

01.05.2004

B. ÚDAJE O KONCEPCI

01.05.2004

1. Název

01.05.2004

2. Obsahové zaměření (osnova)

01.05.2004

3. Charakter

01.05.2004

4. Zdůvodnění potřeby pořízení

01.05.2004

5. Základní principy a postupy (etapy) řešení

01.05.2004

6. Hlavní cíle

01.05.2004

7. Přehled uvažovaných variant řešení

01.05.2004

8. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry

01.05.2004

9. Předpokládaný termín dokončení

01.05.2004

10. Návrhové období

01.05.2004

11. Způsob schvalování

01.05.2004

C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ

01.05.2004

1. Vymezení dotčeného území

01.05.2004

2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí ovlivněny

01.05.2004

3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území

01.05.2004

4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území

01.05.2004

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ

01.05.2004

E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

01.05.2004

1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky

01.05.2004

2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce

01.05.2004

3. Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví

01.05.2004

Datum zpracování oznámení koncepce

01.05.2004

Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování oznámení koncepce

01.05.2004

Podpis oprávněného zástupce předkladatele

01.05.2004

Příloha č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb.

01.05.2004

Kritéria pro zjišťovací řízení

01.05.2004

1. Obsah koncepce, zejména s ohledem na:

01.05.2004

a. účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů koncepce;

01.05.2004

b. míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje;

01.05.2004

c. míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce;

01.05.2004

d. význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje;

01.05.2004

e. vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně sociálně-ekonomických aspektů);

01.05.2004

f. problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci;

01.05.2004

g. význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů Evropského společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví (např. plány a programy v oblasti odpadového hospodářství nebo ochrany vod).

01.05.2004

2. Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika dotčeného území, zejména s ohledem na:

01.05.2004

a. pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu;

01.05.2004

b. kumulativní a synergickou povahu vlivu;

01.05.2004

c. přeshraniční povahu vlivu;

01.05.2004

d. rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce (např. při přírodních katastrofách, při haváriích);

01.05.2004

e. závažnost a rozsah vlivu (počet obyvatel, který by mohl být pravděpodobně zasažen);

01.05.2004

f. důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na:

01.05.2004

i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví,

01.05.2004

ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace,

01.05.2004

iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot,

01.05.2004

iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání;

01.05.2004

g. dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni.

01.05.2004

Příloha č. 9 k zákonu č. 100/2001 Sb.

01.05.2004

Náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

01.05.2004

1. Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím.

01.05.2004

2. Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce.

01.05.2004

3. Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být provedením koncepce významně zasaženy.

01.05.2004

4. Veškeré současné problémy životního prostředí, které jsou významné pro koncepci, zejména vztahující se k oblastem se zvláštním významem pro životní prostředí (např. oblasti vyžadující ochranu podle zvláštních právních předpisů12a)).

01.05.2004

5. Cíle ochrany životního prostředí stanovené na mezinárodní, komunitární nebo vnitrostátní úrovni, které mají vztah ke koncepci, a způsob, jak byly tyto cíle vzaty v úvahu během její přípravy, zejména při porovnání variantních řešení.

01.05.2004

6. Závažné vlivy (včetně sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, pozitivních a negativních vlivů) navrhovaných variant koncepce na životní prostředí.

01.05.2004

7. Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na životní prostředí vyplývajících z provedení koncepce.

01.05.2004

8. Výčet důvodů pro výběr zkoumaných variant a popis, jak bylo posuzování provedeno, včetně případných problémů při shromažďování požadovaných údajů (např. technické nedostatky nebo nedostatečné know-how).

01.05.2004

9. Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivu koncepce na životní prostředí.

01.05.2004

10. Popis plánovaných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů zjištěných při provádění koncepce.

01.05.2004

11. Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr projektu.

01.05.2004

12. Vlivy koncepce na veřejné zdraví.

01.05.2004

13. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.

01.05.2004

14. Souhrnné vypořádání vyjádření obdržených ke koncepci z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

01.05.2004

15. Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska ke koncepci.".


01.05.2004

Čl. II

01.05.2004

Přechodná ustanovení

01.05.2004

1. Posouzení záměrů zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.05.2004

2. Posouzení rozvojových koncepcí a programů zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

01.05.2004

Čl. III

01.05.2004

Zrušovací ustanovení

01.05.2004

Zrušuje se:

01.05.2004

1. Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí.

01.05.2004

2. V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, část čtyřicátá osmá.

01.05.2004

Čl. IV

01.05.2004

Účinnost

01.05.2004

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.


01.05.2004

Zaorálek v. r.

01.05.2004

Klaus v. r.

01.05.2004

Špidla v. r.

Přesunout nahoru