PLUS na zkoušku

Zákon č. 693/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Částka 234/2004
Platnost od 31.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2005

693

01.01.2005

ZÁKON

01.01.2005

ze dne 9. prosince 2004,

01.01.2005

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2005

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2005

Čl. I

01.01.2005

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb. a zákona č. 558/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2005

1. V § 57 odst. 6 věta první včetně poznámek pod čarou č. 41), 42) a 43) zní: "Nárok na vrácení daně poplatník prokazuje dokladem o prodeji výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c), evidencí o skutečné spotřebě těchto výrobků, dokladem o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele,41) popřípadě výpisem z obchodního rejstříku, a dokladem z evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů,42) jde-li o zemědělskou půdu, a dokladem o výměře lesních pozemků z katastru nemovitostí,43) jde-li o lesní pozemky, na nichž poplatník hospodaří na základě vlastnického práva, písemné nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu.

01.01.2005

41) § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
Čl. II bod 1 zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

01.01.2005

42) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

01.01.2005

43) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

01.01.2005

2. V § 57 odst. 7 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. "43)" nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. "41)".

01.01.2005

3. V § 57 odst. 7 písmeno b) zní:

01.01.2005

"b) ke změně v obhospodařování celkové výměry půdních bloků nebo lesních pozemků,".

01.01.2005

4. V § 92 odst. 1 se slova "500 litrů" nahrazují slovy "1000 litrů".

01.01.2005

5. V § 97 odst. 3 se slova "500 litrů" nahrazují slovy "1000 litrů".


01.01.2005

Čl. II

01.01.2005

Přechodná ustanovení

01.01.2005

1. Nároky na vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa vzniklé za období do dne účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2005

2. Tichá vína podle § 93 odst. 3 vyrobená před účinností tohoto zákona a zdaněná podle dosavadních právních předpisů mohou být přijata do daňového skladu při jeho zřízení, a to způsobem, jako by dosud nebyla zdaněna podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2005

Čl. III

01.01.2005

Účinnost

01.01.2005

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


01.01.2005

Zaorálek v. r.

01.01.2005

Klaus v. r.

01.01.2005

Gross v. r.

Přesunout nahoru