PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 543/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem

Částka 185/2004
Platnost od 25.10.2004
Účinnost od 25.10.2004
Zrušeno k 01.01.2015 (179/2014 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
25.10.200431.12.2014

543

25.10.200431.12.2014

NAŘÍZENÍ VLÁDY

25.10.200431.12.2014

ze dne 11. října 2004,

25.10.200431.12.2014

kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem

25.10.200431.12.2014

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb., a k provedení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.:


25.10.200431.12.2014

Čl. I

25.10.200431.12.2014

Nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, se mění takto:

25.10.200431.12.2014

1. V § 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

25.10.200431.12.2014

"e) poskytuje doplňkové národní dotace pro hospodářský rok 2004/2005 pěstitelům brambor (dále jen "doplňková dotace") prostřednictvím příslušného výrobce,".

25.10.200431.12.2014

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

25.10.200431.12.2014

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

25.10.200431.12.2014

"1) Nařízení Rady (ES) č. 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu. Nařízení Komise (ES) č. 97/95 ze dne 17. ledna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu. Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se výrobních náhrad v odvětví obilovin a rýže. Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty. Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad. Nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky. Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/1993, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/1971 a (EHS) č. 2529/2001.".

25.10.200431.12.2014

3. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

25.10.200431.12.2014

"(2) Informaci podle odstavce 1 písm. a) a b) poskytuje schválený výrobce, který není zároveň výrobcem základního výrobku.

25.10.200431.12.2014

(3) Na dodávky základního výrobku uskutečněné před vydáním osvědčení lze poskytnout výrobní náhradu, pokud v době uskutečnění dodávky byla pro základní výrobek stanovena nulová výše výrobní náhrady a pokud schválený výrobce tyto dodávky Fondu prokáže.".

25.10.200431.12.2014

4. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9a, 9b a 9c zní:

25.10.200431.12.2014

"ČÁST ŠESTÁ

25.10.200431.12.2014

DOPLŇKOVÁ DOTACE

25.10.200431.12.2014

§ 13a

25.10.200431.12.2014

Stanovení výše doplňkové dotace

25.10.200431.12.2014

(1) Výše doplňkové dotace se stanoví podle obsahu škrobu v bramborách a je uvedena v příloze č. 9a.

25.10.200431.12.2014

(2) Doplňkovou dotaci stanovenou v eurech přepočte Fond na peněžní jednotku České republiky (Kč) podle směnného kurzu stanoveného bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství9a).

25.10.200431.12.2014

§ 13b

25.10.200431.12.2014

Žádost o doplňkovou dotaci

25.10.200431.12.2014

(1) Žádost o doplňkovou dotaci podává Fondu výrobce, který má s pěstitelem brambor uzavřenou smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu9b) a kterou výrobce uvedl v souhrnném přehledu smluv podle § 14 odst. 1 písm. a). Výrobce může požádat o doplňkovou dotaci pouze na množství brambor odpovídající výrobě škrobu ve výši jemu přidělené subkvóty pro příslušný hospodářský rok.

25.10.200431.12.2014

(2) Výrobce podá žádost o doplňkovou dotaci do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výrobce převzal v příslušném hospodářském roce od pěstitele brambor dodávku brambor v souladu se smlouvou o pěstování brambor pro výrobu škrobu. Nejkratší období, za které lze žádost podat, je 1 kalendářní měsíc.

25.10.200431.12.2014

(3) Fond poskytne a vyplatí doplňkovou dotaci pěstiteli brambor prostřednictvím výrobce, který převzal závazky vyplývající ze smlouvy o pěstování brambor pro výrobu škrobu od jiného výrobce na základě změny vlastnických nebo uživatelských vztahů výrobce9c).

25.10.200431.12.2014

(4) Žádost se podává na formuláři vydaném Fondem.

25.10.200431.12.2014

(5) Fond po posouzení žádosti rozhodne o poskytnutí doplňkové dotace a převede platbu na účet výrobce nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

25.10.200431.12.2014

§ 13c

25.10.200431.12.2014

Poskytnutí platby pěstiteli brambor

25.10.200431.12.2014

(1) Výrobce převede poskytnutou platbu na účet pěstitele brambor nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tuto platbu od Fondu obdržel.

25.10.200431.12.2014

(2) Pěstitel brambor uschovává po dobu 10 let od počátku kalendářního roku následujícího po uzavření smlouvy o pěstování brambor pro výrobu škrobu

25.10.200431.12.2014

a) smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu,

25.10.200431.12.2014

b) doklady prokazující, že výrobce převzal od pěstitele brambor dodávku v množství a kvalitě odpovídající smlouvě o pěstování brambor pro výrobu škrobu,

25.10.200431.12.2014

c) doklady o doručení platby pěstiteli brambor poskytnuté výrobcem podle odstavce 1.

25.10.200431.12.2014

9a) Nařízení Komise (ES) č. 1407/2004 ze dne 2. srpna 2004 o stanovení směnného kurzu na rok 2004 pro režim jednotných plateb na plochu použitelných pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

25.10.200431.12.2014

9b) Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.

25.10.200431.12.2014

9c) Článek 16 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.".

25.10.200431.12.2014

Dosavadní části šestá až osmá se označují jako části sedmá až devátá.

25.10.200431.12.2014

5. Za přílohu č. 9 se vkládá nová příloha č. 9a, která zní:

25.10.200431.12.2014

„Příloha č. 9a k nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

25.10.200431.12.2014
Hmotnost 5050 g brambor pod vodou (g)Obsah škrobu v bramborách (%)Množství brambor potřebných k výrobě 1000 kg škrobu (kg)Minimální cena za 1000 kg brambor (EUR)Prémie pro výrobce škrobu za 1000 kg brambor (EUR)Doplňková dotace za 1000 kg brambor (EUR)
35213,0653327,293,40615,66
35313,1650927,393,41815,72
35413,1648627,493,43015,77
35513,2646327,593,44315,83
35613,2643927,693,45615,89
35713,3641627,793,46815,94
35813,3639327,893,48016,00
35913,4636928,003,49316,06
36013,4634628,103,50616,12
36113,5632228,203,51916,18
36213,5629928,313,53216,24
36313,6627628,413,54516,30
36413,6625228,523,55916,36
36513,7622928,633,57216,42
36613,7620628,733,58516,48
36713,8618228,843,59916,55
36813,8615928,953,61316,61
36913,9613629,063,62616,67
37013,9611229,173,64016,74
37114,0608929,283,65416,80
37214,0606529,403,66916,87
37314,1604729,493,68016,92
37414,1602829,583,69116,97
37514,2600529,693,70517,03
37614,2598129,813,72017,10
37714,3596329,903,73117,15
37814,3594430,003,74317,21
37914,4592130,113,75817,28
38014,4589730,243,77317,35
38114,5587930,333,78517,40
38214,5586030,433,79717,46
38314,6584130,533,80917,51
38414,6582230,633,82217,57
38514,7579930,753,83717,64
38614,7577630,873,85217,71
38714,8575730,973,86517,77
38814,8573831,083,87817,83
38914,9572031,173,89017,88
39014,9570131,283,90317,94
39115,0568231,383,91618,00
39215,0566431,483,92818,06
39315,1562631,693,95518,18
39415,2560731,803,96818,24
39515,2558931,903,98118,30
39615,3557032,013,99518,36
39715,3555132,124,00818,43
39815,4554232,174,01518,46
39915,4553332,234,02118,49
40015,4552332,284,02918,52
40115,5548632,504,05618,65
40215,6546732,624,07018,71
40315,6544932,724,08318,77
40415,7543032,844,09818,84
40515,7541132,954,11218,90
40615,8539333,064,12618,97
40715,8537433,184,14019,03
40815,9536433,244,14819,07
40915,9535533,304,15519,10
41015,9534633,354,16219,13
41116,0532733,474,17719,20
41216,0530833,594,19219,27
41316,1528033,774,21419,37
41416,2526633,864,22519,42
41516,2525233,954,23619,48
41616,3523434,074,25119,54
41716,3521534,194,26719,61
41816,4520634,254,27419,65
41916,4519634,324,28219,69
42016,4518734,384,29019,72
42116,5515034,624,32019,86
42216,6513634,724,33219,92
42316,6512134,824,34519,97
42416,7510734,914,35720,03
42516,7509335,014,36920,08
42616,8507535,134,38420,16
42716,8505635,274,40120,23
42816,9504235,364,41320,29
42916,9502835,464,42520,34
43017,0500035,664,45020,46
43117,1498635,764,46220,52
43217,1497235,864,47520,57
43317,2496335,934,48320,61
43417,2495336,004,49220,65
43517,2494436,074,50020,69
43617,3493036,174,51320,75
43717,3491636,274,52620,81
43817,4490236,374,53920,87
43917,4488836,484,55220,93
44017,5487436,584,56520,99
44117,5486036,694,57821,05
44217,6484636,804,59121,11
44317,6483236,904,60521,17
44417,7481837,014,61821,23
44517,7480437,124,63221,29
44617,8479037,234,64521,35
44717,8477637,334,65921,42
44817,9476237,444,67221,48
44917,9474837,554,68621,54
45018,0472037,784,71421,67
45118,1470637,894,72821,74
45218,1469238,004,74221,80
45318,2468538,064,74921,83
45418,2467938,114,75521,86
45518,2467338,164,76121,89
45618,3464538,394,79022,02
45718,4463138,504,80522,09
45818,4461738,624,81922,16
45918,5460738,704,83022,20
46018,5459838,784,83922,25
46118,6458438,904,85422,31
46218,64570 ^39,024,86922,38
46318,7456139,094,87822,43
46418,7455139,184,88922,48
46518,7454239,264,89922,52
46618,8452339,424,91922,62
46718,9450939,554,93522,69
46818,9449539,674,95022,76
46919,0448139,794,96522,83
47019,0446739,924,98122,90
47119,1445840,004,99122,95
47219,1444940,085,00122,99
473 ^19,2443740,195,01523,05
47419,2442540,305,02823,12
47519,3441440,405,04123,17
47619,3440240,515,05523,24
47719,4439040,625,06823,30
47819,4437940,725,08123,36
47919,5436740,835,09523,42
48019,5435540,945,10923,49
48119,6434341,065,12323,55
481,619,6433741,115,13023,59
48219,7433541,135,13323,60
48319,7433241,165,13623,61
483,219,7433241,165,13623,61
48419,8432541,235,14523,65
484,819,8431841,295,15323,69
48519,9431741,305,15423,69
48619,9431141,365,16123,73
486,419,9430941,385,16423,74
48720,0430541,425,16823,76
48820,0429941,485,17623,79
48920,1429441,535,18223,82
49020,1429041,565,18623,84
49120,2428741,595,19023,86
49220,2428541,615,19323,87
49320,3428341,635,19523,88
49420,3428041,665,19923,90
49520,4427841,685,20123,91
49620,4427641,705,20323,92
49720,5427341,735,20723,94
49820,5427141,755,21023,95
49920,6426641,805,21623,98
50020,6426241,845,22124,00
50120,7425941,875,22424,02
50220,7425741,895,22724,03
50320,8425541,915,22924,04
50420,8425241,945,23324,06
50520,9424841,985,23824,08
50620,9424342,025,24424,11
50721,0423842,075,25024,14
50821,0423442,115,25524,16
50921,1422942,165,26124,19
509,921,1422442,215,26824,22
51021,1422442,215,26824,22
51121,2421942,265,27424,25
511,821,2421542,305,27924,27
51221,3421442,315,28024,27
51321,3420942,365,28624,30
513,721,3420642,395,29024,32
51421,4420442,415,29324,33
51521,4419942,465,29924,36
515,621,4419642,505,30324,38
51621,5419442,525,30524,39
51721,5418942,575,31224,42
517,521,5418742,595,31424,43
51821,6418442,625,31824,45
51921,6418042,665,32324,47
519,421,6417842,685,32624,48
52021,7417542,715,32924,50
52121,7417042,765,33624,53
521,321,7416842,785,33824,54
52221,8416542,815,34224,56
52321,8416042,865,34924,59
523,221,8415942,875,35024,59
52421,9415542,915,35524,62
52521,9415042,975,36124,65
525,121,9415042,975,36124,65
52622,0414543,025,36824,68
52722,0414043,075,37424,71
52822,1413543,125,38124,74
528,822,1413143,165,38624,76
52922,2413043,175,38724,77
53022,2412543,235,39424,80
530,622,2412243,265,39824,82
53122,3411943,295,40224,83
53222,3411443,345,40824,86
532,422,3411243,365,41124,88
53322,4411143,375,41224,88
53422,4410843,415,41624,90
534,222,4410843,415,41624,90
53522,5410343,465,42324,93
53622,5409843,515,42924,96
53722,6409343,565,43624,99
537,822,6408943,615,44125,02
53822,7408843,625,44325,02
53922,7408343,675,44925,05
539,622,7408043,705,45325,07
54022,8407843,725,45625,08
54122,8407643,755,45925,10
541,422,8407543,765,46025,10
54222,9407243,795,46425,12
54322,9406643,855,47225,16
543,222,9406643,855,47225,16
54423.0406143,915,47925,19
54523,0405643,965,48625,22
a více     
“.

25.10.200431.12.2014

Čl. II

25.10.200431.12.2014

U dodávek brambor, které výrobce převzal v hospodářském roce 2004/2005 od pěstitelů brambor v souladu se smlouvou o pěstování brambor pro výrobu škrobu, lze žádost o doplňkovou dotaci podle § 13b nařízení vlády č. 115/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, podat nejpozději do 2 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud by lhůta stanovená pro podání žádosti v § 13b odst. 2 nařízení vlády č. 115/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, uplynula dříve.

25.10.200431.12.2014

Čl. III

25.10.200431.12.2014

Účinnost

25.10.200431.12.2014

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


25.10.200431.12.2014

Předseda vlády:

25.10.200431.12.2014

JUDr. Gross v. r.

25.10.200431.12.2014

Ministr zemědělství:

25.10.200431.12.2014

Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru