PLUS na zkoušku

Zákon č. 48/2004 Sb.Zákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce

Částka 14/2004
Platnost od 12.02.2004
Účinnost od 01.03.2004
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.03.2004

48

01.03.2004

ZÁKON

01.03.2004

ze dne 21. ledna 2004

01.03.2004

o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce

01.03.2004

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.03.2004

§ 1

01.03.2004

Prezident republiky po skončení funkce (dále jen "bývalý prezident republiky") má po skončení svého volebního období nárok na rentu ve výši 50 000 Kč měsíčně. Renta je splatná předem vždy do 5 pracovních dnů od počátku příslušného kalendářního měsíce, počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž skončilo volební období.

01.03.2004

§ 2

01.03.2004

Bývalý prezident republiky má po skončení svého volebního období nárok na víceúčelovou paušální náhradu, která kryje zejména nájemné spojené s užíváním přiměřeně vybavené kanceláře a odměnu asistenta, v celkové výši 50 000 Kč měsíčně. Víceúčelová paušální náhrada je splatná spolu s rentou podle § 1.

01.03.2004

§ 3

01.03.2004

Nebude-li bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období poskytnuta ochrana podle zvláštního právního předpisu,1) zahrnující přidělení vozidla s řidičem, má bývalý prezident republiky po skončení svého volebního období nárok na užívání vozidla ve vlastnictví státu s řidičem i bez něho k osobní dispozici.

01.03.2004

§ 4

01.03.2004

Jestliže byl prezidentu republiky uložen trest ztráty prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt,2) nároky podle tohoto zákona mu nevzniknou.

01.03.2004

§ 5

01.04.2006

(1) Bývalému prezidentu republiky nároky podle tohoto zákona zaniknou posledním dnem kalendářního měsíce, v němž se stane prezidentem republiky, poslancem, senátorem, členem vlády, členem, viceprezidentem nebo prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu, členem, místopředsedou nebo předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ředitelem Bezpečnostní informační služby, soudcem, předsedou nebo inspektorem Úřadu pro ochranu osobních údajů, členem bankovní rady České národní banky, Veřejným ochráncem práv nebo jeho zástupcem.

01.03.2004

(2) Bývalému prezidentu republiky nároky podle tohoto zákona zaniknou posledním dnem kalendářního měsíce, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl odsouzen pro úmyslný trestný čin.

01.03.2004

§ 6

01.03.2004

Bývalému prezidentu republiky, jehož volební období skončilo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniknou nároky podle tohoto zákona dnem nabytí jeho účinnosti.


01.03.2004

§ 7

01.03.2004

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po jeho vyhlášení.


01.03.2004

Zaorálek v. r.

01.03.2004

Klaus v. r.

01.03.2004

Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

01.03.2004

1) Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

01.03.2004

2) Čl. 65 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

Přesunout nahoru