PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Obsah

01.10.2004

436

01.10.2004

ZÁKON

01.10.2004

ze dne 24. června 2004,

01.10.2004

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

01.10.2004

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.10.2004

ČÁST DRUHÁ

01.10.2004

Změna občanského soudního řádu

01.10.2004

Čl. II

01.10.2004

V § 299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., se slova "hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci".

01.10.2004

ČÁST PÁTÁ

01.10.2004

Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

01.10.2004

Čl. VI

01.10.2004

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:

01.10.2004

1. V § 6 odst. 2 písm. a) se za slovy "pracovní podmínky" čárka nahrazuje spojkou "a" a vkládají se slova "upravující uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní činnost3a)".

01.10.2004

Poznámka pod čarou č. 3a) zní:

01.10.2004

"3a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

2. V § 6 odst. 2 písm. b) se za slova "pracovní podmínky" vkládají slova ", včetně předpisů upravujících uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní činnost,3a)".

01.10.2004

ČÁST ŠESTÁ

01.10.2004

Změna zákona o školských zařízeních

01.10.2004

Čl. VII

01.10.2004

V § 31b odst. 1 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 390/1991 Sb., se slova "občanům se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "osobám se zdravotním postižením2)".

01.10.2004

Poznámka pod čarou č. 2) zní:

01.10.2004

"2) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

ČÁST SEDMÁ

01.10.2004

Změna školského zákona

01.10.2004

Čl. VIII

01.10.2004

V § 9 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., se slova "se změněnou pracovní schopností." nahrazují slovy "se zdravotním postižením.1a)".

01.10.2004

Poznámka pod čarou č. 1a) zní:

01.10.2004

"1a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

ČÁST DEVÁTÁ

01.10.2004

Změna zákona o přestupcích

01.10.2004

Čl. X

01.10.2004

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 47/2004 Sb., se mění takto:

01.10.2004

1. V § 28 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmena j) a k) se zrušují.

01.10.2004

2. V § 28 odst. 2 se slova "podle odstavce 1 písm. a), h) až k)" nahrazují slovy "podle odstavce 1 písm. a), h) a i)".

01.10.2004

ČÁST DVANÁCTÁ

01.10.2004

Změna zákona o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů

01.10.2004

Čl. XIII

01.10.2004

V zákoně č. 578/1991 Sb., o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 586/1992 Sb., zákona č. 39/1994 Sb. a zákona č. 117/1995 Sb., se část desátá zrušuje.

01.10.2004

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.10.2004

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.10.2004

Čl. XIV

01.10.2004

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

01.10.2004

1. V § 1 se za slovo "působnost" vkládají slova "České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a".

01.10.2004

2. V § 3 odstavec 1 zní:

01.10.2004

"(1) Sociální zabezpečení provádí orgány sociálního zabezpečení a organizace.".

01.10.2004

3. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č. 4a) a 4b) zní:

01.10.2004

"§ 3a

01.10.2004

(1) Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení jsou organizačními složkami státu. Česká správa sociálního zabezpečení je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají okresní správy sociálního zabezpečení postavení vnitřních organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení.

01.10.2004

(2) Pracovněprávní vztahy zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách sociálního zabezpečení se řídí zákoníkem práce.

01.10.2004

(3) V čele České správy sociálního zabezpečení je ředitel, kterého jmenuje a odvolává4a) ministr práce a sociálních věcí. Ředitele okresních správ sociálního zabezpečení jmenuje a odvolává4a) ředitel České správy sociálního zabezpečení.

01.10.2004

(4) Podrobnější úpravu vnitřní organizace České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení stanoví statut, který vydá ředitel České správy sociálního zabezpečení se souhlasem ministra práce a sociálních věcí.

01.10.2004

(5) Jestliže zvláštní právní předpisy4b) obecně ukládají povinnosti nebo zakládají oprávnění pro správní úřady nebo orgány státní správy, vztahují se tyto povinnosti a tato oprávnění též na Českou správu sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení.

01.10.2004

4a) § 27 odst. 4 zákoníku práce.

01.10.2004

4b) Například § 274 písm. f) občanského soudního řádu, § 9d zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, § 33 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.".

01.10.2004

4. V § 6 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

01.10.2004

5. V § 6 odst. 4 písm. a) bodě 19 se slova "o změněné pracovní schopnosti a změněné pracovní schopnosti s těžším zdravotním postižením, popřípadě o tom, že občan se nepovažuje za občana se změněnou pracovní schopností," nahrazují slovy "o zdravotním znevýhodnění,52a) popřípadě o tom, že občan se nepovažuje za osobu zdravotně znevýhodněnou,".

01.10.2004

Poznámka pod čarou č. 52a) zní:

01.10.2004

"52a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

6. V § 6 odst. 4 písm. g) se bod 3 zrušuje.

01.10.2004

Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.

01.10.2004

7. V § 7 písm. b) se slova "písm. g) č. 1, 3, 4 a 5" nahrazují slovy "písm. g) č. 1, 3 a 4".

01.10.2004

8. V § 8 odst. 1 písmeno g) zní:

01.10.2004

"g) zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou,52a)".

01.10.2004

9. V § 11 odst. 3 se slova "hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci".

01.10.2004

10. V § 12 písmeno d) zní:

01.10.2004

"d) občana, který je uznán za osobu zdravotně znevýhodněnou,52a) a občana, který žádá o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou, aby se podrobil vyšetření zdravotního stavu, popřípadě jinému odbornému vyšetření;".

01.10.2004

11. V § 14 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a přehled zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 25 zaměstnanců".

01.10.2004

12. V § 18 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.

01.10.2004

Dosavadní písmena m) až t) se označují jako písmena l) až s).

01.10.2004

13. V § 36 písmeno r) včetně poznámky pod čarou č. 54a) zní:

01.10.2004

"r) osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost54a) organizace nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava provádí,

01.10.2004

54a) Zákon č. 435/2004 Sb.".

01.10.2004

14. V § 37 odst. 6 se slova "náleželo hmotné zabezpečení, a době, po kterou toto hmotné zabezpečení nenáleželo" nahrazují slovy "náležela podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a době, po kterou tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležely".

01.10.2004

15. V § 53 odst. 2 se slova "občan se změněnou pracovní schopností, popřípadě občan, který žádá o uznání změněné pracovní schopnosti," nahrazují slovy "občan, který je uznán za osobu zdravotně znevýhodněnou, popřípadě občan, který žádá o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou,".

01.10.2004

16. V § 61 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

01.10.2004

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

01.10.2004

17. V § 83a se slova "změněné pracovní schopnosti" nahrazují slovy "za osobu zdravotně znevýhodněnou52a)".

01.10.2004

ČÁST PATNÁCTÁ

01.10.2004

Změna zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

01.10.2004

Čl. XVI

01.10.2004

V § 19 odst. 2 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, se slova "se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "se zdravotním postižením12a)".

01.10.2004

Poznámka pod čarou č. 12a) zní:

01.10.2004

"12a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.10.2004

Změna zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky

01.10.2004

Čl. XVII

01.10.2004

Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

01.10.2004

1. V § 113 odst. 3 se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci".

01.10.2004

2. Poznámka pod čarou č. 11) zní:

01.10.2004

"11) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

3. V § 115 odst. 2 se slova "hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci11)".

01.10.2004

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.10.2004

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti

01.10.2004

Čl. XVIII

01.10.2004

V zákoně č. 231/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti, se čl. II zrušuje.

01.10.2004

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.10.2004

Změna zákona o správních poplatcích

01.10.2004

Čl. XX

01.10.2004

Sazebník správních poplatků, uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb. a zákona č. 340/2004 Sb., se mění takto:

01.10.2004

1. V položce 22 písmena i) až n) znějí:

01.10.2004

"i) Podání žádosti zaměstnavatele o vydání povolení k získávání cizinců Kč 2 000,-

01.10.2004

j) Podání žádosti cizince o vydání povolení k zaměstnání Kč 500,-

01.10.2004

k) Podání žádosti cizince o prodloužení povolení k zaměstnání Kč 250,-

01.10.2004

l) Podání žádosti o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky Kč 10 000,-

01.10.2004

m) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí Kč 10 000,-

01.10.2004

n) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky Kč 1 000,-".

01.10.2004

2. V poznámce pod položkou 22 bod 6 včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

01.10.2004

"6. Pro účely úkonů podle písmen j), k) a l) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních právních předpisů.4a)

01.10.2004

4a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

3. V poznámce pod položkou 22 se bod 7 zrušuje.

01.10.2004

ČÁST DVACÁTÁ

01.10.2004

Změna zákona o daních z příjmů

01.10.2004

Čl. XXI

01.10.2004

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 360/2004 Sb., se mění takto:

01.10.2004

1. V § 24 odst. 2 písmeno zm) včetně poznámky pod čarou č. 80) zní:

01.10.2004

"zm) odvod do státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu,80)

01.10.2004

80) § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

2. V § 35 odst. 1 písm. a) se slova "se změněnou pracovní schopností33)" nahrazují slovy "se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením33)".

01.10.2004

Poznámka pod čarou č. 33) zní:

01.10.2004

"33) § 67 zákona č. 435/2004 Sb.".

01.10.2004

3. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova "se změněnou pracovní schopností" zrušují.

01.10.2004

4. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova "nejméně 20 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením" nahrazují slovy "nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením33)".

01.10.2004

5. V § 35 odst. 2 se slova "se změněnou pracovní schopností a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením," nahrazují slovy "se zdravotním postižením,33)".

01.10.2004

6. V § 35 odst. 4 se slova "zaměstnanců se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,33)".

01.10.2004

7. V § 39 písm. c) se slova "nejméně 20 zaměstnanců, u nichž podíl pracovníků se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením33)".

01.10.2004

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.10.2004

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.10.2004

Čl. XXII

01.10.2004

V § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se bod 12 zrušuje a body 13 a 14 se označují jako body 12 a 13.

01.10.2004

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.10.2004

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony

01.10.2004

Čl. XXIII

01.10.2004

V zákoně č. 84/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony, ve znění zákona č. 117/1995 Sb., se čl. III zrušuje.

01.10.2004

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.10.2004

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.10.2004

Čl. XXIV

01.10.2004

V zákoně č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 360/1999 Sb., se čl. V zrušuje.

01.10.2004

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.10.2004

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.10.2004

Čl. XXV

01.10.2004

V zákoně č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 164/1995 Sb. a zákona č. 220/1995 Sb., se čl. IV zrušuje.

01.10.2004

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

01.10.2004

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

01.10.2004

Čl. XXVI

01.10.2004

1. V § 46 odst. 3 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci".

01.10.2004

2. Poznámka pod čarou č. 14) zní:

01.10.2004

"14) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.10.2004

Změna zákona o státní sociální podpoře

01.10.2004

Čl. XXVII

01.10.2004

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 315/2004 Sb., se mění takto:

01.10.2004

1. V § 5 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

01.10.2004

"d) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,4)

01.10.2004

4) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

2. V § 11 odst. 2 se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, s výjimkou případu, kdy mu hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb." nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.".

01.10.2004

3. V § 12 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".

01.10.2004

4. V § 12 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 38a) zní:

01.10.2004

"b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením,38a)

01.10.2004

38a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb.".

01.10.2004

5. V § 12 odst. 2 část věty za středníkem zní: "teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením se rozumí příprava prováděná podle zvláštních právních předpisů.".

01.10.2004

Poznámka pod čarou č. 41) se zrušuje.

01.10.2004

6. V § 13 odst. 3 písm. b) se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,4)".

01.10.2004

7. V § 13 odst. 3 písm. c) se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci".

01.10.2004

8. V § 14 odst. 2 písm. b) se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".

01.10.2004

9. V § 16 odst. 2 se slova "nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání." nahrazují slovy "nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.".

01.10.2004

10. V § 63 odst. 6 se slova ", krajskému úřadu a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "a orgánům státní sociální podpory".

01.10.2004

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

01.10.2004

Změna zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

01.10.2004

Čl. XXVIII

01.10.2004

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se čl. XXV zrušuje.

01.10.2004

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

01.10.2004

Změna zákona o důchodovém pojištění

01.10.2004

Čl. XXIX

01.10.2004

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

01.10.2004

1. V § 5 odst. 1 písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 28) zní:

01.10.2004

"n) osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,28) a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod a nezapočítává se do ní doba účasti na pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a),

01.10.2004

28) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

2. V § 5 odst. 1 písmeno o) zní:

01.10.2004

"o) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,".

01.10.2004

3. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,".

01.10.2004

4. V § 16 odst. 4 písmeno h) zní:

01.10.2004

"h) teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se zdravotním postižením,28)".

01.10.2004

5. V § 20 odst. 4 se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci." a slova "s výjimkou případu, kdy mu hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb." se zrušují.

01.10.2004

6. V § 20 odst. 5 písm. b) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání." nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.".

01.10.2004

7. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".

01.10.2004

8. V § 21 odst. 1 písmeno b) zní:

01.10.2004

"b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením.28)".

01.10.2004

9. V § 21 odst. 2 část věty za středníkem zní: "teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením prováděná podle zvláštních právních předpisů.28)".

01.10.2004

Poznámka pod čarou č. 32) se zrušuje.

01.10.2004

10. V § 22 odst. 2 písm. c) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".

01.10.2004

11. V § 23 odst. 2 písm. b) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání," nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,".

01.10.2004

12. V 37 odst. 2 se slova "poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání;" nahrazují slovy "poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci;".

01.10.2004

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

01.10.2004

Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

01.10.2004

Čl. XXX

01.10.2004

V zákoně č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se čl. X a čl. XI zrušují.

01.10.2004

ČÁST TŘICÁTÁ

01.10.2004

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

01.10.2004

Čl. XXXI

01.10.2004

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

01.10.2004

1. V § 5 písm. a) bod 13 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

01.10.2004

"13. osoby se zdravotním postižením zařazené do teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost;1a)

01.10.2004

1a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

2. V § 11 odst. 4 se za slova "civilní službu" doplňují slova ", osob, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti22c)".

01.10.2004

Poznámka pod čarou č. 22c) zní:

01.10.2004

"22c) § 21 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb.".

01.10.2004

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

01.10.2004

Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2004

Čl. XXXII

01.10.2004

V zákoně č. 289/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, se čl. II zrušuje.

01.10.2004

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

01.10.2004

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2004

Čl. XXXIII

01.10.2004

V zákoně č. 167/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se čl. I, čl. II a čl. V zrušují.

01.10.2004

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

01.10.2004

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

01.10.2004

Čl. XXXIV

01.10.2004

V § 19 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, se slova "se změněnou pracovní schopností3)" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 3) "se zdravotním postižením3)".

01.10.2004

Poznámka pod čarou č. 3) zní:

01.10.2004

"3) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.10.2004

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

01.10.2004

Čl. XXXV

01.10.2004

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., se mění takto:

01.10.2004

1. V § 106 odstavec 1 zní:

01.10.2004

"(1) Úřady práce jsou povinny neprodleně písemně oznámit policii

01.10.2004

a) zaměstnávání cizince bez povolení k pobytu,

01.10.2004

b) nenastoupení cizince na pracovní místo uvedené v povolení k zaměstnání,

01.10.2004

c) ukončení zaměstnání cizince před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání,

01.10.2004

d) odejmutí povolení k zaměstnání cizinci.".

01.10.2004

2. V § 167 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.10.2004

"(2) Provádí-li policie pobytovou kontrolu v součinnosti s orgány provádějícími u zaměstnavatelů kontrolu podle zvláštních právních předpisů, je policie oprávněna vstupovat do objektů a zařízení těchto zaměstnavatelů.".

01.10.2004

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

01.10.2004

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

01.10.2004

Čl. XXXVI

01.10.2004

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb. a zákona č. 315/2004 Sb., se mění takto:

01.10.2004

1. V § 51 odst. 5 písm. a) se na konci bodu 3 středník nahrazuje čárkou a za bod 3 se doplňuje bod 4, který včetně poznámky pod čarou č. 47a) zní:

01.10.2004

"4. úřadu práce údaje potřebné pro řízení a povolování výkonu činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu;47a)

01.10.2004

47a) § 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

2. V § 51 odst. 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.10.2004

"d) oznámit úřadu práce, který povolil výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu,47a) skutečnosti, které odůvodňují zahájení řízení o zákazu činnosti dítěte; orgán sociálně-právní ochrany je také povinen sledovat, zda došlo k nápravě.".

01.10.2004

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.10.2004

Změna zákona o investičních pobídkách

01.10.2004

Čl. XXXVII

01.10.2004

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se mění takto:

01.10.2004

1. Poznámka pod čarou č. 3) zní:

01.10.2004

"3) § 111 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

2. Část třetí se zrušuje.

01.10.2004

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

01.10.2004

Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

01.10.2004

Čl. XXXIX

01.10.2004

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, se mění takto:

01.10.2004

1. V § 5 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok.".

01.10.2004

2. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.

01.10.2004

3. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.10.2004

"(3) Úřad práce potvrzuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a na žádost pověřenému obecnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a krajskému úřadu údaje o vyplacených mzdových nárocích.".

01.10.2004

4. Část druhá se zrušuje.

01.10.2004

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.10.2004

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.10.2004

Čl. XL

01.10.2004

V zákoně č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb., se části druhá a třetí zrušují.

01.10.2004

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

01.10.2004

Změna rozpočtových pravidel

01.10.2004

Čl. XLI

01.10.2004

V § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci".

01.10.2004

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

01.10.2004

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.10.2004

Čl. XLII

01.10.2004

V zákoně č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.

01.10.2004

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

01.10.2004

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2004

Čl. XLIII

01.10.2004

V zákoně č. 453/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se část třetí zrušuje.

01.10.2004

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

01.10.2004

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony

01.10.2004

Čl. XLIV

01.10.2004

V zákoně č. 2/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

01.10.2004

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.10.2004

Změna soudního řádu správního

01.10.2004

Čl. XLV

01.10.2004

V § 31 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se slova "hmotného zabezpečení" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci".

01.10.2004

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

01.10.2004

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního

01.10.2004

Čl. XLVI

01.10.2004

V zákoně č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, se část dvacátá zrušuje.

01.10.2004

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.10.2004

Změna zákona o dobrovolnické službě

01.10.2004

Čl. XLVII

01.10.2004

V zákoně č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), se část čtvrtá zrušuje.

01.10.2004

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

01.10.2004

Zákon, kterým se mění zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

01.10.2004

Čl. XLIX

01.10.2004

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., se část šestá zrušuje.

01.10.2004

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.10.2004

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 555/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

01.10.2004

Čl. L

01.10.2004

V zákoně č. 311/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, se část druhá zrušuje.

01.10.2004

ČÁST PADESÁTÁ

01.10.2004

Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

01.10.2004

Čl. LI

01.10.2004

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb., se část dvacátá sedmá zrušuje.

01.10.2004

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

01.10.2004

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.10.2004

Čl. LII

01.10.2004

V zákoně č. 453/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

01.10.2004

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

01.10.2004

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.10.2004

Čl. LIII

01.10.2004

V zákoně č. 19/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá zrušuje.

01.10.2004

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

01.10.2004

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

01.10.2004

Čl. LIV

01.10.2004

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

01.10.2004

1. V § 43 odst. 2 písm. e) se slova "na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání a" nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci25a) a".

01.10.2004

Poznámka pod čarou č. 25a) zní:

01.10.2004

"25a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

01.10.2004

2. V § 103 odst. 1 se slova "anebo hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "nebo podporu v nezaměstnanosti anebo podporu při rekvalifikaci".

01.10.2004

3. V § 103 odst. 2 se slova "anebo hmotným zabezpečením uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "nebo podporou v nezaměstnanosti anebo podporou při rekvalifikaci" a slova "hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání z důvodu uplynutí doby, po kterou se hmotné zabezpečení poskytuje" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci z důvodů uplynutí doby, po kterou se podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci poskytuje".

01.10.2004

4. V § 130 odst. 1 písm. g) se slova "hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci".

01.10.2004

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

01.10.2004

Změna zákona o vysokých školách

01.10.2004

Čl. LVI

01.10.2004

V § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.10.2004

"(4) Pracovní poměr akademických pracovníků lze sjednat na dobu určitou, zpravidla v délce pěti let. Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat opakovaně nebo dohodou účastníků prodlužovat na dobu delší, než je uvedena v předchozí větě.".

01.10.2004

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.


01.10.2004

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

01.10.2004

ÚČINNOST

01.10.2004

Čl. LVII

01.10.2004

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části čtyřicáté sedmé, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


01.10.2004

Zaorálek v. r.

01.10.2004

Klaus v. r.

01.10.2004

Špidla v. r.

Přesunout nahoru