PLUS na zkoušku

Zákon č. 422/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka 138/2004
Platnost od 19.07.2004
Účinnost od 01.09.2004
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.09.2004

422

01.09.2004

ZÁKON

01.09.2004

ze dne 10. června 2004,

01.09.2004

kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2004

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.09.2004

ČÁST DRUHÁ

01.09.2004

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

01.09.2004

Čl. II

01.09.2004

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb. a zákona č. 165/2004 Sb., se mění takto:

01.09.2004

1. § 14 včetně poznámek pod čarou č. 4a), 5) a 6) zní:

01.09.2004

"§ 14

01.09.2004

(1) Do knihy narození se zapisuje

01.09.2004

a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte,

01.09.2004

b) den, měsíc a rok narození dítěte,

01.09.2004

c) rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte,

01.09.2004

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, data a místa narození, rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů,

01.09.2004

e) datum zápisu a podpis matrikáře.

01.09.2004

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. d) se do knihy narození nezapisují v případě, že matka dítěte požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem.4a)

01.09.2004

(3) Zápis do knihy narození se provede

01.09.2004

a) na základě písemného hlášení o narození živého nebo mrtvého dítěte,5) nebo

01.09.2004

b) na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyla-li jeho matce ani následně poskytnuta zdravotní péče; o tomto oznámení sepíše matrikář s oznamovatelem zápis.

01.09.2004

(4) Písemné hlášení o narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, obsahuje informaci, že se jedná o takový případ.

01.09.2004

(5) Při ústním oznámení je oznamovatel povinen prokázat svoji totožnost.

01.09.2004

(6) Je-li oznamovatel neslyšící, nebo němý, popřípadě učiní-li oznámení v jiném než českém, nebo slovenském jazyce, je nutná přítomnost tlumočníka.6)

01.09.2004

4a) § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

01.09.2004

5) § 5 vyhlášky č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky.

01.09.2004

6) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů.".

01.09.2004

2. V § 17 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:

01.09.2004

"§ 17

01.09.2004

(1) Zápis dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,6a) do knihy narození se provede podle zprávy zdravotnického zařízení, v němž byl porod ukončen, obsahující údaje uvedené v § 14 odst. 1, přičemž údaje uvedené v § 14 odst. 1 písm. d) se do knihy narození nezapíší.

01.09.2004

6a) § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 422/2004 Sb.".

01.09.2004

ČÁST TŘETÍ

01.09.2004

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

01.09.2004

Čl. III

01.09.2004

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb. a zákona č. 455/2003 Sb., se mění takto:

01.09.2004

1. V § 13 odst. 1 se za slova "zdravotní stav" vkládají slova "a zdravotní péče uvedená v odstavci 3".

01.09.2004

2. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 23b) zní:

01.09.2004

"(3) Ze zdravotního pojištění se hradí též zdravotnická péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem.23b) Tuto péči hradí zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifikačních údajů pojištěnce o úhradu požádá příslušné zdravotnické zařízení. Povinnost mlčenlivosti stanovená v § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, tím není dotčena.

01.09.2004

23b) § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 422/2004 Sb.".


01.09.2004

ČÁST ČTVRTÁ

01.09.2004

ÚČINNOST

01.09.2004

Čl. IV

01.09.2004

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.09.2004

Zaorálek v. r.

01.09.2004

Klaus v. r.

01.09.2004

Špidla v. r.

Přesunout nahoru