PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 421/2004 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Částka 138/2004
Platnost od 19.07.2004
Účinnost od 01.08.2004
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.08.2004

421

01.08.2004

ZÁKON

01.08.2004

ze dne 10. června 2004

01.08.2004

o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

01.08.2004

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.08.2004

ČÁST PRVNÍ

01.08.2004

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

01.08.2004

Čl. I

01.08.2004

V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 63/2000 Sb., se za slova "finanční kontrolu," vkládají slova "přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků,".

01.08.2004

ČÁST DRUHÁ

01.08.2004

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

01.08.2004

Čl. II

01.08.2004

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

01.08.2004

1. V § 17 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 11) a 11b) zní:

01.08.2004

"(4) Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok.11) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.11b)

01.08.2004

11) § 42 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 20 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 38 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.08.2004

11b) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.".

01.08.2004

2. V § 22 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Za porušení rozpočtové kázně se považuje též nesplnění povinností nebo podmínek stanovených tímto zákonem pro hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí, včetně povinnosti dát si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok a povinností stanovených pro přípravu a projednávání závěrečného účtu, anebo povinností uložených podle tohoto zákona orgány, k tomu oprávněnými." a věta třetí se nahrazuje větou "O jejím uložení rozhoduje u krajů a u hlavního města Prahy Ministerstvo financí a u obcí a svazků obcí příslušný krajský úřad.".

01.08.2004

ČÁST TŘETÍ

01.08.2004

Změna zákona o obcích

01.08.2004

Čl. III

01.08.2004

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb., se mění takto:

01.08.2004

1. V § 42 odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 15b) znějí:

01.08.2004

"(1) Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen "auditor"). Přezkoumání hospodaření obce provádí kraj v přenesené působnosti.

01.08.2004

(2) Nepožádá-li obec o přezkoumání svého hospodaření příslušný krajský úřad, ani nezadá přezkoumání auditorovi, přezkoumá hospodaření obce příslušný krajský úřad.

01.08.2004

(3) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.15b)

01.08.2004

15b) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.".

01.08.2004

2. V § 42 se odstavce 4 a 5 zrušují.

01.08.2004

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

01.08.2004

3. § 45 se zrušuje.

01.08.2004

4. V § 53 odstavec 1 zní:

01.08.2004

"(1) Svazek obcí požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi.".

01.08.2004

5. V § 53 odst. 3 se slova "§ 43 a 45" nahrazují slovy "§ 42 odst. 2 a § 43".

01.08.2004

6. V § 123 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Jde-li o dozor nad dodržováním povinností stanovených pro přezkoumání hospodaření tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem,15b) vykonává dozor Ministerstvo financí podle zvláštního právního předpisu.15b)".

01.08.2004

ČÁST ČTVRTÁ

01.08.2004

Změna zákona o krajích

01.08.2004

Čl. IV

01.08.2004

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 404/2002 Sb. a zákona č. 229/2003 Sb., se mění takto:

01.08.2004

1. V § 20 odstavec 1 zní:

01.08.2004

"(1) Hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok přezkoumá Ministerstvo financí.".

01.08.2004

2. V § 20 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 9c) zní:

01.08.2004

"(3) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.9c)

01.08.2004

9c) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.".

01.08.2004

3. V § 20 se odstavec 4 zrušuje.

01.08.2004

4. V § 80a se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Jde-li o dozor nad dodržováním povinností stanovených pro přezkoumání hospodaření tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem,9c) vykonává dozor Ministerstvo financí podle zvláštního právního předpisu.9c)".

01.08.2004

ČÁST PÁTÁ

01.08.2004

Změna zákona o hlavním městě Praze

01.08.2004

Čl. V

01.08.2004

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

01.08.2004

1. V § 26 odstavec 1 zní:

01.08.2004

"(1) Svazek požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok Ministerstvo financí, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen "auditor").".

01.08.2004

2. V § 26 odst. 2 se za slovo "svazku" vkládá slovo "auditorem".

01.08.2004

3. V § 26 odst. 3 se slova "§ 39 a 41" nahrazují slovy "§ 38 odst. 2, § 39 a 41".

01.08.2004

4. V § 38 odstavec 1 zní:

01.08.2004

"(1) Hlavní město Praha požádá o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok Ministerstvo financí anebo zadá přezkoumání auditorovi. Městská část hlavního města Prahy požádá o přezkoumání hospodaření Magistrát hlavního města Prahy anebo zadá přezkoumání hospodaření auditorovi. Magistrát hlavního města Prahy přezkoumává hospodaření městské části v přenesené působnosti.".

01.08.2004

5. V § 38 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 11a) znějí:

01.08.2004

"(2) Nepožádá-li hlavní město Praha o přezkoumání svého hospodaření Ministerstvo financí, ani nezadá přezkoumání auditorovi, přezkoumá je Ministerstvo financí. Nepožádá-li městská část hlavního města Prahy o přezkoumání svého hospodaření Magistrát hlavního města Prahy, ani nezadá přezkoumání auditorovi, přezkoumá je Magistrát hlavního města Prahy.

01.08.2004

(3) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.11a)

01.08.2004

11a) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.".

01.08.2004

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 4 až 9.

01.08.2004

6. V § 38 odst. 4 se slova "a přezkoumávání" zrušují.

01.08.2004

7. V § 38 odst. 5 se slova "podle odstavce 2" nahrazují slovy "podle odstavce 4" a slova "a přezkoumání" se zrušují.

01.08.2004

8. V § 38 odstavec 6 zní:

01.08.2004

"(6) Městská část je povinna na základě výsledků kontrol podle odstavce 4 přijmout a realizovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků a o plnění těchto opatření a opatření přijatých na základě přezkoumání hospodaření informovat hlavní město Prahu.".

01.08.2004

9. V § 38 odst. 7 se slova "přijatých podle odstavce 4" nahrazují slovy "uvedených v odstavci 6".

01.08.2004

10. § 42 se zrušuje.

01.08.2004

11. V § 106 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Jde-li o dozor nad dodržováním povinností stanovených pro přezkoumání hospodaření tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem,11a) vykonává dozor Ministerstvo financí podle zvláštního právního předpisu.11a)".

01.08.2004

ČÁST ŠESTÁ

01.08.2004

Změna zákona o finanční kontrole

01.08.2004

Čl. VI

01.08.2004

V § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), se za slovy "příjemců této podpory" čárka nahrazuje tečkou a zbývající část věty se zrušuje.


01.08.2004

ČÁST SEDMÁ

01.08.2004

Účinnost

01.08.2004

Čl. VII

01.08.2004

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.


01.08.2004

Zaorálek v. r.

01.08.2004

Klaus v. r.

01.08.2004

Špidla v. r.

Přesunout nahoru