PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 39/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojišťovnictví ), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 12/2004
Platnost od 05.02.2004
Účinnost od 01.04.2004
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
05.02.2004

39

05.02.2004

ZÁKON

05.02.2004

ze dne 17. prosince 2003,

05.02.2004

kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.04.2004

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.04.2004

ČÁST DRUHÁ

01.04.2004

Změna zákona o správních poplatcích

01.04.2004

Čl. V

01.04.2004

Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb., se mění takto:

01.04.2004

1. V položce 64 písmeno b) zní:

01.04.2004

"b) Podání žádosti

01.04.2004

- o registraci pojišťovacího zprostředkovatele se základním kvalifikačním stupněm odborné způsobilosti Kč 2 000,-

01.04.2004

- o registraci pojišťovacího zprostředkovatele se středním nebo vyšším kvalifikačním stupněm odborné způsobilosti Kč 10 000,-

01.04.2004

- o registraci samostatného likvidátora pojistných událostí Kč 10 000,-

01.04.2004

- o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně Kč 20 000,-

01.04.2004

- o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny Kč 20 000,-

01.04.2004

- o schválení záměru sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny pojišťovny nebo zajišťovny, nejedná-li se o rozdělení pojišťovny provozující souběžně životní a neživotní pojištění Kč 20 000,-

01.04.2004

- o udělení souhlasu s jiným finančním umístěním nebo o udělení souhlasu s tvorbou jiné rezervy Kč 5 000,-

01.04.2004

- o udělení předchozího souhlasu se změnou člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osoby, která má vykonávat funkci prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny, anebo pověřeného zástupce pobočky pojišťovny se sídlem v jiném státě, než je stát Evropského hospodářského prostoru Kč 5 000,-".

01.04.2004

2. V položce 64 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

01.04.2004

"c) Vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele Kč 1 000,-".

01.04.2004

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).

01.04.2004

3. V položce 64 "Osvobození" se slova "podle písmene j)" nahrazují slovy "podle písmene k)".

01.04.2004

4. V položce 64 "Zmocnění" se slova "podle písmene d)" nahrazují slovy "podle písmene e)".

01.04.2004

5. V položce 64 "Poznámky" v bodu 2 se slova "podle písmene c)" nahrazují slovy "podle písmene d)".

01.04.2004

Čl. VI

01.04.2004

Přechodné ustanovení

01.04.2004

Poplatky splatné přede dnem nabytí účinnosti se vybírají podle dosavadních právních předpisů.

01.04.2004

ČÁST TŘETÍ

01.04.2004

Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

01.04.2004

Čl. VII

01.04.2004

V § 8 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:

01.04.2004

"(1) Pojištění lze sjednat pouze u pojišťovny, která je podle zvláštního právního předpisu11) oprávněna provozovat pojištění záruky. Pojistné podmínky pro povinné pojištění záruky je pojišťovna povinna předložit Ministerstvu financí na jeho vyžádání ke kontrole. Ministerstvo financí spolupracuje při kontrole pojistných podmínek pro pojištění záruky s ministerstvem.

01.04.2004

11) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.04.2004

Poznámka pod čarou č. 12) se zrušuje.

05.02.2004

ČÁST ČTVRTÁ

05.02.2004

Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech

05.02.2004

Čl. VIII

05.02.2004

Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 151/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 124/1998 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 438/2003 Sb., se mění takto:

05.02.2004

1. V § 35 odst. 3 se za slovo "podle" vkládají slova "§ 35l odst. 2 nebo".

05.02.2004

2. V § 35l odst. 1 větě první se slova "do konce roku 2002" nahrazují slovy "bez zbytečného odkladu".

05.02.2004

3. V § 35l odst. 2 se číslo "2003" nahrazuje číslem "2004".

05.02.2004

4. V § 35l se doplňuje odstavec 3, který zní:

05.02.2004

"(3) Podílníci otevřeného podílového fondu, který vznikl přeměnou z investičního fondu podle odstavce 1, neručí za případné závazky investičního fondu, které nebyly vypořádány do výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku nebo za závazky investičního fondu, které vznikly před touto přeměnou a objeví se v budoucnu. Za tyto závazky ručí investiční společnost, která přeměněný otevřený podílový fond obhospodařuje, a tyto závazky zahrne do majetku příslušného podílového fondu.".


01.04.2004

ČÁST PÁTÁ

01.04.2004

ÚČINNOST

01.04.2004

Čl. IX

01.04.2004

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení části čtvrté čl. VIII, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení, ustanovení části první čl. I § 5a až 5c, § 6c, § 7 odst. 1 věta druhá, § 7 odst. 2 až 4, § 8 odst. 4, § 10 odst. 2 až 7 a § 10 odst. 8 písm. c), § 13 odst. 9, § 21a, § 22 odst. 8, § 26 odst. 4, § 27 odst. 1 písm. e) a § 27 odst. 5 až 7, § 31 odst. 2 věta čtvrtá, § 32a, § 33 odst. 6 až 8, § 37 odst. 6, § 37a a 39b zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, a příloha č. 2 k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a bodu 3 a § 35a odst. 2 písm. d) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.


01.04.2004

Zaorálek v. r.

01.04.2004

Klaus v. r.

01.04.2004

Špidla v. r.

Přesunout nahoru