PLUS na zkoušku

Zákon č. 387/2004 Sb.Zákon o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Částka 127/2004
Platnost od 29.06.2004
Účinnost od 01.07.2004
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.2004

387

01.07.2004

ZÁKON

01.07.2004

ze dne 10. června 2004

01.07.2004

o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2004

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.07.2004

ČÁST PRVNÍ

01.07.2004

Změny hranic krajů

01.07.2004

§ 1

01.07.2004

Vymezení území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje se mění takto:

01.07.2004

území obcí Borač, Borovník, Černvír, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lubné, Nedvědice, Níhov, Olší, Pernštejnské Jestřabí, Rojetín, Řikonín, Senorady, Skryje, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Vratislávka a Žďárec přecházejí z území kraje Vysočina do území Jihomoravského kraje.

01.07.2004

§ 2

01.07.2004

Vymezení území Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje se mění takto:

01.07.2004

území obcí Huzová, Norberčany a Moravský Beroun přecházejí z území Moravskoslezského kraje do území Olomouckého kraje.

01.07.2004

Přechodná ustanovení

01.07.2004

§ 3

01.07.2004

(1) Výkon funkce zřizovatele Základní umělecké školy, Dvořákova 349, Moravský Beroun, a Zvláštní školy, Masarykova 357, Moravský Beroun, přechází z Moravskoslezského kraje na Olomoucký kraj.

01.07.2004

(2) Kraje přizpůsobí k 1. lednu 2005 zřizovací listiny příspěvkových organizací uvedených v odstavci 1 změně vyplývající z odstavce 1.

01.07.2004

§ 4

01.07.2004

Správní řízení neskončená obecními úřady a krajskými úřady do 31. prosince 2004 dokončí orgány místně příslušné ode dne 1. ledna 2005.

01.07.2004

§ 5

01.07.2004

Příslušné obecní úřady a krajské úřady provedou do 1 měsíce ode dne 1. ledna 2005 spisovou rozluku u agend souvisejících s jejich působností, která je změnou hranic krajů dotčena, včetně rozluky informací obsažených na jiných nosičích dat.


01.07.2004

ČÁST DRUHÁ

01.07.2004

Změna zákona o rozpočtovém určení daní

01.07.2004

§ 6

01.07.2004

Příloha č. 1 k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 483/2001 Sb., se mění takto:

01.07.2004

1. Ve sloupci "Kraj" se slovo "Praha" nahrazuje slovy "Hlavní město Praha" a slova "ČR celkem" se nahrazují slovem "Úhrn".

01.07.2004

2. Ve sloupci "Procento" v řádce kraje Vysočina se číslo "7,099474" nahrazuje číslem "7,094656".

01.07.2004

3. Ve sloupci "Procento" v řádce kraje Jihomoravského se číslo "10,005734" nahrazuje číslem "10,010552".

01.07.2004

4. Ve sloupci "Procento" v řádce kraje Olomouckého se číslo "6,606500" nahrazuje číslem "6,611897".

01.07.2004

5. Ve sloupci "Procento" v řádce kraje Moravskoslezského se číslo "9,656801" nahrazuje číslem "9,651404".

01.07.2004

ČÁST TŘETÍ

01.07.2004

Změna zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

01.07.2004

§ 7

01.07.2004

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, se mění takto:

01.07.2004

1. V příloze č. 1 v odstavci s názvem "Moravskoslezský kraj" se slova "Moravský Beroun," zrušují.

01.07.2004

2. V příloze č. 1 v odstavci s názvem "Olomoucký kraj" se za slovo "Mohelnice," vkládají slova "Moravský Beroun,".

01.07.2004

ČÁST ČTVRTÁ

01.07.2004

Změna zákona o hlavním městě Praze

01.07.2004

§ 8

01.07.2004

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:

01.07.2004

1. V § 12 odstavec 1 zní:

01.07.2004

"(1) Připojení sousední obce k hlavnímu městu Praze nebo oddělení městské části, která územně sousedí s jinou obcí, od hlavního města Prahy je možné provést pouze zákonem. Změny hranic hlavního města Prahy, při nichž nedochází k připojení sousední obce k hlavnímu městu Praze, nebo k oddělení městské části, která územně sousedí s jinou obcí, od hlavního města Prahy, se uskutečňují na základě dohody hlavního města Prahy a sousední obce po projednání s příslušnými katastrálními úřady. Uzavření dohody se oznámí Ministerstvu financí a příslušným finančním úřadům.".

01.07.2004

2. V § 12 odst. 2 se slovo "odloučením" nahrazuje slovem "oddělením".


01.07.2004

ČÁST PÁTÁ

01.07.2004

ÚČINNOST

01.07.2004

§ 9

01.07.2004

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2004 s tím, že do 31. prosince 2004 se použijí pouze ustanovení § 1, 2 a 7, a to jen pro postupy a úkoly k zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů v roce 2004 podle zvláštního právního předpisu.1)


01.07.2004

Zaorálek v. r.

01.07.2004

Klaus v. r.

01.07.2004

Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

01.07.2004

1) Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

Přesunout nahoru