PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 37/2004 Sb.Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů ( zákon o pojistné smlouvě )

Částka 12/2004
Platnost od 05.02.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2005

37

01.01.2005

ZÁKON

01.01.2005

ze dne 17. prosince 2003

01.01.2005

o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

01.01.2005

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2005

ČÁST TŘETÍ

01.01.2005

Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

01.01.2005

§ 69

01.01.2005

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 39/2004 Sb., se mění takto:

01.01.2005

1. Nadpis nad § 6 zní: "Povinné pojištění záruky".

01.01.2005

2. V § 6 odst. 1 se za slovo "pojištění" doplňují slova "záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře".

01.01.2005

3. V § 6 odst. 2 se slova "použijí se pro povinné smluvní pojištění ustanovení části osmé hlavy patnácté oddílu prvého až čtvrtého občanského zákoníku." nahrazují slovy "řídí se povinné pojištění záruky příslušnými ustanoveními zvláštního zákona.10a)".

01.01.2005

Poznámka pod čarou č. 10a) zní:

01.01.2005

10a) Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).“.


01.01.2005

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2005

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

01.01.2005

§ 72

01.01.2005

(1) Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

01.01.2005

(2) Pokud se v právních předpisech v souvislosti se životním pojištěním užívá pojem "odbytné", rozumí se jím "odkupné" podle tohoto zákona.

01.01.2005

ČÁST SEDMÁ

01.01.2005

ÚČINNOST

01.01.2005

§ 73

01.01.2005

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 23 odst. 4 až 6, § 30, 42, 63, § 64 až 67 a § 70, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


25.04.2013

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 99/2013 Sb. Čl. II

25.04.2013

1. Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

25.04.2013

2. Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u kterých dojde v den nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později k uzavření dohody o prodloužení pojistné doby a u kterých by práva a závazky z těchto smluv bez takové dohody zanikly uplynutím pojistné doby, se řídí tímto zákonem.

25.04.2013

3. Změna podmínek pojistné smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k níž je vyžadován souhlas smluvní strany, který je udělen v den nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později, nesmí vést ke změně pojistného nebo pojistného plnění, která by byla v rozporu se zásadou rovného zacházení. Jde-li o změnu, která v důsledku použití zásady rovného zacházení vede ke zvýšení pojistného nebo snížení pojistného plnění, je pojistitel povinen pojistníka před udělením jeho souhlasu písemně informovat o důsledcích takové změny.


01.01.2005

Zaorálek v. r.

01.01.2005

Klaus v. r.

01.01.2005

Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

01.01.2005

4) § 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru