Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2004>Předpis č. 335/2004 Sb.

Předpis č. 335/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky

Ze dne14.05.2004
Částka107/2004
Platnost od31.05.2004
Účinnost od01.07.2004
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Aktuální verze


744x145_ZPL_mobilní aplikace_v2 kopie.png

335

VYHLÁŠKA

ze dne 14. května 2004,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb., (dále jen „zákon“), k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c), § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 1 a § 20 odst. 1:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) podrobnosti o postupu Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen "úřad") při ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických výrobků (dále jen "kontrolované výrobky"),

b) rozsah technické a průvodní dokumentace,

c) vzory zkušebních značek používaných úřadem a uznaných v České republice,

d) výši úplaty vybírané úřadem za provedené odborné činnosti,

e) vzor služebního průkazu a

f) počet vzorků kontrolovaných výrobků předkládaných k ověřování.

§ 1a

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) kontrolní značkou značka uvedená v příloze č. 4, která není zkušební značkou ve smyslu § 19 odst. 1 zákona,

b) jednotnou zkušební značkou značka uvedená v příloze č. 3 části 1.1.2, nebo 1.1.3,

c) národní identifikační značkou zkušebny značka uvedená v příloze č. 3 části 1.1.1,

d) národní zkušební značkou značka uvedená v příloze č. 3 části 2.

§ 1b

Stanovený způsob označování zbraní a střeliva

(1) Stanovené střelné zbraně označuje úřad stanoveným způsobem, který je tvořen

a) jednotnou zkušební značkou, která je alespoň na jedné z hlavních částí zbraně doplněna národní identifikační značkou zkušebny a vyznačeným dvojčíslím roku provedení zkoušky,

b) jednotnou zkušební značkou, národní identifikační značkou zkušebny a dvojčíslím roku provedení zkoušky na každé silně namáhané části předložené samostatně k ověření, nebo

c) národní zkušební značkou, která je alespoň na jedné z hlavních částí zbraně doplněna vyznačeným dvojčíslím roku provedení zkoušky, a jedná-li se o zbraň zakázanou6), i číslem zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě.

(2) Stanovené střelivo označuje kontrolovaná osoba nebo úřad stanoveným způsobem, který je tvořen národní zkušební značkou s číslem certifikátu o typové zkoušce, nebo jednotnou zkušební značkou vyznačenou spolu s národní identifikační značkou zkušebny.

(3) Na každou nově vyrobenou vojenskou zbraň7), která není určená pro Armádu České republiky, výrobce v případě, že je zbraň označena identifikačními údaji, kterými jsou rok výroby, výrobce nebo stát původu a výrobní číslo zbraně, vyznačí kontrolní značku podle přílohy č. 4. Výrobce pak takto označenou zbraň předloží úřadu ke kontrole způsobu označení.

§ 2

Postup při homologaci stanovených střelných zbraní

(1) Při homologaci stanovených střelných zbraní (dále jen "homologace") výrobce, dovozce, vývozce, distributor nebo opravce (dále jen "kontrolovaná osoba") spolu se žádostí (§ 18 zákona) předkládá úřadu technickou a průvodní dokumentaci a dvě stanovené střelné zbraně opatřené svou obchodní firmou, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku, nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a typovým označením a označením ráže používaného střeliva. Označením ráže se dále opatří každá hlaveň a revolverový válec, jde-li o výměnné hlavně nebo válce rozdílné ráže. Pokud se jedná o výměnné hlavně nebo válce stejné ráže, označí se touto ráží pouze jedna hlaveň nebo revolverový válec. Úřad prověří technickou a průvodní dokumentaci a nejpozději do 60 dnů písemně oznámí kontrolované osobě podmínky provedení homologace (místo a rozsah zkoušek, termín vydání certifikátu, výši správního poplatku a úplaty).

(2) U stanovených střelných zbraní předložených k homologaci úřad zjišťuje

a) shodu základních rozměrů s technickou dokumentací výrobce a se stanovenými technickými požadavky (§ 4 zákona),

b) typové označení uvedené na stanovené střelné zbrani,

c) bezpečnou funkci při střelbě,

d) odolnost materiálu, ze kterého je zbraň vyrobena, a to při střelbě nebo při ztížených klimatických podmínkách, je-li to vyžadováno,

e) správnost a úplnost technické a průvodní dokumentace,

f) zda výrobce má k dispozici potřebná kalibrovaná měřidla, vypracované kontrolní postupy, potřebné prostory a má zabezpečeny technické a personální předpoklady k provádění kontroly všech výrobků shodných s homologovaným typem stanovené střelné zbraně (dále jen "systém kontroly") a zda o tom vede záznamy.

(3) Typ předkládané stanovené střelné zbraně může zahrnovat několik variant za předpokladu, že tyto varianty nemají odlišné konstrukční uspořádání. Za výrobní provedení typu předkládané stanovené střelné zbraně se považují zbraně pouze s odlišným vnějším vzhledem.

(4) Při homologaci dovážených stanovených střelných zbraní zajistí kontrolovaná osoba, která nedoloží údaje o systému kontroly (§ 6 odst. 1 zákona) u zahraničního výrobce, zjištění těchto údajů ve spolupráci s úřadem na své náklady.

(5) Úřad vždy po provedení zkoušek vydá kontrolované osobě písemný záznam o provedeném ověření (dále jen "protokol"), ve kterém uvede

a) jméno, popř. druhé jméno, a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození a místo pobytu fyzické osoby, anebo název nebo obchodní firmu, právní formu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby (dále jen "identifikační údaje o kontrolované osobě"),

b) popis a určení stanovené střelné zbraně,

c) popis provedených zkoušek z hlediska stanovených technických požadavků, jejich výsledky a vyhodnocení,

d) místo provedení zkoušek a datum vydání protokolu.

(6) Při splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 1 zákona vydá úřad současně s protokolem podle odstavce 5 certifikát o homologaci, který obsahuje

a) identifikační údaje o kontrolované osobě,

b) technické charakteristiky zkoušeného typu stanovené střelné zbraně, zejména druh materiálu a jeho parametry, ráži střeliva,

c) určení národní identifikační značky zkušebny a jednotné zkušební značky podle přílohy č. 3 s číslem homologace a určení subjektu, který takto bude označovat každou vyrobenou stanovenou střelnou zbraň a poučení o vedení evidence označených stanovených střelných zbraní,

d) poučení o provádění kusového ověřování po dobu platnosti homologace (§ 6 odst. 4 zákona),

e) poučení o provádění kontrol úřadem (§ 20 zákona), datum a místo vydání certifikátu o homologaci.

Pokud zbraň při homologaci stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí vydat certifikát o homologaci (§ 21 odst. 3 zákona) obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady.

(7) Po provedení homologace se jeden exemplář ověřovaného typu stanovené střelné zbraně uloží u úřadu; toto neplatí v případě plynových zbraní. Druhý exemplář se vrátí kontrolované osobě.

(8) Úřad provádí kusové ověřování stanovených střelných zbraní podléhajících homologaci v případě

a) prodloužení platnosti certifikátu o homologaci (§ 6 odst. 4 zákona), nebo

b) pokud jsou vyráběny nebo dováženy v počtu nejvíce pěti kusů ročně (§ 6 odst. 3 zákona). V případě, že zbraň při kusovém ověřování podle písmene a) stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o zrušení nebo o odejmutí certifikátu o homologaci (§ 21 odst. 3 zákona) obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady.

(9) Pokud kontrolovaná osoba nebo ten, kdo je zapsán v průkazu zbraně, požádá úřad o ověření stanovené střelné zbraně již označené homologační značkou, úřad provede kusové ověřování.

(10) Stálé kanceláři Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní1) (dále jen "stálá kancelář") úřad zasílá kopii certifikátu o homologaci stanovené střelné zbraně nebo zprávu o jeho zrušení nebo zprávu o odejmutí certifikátu o homologaci, nebo o odmítnutí vydat certifikát o homologaci (§ 21 odst. 3 zákona).

§ 3

Postup při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní

(1) Při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní kontrolovaná osoba nebo ten, kdo je zapsán v průkazu zbraně, spolu se žádostí podle § 18 zákona předkládá úřadu stanovenou střelnou zbraň, dva spotřební náboje na každou nábojovou komoru a ke stanovené střelné zbrani určené výhradně pro použití černého prachu dvě střely na každou hlaveň; stanovená střelná zbraň musí být opatřena

a) označením výrobce obchodní firmou, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku, nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo jejich ochrannou známkou,

b) typovým označením,

c) označením země nebo místa původu,

d) výrobním číslem,

e) ráží použitého střeliva,

f) rokem výroby, pokud není uveden ve výrobním čísle stanovené střelné zbraně,

g) údajem nebo údaji na každé hlavni o délce nábojové komory, pokud jde o stanovenou střelnou zbraň s hlavní nebo hlavněmi s hladkým vývrtem,

h) údajem o ráži každé hlavně, pokud má zbraň hlavně rozdílných ráží, nebo údajem o ráži na hlavni, pokud má stanovená střelná zbraň každou z hlavní stejné ráže,

i) pokud je hlaveň určena výhradně pro použití černého prachu, jednoznačným údajem o této skutečnosti, pokud úřad neurčí jinak,

j) údajem každé brokové hlavně o měřeném průměru vývrtu, nebo označením materiálu, ze kterého je vyrobena, případně údajem o hmotnosti,

k) údajem o ráži na válci revolveru, pokud je možno vyměnit válec revolveru.

(2) Stanovená střelná zbraň pro brokové náboje s ocelovými broky vysokého výkonu musí být konstruována tak, že zahrdlení brokové hlavně nesmí být větší než 0,5 pro ráži 12 a 10/89 při použití ocelových broků o průměru větším než 4 mm a pro ráži 20 při použití ocelových broků o průměru větším než 3,25 mm.

(3) Při kusovém ověřování tlumičů hluku stanovené střelné zbraně se středovým zápalem je tlumič hluku ověřován speciálním zkušebním nábojem pro ověřování tlumičů. Výrobce opatřuje tlumiče hluku označením ve stejném rozsahu jako stanovené střelné zbraně. Pokud má být stanovená střelná zbraň opatřena tlumičem hluku, ověřuje se stanovená střelná zbraň zvlášť pro tento účel stanoveným způsobem. Tlumič hluku nabytý před 15. červnem 2014 musí být předložen k ověření nejpozději při předložení první stanovené střelné zbraně, která jím může být opatřena, k ověření zvlášť pro tento účel. Tlumič hluku musí být opatřen označením ráže, pro kterou je ověřen; pokud je určen k použití pro více ráží, musí být opatřen označením hlavní ráže a dále všemi ostatními rážemi, rovněž pokrytými ověřením hlavní ráže speciálním zkušebním nábojem pro ověřování tlumičů.

(4) Při kusovém ověřování úřad provádí

a) prohlídku před zkušební střelbou,

b) zkušební střelbu,

c) prohlídku po zkušební střelbě.

(5) Technické požadavky při kusovém ověřování jsou uvedeny v příloze č. 1 a v českých technických normách.2)

(6) Při prohlídce před zkušební střelbou vyřadí úřad stanovenou střelnou zbraň, která nesplňuje požadavky uvedené v příloze č. 1 bodě 1, nebo takovou, jejíž označení neodpovídá požadavkům uvedeným v odstavci 1. Tuto skutečnost oznámí kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně.

(7) Úřad neověří stanovenou střelnou zbraň, která je viditelně poškozena zkušební střelbou, a stanovené střelné zbraně, které vykazují závady uvedené v příloze č. 1 bodě 3 nebo mají neopravitelnou závadu uvedenou v příloze č. 1 bodě 4. Tuto skutečnost oznámí kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně.

(8) Vznikne-li při zkušební střelbě prováděné podle přílohy č. 1 podezření, že došlo ke snížení tlaku zkušebního náboje, zejména únikem plynů, úřad provede doplňkovou střelbu nad rámec předepsaného počtu zkušebních výstřelů. V případě pochybnosti o pevnosti stanovené střelné zbraně podrobené zkušební střelbě nebo při pochybnostech o existenci poškození nebo jiné vady stanovené střelné zbraně anebo v případě výskytu závady na nábojnici zkušebního náboje provede úřad rovněž doplňkovou střelbu zkušebními náboji.

(9) Dojde-li při zkušební střelbě prováděné podle přílohy č. 1 k vadné funkci zkoušené stanovené střelné zbraně, úřad provede ověření funkce doplňkovou střelbou spotřebními náboji, a to minimálně dvěma výstřely na každou nábojovou komoru.

(10) Na žádost kontrolované osoby nebo toho, kdo je zapsán v průkazu zbraně, může být ověřování brokovnice nahrazeno zkouškou s vyšším tlakem (vyšší zkouška) nebo zkouškou pro ocelové broky.

(11) Má-li u stanovené střelné zbraně s více hlavněmi jen některá z hlavní neopravitelnou závadu, navrhne úřad kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, odborné znehodnocení3) vadné hlavně, přičemž úřad postupuje podle § 19 odst. 2 zákona.

(12) U kusového ověřování zbraní dovezených ze zahraničí, jejichž zkušební značky nejsou v České republice uznávány na základě Úmluvy1) a které mají sklopné hlavně, se navíc zjišťuje

a) délka hlavní s přesností na 1 mm,

b) průměr vývrtu brokové hlavně s přesností na 0,1 mm a průměr vývrtu kulové hlavně s přesností na 0,01 mm,

c) hmotnost hlavně bez předpažbí s přesností na 1 g,

d) pevnost materiálu hlavních částí stanovené střelné zbraně zkouškou tvrdosti a na základě této zkoušky se stanoví, zda je tloušťka stěny hlavně vyhovující, pokud kontrolovaná osoba neprokáže, že pevnost použitého materiálu odpovídá české technické normě.2)

(13) Stanovená střelná zbraň, která je předkládána opravcem [§ 16 odst. 4 písm. b) zákona], je podrobena kusovému ověřování. Kusovému ověřování jsou taktéž podrobeny stanovené střelné zbraně, které jsou již označeny zkušební značkou.

(14) Úřad vždy po kusovém ověřování zbraň označí stanoveným způsobem a současně vydá kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, protokol, který obsahuje

a) identifikační údaje o kontrolované osobě,

b) identifikační údaje o stanovené střelné zbrani a

c) datum a místo zkoušky ověření,

d) v případě zbraně nabíjené černým prachem i maximální hmotnosti prachové náplně, ucpávky a použité střely.

Pokud zbraň při tomto ověřování stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad ji označí podle § 19 odst. 2 zákona a vydá rozhodnutí o odmítnutí označit stanovenou střelnou zbraň obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady (§ 21 odst. 3 zákona).

(15) Stanovené střelné zbraně, které nevyhověly podmínkám kusového ověřování, jsou označeny národní identifikační značkou zkušebny a jsou vráceny zpět kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, k odstranění nedostatků. Po jejich odstranění úřad provede opakované kusové ověřování.

§ 4

Postup při opakovaném kusovém ověřování stanovených střelných zbraní

(1) Úřad vždy po opakovaném kusovém ověřování zbraň označí stanoveným způsobem a současně vydá kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, protokol, který obsahuje

a) identifikační údaje o kontrolované osobě,

b) identifikační údaje o stanovené střelné zbrani a

c) datum a místo zkoušky ověření.

Pokud zbraň při tomto ověřování stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí označit stanovenou střelnou zbraň obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady (§ 21 odst. 3 zákona) a opět ji vrátí zpět kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, k odstranění nedostatků.

(2) Je-li stanovená střelná zbraň opatřená zkušební značkou a je předložena k opakovanému kusovému ověřování, úřad stanovenou střelnou zbraň označí pořadovým číslem zkoušky a posledním dvojčíslím roku zkoušky.

§ 5

Postup při typové kontrole stanoveného střeliva

(1) Pro ověřování stanoveného střeliva se za nejmenší výrobní sérii považuje 3000 kusů od ověřovaného typu střeliva. V případě, že je vyráběn počet nižší, rozhoduje úřad o každém případu zvlášť, s ohledem na stanovené technické požadavky. Pro typovou kontrolu stanoveného střeliva (dále jen "typová kontrola") se vybírá jako představitel typu stanovené střelivo vyvíjející nejvyšší maximální tlaky.

(2) Stanovené střelivo opatřené obchodní firmou nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a údaji umožňujícími identifikaci typu střeliva (druh, značku a ráži) předloží kontrolovaná osoba společně se žádostí (§ 18 zákona) v množství stanoveném v příloze č. 7, popřípadě stanoveném úřadem podle odstavce 1. Úřad rovněž určí počet předkládaných nejmenších spotřebitelských obalů, a to podle příslušné české technické normy.2) Na nejmenším spotřebitelském obalu střeliva uvede kontrolovaná osoba kromě svého označení i označení typu střeliva, číslo série a počet kusů střeliva v obalu. Typ předkládaného střeliva může zahrnovat několik variant z hlediska stanovených technických požadavků. Úřad prověří technickou a průvodní dokumentaci a nejpozději do 60 dnů písemně oznámí kontrolované osobě podmínky provedení typové kontroly (místo a rozsah zkoušek, termín vydání certifikátu, výši správního poplatku a úplaty).

(3) Při typové kontrole úřad zjišťuje, zda

a) kontrolovaná osoba vlastní a používá kalibrované nebo ověřené měřicí přístroje pro měření rozměrů, funkce, tlaků nebo hodnot pokládaných za rovnocenné pro daný typ stanoveného střeliva,

b) výrobce má k dispozici technické vybavení k provádění výrobní kontroly [§ 10 odst. 1 písm. b) zákona], zejména

1. balistická měřidla, jejichž rozměry jsou shodné se stanovenými technickými požadavky,

2. tlakoměry s platným ověřením,

3. měřidla určená k rozměrové kontrole střeliva s platným metrologickým ověřením,

4. zbraně s platným ověřením určené ke kontrole bezpečnosti funkce střeliva,

c) výrobce má odborně způsobilý personál k obsluze technického vybavení uvedeného v písmenu b),

d) výrobce provozuje systém kontroly a vede evidenční knihu o výsledcích kontrol jednotlivých výrobních sérií stanoveného střeliva; tyto záznamy musí být vedeny postupem schváleným úřadem a musí být úřadu kdykoliv k dispozici,

e) dovozce, který nedoloží údaje o systému kontroly u dováženého stanoveného střeliva u zahraničního výrobce, zajistí jejich zjištění ve spolupráci s úřadem na své náklady,

f) vyrobené střelivo odpovídá stanoveným technickým požadavkům na

1. shodnost rozměrových charakteristik,

2. vzhled a provedení i údajů a rozlišovacích znaků na každém náboji,

3. provedení odpovídajících údajů na nejmenším spotřebitelském obalu,

4. tlak plynů nábojů nebo hodnoty pokládané za ekvivalentní,

5. dopravní, manipulační a funkční bezpečnost,

6. odolnosti vůči ztíženým klimatickým podmínkám,

7. rozptyl, krytí a rychlost,

8. fyzikální, chemické a balistické vlastnosti střelivin.

(4) Úřad vždy po provedení zkoušek vydá kontrolované osobě protokol, který obsahuje

a) identifikační údaje o kontrolované osobě,

b) popis a určení stanoveného střeliva,

c) popis provedených zkoušek stanovených technických požadavků a jejich výsledky,

d) datum a místo zkoušek.

(5) Při splnění podmínek stanovených v § 10 zákona vydá úřad současně s protokolem podle odstavce 4 certifikát o typové kontrole střeliva, který obsahuje

a) identifikační údaje o kontrolované osobě,

b) předmět typové kontroly,

c) datum a místo vydání certifikátu o typové kontrole,

d) pověření k provádění výrobní kontroly a určení subjektu, který bude oprávněn k označování stanoveného střeliva stanoveným způsobem,

e) poučení o provádění inspekčních kontrol střeliva (§ 11 zákona),

f) poučení o provádění kontrol úřadem (§ 20 zákona).

Pokud střelivo při typové nebo inspekční kontrole stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí vydat certifikát o typové kontrole, o jeho odejmutí nebo o ukončení jeho platnosti obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady (§ 21 odst. 3 zákona).

(6) Úřad zašle stálé kanceláři kopii certifikátu o typové kontrole střeliva nebo ji uvědomí o odmítnutí ho vydat nebo o jeho případném odejmutí. Obdobně postupuje při ukončení platnosti certifikátu o typové kontrole střeliva.

(7) V případě předložení stanoveného střeliva, na jehož ráži ještě nejsou stanoveny technické požadavky (§ 4 zákona), k ověřování úřadu provede úřad typovou kontrolu na základě úplných údajů dodaných výrobcem. Úřad oznámí provedení této kontroly stálé kanceláři současně s maximálním přípustným tlakem, naměřenou střední hodnotou maximálního tlaku a dalšími údaji sdělenými výrobcem, které jsou řádně ověřeny.

(8) U nové ráže stanoveného střeliva, kromě střeliva s vysokým výkonem, se typová kontrola neprovádí v případech, kdy lze střelivo již typově kontrolované a zařazené do stanovených technických požadavků, které má rozměry identické nebo podobné a maximální přípustný tlak vyšší, než je tlak nového střeliva, nabít a vystřelit z nábojové komory ruční palné zbraně určené pro toto nové střelivo, které má maximální přípustný tlak nižší než tato již typově zkontrolovaná ráže.

(9) Pokud kontrolovaná osoba nedoloží údaje o systému kontroly u vyráběného nebo dováženého stanoveného střeliva, ověří úřad každou výrobní nebo dovezenou sérii střeliva.

§ 6

Postup při ověřování pyrotechnických výrobků

(1) Při typové zkoušce pyrotechnických výrobků podle § 13 zákona (dále jen "typová zkouška") úřad zjišťuje, zda pyrotechnický výrobek splňuje stanovené technické požadavky podle přílohy č. 2.

(2) Úřad zahrne do souboru stanovených technických požadavků i takovou vlastnost nebo parametr pyrotechnického výrobku představující zvýšené riziko pro uživatele nebo nezbytnou podmínku pro jejich bezpečné použití, skladování a likvidaci, která není uvedena v článku I. přílohy č. 2, ale podá důkaz o bezpečnosti pyrotechnického výrobku.5) Současně určí postup a počet vzorků pro jeho ověření.

(3) Úřad pro účely ověřování stanovených technických požadavků (§ 4 zákona) vytváří a udržuje soubor postupů, které jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

(4) Typ předkládaného pyrotechnického výrobku (§ 2 odst. 4 a 5 zákona) může zahrnovat několik variant za předpokladu, že tyto varianty nemají odlišné vlastnosti z hlediska stanovených technických požadavků a konstrukčního uspořádání hlavních částí. Za typ pyrotechnického výrobku se považuje i soubor různých druhů výrobků umístěných v nejmenším spotřebitelském balení. Kontrolovaná osoba předkládá pyrotechnické výrobky k ověření opatřené obchodní firmou nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a typovým označením, názvem výrobku a typovým číslem výrobku (u pyrotechnických výrobků, které nejsou jeho výrobkem, i údaji o výrobci).

(5) Úřad ověří, zda předkladatel pyrotechnických výrobků má vybudovaný účinný systém technické kontroly pro vyrobený nebo dovezený pyrotechnický výrobek. Kontrolovaná osoba doloží, že

a) zajišťuje shodu dováženého pyrotechnického výrobku s posuzovaným pyrotechnickým výrobkem podle dokumentovaného postupu,

b) vlastní a používá kalibrované nebo ověřené měřicí přístroje pro zjišťování technických a přejímacích požadavků na pyrotechnický výrobek podle dokumentace výrobce,

c) má personální a technické předpoklady k provádění této kontroly.

(6) V případě, že dovozce nemůže zajistit nebo doložit údaje o systému kontroly u dovážených pyrotechnických výrobků u zahraničního výrobce, zajistí jejich zjištění ve spolupráci s úřadem na své náklady. Úřad rovněž prověří technickou a průvodní dokumentaci a nejpozději do 60 dnů písemně oznámí předkladateli podmínky ověřování pyrotechnického výrobku (místo a rozsah zkoušek, termín vydání certifikátu, výši správního poplatku a úplaty).

(7) Úřad vždy po provedení zkoušek vydá kontrolované osobě protokol, který obsahuje

a) identifikační údaje o kontrolované osobě,

b) popis a určení pyrotechnického výrobku,

c) popis provedených zkoušek stanovených technických požadavků a jejich výsledky,

d) datum a místo zkoušek.

(8) Při splnění podmínek stanovených v § 13 zákona vydá úřad současně s protokolem podle odstavce 7 certifikát o typové zkoušce pyrotechnického výrobku, který obsahuje

a) identifikační údaje o kontrolované osobě,

b) předmět typové zkoušky,

c) určení zkušební značky podle přílohy č. 3 části 2 a určení subjektu, který bude oprávněn k označování pyrotechnického výrobku touto značkou,

d) datum a místo vydání certifikátu o typové zkoušce,

e) poučení o provádění opakovaného ověřování (§ 14 zákona),

f) poučení o provádění kontrol úřadem (§ 20 zákona).

Pokud pyrotechnický výrobek při typové zkoušce nebo při opakovaném ověřování stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí vydat certifikát o typové zkoušce, o jeho odejmutí nebo o ukončení jeho platnosti obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady (§ 21 odst. 3 zákona).

(9) V pochybnostech, zda se jedná o výbušný předmět nebo pyrotechnický výrobek, úřad provede zkoušku podle přílohy č. 2.

§ 7

Technická a průvodní dokumentace

Technická a průvodní dokumentace předkládaná kontrolovanou osobou spolu se žádostí o ověřování kontrolovaných výrobků [§ 18 odst. 3 písm. a) zákona] zahrnuje

a) všeobecný popis,

b) konstrukční a výrobní nákresy, schémata částí, konstrukčních skupin apod.,

c) popisy a vysvětlení nezbytná pro porozumění podkladům, včetně popisu funkce a definování zásad pro bezpečné používání, skladování, přepravu a likvidaci výrobku,

d) protokoly o provedených zkouškách,

e) návod pro osobu provádějící montáž a demontáž stanovené střelné zbraně,

f) návod k používání,

g) návod pro provádění přebíjení střeliva, pokud jsou části střeliva nutné k sestavení náboje nebo nábojky na trh uváděny samostatně,

h) další dokumentaci pyrotechnického výrobku, která obsahuje

1. určení pyrotechnického výrobku,

2. zatřídění do třídy nebo podtřídy pyrotechnického výrobku,

3. identifikace nebezpečí,

4. vymezení prostředí použití,

5. kdo a za jakých okolností smí pyrotechnický výrobek nabývat,

6. opatření pro skladování a manipulaci,

7. fyzikálně-chemické a pyrotechnické vlastnosti,

8. materiálové složení (materiál jednotlivých částí a sestav, druhy a množství obsažených pyrotechnických složí a výbušnin),

i) certifikáty vztahující se k vybavení stanovené střelné zbraně, ke stanovenému střelivu, k pyrotechnickému výrobku, k částem stanoveného střeliva nebo ke střelivině použité ve střelivu, zprávy a protokoly vztahující se ke stanovené střelné zbrani, stanovenému střelivu, střelivině použité ve střelivu nebo pyrotechnickému výrobku a jiné dokumenty, které usnadní úřadu ověřování.

§ 8

Označování zkušebními značkami

Kontrolované výrobky, které splňují stanovené technické požadavky a byly ověřeny, se označují zkušebními značkami podle přílohy č. 3 takto:

a) při kusovém ověřování nebo opakovaném kusovém ověřování úřad stanovenou střelnou zbraň, která splní stanovené technické požadavky, označí stanoveným způsobem,

b) stanoveným způsobem označí úřad každou hlaveň, důležitou část závěru (lůžko u sklopných hlavní, závěr u ostatních zbraní) a rám, existuje-li; dále dnový šroub stanovené střelné zbraně. U revolverů označí úřad stanoveným způsobem hlaveň, válec a rám stanovené střelné zbraně. Jde-li o stanovené střelné zbraně, jejichž nábojová komora není součástí hlavně, označí úřad stanoveným způsobem hlaveň, každou nábojovou komoru a důležité části závěru stanovené střelné zbraně. Pokud na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, není měkké místo pro vyražení příslušné zkušební značky, úřad označí stanoveným způsobem alespoň jednu z hlavních částí zbraně,

c) není-li při ověřování stanovené střelné zbraně již místo pro označení stanoveným způsobem, vyrazí úřad na stanovenou střelnou zbraň jen poslední dvojčíslí letopočtu a pořadové číslo zkoušky; při ověřování stanovené střelné zbraně s více hlavněmi označí úřad stanoveným způsobem každou hlaveň pouze v případě, že nemůže dojít k poškození stanovené střelné zbraně,

d) při homologaci označí úřad nebo kontrolovaná osoba stanovenou střelnou zbraň způsobem určeným v certifikátu o homologaci alespoň jednu z hlavních částí zbraně nebo nejmenší spotřebitelský obal formou ražby, potisku nebo nálepky,

e) při typové kontrole označí kontrolovaná osoba nebo úřad stanoveným způsobem podle údaje uvedeného v certifikátu o typové kontrole střeliva každý nejmenší spotřebitelský obal formou potisku nebo nálepky,

f) při typové zkoušce označí kontrolovaná osoba nebo úřad zkušební značkou pro pyrotechnické výrobky podle údaje uvedeného v certifikátu o typové zkoušce na každém pyrotechnickém výrobku; pokud to rozměry pyrotechnického výrobku neumožní, provede se označení na nejmenším spotřebitelském obalu. Označení se provádí v obou případech formou potisku nebo nálepky,

g) při kusovém nebo opakovaném kusovém ověřování úřad označí jednotnou zkušební značkou, národní identifikační značkou zkušebny a dvojčíslím roku provedení zkoušky tlumič hluku, který splní stanovené technické požadavky,

h) při ověřování stanovené střelné zbraně pro účel jejího opatření tlumičem hluku úřad na stanovenou střelnou zbraň, která splní stanovené technické požadavky, doplní k vyznačeným zkušebním značkám číslo zkušebního protokolu zkoušky, kterou byla stanovená střelná zbraň ověřena pro účely použití s tlumičem hluku.

§ 9

Úplata

Výše úplaty za odborné činnosti související se zkoušením kontrolovaných výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí je uvedena v příloze č. 5.

§ 10

Služební průkaz

Vzor služebního průkazu je uveden v příloze č. 6.


§ 11

Přechodná ustanovení

(1) Ověřování zahájená před účinností této vyhlášky se dokončí podle dosavadních předpisů.

(2) Platnost dosavadních služebních průkazů skončí dnem 31. 12. 2005.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 313/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 95/2014 Sb. Čl. II

1. Nejpozději 19. října 2014 může úřad při kusovém ověřování nebo opakovaném kusovém ověřování stanovenou střelnou zbraň, která splní stanovené technické požadavky, označit místo stanoveného způsobu označení zkušební značkou podle přílohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky. Zbraň, která byla podrobena zkoušce na ocelové broky, musí být v takovém případě dále označena identifikační značkou úřadu. Pro označování se obdobně užije ustanovení § 8 písm. b) vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky.

2. Nejpozději 19. října 2014 může certifikát o homologaci určit označování stanovených střelných zbraní místo stanoveného způsobu označení zkušební značkou podle přílohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky. V takovém případě musí být zbraň označena i dvojčíslím roku ověření.

3. Nejpozději 19. října 2016 může certifikát o typové kontrole střeliva určit označování stanoveného střeliva místo stanoveným způsobem označení zkušební značkou podle přílohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky.


Ministr:
Ing. Urban v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

Stanovené technické požadavky při kusovém ověřování stanovené střelné zbraně

1. Prohlídka stanovené střelné zbraně před zkušební střelbou

1.1 Stanovená střelná zbraň nesmí před zkušební střelbou vykazovat stopy koroze, černící nebo jiné lázně, nesmí mít poškozenou pažbu a její označení musí odpovídat § 18 odst. 2 zákona.

1.2 Stanovená střelná zbraň nesmí mít zejména

a) výrobní vady ve vývrtu a v nábojové komoře, jako jsou prohlubně, rysky, prolomeniny a jiné vady viditelné pouhým okem,

b) nedostatečně vyleštěný vývrt hlavně a povrch nábojové komory ztěžující odhalení případných závad vzniklých zkušební střelbou; v případě pochybností se kontroluje dodržení přípustné drsnosti povrchu Ra, která smí být nanejvýš 1 mikrometr ve vývrtu hlavně a 1,8 mikrometru v nábojové komoře,

c) ohnutou hlaveň nebo hlaveň s náznaky vydutí a jiných deformací,

d) vměstky, praskliny, porézní nebo necelá a dodatečně zavařovaná místa na částech stanovené střelné zbraně,

e) nesprávně ustavené nebo spájené hlavně, háky a lišty,

f) vady způsobené mechanickými a tepelnými výrobními operacemi, které mohou nepříznivě ovlivnit pevnost a funkci stanovené střelné zbraně,

g) závěr nebo dnový šroub, jejichž konstrukce, dimenzování a materiál neodpovídají účelu stanovené střelné zbraně.

1.3 Důležité rozměry stanovené střelné zbraně z hlediska bezpečnosti, závěrové vůle, uzamykací vůle a tloušťky stěn hlavně musí odpovídat hodnotám stanovených rozhodnutími Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (dále jen „C. I. P.“) nebo stanoveným technickým požadavkům nebo určených úřadem. U stanovené střelné zbraně nabíjené ústím hlavně musí průměr zátravky odpovídat stanoveným technickým požadavkům.

1.4 Stanovené střelné zbraně nesmí vykazovat

a) nesprávnou funkci závěrového, spoušťového, bicího, pojistného nebo vyhazovacího ústrojí (u zbraní nabíjených zezadu),

b) nesprávnou funkci a chod revolverového válce,

c) nesprávnou funkci zažehovacího ústrojí (u stanovené střelné zbraně nabíjené ústím hlavně);

d) sklon k samospuštění při nabíjení,

e) příliš nízký odpor spouště neodpovídající stanoveným technickým požadavkům (s výjimkou terčových a sportovních stanovených střelných zbraní),

f) závady v provedení, opracování a chodu úderníku a zápalníku,

h) nedostatečné držení kohoutu nebo podobného bicího prvku v jeho záchytu.

2. Podmínky zkušební střelby

2.1 Zkušební střelba se provádí na úplně dohotovené stanovené střelné zbrani před střeleckou zkouškou prováděnou předkladatelem. Za úplně dohotovené se též považují stanovené střelné zbraně, na kterých bude ještě provedena rybina nebo povrchová úprava černěním nebo jiným způsobem. Úřad stanoví, zda bude ověřovat stanovenou střelnou zbraň s povrchovou úpravou nebo bez této úpravy. Stanovené střelné zbraně nabíjené ústím hlavně musí být vybavené zažehovacím ústrojím a jejich samostatně dodávané hlavně musí mít zátravku a definitivní dnový šroub.

2.2 Předkladatel musí předložit stanovenou střelnou zbraň ke zkoušce v takovém stavu, aby byla schopna bezpečné střelby, a s pažbou. Úřad může v odůvodněných případech povolit předkladateli předloženi stanovené střelné zbraně bez pažby. Jde-li o samostatnou hlaveň, je předkladatel povinen předložit závěr umožňující provedení zkoušky nebo hlaveň, jde-li o samostatný závěr.

2.3 Zkušební střelba se provádí zkušebními náboji, které svým provedením, tlaky, popřípadě energiemi střely odpovídají jak jmenovitými hodnotami, tak statisticky vyhodnocenými nerovnostmi stanoveným technickým požadavkům. Zkušební náboje pro ověřování brokovnic musí navíc splňovat stanovený průměr a hmotnost náplně broků obsažených v náboji. Zkušební náboje smějí být použity při teplotě ovzduší 15 až 25 °C.

2.4 Tlaky zkušebních nábojů se měří buď tlakoměrnými válečky (crusher), nebo mechanicko-elektrickými (piezo) snímači při teplotě prachové náplně (20 ± 2) °C. Je-li místo hodnoty tlaku udána energie střely, měří se při téže teplotě úsťová rychlost střely, z níž se vypočte úsťová energie. Vlastnosti a rozměry tlakoměrných válečků a mechanicko-elektrických snímačů (včetně vlastností měřicích souprav), jakož i metodika měření, způsob kalibrování a vyhodnocování výsledků měření musí odpovídat stanoveným technickým požadavkům.

2.5 Použité tlakoměrné hlavně musí svými rozměry, konstrukcí a vlastnostmi odpovídat stanoveným technickým požadavkům.

2.6 Jednotlivé druhy stanovených střelných zbraní nebo jejich samostatně dodávaných částí se podrobí střelbě zkušebními náboji takto:

a) Brokové hlavně nabíjené zezadu, s délkou nábojové komory menší něž 73 mm a určené na brokové náboje se zkoušejí dvěma výstřely na hlaveň náboji s olověnými broky nebo třemi náboji s ocelovými broky u zbraní, ve kterých se používají bezolovnaté broky. Rozměry a tvrdost broků a hmotnost brokové náplně udávají předpisy C. I. P. Tyto brokové náboje musí splňovat předepsané tlaky (nebo tlaky vyšší) na předepsaných místech hlavně. Pro ověření funkce opakovači nebo samo-nabíjecí stanovené střelné zbraně se navíc vystřelí nejméně jeden spotřební náboj z každé hlavně. Předepsané tlaky v MPa (rozumí se střední hodnota maximálního tlaku zjišťovaná mechanicko-elektrickými snímači) a předepsaná místa jsou uvedena v následující tabulce 1 a poznámkách:

Tlak na tlakoměru č.: (MPa)
1212
Rážepři zkoušce
běžnévyšší
12 a větší9345 - 6013245 - 60
169845 - 6013245 - 60
20 a menší10445 - 6013245 - 60
12/70 - ocelové brokyhybnost =< 13,5 Ns13250
hybnost >= 15 Ns
12/73-76 - ocelové brokyhybnost =< 15 Ns13250
hybnost >= 17,5 Ns
12/89 - ocelové brokyhybnost =< 19 Ns13250
hybnost >= 22 Ns
10/89 - ocelové brokyhybnost =< 22 Ns13250
hybnost >= 22 Ns
16/70 - ocelové brokyhybnost =< 9,5 Ns--
20/70 - ocelové brokyhybnost =< 11 Ns13250
hybnost >= 12,5 Ns
20/76 - ocelové brokyhybnost =< 12 Ns13250
hybnost >= 14 Ns

Tabulka 1

Poznámky k tabulce 1 :

1. Tlakoměrem č. 1 se rozumí snímač tlaku umístěný v měřicím místě vzdáleném 17 mm ode dna lůžka závěru. Tlakoměrem č. 2 se rozumí snímač tlaku umístěný v měřicím místě vzdáleném (162 ± 0.5) mm od tohoto dna.

2. Vyšší zkouška se uplatní, jestliže mají být ve zkoušené stanovené střelné zbrani použity spotřební náboje, jejichž střední hodnota maximálního tlaku převýší při měření mechanicko-elektrickými snímači:

74 MPa u ráže 12 a větší,

78 MPa u ráže 16,

83 MPa u ráže 20 a menší

nebo se dosáhne tlaku až 105 MPa neboje délka nábojové komory větší než 73 mm,

b) Kulové hlavně nabíjené zezadu se zkoušejí zkušebními náboji, které dávají na předepsaných místech předepsané tlaky (nebo tlaky vyšší) a nejméně jedním spotřebním nábojem na nábojovou komoru pro ověření funkce opakovači nebo samonabíjecí stanovené střelné zbraně. U pistolí a revolverů zkušební náboje vyvíjejí maximální tlak, jehož střední hodnota je nejméně o 30 % vyšší a u zbraní s alespoň jednou dlouhou hlavní nejméně o 25 % vyšší, než je přípustná střední hodnota maximálního tlaku spotřebního náboje dané ráže určeného pro příslušnou zbraň. Předepsané tlaky a místa musí odpovídat stanoveným technickým požadavkům.

Počet použitých zkušebních nábojů:

1. 2 náboje na každou hlaveň u dlouhých střelných zbraní s provozním tlakem 180 MPa a více,

2. 1 náboj na každou hlaveň u dlouhých střelných zbraní s provozním tlakem menším než 180 MPa,

3. 2 náboje na každou hlaveň u pistolí bez ohledu na výši jejich provozního tlaku,

4. 1 náboj na každou nábojovou komoru, jestliže je od hlavně oddělena (např. u revolverů), bez ohledu na velikost provozního tlaku,

5. 3 násobné množství výše stanovených zkušebních nábojů při nesplnění stanovených technických požadavků uvedených v bodě 1.2 písm. b).

Hodnotami provozních tlaků se rozumí střední hodnoty maximálních tlaků zjišťovaných tlako-měrnými válečky nebo mechanicko-elektrickými snímači,

c) Expanzní zbraně, pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně nebo jejich části se podrobí střelbě zkušebními nábojkami, které mají o 30 % větší tlak, než je provozní tlak nejsilnější spotřební nábojky, nebo o 10 % větší energii, než je přípustná střední hodnota energie stanovená pro nejsilnější spotřební nábojku dané ráže. Výjimku tvoří expanzní vstřelovací přístroje s tloukem, kde se připouští přetlak převyšující provozní tlak pouze o 15 až 16 %.

Expanzní zbraně se ověří vystřelením :

1. 5 zkušebních nábojek z každé hlavně u expanzních zbraní s jednou nábojovou komorou,

2. 2 zkušebních nábojek z každé nábojové komory u expanzních zbraní se dvěma a více nábojovými komorami.

Pracovní expanzní přístroje se ověří vystřelením :

1. 10 zkušebních nábojek s použitím nejtěžší použitelné střely (kotevní hřeb) při nastavení výkonu na maximum (je-li výkon regulovatelný),

2. 10 zkušebních nábojek a 10 nejsilnějších spotřebních nábojek u expanzního vstřelovacího přístroje s tloukem, přičemž hmotnost tlouku se zvětší o 50 % (přidaným závažím) nad hmotnost nejtěžšího tlouku přístroje.

Zvláštní zbraně se ověří vystřelením 2 zkušebních nábojů nebo 5 nejsilnějších spotřebních nábojů,

d) Předovky určené výhradně na černý prach se zkoušejí dvěma výstřely se zkušební náplní na každou hlaveň, je-li nábojová komora součástí hlavně, a nejméně jedním výstřelem se zkušební náplní na každou nábojovou komoru, jestliže je od hlavně oddělena (např. u revolverů).

Zkušební náplně jsou tvořeny střelou a prachem v množství odpovídajícím stanoveným technickým požadavkům pro danou ráži a druh stanovené střelné zbraně.

Historické zbraně nabíjené ústím hlavně, určené výhradně na černý prach a vybavené pro každou hlaveň buď perkusním zámkem s komínkem (pistonem) na čepičkovou zápalku, nebo křesadlovým zámkem francouzského typu se zkoušejí dvěma výstřely se sníženou zkušební náplní černého prachu na každou hlaveň. Zkušební náplň musí odpovídat stanoveným technickým požadavkům,

e) Kulobrokové zbraně se zkoušejí tak, že se každá hlaveň podrobí odpovídajícímu počtu výstřelů zkušebních, popřípadě spotřebních nábojů [viz písm. a) a b)],

f) Balistická měřidla se zkoušejí jako jim odpovídající druh stanovené střelné zbraně; přitom se přihlíží k tomu, že zkušební náboje pro ověřování balistických měřidel mohou být v balistických měřidlech používány jako náboje spotřební. Pro ověření funkce se používají referenční náboje, jejichž hodnoty jsou stanoveny rozhodnutími C. I. P.,

g) Výměnné hlavně, vložné hlavně a vložné nábojové komory se zkoušejí pomocí svého vlastního závěru způsobem, který odpovídá danému druhu stanovené střelné zbraně (nevztahuje se na vložné hlavně a vložné nábojové komory, homologované jako typ),

h) Samostatně dodávané hlavně, nábojové komory, jestliže nejsou součástí hlavně (např. revolverové válce), závěry a dnové šrouby se zkoušejí jako jim odpovídající druh stanovené střelné zbraně. Je-li závěr určen pro více různých ráží, zkouší se nejvíce namáhajícími zkušebními náboji. Kritériem namáhání je zde síla působící na závěr,

i) Plynové zbraně se zkoušejí tlakem o 30 % vyšším, než je nejvyšší provozní tlak. Měřítkem zvýšení tlaku může též být zvýšení úsťové energie střely o 10 %,

j) Tlumiče hluku pro stanovené střelné zbraně se středovým zápalem se ověřují zkušební střelbou 2 ks speciálních zkušebních nábojů pro ověřování tlumičů dvojím způsobem:

1. kusovým ověřováním společně se stanovenou střelnou zbraní, pro kterou je tlumič určen, nebo

2. kusovým ověřováním pomocí náhradní hlavně odpovídající ráže, na kterou je tlumič upevněn během zkoušky.

Konstrukce speciálních zkušebních nábojů pro ověřování tlumičů a jejich použití při zkoušení musí splňovat požadavky rozhodnutí C. I. P.

2.7 Zkušební střelby se provádějí pomocí lafet, které bezpečně chrání obsluhu a v nichž jsou stanovené střelné zbraně upnuty tak, aby to co nejvíce odpovídalo podmínkám jejich použití. U krátkých střelných zbraní se připouští střelba s ochrannou rukavicí. Zkušební střelba u vícehlavňových střelných zbraní se koná postupně, to znamená hlaveň po hlavni.

3. Prohlídka stanovené střelné zbraně po zkušební střelbě

Za závadnou stanovenou střelnou zbraň se považuje stanovená střelná zbraň, která je zkušební střelbou viditelně poškozena, a stanovená střelná zbraň, která vykáže některou z těchto závad:

a) selhání vinou stanovené střelné zbraně,

b) nežádoucí výstřel při nabíjení stanovené střelné zbraně,

c) nežádoucí výstřel více nábojů (jak zkušebních, tak spotřebních) najednou,

d) obtížné vytažení nábojnice (jak zkušebního, tak spotřebního náboje) z nábojové komory, toto obtížné vytažení se ověří pomocí nábojů, které vyvíjejí střední tlak rovný maximálnímu tlaku spotřebních nábojů,

e) nadměrná deformace nábojnice a její roztržení vinou stanovené střelné zbraně,

f) proraženi zápalky (jak zkušebního, tak spotřebního náboje) vinou stanovené střelné zbraně,

g) jakákoliv deformace hlavně a nábojové komory, která by mohla snížit bezpečnost stanovené střelné zbraně,

h) jakékoliv roztažení hlavně včetně vlno vitého v nej slabších místech hlavně,

i) porušení spojení háků a lišt,

j) zvětšení uzamykací vůle nad povolenou mez,

k) poškození nebo deformace důležitých částí závěru nebo dnového šroubu,

l) trhliny vně i uvnitř hlavně a nábojové komory a na důležitých částech závěru zjištěné nedestruktivní metodou,

m) trhliny vně hlavně a dnového šroubu u střelných zbraní nabíjených ústím hlavně zjištěné nedestruktivní metodou,

n) zřejmá porucha ve funkci zbraně anebo nespolehlivá funkce stanovené střelné zbraně, o) nesouosost vývrtu hlavně s nábojovou komorou válce revolveru,

p) oddělení komínku (pistonu) nebo jiné části zažehovacího ústrojí u střelných zbraní nabíjených ústím hlavně.

4. Závady při kusovém ověřování stanovené střelné zbraně

Neopravitelnými závadami u stanovené střelné zbraně jsou:

a) prasklé a v nebezpečných místech svařované hlavně a závěry,

b) hlavně s místy porézními nebo necelými a hlavně celkově nebo místně zeslabené,

c) hlavně deformované (s výjimkou drobných deformací připuštěných na základě podmínek zkoušky),

d) kulové hlavně s příliš poškozeným nebo těsným vývrtem,

e) nepřípustné úpravy podle bodu 5.3 této přílohy,

f) jiné závažné závady, u nichž v zájmu bezpečnosti úřad rozhodne, že nemohou být odstraněny opravou.

5. Opravy, které mohou mít vliv na bezpečnost stanovené střelné zbraně a nepřípustné úpravy

5.1 Opravami, které mohou mít vliv na bezpečnost stanovené střelné zbraně, jsou:

a) výměna namáhané části, při které bylo uskutečněno přizpůsobení,

b) oprava, při níž došlo ke změně rozměrů důležitých z hlediska bezpečnosti stanovené střelné zbraně,

c) oprava, která může vyvolat sníženou odolnost stanovené střelné zbraně vůči namáhání tlakem při výstřelu (mechanické úpravy, svařování, pájení, temování apod.).

5.2 V případě pochybnosti opravny o charakteru opravy stanovené střelné zbraně může opravce vyžádat za úplatu závazný posudek úřadu.

5.3 Nepřípustnými úpravami stanovené střelné zbraně jsou:

a) zhotovení vložkované nábojové komory brokové hlavně,

b) zhotovení nesamonosných vložek nábojové komory kulové hlavně nebo nesamonosných vložných hlavní,

c) přestavby, u nichž:

1. nová ráže stanovené střelné zbraně namáhá závěr větší zpětnou silou než původní ráže a v jeho pevnosti přitom není dostatečná rezerva ověřená úřadem,

2. nová ráže stanovené střelné zbraně namáhá hlaveň vyšším tlakem než původní ráže a v její pevnosti přitom není dostatečná rezerva ověřená úřadem,

3. vývrt hlavně neodpovídá svými rozměry nové ráži hlavně.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

I. Stanovené technické požadavky a minimální počty vzorků pyrotechnický výrobků při jejich ověřování

Stanovené technické požadavky, které úřad vždy ověří u pyrotechnického výrobku a jeho variant při typové zkoušce nebo opakované zkoušce:
1.Označení stanovenými údaji a značením10 ks
a.označení třídou stupně nebezpečnosti podle vyhlášky č. 174/1992 Sb.,
b.uvedení datumu výroby a záruční doby nebo doby jejich použitelnosti,
c.upozornění, které oprávněné osoby mohou s výrobkem manipulovat a provádět jeho likvidaci,
d.označení místa zapálení.
2.Zabezpečení proti nežádoucí iniciaci10 ks
3.Celistvost, bez deformací a dodržení stanovených rozměrů10 ks
4.Dopravní a manipulační bezpečnost1 ks nejmenšího spotřebitelského balení
5.Manipulační bezpečnost volným pádem
a.z výšky 1 m4 ks
b.z výšky 3 m1 ks nejmenšího spotřebitelského balení
6.Fyzikální a chemickou stabilitu při teplotě 50°C po dobu 4 týdnů2 ks
7.Bezpečnou a správnou funkci10 ks
a.s nezamýšlenou tvorbou, rozletem a dosahem částí nebo projektilů,
b.s nezamýšleným dopadem hořících částí na zem,
c.s dobou zpoždění do funkce ve stanoveném časovém limitu u časovaných výrobků,
d.s maximální a minimální výškou dostupu u výrobků určených k funkci ve volném prostoru,
e.s povolenou intenzitou hluku u výrobků, které při funkci vyvíjejí hluk.
8.Odolnost vůči mezním teplotám4 ks
9.Přípustné množství a druhy pyrotechnických složí a výbušnin pro určenou třídu nebezpečnosti výrobku podle bodu III2 ks
10.Ověření návodu na spolehlivou likvidaci vadného nebo selhaného výrobku2 ks

U stanovených technických požadavků uvedených v bodech 1., 2., 3. a 7. se použije celkem 10 ks vzorků. Pro opakované ověření pyrotechnického výrobku se použijí poloviční počty vzorků. Ověření stanoveného technického požadavku u nejmenšího spotřebitelského balení se provádí vždy na celém tomto balení. Pokud to vyžaduje program zkoušek, úřad si může vyžádat další vzorky.

II. Zkouška k určení charakteristiky detonující - nedetonující

Účel a význam zkoušky

1. Zkouška je určena ke stanoveni, zda definovanou a citlivou náplň trhaviny lze iniciovat předmětným výrobkem. Slouží tak k posouzení jeho detonačního nebo nedetonačního charakteru; dojde-li k iniciaci, má charakter detonační, nedojde-li k iniciaci, má charakter nedetonační.

Zkušební podmínky

2. Zkouška se provádí za stávajících klimatických podmínkách na trhací jámě.

Zkušební zařízení

3. Ke zkoušce se použije zkušební zařízení:

a) destičky z měkkého olova sloužící jako materiál pro prokázání detonace,

b) zkoušený vzorek výrobku zpravidla v počtu 3 jednotek,

c) trhavina Pentrit (pentaerythrit) lisovaného ve válcovitých náložkách o hustotě 1,00 (± 0, 04) s lehkým pouzdrem (např. papír „kraft“ nebo film z tenkého plastu) o průměru 30 mm a hmotnosti alespoň 50 g. Konce těchto náložek tvoří rovnou plochu.

Příprava a postup zkoušky

4. Zkouška spočívá v umístění vzorku výrobku na jednom konci náložkované trhaviny kontaktně aktivní část výrobku, přičemž známý nebo předpokládaný účinek zkoušeného výrobku se orientuje do středu náložky. Nelze-li tyto podmínky dodržet (významné opracování / seříznutí apod. zařízení, ...), tak orientace, obecněji přesná poloha výrobku se zvolí tak, aby se nacházelo v těch a priori nejvýhodnějších podmínkách pro iniciaci náložkované trhaviny. Náložka se poté umístí na průkaznou olověnou destičku v předpokládaném směru postupu detonace.

5. Po odpálení zařízení se posoudí výsledek zkoušky (došlo-li či nedošlo k detonaci náložky) podle případných otisků zanechaných na olověné destičce. Zkouška se obvykle skládá ze tří následných zkoušek provedených za stejných podmínek.

Zhodnocení zkoušky

6. Výsledek zkoušky se zaznamená takto:

a) „detonační charakteristika“ je zjištěn u výrobku, jestliže došlo v průběhu ověřování alespoň k jedné detonaci náložky s trhavinou;

b) nedošlo-li k tomu, má výrobek „charakteristiku nedetonační“.

7. O průběhu a výsledku zkoušky se provede záznam do protokolu o zkoušce.

III. Zjištění a ověření hmotnosti pyrotechnických složí a výbušnin

Účel a význam zkoušky

1. Zjišťování a ověřování hmotností delaborovaných pyrotechnických složí, výbušnin a jednotlivých částí výrobku k ověření jeho klasifikace, zařazení do příslušné třídy nebezpečnosti a ověření deklarovaných hmotností.

Zkušební podmínky

2. Delaborace a určování hmotnosti výrobků a jejich částí se provádí v prostorách k tomuto účelu určených a vybavených, za stávající teploty a vlhkosti laboratoře.

Zkušební zařízení

3. Ke zkoušce se využívají zařízení a pomůcky, které umožní spolehlivě provést příslušné ověření, zejména:

a) analytické váhy s přesností 0,0001,

b) delaborační nářadí z nejiskřivého materiálu,

c) laboratorní sklo (váženky, zkumavky apod.).

Příprava a postup zkoušky

4. Zkušebními vzorky jsou delaborované vzorky výrobků na jednotlivé části a komponenty a následně se provede:

a) příprava vzorku a jeho delaborace pomocí nástrojů z nejiskřivého materiálu,

b) příprava analytických vah,

c) zvážení delaborovaných pyrotechnických složí s přesností 0,001 g pro pyrotechnické výrobky třídy I. a T 0; pro pyrotechnické výrobky třídy II., III. a T1 s přesností 0,01 g (vážení iniciačních a přenosových zápalnic a černého prachu s plevami se provádí v celku),

d) u vzorků se ověří třída nebezpečnosti dle čl. 5 tohoto postupu,

e) zváží se ostatní části sestavy výrobku,

f) naměřené hodnoty se zaznamenávají a porovnávají s hodnotami, které jsou deklarované výrobcem, či dovozcem v technické a průvodní dokumentaci.

5. Stanovené technické požadavky na třídy nebezpečnosti pyrotechnických výrobků,

a) Pyrotechnické výrobky pro zábavné účely

1. pyrotechnické výrobky třídy I. nesmí obsahovat v jedné sestavě více než 3 g všech druhů pyrotechnických složí, z toho nejvíce:

- 0,5 g volné suché nitrocelulózy,

- 0,0025 g třaskavého stříbra nebo

- 0,0075 g směsi červený fosfor - chlorečnan nebo kov chlorečnan.

2. pyrotechnické výrobky třídy II. nesmí obsahovat více než 50 g všech druhů pyrotechnických složí, z toho nejvíce:

- 0,4 g výbuškových složí nebo

- 7 g volně sypaného černého prachu ve výbušce.

2.1 rakety nesmí obsahovat v jedné sestavě více než 20 g všech druhů; pyrotechnických složí, z toho nejvíce 10 g pro pyrotechnický efekt.

2.2 celkové množství všech druhů pyrotechnických složí v sestaveném pyrotechnickém výrobku z více dílů smí být nejvíce 200g. Jednotlivý díl takto sestaveného pyrotechnického výrobku smí obsahovat maximálně množství a druh pyrotechnických složí uvedených v písm. a) bodu 2.

3. pyrotechnické výrobky třídy III. nesmí obsahovat v jedné sestavě více než 250 g všech druhů pyrotechnických složí, z toho nejvíce:

a) 50 g výbuškových složí nebo

b) 100 g volně sypaného černého prachu ve výbuškách.

3.1 rakety nesmí obsahovat v jedné sestavě více než 75 g všech druhů pyrotechnických složí, z toho:

- 20 g výbuškových složí nebo

- 40 g volně sypaného černého prachu.

3.2 pyrotechnický výrobek sestavený z více dílů, mimo světelných obrazů, se může skládat z nejvíce 12 dílů, přičemž musí být splněny tyto podmínky:

a) celkové množství pyrotechnických složí v sestaveném pyrotechnické výrobku smí obsahovat nejvíce 800 g, u ohněpádů 1200 g,

b) jednotlivý díl smí obsahovat nejvíce 15 g volně sypaného černého prachu nebo 6 g výbuškové slože.

b) Pyrotechnické výrobky pro technické účely

Omezení pro podtřídu T 0 - odpovídá třídě I. a pro podtřídu T1 odpovídá třídě II. a III. Při překročení stanovených technických požadavků na pyrotechnické výrobky a pyrotechnické slože III. třídy se jedná o pyrotechnický výrobek nebo výbušný předmět pro zábavné účely označovaný třídou IV. nebo o pyrotechnický výrobek nebo výbušný předmět pro technické účely označovaný podtřídou T 2.

Zhodnocení zkoušky

6. O průběhu a výsledku zkoušky se provede záznam do protokolu s uvedením příslušné třídy nebezpečnosti výrobku.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

Zkušební značky stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických výrobků a jejich části

1 Zkušební značky ve smyslu § 5 odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona č. 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jejich části, které jsou uznávány na základě Úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní ze dne 1. července 1969, kterou je Česká republika vázána a která České republice zakládá členství v Mezinárodní stálé komisi pro zkoušky ručních palných zbraní (C. I. P.)

1.1 Značky platné, pokud byly vyznačeny nejdříve v květnu 2011. Značení alespoň na jedné hlavní části zbraně, nebo střelivu zahrnuje vždy jednotnou zkušební značku a národní identifikační značku zkušebny, a pokud se nejedná o značení střeliva nebo homologaci zbraní, i označení roku, kdy byla značka vyznačena.

1.1.1 Národní identifikační značky zkušeben

Česká republika(1)Česká republika
KielKiel(2)
Kolín nad RýnemKolín nad Rýnem(3)
MellrichstadtMellrichstadt(4)
MnichovMnichov(5)Německá spolková republika
SuhlSuhl(6)
UlmUlm(7)
BraunschweigBraunschweig(8)
VídeňVídeň(9)Republika Rakousko
FerlachFerlach(10)
Belgické království(11)Belgické království
Chilská republika(12)Chilská republika
Španělské království(13)Španělské království
Francouzská republika(14)Francouzská republika
Italská republika(15)Italská republika
Finská republika(16)Finská republika
LondýnLondýn(17)Spojené království Velké Británie a Severního Irska
BirminghamBirmingham(18)
Maďarská republika(19)Maďarská republika
IževskIževsk(20)
KlimovskKlimovsk(21)Ruská federace
Klimovsk IIKlimovsk II(22)
KrasnozavodskKrasnozavodsk(23)
Slovenská republika(24)Slovenská republika
Spojené arabské emiráty(25)Spojené arabské emiráty

1.1.2 Jednotné zkušební značky pro střelné zbraně a střelivo, které jsou považovány za platné, pokud byly vyznačeny nejdříve v září 2011 a nejpozději v říjnu 2014 u zkušebních značek označených na zbraních a přístrojích a nejpozději v říjnu 2016 u kontrolních značek střeliva

Obyčejná zkouška(1)Obyčejná zkouška
Vyšší zkouška(2)Vyšší zkouška
Zkouška s černým střelným prachem(3)Zkouška s černým střelným prachem
Zkouška s „ocelovými broky“(4)Zkouška s „ocelovými broky“
Homologační značka(5)Homologační značka
Kontrola střeliva(6)Kontrola střeliva

Poznámka: Značky č. 5 a č. 6 se nedoplňují vyznačením roku zkoušky.

1.1.3 Jednotné zkušební značky pro střelné zbraně a střelivo, které jsou považovány za platné, pokud byly vyznačeny nejdříve v březnu 2013

Obyčejná zkouška(1)Obyčejná zkouška
Vyšší zkouška(2)Vyšší zkouška
Zkouška s černým střelným prachem(3)Zkouška s černým střelným prachem
Zkouška s „ocelovými broky“(4)Zkouška s „ocelovými broky“
Homologační značka(5)Homologační značka
Kontrola střeliva(6)Kontrola střeliva

Poznámka: Značka č. 5 je na místě teček doplněná číslem rozhodnutí o homologaci. Značka č. 5 a značka č. 6 se nedoplňují označením roku zkoušky.

1.2 Zkušební značky platné, pokud byly vyznačeny nejpozději v říjnu 2014, v případě střeliva v říjnu 2016

1.2.1 Česká republika

Identifikační značka Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva(1)Identifikační značka Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva
Kusové ověřování signálních, narkotizačních, plynových a expanzních zbraní a expanzních přístrojů(2)Kusové ověřování signálních, narkotizačních, plynových a expanzních zbraní a expanzních přístrojů
Kusové ověřování zbraní určených výhradně pro černý prach(3)Kusové ověřování zbraní určených výhradně pro černý prach
Kusové ověřování brokovnic - obyčejná zkouška(4)Kusové ověřování brokovnic - obyčejná zkouška
Kusové ověřování brokovnic - vyšší zkouška(5)Kusové ověřování brokovnic - vyšší zkouška
Opakované ověřování všech typů zbraní(6)Opakované ověřování všech typů zbraní
Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na bezdýmný prach(7)Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na bezdýmný prach
Homologace zbraní a expanzních přístrojů(8)Homologace zbraní a expanzních přístrojů
Typová kontrola střeliva do plynových zbraní(9)Typová kontrola střeliva do plynových zbraní
Typová kontrola střeliva(10)Typová kontrola střeliva
Typová kontrola střeliviny(11)Typová kontrola střeliviny
Kusové ověřování brokovnic - ocelové broky(12)Kusové ověřování brokovnic - ocelové broky

1.2.2 Spolková republika Německo

a) Značky a kontrolní označení používané od roku 1991

Konečná zkouška bezdýmným prachem(1)Konečná zkouška bezdýmným prachem
Vyšší zkouška bezdýmným prachem(2)Vyšší zkouška bezdýmným prachem
Konečná zkouška černým prachem(3)Konečná zkouška černým prachem
Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely(4)Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely
Nová (opakovaná) zkouška(5)Nová (opakovaná) zkouška
Dobrovolná zkouška(6)Dobrovolná zkouška
Kontrola určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek(7)Kontrola určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek
Kontrola palných zbraní poplašných, se slzotvorným nábojem a signálních(8)Kontrola palných zbraní poplašných, se slzotvorným nábojem a signálních
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovSuhlUlm(9)Rozlišovací značka zkušebny
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovSuhlUlm
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovSuhlUlm(10)Kontrola střeliva, zkušebna
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovSuhlUlm
Zkouška brokovnic - ocelové broky(11)Zkouška brokovnic - ocelové broky (11)

b) Značky používané NSR v letech 1945 až 1990 včetně

Předběžná zkouška(12)Předběžná zkouška
Konečná zkouška černým prachem(13)Konečná zkouška černým prachem
Konečná zkouška bezdýmným prachemneboKonečná zkouška bezdýmným prachem(14)Konečná zkouška bezdýmným prachem
Zkouška určitých palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek(15)Zkouška určitých palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek
Dobrovolná zkouška(16)Dobrovolná zkouška
Zkouška po opravěneboZkouška po opravě(17)Zkouška po opravě
Vyšší zkouška bezdýmným prachemneboVyšší zkouška bezdýmným prachem(18)Vyšší zkouška bezdýmným prachem
Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střelyneboZkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely(19)Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovBerlínUlm(20)Rozlišovací značka zkušebny
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovBerlínUlm

c) Značky používané NDR v letech 1975 až 1990 včetně

Konečná zkouška bezdýmným prachem(21)Konečná zkouška bezdýmným prachem
Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely(22)Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely
Vyšší zkouška bezdýmným prachem(23)Vyšší zkouška bezdýmným prachem
Zkouška po opravě(24)Zkouška po opravě
Kontrola střeliva(25)Kontrola střeliva

d) Značky používané NDR v letech 1950 až 1975 včetně

Zkouška zbraní s hladkým vývrtem hlavně(26)Zkouška zbraní s hladkým vývrtem hlavně
Zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem hlavně(27)Zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem hlavně
Konečná zkouška(28)Konečná zkouška
Prohlídka po konečné zkoušce - vždy ve spojení se značkou pro konečnou zkoušku(29)Prohlídka po konečné zkoušce - vždy ve spojení se značkou pro konečnou zkoušku
Konečná zkouška bezdýmným prachem. Ve spojení se značkou konečné zkoušky, pouze pro zbraně s hladkým vývrtem s dodatkem „Nitro“(30)Konečná zkouška bezdýmným prachem. Ve spojení se značkou konečné zkoušky, pouze pro zbraně s hladkým vývrtem s dodatkem „Nitro“
Dodatečná zkouška zbraní s hladkým vývrtem se zahrdlením(31)Dodatečná zkouška zbraní s hladkým vývrtem se zahrdlením
Zkouška po opravě(32)Zkouška po opravě
Zkušebna Suhl(33)Zkušebna Suhl
Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1960)(34)Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1960)

e) Značky používané NDR v letech 1945 až 1950 včetně

Předběžná zkouška černým prachem u kombinovaných zbraní s hladkým vývrtem a drážkovaným vývrtem hlavně(35)Předběžná zkouška černým prachem u kombinovaných zbraní s hladkým vývrtem a drážkovaným vývrtem hlavně
Konečná zkouška černým prachem(36)Konečná zkouška černým prachem
Konečná zkouška bezdýmným prachem(37)Konečná zkouška bezdýmným prachem
Zkušebna Suhl(38)Zkušebna Suhl

f) Značky Německa používané v letech 1939 až 1945 včetně

Předběžná zkouška(39)Předběžná zkouška
Konečná zkouška černým prachem(40)Konečná zkouška černým prachem
Konečná zkouška zbraní na bezdýmný střelný prach(41)Konečná zkouška zbraní na bezdýmný střelný prach
Značky pro speciální zbraně(42)Značky pro speciální zbraně
Dobrovolná zkouška(43)Dobrovolná zkouška
Zkouška po opravě(44)Zkouška po opravě
Oberdorf n/ NeckaremSuhlZella-Mehlis(45) Rozlišovací značka zkušebny
Oberdorf n/ NeckaremSuhl Zella-Mehlis

g) Značky Německa používané do roku 1939 včetně

Předběžná zkouška (1. zkouška)(46)Předběžná zkouška (1. zkouška)
Konečná zkouška (2. zkouška)(47)Konečná zkouška (2. zkouška)
Hlaveň s hladkým vývrtem (normální zkouška)(48)Hlaveň s hladkým vývrtem (normální zkouška)
Hlaveň s hladkým vývrtem se zahrdlením(49)Hlaveň s hladkým vývrtem se zahrdlením
Hlaveň s drážkovaným vývrtem (kulovnice s jednou hlavní)(50)Hlaveň s drážkovaným vývrtem (kulovnice s jednou hlavní)
Zkouška po opravě(51)Zkouška po opravě
Značka pro zahraniční zbraně(52)Značka pro zahraniční zbraně
Zkouška kulovnic bezdýmným prachem(53)Zkouška kulovnic bezdýmným prachem
Zkouška zbraní s hladkým vývrtem bezdýmným prachem(54)Zkouška zbraní s hladkým vývrtem bezdýmným prachem

1.2.3 Republika Rakousko

Vídeň Ferlach
Předběžná zkouška hlavníPředběžná zkouška hlavní(1)Předběžná zkouška hlavní
Konečná povinná zkouška všech zbraní černým prachemKonečná povinná zkouška všech zbraní černým prachem(2)Konečná povinná zkouška všech zbraní černým prachem
Konečná povinná zkouška všech zbraní ostrým prachem, pokud jsou zbraně určeny ke střelbě nábojů s bezdýmným prachemKonečná povinná zkouška všech zbraní ostrým prachem, pokud jsou zbraně určeny ke střelbě nábojů s bezdýmným prachem(3)Konečná povinná zkouška všech zbraní ostrým prachem, pokud jsou zbraně určeny ke střelbě nábojů s bezdýmným prachem
Zbraň odmítnutá při kusovém ověřeníZbraň odmítnutá při kusovém ověření(4)Zbraň odmítnutá při kusovém ověření
Dobrovolná vyšší zkouška loveckých zbraní s hladkým vývrtem(5)Dobrovolná vyšší zkouška loveckých zbraní s hladkým vývrtem
Kontrola střeliva(6)Kontrola střeliva
Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek(7)Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek
Zkouška brokovnic - ocelové broky(8)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.4 Belgické království

a) Pušky předovky s hladkým vývrtem - povinná zkouška

Obyčejná zkouška - hlaveň(1)Obyčejná zkouška - hlaveň
Obyčejný zkouška - dnový šroub(2)Obyčejný zkouška - dnový šroub
Vyšší zkouška - hlaveň(3)Vyšší zkouška - hlaveň
Vyšší zkouška - dnový šroub(4)Vyšší zkouška - dnový šroub

b) Pušky nabíjené zezadu s hladkým vývrtem

Provizorní dobrovolná zkouška hlavně(5)Provizorní dobrovolná zkouška hlavně
Povinná zkouška obyčejná - hlaveň, závěr(6)Povinná zkouška obyčejná - hlaveň, závěr
Povinná zkouška vyšší - hlaveň, závěr(7)Povinná zkouška vyšší - hlaveň, závěr

c) Terčovnice

Zkouška černým prachem - hlavně(8)Zkouška černým prachem - hlavně
Zkouška černým prachem - závěr(9)Zkouška černým prachem - závěr
Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, závěr(10)Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, závěr

d) Palné zbraně s drážkovaným vývrtem

Povinná zkouška - hlaveň, závěr(11)Povinná zkouška - hlaveň, závěr

e) Revolvery

Zkouška černým prachem - hlaveň, rám(12)Zkouška černým prachem - hlaveň, rám
Zkouška černým prachem - válec(13)Zkouška černým prachem - válec
Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, rám, válec(14)Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, rám, válec

f) Automatické pistole

Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, zkoušené části(15)Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, zkoušené části

g) Pistole pro náboje „Flobert“ nebo revolverové náboje

Zkouška černým prachem - hlaveň(16)Zkouška černým prachem - hlaveň
Zkouška černým prachem - zkoušené součásti(17)Zkouška černým prachem - zkoušené součásti
Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, zkoušené součásti(18)Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, zkoušené součásti

h) Zahraniční zbraně

Obyčejná zkouška - hlaveň, zkoušené součásti(19)Obyčejná zkouška - hlaveň, zkoušené součásti
Vyšší zkouška - hlaveň, zkoušené součásti(20)Vyšší zkouška - hlaveň, zkoušené součásti

i) Vojenské zbraně

Hlaveň(21)Hlaveň
Zkoušené součásti(22)Zkoušené součásti

j) Ostatní značky

Tvrdé kalené součásti mohou být označeny takto(23)Tvrdé kalené součásti mohou být označeny takto
Kontrola střeliva(24)Kontrola střeliva
Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek(25)Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek
Identifikační značka zkušebny(26)Identifikační značka zkušebny
Zkouška brokovnic - ocelové broky(27)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.5 Chilská republika

Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek(1)Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek
Identifikační značka zkušebny(2)Identifikační značka zkušebny
Zkouška brokovnic - ocelové broky(3)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.6 Španělské království

Identifikační značka zkušebny v Eibar vyražená na všech zbraních(1)Identifikační značka zkušebny v Eibar vyražená na všech zbraních
Zkouška předovek - černý prach(2)Zkouška předovek - černý prach
Dobrovolná zkouška černým prachem u hlavní nabíjených zezadu(3)Dobrovolná zkouška černým prachem u hlavní nabíjených zezadu
Povinná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým vývrtem nabíjených zezadu(4)Povinná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým vývrtem nabíjených zezadu
Dodatečná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým vývrtem nabíjených zezadu(5)Dodatečná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým vývrtem nabíjených zezadu
Zkouška pistolí a terčovnic normálně používaným prachem(6)Zkouška pistolí a terčovnic normálně používaným prachem
Povinná zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem(7)Povinná zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem
Zkouška zahraničních zbraní, na nichž nejsou vyraženy zkušební značky uznávané C. I. P.(8)Zkouška zahraničních zbraní, na nichž nejsou vyraženy zkušební značky uznávané C. I. P.
Kontrola střeliva(9)Kontrola střeliva
Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek(10)Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek
Zkouška brokovnic - ocelové broky(11)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.7 Francouzská republika

a) Dobrovolné zkoušky

Dokončené hlavně - obyčejná zkouška(1)Dokončené hlavně - obyčejná zkouška
Dokončené hlavně - zkouška vyšším předepsaným tlakem(2)Dokončené hlavně - zkouška vyšším předepsaným tlakem
Dokončené hlavně - zkouška nejvyšším předepsaným tlakem(3)Dokončené hlavně - zkouška nejvyšším předepsaným tlakem

b) Povinné zkoušky

Přístroje postavené na roven zbraním(4)Přístroje postavené na roven zbraním
Dokončené palné zbraně - obyčejná zkouška černým prachem(5)Dokončené palné zbraně - obyčejná zkouška černým prachem
Dodatečná zkušební značka pro zbraně zkoušené v konečném stavu(6)Dodatečná zkušební značka pro zbraně zkoušené v konečném stavu
Dokončené palné zbraně - obyčejná zkouška bezdýmným prachem(7)Dokončené palné zbraně - obyčejná zkouška bezdýmným prachem
Dokončené palné zbraně - vyšší zkouška bezdýmným prachem(8)Dokončené palné zbraně - vyšší zkouška bezdýmným prachem
Zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem(9)Zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem
Nová (opakovaná) zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem(10)Nová (opakovaná) zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem
Dokončené palné zbraně - nová (opakovaná) zkouška černým prachem(11)Dokončené palné zbraně - nová (opakovaná) zkouška černým prachem
Obyčejná nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem(12)Obyčejná nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem
Vyšší nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem(13)Vyšší nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem
Zkouška krátkých zbraní(14)Zkouška krátkých zbraní
Nová (opakovaná) zkouška krátkých zbraní(15)Nová (opakovaná) zkouška krátkých zbraní
Označení odmítnutých (vyřazených) zbraní(16)Označení odmítnutých (vyřazených) zbraní
Kontrola střeliva(17)Kontrola střeliva
Zkouška brokovnic - ocelové broky(18)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.8 Italská republika

Identifikační značky zkušebny v Gardone Val Trompia - Brescia, je vyražena na všech zbraních(1)Identifikační značky zkušebny v Gardone Val Trompia - Brescia, je vyražena na všech zbraních
Konečná zkouška černým prachem(2)Konečná zkouška černým prachem
Konečná zkouška bezdýmným prachem(3)Konečná zkouška bezdýmným prachem
Vyšší dobrovolná zkouška bezdýmným prachem(4)Vyšší dobrovolná zkouška bezdýmným prachem
Dodatečná zkušební značka zbraní zkoušených v konečném stavu(5)Dodatečná zkušební značka zbraní zkoušených v konečném stavu
Kontrola střeliva(6)Kontrola střeliva
Zkouška brokovnic - ocelové broky(7)Zkouška brokovnic - ocelové broky

Poznámka: od roku 2006 používá Italská republika i novou podobu značek, kdy má ozubené kolo 16 zubů. Obě podoby se mohou objevovat současně a jsou považovány za platné.

1.2.9 Finská republika

Kontrolní značka pro spotřebitelské střelivo(1)Kontrolní značka pro spotřebitelské střelivo
Obyčejná zkouška(2)Obyčejná zkouška
Zkouška černým prachem(3)Zkouška černým prachem
Vyšší zkouška(4)Vyšší zkouška
Zkouška brokovnic - ocelové broky(5)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.10 Spojené království Velké Británie a Severního Irska

LondýnBirmingham
Provizorní zkouška hlavněProvizorní zkouška hlavně(1)Provizorní zkouška hlavně
Konečná zkouška bezdýmným prachem - mechanismusKonečná zkouška bezdýmným prachem - mechanismus(2)Konečná zkouška bezdýmným prachem - mechanismus
Konečná zkouška bezdýmným prachem - hlaveňKonečná zkouška bezdýmným prachem - hlaveň(3)Konečná zkouška bezdýmným prachem - hlaveň
Konečná zkouška zbraní určených jen pro černý prachKonečná zkouška zbraní určených jen pro černý prach(4)Konečná zkouška zbraní určených jen pro černý prach
Vyšší zkouškaVyšší zkouška(5)Vyšší zkouška
Nové (opakované) ověřeníNové (opakované) ověření(6)Nové (opakované) ověření
Kontrola střelivaKontrola střeliva(7)Kontrola střeliva
Zkouška určitých střelných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látekZkouška určitých střelných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek(8)Zkouška určitých střelných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek
Zkouška brokovnic - ocelové broky(9)Zkouška brokovnic - ocelové broky

Poznámky: Pracovní tlak, na který byla zbraň zkoušena, vyjádřený v tunách na čtvereční palec, je vyznačen na hlavni - například: 3 Tons.
Jmenovitá ráže a délka nábojové komory jsou rovněž vyznačeny na hlavni - například: 12, 2 1/2ʺ.

1.2.11 Maďarská republika

Provizorní dobrovolná zkouška(1)Provizorní dobrovolná zkouška
Konečná zkouška zbraně bez úpravy nebo v konečném stavu(2)Konečná zkouška zbraně bez úpravy nebo v konečném stavu
Nová (opakovaná) zkouška(3)Nová (opakovaná) zkouška
Vyšší zkouška(4)Vyšší zkouška
Kontrola střeliva(5)Kontrola střeliva
Zkouška signálních zbraní, zbraní poplašných, startovacích a plynovek Zkouška plynových zbraní a zbraní na stlačený vzduch používajících slepé střelivo nebo střelivo pro plynové zbraně, kde je energie střely nižší než 7,5 J(6)Zkouška signálních zbraní, zbraní poplašných, startovacích a plynovek
Zkouška plynových zbraní a zbraní na stlačený vzduch používajících slepé střelivo nebo střelivo pro plynové zbraně, kde je energie střely nižší než 7,5 J
Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek(7)Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek
Konečná zkouška černým prachem(8)Konečná zkouška černým prachem
Zkouška brokovnic - ocelové broky(9)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.12 Ruská federace

Značka zkušebny v Iževsku pro zkoušky zbraní a střeliva(1)Značka zkušebny v Iževsku pro zkoušky zbraní a střeliva
Značka zkušebny v Klimovsku pro zkoušky zbraní a střeliva(2)Značka zkušebny v Klimovsku pro zkoušky zbraní a střeliva
Značka zkušebny v Krasnozavodsku pro zkoušky zbraní a střeliva(3)Značka zkušebny v Krasnozavodsku pro zkoušky zbraní a střeliva
Značka Klimovsk II pro zkoušky zbraní a střeliva - platná, pokud byla vyznačena nejdříve v roce 2010(4)Značka Klimovsk II pro zkoušky zbraní a střeliva - platná, pokud byla vyznačena nejdříve v roce 2010
Zkouška brokovnic - ocelové broky(5)Zkouška brokovnic - ocelové broky

Poznámka: Značka č. 2 (značka zkušebny v Klimovsku) je platná pouze, je-li doplněna vyznačeným dvojčíslím roku, v zobrazeném případě se tedy jedná o značku z roku 1996.

1.2.13 Slovenská republika

Kusové ověřování signálních, poplašných a narkotizačních zbraní a ostatních expanzních přístrojů(1)Kusové ověřování signálních, poplašných a narkotizačních zbraní a ostatních expanzních přístrojů
Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na bezdýmný prach(2)Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na bezdýmný prach
Kusové ověřování zbraní na černý prach nabíjených zepředu(3)Kusové ověřování zbraní na černý prach nabíjených zepředu
Kusové ověřování brokovnic - vyšší zkouška(4)Kusové ověřování brokovnic - vyšší zkouška
Homologace zbraní a expanzních přístrojů(5)Homologace zbraní a expanzních přístrojů
Kontrola střeliva(6)Kontrola střeliva
Kontrola střelivin(7)Kontrola střelivin
Identifikační značka Úřední zkušebny střelných zbraní a střeliva SKTC-112 Lieskovec(8)Identifikační značka Úřední zkušebny střelných zbraní a střeliva SKTC-112 Lieskovec
Nové kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu určených pro použití střeliva s bezdýmným prachem(9)Nové kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu určených pro použití střeliva s bezdýmným prachem
Zkouška brokovnic - ocelové broky(10)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.3 Zkušební značky platné, pokud byly vyznačeny nejpozději v září 1992 1.3.1 Republika Jugoslávie

Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu černým prachem(1)Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu černým prachem
Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným prachem(2)Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným prachem
Vyšší zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným prachem(3)Vyšší zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným prachem
Doplněk pro zbraně připravené k prodeji po zkoušce(4)Doplněk pro zbraně připravené k prodeji po zkoušce
Opakovaná zkouška černým prachem(5)Opakovaná zkouška černým prachem
Opakovaná zkouška bezdýmným prachem(6)Opakovaná zkouška bezdýmným prachem
Předběžná zkouška vložných hlavní(7)Předběžná zkouška vložných hlavní
Předběžná zkouška vložných hlavní vyšším předepsaným tlakem(8)Předběžná zkouška vložných hlavní vyšším předepsaným tlakem
Předběžná zkouška vložných hlavní nejvyšším předepsaným tlakem(9)Předběžná zkouška vložných hlavní nejvyšším předepsaným tlakem
Dobrovolná předběžná zkouška hrubých výkovků(10)Dobrovolná předběžná zkouška hrubých výkovků
Zkušební (přejímací) značka(11)Zkušební (přejímací) značka
Zkušební značka - mechanismus závěru(12)Zkušební značka - mechanismus závěru
Mezinárodní značka pro měřicí přístroj(13)Mezinárodní značka pro měřicí přístroj
Zkušební značka pro cizí (zahraniční) palné zbraně(14)Zkušební značka pro cizí (zahraniční) palné zbraně
Zkušební značka- správně spájené hlavně(15)Zkušební značka- správně spájené hlavně
Jmenovitá ráže a délka nábojové komory(16)Jmenovitá ráže a délka nábojové komory
Značka zkušebního technika(17)Značka zkušebního technika
Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1970)(18)Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1970)
Označení zahrdlení hlavně(19)Označení zahrdlení hlavně
Hmotnost hlavně(20)Hmotnost hlavně
Zkouška určitých palných zbraní a zařízení používajících náplň výbušných látek(21)Zkouška určitých palných zbraní a zařízení používajících náplň výbušných látek
Kontrola střeliva(22)Kontrola střeliva

2 Zkušební značky, které nejsou uznávány na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a jsou platné pouze na území České republiky

Zkušební značka pro pyrotechnické výrobky (pod písmeny ČÚZZS se uvádí číslo certifikátu typu/dvojčíslí roku jeho vydání a třídu stupně nebezpečnosti; velikost písma je min. 2,1 mm)(1)Zkušební značka pro pyrotechnické výrobky (pod písmeny ČÚZZS se uvádí číslo certifikátu typu/dvojčíslí roku jeho vydání a třídu stupně nebezpečnosti; velikost písma je min. 2,1 mm)
Zkušební značka pro střelné zbraně, které nelze označit značkou podle platné mezinárodní smlouvy. U zakázaných zbraní je nedílnou součástí značky číslo zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě(2)Zkušební značka pro střelné zbraně, které nelze označit značkou podle platné mezinárodní smlouvy. U zakázaných zbraní je nedílnou součástí značky číslo zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě
Zkušební značka pro střelivo, které nelze označit značkou podle platné mezinárodní smlouvy. Součástí značky je číslo zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě(3)Zkušební značka pro střelivo, které nelze označit značkou podle platné mezinárodní smlouvy. Součástí značky je číslo zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

Kontrolní značky

Kontrolní značka pro vojenské zbraně, které nejsou určeny do výzbroje Armády České republiky(1)Kontrolní značka pro vojenské zbraně, které nejsou určeny do výzbroje Armády České republiky

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 335/2004 Sb

Úplaty (vyjádřené v Kč) za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí.

A. Provedení kusového nebo opakovaného kusového ověřování u výrobce jednoho kusu střelné zbraně nebo její části a její označení podle typu střelné zbraně0,-
B. Provedení kusového nebo opakovaného kusového ověřování jednoho kusu střelné zbraně nebo její části předložené v úřadu a její označení podle typu střelné zbraně350,-
C. Provedení ověřování jednoho kusu vyrobené nebo dovezené vojenské zbraně nebo její části, které nejsou určeny pro Armádu České republiky, zda mají identifíkační údaje, tj. rok výroby, výrobce nebo stát původu a výrobní číslo a její označení350,-
D. Poskytnutí zkušebního střeliva při provádění činností v položkách A. až C. podle typu střeliva
1. kulové50,-
2. brokové30,-
3. pistolové20,-
4. revolverové20,-
5. malorážkové20,-
6. nábojky20,-
Pokud nákupní cena střeliva převyšuje stanovenou úplatu o 10 %, účtuje se tato nákupní cena navýšená o 10 % manipulačního poplatku.
E. Vydání duplikátu certifikátu nebo protokolu200,-
F. Označení střelné zbraně skrytě100,-
G. Podání žádosti a provedení homologace střelných zbraní podle typu střelné zbraně
a) expanzní přístroje25 000 -
b) expanzní zbraně25 000,-
c) palné zbraně27 000,-
d) plynové zbraně10 000,-
H. Podání žádosti a provedení typové kontroly střeliva podle typu střeliva
a) střelivo pro palné zbraně
1. průmyslově vyráběné nebo průmyslově přebíjené náboje20 000,-
2. průmyslově vyráběné střely5 000,-
3. průmyslově vyráběné nábojnice5 000,-
4. průmyslově vyráběné zápalky5 000,-
b) střelivo pro expanzní přístroje
1. průmyslově vyráběné pracovní nábojky20 000-
2. prachové tablety20 000,-
c) střelivo pro expanzní zbraně
1. průmyslově vyráběné akustické nábojky20 000,-
2. průmyslově vyráběné plynové nábojky20 000,-
3. průmyslově vyráběné nábojky s granulemi20 000,-
d) střelivo pro plynové zbraně - průmyslově vyráběné střely10 000,-
e) střelivina
1. bezdýmný prach20 000,-
2. černý prach20 000,-
I. Podání žádosti a provedení inspekční kontroly střeliva podle typu střeliva
Za úkony uvedené v položce H. v písmenu a) až e) a v položce N. se účtují poloviční úplaty.
J. Podání žádosti a provedení typové zkoušky pyrotechnických výrobků podle typů pyrotechnických výrobků
a) pyrotechnické výrobky pro zábavné účely
1. třídy I.5 000,-
2. třídy II.7 000-
3. třídy III.9 000,-
4. třídy IV.16 000,-
b) pyrotechnické výrobky pro technické účely
1. třídy T-05 000 -
2. třídy T - 115 000,-
3. třídy T-220 000,-
K. Podání žádosti a provedení opakovaného ověřování pyrotechnických výrobků podle typů pyrotechnických výrobků.
Za úkony uvedené v položce J. písmena a) až b) a v položce N. se účtují poloviční úplaty.
L. Podání žádosti a provedení odborných činností
a) osobní ochranné prostředky
1. zjištění nebo ověření třídy balistické odolnosti6 000 -
2. zjištění nebo ověření meze balistické odolnosti V5020 000,-
3. zjištění nebo ověření třídy odolnosti proti bodnutí nebo úderu5 000,-
b) ochranné konstrukce, dveře, okna, rámy, žaluzie, panely, přepážky, díly karoserie, skla, složeniny „sendviče“
1. zjištění nebo ověření třídy balistické odolnosti9 000-
2. zjištění nebo ověření meze balistické odolnosti V5020 000,-
3. zjištění nebo ověření třídy odolnosti proti bodnutí nebo úderu5 000,-
c) posouzení dovoleného výrobního provedení plynové zbraně nebo expanzní zbraně nebo střeliva1 000-
d) ověření, zda se jedná o výbušninu, výbušný předmět nebo pyrotechnický výrobek10 000,-
M. Zkouška nebo ověření jednoho stanoveného technického požadavku výrobku1 000,-
N. Zkouška nebo ověření varianty výrobku1 000,-
O. Podání žádosti a schválení postupu při znehodnocování zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně, střeliva nebo výrobě jejich řezů
a) ověření dokumentovaného postupu a výkresové dokumentace1 000,-
b) ověření znehodnocení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně, střeliva nebo výroby jejich řezů 5 000,-
P. Podání žádosti a zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie4 000,-
R. Podání žádosti a přidělení kontrolní znehodnocovaní značky100,-
S. Vydání nálezu (certifikát, rozhodnutí, technická specifikace, protokol)2 000,-
T. Podání žádosti a provedení posouzení shody pyrotechnických výrobků podle jednotlivých modulů
Kategorie pyrotechnických výrobků Modul posuzování shody
BCDEGH
112000,-5000,-15000,- za jeden pracovní den auditu + cestovní náklady*) 18000,- za jeden pracovní den auditu + cestovní náklady*) Cena se stanoví podle počtu zkoušek nebo ověření podle položky M. + cestovní náklady*) 20000,- za jeden pracovní den auditu + cestovní náklady*)
214000,-7000,-
316000,-9000,-
425000,-12000,-
T118000,-9000,-
T225000,-12000,-
P118000,-10000,-
P235000,-16000,-
P1 pro použití ve vozidlech30000,-15000,-
P2 pro použití ve vozidlech45000,-22000,-
U. Povinný dozor oznámeného subjektu podle jednotlivých modulů posuzování shody pyrotechnických výrobků
Kategorie pyrotechnických výrobků Modul posuzování shody
CD E H
Kontroly shody výrobků s typem v náhodně zvolených intervalechPravidelné ověření plnění požadavků na systému jakosti výrobyNeohlášená inspekční prohlídkaPravidelné ověření plnění požadavků na zabezpečování jakosti výrobkuNeohlášená inspekční prohlídkaPravidelné ověření plnění požadavků na schválený systém jakosti
15000,-15000,- za jeden pracovní den auditu + cestovní náklady*) Cena se stanoví podle počtu zkoušek nebo ověření podle položky M. a vydání nálezu podle položky S. 18000,- za jeden pracovní den auditu + cestovní náklady*) Cena se stanoví podle počtu zkoušek nebo ověření podle položky M. a vydání nálezu podle položky S. 20000,- za jeden pracovní den auditu + cestovní náklady*)
27000,-
39000,-
412000,-
T19000,-
T212000,-
P110000,-
P216000,-
P1 pro použití ve vozidlech15000,-
P2 pro použití ve vozidlech22000,-

*) cestovní náklady se zahrnují do celkové ceny pouze v případě posuzování shody v zahraničí

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

Počet kusů střeliva předkládaného k ověřování

Počet kusů ve vzorku podle velikosti série stanoveného střeliva
Kontrolado 35 00035 001 až 150 000150 001 až 500 000500 001 *) až 1.500 000do 35 00035 001 až 150 000150 001 až 500 000500 001 *) až 1.500000
Typová kontrolaVýrobní a inspekční kontrola
Vzhledu střeliva a identifikačních údajů na střelivu a kontrola rozměru střeliva2504006301 000125200315500
Tlaku prachových plynů střeliva nebo jiné veličiny při ekvivalentní kontrole v případě zvláštního střeliva40606010020303050
Funkce střeliva40646410020323250
Identifikačních údajů na spotřebitelském obalu2504006301 000125200315500

*) Rozsah velikosti série 500 001 až 1 500 000 se nevztahuje na střelivo se středovým zápalem. Pro toto střelivo je stanovena série o velikosti nejvýše 500 000.

Množství vzorků střeliviny je stanoveno na 3 kg.

1) Vyhláška č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávánízkušebních značek ručních palných zbraní. (Commission Internationale Permanente – Mezinárodní stálákomise pro zkoušky ručních palných zbraní– CIP).

2) § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněníněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanovípostup při znehodnocování a ničenízbraně, střeliva a výrobě jejich řezů.

5) § 3 zákona č. 102/2001 Sb., o obecnébezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecnébezpečnosti výrobků), ve zněnízákona č. 277/2003 Sb.

6) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

7) Bod 17 části první přílohy zákona o zbraních.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru